Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid"

Transcriptie

1 Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid Kennisgeving voor de planmilieueffectrapportage Augustus 2004 RA

2 Opdrachtgever document versie auteur(s) paraaf Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit 4, na opmerkingen plangroep en Cel MER Johan Lammerant, Marc Van Dyck pagina s datum 1 augustus 2004 screener paraaf datum 1 augustus 2004 Projectteam LTV Vlaamse zeehavens Wilrijkstraat Antwerpen België Tel Fax

3 Inhoud Inhoud i VOORWOORD DEEL I: ALGEMENE INLICHTINGEN Beknopte omschrijving beleidsvisie Aanleiding voor de ontwikkeling van een beleidsvisie Doel en missie voor de beleidsvisie Uitwerking van de beleidsvisie en parallel lopende planmilieueffectrapportage Instrument plan-mer Toetsing m.e.r.-plicht Relevantie en toets aan plan-mer plicht Structuur en inhoud Procedure Gegevens initiatiefnemer Team van deskundigen Verdere besluitvormingsproces DEEL II: VERANTWOORDING PLAN, RUIMTELIJKE SITUERING, JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE RANDVOORWAARDEN EN GEÏNTEGREERD ONTWIKKELINGSSCENARIO Verantwoording beleidsvisie Ruimtelijke situering Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden DEEL III: BESCHRIJVING VAN HET PLAN Voorwerp van de lange Termijn Visie Vlaams zeehavenbeleid Opbouw van de Lange Termijn Visie Beleidsthema s en -strategieën Vlaams zeehavenbeleid Beleidsthema 1: organisatie van het overheidsbeleid Beleidsthema 2: synergie met logistiek Beleidsthema 3: milieuvriendelijker goederenvervoer en - verwerking Beleidsthema 4: inschakeling in kenniseconomie...25 i

4 4 DEEL IV: ADMINISTRATIEVE VOORGESCHIEDENIS DEEL V: BESCHRIJVING OVERWOGEN ALTERNATIEVEN Alternatieven op het niveau van de beleidsvisie Alternatieve beleidsstrategieën DEEL VI: RELEVANTE INFORMATIE UIT BESTAANDE ONDERZOEKEN DEEL VII: BEKNOPTE BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE DEEL VIII: INGREEP-EFFECTANALYSE Beleidsthema 1: Organisatie van het overheidsbeleid Beleidsthema 2: Synergie met logistieke activiteiten Beleidsthema 3: Milieuduurzaamheid Beleidsthema 4: Inschakeling in kenniseconomie DEEL IX: METHODOLOGIE BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE EN EFFECTVOORSPELLING EN BEOORDELING Inleiding Hoofdpunten van de methodologische aanpak per onderzoeksdiscipline DEEL X: INTERDISCIPLINAIRE GEGEVENSOVERDRACHT DEEL XI: REEDS GEKENDE ONZEKERHEDEN DEEL XII: GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN DEEL XIII: VOORSTEL INHOUDSTAFEL PLAN-MER VERKLARENDE WOORDENLIJST...53 ii

5 VOORWOORD Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft een opdracht uitgeschreven om een Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid op te stellen. De doelstelling van het Langetermijnvisieproject is de uitwerking van een visie voor het Vlaams gewestelijk zeehavenbeleid. In deze visie worden de doelen van het gewestelijk zeehavenbeleid, de strategieën om deze doelen na te streven en de beleidsinstrumenten die nodig zijn om deze strategieën uit te voeren, vastgelegd. De visie zal dienen als een langetermijnkader voor de ontwikkeling van concrete, kortlopende zeehavengerelateerde beleidsplannen in de verschillende regeringsperioden en parlementaire werkingsjaren. De uitvoering van deze opdracht wordt gecoördineerd door de Afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit. Ze wordt van nabij opgevolgd door de Secretaris-Generaal van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur, daarin bijgestaan door een stuurgroep. De opdracht wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Resource Analysis, McKinsey&Company, WES, CIBE, Technum, prof. dr. Theo Notteboom en prof. dr. Jan Berghmans. Een onderdeel van de opdracht bestaat uit het uitvoeren van een plan-mer. Op grond van het decreet van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage zijn plannen of programma s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben onderworpen aan de verplichting tot het opstellen van een plan-mer. Een plan-mer moet opgesteld worden voor beleidsplannen die aanleiding kunnen geven tot aanzienlijke milieueffecten. De kennisgeving voor het plan-mer is het startdocument in de plan-mer-procedure, waarin verduidelijkt wordt wat het voorwerp is van het proces van de plan-milieueffectrapportage en wat de reikwijdte is van het geplande milieuonderzoek. Deze kennisgeving loopt parallel met de uitwerking van de beleidsvisie op hoofdlijnen. Tijdens de uitvoering van het plan-mer-onderzoek worden de beleidsacties van de beleidsvisie op hoofdlijnen verder uitgewerkt en de uitkomst van de milieutoets in de plan-m.e.r. geeft input voor het afrondingsproces van de uitgewerkte beleidsvisie. Met de milieutoets van deze planmilieueffectrapportage kunnen mogelijk op basis van milieugevolgen van het beleidsvoornemen nog bijsturingen gebeuren. In deze kennisgeving wordt nader ingegaan op: - het voorwerp van onderzoek nl. de te beschouwen beleidsstrategieën uit de Langetermijnvisie Vlaams zeehavenbeleid - de reikwijdte van het onderzoek - de aanpak van het onderzoek - de praktische procedurele stappen - het onderzoeksteam 1

6 1 DEEL I: ALGEMENE INLICHTINGEN 1.1 Beknopte omschrijving beleidsvisie Aanleiding voor de ontwikkeling van een beleidsvisie In de jongste jaren is het omgevingskader van het Vlaamse havenbeleid sterk veranderd, onder meer door Europese regelgeving, maatschappelijke trends en economische en logistieke ontwikkelingen. Enkele voorbeelden illustreren dit. Het Europese beleid stuurt aan op een verzelfstandiging van de havenbedrijven, waarbij de mogelijkheden voor publieke tussenkomst in de financiering en voorziening van haveninfrastructuur en havendiensten beperkt worden. Het groeiend welvaartsniveau in onze samenleving heeft geleid tot een stijgende aandacht voor niet-economische waarden, zoals leefmilieu, natuur en leefkwaliteit. Een beleid uitsluitend gericht op economische belangen sluit niet meer aan bij de maatschappelijke doelstellingen. Het maatschappelijk draagvlak voor de Vlaamse zeehavens is in de laatste decennia afgebrokkeld, waardoor ook het havenbeleid in de verdrukking dreigt te komen. Op praktisch vlak uit zich dit in het feit dat de besluitvorming rond en de realisatie van nieuwe havengerelateerde projecten (maritieme toegang, hinterlandontsluiting, ) steeds moeilijker worden en langer duren. De toenemende integratie van de wereldeconomie, gevolgd door schaalvergroting en netwerkvorming in de logistieke organisatie, heeft de concurrentie tussen de zeehavens zowel verscherpt als veranderd van aard. Het concurrentievermogen van zeehavens wordt in groeiende mate mede bepaald door de sterkten van hun voor- en achterland. Als gevolg van deze ontwikkelingen dringt zich een actualisering en heroriëntering van het Vlaamse havenbeleid op, zowel inzake doelstellingen als instrumenten. Het doel van de oefening is om een havenbeleid te ontwikkelen dat een zo groot mogelijke effectiviteit bezit binnen de krijtlijnen van de Europese regelgeving, dat inspeelt op de economische en logistieke evoluties, en dat kan rekenen op een maatschappelijk en politiek draagvlak Doel en missie voor de beleidsvisie In de voorbereidings- en startfase van het Langetermijnvisieproject heeft een werkgroep in de Vlaamse administratie een missie voor het gewestelijk havenbeleid opgesteld. De missieverklaring vat op kernachtige wijze de strategische visie voor het Vlaams gewestelijk havenbeleid samen: Het Vlaams gewestelijk havenbeleid is: EEN GEÏNTEGREERD BELEID VAN DE VLAAMSE REGERING EN ADMINISTRATIE, IN PARTNERSCHAP MET DE BETROKKEN ACTOREN IN HET VLAAMSE HAVENLANDSCHAP, GERICHT OP DE MAXIMALISERING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE VLAAMSE ZEEHAVENS. 2

7 EEN GEÏNTEGREERD BELEID VAN DE VLAAMSE REGERING EN ADMINISTRATIE Het gewestelijk zeehavenbeleid is het beleid van de Vlaamse regering en de Vlaamse administratie met al haar geledingen. Het wordt gecoördineerd door de Vlaamse minister bevoegd voor havenaangelegenheden en diens administratie. Het gewestelijk zeehavenbeleid is een geïntegreerd beleid, waarbij alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid die een impact op de zeehavens hebben, op elkaar afgestemd zijn en op gecoördineerde wijze de doelstellingen van het Vlaams havenbeleid nastreven. Dit geïntegreerde beleid omvat naast het havenbeleid in enge zin, dat door de administratie bevoegd voor havenaangelegenheden uitgevoerd wordt, ook relevante acties en regelgeving op het gebied van de andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid: ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid, mobiliteit, economisch beleid, arbeidsmarktbeleid, wetenschappelijk onderzoek, In de ene richting levert het zeehavenbeleid input aan de beleidsplannen in deze beleidsvelden. In omgekeerde richting draagt het zeehavenbeleid bij tot de doelstellingen van deze beleidsvelden. IN PARTNERSCHAP MET DE BETROKKEN ACTOREN IN HET VLAAMSE HAVENLANDSCHAP De resultaten van het havenbeleid worden niet alleen bepaald door het handelen van de Vlaamse overheid. Ze zijn het gevolg van de gezamenlijke acties van een groot aantal publieke en private actoren op diverse niveaus: de havenbedrijven van Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende, de havenondernemingen, de havenarbeiders, de lokale overheid, de federale overheid, de Europese overheid, Het gewestelijk havenbeleid is het meest doelmatig indien het ondersteunend en complementair is met de plannen en acties van deze actoren. Daarom wordt het gewestelijk havenbeleid in partnerschap met hen ontwikkeld en uitgevoerd. GERICHT OP DE MAXIMALISERING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE VLAAMSE ZEEHAVENS Het gewestelijk havenbeleid is gericht hetzij op directe wijze via eigen acties, hetzij op indirecte wijze via de facilitering van de acties van andere betrokken partijen op de maximalisering van de maatschappelijke meerwaarde van de Vlaamse zeehavens voor de inwoners van Vlaanderen, en, in ruimer perspectief, van Europa. De maatschappelijke meerwaarde van de Vlaamse zeehavens is multidimensioneel. Ze is samengesteld uit: economische meerwaarde: toegevoegde waarde in de havensector en in aanverwante bedrijfstakken (vervoer, logistieke dienstverlening, ); efficiënte verbindingen met buitenlandse afzetmarkten en leveranciers, wat leidt tot een versterking van het internationale concurrentievermogen van Vlaamse ondernemingen; bron van exportinkomsten via de uitvoer van logistieke diensten aan buitenlandse bedrijven in het hinterland; maatschappelijk terugverdieneffect; meerwaarde voor milieu en veiligheid: vermindering van emissies door het gebruik van zeetransport in plaats van landtransport; 3

8 bundeling en sturing van transportstromen naar milieuvriendelijkere modi (spoor en binnenvaart); zorgvuldig ruimtegebruik; integratie van natuurfuncties in havengebieden; sociale meerwaarde: bron van werkgelegenheid; verankering in lokale leefgemeenschappen; integratie van sociale en recreatieve functies in havengebieden; De gerichtheid op de meerwaarde voor de gehele maatschappij versterkt het maatschappelijk en politiek draagvlak voor de Vlaamse zeehavens en het Vlaamse zeehavenbeleid Uitwerking van de beleidsvisie en parallel lopende planmilieueffectrapportage Het intensieve overlegproces en de ruime onderzoeken naar omgevingsfactoren en beïnvloedende trends alsmede een grondige analyse van knelpunten en aandachtspunten voor de toekomst hebben geleid tot een beleidsvisie op hoofdlijnen. Reeds tijdens dit ontwikkelingsproces werden de milieugevolgen van beleidsmaatregelen mee in het achterhoofd gehouden. De beleidsvisie op hoofdlijnen werd uitgewerkt in verschillende stappen die in Deel III meer in detail worden beschreven. Er werd gewerkt vanuit omgevingsanalyses die uitgevoerd werden door diverse academici en vanuit literatuur om tot een definitie van doelstellingen voor het beleid en een theoretisch toekomstbeeld voor de Vlaamse havens te komen. De actoren werden bevraagd om een oplijsting van relevante aandachtspunten voor het beleid te bekomen. Vanuit deze twee inputs werden een aantal coherente beleidsstrategieën gedistilleerd die voorlopig werden vertaald in een aantal beleidsacties, die het voorwerp vormen van de milieutoets in dit plan-mer. De beleidsvisie op hoofdlijnen omvat dan ook het toekomstbeeld 2030 voor de Vlaamse havens, een analyse van aandachtpunten voor het beleid, en vier beleidsstrategieën die de kapstok vormen voor de beleidsacties. In Deel III wordt meer in detail beschreven wat de beleidsstrategieën inhouden en welke concretere beleidsacties aan deze strategieën werden gekoppeld. Het vervolgproces van het beleidsvoorbereidend onderzoek is gericht op de verdere uitwerking van de beleidsacties die bij de beleidsstrategieën horen. De vastgestelde milieugevolgen van de beleidsacties, zoals zij uit de planmilieueffectrapportage naar voren komen, kunnen nog helpen om de eindversie van de uitgewerkte beleidsvisie met de definitief uitgewerkte beleidsacties bij te sturen. In die zin is er dus nut in de gelijktijdigheid van de planmilieueffectrapportage met de verdere uitwerking van de beleidsvisie. Nadeel is evenwel dat niet alle details van de beleidsacties (het voorwerp van de planmilieueffectrapportage) op het moment van de kennisgeving gekend zijn. Omdat de processen gelijktijdig lopen en informatie met elkaar uitwisselen, kan verwacht worden dat de milieutoets in de plan-mer wel gebaseerd zal zijn op de volledige beleidsvisie en dat tevens er bijsturing gebeurt van de definitieve versie van de beleidsvisie op basis van eventueel relevant vastgestelde en ernstig negatieve milieugevolgen. 4

9 1.2 Instrument plan-mer Toetsing m.e.r.-plicht Op 18 december 2002 werd de Europese SEA-Richtlijn inzake strategische milieueffectrapportering 1 in Vlaamse regelgeving omgezet (B.S. 13/02/03). Op grond van dit decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage zijn plannen of programma s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben onderworpen aan de verplichting tot het opstellen van een plan-mer. Officieel ging de verplichting tot het opstellen van een plan- MER pas in op 21 juli 2004 maar de opdrachtgever oordeelde tot de uitvoering van een vrijwillig plan-mer. Het decreet geeft aan dat de beslissing tot uitvoering van een plan-mer dient te berusten op een aantal criteria. Deze zijn momenteel opgenomen in Bijlage 4a van het voorontwerp uitvoeringsbesluit (versie 12 maart 2004). Op heden moment van het opstellen van deze kennisgeving 2 - is de exploitatie van zeehavens op zich niet MER- en vergunningsplichtig. Beleid gericht op zeehavens heeft echter potentieel een aantal kenmerken die een verplichting tot een evaluatie van de milieueffecten tot gevolg kan hebben. In onderstaande tabel wordt nagegaan of de langetermijnvisie aan één of meer van deze criteria voldoet en dus plan-merplichtig is. Tabel 1: Criteria volgens het voorontwerp uitvoeringsbesluit (versie 12 maart 2004) bij het Decreet MER/VR van 18 december 2002 en de relevantie voor het plan- MER LTV Vlaams havenbeleid Criterium: kenmerken van de plannen of programma s Kader voor projecten en andere activiteiten met betrekking tot ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden alsmede toewijzing van natuurlijke hulpbronnen Mate waarin het plan andere plannen of programma s beïnvloedt Integratie van milieu-overwegingen en Relevantie en toets aan plan-mer plicht Beleidsacties met betrekking tot ruimtegebruik, ruimtelijke organisatie en clustering van milieuhinderlijke activiteiten, hebben invloed op deze aspecten Het betreft een kaderplan dat instrumentarium bevat dat moet doorwerken naar andere beleidsterreinen (horizontale invloed) en dat bepalend is voor het toekomstig zeehavenbeleid, dus ook voor strategische plannen van zeehavens (verticale invloed) Opgenomen in de beleidsvisie 1 2 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma s, PB L juli 2001 Of exploitatie van zeehavens aan een vergunningsplicht moet onderworpen worden, is momenteel een discussiepunt. Tegelijkertijd is het daarmee niet volledig duidelijk of de exploitatie van bestaande havenactiviteiten ook onder MER-plicht zou moeten vallen en niet enkel de MER- en vergunningsplichtige activiteiten die in een haven (eventueel door private actoren) worden ontwikkeld. Op het moment van het opstellen van deze kennisgeving is deze discussie op Vlaams niveau nog aan de gang. 5

10 Criterium: kenmerken van de plannen of programma s duurzame ontwikkeling Relevante milieuproblemen Toepassing EU-milieuwetgeving Criterium: kenmerken van effecten en beïnvloede gebieden Waarschijnlijkheid, duur, frequentie, omkeerbaarheid Relevantie en toets aan plan-mer plicht Onder meer mobiliteit Vogel- en Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water Relevantie en toets aan plan-mer plicht Lange duurtijd; vermits beleidsvisie niet snel omkeerbaar; Cumulatieve aard Mogelijks Grensoverschrijdende aard Neen (Veiligheids)Risico s voor mens en risico s voor het milieu Scenario van clustering industriële activiteiten of spreiding Omvang en ruimtelijk bereik van effecten Waarde en kwetsbaarheid van gebieden Zeer ruim bereik (minimum Vlaanderen); belangrijke mogelijke impact op versnippering, barrière-effect, relaties tussen functionele systemen (bereikbaarheid, toegankelijkheid, ), mobiliteitssystemen en transportmodi Mogelijks Beschermde gebieden Aanbevelingen inzake omgaan met beleid inzake beschermde gebieden Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de Langetermijnvisie op tal van criteria voldoet om te worden onderworpen aan de verplichting tot het uitvoeren van een Plan-MER. Hierna wordt een verdere toelichting gegeven omtrent de vereiste structuur, inhoud en procedure van een plan-mer. 6

11 1.2.3 Structuur en inhoud Conform het decreet 3 volgt het plan-mer volgende structuur: Algemeen deel a) Een beschrijving van de doelstellingen en krachtlijnen van het voorgenomen plan en van het verband met andere, relevante plannen en programma s b) Een overzicht van de motieven voor het voorgenomen plan c) Een schets van de beschikbare alternatieven voor het voorgenomen plan of onderdelen ervan; onder meer inzake doelstellingen, locaties en wijze van uitvoering of inzake de bescherming van het milieu; d) Een vergelijking tussen het voorgenomen plan en de beschikbare alternatieven die redelijkerwijze kunnen onderzocht worden, alsmede de motivatie voor de selectie van de te onderzoeken alternatieven; e) Een verwijzing naar de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften die vanuit het oogpunt van milieubeleid relevant zijn bij de uitvoering van het voorgenomen plan of voor de onderzochte alternatieven, en een onderzoek naar de mate waarin het voorgenomen plan of de alternatieven ermee verenigbaar zijn, alsmede de op internationaal, communautair, nationaal of gewestelijk niveau vastgestelde doelstellingen ter bescherming van het milieu, die relevant zijn voor het plan, alsook de wijze waarop met deze doelstellingen en andere milieuoverwegingen rekening is gehouden bij de voorbereiding van het plan; f) Een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu (met inbegrip van de milieukenmerken van gebieden waarvoor de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn en van alle bestaande milieuproblemen), voor zover de tenuitvoerlegging van het voorgenomen plan of van één van de onderzochte alternatieven daarvoor gevolgen kan hebben, en een beschrijving van de te verwachten ontwikkeling van het milieu indien noch het voorgenomen plan, noch één van de alternatieven wordt uitgevoerd Deel milieueffecten a) Een beschrijving van de methodieken die werden gebruikt voor de bepaling en beoordeling van de milieueffecten b) Een beschrijving en onderbouwde beoordeling van de mogelijk aanzienlijke milieueffecten van het voorgenomen plan of programma en van de onderzochte alternatieven op, in voorkomend geval, de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke ontwikkeling, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische 3 Decreet van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage 7

12 factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, het landschap, de mobiliteit, en de samenhang tussen de genoemde factoren; tabel 2 geeft aan op welke wijze deze beleidsdomeinen worden ondervangen in het Plan-MER inzake de Langetermijnvisie voor het Vlaams Zeehavenbeleid. 8

13 Tabel 2: Vertaling van te behandelen beleidsdomeinen in het Plan-MER Beleidsdomeinen Gezondheid en veiligheid van de mens Ruimtelijke ontwikkeling Biodiversiteit, fauna en flora Energievoorraden Grondstoffenvoorraden Bodem Water Atmosfeer Klimatologische factoren Geluid Licht Stoffelijke goederen, cultureel erfgoed, landschap Mobiliteit Relevantie en behandeling in Plan-MER behandeling van hinderaspecten (geluid, stof, licht, verkeer, beleving) en veiligheidsaspecten in de discipline Mens Ruimtelijke aspecten, op basis van input van disciplines Geluid, Lucht, Mobiliteit en bijdrage inzake Veiligheid Via discipline Mens Ruimtelijke aspecten Via discipline Fauna en Flora Via discipline Lucht Weinig relevant (vermits de LTV geen elementen bevat met consequenties op vlak van ontginning van grondstoffenvoorraden) Weinig relevant Weinig relevant (tenzij de link vanuit Mobiliteit waar de waterweg als transportmodus in beeld komt, maar dit komt dus reeds in die discipline aan bod) Via discipline Lucht Via discipline Lucht (onder meer impact van Kyoto- Protocol) Via discipline Geluid Weinig relevant Via discipline Landschap Via discipline Mens - Mobiliteit c) Een beschrijving en evaluatie van de mogelijke maatregelen om de aanzienlijke negatieve milieueffecten van het voorgenomen plan of programma op een samenhangende wijze te vermijden, te beperken, te verhelpen of te compenseren; d) Een beschrijving van de voorzieningen die redelijkerwijze kunnen worden getroffen voor een behoorlijke monitoring en evaluatie van de effecten van het voorgenomen plan of programma; e) Een globale evaluatie van het voorgenomen plan en programma en de onderzochte alternatieven. 9

14 Deel: moeilijkheden, technische leemten of ontbrekende kennis en de gevolgen daarvan voor de wetenschappelijkheid van het rapport Hier wordt aangegeven welke beperkingen de kennis over de materie in de beleidsvisie en de kennis over de milieugevolgen van beleidsingrepen inhouden Niet-technische samenvatting Dit deel tracht op een gepopulariseerde manier de milieugevolgen beknopt te beschrijven Overige informatie Het decreet stelt tevens dat het plan-mer bovenvermelde informatie slechts moet bevatten: a) Voor zover ze relevant is voor het stadium van het planningsproces waarin de milieueffectrapportage wordt uitgevoerd en voor zover ze relevant is in het licht van de inhoud en het detailniveau van het voorgenomen plan of programma; b) Voor zover de bestaande kennis en de bestaande effectanalyse- en beoordelingsmethodes redelijkerwijze toelaten om deze informatie te verzamelen en te verwerken; c) Voorzover de uitvoerigheid van het voorgenomen plan of programma dit redelijkerwijze toelaat Procedure Hierna wordt de procedure aangegeven volgens het nieuwe MER-decreet en wordt tegelijk voorgesteld hoe we deze procedure kunnen afstemmen met het proces van de opmaak van de Langetermijnvisie. 1. opstellen en indienen kennisgevingsnota; de kennisgevingsnota wordt opgemaakt op basis van de Langetermijnvisie op hoofdlijnen. 2. volledigverklaring door Cel MER en betekening van besluit binnen 20 dagen; 3. bekendmaking en terinzagelegging door Cel MER binnen 10 dagen (ook betreffende gemeenten worden geïnformeerd); Als inspraakprocedure op de kennisgeving van de plan-mer procedure wordt een ruime klankbordgroep met vertegenwoordiging van maatschappelijke belangengroepen voorzien. Het formele inspraaktraject zal worden georganiseerd met de leden van deze klankbordgroep, die desgevallend ook nog hun achterban kunnen raadplegen. Deze klankbordgroep omvat: o Koepels van milieu- en natuurorganisaties o Koepels van landbouworganisaties o Koepels van sociale partners werkgevers en werknemers o Koepels van recreatieorganisaties 10

15 o Andere Vlaamse administraties o Koepels van lagere overheden 4. opmerkingen binnen 30 dagen na terinzagelegging (informeel organiseert Cel MER een startvergadering ); 5. Cel MER deelt binnen 70 dagen na volledigverklaring kennisgeving een beslissing mee inzake: Inhoud plan-mer en methodologie en Bijzondere richtlijnen; 6. opstellen en indienen van plan-mer (informeel organiseert de Cel MER een tussentijds overleg ter bespreking van een Ontwerp plan-mer); 7. Het ontwerp Plan-MER wordt gelijktijdig opgesteld met de opmaak van de definitieve Langetermijnvisie (uiterlijk december 2004). Slechts daarna wordt het plan-mer definitief voltooid (februari 2005). 8. mededeling goedkeuring door Cel MER uiterlijk binnen 60 dagen; 9. ter inzage legging. Na de goedkeuringsverkaring van de Cel MER kan het document als losstaand evaluatiedocument bij de beleidsvisie worden gevoegd voor definitieve besluitvorming rond de beleidsvisie. Op basis van de output van de plan-mer is het nog mogelijk dat er aanpassingen dienen te gebeuren in de omschrijving van de beleidsstrategieën. Onderstaand schema geeft de procedure overzichtelijk weer. Voorfase Middenfase Eindfase dagen Kennisgeving ingediend bij de administratie 20 dagen Volledigverklaring kennisgeving 10 dagen Ter inzagelegging en bekendmaking dagen Richtlijnen plan-mer / aanstelling opstellers plan-mer 10 dagen Mededeling beslissing Opmaak MER-rapport Onbepaalde duur Eindrapport ingediend bij de administratie 50 dagen Goed- of afkeuring 10 dagen Mededeling beslissing Openbaarheid 11

16 1.3 Gegevens initiatiefnemer De uitvoering van de opdracht tot opmaak van een Langetermijnvisie voor het Vlaamse Zeehavenbeleid wordt gecoördineerd door de Afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit. Ze wordt van nabij opgevolgd door de Secretaris-Generaal van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur, daarin bijgestaan door een stuurgroep. 1.4 Team van deskundigen Coördinator: Johan Lammerant (WES) MER-deskundige Geluid: Nicole Van Doninck (Resource Analysis) MER-deskundige Lucht: Els Van Cleemput (Resource Analysis) MER-deskundige Bodem: Katelijne Verhaegen (Technum) MER-deskundige Water: Katelijne Verhaegen (Technum) MER-deskundige Fauna en Flora: Johan Lammerant (WES) MER-deskundige Monumenten en Landschappen: Rik Houthaeve (WES) MER-deskundige Mens Ruimtelijke aspecten: Rik Houthaeve (WES) MER-deskundige Mens Mobiliteit: Diederik Franco (WES) Advies in procedurele en inhoudelijke aanpak: Marc van Dyck (Resource Analysis) 1.5 Verdere besluitvormingsproces Momenteel bevindt de ontwikkeling van de beleidsvisie zich in een stadium waarbij de beleidsstrategieën zijn uitgeschreven en de bijhorende beleidsacties op algemene hoofdlijnen zijn omschreven. Het planmer proces dient een bijdrage te leveren om de uitwerking van de beleidsacties bij te sturen zodat maximaal de duurzaamheidsdoelstellingen worden bereikt. Daarom loopt de planm.e.r.-procedure parallel met de detailuitwerking van het plan. Op basis van het planmer zal indien nog relevant een bijsturing gebeuren van de beleidsvisie en zal een definitieve versie van de Langetermijnvisie Vlaamse zeehavens worden opgesteld. Er dient wel in het achterhoofd gehouden te worden dat de milieugevolgen niet in die mate sturend kunnen zijn dat zij de coherentie van de beleidsvisie teveel beperken. De beleidsvisie zal samen met de planmer verdere besluitvorming doorlopen bij de Vlaamse overheid. In de regeringsverklaring van 2004 zal reeds aangegeven zijn dat de Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid invulling geeft aan dit aspect van het Vlaams havendecreet. Bij goedkeuring van de Vlaamse regering zal de Lange termijn Visie kunnen gehanteerd worden als kapstok voor de uitwerking van een zeehavenbeleid in Vlaanderen voor de komende periode. 12

17 2 DEEL II: VERANTWOORDING PLAN, RUIMTELIJKE SITUERING, JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE RANDVOORWAARDEN EN GEÏNTEGREERD ONTWIKKELINGSSCENARIO 2.1 Verantwoording beleidsvisie De recente geschiedenis van de Vlaamse zeehavens getuigt van een economisch en sociaal succes. Tussen 1980 en 2003 steeg het overslagvolume in de Vlaamse zeehavens van 120 miljoen ton tot meer dan 200 miljoen ton. Hiermee groeiden de Vlaamse zeehavens beduidend sneller dan het gemiddelde van hun buitenlandse concurrenten, zodat hun marktaandeel in de Le Havre-Hamburgrange over deze periode van 18% tot 22% toenam. 4 Belangrijker dan het overslagvolume is echter de bijdrage van de Vlaamse zeehavens tot de werkgelegenheid en inkomens in Vlaanderen. De activiteiten in de Vlaamse zeehavengebieden vertegenwoordigen thans bijna rechtstreekse werkplaatsen, doorgaans relatief hoogwaardig en goed betaald, verdeeld over overslagbedrijven, havenindustrie en de publieke sector 5. Hierbij moeten nog de onrechtstreekse werkplaatsen geteld worden. Deze bevinden zich in toeleverende sectoren, maar bovenal in alle Vlaamse industriële en logistieke bedrijven die van de Vlaamse zeehavens gebruik maken en daaraan een concurrentieel voordeel ontlenen. Niettemin zijn er ook enkele minder gunstige ontwikkelingen die wijzen op mogelijke problemen met het concurrentievermogen van de Vlaamse zeehavens en, belangrijker, met de terugvloei naar Vlaanderen van de toegevoegde waarde van de Vlaamse zeehavens. De groei van het marktaandeel van de Vlaamse zeehavens vond plaats in de jaren Sindsdien is er een stagnatie opgetreden. De groei (zowel absoluut als in marktaandeel) komt thans vrijwel uitsluitend op rekening van het containervervoer. Het marktaandeel in bulkgoederen stagneert, terwijl er in het stukgoedverkeer in de laatste jaren een markant verlies wordt geregistreerd. De rechtstreekse toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de havengebieden heeft de groei van het overslagvolume niet gevolgd. Beide bleven bovendien achter op de gemiddelde groei van de Vlaamse economie. Er zijn aanwijzingen dat het verlies aan toegevoegde waarde en werkgelegenheid binnen de havengebieden deels gecompenseerd wordt door een toename buiten de havengebieden omdat logistieke functies gedecentraliseerd worden. Productiviteitsstijgingen spelen echter ook een belangrijke rol, zowel in de havenindustrie (rationalisering van de productie) en in de goederenoverslag (toenemende containerisatie). Tenslotte is minstens een deel toe te schrijven aan de reeds vermelde verzwakking van de concurrentiepositie in het conventioneel stukgoedverkeer. Dit is belangrijk daar stukgoedbehandeling een hoge toegevoegde waarde voortbrengt. De toenemende integratie van de wereldeconomie, gevolgd door schaalvergroting en netwerkvorming in de logistieke organisatie, heeft de concurrentie tussen de zeehavens zowel verscherpt als veranderd van aard. De grote logistieke spelers beschikken over een grotere marktmacht ten opzichte van individuele havens. Het gewicht van hun eisen 4 5 De Le Havre-Hamburgrange is de verzamelnaam voor de grotere zeehavens gelegen tussen Le Havre en Hamburg. Deze havens bedienen het Noordwest-Europese hinterland, en worden doorgaans beschouwd als het relevante marktgebied van de Vlaamse zeehavens. Nationale Bank van België (2003a), (2003b), (2003c) en (2003d). 13

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST KENNISGEVING Initiatiefnemer: Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde Documentnummer: 8101-512-057-01 Kennisgeving Plan-MER.doc Versie:

Nadere informatie

KENNISGEVINGSNOTA. planmer N71 Neerpelt omleidingsweg. MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007

KENNISGEVINGSNOTA. planmer N71 Neerpelt omleidingsweg. MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007 KENNISGEVINGSNOTA planmer N71 Neerpelt omleidingsweg MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007 - 2 - Inhoud: Figuren:...- 6 - Kaarten:...- 6 - Tabellen:...- 7 - I. De kennisgevingsnota:

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Verslag van de Commissie Investeringsprojecten Voorzitter Cathy Berx (UA, Gouverneur provincie Antwerpen) Leden Marc Boes (KULeuven) Norbert

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING VOOR : 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 Eerste verzoeker 2. De heer Daniel LIERMAN, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Zoutelaan

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Kennisgevingsnota Definitief Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Limburg Koningin Astridplein 3500 Hasselt Grontmij Belgium NV Hasselt, 29 april 2014 Handtekeningenlijst

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009 Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Leeswijzer... 4 1 Beleidskader en visie... 5 1.1 Krachtlijnen

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

Beleidsvisie Recreatie op het water

Beleidsvisie Recreatie op het water Beleidsvisie Recreatie op het water Pagina 1 van 35 Inhoud 1 Inleiding en doel van de visie... 4 2 De Vlaamse Beleidscontext... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Het Vlaams Regeerakkoord... 5 2.3 Beleidsnota van

Nadere informatie

Ex ante evaluatie van het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III)

Ex ante evaluatie van het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) Rapport Ex ante evaluatie van het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 (DO III) 2013 IDEA, ANTEA & UGent In opdracht van: Afdeling Monitoring en Studie Vlaamse overheid Beleidsdomein

Nadere informatie

A c h t e r g r o n d d o c u m e n t

A c h t e r g r o n d d o c u m e n t M i d t e r m e v a l u a t i e v a n h e t V l a a m s P r o g r a m m a d o c u m e n t v o o r P l a t t e l a n d s o n t w i k k e l i n g 2 0 0 7-2 0 1 3 A c h t e r g r o n d d o c u m e n t Onderzoek

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Dendermonde Gemeente Waasmunster Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Bruulstraat

Nadere informatie

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart dat het geactualiseerd referentiekader schetst met betrekking tot grote windturbineparken in het Waals gewest Juni 2013 Overheidsopdracht voor

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG Stuk 2032 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 12 januari 2009 HOORZITTING over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht

Nadere informatie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Gezamenlijk advies Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Datum van goedkeuring 21 februari 2013 Volgnummer 2013 15 Coördinator + e-mailadres

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

m.e.r. Naar een toekomstbestendige

m.e.r. Naar een toekomstbestendige Naar een toekomstbestendige m.e.r. Lessen uit 25 jaar m.e.r. in Nederland en een verkenning van kansen en bedreigingen voor de m.e.r. in de nabije toekomst Dr. H.A.C. Runhaar Prof.dr. E.J.M.M. Arts Dr.

Nadere informatie

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op stuk ingediend op 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Financiën en Begroting 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie