EEN KORT OVERZICHT VAN DATA WAREHOUSING EN OLAP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN KORT OVERZICHT VAN DATA WAREHOUSING EN OLAP"

Transcriptie

1 EEN KORT OVERZICHT VAN DATA WAREHOUSING EN OLAP Professeur, Université de Mons-Hainaut (UMH) - Institut d'informatique Veel organisaties hebben in de loop der jaren een overstelpende hoeveelheid gegevens verzameld in diverse database-systemen. De term "data warehousing" omvat de technologie om deze operationele en historische gegevens in een geïntegreerde en samengevatte vorm beschikbaar te maken voor de bedrijfsvoering van een organisatie. Het analyseren en verwerken van deze geaggregeerde informatie staat bekend onder termen als "OLAP (Online Analytical Processing)" en "data mining". Dit artikel geeft een beknopt overzicht van deze nieuwe technologieën, die de laatste jaren in een stroomversnelling zijn geraakt. Au fil des années, de nombreuses entreprises ont accumulé d'énormes quantités de données dans différents systèmes de bases de données. La notion de "data warehousing" désigne la technologie conçue en vue de rendre ces données opérationnelles et historiques disponibles pour la gestion d'une organisation dans une forme intégrée et condensée. L'analyse et l'exploitation de cette information agrégée est connue sous les appellations "OLAP (Online Analytical Processing)" et "data mining". Cet article donne un bref aperçu de ces nouvelles technologies, très en vogues ces dernières années. S inds de jaren zestig hebben onderzoek en ontwikkelingen in databases zich toegelegd op de automatisatie van repetitieve taken (of "transacties"), hetgeen thans aangeduid wordt met de term online transaction processing (OLTP). Dit onderzoek heeft onder andere geleid tot de zeer succesvolle relationele databasesystemen. Veel bedrijven hebben in de loop der jaren een overstelpende hoeveelheid gegevens verzameld in dergelijke databases. Deze historische en operationele gegevens verhullen vaak een schat aan kennis over het bedrijf en de business, in de vorm van verborgen regels, trends, patronen... Een nieuwe uitdaging is om deze onbekende kennis te onthullen en bruikbaar te maken voor de bedrijfsvoering. Dit heeft geleid tot drie nieuwe technologische ontwikkelingen op het vlak van beslissingsondersteunende systemen (decision support systems): Dit is een acroniem voor online analytical processing: het interactief analyseren van de gegevens in het data warehouse, waarbij de gegevens doorgaans voorgesteld en gemanipuleerd worden in de vorm van multidimensionale matrices of spreadheets, aangeduid met de term gegevenskubus (data cube). Data mining. Het exploreren van de gegevens op zoek naar interessante, nieuwe kennis (regels, trends, patronen ). Er bestaat geen scherpe grens tussen OLAP en data mining. In OLAP zal de analist gewoonlijk precieze instructies geven, bijvoorbeeld over het deel van de gegevens waarop gefocust moet Data warehousing De OLTP gegevens zijn vaak verspreid over verschillende systemen, sterk gedetailleerd en/of van slechte kwaliteit. Data warehousing omvat het integreren, samenvatten en zuiveren van deze gegevens in een nieuwe opslagplaats, teneinde ze bruikbaar te maken voor analyse. OLAP Fig. 1: Verschillende karakteristieken van transactionele en beleidsondersteunende systemen. worden. In data mining zal het systeem vaak zelf die focus bepalen. Zo is de vraag "Geef per maand het aantal abonnees dat ons verlaten heeft in het voorbije jaar", een typische OLAP query l, terwijl een data mining query eerder zou vragen "Welke factoren beïnvloeden het verlies van abonnees?". Figuur 1 toont dat OLAP andere technologische eisen stelt dan het traditionele OLTP. Transactionele databases zijn afgestemd op een typische, gekende OLTP werklast. Het toevoegen van complexe OLAP queries aan deze werklast zou kun- Cahiers de la documentation Bladen voor documentatie 2006/1 19

2 Een kort overzicht van Data Warehousing en OLAP nen leiden tot een onacceptabele performantie van het gehele systeem. Dit is een bijkomende reden om een data warehouse te bouwen los van de bestaande transactionele databases. Dit artikel is gestructureerd als volgt. Sectie 2 definieert het concept "data warehouse" en legt uit welke de verschillende stappen zijn bij de constructie van een data warehouse. Het concept "data mart" komt hier eveneens ter sprake. Sectie 3 gaat dieper in op het gegevensmodel en de queries in een OLAP omgeving. De termen ROLAP en MOLAP worden verduidelijkt. Sectie 4 duidt aan wat het verschil is tussen data mining en OLAP. Het was niet ons opzet om diep in te gaan op het onderwerp data mining. Sectie 5 geeft een visie op toekomstige ontwikkelingen op het vlak van data warehousing. Sectie 6 beschrijft een praktijkervaring. Sectie 7 eindigt met een persoonlijke keuze uit de literatuur. Data warehouse Wat is een data warehouse? Referentie (2) definieert een data warehouse als een subject-georiënteerde, geïntegreerde, nietvluchtige, historische gegevensopslagplaats ter ondersteuning van de besluitvorming op het niveau van het management van een bedrijf. We lichten deze termen kort toe. Subject-georiënteerd en geïntegreerd OLTP gegevens zijn vaak verpreid over verschillende databases die elk een bepaalde applicatie (facturering, levering, productie, ) ondersteunen. Deze gegevens worden in een data warehouse geïntegreerd en georganiseerd rond bepaalde onderwerpen (klant, product, leverancier, ). Niet-vluchtig en historisch Wat is een data mart? Veel bedrijven wensen één enkel data warehouse te bouwen voor de ondersteuning van het geheel van beslissingsondersteunende activiteiten. De constructie van een data warehouse dat het ganse bedrijf omspant, is evenwel een complex proces dat een uitgebreide modellering van de business vereist en verschillende jaren in beslag kan nemen. Sommige bedrijven kiezen daarom voor data marts, die kunnen omschreven worden als departementale data warehouses gefocust op een specifiek onderdeel van de business. Een voorbeeld is een marketing data mart met informatie rond de onderwerpen klant, product en verkoop. Deze data marts kunnen sneller gerealiseerd worden omdat ze geen consensus op het bedrijfsniveau vereisen, maar kunnen op lange termijn tot complexe integratieproblemen leiden indien geen compleet business model voorhanden is. Zelfs als er een geïntegreerd data warehouse bestaat, kan het om redenen van flexibiliteit en performantie interessant zijn om data marts te extraheren uit het data warehouse. Constructie van een data warehouse De constructie en het onderhoud van een data warehouse is een complexe bezigheid, die verschillende taken omvat. Voor elk van deze taken zijn commerciële hulpmiddelen beschikbaar. Figuur 2 geeft een schematisch overzicht van de verschillende fasen en componenten betrokken bij data warehousing. Extractie Extractie is het proces dat gegevens onttrekt aan de transactionele databases en andere gegevensbronnen. Het betreft typisch een (nachtelijk) batch proces, vaak verschillende subprocessen in parallel om de doorlooptijd te verkorten. De term "nietvluchtig" betekent dat de gegevens, eenmaal ingevoerd in het data warehouse, niet gewijzigd worden, hoewel verwijderen eventueel wel mogelijk is. De term "historisch" duidt erop dat de gegevens een zekere tijdspanne bestrijken, nodig voor het analyseren van trends. Fig. 2: Schematisch overzicht van data warehousing 20 Cahiers de la documentation Bladen voor documentatie 2006/1

3 Een kort overzicht van Data Warehousing en OLAP Zuiveren Vermits een data warehouse wordt gebruikt in de besluitvorming, is het belangrijk dat de gegevens in het data warehouse correct zijn. Aangezien in een data warehouse grote hoeveelheden gegevens uit verspreide, heterogene gegevensbronnen samengevat worden, bestaat er een reëel gevaar voor fouten en anomalieën. Typische zuiveringsoperaties zijn het invullen van ontbrekende waarden, het corrigeren van typografische fouten en het uniformiseren van synoniemen. Gegevens die duidelijk foutief zijn maar niet kunnen worden gecorrigeerd, worden verwijderd. Integratie en transformatie De gezuiverde gegevens bevinden zich doorgaans nog niet in de vorm vereist door het data warehouse. Integratie omvat het samensmelten van verschillende gegevensbronnen. Een typisch probleem hierbij is het met elkaar in overeenstemming brengen van identificaties van entiteiten: hoe kan men uitmaken dat klant-id in de ene databases naar dezelde entiteit verwijst als kl_nr in de andere? Een ander probleem betreft het doen overeenstemmen van gegevens uitgedrukt in verschillende eenheden: de ene database bevat verkoopcijfers per maand en de andere per week, waarbij een week kan gesplitst zijn over twee maanden. Integratie kan leiden tot nieuwe ongerijmdheden in de gegevens, hetgeen een bijkomende fase van zuivering kan vereisen. Voorbeelden van gegevenstransformaties zijn aggregatie en normalisatie: individuele verkopen kunnen geaggregeerd worden tot dagelijkse verkoopcijfers; de waarde van een variabele kan genormaliseerd worden zodat hij tussen 0 en 1 komt te liggen. Daarom worden incrementele update technieken gebruikt, waarbij wijzigingen in de OLTP databases op regelmatige tijdstippen worden gepropageerd naar het data warehouse. OLAP Gegevenskubus Zoals reeds aangehaald in Sectie 1 slaat OLAP (online analytical processing) op het interactief analyseren van de gegevens in het data warehouse. Dergelijke analyses zijn doorgaans gebaseerd op allerlei overzichtsrapporten, bijvoorbeeld de maandelijkse verkoopcijfers per regio en per product. Men kan zich zo een overzichtsrapport gemakkelijk voorstellen als een kubus: de drie dimensies van de kubus indiceren de maanden, de regio's en de producten; een cel van de kubus met coördinaat <jan 2001, België, Lego> bevat het aantal verkochte stuks Lego in België gedurende januari Ter ondersteuning van OLAP worden de gegevens in het data warehouse dus doorgaans voorgesteld in de vorm van een multidimensio nale matrix of "gegevenskubus". Het zou correcter zijn om te spreken over hyperkubus in plaats van kubus, omdat het aantal dimensies verschillend van drie kan zijn. De dimensies van de kubus corresponderen met onafhankelijke variabelen en de cellen van de kubus bevatten de overeenkomstige waarden voor de afhankelijke variabele(n), ook wel aangeduid als meting(en) (measure(s)). Figuur 3 toont een kubus met drie dimensies dag, Laden en actualiseren (refresh) De gezuiverde, geïntegreerde en Fig. 3: Een gegevenskubus met drie dimensies. getransformeerde gegevens worden vervolgens in het data warehouse geladen. Op dit moment worden indexen gecreëerd nodig om winkel en product; de cellen van de kubus bevatten het aantal verkochte stuks. zoekopdrachten te versnellen. Vermits de informatie in het data warehouse een (sterk bewerkte) kopie is van de gegevens in de OLTP databa- OLAP software biedt doorgaans verschillende mogelijkheden voor de grafische visualisatie van ses, is het nodig om het data de gegevenskubus. Elke cel kan bijvoorbeeld een warehouse op geregelde tijdstippen te actualiseren. Het blokje bevatten waarvan de grootte of de kleurintensiteit is doorgaans te duur om het evenredig is met de numerieke data warehouse daarbij volledig te ledigen en vervol- celwaarde. De dimensies zijn doorgaans gens opnieuw te laden. georganiseerd in hiërarchieën, Fig. 4 : Concept hiërarchieën. die de wijzen vastleggen waar- Cahiers de la documentation Bladen voor documentatie 2006/1 21

4 Een kort overzicht van Data Warehousing en OLAP op de gegevens logisch kunnen worden gegroepeerd. Figuur 4 toont dat dagelijkse cijfers aanleiding geven tot maandelijkse en jaarlijkse totalen; winkels zijn gegroepeerd in regio's, producten in klassen. Rollup: een typische OLAP query Een typische OLAP query geeft voor elke dimensie het niveau aan waarop de gegevens moeten gepresenteerd worden. Figuur 5 toont het antwoord op de query "Geef totale verkoopcijfers per product, regio en maand". Een dergelijke geaggregeerde kubus, berekend uit de basiskubus, wordt ook wel kuboïde genoemd. Fig. 5 : De kuboïde maand region product Het overgaan van een gedetailleerde naar een geaggregeerde kubus wordt aangeduid met de term rollup. OLAP queries kunnen ook een reductie van het aantal dimensies inhouden. De tweedimensionale kuboïde maand product in Figuur 6 geeft maandelijkse verkoopcijfers per product, over alle winkels heen. Uiteraard kan elke kuboïde desgewenst berekend worden uit de basiskubus. Nochtans zullen OLAP systemen op bepaalde vragen anticiperen en kuboïdes reeds op voorhand berekenen en "materialiseren", teneinde antwoordtijden te verminderen. De wijze waarop dit best gebeurt, is een belangrijk onderzoeksthema. Technologische keuze: ROLAP of MO- LAP De technologische uitdaging in OLAP kan ruwweg worden omschreven als het efficiënt ondersteunen van spreadsheet operaties op databases van meerdere gigabytes. Al naargelang de gebruikte technologie kan OLAP software worden bestempeld als ROLAP of MOLAP: ROLAP (relational OLAP) maakt gebruik van bestaande relationele database-technologie; het uitgangspunt van MOLAP (multidimensional OLAP) daarentegen is dat SQL databases weinig geschikt zijn om OLAP te ondersteunen. ROLAP Fig. 7: Een sterschema. Het multidimensionale gegevensmodel dat hoger beschreven werd, kan gemakkelijk geïmplementeerd worden in een conventionele SQL database. De basiskubus wordt gestockeerd in een zogeheten "feitentabel", en de hiërarchieën in "dimensietabellen". Het resulterende schema wordt doorgaans een "sterschema" genoemd. Figuur 7 toont dit voor het lopende voorbeeld. Merk op dat de feitentabel reeds vooraf berekende subtotalen kan bevatten (symbool all). ROLAP servers breiden relationele servers doorgaans uit met gespecialiseerde middleware om de uitvoering van OLAP queries te versnellen. Er worden ook reeds voorstellen geformuleerd om de standaard relationele querytaal SQL uit te breiden met operators ter ondersteuning van OLAP. MOLAP Fig. 6 : De kuboïde maand product. Hoewel OLAP gegevens kunnen gestockeerd worden in relationele databases, geloven velen dat MOLAP een beter alternatief biedt. MOLAP impliceert een multidimensionale database waarbij gegevenskubussen worden gestockeerd in (sparse) matrices. Deze opslagwijze zou efficiënter zijn dan in ROLAP; het nadeel is dat de integratie met bestaande SQL databases moeilijker is. 22 Cahiers de la documentation Bladen voor documentatie 2006/1

5 Een kort overzicht van Data Warehousing en OLAP Data mining In OLAP stuurt de eindgebruiker zelf de analyse: hij kiest de dimensies en afhankelijke variabelen en specificeert de queries. De analist vormt een hypothese en verifieert deze vervolgens met een reeks queries. Een probleem met deze werkwijze is dat de gegevens in het data warehouse vaak onvoldoende begrepen zijn (dit is precies de motivatie om analyses uit te voeren!), zodat het quasi onmogelijk wordt om interessante hypotheses te maken, de juiste gegevenskubus te kiezen en de goede queries te stellen. Het uitgangspunt van data mining is om de kracht van de computer te gebruiken om interessante patronen in de gegevens te onthullen, eerder dan hypothetische patronen te verifiëren. We nemen een probleem van classificatie als voorbeeld. Veronderstel dat we het risico willen inschatten verbonden aan een nieuwe kredietaanvraag. Gebruik makend van historische data warehouse gegevens over achterstallige kredieten, zou een data mining programma de volgende regel kunnen afleiden: "Indien inkomen Euro en anciënniteit 5 jaar dan risico = hoog, anders risico = laag". Het programma ontdekt zelf dat inkomen en anciënniteit het risicobedrag bepalen, eerder dan andere kenmerken zoals leeftijd, opleiding,... Toekomst van data warehousing Data warehousing, OLAP en data mining zijn snel groeiende technologieën. Toekomstige ontwikkelingen kunnen in verschillende richtingen gaan. We wagen ons aan een drietal voorspellingen. Beslissingsondersteunende systemen zullen in de toekomst meer pro-actief worden. Ze zullen niet wachten tot de analist een OLAP of data mining query stelt, maar zullen zelf aan continue zelfanalyse doen. Wanneer het systeem een interessante nieuwe evolutie ontdekt, zal het een waarschuwing zenden naar de gebruiker. De hedendaagse systemen voor data warehousing en data mining zijn vaak ontworpen om te werken voor gelijk welke business. Toekomstige systemen zullen meer gericht zijn op een welbepaalde business, bijvoorbeeld de petroleumsector. Dergelijke business-specifieke systemen zullen meer domeinafhankelijke logica bevatten die de kwaliteit van de analyses zal verhogen. Het data warehouse zal in toenemende mate aangevuld worden met achtergrondinformatie afkomstig uit externe gegevensbronnen, beschikbaar via bijvoorbeeld het Web. Een onderneming heeft geen directe controle over de toegang tot deze externe gegevensbronnen, dit in tegenstelling tot de eigen databases. Standaarden voor gegevensuitwisseling, zoals XML, spelen hierbij een belangrijke rol. Getuigenis De eindverhandeling (3) is illustratief voor de problemen die kunnen gepaard gaan met de invoering van data warehousing en data mining in een onderneming. De onderneming in kwestie beschikt over een tiental belangrijke applicaties, die gebruik maken van database management systemen van een viertal verschillende leveranciers. Het oorspronkelijke opzet van het onderzoek was om door middel van data mining technieken een antwoord te vinden op vragen als: "Wie zijn onze klanten?" en "Met welke service zijn de klanten meest gebaat?". Al spoedig bleek dat data mining onmogelijk zou zijn zonder een grondige "preparatie" (zie sectie 2.3) van de gegevens. Enkele netelige kwaliteitsproblemen waren de volgende: Dubbele registratie van eenzelfde entiteit. Bijvoorbeeld, <RAYTEC, Rue du Commerce 2,...> en <S.A. RAYTEC, 2 Rue du Commerce,...>. Veelvuldig gebruik van de "fourre-tout" code "andere" voor attributen zoals opleiding of beroep. Een ander probleem is dat de codes in verschillende toepassingen niet op elkaar afgestemd zijn. Ontbrekende, onmogelijke of achterhaalde attribuutwaarden. Verdere informatie Mijn persoonlijke ervaring i.v.m. de literatuur over OLAP en data warehousing is dat sommige documenten op het Web interessanter en actueler zijn dan heel wat boeken. De Web site <http://www.daniel-lemire.com/olap/> bevat een interessant overzicht van wetenschappelijk onderzoek in data warehouses en OLAP; de site bevat ook links naar white papers geschreven door commerciële software leveranciers. Referentie (1) geeft een degelijk overzicht van data warehousing en data mining. Referentie (4) is een goed boek over data mining. In tegenstelling tot de database-industrie, is de OLAP-markt vandaag de dag sterk gefragmenteerd, zonder dominante spelers. De Web site <http://www.olapreport.com> bevat interes- Cahiers de la documentation Bladen voor documentatie 2006/1 23

6 Een kort overzicht van Data Warehousing en OLAP sante informatie over de OLAP-markt. De Web site van KDnuggets <http://www.kdnuggets.com> geeft een overzicht van data mining software. Bibliografie Université de Mons-Hainaut Bâtiment «Le Pentagone» Avenue du Champ de Mars, Mons 17 januari Han, J. ; Kamber, M. Data Mining: Concepts and Techniques, 2nd ed. San Francisco : Elsevier/Morgan Kaufmann, 2005, 800 p. 2. Inmon, W. Building the Data Warehouse 2nd ed, New-York : Wiley, Van Puyvelde, H. De l'information opérationnelle à l'intelligence décisionnelle par le data mining - Étude de faisabilité appliquée au cas d'un service public. Master's thesis, Université de Mons-Hainaut, Witten, I. ; Frank, E. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, 2nd ed., San Francisco : Elsevier/Morgan Kaufmann, 2005, 560 p. Deze studie bevestigt wat verschillende auteurs vermelden: dat vaak 80% of meer van de inspanningen in een data mining project besteed wordt aan het prepareren van de gegevens. Nota s 1. Een query is een vraag gesteld aan een databasesysteem in een bepaalde gegevensopvraagtaal. 24 Cahiers de la documentation Bladen voor documentatie 2006/1

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Naar een doorgedreven integratie van OLAP in de BI-omgeving

Naar een doorgedreven integratie van OLAP in de BI-omgeving Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 2 (2004) Naar een doorgedreven integratie van OLAP in de BI-omgeving Stijn Goedertier 1 stijngoedertier@econkuleuvenacbe Abstract OnLine Analytical Processing

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

SPF Finances FOD Financiën

SPF Finances FOD Financiën SPF Finances FOD Financiën Programma Risicobeheer, Bijstand, Controle en Invordering Voorstudie ondersteuning voor de verwezenlijking van een oplossing inzake datawarehouse, datamining en risicoanalyse

Nadere informatie

11g. Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. www.weloveit.nl. zie pagina 4. zie pagina ## ORACLE DATABASE POWERED BY 5HART

11g. Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. www.weloveit.nl. zie pagina 4. zie pagina ## ORACLE DATABASE POWERED BY 5HART www.weloveit.nl 2e jaargang nummer 6 2007 Oplage 15.000 Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART 6 11g ORACLE DATABASE zie pagina ## zie pagina 4 Dit is een voorproefje

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software Naam : Edwin Post Studentnummer : 838171276 Datum presentatie : 10 september 2013 2 3 The quality requirements of open source business

Nadere informatie

9 *uklpdo#bxmxyv* Aan de slag met Reporting Services 2012. voor Microsoft SQL Server. Aan de slag met Reporting Services 2012.

9 *uklpdo#bxmxyv* Aan de slag met Reporting Services 2012. voor Microsoft SQL Server. Aan de slag met Reporting Services 2012. Over de auteur Peter ter Braake is zelfstandig SQL Server docent/consultant. Hij is MCT sinds 2002 en SQL Server MVP sinds begin 2012. Hij werkt met SQL Server Reporting Services sinds de eerste release

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

Leerboek Business Intelligence

Leerboek Business Intelligence Het Leerboek Business Intelligence is geschreven voor studenten die in aanraking gaan komen met Business Intelligence, niet alleen voor de bedrijfskundige studies, maar ook voor bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Business Intelligence:

Business Intelligence: Business Intelligence: marktoverzicht en toepassing in het hoger onderwijs Wouter Koomen Juni - Juli 2006 BWI werkstuk Vrije Universiteit, Amsterdam Voorwoord Als onderdeel van mijn studie Bedrijfs- Wiskunde

Nadere informatie

Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse. Architectuurbeschrijving. Lidwine van As Wouter van Aerle

Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse. Architectuurbeschrijving. Lidwine van As Wouter van Aerle Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse Architectuurbeschrijving Lidwine van As Wouter van Aerle Albert Heijn oktober 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Power BI. Selfservice BI-tools van Microsoft. ITsmart Business Intelligence Whitepapers

Power BI. Selfservice BI-tools van Microsoft. ITsmart Business Intelligence Whitepapers Power BI Selfservice BI-tools van Microsoft ITsmart Business Intelligence Whitepapers Over ITsmart ITsmart is al ruim 10 jaar gespecialiseerd in Business Intelligence-oplossingen. Business Intelligence

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers Eindwerk ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de handelswetenschappen Academiejaar 2004-2005 Promotor:

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in economisch perspectief

Informatiebeveiliging in economisch perspectief Informatiebeveiliging in economisch perspectief Doelmatig investeren in de informatiebeveiliging van een webwinkel Bachelor thesis Informatica & Economie Begeleider: Dr. Ir. J. van den Berg Auteur: John

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie