Geld Op De Kaart. Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geld Op De Kaart. Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt"

Transcriptie

1 Geld Op De Kaart Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt Maliebaan 12, 3581 CN Utrecht Postbus 14031, 3508 SB Utrecht

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Strategisch plan en jaarplan Activiteiten in Evaluatie van Organisatie 20 Plannen voor Begroting Bijlage: jaaroverzicht

3 Inleiding Inleiding De afgelopen jaren hebben laten zien dat het gezond houden van je financiën een uitdaging voor alle leeftijden en niveaus is. Financieel bewustzijn komt niet automatisch met de jaren. Daarom worden veel jongeren met schulden volwassen. Want hoe zorg je als jongere dat je je geld slim uitgeeft als de verleidingen om geld uit te geven of te lenen alom vertegenwoordigd zijn? Aan het einde van mijn geld, hou ik altijd een stukje maand over. Hoe hou je daar zicht op als je geen spaarpot meer hebt om mee te schudden, maar slechts beeldschermen vol cijfers? Stichting Weet Wat Je Besteedt zet zich in voor financiële zelfredzaamheid bij jongeren. In 2011 hebben we in samenwerking met onze partners zinvolle resultaten bereikt. We versterkten ons inzicht in jongeren en hun financiën via MoneyMindsets en werkten tegelijkertijd ook aan onze eigen evaluatie via Moneyskills. Daarnaast hielden we meerdere inspirerende co-creatiesessies en werkten samen met diverse scholen en universiteiten. We zochten jongeren online en offline op om met ze in dialoog te gaan. We werken voor, door en met jongeren. WWJB bewandelt continu innovatieve paden en dat heeft effect we bereiken veel jongeren en weten nieuwe partners aan te trekken. Door dat succes worden we elk jaar ambitieuzer! In het afgelopen jaar hebben we genoeg ideeën opgedaan, dankzij jongeren en onze partners, om in 2012 nóg meer te gaan bereiken. We zijn ervan overtuigd dat het jaarverslag dat hier voor u ligt die inspiratie op u over kan brengen! Marijke Vos Voorzitter Stichting Weet Wat je Besteedt 3

4 Strategisch plan en jaarplan 2011 Strategisch plan en jaarplan 2011 Zoals WWJB met jongeren werkt aan strategieën om het beste uit hun financiën te halen, werken we ook aan een strategie om het beste uit onze stichting te halen. Uit deskresearch, eigen onderzoek en ervaring met de pilots van de afgelopen jaren ontstond het strategisch plan voor WWJB voor de periode De belangrijkste punten onze missie, uitgangspunten en aanpak zetten we in dit hoofdstuk op een rijtje. In het volgende hoofdstuk leest u over wat we allemaal hebben gerealiseerd in Missie De stichting Weet Wat Je Besteedt richt zich op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid bij jongeren (van 12 tot 25 jaar). Deze missie heeft verschillende gezichten die allemaal bijdragen aan het bereiken van ons doel. Continu contact met jongeren. We zijn continu samen met jongeren (zowel offline als online) in gesprek en ontwikkelen initiatieven die bijdragen aan hun financiële inzicht en weerbaarheid tegen geldproblemen; Expert en koploper zijn in geldzaken. We treden als expert en koploper op in het gebied van dialoog, interactie en co-creatie met jongeren als het om geldzaken gaat; Staan op de schouders van reuzen. We werken samen met het partnernetwerk, om gebruik te maken van aanwezige expertise en resources en om opgedane inzichten en ervaringen te delen. Uitgangspunten Om dicht bij onze missie te blijven hebben we acht uitgangspunten opgesteld, die bedoeld zijn om zo effectief mogelijk aan de slag te gaan. Onze missie bepaalt wie we zijn, onze uitgangspunten bepalen hoe we dat uitdragen en zijn dus altijd de basis van onze aanpak. 1. We willen weten wat er speelt. Daarom houden we onszelf constant op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van jongerencultuur, technologie, marketing, gedragseconomie, psychologie en andere relevante thema s. Ook doen we met regelmaat onderzoek onder jongeren. 2. Jongeren staan aan het roer. WWJB stimuleert jongeren om zelf met ideeën te komen en ondersteunt hen bij de uitvoering. Door cocreatie ontstaat input waar de doelgroep écht iets aan heeft en zich in herkent. 3. We richten ons op positieve actie. De toon van onze uitingen is positief en vraagt jongeren mee te doen. Dit is in contrast met een belerende toon, waar wij niets in zien. De focus ligt op het voorkómen van (grotere) financiële problemen en we bieden jongeren altijd een handelingsperspectief. 4

5 Strategisch plan en jaarplan Right time, right place, right voice. We houden rekening met het feit dat jongeren en hun bestedingspatronen sterk verschillen, leeftijd speelt daarin een belangrijke rol. We zorgen ervoor dat we zoveel mogelijk aanwezig zijn op relevante keuzemomenten en op plekken waar de jongeren zijn en sluiten dan zoveel mogelijk aan op hun belevingswereld. 5. We groeien mee en vernieuwen continu. WWJB past zo veel mogelijk de nieuwste inzichten toe op het gebied van wetenschap, marketing, technologie, psychologie en gedragseconomie. Daarbij maken we uiteraard gebruik van nieuwe media. Zo bereiken we de jongeren op de plekken waar zij veel tijd doorbrengen en op een manier die ze aanspreekt. 6. We starten pilots om samen te leren. WWJB experimenteert met verschillende benaderingen, probeert dingen uit en bouwt verder bij bewezen succes. We hebben lef in het bedenken van nieuwe dingen en onze doelgroep te vragen wat ze er van vinden. 7. We meten, evalueren en leren. We kijken graag vooruit, maar nemen ook de tijd om te kijken hoe de afgesloten projecten zijn gegaan. WWJB is een lerende organisatie, we evalueren onze aanpak en stellen bij op basis van de resultaten en nieuw verworven inzichten. 8. We linken waar we kansen zien en blijven bouwen. Om het beste resultaat te bereiken, verbinden we ons met andere organisaties. We maken gebruik van de expertise, contacten en resources van partners en delen de opgedane kennis actief. Voor onze eigen activiteiten zetten we regelmatig vrijwilligers in. Aanpak Met onze missie en uitgangspunten hebben we een stevige basis waarop we onze activiteiten kunnen plannen en doen. Drie clusters waar we blijvend in investeren maken deze plannen van WWJB tastbaar: Inzicht & evaluatie We willen ons inzicht in jongeren en hun financiële gedrag nog meer verdiepen en steeds concreter in het vizier krijgen hoe we dit gedrag kunnen veranderen. Ook willen we weten hoe effectief we tot nu toe zijn in het veranderen van jongeren hun financiële gedrag door onze aanpak te meten en evalueren. Waar we verbetering vinden, stellen we onze aanpak bij. In 2011 verdiepen we ons inzicht in de geldtypes, mede via onderzoeken van Nibud. We verspreiden onze inzichten via publicatie van het boek MoneyMindsets. Om ons inzicht in de doelgroep en in nieuwe ontwikkelingen te vergroten, worden er met regelmaat gesprekken gevoerd met experts. Daarnaast ontwikkelen we een competentietest. Hiervoor houden we een nulmeting. 5

6 Strategisch plan en jaarplan 2011 Thea Hazel-Stals, directeur van WWJB, is enthousiast over de cocreatie aanpak met jongeren: Jongeren weten zelf vaak goed als het niet lekker loopt met hun financiën en ze komen zelf ook met heel goede ideeën hoe het beter kan. Cocreatie & tools We willen jongeren uitdagen en faciliteren om zelf oplossingen aan te dragen en te ontwikkelen. Om praktisch inzetbare ervaring op te doen met het betrekken van jongeren en het beïnvloeden van hun financiële besluitvorming, zetten we diverse pilots op. Jongeren creëren de ideeën voor deze pilots zelf en voeren ze waar mogelijk ook zelf uit. Samen met jongeren ontwikkelen we ook tools die hen begeleiden in het versterken van hun financiële zelfredzaamheid. Natuurlijk horen we ook wel sociaal wenselijke antwoorden, maar als je echt met ze in gesprek gaat komen er heel goede punten uit. Het is voor ons altijd weer inspirerend en bovendien leerzaam om met jongeren aan tafel te zitten. Het is de enige manier om tools te ontwikkelen waar ze iets aan hebben. We zijn daarom heel enthousiast dat we steeds meer jongeren ontmoeten die met ons mee willen denken. Laatst vertelde een VMBO scholier me dat hij baalt dat veel van zijn klasgenoten slecht met geld omgaan en hem dan raar aankijken omdat hij, door werken en sparen, wel dure spullen kan kopen. Hij wil hen helpen om ook meer uit hun geld te halen en zit daarom nu in de jongerenredactie van ons platform Edgie. Op dit moment werken we ook samen met diverse studentenorganisaties, om specifiek voor studenten een tool te ontwikkelen die hen helpt met hun financiën. Die studenten zijn ook heel enthousiast en betrokken. Het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van jongeren klinkt mooi, maar uiteindelijk gaat het erom de jongeren te bereiken, ze te betrekken bij het onderwerp en vervolgens de mogelijkheid te creëren dat ze zelf met oplossingen komen. Een belerende toon, daar zitten ze zeker niet op te wachten! In 2011 investeren we in: De organisatie van een congres over Jongeren & Geld; De pilot Starters Helpen Starters op de HvA, die wordt verbreed naar afstudeerders en andere hogescholen en universiteiten; De pilot Moneyposter op VMBO s; Co-creatie-projecten met studenten aan de Fontys Hogeschool; Een Bright About Money dilemmaspel, ontwikkeld voor havo/vwo; Een fotosessie met actieve jongeren voor de vormgeving van het online platform. Dialoog & interactie We willen een constante dialoog faciliteren met én tussen jongeren en ze zo stimuleren tot het vergroten van hun financiële zelfredzaamheid. Naast real life multichannel aanpak, in de vorm van een online platform. Op dit platform kunnen de jongeren aan de slag met zelftests, een forum, filmpjes, een geldcoach, polls en tips. Ook worden succesvolle pilots voor op scholen en via andere offline kanalen verder uitgerold, via onze partners. In 2011 bouwen we ons online platform (www.edgie.nl) uit vanuit de geldtypetest en verbreden we onze aanwezigheid vanuit MSN en Facebook naar andere online media. Uitdaging zal zijn om jongeren te trekken, binden en voortdurend boeien; dit doen we door hen zelf actief te betrekken bij inhoud en vorm van het platform. We gebruiken inzichten vanuit de gedragseconomie om educatieve en gedragsveranderende elementen in te brengen in het online platform. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een vergelijkingstool, om jongeren van elkaar te laten leren. De aanpak van WWJB is specifieker uitgewerkt in het Strategisch Plan en gekoppeld aan een fasering in tijd, gewenste resultaten en benodigd budget. In januari 2011 is dit plan goedgekeurd door het bestuur van Stichting Weet Wat Je Besteedt. 6

7 Activiteiten in 2011 HKH Prinses Máxima nam het eerste exemplaar van het MoneyMindset boek in ontvangst Tijdens het Jongeren & Geld event overhandigde Marijke Vos, voorzitter van Stichting Weet Wat Je Besteedt, het boek over de verschillende geldtypes aan de prinses, in aanwezigheid van 95 jongeren en 98 volwassenen. Activiteiten in 2011 Vanuit de uitgangspunten en aanpak uit het strategisch plan hebben we een planning opgesteld met activiteiten. De resultaten die we bereikt hebben in 2011 bespreken we in dit hoofdstuk aan de hand van de drie clusters uit het plan van aanpak: Inzicht & evaluatie, co-creatie & tools en dialoog & interactie. Inzicht & evaluatie De bedoeling van dit cluster is dat we ons inzicht in jongeren en hun financiële gedrag nog meer verdiepen en steeds concreter in het vizier krijgen hoe we dit gedrag kunnen veranderen. Ook kunnen we via dit cluster meer inzicht krijgen in onze eigen effectiviteit. Hieronder zetten we de belangrijkste activiteiten in dit cluster van 2011 op een rijtje. Publicatie MoneyMindsets Een van de belangrijke mijlpalen uit 2011 is de publicatie van MoneyMindsets Alles wat je moet weten over jongeren en geld. Deze publicatie helpt professionals om meer inzicht te krijgen in jongeren en hun bestedingsbedrag, zodat zij op hun beurt jongeren kunnen ondersteunen in het vergroten van hun zelfredzaamheid. De publicatie kwam tot stand via enerzijds kwalitatief onderzoek dat uitgevoerd werd door YoungWorks (een communicatiebureau gespecialiseerd in jongerencommunicatie) en anderzijds kwantitatief onderzoek door onderzoeksbureau Motivaction. Op basis van deze onderzoeken in 2010 is een vragenlijst opgesteld met 58 stellingen over de houding van jongeren ten aanzien van financiën. Maar liefst 1126 jongeren vulden deze online vragenlijst in. Via factor- en clusteranalyse zijn er vier verschillende geldtypes uitgekomen die in MoneyMindsets 7

8 Activiteiten in 2011 Acteur Chris Zegers had als jongere ook een gat in zijn hand en vertelde daar over op het Geldevent van WWJB: worden besproken. Ook is er aandacht voor concrete tips specifiek voor de geldtypes in de publicatie. Ik heb the hard way geleerd hoe je met geld moet omgaan. Toen ik jonger was, leefde ik in dromen en had ik geen enkele boodschap aan geld. Ik had wel baantjes, maar investeerde alles wat ik verdiende in de muziek. Daar heb ik weinig van teruggezien. Geld is nog steeds geen doel op zich en ik blijf een levensgenieter. Maar ik kies nu wel bewuster waar ik het aan uitgeef. Dat de stichting Weet Wat Je Besteedt jongeren de kans geeft om deze les the easy way te leren, vind ik een nuttig streven. Daarom werk ik er graag aan mee. De publicatie MoneyMindsets is in print uitgebracht en is tevens gratis te downloaden op de website van het Nibud. Ook zijn de resultaten van het onderzoek gebruikt in scholierenonderzoek, MBO-onderzoek en studentenonderzoek van Nibud. Dit is geheel in lijn met ons uitgangspunt om onze kennis zo veel mogelijk te delen met relevante partners. Onderzoek selectietool interventies In opdracht van WWJB deed een afstudeerder van de Intercollege Business School met als achtergrond de studie bedrijfskunde onderzoek. Dit onderzoek was gericht op het vertalen van de inzichten uit de gedragseconomie naar een selectietool dat gebruikt kan worden bij interventies. Dit onderzoek gold tevens als vooronderzoek om te zien hoe dit type onderzoek ingezet kan worden voor de doelstellingen van WWJB. Onderzoek MoneySkills Een andere belangrijke activiteit die gezorgd heeft voor meer inzicht in de financiële vaardigheden van jongeren is het onderzoek MoneySkills. In dit onderzoek is aan de hand van stellingen financieel gedrag meetbaar gemaakt. Deze stellingen zijn gebaseerd op de leerdoelen en competenties die door het Nibud gesteld zijn. Ook dit onderzoek is door Motivaction uitgevoerd, via een online vragenlijst (StemPunt Panel) in nauwe samenwerking met Nibud. In totaal hebben 1166 jongeren deze vragenlijst ingevuld en bieden een representatieve doorsnede van de Nederlandse jongere. In dit onderzoek stonden een aantal competenties centraal. Het doel van het opstellen van deze competentietest, is om helder in kaart te kunnen brengen wat het effect van de inspanningen van WWJB op jongeren is. Zo kunnen we onze resultaten zichtbaar en meetbaar maken. Ook kunnen we op deze manier scherper 8

9 Activiteiten in 2011 afstellen wat werkt en wat niet werkt om bij jongeren een gedragsverandering te bewerkstellingen. Voor alle leeftijdscategorieën zijn de volgende gestelde competenties opgesteld: 1. Geldzaken op orde houden 2. Overzicht hebben en plannen van geldzaken 3. Beheerst uitgeven en sparen 4. Verleidingen weerstaan 5. Bewust aankopen doen Daarnaast gold voor de groep 15 t/m 25 jaar ook als competentie dat zij hun rechten en plichten kenden met betrekking tot werk en inkomen. Voor de leeftijdsgroep 18 t/m 25 gold als aanvullende competentie dat zij bewust kiezen uit het scala van financiële producten. Met de opgestelde vragenlijst kan gemeten worden welk resultaat we bereiken met onze activiteiten, door het onderzoek jaarlijks te herhalen. Daarnaast wordt de vragenlijst vertaald naar een online zelfevaluatietest om jongeren inzicht te geven in hun eigen vaardigheden. Co-creatie & tools In dit cluster dagen we jongeren uit en faciliteren we ze om zelf oplossingen aan te dragen en te ontwikkelen. We hebben diverse pilots opgezet om praktisch inzetbare ervaring op te doen met het betrekken van jongeren en het beïnvloeden van hun financiële besluitvorming. Bij deze pilots wordt nauw met jongeren samengewerkt. Hieronder bespreken we de belangrijkste activiteiten in dit cluster van Co-creatie-sessies In diverse co-creatie-sessies hebben jongeren meegedacht over de aanpak van WWJB, zowel in algemene brainstormsessies als in concrete werksessies om de MoneySkills-tool te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van MoneySkills hebben 95 jongeren tijdens het Jongeren & Geld event gebrainstormd over de competenties rond financiën die jongeren hebben en zouden moeten hebben en de MoneySkills competentielijst ingevuld. Er werd aan ze gevraagd kritisch te kijken naar de opzet van de vragenlijst en de vragen. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima nam de publicatie Moneymindsets met de resultaten van ons onderzoek in ontvangst en brainstormde met de aanwezige jongeren over geld en geldtypen. Ook acteur Chris Zegers en WWJB-bestuursleden Marijke Vos, Wouter Bos, Peter Borgdorff en Henk Kroeze waren aanwezig om met jongeren in discussie te gaan over hoe je het beste over financiële thema s kunt communiceren met jongeren. Op 13 december is er samen met studenten van het ROC aan de popacademie een co-creatie sessie gehouden. In deze sessie dachten 14 jongeren mee met de ontwikkeling van de vragen voor het spel MoneyRace. Ook is gebrainstormd over de spelvorm. De eerste pilot van dit concept werd succesvol gedraaid op 20 december in twee 3 e klassen van het Oosterlicht college in Vianen. 9

10 Activiteiten in 2011 Studieprojecten Naast de co-creatie-sessies waar jongen mee brainstormden, werden ook studerende jongeren ingezet om zelf onderzoek te doen naar manieren om jongeren te bereiken en jongeren hun financiële gedrag te veranderen. Deze geslaagde studieprojecten hebben een mooie bijdrage geleverd aan het vergroten van ons inzicht én meer ervaring in het samenwerken met jongeren om meer kennis op te doen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van studieprojecten die in 2011 plaatsvonden. UvA Hoe kan WWJB de 4 geldtypes online bereiken? Samen met onderzoeksbureau YoungWorks gingen vijf masterstudenten vanuit de studie Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam aan de slag voor stichting WWJB. De groep studenten hebben bijeenkomsten van focusgroepen gehouden om te bepalen hoe WWJB de verschillende geldtypes, met name de trendsetters en levensgenieters, online kan bereiken. Tijdens de afsluitende middag bij YoungWorks bleek dat Facebook een belangrijk kanaal is voor deze groepen en dat een pakkende, aantrekkelijke campagne heel succesvol kan zijn. Daarnaast werden tips gegeven wat jongeren dan een pakkende of aantrekkelijke campagne zouden vinden. De conclusies en tips uit dit onderzoek zijn zeer relevant en bruikbaar voor de communicatie naar jongeren door WWJB. Fontys Hogeschool Eindhoven Voorlichtingscampagne financiële verleidingen voor VMBO Tweedejaars studenten Toegepaste Psychologie van de Fontys Hogeschool Eindhoven kregen als opdracht om een voorlichtingscampagne te ontwikkelen over het omgaan met verleidingen op het gebied van uitgaven, specifiek gericht op VMBO-leerlingen. Dit werd vanuit een wedstrijdperspectief opgezet en de finalisten mochten hun campagne presenteren aan de jury, bestaande uit hun medeleerlingen, docenten van de Fontys en medewerkers van WWJB. Een groepje dat focuste op snoep en snacks heeft de eerste prijs gewonnen. De studenten 10

11 Activiteiten in 2011 Thea Hazel-Stals, directeur van WWJB blikt terug op een van de co-creatiesessies: Het was een spannende wedstrijd op de Fontys Hogeschool Eindhoven. De studenten ontwierpen een voorlichtingscampagne met als doelgroep het VMBO. Het thema was Financiële verleidingen. Er kwamen leuke ideeën uit. Het is voor de doelgroep VMBO belangrijk dat jongeren het leuk vinden om de informatie tot zich te nemen. En het liefst niet te veel tegelijk. De presentatie Snoep en Snacks met de quiz en ook een rollenspel over sociale druk had daar goed over nagedacht. Door het interactief te houden, verslapt de aandacht niet. We gaan deze workshop zeker inzetten! Een andere idee was een bordspel om de financiële kennis te vergroten. Dat spel zijn we nu aan het testen en wordt in 2012 gelanceerd. hadden een workshop bedacht met onderdelen als start je eigen schoolkantine en maak een reclameposter. WWJB kan deze campagne goed inzetten om VMBOleerlingen weerbaarder te maken tegen financiële malaise. Verdere studieprojecten in 2011 OOHOO project Technische Universiteit Eindhoven: concepten voor financieel studieplan; MoneyTalks Hogeschool Rotterdam: adviesgesprekken met jongeren, met ZwitserLeven; Project met Universiteit Tilburg: psychologische modellen over welke variabelen gedrag beïnvloeden en op basis daarvan een marketing plan; Marktonderzoek met de Hogeschool Arnhem/Nijmegen: marktonderzoek door een student naar de meningen van de doelgroep over Edgie; Stands waar leerlingen van het ROC Midden Nederland de geldtypetest konden doen: door studenten van de Hogeschool Utrecht. Schoolprojecten Naast het inzetten van de kennis van studenten is er in 2011 ook ingezet op een flink aantal schoolprojecten. Bij deze activiteiten gingen we naar jongeren toe om workshops te houden en speeddates te organiseren. Hieronder lichten we een aantal activiteiten uit. Dilemmaspel Bright About Money Het dilemmaspel Bright About Money is door WWJB en KPMG ontwikkeld en wordt door KPMG ers in een gastles op middelbare scholen gespeeld. De gastles is bedoeld voor leerlingen van jaar en havo/vwo scholieren. Het spel bestaat uit een introductie, het klassikale spel Ren je Rot met gelddilemma s en het dilemmaspel dat in groepjes wordt gespeeld. De resultaten van het spel worden plenair besproken en de leerlingen worden aan een geldtype gekoppeld. 16 november vond de eerste les plaats en 24 november is binnen KPMG een campagne gelanceerd om vrijwilligers te enthousiasmeren om zelf gastlessen te gaan geven op scholen. 11

12 Activiteiten in 2011 Hogeschool Windesheim Starters Helpen Starters Op maandag 12 september gaf WWJB het gastcollege Starters Helpen Starters aan 30 eerstejaars studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle. In dit interactieve college bespraken we met de studenten zaken als hun toekomstige salaris, de kosten van studeren, op kamers gaan, geld lenen, een buitenlandse stage of studie, actief studentenleven en bijbaantjes. Hierbij ging het zowel over de kostenkant als over de gevolgen voor de kansen op de arbeidsmarkt. De hogeschool was enthousiast over dit initiatief en wil hieraan zeker vervolg geven in de komende jaren en voor meer studierichtingen. WWJB wil dit succesvolle gastcollege vaker gaan verzorgen op andere hogescholen en universiteiten. Verdere schoolprojecten in 2011 MoneyPoster: over reclame, voor VMBO; MoneyRace: spel om financiële kennis op te doen, voor scholieren, met BLG. Dit spel wordt in maart 2012 gelanceerd. Tools In 2011 werden ook een aantal handige tools opgeleverd die bruikbaar zijn voor jongeren en inzetbaar om bedrijven een prikkel te geven om jongeren of bedrijven te stimuleren om verstandig met geld om te gaan. De geldtypetest kwam online voor gebruik. Andere tools zijn nog in ontwikkeling. De volgende drie tools werden in 2011 de ontwikkeling gestart: Een financieel studieplan voor studenten, samen met Nibud, NJR, LSVb, LKvV en ISO; Awards voor open & responsible advertising : publieksprijzen voor bedrijven; Budget Challenge: online en offline wedstrijd om van klein budget rond te komen MoneySkills tool. Deze wordt in maart 2012 gelanceerd. 12

13 Activiteiten in 2011 Dialoog & interactie Het derde cluster gaat over interactie: we willen een constante dialoog faciliteren met én tussen jongeren en ze zo stimuleren tot het vergroten van hun financiële zelfredzaamheid. Dit doen we zowel online als offline. Hieronder zetten we de belangrijkste activiteiten van 2011 uiteen. Geldtypetest online Sinds eind december 2010 is de geldtypetest online. In 2011 hebben maar liefst deelnemers online de test gemaakt. Dat aantal is te danken aan promotie (banners en redactionele stukken) via MSN, Facebook, Google Adwords en websites van partners. In de test vullen jongeren 26 vragen in en aan het eind weten zij wat voor geldtype ze zijn. Ze ontvangen direct tips over hun financiële gedrag en een film over hun geldtype. Interactief jongerenplatform Op 29 augustus ging ons eigen interactieve jongerenplatform Edgie online. Op dit platform kunnen jongeren artikelen, tips en video s uploaden. Ook kunnen de bezoekers met elkaar in gesprek over onderwerpen door comments te plaatsten en kunnen ze tests doen. Edgie is gepromoot via MSN, Facebook, Google, radiostation FunX, jongerentijdschrift CosmoGirl en jongerenkrant 7Days. Daarnaast zijn er promoposters op creatieve scholen verspreid en zijn er 600 ansichtkaarten uitgedeeld onder de studenten van de Hogeschool van Amsterdam. 13

14 Activiteiten in 2011 Kiki Smolders, projectmedewerker van WWJB, is enthousiast over het interactieve jongerenplatform: Op 29 augustus ging ons eigen interactieve jongerenplatform edgie.nl de lucht in. Dit was een spannend moment waar we bijna een jaar naartoe hebben gewerkt. Edgie The Movie was al redelijk snel een succes. De deelnemers waren razend enthousiast en voelde zich meteen verbonden met het platform. Ik denk dat de kracht zit in het persoonlijk benaderen van de winaars en deelnemers. Iedereen krijgt een persoonlijk mailtje en belletje. Ik krijg vaak mailtjes terug met de tekst: Ik sprong een gat in het plafond toen ik uw mailtje opende. Het nauw samenwerken met de doelgroep is op deze manier heel leuk en geeft veel energie. Ook op Facebook krijgen we vaak heel enthousiaste reacties, soms zelfs al binnen een minuut na plaatsing van een vraag of tip. Crowdsourced filmproject Edgie The Movie Het filmproject Edgie The Movie is een wedstrijd door en met jongeren. Ze kunnen hun script insturen, meedoen aan de casting, demo s uploaden voor het geluid, stylingadviezen geven, locaties aanleveren of een motivatie schrijven waarom zíj een plekje in de crew willen bemachtigen. De jury en tevens vaste crew bestaat uit Nick en Leon Golterman (regie), Eddy Terstall (regisseur coach, script), Willem Martinot (director of photography), Kiki Smolders (uitvoerend producent), Geert Rietbergen en Thea Hazel-Stals (productie). Edgie The Movie bestaat uit zes onderdelen. Een trailer, vier hoofdstukken en een slot. De trailer is stevig aangejaagd via diverse media (Facebook, FunX, MSN en YouTube) en verwees de jongeren naar de jongerenwebsite Edgie. Op dit platform konden zij hun inzending inleveren. De deelnemers kunnen vrienden oproepen om op hun inzending te stemmen of ook mee te doen. Een jury selecteert de winnende inzending en op basis van die verhaallijn wordt het definitieve script geschreven. In 2011 is hard aan de film gewerkt. Als de hele film afgerond is, naar verwachting in april 2012, zal er een feestelijke première zijn voor genodigden, waar iedereen die heeft meegewerkt aan Edgie The Movie van harte welkom is. Vervolgens gaan we de film op internet en via scholen vertonen. 14

15 Activiteiten in 2011 Naast de 6 delen van Edgie the Movie wordt er ook Making of -filmmateriaal gemaakt. Voor deel 2 en deel 3 kregen leerlingen van het Grafisch Lyceum als studieopdracht om behind the scenes -materiaal op te nemen. Zij waren aanwezig op de set, bij het juryoverleg en tijdens de montage en hebben daar gesprekken gevoerd met de aanwezigen en beeldmateriaal geschoten. Andere instrumenten voor dialoog & interactie Jongerenredactie op Edgie. Op het platform Edgie.nl worden jongeren aangemoedigd om zelf artikelen te schrijven. Ze kunnen een profiel aanmaken en nieuwsartikelen of opiniestukken op de website plaatsen. In december hebben we actieve jongeren gevraagd of ze het leuk zouden vinden om artikelen te schrijven. Hier werd enthousiast op gereageerd; Nieuwsbrief naar jongeren. De jongeren die meegewerkt hebben aan een van onze activiteiten of die we gesproken hebben bij een van onze activiteiten houden we op de hoogte door middel van een 2-maandelijkse nieuwsbrief; Vraag en antwoord door de Geldcoach. Op het platform Edgie.nl kunnen mensen vragen insturen naar de Geldcoach over financiën. Het antwoord op die vraag wordt gepubliceerd als artikel op het platform, zodat de content voor zoveel mogelijk jongeren beschikbaar is. 15

16 Evaluatie van 2011 Evaluatie van 2011 Inzicht & evaluatie WWJB is erin geslaagd onderzoek te initiëren over jongeren en geld, waar we meer inzicht hebben gecreëerd voor iedereen die zich bezighoudt met deze thematiek. Op de onderzoeken wordt enthousiast gereageerd, wat onder andere blijkt uit de ruime persbelangstelling voor de onderzoeksresultaten. Bovendien weten we deze onderzoeken te vertalen naar praktische tools om jongeren meer zelfinzicht te bieden en hen op die manier meer bewust te maken van hun eigen situatie ten aanzien van geld. We blikken met tevredenheid terug op de activiteiten in dit cluster en zullen de ingeslagen weg voortzetten. Publicatie boek MoneyMindsets Begin 2011 hebben we het boek MoneyMindsets gepubliceerd dat inzicht biedt in de vier verschillende geldtypes onder jongeren. Nibud heeft deze segmentering ook gebruikt in het scholierenonderzoek, het MBO-onderzoek en in het nu lopende studentenonderzoek. Deze onderzoeken bieden een verdieping op de inzichten over de diverse geldtypes, omdat nu ook per geldtype en per leeftijdsgroep bekend is hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat en waaraan. Het MoneyMindsets-model heeft veel aandacht gekregen en wordt door diverse organisaties gebruikt, waaronder Humanitas en Stichting Leven & Financiën. WWJB gebruikt de geldtypes onder andere bij het geven van workshops in het onderwijs en in online activiteiten. Uit de workshops blijkt dat jongeren de verschillende geldtypes herkennen. De publicatie achten we dan ook zeer waardevol en vormt een goede basis waarop we andere activiteiten, materialen en strategie kunnen ontwikkelen. Ontwikkeling en implementatie MoneySkills Om inzicht te verkrijgen in de financiële zelfredzaamheid van jongeren heeft WWJB in 2011 een competentietest laten ontwikkelen, MoneySkills. Deze test is gebaseerd op de door Nibud gedefinieerde leerdoelen en competenties voor jongeren. In het voorjaar is de vragenset ontwikkeld voor MoneySkills, onder andere via co-creatiesessies met jongeren. Vervolgens is gedurende de zomer de vragenset gevalideerd en is tevens de nulmeting uitgevoerd. Ook in dit onderzoek zijn de vragen van de MoneyMindsets meegenomen, zodat de financiële competenties ook per geldtype duidelijker worden. MoneySkills is een belangrijke toevoeging aan bestaande onderzoeken over jongeren en geld, omdat dit het eerste onderzoek is dat inzicht geeft in de financiële vaardigheden van jongeren. Daarmee is MoneySkills ook uitermate geschikt om de effectiviteit van educatie en voorlichting inzichtelijk te maken. Binnen WWJB zullen we dit onderzoek daarom jaarlijks herhalen, om impact van onze activiteiten te kunnen meten. Daarnaast wordt MoneySkills vertaald in een online zelftest voor jongeren, zodat zij zelf inzicht krijgen in hun eigen financiële vaardigheden, met 16

17 Evaluatie van 2011 Eline, trainee voor WWJB ziet de samenwerking met hogescholen en universiteiten enorm zitten: Het afgelopen jaar ben ik nauw betrokken geweest bij diverse studieprojecten op hogescholen en universiteiten. Ik vond het leuk om te zien hoe de studenten vol enthousiasme het onderwerp aangrijpen. Neem bijvoorbeeld het project MoneyTalks op de Hogeschool Rotterdam. Studenten Financial Services Management adviseerden jongeren over geldzaken. Voor WWJB zijn studieprojecten twee vliegen in één klap: zowel de studenten als de cliënten behoren tot de doelgroep van WWJB. daarbij tips om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Het is een bruikbaar instrument om onszelf te testen en voor jongeren om zichzelf te testen. Co-creatie & tools Na het succes van co-creatie-sessies in 2010 hebben we ook in het afgelopen jaar veelvuldig met jongeren aan tafel gezeten om samen met hen tot ideeën te komen voor pilots en online activiteiten en om deze ideeën verder uit te werken. De nauwe betrokkenheid van jongeren blijkt een goede werkwijze om te komen tot succesvolle activiteiten. De in 2011 ontwikkelde aanpak om daarbij intensief samen te werken met hogescholen en universiteiten krijgt zeker vervolg. Op deze manier bereiken we namelijk meerdere doelen: aankomende professionals bieden onderbouwd advies en suggesties voor WWJB, de adviezen en suggesties worden door jongeren geformuleerd en sluiten daarom goed aan bij de doelgroep en de betrokken studenten worden zelf aan het denken gezet over hun eigen financiële zelfredzaamheid. In de schoolprojecten is in 2011 een nieuwe koers ingeslagen?, door intensieve samenwerking met partners (of bedrijfsonderdelen van partners). Voordeel van deze aanpak voor WWJB is dat betrokken vrijwilligers van één organisatie(deel) komen, dat vaak ook de interne PR en werving voor zijn rekening neemt; voordeel voor de betrokken organisatie is dat zij in de (externe) communicatie zich duidelijk kunnen koppelen aan een concreet project van WWJB. Samenwerking met hogescholen en universiteiten In 2011 is een nieuwe aanpak op het gebied van co-creatie ontstaan, doordat we met regelmaat door hogescholen of universiteiten werden benaderd om als opdrachtgever te fungeren voor een praktijkproject voor studenten, als onderdeel van hun opleiding. In deze projecten zijn alle betrokkenen heel enthousiast over de samenwerking en de inhoud van de projecten. De uitgevoerde projecten bleken heel succesvol, om meerdere redenen: De betrokken studenten zijn gemotiveerd om voor WWJB aan de slag te gaan (deels door de opzet, maar ook door het curriculaire karakter van de studieopdracht); Indirect leren de studenten zelf ook om beter met geld om te gaan; WWJB krijgt gratis capaciteit van jongeren uit de doelgroep voor het bedenken of uitvoeren van op jongeren gerichte ideeën. Samenwerking met scholen Bij de schoolprojecten, waarbij vrijwilligers gastlessen verzorgen op scholen, hebben we in 2011 steeds meer gekozen voor een aanpak waarbij een specifiek bedrijf of bedrijfsonderdeel een schoolproject adopteert. Deze benadering lijkt succesvoller dan de eerder gekozen aanpak waarbij de werving van vrijwilligers breed wordt uitgezet. Door adoptie van een schoolproject kan een bedrijf of bedrijfsonderdeel zich meer identificeren met het betreffende project, ook bij interne en externe communicatie, en hebben de betrokken vrijwilligers meer interactie met elkaar. 17

18 Evaluatie van 2011 Voor WWJB is deze aanpak interessant gebleken omdat de afspraak wordt gemaakt dat het betreffende bedrijf of bedrijfsonderdeel de werving en coördinatie van vrijwilligers op zich neemt. Dit scheelt WWJB veel tijd en moeite en kunnen de ideeën bij projecten maximaal benut worden. Daarom is dit een aanpak die gecontinueerd zal worden voor volgende projecten. Dialoog & interactie Na de succesvolle minisite op MSN, Jongeren en Geld, heeft WWJB met name uit kostenoverwegingen ervoor gekozen om in 2011 een eigen interactief online platform voor jongeren te lanceren: Edgie. Omdat het lastig is om een nieuw merk te lanceren voor jongeren, is er veel geïnvesteerd om ook op dit platform voldoende bereik onder jongeren te genereren. Begin 2011 werd de geldtypetest al op het eigen platform gelanceerd, met prachtige resultaten, mede dankzij campagnes op MSN, Facebook, FunX, 7Days en CosmoGirl. Lancering van platform Edgie In augustus werd naast de geldtypetest ook de rest van het platform gelanceerd. Promotie vond plaats via campagnes op voor jongeren relevante media. De bereikcijfers voor Edgie zijn bevredigend, rekening houdend met het feit dat het platform pas sinds augustus live is in de gewenste vorm. Echter, in vergelijking met het bereik op de eerdere MSN minisite, blijft bereik een aandachtspunt. De bereikcijfers en activiteit op het platform worden nauw in de gaten gehouden en we zijn hierover ook met grote regelmaat in gesprek met MSN, Facebook en FunX. Naast inzet van promotiecampagnes willen we het bereik verbeteren door inzet van de jongerenredactie. Voor dit doel zijn jongeren benaderd die al actief zijn op internet met bijvoorbeeld een eigen blog. Onder hen is er veel animo om mee te werken aan Edgie. We zetten dus op nieuwe creatieve manieren in op groei in bezoekersaantallen het aankomende jaar. Op de volgende bladzijde staat een uitgebreide tabel met alle cijfers omtrent bereik, interactie, actieve bijdrage, meedenken en ambassadeurs. Zowel de doelcijfers als de behaalde cijfers zijn opgenomen. 18

19 Evaluatie van 2011 online/ offline Bereik MSN unieke bezoekers online Facebook weergaven nieuwsoverzicht online Edgie unieke bezoekers online Cosmo Girl artikel offline days artikel offline Realisatie 2011 Doel 2011 Totaal Interactie Facebook actieve gebruikers online Edgie gebruikers met een profiel online 700 Edgie geldtypetest gestart online Edgie Levensgenietertest uitslag online Edgie Trendsettertest uitslag online Starters Helpen Starters offline 29 LEF colleges offline 0 MoneyRace offline 42 Nieuwsbrief WWJB Jong ontvangers mail 122 Totaal Actieve bijdrage Competentietest onderzoek online Facebook fans (nieuwe likes-/-afvallers) online Geldcoach vragen online 156 Edgie Geldtypetest uitslag online Edgie Geldtypetest MSN online Deelnemers Edgie contest online 86 Artikel op Edgie online 14 Engagement (film /min. 10 pag) online Motivaction onderzoek online Moneyposter offline 105 Dilemmaspel offline 185 Totaal Meedenken Studentenprojecten offline 173 Cocreatiesessies offline 50 Jongeren & Geld event offline 95 Cast & crew Edgie the Movie offline 45 Jongerenredactie offline 6 Totaal Ambassadeurs Totaal

20 Organisatie Organisatie Inzet menskracht en overleg WWJB had begin 2011 één medewerker in vaste dienst, directeur Thea Hazel-Stals. Per 1 februari 2011 is daar een project-assistent bijgekomen: Kiki Smolders. Zij was al eerder als uitzendkracht voor de stichting actief. In 2011 heeft WWJB bovendien twee oproepkrachten in dienst gehad: een scholiere die als bijbaantje parttime werkzaamheden verrichtte vanaf augustus tot en met november 2011 en een student vanaf medio november. Menskracht Naast de vaste medewerkers bestaat de organisatie uit inleenkrachten, die door de partners op tijdelijke en (eventueel) parttime basis worden gedetacheerd. In 2011 werkten we met de volgende gedetacheerden: Fulltime trainee vanuit PGGM, van 1 juni 2010 tot 1 maart 2011; Fulltime trainee vanuit SNS REAAL, van 15 juni 2010 tot 18 maart 2011; Parttime communicatiemedewerker vanuit SNS REAAL, van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011; Fulltime trainee vanuit PGGM, van 4 mei 2011 tot 5 juli 2011; Fulltime trainee vanuit SNS REAAL, van 1 november 2010 tot 31 juli 2011; Fulltime trainee vanuit SNS REAAL, van 20 september 2011 tot 15 juni Daarnaast waren er in 2011 drie studenten aan de stichting verbonden: Afstudeerder, van Fontys Hogeshool Toegepaste Psychologie; Afstudeerder, van Intercollege Business School Bedrijfskunde; Stagiaire, van Fontys Hogeshool Toegepaste Psychologie. De projectorganisatie is aangevuld met (parttime) externe inhuurkrachten: ICT ondersteuning, vanuit Microsoft, doorlopend vanuit 2010 tot mei 2011; Onderzoeksexpertise, vanuit Nibud, gedurende heel 2011; Financiële administratie, vanuit Mazars, gedurende heel 2011; PR en woordvoering, vanuit Gribnau Communicatie, gedurende heel 2011; Juridische ondersteuning, vanuit Star Busmann B.V., vanaf augustus In februari 2011 hebben we young professionals van de partners op vrijwillige basis opgeleid als vrijwilliger aan de slag te kunnen voor WWJB. De young professionals konden daarbij kiezen uit een training presenteren, faciliteren of budgetcoaching. Nadat we de young professionals hadden opgeleid om trainingen vanuit WWJB te kunnen verzorgen werden deze vrijwilligers van de partners ingezet bij diverse activiteiten, waaronder: Faciliteren co-creatie-sessies tijdens Jongeren & Geld event, maart 2011 Gastcollege Starters Helpen Starters voor eerstejaars aan Windesheim Hogeschool in Zwolle; Gastlessen MoneyPoster aan VMBO scholen (vrijwilligers van SNS REAAL); Ontwikkeling van dilemmaspel Bright About Money en een pilot van dit spel tijdens een gastles en lancering van het spel (vrijwilligers van KPMG). 20

21 Organisatie Samenwerking Met diverse gerenommeerde partijen zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten om het bereik van WWJB te vergroten: MSN voor online bereik onder jongeren via channelizer, redactionele aanjaging en bannering; BallsMedia voor online ondersteuning; Emakina voor online ondersteuning en het online platform. Op projectbasis is samengewerkt met diverse partijen, om de effectiviteit van onze projecten zoveel mogelijk te maximaliseren: YoungWorks voor schrijven en vormgeving van boek MoneyMindsets; Pascale voor drukwerk; Station Zuid voor eventmanagement; Motivaction voor veldwerk ten behoeve van kwantitatief onderzoek voor MoneySkills; Krausz voor film en montage; Martinot voor film en montage; Golterman Pictures en Golterman Production voor film en montage; FNOEFK voor filmregie en scriptwriting; Facebook voor bannering; FunX voor bannering en reportages; 7Days voor bannering en reportages; CosmoGirl voor bannering en reportages; NuCultuur voor locaties en jongeren; Jaarbeurs voor evenementlocatie; ColourKitchen voor eventcatering; Google voor online bereik; Kennedy van der Laan voor juridisch advies; Koduijn voor vormgeving en huisstijl. Bestuur Het bestuur van WWJB bestond in 2011 uit zes personen: Marijke Vos (onafhankelijk voorzitter); Wouter Bos (KPMG); Peter Borgdorff (PFZW); Henk Kroeze (SNS Bank); Ronald Latenstein (SNS REAAL); Gerjoke Wilmink (Nibud). Het bestuur heeft in totaal vijf vergaderingen gehad in 2011 (in jan, april, juni, september en november). Vanaf 1 januari 2012 is Henk Kroeze teruggetreden als bestuurslid van WWJB. Hij wordt opgevolgd door Rob Langezaal, directielid van SNS Bank. Andere overlegvormen De programmaraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partners (bijv. Marketing, MVO) en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties (NJR, Sife) en kwam in 2011 drie keer bij elkaar: in januari, mei en november. 21

22 Organisatie Thea Hazel-Stals, directeur van WWJB, onderstreept het belang van de partners: De stichting heeft maar twee mensen in dienst. Dat we toch zoveel voor elkaar weten te krijgen is dankzij onze partners. Zij lenen mensen uit aan de stichting, als onderdeel van het projectteam en denken daarnaast ook actief mee in de aanpak en activiteiten van de stichting. De medewerkers van de partners zijn daarnaast ook van essentieel belang. Zij helpen om jongeren te bereiken,onder meer in de vorm van gastlessen op scholen.we zijn daarn heel dankbaar voor. Om echt een bijdrage te leveren aan de financiële zelfredzaamheid van jomgeren is het belangrijk dat partijen zoveel mogelijk samenwerken. Daarbij gaat het niet om de eigen profilering, maar om de maatschappelijke bijdrager. Onze huidige partners hebben dat heel goed begrepen en daar heb ik veel bewondering voor. Met communicatievertegenwoordigers van de partners vonden in 2011 individuele overleggen plaats, in lijn met ons uitgangspunt om zoveel mogelijk kennis te delen en in te zetten. Bovendien had WWJB overleg met groepen experts, onder andere over (online) veranderstrategieën, het Jongeren & Geld event, het dilemmaspel en het financieel studieplan. Partners Partners die deelnemen in de stichting Weet Wat je Besteedt dragen op diverse manieren bij aan de activiteiten van de stichting. Ze ondersteunen ons in: Het faciliteren van contact met jongeren, zoals Microsoft met MSN; Het delen van kennis over bepaalde onderwerpen, zoals Nibud; Het leveren van resources, zoals projectleden en vrijwilligers voor concrete activiteiten; Financiële ondersteuning om WWJB mee voort te kunnen zetten. De toegevoegde waarde voor de partners ligt op meerdere gebieden: Het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid. Door hun bijdrage aan de stichting dragen de partners bij aan het verbeteren van de financiële zelfredzaamheid van jongeren en verbeteren zij tegelijkertijd ook hun eigen reputatie; Het vergroten van de betrokkenheid en bedrijfstrots van medewerkers, door hen de mogelijkheid te bieden als vrijwilliger aan de slag te gaan met een thema dat ze aanspreekt; Door de ervaringen van de stichting krijgen de partners meer inzicht in jongeren en in manieren om met hen in contact te komen. Daarnaast zoeken we actief naar mogelijkheden om medewerkers van partners een rol te geven in de activiteiten van WWJB. 22

23 Organisatie Positionering van de partners Deelnemende partners die een langdurige, substantiële bijdrage aan de stichting doen, in de vorm van resources, kennis en een financiële bijdrage, hebben zitting in het bestuur: Sommige partners leveren een bijdrage door een korting op hun dienstverlening of door financiële ondersteuning: Daarnaast werkt WWJB nauw samen met: In 2011 is verder met een groot aantal organisaties gesproken over mogelijke samenwerking, waaronder een telecombedrijf, een incassobedrijf en een uitzendorganisatie. Communicatie met partners Voor communicatie met de partners gebruiken we een aantal middelen om hen te betrekken bij de activiteiten, successen en ontwikkelingen binnen WWJB: Maandelijkse update voor bestuur, programmaraad en communicatieraad; Website met informatie en nieuws over WWJB en de activiteiten door, met en voor jongeren; Maandelijkse nieuwsbrief, waarop mensen zich via de website kunnen abonneren. Daarnaast hebben we presentaties verzorgd in bijeenkomsten van onze partners en we hebben zelf bijeenkomsten georganiseerd, zoals een sessie met de marketeers van SNS REAAL, met de marketeers van PGGM en een borrel voor alle betrokkenen bij WWJB (bestuur, programmaraad, projectleden, vrijwilligers en externen). 23

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie