GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2005"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2005""

Transcriptie

1 GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2005" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling F.Steenkamp en M.Bos Een rapport voor handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap Leiden, oktober 2005 CHOICE Postbus CB Leiden tel: fax:

2 Vooraf Van hogerhand worden hogescholen en universiteiten gestimuleerd om studenten met een handicap of functiebeperking bij te staan. Instellingen kunnen in de komende jaren rekenen op extra geld van de overheid wanneer ze met een duidelijk beleidsplan voor structurele oplossingen zorgen bij studenten met een handicap. De bewustwording van de mogelijke handicaps of functiebeperkingen bij studenten neemt toe en men ziet meer en meer de noodzaak in van extra voorzieningen en steun. Deze bewustwording uit zich onder meer in het aanpassen en het kenbaar maken van het gevoerde beleid. Het expertise centrum handicap + studie heeft dit jaar bijvoorbeeld van elke reguliere instelling de vragenlijst ontvangen met betrekking tot het beleid voor studenten met een handicap. Toch kan het zijn dat het beeld dat een instelling heeft van het eigen beleid niet overeenkomt met het beeld dat de student met een handicap ervan heeft. Om duidelijk te maken wat volgens de studenten de sterke en zwakke punten zijn, zijn de oordelen van de studenten met een handicap in dit rapport uiteengezet. Dit is het tweede jaar dat via de Nationale Studenten Enquête (NSE) oordelen worden verzameld van studenten met een handicap. Bij de NSE worden de studies die in het ene jaar geënquêteerd zijn, in het jaar daarop niet geënquêteerd. Men mag er dan ook vanuit gaan dat deze gebruikerstoets een andere groep studenten behandelt dan de gebruikerstoets van vorig jaar. Overeenkomsten in resultaten tussen beide toetsen wijzen dan ook op een grote betrouwbaarheid. Deze "gebruikerstoets" is georganiseerd en verwerkt door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (Choice), dat zich tot doel stelt om kritisch-vergelijkende consumenteninformatie over universiteiten en hogescholen te vergaren en te ontsluiten. Vanuit deze doelstelling zal Choice ook in de komende jaren onder meer in de Keuzegids Hoger Onderwijs informatie verstrekken over zaken die betrekking hebben op handicap en studie. De enquête, waarvan de resultaten in dit rapport gepresenteerd worden, zal daarom jaarlijks terugkeren. Op deze manier kan de (gewenste) vooruitgang in de aanpassingen voor studenten met een handicap goed worden gevolgd. Voor koplopers op dit terrein ontstaat er daarmee bovendien een extra positieve prikkel. Leiden, oktober

3 INHOUD 1. ACHTERGROND SAMENWERKING CHOICE MET HANDICAP + STUDIE DE OPZET VAN DE ENQUÊTE Het kader; de Nationale Studentenenquête De aanpak van de 'handicap'-module in DE ONDERZOEKSPOPULATIE VERDELING OVER DE GEVONDEN GROEPEN HANDICAPS VERDELING OVER DE STUDIEJAREN HET LANDELIJKE BEELD VAN DE KNELPUNTEN DE OORDELEN VAN DE GEHELE POPULATIE OORDELEN UITGESPLITST PER TYPE HANDICAP OORDELEN OVER DE GEBOUWEN OORDELEN OVER STUDIES OORDELEN OVER INSTELLINGEN DE MANIER VAN VERGELIJKEN TUSSEN DE INSTELLINGEN HOGESCHOLEN UNIVERSITEITEN...15 SAMENVATTING EN CONCLUSIES BIJLAGE 1: OVERIGE TABELLEN EN FIGUREN BIJLAGE 2: VRAGENLIJST NSE

4 1. Achtergrond 1.1 Samenwerking Choice met handicap + studie Handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap, heeft als missie het stimuleren dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in de opleiding van hun keuze. Dit krijgt enerzijds vorm in de vergelijking van instellingen en aansporingen om aanpassingen te treffen voor studenten met een handicap. Anderzijds richt handicap + studie zich op de studenten zelf, in de vorm van advies en informatieverstrekking. De almanak Aangepast Hoger Onderwijs is een bekend product van het expertisecentrum. Hierin treffen studenten zowel algemene tips aan als een overzicht van de stand van zaken over studeren met een handicap op alle hogescholen en universiteiten. Op zoek naar manieren om deze vergelijking verder uit te bouwen, heeft de directie van handicap + studie in 2003 contact gelegd met Choice, het Centrum Hoger Onderwijs-Informatie voor Consument en Expert. De raakvlakken in doelstelling en activiteiten waren niet moeilijk te ontdekken. Sinds vorig jaar zijn de organisaties dan ook op twee vlakken gaan samenwerken: Informatieverstrekking, voorlichting. Choice besteed in haar eigen publicaties aandacht aan studeren met een handicap. Dit betekent dat een deel van de informatie van handicap + studie door Choice wordt opgenomen in de database StudieKeuzeInformatie en de daarop gebaseerde Keuzegids Hoger Onderwijs. Onderzoek, enquêtes. Vanaf 2004 is in de Nationale Studentenenquête (NSE), die Choice jaarlijks houdt bij meer dan studenten, een aparte module opgenomen met vragen over de hier behandelde problematiek. Op deze manier krijgt handicap + studie een nieuw instrument voor analyse, monitoring en vergelijking. Daarnaast zal de enquête informatie verschaffen die direct bruikbaar is in de consumenteninformatie aan aanstaande studenten. Deze informatie wordt door handicap + studie gebruikt voor de monitorgegevens en Choice neemt de gegevens op in de database en Keuzegids. Dit rapport heeft net als vorig jaar de naam Gebruikerstoets Studeren met een handicap meegekregen. Het doel van deze enquête was: studenten met een handicap op de voor hen relevante kwesties kritisch laten oordelen over de service van hun onderwijsinstelling. In deze rapportage staat dit doel en de vergelijking met de gebruikerstoets van vorig jaar steeds centraal De opzet van de enquête Het kader; de Nationale Studentenenquête In de Nationale Studentenenquête (NSE) worden elk jaar studenten telefonisch gevraagd om een gedetailleerde beoordeling van hun opleiding te geven. De resultaten van deze enquête worden, onder de naam Studentenoordeel jaarlijks gepubliceerd en toegelicht in de SKI-database en Keuzegids Hoger Onderwijs. Hieronder volgen enkele kenmerken van de NSE die voor deze rapportage relevant zijn: Schaal en spreiding. De enquête wordt landelijk gehouden, onder ruim voltijdstudenten per jaar. Elk jaar komt bij toerbeurt een selectie van disciplines aan bod, die een representatieve dwarsdoorsnede vormt van het hoger onderwijs. Alleen bij de kleinste hogescholen worden de studenten in sommige jaren niet geënquêteerd; elders gaat het steeds om 40 of meer studenten per jaar. Opleiding als focus. Centraal staat de vergelijkende beoordeling van opleidingen: - per discipline worden alle (locaties van) opleidingen gelijktijdig beoordeeld - per opleiding wordt gezorgd voor een aselecte steekproef van rond de 50 studenten, dwars op de studiejaren. Dit biedt per opleiding een betrouwbaar beeld van de tevredenheid van studenten. Dit jaar zijn 450 voltijdopleidingen in de bachelorfase beoordeeld en 70 deeltijdopleidingen. Rapportcijfers per kwaliteitsaspect. De studenten geven hun oordelen in de vorm van rapportcijfers (10-puntsschaal). Dit gebeurt over enkele tientallen deelaspecten. De resultaten worden uiteindelijk gebundeld tot scores op een aantal vaste kwaliteitsdimensies die voor iedereen te begrijpen zijn, 3

5 zoals: docenten, roosters en gebouwen. Uit tien scores per kwaliteitsdimensie wordt een totaalscore berekend. Een belangrijk principe is dat de studenten in de enquête op zakelijke wijze worden aangesproken op hun rol als onderwijsgebruiker. De vraagformulering is zodanig dat het effect van een platte populariteitspoll wordt vermeden. Anderzijds wordt aan de studenten geen mening gevraagd over aspecten waar zij nog geen onderbouwd oordeel over kunnen vormen. Dit betreft bijvoorbeeld het niveau van de eindkwalificatie De aanpak van de 'handicap'-module in 2005 De Gebruikerstoets Studeren met een Handicap is, zoals vermeld in paragraaf 1.1, een module in de Nationale Studentenenquête. Bij de opzet is vanzelfsprekend gebruik gemaakt van een aantal sterke punten van de NSE, zoals de landelijke dekking en het aanspreken van de student als consument. De basisopzet van de gebruikerstoets was daarom snel bepaald: - ALLE studenten in de NSE vragen of zij een handicap hebben die hen bij de studie belemmert. - de JA-zeggers laten oordelen over intake, faciliteiten en begeleiding bij hun opleiding/instelling. De vragen voor de gebruikerstoets Studeren met een Handicap zijn pas aan het eind van de enquête afgenomen (zie bijlage 2). Enkele punten vroegen speciale aandacht: Schaal en detaillering. Verwacht werd dat net als vorig jaar slechts 5% van alle studenten zichzelf onder de doelgroep zou rekenen. Daarom stond vooraf vast dat de enquête niet tot betrouwbare vergelijkende oordelen op opleidingsniveau kon leiden (per opleiding zou de steekproef niet groter dan 5 worden). Pas wanneer de gebruikerstoets over drie of meer jaren is afgenomen zal de steekproef groot genoeg zijn om enkele uitspraken te doen op opleidingsniveau. De gebruikerstoets richt zich dus net als vorig jaar op oordelen per instelling. Samenvoeging van de gegevens van 2004 met 2005 maakt het mogelijk om resultaten van instellingen uit te splitsen naar vestiging. Bovendien zijn in 2004 andere disciplines geënquêteerd dan in De resultaten zijn daarom gebaseerd op een grotere steekproef en een bredere basis dan vorig jaar. In de opzet en verwerking van de enquête is ook gekozen voor een aanpak die, naast verschillen tussen instellingen, ook informatie opleverde over de verschillen binnen de populatie. Praktisch betekende dit allereerst dat bij elke student met een handicap ook nauwkeurig is bepaald van welke type handicap(s) er sprake is. Voor de details van de vragenlijst wordt verwezen naar bijlage 2. De hoofdlijnen komen vanzelf bij de resultaten tot uitdrukking. 4

6 2 De onderzoekspopulatie 2.1 Verdeling over de gevonden groepen handicaps In de reguliere voltijd enquête zijn dit jaar studenten geënquêteerd. Van deze studenten gaven 1202 studenten aan dat ze problemen ondervonden door een handicap of functiebeperking. Dit komt neer op 5,8% van de populatie, vrijwel evenveel als vorig jaar (5,5%). In 2005 geeft 4,5% van de WO studenten aan dat ze een handicap hebben. Bij de HBO ers ligt dit met 6,0% iets hoger, het percentage is nagenoeg gelijk aan de gegevens van Figuur 1: Type handicap genoemd in enquête 2005 Chronische ziekte 9% Psychische problematiek 11% Concentratieproblemen 2% Overig 1% Bewegingsbeperking 10% Gezichtsbeperking 3% Pijnklachten 5% Energietekort 3% Gehoorstoornis 2% Dyslexie/dyscalculie 53% De verdeling van de studenten naar type handicap is in figuur 2 weergegeven. Bij de meeste handicaps zijn de verschillen ten opzichte van vorig jaar niet groter dan 2%. De consistentie van de resultaten tussen 2004 en 2005 tonen aan dat de gegevens betrouwbaar zijn. Uit de resultaten komt naar voren dat beperkingen die voor buitenstaanders het meest herkenbaar zijn, zoals gezichts-, gehoors- en bewegingsbeperkingen, slechts door een klein deel (15%) genoemd wordt. De grootste groep studenten wordt beperkt in hun functioneren door dyslexie en/of dyscalculie (53%), een beperking die veelal onzichtbaar is voor buitenstaanders. De man-vrouw verhoudingen die vorig jaar zijn gevonden bij de diverse typen handicaps, zijn dit jaar nagenoeg hetzelfde. Mannen hebben vooral beperkingen door dyslexie/dyscalculie en gezichtsbeperking, vrouwen hebben vooral beperkingen door energietekort en pijnklachten (zie figuur 2b. In de totale groep respondenten houden de geslachten elkaar vrijwel in evenwicht. De mannen hebben net als vorig jaar een minieme meerderheid van 51 procent. Figuur 2b Type handicap mannen en vrouwen (2005) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% vrouw man 30% 20% 10% 0% Energietekort Pijnklachten Gehoorstoornis Chronische ziekte Psychische problematiek Bewegingsbeperking Concentratieproblemen Dyslexie/dyscalculie Gezichtsbeperking Overig 5

7 Diagnose en/of regeling GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2005 Dit jaar is ook gevraagd of bij de betreffende handicap een diagnose is gesteld of dat er een regeling is getroffen. Een regeling kan bijvoorbeeld inhouden dat de betreffende student een extra jaar studiefinanciering ontvangt vanwege de handicap. In tabel 1 is per type handicap weergegeven bij hoeveel procent een diagnose of regeling is getroffen. Tabel 1 Diagnose of regeling voor handicap Chronische ziekte 92% Bewegingsbeperking 88% Energietekort 88% Concentratieproblemen 87% Dyslexie/dyscalculie 85% Gehoorstoornis 83% Psychische problematiek 79% Pijnklachten 78% Gezichtsbeperking 77% Overig 53% Gemiddeld is bij 85% van de studenten sprake van een regeling en/of diagnose. Bij de categorie overig zijn minder vaak diagnoses of regelingen getroffen, deze categorie is echter zeer divers en vormt slechts 1% van de populatie (zie figuur 2). 2.2 Verdeling over de studiejaren Met behulp van de NSE wordt ook gekeken naar de uitval onder studenten met een handicap. Net als vorig jaar is er geen indicatie voor een grotere uitval (zie figuur 1). De bevolkingspiramide van de 1202 ondervraagde studenten met een handicap wijkt nauwelijks af van die van de totale populatie. We zien slechts een bescheiden verschil: er is een hoger aandeel vijfde- en ouderejaars. Dit bevestigt het beeld van langzamer studeren door de ondervonden belemmeringen, maar anderzijds duidt het ook op standvastigheid. De enquête wordt altijd in de periode maart-april gehouden, het is dus mogelijk dat een deel van de doelgroep is afgehaakt. Toch is dit niet heel waarschijnlijk want de verhouding van de eerstejaarsstudenten met en zonder handicap is vrijwel gelijk. Figuur 2: Zijn studenten met handicap blijvertjes? (2005) 40% 35% 30% Studenten (tot) Student met handicap Student met dyslexie 25% 20% 15% 10% 5% 0% jr1 jr2 jr3 jr4 jr5 jr6< 6

8 3. Het landelijke beeld van de knelpunten 3.1 De oordelen van de gehele populatie Nu duidelijk is geworden wat de verdeling is van de verschillende soorten handicaps onder studenten, is het nuttig te kijken waar de knelpunten liggen. Daarbij moeten de oordelen in de context worden gezien van de totale studenten enquête (NSE). Uit het algemene gedeelte van de enquête blijkt dat de scores van studenten met een handicap niet of nauwelijks afwijken van de scores van de studenten zonder handicap. In het algemene deel geven beide groepen namelijk een gemiddelde score van 6,8. In de Nationale Studentenenquête liggen de meeste cijfers tussen de 6,5 en 7,0. Cijfers boven de 7,0 gelden als een positieve waardering, cijfers beneden de 6,0 als 'stevige kritiek'. Met deze maatstaven gaan we kijken hoe de studenten met een handicap hun universiteit of hogeschool beoordelen met betrekking tot de voorlichting, intake en faciliteiten. De resultaten zijn weergegeven in figuur 3. In deze figuur zijn de gegevens van 2004 en 2005 samengenomen. Het betreft daarmee het gemiddelde oordeel van 2321 studenten, 1835 uit het HBO en 486 uit het WO. De gedetailleerde resultaten van 2005 zijn te vinden in de bijlage van dit rapport, die van 2004 staan in de gebruikerstoets van vorig jaar. Figuur 3: Wat zijn de knelpunten (04+05) 7,50 7,00 gemiddelde NSE 6,50 6,00 gemiddelde h&s 5,50 5,00 HBO vt (N=1046) WO vt (N=156) 4,50 Intake Hulpmiddelen Aanpassingen onderw. Speciale begeleiding Begripvol docenten Totaal *Inclusief correctiefactor van +0,1 punt voor 2004 De WO studenten met een handicap zijn over het algemeen meer dan HBO studenten te spreken over de geboden ondersteuning. De voorlichting is het grootste knelpunt. De studenten zijn het meest positief over een aspect waar vorig jaar nog niet naar werd gevraagd: de begripvolheid van de docenten 1. In figuur 3 zijn twee stippellijnen weergegeven. De onderste lijn geeft het gemiddelde oordeel weer over de handicap-aspecten. De bovenste lijn geeft, voor zowel de studenten met als de studenten zonder handicap, het gemiddelde oordeel weer met betrekking tot de overige studieaspecten. Het gemiddelde op de deelaspecten van handicap en studie is een 6,4 deze score is wel voldoende, maar ligt bijna een halve punt onder de gemiddelde NSE oordeel. De studenten met een handicap zijn blijkbaar minder te spreken zijn over de voor hen getroffen aanpassingen dan over de algemene 1 Door de extra vraag over de begripvolheid van de docenten, valt de totaalscore van 2005 gemiddeld 0,1 punt hoger uit dan in Bij de berekening van het totaalgemiddelde van 04 en 05, is de score van 2004 daarom met 0,1 punt verhoogd. Deze zogenaamde correctiefactor zal ook in de volgende paragrafen worden toegepast. 7

9 studieaspecten. De studenten zijn dit jaar met een gemiddelde score van 6,3 iets minder dan vorig jaar (6,4) te spreken over de verschillende voorzieningen. Dit kan komen doordat er elk jaar andere studies worden geënquêteerd (zie hoofdstuk 5). Het kan ook zijn dat de studenten met een handicap zich meer bewust zijn geworden van de mogelijkheden om aanpassingen te treffen. Daardoor kunnen de studenten kritischer zijn geworden over de voorzieningen. Dit kwam ook naar voren in het recente onderzoek van het Verwey Jonker Instituut 2. 2 Dit onderzoek is recent uitgevoerd Instituut en zal in het najaar van 2005 beschikbaar worden gesteld. 8

10 Aantal Intake Hulpmiddelen Aanpassingen onderw. Speciale begeleiding Begripvol docenten Totaal GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap Oordelen uitgesplitst per type handicap De knelpunten die in de vorige paragraaf zijn weergegeven zijn niet per definitie voor elk type handicap hetzelfde. In tabel 2 wordt per type handicap weergegeven welke aspecten in 2005positief en minder positief beoordeeld zijn. De resultaten van de knelpunten voor 2004 zijn te vinden in de bijlage. In 2005 zijn enkele verschuivingen opgetreden in vergelijking met vorig jaar. De studenten met concentratieproblemen, die vorig jaar nog niet als afzonderlijke groep gedefinieerd waren, blijken de meeste problemen te ondervinden. Deze groep vindt vooral dat de aanpassingen in het onderwijs te wensen overlaat. De studenten met een gezichtsbeperking hebben lagere scores gegeven dan vorig jaar, ze zijn duidelijk niet meer de meest positieve groep. De oordelen van studenten met een bewegingsbeperking en de studenten met pijnklachten liggen dit jaar wat hoger dan vorig jaar. Bij de categorie overig zien we ook verschuivingen ten opzichte van vorig jaar, maar deze categorie zal door de grote diversiteit de komende jaren waarschijnlijk aan dit soort verschuivingen onderhevig blijven. Tabel 2 Knelpunten per type handicap 2005 Overig 17 6,4 7,1 6,8 7,0 7,0 7,3 6,94 Energietekort 41 6,6 7,1 7,3 5,7 7,2 7,5 6,90 Bewegingsbeperking 116 6,4 6,8 6,7 5,9 6,5 7,4 6,67 Chronische ziekte 109 6,4 6,9 6,6 5,7 6,6 7,3 6,58 Gezichtsbeperking 36 6,0 6,6 6,6 6,1 6,2 7,3 6,49 Psychische probl ,9 6,7 6,2 5,4 6,2 6,8 6,19 Pijnklachten 66 5,8 6,2 6,3 5,5 6,2 6,8 6,15 Dyslexie/dyscalculie 632 5,9 6,5 6,2 5,7 5,8 6,7 6,13 Gehoorsbeperking 30 5,8 5,9 6,0 5,3 6,1 7,1 6,08 Concentratieproblemen 26 5,9 5,9 5,6 5,7 6,1 6,7 5,96 Totaal ,0 6,6 6,4 5,7 6,1 6,9 6, Oordelen over de gebouwen In tabel 2 is het oordeel over de gebouwen niet opgenomen. Vorig jaar kreeg dit onderdeel een relatief hoge score (6,9), maar het is niet voor iedere student met een handicap even relevant. Dit jaar hebben we de vraag over de gebouwen alleen gesteld aan studenten met een bewegingsbeperking, gehoorstoornis, gezichtsbeperking of pijnklachten (zie figuur 4). 7,50 Figuur 4: Oordeel over de gebouwen (2005) 7,00 N=98 N=34 N=57 N=214 6,50 N=25 6,00 N=18 N=5 N=2 N=34 HBO WO 5,50 5,00 N=9 4,50 Bewegingsbeperking Gehoorstoornis Gezichtsbeperking Pijnklachten Totaal (relevante handicap) 9

11 Opvallend is dat de WO studenten die over vele andere aspecten positief waren (figuur 3), met betrekking tot de gebouwen juist minder tevreden zijn dan de HBO studenten. De gemiddelde score van het HBO is hier een 6,9 terwijl de studenten in het WO op dit onderdeel gemiddeld een 5,6 geven. Dit verschil in score valt te verklaren: veel universiteiten zijn nog in oude gebouwen gehuisvest, terwijl de HBO instellingen meestal in de wat nieuwere gebouwen zitten. In nieuwbouw kunnen over het algemeen sneller aanpassingen worden gemaakt voor mensen met diverse soorten handicaps. De WO steekproef is overigens klein, van de onderliggende handicaps is alleen bij bewegingsbeperking sprake van een steekproef van voldoende omvang (N=18). Vanwege het relatief grote aantal HBO studenten dat wel positief is, blijft de gemiddelde score op de gebouwen net als in 2004 hoog (6,7). De HBO studenten met een bewegingsbeperking blijken nog het meest positief te zijn over de gebouwen. 10

12 5. Oordelen over studies Nu de verschillen tussen de handicaps zijn belicht, wordt er ook gekeken naar de verschillen tussen studies. Zijn de studenten met een handicap in bepaalde studierichtingen bijvoorbeeld juist over- of ondervertegenwoordigd? Zoals eerder vermeld zijn dit jaar andere studies geënquêteerd dan vorig jaar. Een combinatie van beide jaren geeft een aardig beeld van de spreiding van studenten met een handicap over de verschillende studies. In tabel 3a is weergegeven waar de studenten met een handicap over het algemeen te vinden zijn. Uit de enquête is naar voren gekomen dat bijna 6% van de respondenten een handicap of functiebeperking heeft. Daarom zijn in deze tabel alle studies weergegeven waar 6% of meer respondenten een handicap hadden. Van de studenten met een handicap heeft ongeveer de helft dyslexieproblemen (zie hoofdstuk 2). In de tabel is per studie te zien of het percentage dyslexie hier sterk van afwijkt. Tabel 3a Studies, veel studenten met handicap Handicap totaal Dyslexie Uit de tabel komt naar voren dat vooral in de technische studies veel studenten voorkomen met een handicap. Deze studenten hebben voornamelijk dyslexieproblemen. Een voorbeeld hiervan is Technische Natuurkunde waar 82% van de studenten met een handicap dyslexieproblemen heeft. Studies waar relatief veel studenten met een handicap voorkomen maar juist weinig dyslexieproblemen, zijn vooral de kunst(zinnige) studies, sociale studies en taalstudies. Studies waar relatief weinig studenten met een handicap zijn gevonden zijn weergegeven in tabel 3b. Tabel 3b Studies, weinig studenten met handicap Handicap HBO Bedrijfseconomie 3% Taal en economie 3% Commerciële economie 3% Journalistiek 3% Financial Service Management 3% WO Bedrijfskunde 3% Geneeskunde 3% Economie 3% Engelse taal 3% Fiscale Economie 3% Culturele Antropologie 3% Econometrie 0% 11 Handicap totaal Dyslexie HBO, helft of meer dyslexie WO, helft of meer dyslexie Technische natuurkunde 12% 10% Tandheelkunde 11% 6% Chemie en Chemische Technologie 11% 8% Constructiestudies 8% 5% Lerarenopleiding Exact 11% 7% Bouwkunde 7% 4% Milieustudies 11% 6% WO, minder dan de helft dyslexie Bouwkunde 10% 8% Industrieel ontwerpen 8% 3% Ruimtelijke ordening en planologie 10% 5% Farmaceutische wetenschappen 7% 2% Constructiestudies 9% 6% Diergeneeskunde en Dierwetensch. 7% 2% Hotelschool 8% 5% Aardwetenschappen 7% 3% Communicatiesystemen 8% 4% Nederlandse taal en cultuur 6% 0% Biologie en medisch lab.onderzoek 8% 4% Kunstgeschiedenis 6% 1% Technische bedrijfskunde 7% 5% Psychologie 6% 2% Werktuigbouwkunde 6% 5% Kunst- en Cultuurstudies 6% 2% Civiele techniek 6% 5% Vervoer en logistiek 6% 5% HBO, minder dan de helft dyslexie Creatieve therapie 11% 5% Kunstacademie 10% 4% Muziek 9% 1% Pedagogiek 9% 3% Ergotherapie en beweging 8% 2% Culturele en maatschappelijke vorming 7% 3% Academie lich. opvoeding (ALO) 7% 3% Sociaal pedagogische hulpverlening 7% 3% Ontwerpen 7% 3% Maatsch. werk en dienstverlening 7% 3% Lerarenopleiding Maatschappijvakken 6% 2%

13 Intake Hulpmiddelen Aanpassingen onderw. Speciale begeleiding Begripvol docenten Totaal* Intake Hulpmiddelen Aanpassingen onderw. Speciale begeleiding Begripvol docenten Totaal* GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2005 Uit de tabel valt af te lezen dat bij de economische studies vrij weinig studenten met een handicap ingeschreven zijn. Verder valt op dat bij scheikunde op WO niveau weinig studenten met een handicap voorkomen terwijl dit op HBO niveau juist een studie is met veel studenten met een handicap. Ook ligt het percentage studenten bij het WO iets lager (4,5%) dan bij het HBO (6,0%). Er wordt echter tussen studenten met en de studenten zonder handicap geen verschil in vooropleiding gevonden. Het is daarom niet aannemelijk dat studenten met een handicap of functiebeperking liever voor een iets lager niveau kiezen. De oordelen van de HBO-studies met de hoogste scores zijn in tabel 4 weergegeven. In de top 5 staan studies die vorig jaar geënquêteerd zijn, het studentenaantal bij deze vijf studies is gering. Tabel 4 Oordelen over HBO studies (04+05) - Hoogste scores (N>14) 04 HBO Technische natuurkunde 17 7,3 7,6 7,2 6,7 6,8 7,22 04 HBO Creatieve therapie 26 6,7 7,2 7,0 6,1 6,7 6,83 04 HBO Landbouw 31 7,0 6,9 7,1 6,0 6,6 6,82 04 HBO Elektrotechniek 54 7,0 7,2 7,0 5,9 6,4 6,81 04 HBO Ontwerpen 39 6,7 7,0 6,8 6,3 6,5 6,76 05 HBO Technische bedrijfskunde 72 6,7 6,8 6,8 6,5 6,5 7,1 6,73 05 HBO Taal en economie 20 5,9 7,0 6,7 5,8 6,8 6,6 6,46 04 HBO Maatschappelijk werk en dienstv. 71 6,5 6,9 6,6 5,6 6,5 6,52 05 HBO Ergotherapie en beweging 21 6,4 6,6 6,7 5,7 6,2 7,2 *Inclusief correctiefactor van +0,1 punt voor ,46 N De oordelen van de HBO-studies met de laagste scores zijn in tabel 5 weergegeven. De studie Toerisme en vrijetijdskunde krijgt de laagste score. Dit is een studie met jaarlijks veel studenten, het percentage studenten met een handicap is hier gemiddeld, 6,3%. Tabel 5 Oordelen over HBO studies (04+05) - Laagste scores (N>14) 05 HBO Lerarenopleidingen exact 34 5,7 6,1 6,0 5,1 5,7 7,0 5,97 04 HBO Commerciële economie 40 5,6 6,3 5,8 5,3 5,9 5,90 04 HBO Culturele en maatsch. vorming 42 5,5 6,3 5,9 5,1 6,0 5,86 05 HBO Vervoer en logistiek 46 5,6 6,2 5,8 5,4 5,5 6,3 5,82 05 HBO Constructiestudies 20 5,9 6,3 6,2 5,4 5,0 6,0 5,80 05 HBO Sociaal-juridische dienstverlening 15 5,5 5,6 5,9 5,3 5,5 6,2 5,71 04 HBO Small business 29 5,7 6,2 5,8 4,9 5,0 5,62 04 HBO Facility management 20 6,1 6,1 5,8 4,7 5,0 5,61 05 HBO Lerarenopleiding talen 21 5,2 6,1 5,6 3,9 5,2 6,4 5,47 05 HBO Toerisme en vrijetijdskunde 34 5,1 5,7 5,2 5,0 5,0 6,1 5,36 *Inclusief correctiefactor van +0,1 punt voor 2004 N 12

14 Intake Hulpmiddelen Aanpassingen onderw. Speciale begeleiding Begripvol docenten Totaal* GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2005 In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle andere studies die in 2004 en 2005 geënquêteerd zijn en waar per opleiding meer dan 14 respondenten met een handicap zijn gevonden. De oordelen van de WO-studies zijn in tabel 6 weergegeven. Er zijn tot nog toe weinig WO studies geënquêteerd. Tabel 6 Oordelen over WO studies (04+05), N>14 05 WO Bedrijfskunde 16 6,5 6,8 7,0 6,5 6,7 7,4 6,82 04 WO Geneeskunde 25 6,4 7,8 7,0 5,9 6,4 6,79 05 WO Biologie 16 6,3 7,1 6,7 6,4 6,8 6,9 6,70 04 WO Pedagogiek 32 6,7 7,1 6,7 5,9 6,6 6,71 04 WO Informatica 15 6,8 7,2 6,7 5,5 6,7 6,66 04 WO Psychologie 28 6,6 6,3 6,3 6,3 6,8 6,55 04 WO Algemene cultuurwetenschappen 23 6,1 6,3 6,3 6,3 6,8 6,44 04 WO Nederlands recht 47 6,3 6,8 6,4 5,8 6,2 6,42 05 WO Gezondheidswetenschappen 17 5,9 6,5 6,7 5,7 6,3 6,9 6,35 04 WO Sociologie en sociale studies 23 6,0 6,6 6,7 5,5 6,4 6,31 05 WO Bestuurskunde 17 6,0 6,0 6,2 6,4 6,3 7,1 6,33 05 WO Constructiestudies 27 6,1 7,0 6,3 5,4 6,0 6,7 6,26 04 WO Economie 21 6,1 6,3 5,2 5,5 6,5 6,02 04 WO Tandheelkunde 21 5,4 6,1 6,1 5,7 5,5 5,86 05 WO Geschiedenis 15 4,8 6,2 5,9 4,0 5,0 7,4 *Inclusief correctiefactor van +0,1 punt voor ,55 N Bedrijfskunde en geneeskunde krijgen beide een redelijk hoge score. Beide studies hebben jaarlijks veel studenten. Aan deze opleidingen blijken echter relatief weinig studenten met een handicap te studeren (zie tabel 3b). Geschiedenis krijgt een lage score, ondanks de kleine omvang van de studie. 13

15 N ('04+'05) Intake Hulpmiddelen Aanpassingen onderw. Begeleiding Begripvol ** Totaal '04+'05 * GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap Oordelen over instellingen 6.1 De manier van vergelijken tussen de instellingen In de vorige hoofdstukken is aangegeven dat elk jaar andere studies geënquêteerd worden en dat het type studie van invloed kan zijn op het oordeel van de instelling. In dit hoofdstuk worden de oordelen van de studenten over de verschillende instellingen weergegeven. Om een mogelijk 'ongunstige' mix van studies te voorkomen, zijn de oordelen van 2004 en 2005 samengenomen. De betekenis van de oordelen is toegelicht in hoofdstuk Hogescholen In tabel 7 3 worden de resultaten van de hogescholen weergegeven. De combinatie van oordelen over twee jaren heeft ertoe bijgedragen dat bij meer instellingen de steekproef groot genoeg is geworden om in de tabel te worden opgenomen. Bovendien zijn een aantal vestigingen uitgesplitst, zoals bij de Haagse hogeschool, Fontys, Saxion en InHolland. Uit de tabel blijkt dat de Haagse hogeschool in Rijswijk duidelijk de hoogste waardering krijgt van de eigen studenten. Op vrijwel alle facetten krijgt de instelling een 7 of hoger. Zelfs over de voorlichting, die over het algemeen een erg lage score krijgt, is men tevreden. Alleen de begeleiding kan (met een 6,5) nog duidelijk verbeterd worden. Saxion komt net als vorig jaar op de tweede plaats. Men moet dan echter wel naar de locatie in Enschede, want de waardering van de studenten in Deventer ligt een stuk lager. Windesheim kwam vorig jaar op de eerste plaats. Doordat de eigen studenten dit jaar een lagere waardering geven is de opleiding nu opgeschoven naar een derde plaats. Dit komt vooral doordat de oordelen op aanpassingen in het onderwijs, intake en hulpmiddelen dit jaar een paar tienden lager liggen dan vorig jaar. Artez staat op een vierde plaats, bij deze instelling kan vooral de voorlichting nog verbeterd worden. Tenslotte valt op dat ook Tilburg Fontys een aardige score krijgt op veel facetten. Deze instelling zou het nog beter doen wanneer de docenten meer begrip zouden tonen voor de studenten met een handicap. Tabel 7 Oordelen van studenten over hogescholen (04+05) 3 Rijswijk Haagse 26 7,2 7,2 7,1 7,0 6,5 7,4 7,11 Enschede Saxion 84 6,5 7,0 6,7 6,3 6,7 7,2 6,75 Zwolle Windesheim 67 6,3 7,0 7,0 6,1 6,8 6,7 6,68 Tilburg Fontys 46 6,3 6,7 6,6 6,1 6,6 5,3 6,61 Artez 27 6,7 6,5 6,9 5,6 6,7 8,0 6,57 Den Bosch Avans 64 6,6 6,9 6,6 5,8 6,4 7,2 6,55 Arnhem HAN 57 6,4 7,0 6,7 5,7 6,4 6,8 6,53 Van Hal/Larenstein 31 6,8 6,5 6,8 5,6 5,8 6,9 6,45 Hogeschool Zuyd 78 6,3 6,6 6,6 5,8 6,3 7,2 6,43 Leiden Hogeschool 42 6,2 7,0 6,3 5,6 6,2 7,1 6,40 HvU/Horst 151 6,4 6,7 6,5 5,9 6,1 6,7 6,40 Eindhoven Fontys 64 6,4 6,9 6,4 5,6 5,7 7,1 6,36 Breda Avans 67 6,3 6,7 6,4 5,3 6,3 6,5 6,30 Den Haag Haagse 74 6,2 6,5 6,3 5,7 6,1 6,7 6,30 Rotterdam HR 106 6,2 6,5 6,2 5,9 5,8 6,5 6,26 Vlissingen HZ 32 6,4 6,7 6,0 5,9 5,7 7,1 6,26 Rotterdam InHolland 28 5,9 6,9 6,3 5,8 5,3 7,6 6,20 Nijmegen HAN 49 5,9 6,4 6,6 5,3 6,3 6,6 6,19 Leeuwarden NHL 70 6,0 6,7 6,4 5,2 5,9 7,1 6,18 Alkmaar InHolland 63 5,7 6,5 6,4 5,6 5,8 6,9 6,16 Deventer Saxion 25 5,2 6,3 6,2 5,6 6,3 7,1 6,12 Breda NHTV 37 6,1 6,3 6,1 5,8 5,9 6,5 6,08 Amsterdam HvA 101 5,9 6,6 6,2 5,2 5,7 6,7 6,07 Leeuwarden CHN 28 6,0 6,8 6,2 4,9 5,7 6,7 6,05 Groningen Hanze 71 5,7 6,4 6,0 5,0 6,0 6,8 5,98 Tilburg Avans 24 6,1 6,3 6,0 5,3 5,5 6,6 5,97 Amsterdam HES 18 6,0 6,2 6,6 4,3 6,0 7,2 5,94 Haarlem InHolland 52 5,6 6,1 6,0 5,4 5,3 6,4 5,78 Diemen InHolland 41 5,4 6,2 5,7 4,8 5,1 6,5 5,58 Delft/Den Haag InHolland 31 5,5 5,9 5,7 5,2 5,1 5,9 5,57 * Inclusief correctiefactor ( +0,1 punt op de totaalscore voor 2004) ** Enquêtevraag alleen in 2005 gesteld, kleinere N bij deze vraag 3 Bij de berekening van de totaalscore zijn voor studenten die een vraag niet hebben beantwoord, de neutrale vervangende waarden gebruikt. De totaalscore kan daardoor licht afwijken van het gemiddelde van de vraagscores. 14

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2008 Stichting HOP onderwijs consumenten informatie GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling

Nadere informatie

"Studeren met een handicap" De elfde gebruikerstoets, 2014

Studeren met een handicap De elfde gebruikerstoets, 2014 "Studeren met een handicap" De elfde gebruikerstoets, 2014 De oordelen van studenten met een functiebeperking over hun studie en instelling Frank Steenkamp Herman Jonkers Een rapport voor handicap + studie,

Nadere informatie

JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007

JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007 JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007 Frank Steenkamp Teun Timmers Joris van Schilt Leiden, Juli 2008 CHOICE Postbus 2054 2301 CB Leiden tel: 071-5231341/4311 fax: 071-5232138 e-mail: info@choi.nl

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013 Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Ernest Berkhout

Nadere informatie

uitkomsten meldpunt Studiekosten

uitkomsten meldpunt Studiekosten uitkomsten meldpunt Studiekosten Uitkomsten van een onderzoek door de SP Tweede Kamerfractie en ROOD, jong in de SP Meer informatie: Renske Leijten: rleijten@sp.nl Wouter Grootkoerkamp: wgrootkoerkamp@sp.nl

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel

Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Amsterdam, december 2014 In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Emina van den

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

ICT en Onderwijs. Digitaal onderwijs zonder drempels

ICT en Onderwijs. Digitaal onderwijs zonder drempels ICT en Onderwijs Digitaal onderwijs zonder drempels Digitaal onderwijs zonder drempels Redactie: Herman van Lieshout Jan Steyaert Met bijdragen van: Norbert Broenink Valérie Frijmersum Klaas Gorter Angélique

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE IN HET HBO EN WO (21-214) 1 VOORWOORD STUDIEKEUZE123 Sinds 29 is Stichting Studiekeuze123 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE); een landelijk

Nadere informatie

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken ten behoeve van cross case analyse Pilot intake assessment binnen Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland Auteur/Projectleider:

Nadere informatie

Studiekeuze en studiesucces

Studiekeuze en studiesucces Studiekeuze en studiesucces Een selectie van gegevens uit de Startmonitor over studiekeuze, studieuitval en studiesucces in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van SURF-Studiekeuze123 Jules Warps

Nadere informatie