Profielen technische beroepen van de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielen technische beroepen van de toekomst"

Transcriptie

1 Profielen technische beroepen van de toekomst Strategiedocument voor HHS Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Rotterdam, 13 juli 2012

2

3 Profielen technische beroepen van de toekomst Strategiedocument voor HHS Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Rateb Abawi Karel Kans Ruud van der Aa Bijlage instroom: Nando Rensen (Haagse Hogeschool) Rotterdam, 13 juli 2012

4 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema s. Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-forprofit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; regio s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met internationale samenwerkingspartners delen. Ecorys Nederland voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale standaard voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering zijn vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen, milieu en opbrengst. Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO2-uitstoot af, stimuleren we het OV-gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSCof PEFC-gecertificeerd papier. Door deze acties is onze CO2-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% afgenomen. ECORYS Nederland BV Watermanweg GG Rotterdam Postbus AD Rotterdam Nederland T F E K.v.K. nr W 2 KK/YJ EO25256

5 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding Achtergrond en aanleiding Doelstelling Werkwijze Betekenis van de resultaten Leeswijzer D Printing Architect Beroepsprofiel Toepassingsgebieden Vraag op de arbeidsmarkt Conclusie 13 3 Augmented Reality Engineer Beroepsprofiel Toepassingsgebieden Vraag op de arbeidsmarkt Conclusie 18 4 Traffic Engineer Beroepsprofiel Toepassingsgebieden Vraag op de arbeidsmarkt Conclusie 21 5 Robot Engineer Beroepsprofiel Toepassingsgebieden Vraag op de arbeidsmarkt Conclusie 26 6 Smart Energy Expert Beroepsprofiel Toepassingsgebieden Vraag op de arbeidsmarkt Conclusie 30 7 Cross-Data Analist Beroepsprofiel Toepassingsgebieden Vraag op de arbeidsmarkt Conclusie 33 8 Kennismanager 35 Profielen technische beroepen van de toekomst 3

6 8.1 Beroepsprofiel Toepassingsgebieden Vraag op de arbeidsmarkt Conclusie 38 9 Life Cycle Technoloog Beroepsprofiel Toepassingsgebieden Vraag op de arbeidsmarkt Conclusie 42 Bijlage: Omvang technische arbeidsmarkt 43 Bijlage: Studentenaantallen 45 Bijlage: Instroom analyse Techniek 47 Bronnen 59 4 Profielen technische beroepen van de toekomst

7 Voorwoord In opdracht van de Haagse Hogeschool heeft Ecorys een analyse van het werkveld van de technische opleidingen aan de Academie Technology, Innovation & Society van de Haagse Hogeschool uitgevoerd. Voor u ligt het resultaat van deze analyse, die gebaseerd is op analyse van bestaande bronnen en interviews met het bedrijfsleven en de docenten van de Haagse Hogeschool. Het doel van dit onderzoek is (beroeps)profielen van de toekomst te schetsen voor alumni van de acht technische opleidingen die in dit onderzoek centraal staan. Het gaat om de volgende opleidingen: bedrijfswiskunde, elektrotechniek, technische natuurkunde, technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde, mechatronica, bewegingstechnologie, human technology, industrieel product ontwerpen (hierna: IPO) en industrial design engineering (een Engelstalige driejarige opleiding gerelateerd aan IPO). Tevens wordt een kwantitatieve duiding gegeven van de vraag naar personeel in deze profielen over vier jaar. Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken die een bijdrage aan het onderzoek heeft geleverd, waaronder de docenten van HHS en alle geïnterviewden uit het bedrijfsleven. Karel Kans Rateb Abawi Ruud van der Aa Rotterdam, juli 2012 Profielen technische beroepen van de toekomst 5

8

9 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en aanleiding De Haagse Hogeschool (HHS) kent twee academies voor techniekopleidingen. Beide academies ontwikkelen een meerjarenstrategie. In deze strategie moet onder andere rekening gehouden worden met de instroom van nieuwe studenten, aansluiting van opleidingsaanbod op het werkveld, het bepalen van de gewenste formatie en het bepalen van de bijdrage die de partners in het bedrijfsleven kunnen leveren. De technische academies van de HHS proberen tevens een nieuwe wijze te ontwikkelen waarop het beleid tot stand komt. Het beleid is bepalend voor het vormgeven aan het opleidingsaanbod en de opleidingsinhoud en kan consequenties hebben voor de gewenste samenstelling van de formatie. Hierbij gelden de volgende aandachtspunten: focus op meerjarenbeleid en begroting; docenten zijn bewust van vraag/aanbod (kweekvijver versus beroepen van de toekomst); dialoog aangaan met afnemend werkveld om meerjarenbeleid vorm te geven. Om vorm te geven aan het toekomstige aanbod aan technische opleidingen heeft de HHS behoefte aan informatie over de toekomstige vraag bij het bedrijfsleven aan hbo ers techniek. Het gaat hierbij niet alleen om de verwachte omvang van de vraag van de arbeidsmarkt, maar ook om de aard van de beroepen waar in de toekomst vraag naar zal zijn. Hiertoe is bij de Academie Technology, Innovation & Society van de HHS een traject gestart waarbij acht opleidingen in gesprek gaan met het bedrijfsleven om de vraag van het werkveld helder te krijgen. De opleidingen die meedoen in dit traject zijn de technische opleidingen die aan de HHS in Delft worden gegeven, namelijk bedrijfswiskunde, elektrotechniek, technische natuurkunde, technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde en mechatronica. Ook worden de volgende opleidingen uit het domein Engineering die aan de HHS in Den Haag worden gegeven meegenomen: bewegingstechnologie, human technology, industrieel product ontwerpen (hierna: IPO) en industrial design engineering (een Engelstalige driejarige opleiding gerelateerd aan IPO). 1.2 Doelstelling Het doel van dit onderzoek is (beroeps)profielen van de toekomst te schetsen voor alumni van de acht technische opleidingen die in dit onderzoek centraal staan. Tevens wordt een kwantitatieve duiding gegeven van de vraag naar personeel in deze profielen over vier jaar. De volgende vragen worden in dit rapport beantwoord: 1. Hoe zien (beroeps)profielen eruit waarnaar de toekomstige vraag op de arbeidsmarkt uit gaat? 2. Hoe groot zal de vraag naar afgestudeerden voor deze profielen over vier 4 jaar zijn? Profielen technische beroepen van de toekomst 7

10 1.3 Werkwijze Voor het opstellen van de profielen zijn de volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 1. Desk research, inclusief een analyse op bestanden om de omvang van de arbeidsmarkt in kaart te brengen; 2. Interviews strategiedocenten HHS; 3. Consultatie bedrijfsleven middels 40 gestructureerde telefonische interviews. Desk research, gebruik bestaand onderzoek Op basis van bestaande literatuur zijn tien profielen opgesteld die als input dienen voor de gesprekken met de strategiedocenten en het bedrijfsleven. In de bijlage van het rapport is een overzicht van de gebruikte bronnen opgenomen. Veel gebruik gemaakt is van de Sectoranalyse hbo-techniek 1. Er zijn enkele aanvullende analyses op de achterliggende data uitgevoerd om de regionale arbeidsmarkt beter in beeld te krijgen. Hierbij is uitgegaan van de provincie Zuid-Holland als eerste bestemmingsgebied van de afgestudeerden van de HHS. Daarnaast is veel gebruik gemaakt van profielen die opgesteld zijn in het kader van het project Betamentality. 2 Een aantal profielnamen is hiervan overgenomen. Op basis van de deskresearch is een beknopte notitie opgesteld die als input heeft gediend voor de gesprekken met de strategiedocenten. Interviews strategiedocenten HHS Ecorys heeft met de strategiedocenten van de opleidingen face-to-face interviews uitgevoerd. In deze interviews is het volgende aan de orde gekomen: Typering van de bedrijven waar voor voornamelijk wordt opgeleid (sector, grootte, geografisch bestemmingsgebied van de afgestudeerde). Relevante ontwikkelingen die docenten zelf zien op de arbeidsmarkt (korte termijn en (middel)lange termijn). De verschillen en raakvlakken tussen de opleidingen (hierbij gaat het niet alleen om de deelnemende technische opleidingen maar in principe om alle technische opleidingen). De wijze waarop de deelnemende opleidingen momenteel het onderwijs laten aansluiten op de arbeidsmarkt (o.a. op welk beroepenveld is de opleiding gericht en hoe wordt nu omgegaan met signalen van de arbeidsmarkt). De beleidsvragen per opleiding (o.a. inhoudelijke aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt). Telefonische interviews bedrijfsleven Ecorys heeft telefonische interviews met bedrijven uit het werkveld van ieder cluster van opleidingen uitgevoerd. Interviews zijn voornamelijk uitgevoerd met directeuren in het MKB en managers bij grotere bedrijven die het werkveld goed kennen. Daarnaast zijn enkele recruiters geïnterviewd. Ecorys heeft de notitie met profielen voorafgaande aan het interview verstuurd, zodat de respondent zich konden voorbereiden op het gesprek. In de gesprekken is het volgende aan de orde geweest: Herkenbaarheid en relevantie van de geschetste profielen en mogelijke inhoudelijke opmerkingen en aanvullingen hierop. Een kwantitatieve indicatie van het aantal (nieuwe) personeelsleden met deze profielen die het bedrijf in de komende jaren nodig verwacht te hebben (procentuele indicatie ten opzichte van 1 2 Ecorys, (2012). Sectoranalyse hbo techniek. De toekomstige arbeidsmarkt en ontwikkelingen in onderwijs en beleid. Rotterdam: Ecorys. TOEKOMSTBEROEPEN 8 Profielen technische beroepen van de toekomst

11 het huidige personeelsbestand, waarbij rekening wordt gehouden met het verschil tussen zijinstroom en instroom van schoolverlaters). Representativiteit en relevante van overige geschetste ontwikkelingen voor het beroepenveld van de deelnemende opleidingen en voor de regio (afhankelijk van de opleiding). Gevraagde competenties (bijvoorbeeld technisch/vakgerichte vs. algemene/softe competenties, breed of smal opleiden). Indien de tijd dit toeliet is gesproken over de tevredenheid van het bedrijfsleven met de aansluiting op de arbeidsmarkt van technische opleidingen aan de HHS op dit moment en in de toekomst (hiaten nu en in de toekomst). 1.4 Betekenis van de resultaten Dit onderzoek is voornamelijk kwalitatief van aard. Op basis van interviews zijn ontwikkelingen geïdentificeerd die zijn uitgewerkt in profielen. Op basis van ruim 40 interviews met bedrijven is een uiteindelijke selectie van profielen gemaakt en zijn inhoudelijk aanpassingen gedaan. In de interviews hebben bedrijven aangegeven in hoeverre de geschetste ontwikkelingen betekenis hebben voor de opleidingen en hoe groot de vraag naar de nieuwe profielen zal zijn. In algemene termen wordt hierop in deze paragraaf kort ingegaan. Relatie tussen profielen en opleidingen De geschetste profielen en technologische ontwikkelingen zijn realistisch en relevant. Veel bedrijven geven aan dat deze ontwikkelingen niet per se tot een volledig nieuwe functie zullen leiden. Beroepsbeoefenaars krijgen te maken met nieuwe technologie in hun beroepsuitoefening, zonder dat zij zich tot specialist op het betreffende gebied ontwikkelen. Het is veelal een kwestie van toepassing. Het merendeel van de bedrijven geeft ook aan dat er voor de genoemde profielen geen nieuwe opleidingen hoeven te worden gestart. Binnen de bestaande opleidingen kan aan de nieuwe technologieën aandacht worden besteed. Bedrijven hebben zich ook uitgelaten over zaken die de inhoud van de profielen overstijgen. Zo is bedrijven gevraagd of zij vinden dat de opleidingen studenten zoveel mogelijk een brede basis moeten geven, of dat zij eerder als technisch specialist moeten worden opgeleid. Hoewel er geen sprake is van een eenduidig beeld, ziet een meerderheid van de bedrijven een gevaar in een te brede opleiding. Sommige bedrijven vinden opleidingen als technische bedrijfskunde en mechatronica al te breed en vinden dat een vakgebied als werktuigbouwkunde op zichzelf al breed genoeg is. Wanneer het gaat om de aandacht die aan soft skills (zoals communicatieve vaardigheden) moet worden besteed ten opzichte van hard skills (technische vaardigheden) dan is de teneur dat prioriteit gegeven moet worden aan technische competenties en een theoretische achtergrond, zonder dat bedrijven daarmee het belang van communicatieve vaardigheden of het hebben van een juiste (kritische) houding uitvlakken. Omdat technische gebieden meer en meer in elkaar grijpen moeten beroepsbeoefenaars vooral goed kunnen communiceren met personen uit andere disciplines. Een en ander verschilt uiteraard wel per vakgebied of bedrijfstype. Vraag op de arbeidsmarkt De kwantitatieve component in dit onderzoek betreft de verwachte vraag naar personeel in de nieuwe profielen. Het maken van betrouwbare prognoses over de verwachte vraag naar arbeid waarbij rekening wordt gehouden met innovatie en veranderende beroepen is zeer lastig, ten eerste omdat bij het maken van prognoses veelal wordt uitgegaan van tijdreeksen waarbij het uitgangpunt het verleden is. Ten tweede is het voor bedrijven over het algemeen lastig in te Profielen technische beroepen van de toekomst 9

12 schatten hoe de vraag naar arbeid zich binnen het bedrijf zal ontwikkelen, zeker voor functies die nu nog niet bestaan. 3 Bij het maken van een inschatting van de vraag naar arbeid voor de profielen is per profiel een aantal aannames gedaan: Op basis van interviews is een inschatting gemaakt van de sectoren waarvoor de profielen relevant zijn en het aandeel beroepsbeoefenaars binnen een bepaalde sector of beroepsgroep (voornamelijk werktuigbouwkundigen en elektrotechnici) voor wie een ontwikkeling relevant is. Op basis van gegevens over de volledige werkgelegenheid naar sector in Nederland en uitsplitsingen daarvan naar provincie zijn inschattingen gemaakt van de vraag naar de profielen in de provincie Zuid-Holland. Zuid-Holland is voor de meeste opleidingen aan de HHS het voornaamste bestemmingsgebied van alumni. Bij het inschatten van het aantal baanopeningen in Zuid-Holland is uitgegaan van vergelijkbare aannames, aangevuld met de gedachte dat de verdeling van het aantal baanopeningen over provincies in Nederland gelijk is aan de verdeling van de werkgelegenheid over provincies. In werkelijkheid kunnen zich hierin om verscheidene redenen regionale verschillen voordoen. De inschatting van de vraag naar arbeid voor de betreffende profielen is dan ook voornamelijk bedoeld om een indicatie te geven van de orde van grootte van de (vraag op de) arbeidsmarkt. Bedrijven die in de toekomst personeel met de genoemde profielen verwachten aan te nemen, denken dat ongeveer de helft van de banen ingevuld kan worden met gediplomeerde schoolverlaters. Hierbij varieert het aandeel schoolverlaters in de instroom tussen bedrijven van 10 tot 100 procent. 1.5 Leeswijzer In dit rapport volgen eerst de profielen van de toekomstberoepen die voor het bedrijfsleven het meest relevant en reëel worden gevonden. Per profiel wordt aandacht besteed aan de beroepsinhoud van het profiel, de toepassingsgebieden van het profiel en de vraag naar het profiel op de arbeidsmarkt. In de bijlagen van het rapport wordt aandacht besteed aan de omvang van de technische arbeidsmarkt in het algemeen en voor de opleidingen die in dit onderzoek aan de orde komen in het bijzonder. Hierbij komen ook de studentenaantallen in de betreffende opleidingen aan de orde. Tevens is er een door de Haagse Hogeschool uitgevoerde analyse van de instroom van studenten opgenomen. 3 Zie voor een toelichting op de relatie tussen technologische ontwikkeling en de vraag naar arbeid in cijfers van ROA, CBS en CPB: Linde, E.J.G. van de, Quick scan robotica, onderwijs en arbeid. Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Den Haag, Profielen technische beroepen van de toekomst

13 2 3D Printing Architect Profielen technische beroepen van de toekomst 11

14 2.1 Beroepsprofiel De 3D Printing Architect is in de toekomst een belangrijke technicus die met behulp van 3D printtechnologie nieuwe oplossingen ontwerpt voor het bedrijfsleven en de consument. Met behulp van 3D printing kunnen producten of onderdelen ter plekke worden geproduceerd, waardoor minder transport nodig is en levertijden korter zijn. In het jaar 2020 is 3D printen de gewoonste zaak geworden en wordt het zowel in het bedrijfsleven als in het dagelijks leven door de consument op grote schaal toegepast. Ieder huishouden in Nederland beschikt inmiddels over een 3D printer. Onderdelen van huishoudelijke apparatuur van bijvoorbeeld kunststof of aluminium kunnen thuis geproduceerd en vervangen worden. De consument downloadt een model om het vervolgens met zijn 3D printer thuis uit te printen. Op locaties in bijvoorbeeld de bouw kunnen grote onderdelen worden geprint. De 3D Printing Architect ontwerpt deze printers en maakt applicaties voor de printers. Daarvoor heeft de 3D Printing Architect kennis van ICT, elektronica, werktuigbouwkunde en mechatronica nodig. Door zijn kennis en kunde kan je thuis een model in 3D printen. Modeleren is daarom een belangrijk onderdeel binnen dit vakgebied. 3D printing is relevant voor een groot aantal vakgebieden. Voor werktuigbouwkundigen mechatronici, elektrotechnici, industrieel product ontwerpers en informatici wordt 3D printen een steeds belangrijkere toepassing. De toepassing wordt ook voor bijvoorbeeld bewegingstechnologen en in de bouw relevant. Voor sommigen wordt het een toepassing waar ze regelmatig mee te maken hebben, anderen ontwikkelen zich tot fulltime specialisten. Omdat 3D printtechnologie met meerdere technische opleidingen raakvlakken heeft, zullen er verschillen technische beroepen rondom dit vakgebied ontstaan. Inhoudelijke beroepen: Ontwerper/ Constructeur (werktuigbouwkunde, elektrotechniek, mechatronica); Programmeur (technische informatica); Bouwkundig architect (bouwkunde). Management beroepen: Projectleider; Marketing en verkoopmanager (technische bedrijfskunde). De 3D Printing Architect moet beschikken over de volgende kennis en competenties: Werktuigbouwkunde en elektrotechniek, voor zowel het ontwerp van de printers als het ontwerp van de te printen objecten. Materiaalkunde. De huidige technologie gebruikt nog veelal broze materialen. Zaak is dat ook in stevige materialen wordt geprint zodat geprinte voorwerpen duurzaam gebruikt kunnen worden. Naast kunststoffen en aluminium valt te denken aan andere metalen en beton. Dit betekent dat er gebouwen geprint kunnen worden. Daarom is de opleiding bouwkunde ook relevant. Op dit gebied is nog veel ontwikkeling nodig. Kennis van ICT. 2.2 Toepassingsgebieden Bedrijven die aangeven dat 3D printtechnologie relevant wordt, zijn productiebedrijven en bedrijven met activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Op dit moment worden 3D printing 12 Profielen technische beroepen van de toekomst

15 vooral ingezet voor het maken van modellen en prototypes (rapid prototyping). In de toekomst wordt de techniek ook ingezet voor de productie van componenten en eindproducten in kleine oplagen (rapid manufacturing), zowel voor gebruik in de industrie en de bouw (printen in beton), de zorg als voor huishoudelijk gebruik. Verschillende bedrijven maken gebruik van 3D printers. Voor bedrijven is het al normaal om prototypes en verpakkingsmateriaal tot functionerende modellen in 3D te printen. Dit betekent dat wanneer de vraag naar de 3D printers groter wordt bij bedrijven en consumenten, er automatisch ook meer vraag zal zijn naar 3D Printing Architecten. Volgens de respondenten is er nog veel onderzoek nodig om de 3D printers goedkoop te kunnen produceren. Tevens zijn er respondenten die sceptisch zijn over de 3D printtechnologie. Deze respondenten vinden de 3D printtechnologie wel realistisch, maar hebben hun twijfels bij de houdbaarheid van deze technologie. De vraag is hoe lang deze technologie blijft bestaan en of deze snel vervangen wordt door andere technologieën. Dit profiel heeft daarom een bredere inzetbaarheid nodig in de toekomst: de 3D Printing Architect moet breed inzetbaar zijn en naast 3D printtechnologie ook kennis hebben van ander technische vakgebieden. 2.3 Vraag op de arbeidsmarkt De ontwikkeling van 3D printing wordt door een groot aantal bedrijven als relevant ervaren. Een klein aantal bedrijven verwacht in de toekomst specialisten in dienst te nemen die zich volledig met 3D printen bezig zullen houden. Een groter aantal bedrijven verwacht in de toekomst werknemers in dienst te hebben die goed bekend zijn met toepassingen in 3D printen. Het 3D printen is voor hun een van de taken die zij uitvoeren. Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden van de techniek noemen bedrijven uit verschillende sectoren deze ontwikkeling relevant en reëel. Het gaat om bedrijven met een link met de opleidingen IPO, mechatronica, werktuigbouwkunde, bewegingstechnologie en in mindere mate elektrotechniek. Meest relevante sectoren zijn de industriële sectoren waaronder onder meer Machine industrie, Elektrotechniek, Transportmiddelen, Metaalproducten en ook Handel en reparatie. Naar schatting zijn in deze sectoren in Zuid-Holland werktuigbouwkundigen werkzaam. Een grove schatting geeft aan dat ongeveer 10 procent van hen in de toekomst toepasbare kennis moet hebben van 3D printing, ongeveer 300 personen. In de sectoren Zakelijke dienstverlening, Bouw en Andere sectoren zal dat lager liggen, naar schatting 5 procent. In deze sectoren werken in Zuid-Holland ongeveer 5200 werktuigbouwkundigen, wat betekent dat daar ongeveer 250 personen kennis van 3D printing moeten hebben. Dit leidt tot een totaal van 550 werktuigbouwkundigen. Daarnaast zullen beroepsbeoefenaars buiten het beroepsveld van de werktuigbouwkunde met deze techniek te maken krijgen. Hoeveel dat er zijn, valt niet te zeggen. Het aantal baanopeningen voor de meest relevante opleidingen (werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouwkunde en technische informatica) waarvoor kennis van deze techniek gewenst is bedraagt in Zuid-Holland in de jaren tot en met 2016 naar schatting 300 tot Conclusie De 3D printtechnologie wordt door een groot aantal bedrijven herkend als een relevante en reële ontwikkeling. Het aantal bedrijven dat specialisten op dit gebied in dienst denkt te gaan nemen is Profielen technische beroepen van de toekomst 13

16 nog klein. Meer bedrijven geven aan dat zij de kennis zullen inkopen of dat de techniek vooral voor klanten relevant is. De opleidingen waarvoor deze techniek relevant is, zijn vooral werktuigbouwkunde, IPO, mechatronica, bewegingstechnologie en in iets mindere mate elektrotechniek en human technology. Toepassingen zullen er niet alleen zijn in de industrie maar ook in de bouw of de zorg en in huishoudens. De kennis over 3D printen zal niet alleen bij een aantal specialisten te vinden zijn, maar ook bij een groter aantal generalisten die de techniek vooral adequaat moeten kunnen toepassen. Naar schatting zal het in de provincie Zuid-Holland gaan om enkele honderden personen in het beroepsveld van de hbo ers werktuigbouwkunde maar de techniek zal ook buiten deze beroepsgroep relevant worden. 14 Profielen technische beroepen van de toekomst

17 3 Augmented Reality Engineer Profielen technische beroepen van de toekomst 15

18 3.1 Beroepsprofiel Augmented reality (Toegevoegde realiteit, AR) is een vakgebied dat zich bezighoudt met toevoegen van computergemaakte beelden en informatie aan rechtstreekse, reële beelden. In het jaar 2020 is Augmented reality de gewoonste zaak geworden en wordt het zowel in het bedrijfsleven als in het dagelijks leven door de consument op grote schaal toegepast. Augmented reality kan zijn toepassing vinden in eenvoudige apparaten met camera, een monitor en intelligente software die de omgeving kan herkennen en daaraan informatie kan toevoegen. De technologie kan bijvoorbeeld in brillen verwerkt worden waardoor de gebruiker via beeld en audio extra informatie kan krijgen over de omgeving waarin hij zich bevindt. Dit kan complexe en dure hardware overbodig maken. Met deze AR-bril die door de Augmented Reality Engineer is ontworpen, beschikt iedereen altijd en overal over de kennis van een bepaald product, een omgeving of persoon. Ook smartphones en tablets beschikken steeds meer over AR-functies. Een AR-systeem combineert reële en virtuele omgevingen, is interactief in real time en functioneert in 3D. Dit betekent dat de Augmented Reality Engineer zowel apparaten als applicaties ontwikkelt om AR te kunnen toepassen. Hiervoor heeft de Augmented Eeality Engineer kennis nodig van werktuigbouwkunde, technische informatica, elektrotechniek en mechatronica. De AR-technologie opent een geheel nieuwe markt met verschillende technische beroepen. Zo zullen er engineering beroepen ontstaan die het ontwerp en de ergonomie van de AR-producten verbeteren (IPO, werktuigbouwkunde, technische informatica, elektrotechniek). Ook technici met kennis van sales en marketing zijn van belang om AR-producten op de markt te brengen (technische bedrijfskunde). Voor de ICT ers wordt dit werkveld ook interessant, omdat zij over de competenties beschikken om AR-toepassingen te programmeren en applicaties te ontwikkelen. Inhoudelijke beroepen: Ontwerper/ Constructeur (werktuigbouwkunde, elektronica, mechatronica, IPO); Programmeur (technische informatica). Management beroepen: Projectleider; Marketing en verkoopmanager (technische bedrijfskunde). De Augmented Reality Engineer moet beschikken over de volgende kennis en competenties: Kennis van ICT om AR-toepassingen te programmeren en AR-applicaties te ontwikkelen. Kennis van de toepassingsgebieden van AR, zoals werktuigbouwkunde, zorg (bewegingstechnologie), elektrotechniek en IPO voor de ontwikkeling van fysieke toepassing van ARproducten. Creativiteit om nieuwe toepassingsgebieden te ontwikkelen. 3.2 Toepassingsgebieden Augmented reality heeft toepassingen op een breed scala aan terreinen. Men kan denken aan toepassingen in de industrie, de zorg, de entertainmentindustrie, bij defensie, in de woonomgeving en in dienstverlening zoals de logistiek. In de industrie kunnen AR-toepassingen gebruikt worden voor de ondersteuning bij complexe taken in bijvoorbeeld operaties en onderhoud. Zo zijn er bedrijven die over AR-brillen beschikken en hiermee machines, motoren en pijpleidingen 16 Profielen technische beroepen van de toekomst

19 controleren. Met behulp van AR ontvangt een onderhoudstechnicus of assemblagemedewerker extra informatie bij wat hij op dat moment ziet, zodat hij zijn werk beter kan uitvoeren en flexibeler inzet is. In de zorg kunnen virtual reality omgevingen ontwikkeld worden voor de revalidatie van patiënten. Hierbij bestaat er overlap tussen AR en serious gaming. Patiënten kunnen bijvoorbeeld met behulp van een AR-bril op veilige wijze oefeningen uitvoeren die hun herstel bespoedigen. Bij het inrichten van ruimtes zoals het laden van vrachtwagens kan AR ondersteuning verlenen bij een zo efficiënt mogelijk benutting van de beschikbare ruimte. Voor consumenten zijn er momenteel nog weinig praktische toepassingen, maar de verwachting is dat AR meer en meer toepassingen krijgt voor de consument op het gebied van entertainment maar ook op het gebied van zorg. De reden dat de AR-technologie nog niet op grote schaal wordt ingezet, heeft te maken met te weinig middelen (producten) die AR-ready zijn. Door de opkomst van de smartphones en tablets zal de vraag naar deze technologie snel stijgen. De AR-technologie zal voor consumententoepassingen verder ontwikkelingen en dient nog meer bekendheid te krijgen. Bedrijven die de AR-technologie relevant vinden hebben activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (IPO, werktuigbouwkunde en elektrotechniek). De AR-technologie is inmiddels al 20 jaar bekend en maakt grote ontwikkelingen door. Veel toepassingen zijn afhankelijk van de kwaliteit en intelligentie van de beeldscanning. 3.3 Vraag op de arbeidsmarkt De AR-technologie wordt door verschillende bedrijven relevant genoemd. Vanwege de brede toepassingsmogelijkheden zal de techniek ook in een groot aantal verschillende sectoren terug te vinden zijn. Voor de meeste beroepsbeoefenaars, die werkzaam zijn in sectoren als de zorg (revalidatie), de logistieke dienstverlening of in het onderhoud van gecompliceerde apparaten of installaties, zal het een techniek zijn die ze moeten kunnen toepassen. Een klein aantal personen zal zich daadwerkelijk tot specialist op het gebied van AR ontwikkelen. Deze personen zijn volgens de werkgevers vooral werkzaam bij ICT-bedrijven op het gebied van het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Deze personen werken in een niche van de ICT sector. Als in Zuid-Holland ongeveer 1 procent van het aantal werkenden zich met deze techniek zal gaan bezighouden, dan gaat het om ongeveer 150 tot 200 werkzame personen in Zuid Holland, en 800 à 900 personen in Nederland. Verder is de inschatting dat 5 tot 10 procent van de elektrotechnici en werktuigbouwkundigen beroepsmatig met augmented reality te maken krijgt. In Zuid-Holland zou het gaan om tot personen. Het aantal baanopeningen voor de meest relevante opleidingen (werktuigbouwkunde, elektrotechniek, vervoer en logistiek en technische informatica) waarvoor kennis van deze techniek gewenst is bedraagt in Zuid-Holland tot en met 2016 naar schatting 100 tot 130. Profielen technische beroepen van de toekomst 17

20 3.4 Conclusie Een groot aantal bedrijven herkent augmented reality als een relevante en reële ontwikkeling. Het aantal bedrijven dat specialisten op dit gebied in dienst denkt te gaan nemen, is nog klein. Meer bedrijven geven aan dat zij de AR-producten wel zullen inkopen, maar in mindere mate een Augmented Reality Engineer in dienst nemen. De relevante opleidingen voor deze techniek zijn vooral werktuigbouwkunde, technische informatica, IPO, mechatronica, bewegingstechnologie en elektrotechniek. Toepassingen zullen er niet alleen zijn in de industrie maar ook in zorg, defensie, logistiek en entertainment. De kennis over AR zal niet alleen bij een aantal specialisten te vinden zijn, maar ook bij een groter aantal generalisten die de techniek vooral adequaat moeten kunnen toepassen. Voor werktuigbouwkundigen en elektrotechnici in Zuid-Holland is de inschatting dat tot beroepsbeoefenaars in hun werk met AR te maken krijgen. 18 Profielen technische beroepen van de toekomst

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As ICT en TOPSECTOREN ICT als Innovatie As ICT als Innovatie As binnen de Topsectoren Onlangs publiceerde het Ministerie van EL&I de Bedrijfslevenbrief. In deze notitie wordt het economische beleid voor de

Nadere informatie

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020 centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Maintenance, Repair & Overhaul Arbeidsmarktverkenning

Maintenance, Repair & Overhaul Arbeidsmarktverkenning Maintenance, Repair & Overhaul Arbeidsmarktverkenning Colofon Uitgave Kenteq Kenniscentrum Postbus 81 1200 AB Hilversum T (035) 750 45 04 F (035) 750 45 55 W www.kenteq.nl Contactpersoon Sake Wagenaar

Nadere informatie

Nieuwe rollen in een veranderend IT landschap

Nieuwe rollen in een veranderend IT landschap Nieuwe rollen in een veranderend IT landschap Onderzoeksverslag mapping sleutelrollen Juni 2015 In opdracht van ECP Auteurs ABIO: Drs. Marleen Olde Hartmann IT-Staffing: Ir. Bramjan Mulder INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Hightech meets business. De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen

ING Economisch Bureau Hightech meets business. De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen ING Economisch Bureau Hightech meets business De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen Samenvatting en visie Hoe raakt technologie de economie? Wat zijn de belangrijkste

Nadere informatie

trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015?

trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015? trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015? Rapportage Trendonderzoek - personenwagenbranche Wat wordt er van de medewerker in 2015 gevraagd? In opdracht van OOMT

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain Achter de wolken Het Nieuwe Werken in Deventer Center for e-government Studies Universiteit Twente BuzzyChain ACHTER DE WOLKEN HET NIEUWE WERKEN IN DEVENTER Onderzoek in opdracht van de Gemeente Deventer

Nadere informatie

Groengas in verkeer en vervoer

Groengas in verkeer en vervoer Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Rotterdam, 26 oktober 2012 Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Koen Vervoort Rutger Beekman Marten

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport Rapport Onderwerp: Eindrapportage werkpakket 1 Stepping Stones for Safety en Security Datum: 3 mei 2011 Van: Werkgroep werkpakket 1 Aan: Stuurgroep C.c.: N.t.b. Versie: 1.0 definitief Referentie: WP01_R_10

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen NETWERKBIJEENKOMST 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven Informatie bedrijven en instellingen Inhoud Inleiding... 3 Bedrijven op de netwerkbijeenkomst... 3 Aangemelde bedrijven... 4 Benteler... 5 Celmar Engineering...

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA

ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA Samenvatting Strategische kennisagenda voor ICT in de bouw Er komen veel ontwikkelingen op de bouw af: het moet duurzamer, slimmer,

Nadere informatie

Onderzoek naar de juridische en rechtskundige dienstverlening

Onderzoek naar de juridische en rechtskundige dienstverlening Onderzoek naar de juridische en rechtskundige dienstverlening Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Rotterdam, 28 november 2014 Onderzoek naar de juridische en rechtskundige dienstverlening

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Jet Prevosth, 2011 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Auteur J.M. (Jet) Prevosth, 0784301 Opleiding Module

Nadere informatie

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Een verkennend onderzoek Opdrachtgever: Onderwijsraad ECORYS Ruud van der Aa Arjan Uwland Sabine Descka Rotterdam, 21 juni 2007 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

BOVAG Toekomstvisie 2020 op de mobiliteitsretail juli 2011. Deze toekomstvisie is mede mogelijk gemaakt door:

BOVAG Toekomstvisie 2020 op de mobiliteitsretail juli 2011. Deze toekomstvisie is mede mogelijk gemaakt door: BOVAG Toekomstvisie 2020 op de mobiliteitsretail juli 2011 Deze toekomstvisie is mede mogelijk gemaakt door: 1 Management summary BOVAG is een brancheorganisatie van ruim 11.000 ondernemers die zich met

Nadere informatie

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Kenniscentrum Mainport Innovation Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam 010 794 4853 copyright: Kenniscentrum Mainport Innovation, Hogeschool

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie