HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten"

Transcriptie

1 HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvAstudenten FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 204

2 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND EN DOEL 03 METHODE 04 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN CONCLUSIES 04 AANBEVELINGEN 04 RESULTATEN NAAMSBEKENDHEID 08 IMAGO 0 EVENEMENTEN: BEHOEFTEN 3 EVENEMENTEN: INVULLING 6 EVENEMENTEN: COMMUNICATIE 22 HUIDIGE EVENEMENTEN 26 TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN 30 SFEER EN BELEVING 34 BIJLAGEN VERANTWOORDING VRAGENLIJST TABELLEN ANTWOORDEN OPEN VRAGEN Ruigrok NetPanel juli 204

3 3 VOORAF Ruigrok NetPanel juli 204

4 4 VOORAF ACHTERGROND Achtergrond De HvA wil met de Amstelcampus een ontmoetingsplaats creëren voor studenten, docenten, organisaties, alumni en bewoners van Amsterdam. Een plek waar verbindingen en uitwisseling van ideeën ontstaan. Dit zou de innovatie moeten bevorderen en bijdragen aan de grootstedelijke Amsterdamse maatschappij. Op basis van kwalitatief onderzoek, uitgevoerd in mei 204, is meer inzicht verkregen in de wensen en verwachtingen van studenten met betrekking tot de Amstelcampus. Om meer kennis te krijgen IN de naamsbekendheid en het imago van de Amstelcampus, en om de wensen en verwachtingen van de studenten grootschaliger te toetsen heeft de HvA aan Ruigrok NetPanel gevraagd een kwantitatief onderzoek uit te voeren onder leden van het HvAstudentenpanel. Deze resultaten uit dit onderzoek laten zien waar de Amstelcampus op dit moment staat als het gaat om de naamsbekendheid, het imago, de sfeer en de beleving. Deze kennis kan een rol gaan spelen in de toekomstige ontwikkeling van de Amstelcampus en handvatten bieden om de binding van de studenten met de Amstelcampus in de toekomst te kunnen vergroten. Ruigrok NetPanel juli 204

5 5 VOORAF METHODE Als onderzoeksmethode is gebruik gemaakt van online kwantitatief onderzoek onder het HvAstudentenpanel. Hierbij zijn alle panelleden uitgenodigd, met uitzondering van de studenten uit de domeinen Bewegen, Sport & Voeding en Gezondheid. Deze domeinen staan verder van de Amstelcampus af, waardoor het voor deze studenten moeilijk is hun mening te geven over dit onderwerp. LEESWIJZER Allereerst bespreken we de conclusies van het onderzoek. Aan de hand van de resultaten zullen wij de conclusies vervolgens onderbouwen. In de bijlagen hebben wij de steekproef en uitvoer van het onderzoek, het profiel van de deelnemers, de vragenlijst, tabellen en antwoorden op de open vragen opgenomen. Wij analyseren de open vragen op een kwalitatieve manier. Deze resultaten kunnen daarom niet onderbouwd worden met percentages. In het rapport tonen de grafieken de resultaten op totaalniveau. In de tabellen bevinden zich uitsplitsingen naar geslacht, domein en studiejaar. Alleen de significante en relevante verschillen tussen de subgroepen worden benoemd in de resultaten. Quotes van de panelleden worden cursief weergegeven. Ruigrok NetPanel juli 204

6 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Ruigrok NetPanel juli 204

7 7 CONCLUSIES CONCLUSIES Op basis van dit onderzoek kunnen we concluderen dat veel van de HvAstudenten in het panel wel bekend zijn met de naam Amstelcampus, maar dat gevoel bij de inhoud vaak nog ontbreekt. Zowel studiegerelateerde als ontspannende HvAevenementen hebben potentie. Toch is er ook een groep studenten die simpelweg geen behoefte heeft aan activiteiten in hun vrije tijd. Ondanks dat veel studenten nog nooit een evenement hebben bezocht, denken ze dat meer en beter aansluitende communicatie ervoor kan zorgen dat bezoekersaantallen stijgen. De Amstelcampus kan meer tot leven worden gebracht door aankleding van, en initiatieven in de gebouwen waarbij samenwerking en inbreng van de studenten een belangrijke rol spelen. Deze hoofdconclusie is gebaseerd op de volgende subconclusies: AMSTELCAMPUS IS NOG NIET TASTBAAR Het merendeel van de studenten weet dat de gebouwen rond de Wibautstaat Amstelcampus wordt genoemd en geven aan dat zij de Amstelcampus zichtbaar vinden. Toch zien we dat een flink aantal studenten zegt niet bekend te zijn met de inhoud, of geen duidelijk beeld te hebben bij het imago. Studenten die hier wel een beeld bij hebben, vinden de Amstelcampus naast zichtbaar ook een goede plek om docenten en andere studenten te ontmoeten en zien het ook als een plek waar nieuwe ideeën ontwikkeld kunnen worden. STUDENTEN HEBBEN BEHOEFTE AAN LEERZAME EN STUDIEGERELATEERDE EVENEMENTEN Een op de drie studenten heeft (veel) behoefte aan studiegerelateerde of aan gezellige evenementen. Ditzelfde aantal staat er neutraal tegenover en kan wellicht nog geënthousiasmeerd worden op het moment dat een evenement ze aanspreekt of de omstandigheden juist zijn. Studenten geven aan dat als een evenement leerzaam is of als deze gerelateerd is aan de eigen studie, dit redenen zijn om deze te bezoeken. Ook het hebben van tijd is voor veel studenten en belangrijke doorslaggevende factor om een evenement wel of niet te bezoeken. Studenten die geen behoefte hebben aan evenementen zeggen vooral alleen op de HvA te komen om te studeren en geen behoefte te hebben aan andere activiteiten. Ruigrok NetPanel juli 204

8 8 CONCLUSIES BEHOEFTE AAN MEER EN BETER AANSLUTIENDE COMMUNICATIE Studenten horen nu al vaak over een evenement of activiteiten via een , deze manier van communiceren sluit aan bij hun wensen. De studenten hebben namelijk een duidelijke voorkeur voor het ontvangen van een als zij geïnformeerd worden over evenementen. Intranet en communicatie op locatie (posters en schermen) zijn ook geschikte communicatiekanalen. Studenten geven wel aan dat zij vaak niet op de hoogte zijn van evenementen en denken dus dat meer communicatie ervoor kan zorgen dat meer studenten de evenementen bezoeken. Ook denken zij dat de communicatie beter moet aansluiten op de studenten zodat deze hen meer aanspreekt. GEEN TIJD HEBBEN EN GEBREK AAN INTERESSE GROOTSTE STRUIKELBLOKKEN Slechts enkele studenten hebben wel eens een evenement bezocht van de HvA. De dag of het tijdstip dat studenten niet uitkomt is een belangrijke oorzaak voor het niet bezoeken van evenementen. Ook als het evenement hen niet aanspreekt of als zij geen interesse hebben laten zij evenementen aan zich voorbij gaan. Aansprekende evenementen zijn studiegerelateerd of gericht op de toekomst (bijvoorbeeld een Career Café), aansprekende gezellige evenementen zijn filmavonden of muziekoptredens. MEER AANKLEDING EN KLEURGEBRUIK VOEGT SFEER AAN DE AMSTELCAMPUS TOE Studenten geven aan dat er meer sfeer toegevoegd kan worden aan de Amstelcampus door een soort huiskamergevoel te creëren. Dit kan bereikt worden door meer aankleding en meer kleurgebruik in de gebouwen. De Amstelcampus kan meer gaan leven door creativiteit of initiatieven vanuit de studenten toe te voegen aan de inrichting en omgeving. Studenten hebben veel ideeën voor goede initiatieven en geven duidelijk aan dat het (nog) niet hebben van een horecagelegenheid als gemis wordt ervaren. Een plek om te kunnen ontspannen en waar je altijd terecht kunt kan studenten stimuleren om op de Amstelcampus te blijven. Ruigrok NetPanel juli 204

9 9 AANBEVELINGEN AANBEVELINGEN De reacties van de studenten op de Amstelcampus en op de initiatieven vanuit de HvA zijn zowel positief als negatief. De resultaten van het onderzoek in combinatie met de aangeboden suggesties vanuit de studenten, bieden een aantal concrete handvatten om de binding tussen de studenten en de Amstelcampus te kunnen vergroten. VERGROOT DE INHOUDELIJKE BEKENHEID VAN DE AMSTELCAMPUS Studenten kennen de naam Amstelcampus maar hebben vaak nog niet echt een beeld van wat dit verder inhoudelijk betekent. Hierover communiceren is eenduidig niet mogelijk en studenten leggen ons op het hart dat de binding tussen de studenten en de Amstelcampus vooral niet geforceerd moet worden. De Amstelcampus moet natuurlijk gaan leven bij de studenten. Studenten betrekken bij, en informeren over de bouw, ontwikkelingen en activiteiten kan hier een bijdrage aan leveren. GEEF STUDENTEN EEN PLEK Een groot gemis voor de studenten op de Amstelcampus is een plek waar zij, samen met studiegenoten, kunnen ontspannen. Zij zien dan ook graag dat de toekomstige horecagelegenheid een ontspannen uitstraling krijgt. Een plek waar zij voor de gezelligheid heen gaan en ook terecht kunnen voor een daghap of een borrel. De openingstijden zijn hierbij key. De HvA geeft hiermee ook een signaal af dat zij de studenten graag langer op de HvA willen houden. Ook zitjes door de gebouwen heen, werkplekken en sportfaciliteiten kunnen de student een plek geven om een band op te bouwen met elkaar en met de omgeving. Ruigrok NetPanel juli 204

10 0 AANBEVELINGEN GEEF STUDENTEN EEN PLATFORM Studenten hebben zelf het gevoel dat de Amstelcampus meer tot leven gebracht kan worden door studenten te betrekken bij initiatieven, evenementen of de inrichting. Zij denken dat studenten de rol als ambassadeur kunnen innemen wanneer zij zelf een bijdrage hebben geleverd. Ook een ruimte om creativiteit of projecten tentoon te stellen, of mensen met dezelfde hobby s bij elkaar te brengen kan zorgen voor een grotere betrokkenheid van de studenten. FLOOR kan hier bijvoorbeeld een bijdrage aan leveren, maar de bekendheid van deze plek zal dan eerst vergroot moeten worden. VERBETER DE COMMUNICATIE Studenten zijn teleurgesteld dat zij niet altijd horen over de evenementen die plaatsvinden. Informeer studenten via een , maar focus ook op fysieke communicatie in de gebouwen zelf. Zorg er daarnaast voor dat de communicatie studenten aanspreekt. Het niet aantrekkelijk vinden van een communicatieuiting kan ervoor zorgen dat de student de uiting niet ziet, of niet verder leest. Creëer een beeld van wat de studenten aantrekkelijk vinden. Dit kan communicatieuitingen verbeteren en ondersteunen bij het bereiken van de studenten. CREËER EEN HUISKAMERSFEER IN EN ROND DE GEBOUWEN De sfeer in en om de gebouwen heeft duidelijk invloed op de beleving van de Amstelcampus. Meer aankleding en meer kleurgebruik kunnen bijdragen aan het creëren van een huiskamergevoel. Dit is een sfeer die studenten als prettig lijken te ervaren. Zo hebben zij het gevoel dat ze niet alleen naar college gaan. Het plaatsen van planten, kunst en het afspelen van muziek zijn ook goede aanvullingen op hoe de sfeer op de Amstelcampus kan worden vergroot. Ruigrok NetPanel juli 204

11 NAAMSBEKENDHEID Ruigrok NetPanel juli 204

12 2 NAAMSBEKENDHEID MERENDEEL VAN DE STUDENTEN KENT DE AMSTELCAMPUS VAN NAAM, INHOUDELIJK IS DE BEKENHEID MINDER GROOT 00% 00% 90% 90% 80% Weet jij hoe de HvA gebouwen rond de Wibautstraat samen genoemd worden? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 86% Deze worden samen de Amstelcampus genoemd, wist jij dit? 70% 60% 59% 59% 50% 40% 30% 37% 44% 42% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 4% 4% Ja, noemt de Ja, maar geeft een Nee Amstelcampus Ja, noemt de Ja, fout maar antwoord geeft een Nee Amstelcampus fout antwoord Ongeholpen naamsbekendheid Ongeholpen naamsbekendheid Bekend met de naam Amstelcampus Weet ook wat het inhoudt Weet niet precies wat het inhoudt Geholpen naamsbekendheid Als we studenten vragen of zij weten hoe de HvAgebouwen rond de UvA samen genoemd worden, noemt bijna twee vijfde (37%) de Amstelcampus. Drie op de vijf studenten (59%) weten dit niet en enkele studenten denken het wel te weten maar geven een fout antwoord (4%). Wanneer we de studenten vertellen dat deze gebouwen samen de Amstelcampus worden genoemd, geeft 86% aan hiermee bekend te zijn. Ruim twee vijfde (44%) van de studenten denkt ook te weten wat de Amstelcampus inhoudt of kent de Amstelcampus alleen van naam (42%). Bij een geholpen bekendheid geeft 4% van de studenten aan de naam niet te herkennen. 4% Niet bekend met de naam De ongeholpen naamsbekendheid is groter bij studenten uit het domein DMR (54%) dan bij studenten uit de domeinen DMCI (33%) en DEM (34%). Vooral veel studenten uit de domeinen DMR en DOO zijn na een geholpen bekendheid op de hoogte van de inhoudelijke aspecten van de Amstelcampus (57% en 59%), studenten uit DMCI zijn vaker alleen bekend met de naam (53%). Ruigrok NetPanel juli 204

13 3 IMAGO Ruigrok NetPanel juli 204

14 4 IMAGO STUDENTEN VINDEN DE AMSTELCAMPUS ZICHTBAAR EN EEN GOEDE ONTMOETINGSPLEK Een knappe meerderheid van de studenten vindt de Amstelcampus vooral goed zichtbaar (55%) en een goede plek om andere studenten en docenten te ontmoeten (53% (helemaal) mee eens). Ook is ruim twee op de vijf studenten (44%) het (helemaal) eens met de stelling dat de Amstelcampus een plek is waar nieuwe ideeën ontwikkeld kunnen worden. Ruim twee vijfde (43%) van de studenten ziet de Amstelcampus als een plek waar zij alleen komen om te studeren. Een vijfde (9%) is het hier niet mee eens. Weinig studenten vinden de Amstelcampus inspirerend (22%) en hebben het idee dat het een plek is waar regelmatig evenementen worden georganiseerd (29%). Ook voelt slechts een derde zich thuis op de Amstelcampus (3%) of noemt deze gezellig (33%). Ook uit het eerder uitgevoerde kwalitatieve onderzoek blijkt dat gezelligheid op de Amstelcampus ontbreekt. Tijden de focusgroepen werden de gebouwen onder andere sfeerloos en grauw genoemd. Is zichtbaar Is een plek om andere studenten en docenten te ontmoeten Is een plek waar nieuwe ideeën ontwikkeld kunnen worden Is een plek waar ik alleen kom om te studeren Is een plek die leeft Is gezellig Is een plek waar ik me thuis voel Is een plek waar regelmatig evenementen worden georganiseerd Is inspirerend Kun Kun je je aangeven aangeven in in hoeverre hoeverre je je het het eens eens bent bent met met de de volgende volgende stellingen? De De Amstelcampus: Basis: Allen in in percentages (n=260) Ruigrok NetPanel 0% 0% 9% 9% 7% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 7% 3% 24% % 5% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 4% 5% 4% 4% 3% 3% 8% 29% 26% 25% 44% 44% 37% 37% 30% 45% 45% 30% 20% 36% 25% 6% 33% 23% 23% 6% 7% 4% 4% 5% 8% 4% 5% 8% 4% 2% 2% 0% 4% 8% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 8% 8% 6% 3% 6% 3% 7% 5% 7% 23% 23% 27% 26% 30% 20% 20% 23% 23% 23% Ruigrok NetPanel juli 204 0% 20% 40% 60% 80% 00% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet

15 5 IMAGO EEN AANTAL STUDENTEN HEEFT NOG GEEN HELDER BEELD VAN DE AMSTELCAMPUS Wat verder opvallend is, is dat veel studenten de voorgelegde stellingen beantwoorden met weet niet. Dit kan wijzen op het feit dat veel studenten nog niet echt een helder beeld hebben van wat de Amstelcampus precies inhoudt. Is zichtbaar Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen? De Amstelcampus: Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 0% 0% 45% 45% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 8% 8% We zien in de analyses terug dat het merendeel van de studenten die weet ik niet hebben ingevuld, ook hebben aangegeven niet bekend te zijn met de naam Amstelcampus of niet te weten wat het precies inhoudt. Is een plek om andere studenten en docenten te ontmoeten Is een plek waar nieuwe ideeën ontwikkeld kunnen worden 9% 9% 7% 7% 44% 44% 37% 37% 5% 5% 23% 23% 8% 4% 8% 4% 6% 3% 6% 3% 20% 20% 23% 23% Is een plek waar ik alleen kom om te studeren Is een plek die leeft 3% 30% 6% 2% 7% 23% 3% 30% 6% 2% 7% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 7% 3% 24% % 5% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Is gezellig 4% 29% 25% 0% 4% 27% Is een plek waar ik me thuis voel 5% 26% 33% 8% 3% 26% Is een plek waar regelmatig evenementen worden georganiseerd 4% 25% 20% 7% 3% 30% Is inspirerend 4% 8% 36% 3% 5% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Ruigrok NetPanel juli 204

16 6 EVENEMENTEN: BEHOEFTEN Ruigrok NetPanel juli 204

17 7 EVENEMENTEN: BEHOEFTEN RUIM EEN DERDE VAN DE STUDENTEN HEEFT BEHOEFTE AAN STUDIEGERELATEERDE OF INHOUDELIJK HVAEVENEMENTEN In welke mate heb jij in het algemeen behoefte aan HvA evenementen of activiteiten die studiegerelateerd of inhoudelijk zijn? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 5% 3% 30% 22% 0% 2% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Niet alle studenten hebben evenveel behoefte aan HvAevenementen die studiegerelateerd of inhoudelijk van aard zijn. Ruim een derde van de studenten (36%) geeft wel aan hier (zeer) veel behoefte aan te hebben: Ik heb behoefte aan evenementen met betrekking tot de voorbereiding op de arbeidsmarkt (solliciteren, stage lopen et cetera). Ik zou graag meer studiegerelateerde bijeenkomsten willen bezoeken. Een op de drie studenten (33%) geeft echter aan (zeer) weinig behoefte te hebben aan dit soort evenementen: Ik heb geen behoefte aan evenementen of initiatieven rond de Amstelcampus. Dan heb ik het gevoel dat ik naar college ga. Ruigrok NetPanel juli 204 Zeer veel behoefte Veel behoefte Neutraal Weinig behoefte Zeer weinig behoefte Weet niet

18 8 EVENEMENTEN: BEHOEFTEN EEN OP DE DRIE STUDENTEN HEEFT BEHOEFTE AAN EVENEMENTEN OF ACTIVITEITEN VOOR DE GEZELLIGHEID In welke mate heb jij in het algemeen behoefte aan HvA evenementen of activiteiten die voor de gezelligheid of ter ontspanning zijn? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 6% 29% 32% 22% % % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Zeer veel behoefte Veel behoefte Neutraal Weinig behoefte Zeer weinig behoefte Weet niet Ruim een derde van de studenten (35%) geeft aan (zeer) veel behoefte te hebben aan HvAevenementen of activiteiten die voor de gezelligheid of ter ontspanning zijn: Ik heb meer behoefte aan sfeer en gezelligheid voor studenten. Bijvoorbeeld een barbecue of borrel. Ook vanuit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat het ontbreken van (genoeg) gezellige activiteiten als een gemis wordt ervaren. Men zou het fijn vinden als er na een dag hard werken op de campus ook ruimte is voor plezier en ontspanning samen met studiegenoten. Zij hadden dit wel verwacht in hun studententijd. Ongeveer ditzelfde aantal (33%) geeft aan hier (zeer) weinig behoefte aan te hebben. We zien dat een aantal studenten de toegevoegde waarde van ontspannende activiteiten niet echt ziet: Ik heb geen behoefte aan evenementen die alleen voor de gezelligheid zijn. Ik ben bezig met mijn studie en werk en ik heb geen tijd voor evenementen die weinig toevoegen aan mijn huidige situatie. Ik kom wel op de HvA om te studeren, al die andere dingen hoeven van mij niet. Ruigrok NetPanel juli 204

19 9 EVENEMENTEN: INVULLING Ruigrok NetPanel juli 204

20 20 EVENEMENTEN: INVULLING EEN REDEN OM EEN EVENEMENT TE BEZOEKEN IS ALS HET LEERZAAM IS, MET DE STUDIE TE MAKEN HEEFT OF ALS MEN ER TIJD VOOR HEEFT Voor drie op de vijf studenten (59%) is een reden om een evenement te bezoeken als deze leerzaam is. Ook als het evenement met de studie te maken heeft zou dit voor de meerderheid (58%) een reden zijn om te gaan. Voor ruim de helft van de studenten zijn ook het hebben van genoeg tijd (55%), het krijgen van studiepunten (52%) en als zij weten dat er meer studiegenoten gaan (52%) belangrijke redenen om een evenement wel te bezoeken. Studenten gaan niet naar evenementen om docenten te spreken (7%), mensen uit de buurt te ontmoeten (3%) of omdat deze is georganiseerd door studenten (0%). Toch denkt de helft (50%) wel dat organisatie door studenten meer bezoekers naar de evenementen kan trekken: Door studenten activiteiten te laten organiseren en promoten kunnen zij makkelijk medestudenten enthousiasmeren. Opvallend is dat studenten die aangegeven hebben (zeer) weinig behoefte te hebben aan studiegerelateerde evenementen, regelmatig aangeven dat het krijgen van studiepunten of het hebben van tijd wel redenen zijn om een evenement te bezoeken. Ruigrok NetPanel juli 204 Wat zouden voor jou redenen zijn om een evenement op de Amstelcampus te bezoeken? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Als iets leerzaam is Als het evenement met mijn studie te maken heeft Als ik tijd heb Als ik er studiepunten voor krijg Als ik weet dat er meer studiegenoten naar toe gaan Als het evenement aansluit om mijn hobby s Om te ontspannen/ voor de gezelligheid Als ik bedrijven kan spreken Om studenten van mijn studie te ontmoeten Om studenten van andere studies te ontmoeten Om docenten te spreken Om mensen uit de buurt te ontmoeten Als het is georganiseerd door studenten Anders, namelijk Geen redenen om een evenement te bezoeken 2% 3% 0% 3% 7% 22% 3% 40% 43% 45% 52% 52% 55% 59% 58% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

21 2 EVENEMENTEN: INVULLING VERDEELDHEID OVER MEEST GESCHIKTE DAG VOOR HVAEVENEMENTEN 45% 40% Welke dag(en) van de week zou voor jou geschikt zijn voor een evenement? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Maakt niet uit welke dag, zolang het maar in de 42% avonduren is 38% 35% 30% 25% 25% 30% 3% 26% 20% 8% 5% 0% 5% 4% 0% Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend Anders, namelijk Geen voorkeur Er lijkt onder de studenten verdeeldheid te zijn over de meest geschikte dag van de week voor een evenement. Twee vijfde geeft donderdag (42%) of vrijdag (38%) als voorkeur op. Een derde heeft een voorkeur voor de dinsdag (30%) of woensdag (3%). Voor een kwart van de studenten (26%) maakt de dag niet zoveel uit. Een aantal studenten geeft aan dat vooral het tijdstip van de evenementen belangrijk is. In verband met bijvoorbeeld stages of werk zouden de avonduren het meest geschikt zijn voor een evenement: Alle doordeweekse dagen na Alle dagen van de week, maar ik denk dan vooral aan het eind van de dag. Ruigrok NetPanel juli 204

22 22 EVENEMENTEN: INVULLING EEN DERDE VAN DE STUDENTEN HEEFT GEEN VOORKEUR VOOR EEN LOCATIE Wanneer we de studenten vragen naar welke locatie de voorkeur uitgaat, geeft een op de drie studenten (35%) aan dat zij geen voorkeur hebben voor een locatie. Ook een derde (33%) zegt eerder naar een evenement te gaan als deze op de Amstelcampus is. Een evenement organiseren op een locatie buiten de Amstelcampus zal niet veel extra studenten aantrekken. Bij een locatie ergens anders in Amsterdam is dit 6%, als het in de omgeving van de Amstelcampus is zal 2% van de studenten dit evenement eerder bezoeken. Zou jij eerder een HvA evenement bezoeken die plaatsvindt op de Amstelcampus, of op een locatie in de omgeving? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Geen voorkeur 35% Op de Amstelcampus (HvAgebouw) 33% Wat opvalt is dat studenten van de domeinen DMR en DOO vaker dan hun medestudenten aangeven eerder een evenement te bezoeken op de Amstelcampus (beide 46%). Studenten van DMCI en DT worden juist eerder naar een evenement getrokken als deze op een locatie ergens anders in Amsterdam is (25% en 22%). Anders 4% In de omgeving van de Amstelcampus (bv op de Wibautstraat) 2% Op een locatie ergens anders in Amsterdam 6% Op welke manier denk je dat evenementen van de HvA beter bezocht zouden worden door studenten? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Ook denken weinig studenten dat HvAevenementen beter bezocht zouden worden als ze buiten de HvAgebouwen (6%) of niet in naam van de hogeschool zouden worden georganiseerd (0%). Als evenementen op locaties buiten de HvA gebouwen worden georganiseerd Als evenementen niet vanuit de HvA/Amstelcampus worden georganiseerd 6% 0% Ruigrok NetPanel juli 204

23 23 EVENEMENTEN: INVULLING PRAKTISCHE REDENEN BELANGRIJK BIJ VOORKEUR VOOR LOCATIE Redenen dat studenten eerder naar een evenement gaan als deze op een bepaalde locatie is, hebben voornamelijk te maken met praktische zaken, afstand en bereikbaarheid zijn hierbij veel genoemd. Ook zijn veel studenten van mening dat de Amstelcampus geschikt is voor studiegerelateerde evenementen, terwijl locaties buiten de HvAgebouwen meer zorgen voor een ontspannen sfeer en dus geschikt zijn voor gezellige evenementen. Op de Amstelcampus: Als het evenement te maken heeft met mijn studie, vind ik het prettiger om in een leeromgeving te zijn. Het voelt makkelijker en vertrouwd om er naar toe te gaan. Ik ken er de weg en de mensen. Het is een vertrouwde plek. Makkelijk te bereiken (ook met het openbaar vervoer) en te combineren met lessen en mijn studie. In de omgeving van de Amstelcampus: Als het in het schoolgebouw is, is het toch nog erg schoolgerelateerd. In de omgeving staat het meer los van school, maar is het nog voor iedereen bereikbaar. Het is een inspirerende en stadse omgeving. Ik heb zelf veel affiniteit met de gelegenheden aan de Wibautstraat. De HvA heeft vaak zo'n 'schoolse' sfeer. Het is te stijf in de gebouwen voor een gezellig evenement. Het is centraal gelegen en gemakkelijk te combineren met lessen. Op een andere locatie in Amsterdam: Amsterdam heeft veel mooiere plekken dan de Amstelcampus, zo leer je ook de stad kennen. In een andere omgeving leer je mensen vaak op een andere manier kennen dan in hun vertrouwde (school)omgeving. Ik denk dat hier sneller een fijnere en gezellige sfeer hangt omdat je niet wordt geconfronteerd met school. Het heeft een andere sfeer: de uitstraling van de campus is nog niet 'warm' genoeg. Ruigrok NetPanel juli 204

24 24 EVENEMENTEN: INVULLING MEER EN BETER AANSLUITENDE COMMUNICATIE TREKT VOLGENS DE STUDENTEN MEER BEZOEKERS NAAR EVENEMENTEN Als we de studenten vragen op welke manier zij denken dat HvAevenementen vaker bezocht zouden worden door studenten, geeft drie vijfde aan dat er dan meer gecommuniceerd moet worden over de activiteiten (6%) en dat de communicatie dan beter moet aansluiten op de studenten (57%). Als er meer gecommuniceerd wordt Als de communicatie de studenten meer zou aanspreken Op welke manier denk je dat evenementen van de HvA vaker bezocht zouden worden door studenten? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 57% 6% Ook uit het kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat de aankondiging van evenementen onder de maat is. Als studenten de (voor hun gevoel weinige) communicatie gemist hebben, voelen zij zich vaak niet welkom bij evenementen. Ook de toon die gebruikt wordt in communicatie wordt omschreven als formeel en saai. De activiteiten zijn gericht op gezelligheid en ontspanning Studenten worden betrokken bij de organisatie Anders, namelijk Weet ik niet 7% 7% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 50% 55% Ook het organiseren van gezellige activiteiten (55%) en het betrekken van studenten bij de organisatie (50%) kan volgens de studenten meer bezoekers trekken. Zoals eerder vermeld hebben de locatie (6%) en de afzender (0%) volgens de studenten minder invloed op de bezoekersaantallen. Opleidingscommissie betrekken. Zij kunnen enthousiasmeren en zorgen voor communicatie Wellicht werkt de inzet van een aantal peers bv. knappe jongens en meiden die actief werven Als studenten zelf met ideeën kunnen komen en het interactief is Ruigrok NetPanel juli 204

25 25 EVENEMENTEN: COMMUNICATIE Ruigrok NetPanel juli 204

26 26 EVENEMENTEN: COMMUNICATIE STUDENTEN HOREN VOORAL OVER HVAACTIVITEITEN VIA Op welke manieren heb jij wel eens gehoord over activiteiten die door de HvA werden georganiseerd? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Via een 60% Via intranet Via posters 37% 38% Via de website van de HvA 26% Via docenten 20% Via sociale media 20% Via studiegenoten 9% Via Folia Via studievereninging / organisaties 0% 7% Via flyers in de kantine Anders, namelijk Weet ik niet 3% 2% Ik heb nog nooit gehoord dat de HvA evenementen organiseert 9% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Merendeel van de studenten (60%) is wel eens op de hoogte geraakt over een activiteit van de HvA via een . Bijna twee vijfde wist dit via intranet (38%) of via posters in de gebouwen (37%). Een op de tien studenten (9%) heeft nog gehoord dat de HvA evenementen organiseert. Vooral veel studenten van de domeinen DOO (8%) en DEM (65%) hebben gehoord over activiteiten via een . Studenten van DMR horen dit vaker dan andere studenten via intranet (50%) of via docenten (29%). Bij DT is dit vaker via studiegenoten (36%) of via posters (56%). Ruigrok NetPanel juli 204

27 27 EVENEMENTEN: COMMUNICATIE FAVORIETE MANIER OM GEINFORMEERD TE WORDEN OVER EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN Op welke manier zou jij het liefst geinformeerd willen worden over evenementen en activiteiten die op de Amstelcampus worden georganiseerd? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Via een 68% Via de HvAwebsite (intranet etc.) 50% Via posters in de HvAgebouwen Via schermen in de HvA gebouwen 40% 42% Via Facebook 32% Via mijn mobiele telefoon (app) Via posters in de liften 23% 25% Via een campuskrant 9% Via papieren flyers Via Twitter Anders, namelijk 3% 9% 9% Via docenten Folia Weet ik niet Ik wil niet geïnformeerd worden over evenementen en activiteiten Bijna zeven op de tien studenten (68%) zou het liefst worden geïnformeerd over activiteiten via een . Voor de helft van de studenten (50%) is dit via de HvAwebsite. Ook geeft een deel van de studenten aan een voorkeur te hebben voor fysieke informatie op posters (42%) of schermen (40%) in de HvAgebouwen. Slechts 4% van de studenten geeft aan helemaal niet actief geïnformeerd te willen worden over activiteiten. Vooral voor studenten van het domein DEM is de favoriet als communicatiekanaal voor aankondiging van activiteiten, 8% heeft hier voorkeur voor. Studenten van DMCI hebben vaker voorkeur voor Facebook dan andere studenten (44%). Opvallend is verder dat studenten van DOO bovengemiddelde interesse hebben om informatie te krijgen via posters in de liften (46%), een mobiele applicatie (35%), een campuskrant (24%) en via Twitter (6%). Ruigrok NetPanel juli 204 0% 4% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

28 28 DLWO PAGINA DE HELFT VAN DE STUDENTEN HEEFT INTERESSE IN APPLICATIE VOOR MOBIELE TELEFOON Ongeveer de helft van de studenten (53%) geeft aan dat zij interesse zouden hebben in een app waarin alle informatie (denk aan nieuws, agenda, faciliteiten et cetera) rondom de Amstelcampus is opgenomen. Zou jij interesse hebben in een applicatie voor op je telefoon waarin alle informatie rondom de Amstelcampus is opgenomen? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Weet ik niet 9% Ook vanuit het kwalitatieve onderzoek is gebleken dat een app voor studenten potentie heeft. Vooral wanneer verschillende informatie wordt gekoppeld en de student zelf invloed heeft op de notificaties van de app, lijken studenten enthousiast. Vanuit voorgaand onderzoek onder het HvAstudentenpanel blijkt bovendien dat 84% van de studenten wel eens informatie over de HvA op hun mobiel opzoekt. Ook daar zou een applicatie goed op aansluiten. Nee 38% Ja 53% Als je online informatie opzoekt over de HvA, met welke apparaten doe je dit dan allemaal? Basis: Onderzoek HvA informatievoorzieningen 204 in percentages (n=385) 204 Ruigrok NetPanel Smartphone 84% Ruigrok NetPanel juli 204

29 29 HUIDIGE EVENEMENTEN Ruigrok NetPanel juli 204

30 30 HUIDIGE EVENEMENTEN EEN DERDE VAN DE STUDENTEN HEEFT WEL EENS EEN EVENEMENT BEZOCHT De helft van de studenten (5%) zegt nog nooit een evenement of activiteit van de HvA te hebben bezocht. Een derde (30%) geeft aan van wel. Als we deze studenten vragen welk evenement dit dan was, worden verplichte activiteiten zoals bedrijvenmarkten en stagemarkten het meeste genoemd. Ook geeft men vaak aan dat dit activiteiten waren waar men studiepunten voor kreeg. Ook Kersvers wordt vaak genoemd als bezocht evenement. Voor de gezelligheid zijn vooral de borrels van studieverenigingen en vanuit de studie georganiseerde activiteiten populair. Heb jij wel eens een evenement of activiteit van de HvA bezocht? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Weet ik niet 9% Ja 30% Studenten die nog nooit een evenement bezocht hebben, geven aan dat dit vooral ligt aan de dag of het tijdstip (4%). Ook omdat er nog geen aansprekende evenementen geweest zijn (3%), het gebrek aan interesse (27%) en omdat men er niemand anders kende (24%) zijn veelgenoemde redenen om nog geen evenement te hebben bezocht. De dag/ het tijdstip komt mij nooit uit Tot nu toe zijn er geen evenementen geweest die me aanspreken Nee 5% Waarom heb je nog nooit een evenement bezocht? Basis: Nog nooit een evenement bezocht in percentages (n=33) 204 Ruigrok NetPanel Geen interesse 27% 3% 4% Ik kende niemand die er ook naartoe ging 24% Ik wist niet dat er wel eens evenementen werden georganiseerd 22% Ik wist niet dat het gratis te bezoeken was 7% Ik wil mijn vrije tijd niet doorbrengen op de HvA 6% Ruigrok NetPanel juli 204 Anders, namelijk 4% 0% 0% 20% 30% 40% 50%

31 3 HUIDIGE EVENEMENTEN EVENEMENTEN BIJ FLOOR VOOR DRIE KWART VAN DE STUDENTEN ONBEKEND Wanneer we de studenten vragen of zij ervan op de hoogte zijn dat FLOOR evenementen voor studenten organiseert, geven zeven op de tien studenten (70%) aan dat zij FLOOR niet kennen. Van de 30% die wel bekend zijn met FLOOR, geeft 24% aan ook te weten dat zij evenementen organiseren. Wist jij dat het activiteitencentrum FLOOR van de HvA evenementen zoals symposia, presentaties, lezingen, workshops etc. voor studenten organiseert? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Ja, dit wist ik 24% FLOOR is vooral bekend onder studenten van de domeinen DOO (65%) en DMCI (3%). Het zijn vooral de studenten van DEM (85%) en DT (78%) die FLOOR helemaal niet kennen. Nee dat wist ik niet 6% Nee, ik ken FLOOR niet 70% Ruigrok NetPanel juli 204

32 32 HUIDIGE EVENEMENTEN SLECHTS ENKELE STUDENTEN HEBBEN KANEN BIJ DE CAMPUS BEZOCHT Slecht vijf (2%) van alle studenten hebben het wekelijkse evenement Kanen bij de Campus in de afgelopen periode bezocht. Toch is ruim twee vijfde (44%) bekend met de naam van het evenement. Een kleine meerderheid (56%) geeft aan nog nooit te hebben gehoord van Kanen bij de Campus. Ken je het wekelijkse evenement Kanen bij de Campus? Ken je het wekelijkse evenement Kanen bij de Campus? Basis: Allen in percentages (n=260) Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 204 Ruigrok NetPanel Ja, ik ben daar geweest Ja, ik 2% ben daar geweest 2% De studenten die Kanen bij de Campus hebben bezocht beoordelen het evenement allemaal met een goed. De enige verbeterpunten die zijn noemen gaan over de bekendheid van het evenement: Meer bekendheid voor de organisatie ervan zou leuk zijn. Om meer bezoekers te trekken, zou ik het evenement meer laten aansluiten op de college(periodes). Dan kunnen studenten bijvoorbeeld samen een vak afsluiten op Kanen bij de Campus. Nee 56% Nee 56% Ja, van naam maar ben er Ja, niet van geweest naam maar ben er 42% niet geweest 42% Kanen bij de Campus heeft vooral een lage naamsbekendheid bij studenten uit het domein DEM (26%). Ruigrok NetPanel juli 204

33 33 TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN Ruigrok NetPanel juli 204

34 34 TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN MERENDEEL VAN DE STUDENTEN IS GEINTERESSEERD IN TOEKOMSTIG CAREER CAFE Meer dan de helft van de studenten (56%) vindt het idee van een wekelijks Career café (zeer) interessant. Slechts 7% is (helemaal) niet geïnteresseerd in een dergelijk evenement. Vanuit het kwalitatieve onderzoek bleek dat er enige weerstand was tegen het idee van een Career Café. Vooral vanwege de ontbrekende funfactor en omdat men bang was dat de activiteiten niet specifiek genoeg zouden zijn. Vanuit de huidige resultaten blijkt dat studenten wel degelijk geïnteresseerd zijn in evenementen die te maken hebben met de voorbereiding op de toekomst. Vooral 4 e jaars geven aan enthousiast te zijn over het Career Café. Drie kwart (74%) van hen geeft aan (zeer) geïnteresseerd te zijn in dit initiatief. Hoe interessant vind jij het idee van een wekelijkse Career café? Hier word je geholpen om je voor te bereiden op de toekomst Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 7% 39% 23% % 6% 5% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Zeer interessant Interessant Neutraal Oninteressant Zeer oninteressant Weet ik niet Ruigrok NetPanel juli 204

35 35 TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN FILMAVONDEN EN MUZIEKOPTREDENS TREKKEN STUDENTEN Filmavond Muziekoptreden Welke van de volgende evenementen en activiteiten op de Amstelcampus zou je mogelijk bezoeken? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 49% 5% Sportwedstrijden 33% Theatervoorstellingen Vintage kledingmarkt Boeken ruilmarkt Vintage meubel en accessoiresmarkt Groente/ fruit markt 28% 28% 28% 26% 24% Rondleiding over de Amstelcampus en de omgeving 2% Anders, namelijk 8% Weet ik niet 2% De helft van de studenten geeft aan dat zij een filmavond (5%) of een muziekoptreden (49%) die op de Amstelcampus georganiseerd zou worden, mogelijk zouden bezoeken. Ook een sportwedstrijd (denk aan een voetbaltoernooi op het HvAterrein, een wedstrijd in de USCsporthal et cetera) zou een derde van de studenten (33%) aantrekken. Daarnaast zijn drie op de tien studenten enthousiast over theatervoorstellingen (28%), een vintage kledingmarkt (28%) of een boeken ruilmarkt (28%). Opvallend is dat eerstejaars studenten meer interesse hebben in een vintage meubel en accessoiresmarkt dan studenten uit andere jaren (33%). Ook studenten van DMCI vinden markten interessant om te bezoeken (vintage kleding: 44%, meubels: 36%). Studenten van DOO zouden vaker theatervoorstellingen (57%), muziekoptredens (59%) en boeken ruilmarkten (5%) bezoeken. Ruigrok NetPanel juli 204 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60%

36 36 TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN STUDENTEN HEBBEN ZELF VEEL IDEEËN VOOR EVENEMENTEN Als we studenten vragen of zij zelf ook nog ideeën hebben voor evenementen of initiatieven vanuit de HvA, komen de studenten met uiteenlopende initiatieven: Studiegerelateerd/ inhoudelijk: Een borrel voor young professionals en ondernemers die studenten kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. Actieve mogelijkheid om ouderejaars te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Een HvA (netwerk)forum opzetten zodat je zelf activiteiten kunt organiseren of bij elkaar kunt komen. Cursussen om je te ontwikkelen, zoals effectief studeren, schrijven en lezen. Gastsprekers regelen die internationaal bekend zijn, dit maakt het interessant voor studenten. Kennisdeelsessies samen met andere opleidingen, zo kun je wat van elkaar leren. Ik mis vooral lezingen of presentaties van inspirerende jonge startups en ondernemers. De HvA staat voor Amsterdam, en Amsterdam staat voor Nederland. Ik zou graag wat meer initiatief zien op dit gebied. Evenementen die speciaal bedoeld zijn voor deeltijd studenten, zodat ook zij kunnen bonden. Study buddy project: vraag en aanbod van bijlessen. Ontspanning en gezelligheid: Meer sfeer en gezelligheid voor studenten. Bijvoorbeeld door een "eind van het jaar" barbecue of borrelavonden. HvA festivalletje vlak voor de zomervakantie. Een studiegerelateerde pubquiz (gezelligheid met inhoud). Kerstgala! Een jaarlijks feest (geen kersvers of iets dergelijks), ook voor ouderejaars. Skate evenement, de HvA heeft hiervoor prachtige pleinen! Faciliteiten: Goedkope winkels voor studenten (bv Xenos, Action o.i.d.). Ruigrok NetPanel juli 204

37 37 SFEER EN BELEVING Ruigrok NetPanel juli 204

38 38 SFEER EN BELEVING MEER AANKLEDING KAN SFEER TOEVOEGEN AAN DE GEBOUWEN EN DE OMGEVING Volgens de helft van de studenten (5%) kan meer aankleding zorgen voor meer sfeer in de gebouwen. Ook meer kleurgebruik kan dit effect volgens een derde van de studenten (36%) hebben: Maak er meer een huiskamer van in plaats van een trendy ziekenhuis. Meer kunst en groen kan veel sfeer toevoegen. Een aantal studenten draagt enthousiast ideeën aan om de studenten te betrekken bij de aankleding: Laat studenten zelf de lounge inrichten. Denk hierbij aan kunst van de studenten op de muren etc. Sportfaciliteiten op de pleinen (basketbalveld etc) Ontvangstruimtes maken Meer broedplaatsen rondom de Amstelcampus Meer broedplaatsen op de Amstelcampus (zoals de HvA studio of het leercentrum FLOOR) Schermen met informatie over evenementen Ik heb een andere suggestie, namelijk Op welke manier kan de HvA volgens jou meer sfeer toevoegen aan de gebouwen en de omgeving? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Meer aankleding Meer kleurgebruik Weet ik niet 2% 5% 25% 24% 26% 29% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 3% 36% 5% Muziek spelen in de central hal Ook over sportfaciliteiten op de pleinen is een derde van de studenten (3%) enthousiast. Interesse in deze faciliteiten kwamen ook al naar voren in het kwalitatieve onderzoek. Andere suggesties die door de studenten worden aangedragen hebben te maken met het afspelen van muziek, meer plekken om gezellig te kunnen zitten, meer creativiteit in de gebouwen en meer groen (planten, tuinen, dierverblijven). Ruigrok NetPanel juli 204

39 39 SFEER EN BELEVING MERENDEEL ZOU HET LIEFST EEN LOUNGE HORECAGELEGENHEID HEBBEN OP DE AMSTELCAMPUS Wat voor soort horecagelegenheid zou jij het liefst willen hebben op de Amstelcampus? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Lounge 54% Grand café 36% Trendy 34% Bruin café 22% Industrieel 5% Belgisch biercafe Anders, namelijk Weet ik niet 5% 8% Café waar je bijvoorbeeld ook kunt gamen Meer dan de helft van de studenten (54%) geeft aan dat zij een voorkeur hebben voor een horecagelegenheid met een lounge karakter. Ook uit kwalitatief onderzoek blijkt dat de studenten vooral een plek missen waar zij kunnen ontspannen met studiegenoten. Een derde van de studenten zou een Grand café (36%) of een trendy plek (34%) wel zien zitten. Andere concepten die worden aangedragen zijn een Belgisch biercafé en een soort cybercafé waar je bijvoorbeeld ook kunt gamen. Mannen geven vaker dan vrouwen de voorkeur aan een bruin café (27% versus 9%), vrouwen vinden een trendy concept weer aantrekkelijker dan mannen (39% versus 27%). Ruigrok NetPanel juli 204 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60%

40 40 SFEER EN BELEVING RUIME OPENINGSTIJDEN BELANGRIJKE EIS VOOR DE TOEKOMSTIGE HORECAGELEGENHEID Drie kwart (74%) van de studenten vindt ruime openingstijden een belangrijke eis bij de invulling van de horecagelegenheid. Ook vanuit het kwalitatieve onderzoek bleek dat men hierdoor meer het gevoel zou krijgen dat de HvA de studenten graag langer wil laten blijven. Aanbod van bijvoorbeeld een daghap vanaf vijf uur zou hierbij kunnen ondersteunen. Ruime openingstijden Werkstudieplekken Ook mogelijkheid om te borrelen Goede koffie Welke zaken zijn voor jou belangrijk voor de invulling van de horecagelegenheid? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 47% 59% 63% 74% Ook het aanbod van werkstudieplekken (63%) en de mogelijkheid om er te kunnen borrelen (59%) vindt merendeel van de studenten belangrijke criteria voor een horecagelegenheid. Andere zaken die studenten belangrijk vinden zijn de prijzen (betaalbaar/studententarief) het aanbod van gratis WIFI en (rustige) muziek. Ook over het assortiment hebben studenten wel wat ideeën: Niet per se biologisch, maar wel een gezond aanbod. Zoals bijvoorbeeld bij Kriterion of Studio K. Een fatsoenlijke eetgelegenheid met goed en vers eten in plaats van voorgefabriceerde rotzooi. Ook aanbod van alcoholische dranken. Daghappen Dat deze gerund wordt door studenten Biologisch aanbod Anders, namelijk Geen van bovenstaande 2% 3% 8% 23% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 47% Ruigrok NetPanel juli 204

41 4 SFEER EN BELEVING MERENDEEL VAN DE STUDENTEN WIL HET LIEFST EEN SUPERMARKT TO GO OP DE AMSTELCAMPUS Wat voor soort winkel zou jij het liefst willen hebben op de Amstelcampus? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Supermarkt to go 65% Printshop 4% Boekenwinkel 3% Drogisterij 22% Computerwinkel (Applestore of een Dixons) Kledingwinkel 2% 4% 2e hands spullen (soort kringloopwinkel) Kapper Een ander soort winkel, namelijk 7% 6% Action, Xenos, Blokker, Hema Goedkope supermarkt Weet ik niet 2% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Twee derde van de studenten zou graag een supermarkt (to go) op de Amstelcampus willen hebben. Al benadrukt een aantal studenten dat het assortiment dan niet de to go prijzen moet hebben. Daarnaast wil twee vijfde (4%) van de studenten graag een printshop, en ziet 3% graag een boekenwinkel verschijnen. Andere ideeën die studenten aandragen zijn alles winkels zoals een Xenos, Action of Hema. Maar ook tweedehands winkels (boeken/kringloop) worden door een aantal studenten genoemd. Ruigrok NetPanel juli 204

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

Bijlage 1 Matrix Themas (E) is mogelijke enquêtevraag City Trainer: welke thematische vragen zijn er t.a.v. de verschillende actoren? Jongeren Jongeren Jongeren die al vrijwilligerswerk doen/willen gaan

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009

Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009 Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009 Projectnummer: 9178 In opdracht van: Dienst Milieu en Bouwtoezicht Cecile Keuchenius BSc drs. Rogier van der Groep dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

GEVEN AAN GOEDE DOELEN. Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland

GEVEN AAN GOEDE DOELEN. Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland GEVEN AAN GOEDE DOELEN Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Onderzoeksresultaten - Verschillende manieren

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Procesmap: Co-creatie

Procesmap: Co-creatie Procesmap: Co-creatie MEDMEC CMD kwartaal Lente Door: Bart Nederveen Diana van der Sprek Jasper van Vugt Justin Dijkshoorn 0799083 0779757 0801790 0796711 Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoek Kwalitatief

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten

Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten Dr. Arlette Hesselink Sibren Huijsmans Dr. Marloes Martens Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie