Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk."

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student om blz 36 zich te specialiseren in het jongerenwerk.

3 Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse Een student die de middelbare beroepsopleiding sociaal cultureel werk op niveau 4 heeft gevolgd en met een diploma heeft afgerond is toelaatbaar tot de HBO Culturele en Maatschappelijke Vorming. In de notitie doorlopende leerweg is beschreven hoe de opleidingen zorg hebben gedragen voor een soepele doorstroming van studenten van opleidingen op de niveaus 2, 3 en 4 naar het Hoger Beroeps Onderwijs. Kort samengevat betekent dit dat de opleidingen in grote lijnen uitgaan van dezelfde onderwijsconcepten (competentiegericht leren - leren en waarderen - ondernemend leren-natuurlijk leren). Daarnaast blijkt bij een vergelijking van kerntaken, competenties, werkprocessen en inhouden dat binnen de opleidingen inhoudelijk in grote mate op elkaar afgestemd zijn. Het theoretisch niveau en het tempo waarin inhouden worden behandeld verschillen in sterke mate. Een student die vanuit MBO-4 niveau start aan de HBO-cmv komt terecht in een context die gelijkenissen vertoont met die van zijn vorige opleiding. Dit bevordert een soepele instroom. De student start met het propedeuse programma. Na het eerste semester kan hij een assessment aanvragen om aan te tonen dat hij de competenties van de propedeuse bezit. Is dat het geval dan versnelt hij hiermee zijn studie met een half jaar. Na de propedeuse kan een MBO- student die veel praktijkervaring heeft en in deze praktijk veel competenties heeft ontwikkeld doorgaan met versnellen. Als hij in de mbo-praktijk competenties heeft verworven die geldig zijn voor de hoofdfase zal hij deze in met name bij een assessment in het begin van de hoofdfase inbrengen als bewijs. De kunst is om tijdens de HBO-studie deze competenties van een goede theoretische bagage te voorzien. Als tijdens deze assessments blijkt dat hij zich de voor de HBO-CMV vereiste competenties heeft verworven, dan zullen de assessoren hem veel studiepunten toekennen. De student stelt op basis van de feedback van de assessoren en het gesprek hierover met zijn StudieLoopbaanBgeleider op maat - een nieuw studieprogramma voor zichzelf vast om te werken aan de ontbrekende competenties. 1.2 Propedeuse van de opleiding CMV van de Hogeschool van Amsterdam De studiebelasting van de propedeuse is afhankelijk van vooropleiding, ervaring, elders en eerder verworven competenties en de tijd die nodig is voor deelname aan het programma. Die belasting bestaat uit studeren, colleges volgen, individueel of in groepsverband opdrachten uitvoeren en tentamens doen en stage lopen. Volgens de wet heeft een propedeutisch jaar de volgende drie functies: selectie: de student moet voldoende capaciteiten hebben om een hbo-studie in de hoofdfase tot een goed einde te brengen. Bij onvoldoende studieresultaten en ongeschiktheid voor het beroep krijgt hij het bindend advies om met de studie te stoppen. In die zin selecteert de propedeuse dus; oriëntatie: de student komt tijdens de propedeuse in aanraking met de praktijk en de daarbij behoren kennis, vaardigheden en houding ( de competenties). Zo kan hij voor zichzelf nagaan of de opleiding past bij zijn toekomstverwachtingen en het beeld dat hij van het CMV'er zijn heeft; verwijzing: op basis van de studieprestaties kan de student bepalen of hij met de opleiding doorgaat. Ook kan hij kiezen voor een andere opleiding binnen, dan wel buiten het instituut. Voor deeltijdstudenten gaat het om één dag.daarnaast wordt er verondersteld dat de studenten werkzaam in een agogische functie, of zich actief oriënteren. Voor voltijdstudenten is een spreiding van onderwijsactiviteiten over de week met ruimte voor het opdoen van praktijkervaring. 3

4 1.3 Start studiejaar In het eerste kwartaal start het programma Studie- en beroepsvaardigheden en het projectonderwijs en met de ondersteunende practica. 1.4 Projectmatig werken Voltijdstudenten werken gedurende het propedeusejaar aan projectopdrachten. Hiervoor kan men beschikken over eigen kantoorruimte met ict-voorzieningen. Docenten en andere deskundigen komen op uitnodiging langs. Deeltijdstudenten werken aan projecten die passen bij omstandigheden als startende student en startende beroepskracht. In samenwerking met medestudenten wordt een orientatie op CMV-werk georganiseerd, trainingen voor vrijwilligers en een conferentie over methodisch handelen als CMV'er. Binnen de projecten wordt samenengewerkt met zes tot acht medestudenten. De opdracht is om zelfstandig in opdracht van een fictieve externe opdrachtgever een product te ontwikkelen. Iedere projectgroep krijgt ondersteuning van een projectbegeleider. Naast de projecten is er theorieonderwijs, bijvoorbeeld hoor- en/of instructiecolleges en trainingen/practica. Voor een goed begrip van de maatschappelijke context waarin het welzijnswerk plaatsvindt, is het belangrijk dat de student op de hoogte is van basisbegrippen uit de psychologie, sociologie, sociaal-economische geschiedenis en filosofie. Daarom krijgt hij ook theorieonderwijs in deze vakgebieden. 1.5 Studieloopbaanbegeleiding Gedurende de hele studie helpt de studieloopbaanbegeleider met de planning en voortgang van de studie. In studieloopbaangroepen, is er ruimte om elkaar te steunen bij belangrijke momenten in de studie zoals het inschatten van je capaciteiten, het studieadvies en de stagekeuze. De hogeschool heeft het instrument spiegel ontworpen. Dit is een computerprogramma dat bestaat uit vragen en opdrachten die afgenomen worden aan het begin van de studie. De uitslag werkt als een spiegel; de student krijgt zicht op zijn capaciteiten. Zo komt hij er achter waar sterke kanten liggen en waar hij extra aandacht aan moet besteden gedurende de studie. In dit jaar komt de student erachter of hij voldoende capaciteiten heeft om de hele studie tot een goed einde te brengen. Aan de hand van deze informatie én de studieresultaten bepaalt de student aan het einde van het jaar of hij doorgaat met de gekozen opleiding. Naast projecten en een practicum zijn er programma's zoals: Bedrijfskunde voor cultureel en maatschappelijk ondernemen Cultuurbeschouwingen van Nederland Theorie / methoden CMV 1.6 Stage Tijdens de propedeuse loopt de voltijdstudent een dagdeel of periode stage, bijvoorbeeld: Educatief werk, vormingscentra, onderwijsondersteuning Recreatie in vrijetijdscentra, zomervakantieactiviteiten, kinderwerk Kunst en cultuur, op festivals, in jongerencentra, bij open podium activiteiten Opbouwwerk in de buurt, voor actiecomités, bij zelforganisaties van migranten. 4

5 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase Ondernemend Leren Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) 2.1 Inleiding en missie De opleiding CMV van de Hogeschool van Amsterdam profileert zich onder de noemer Cultureel en Maatschappelijk Ondernemen. Deze profilering is het antwoord van de opleiding op ontwikkelingen in de maatschappij en het beroepenveld, waar steeds meer ondernemende competenties van onze studenten en bij beginnende beroepskrachten werden gevraagd. Cultureel en maatschappelijk ondernemen speelt zich af binnen de domeinen educatie, recreatie, kunst & cultuur en samenlevingsopbouw. Bij CMV gaat het om de vormgeving van culturele en maatschappelijke veranderingsprocessen en om mensen in staat stellen en te stimuleren tot participatie. De CMV er zoekt daarbij steeds het juiste evenwicht tussen maatschappelijke en culturele aspecten en tussen een agogische en een ondernemende inzet. Met de profilering van CMV als opleiding voor cultureel en maatschappelijk ondernemen geven we aan dat de opleiding niet meer exclusief opleidt voor een aantal gespecificeerde beroepen in de welzijnssector, maar dat studenten worden opgeleid tot ondernemende professionals die hun competenties binnen een breed cultureel en sociaal domein kunnen realiseren. Het landelijk opleidingsprofiel Alert en ondernemend blijft uitgangspunt van het leerplan. Ondernemend betekent zelfstandig en initiatiefrijk, maar ook in staat om bedrijfsmatig te handelen en als (beginnend, zelfstandig) ondernemer te opereren. Ondernemend werken op maatschappelijk en cultureel terrein is dienstverlenend, resultaatgericht, gericht op samenwerking en stimuleert betrokkenheid. Bij Cultureel ondernemen ligt het accent op dienstverlening die mensen ondersteunt bij de wijze waarop ze hun leven vormgeven en betekenis geven aan hun leven. Een cultureel ondernemer daagt mensen uit. Bij Maatschappelijk ondernemen ligt het accent op dienstverlening die mensen ondersteunt bij het samenleven en om individuen te betrekken op de maatschappij. Een maatschappelijk ondernemer brengt mensen bij elkaar. In de praktijk zullen elementen van cultureel en maatschappelijk ondernemen vrijwel altijd in combinatie voorkomen en elkaar ondersteunen. In het verlengde van de inhoudelijke profilering is een nieuw onderwijs- en leerconcept ontwikkeld onder de titel Ondernemend Leren. In deze brochure worden de uitgangspunten van het onderwijsconcept kort beschreven en de uitwerking ervan naar de organisatie van de leeromgeving in propedeuse en hoofdfase. 5

6 2.2 Ondernemend leren Kern van het nieuwe onderwijsconcept is dat studenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen studie en leerproces en dat een strikte scheiding is aangebracht tussen onderwijsprogramma en beoordelingsprogramma. De twee peilers van het ondernemend leren zijn als volgt geformuleerd: Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen studie en leerproces; ze zijn projectleiders of ondernemers van hun eigen persoonlijke leerweg. Dat betekent dat studenten na een korte introductie en oriëntatieperiode zelf hun eigen leertraject uitzoeken. Dus geen vast omlijnd curriculum meer, maar uitgebreide keuzemogelijkheden en individueel maatwerk. De student plant zijn of haar eigen onderwijstraject via een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en legt de resultaten vast in een portfolio. De student krijgt daarbij ondersteuning van een studieloopbaanbegeleider. Er bestaat een strikte scheiding tussen onderwijsprogramma en beoordelingsprogramma. Studenten krijgen geen studiepunten meer voor onderwijsprogramma s die ze met voldoende resultaat gevolgd hebben, maar moeten in aparte assessments laten zien dat ze bepaalde beroepscompetenties op een bepaald niveau verworven hebben. Gemeenschappelijk referentiepunt of ijkpunt zijn de competenties zoals die geformuleerd zijn in het landelijk opleidingsprofiel CMV: Alert en Ondernemend. In de handleiding competentie assessment die door het assessmentbureau wordt uitgegeven, worden de formuleringen van de competenties regelmatig aangescherpt. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de bewijzen voor de verworven competenties. Het is van geen belang of de competenties zijn verworven via door de opleiding aangeboden programma s en projecten of door elders opgedane ervaringen en verrichte activiteiten. De verworven competenties worden beoordeeld op 3 niveaus: niveau 1: basis CMV niveau 2: CMV er in ontwikkeling (zie bijlage 2) niveau 3: beginnend professional De vaststelling van het bereikte niveau per competentiecluster en daaraan gekoppeld de toekenning van studiepunten, gebeurt in assessments. Studenten stellen hun portfolio samen, vullen competentiekaarten in en maken een assessmentreflectie, waarin ze aangeven op welke competentieclusters en op welk niveau (zie ad.4) ze beoordeeld willen worden. De student wordt door twee assessoren beoordeeld en krijgt op basis van die beoordeling een aantal studiepunten toegekend. 2.3 Propedeuse De propedeuse heeft een selecterende, oriënterende en verwijzende functie. De centrale doelstelling van de propedeuse is de studenten voorbereiden op de hoofdfase van de opleiding en op een bewuste opleidingskeuze. Het eerste half jaar van de propedeuse volgen alle studenten een vast programma van 30 studiepunten. De oriënterende functie heeft bij CMV het karakter van een oriëntatie op het werkveld, de structuur en het niveau van de opleiding, en de persoonlijke kwaliteiten van de student. De student toont in januari middels een assessment aan, of hij geschikt is voor de CMV opleiding. Als hij daar niet voldoende toe in staat blijkt te zijn, krijgt de student een waarschuwing voor een afwijzend studieadvies. De tweede helft van het jaar staat in het teken van het verzamelen van bewijs van verworven competenties op basis van een Persoonlijk Ontwikkel Plan. Studenten volgen keuze programma s, doen projecten en werken in een praktijksituatie (stage). In een assessment laat de student zien voldoende competenties op niveau 1 verworven te hebben. 6

7 2.4 Hoofdfase: praktijkopdrachten als ruggengraat van de opleiding Studenten verwerven competenties onder meer door het uitvoeren van praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten vormen de ruggengraat van de opleiding. De opdrachten hebben een externe opdrachtgever in de vorm van een voor CMV relevante instelling, organisatie of bedrijf. Rondom deze opdrachten is er ondersteunend onderwijs. Studenten verwerven de projecten zelfstandig in de rol van opdrachtnemer. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun rol als opdrachtnemer in relatie tot die van de opdrachtgever. Volgorde en tijdsinvestering De volgorde waarin studenten hun opdrachten uitvoeren is niet verplicht voorgeschreven. Wel is de volgorde waarin de projecten beschreven zijn voor de normstudent de aanbevolen route: a. maatschappelijk ondernemen b. cultureel ondernemen competenties niveau 2 c. werken in een organisatie d. beleid & methodiek CO e. beleid & methodiek MO f. vrije opdracht competenties niveau 3 De tijd die studenten aan de opdrachten besteden kan erg variëren, afhankelijk van de zwaarte van de opdracht en de plaats die de opdracht in het leerproces van de student inneemt. Over het algemeen zullen de projecten een looptijd hebben die ligt tussen de 3 en 8 maanden en een tijdsinvestering vergen van gemiddeld 500 uur per student. Voor opdracht c., werken in een organisatie, ligt de tijdsinvestering gemiddeld hoger: een duur van 5 tot 10 maanden met een gemiddelde tijdsinvestering van 32 uur per week. Deeltijdstudenten moeten hun werkzaamheden zoveel mogelijk in de vorm van opdrachten gieten. De formulieren om opdrachten aan te melden zijn te downloaden van het internet: 2.5 Competenties en niveaus De competenties die studenten moeten verwerven zijn afgeleid van de competentieformuleringen uit het landelijk opleidingsprofiel CMV: Alert en Ondernemend. Ten behoeve van de door CMV ontwikkelde assessmentsystematiek zijn de competenties uit alert en ondernemend in 5 clusters ondergebracht en op 3 niveaus geformuleerd. In de beschrijving van de opdrachten wordt aan deze systematiek gerefereerd. Oriënteren en contactleggen niveau 1: Vaardigheden: De student kan contactleggen met individuen, groepen en organisaties met een diversiteit aan achtergronden. Kennis: De student heeft kennis van samenlevingsverbanden en achtergronden van diverse klantgroepen en individuen. Houding: De student gaat relaties aan vanuit erkenning en respect voor de leefwereld en identiteit van betrokkenen. Hij reflecteert op de eigen achtergrond en positie in relatie tot de positie en achtergrond van klanten. 7

8 niveau 2: Vaardigheden: De student kan nieuwe perspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden in de omgeving van klanten onderzoeken. Kennis: De student heeft kennis van behoeften, ambities, mogelijkheden en competenties van klanten op basis van meerdere gezagsvolle bronnen. De student heeft kennis van verschillende onderzoeksmethoden. Houding: De student heeft een onderzoekende houding in de context van de agogische relatie ten aanzien van de vragen en behoeften van zijn klanten. niveau 3: Vaardigheden: De student kan communicatief en strategisch omgaan met opdrachtgevers en organisaties. Hij maakt expliciet gebruik van onderzoeksmethoden om knelpunten en maatschappelijke vraagstukken in beeld te krijgen. Kennis: De student heeft kennis van de normatieve aspecten van de agogische relatie. Houding: De student verantwoordt de agogische relatie op normatieve wijze aan zichzelf, klanten en opdrachtgevers. Hij kan zichzelf positioneren ten opzichte van klanten en opdrachtgevers. Programmeren en organiseren niveau 1: Vaardigheden: De student kan in de praktijk diverse werkvormen toepassen. Kan in samenwerking met klant (en vrijwilligers) activiteiten organiseren. Kennis: De student heeft kennis van ontwerp- en programmeringregels. Hij kent doelgroepen en contexten waarbinnen mensen zich kunnen ontwikkelen en zich kunnen vermaken. Hij heeft een actieve oriëntatie op functie- en taken m.b.t. programmeren en organiseren. Houding: De student is dienstverlenend en klantgericht. Hij heeft respect voor waarden en normen van klantgroepen. niveau 2: Vaardigheden: De student kan een programma ontwerpen op basis van verschillende motieven en belangen en geeft daarbij sturing aan het proces van vraagarticulatie van de diverse klanten. De student onderbouwt de relatie tussen beoogde resultaten en de werkvormen en arrangementen. Kennis: De student kent zowel op het terrein van cultureel als maatschappelijk ondernemen de functie en doelen van agogisch programma ontwerp. De student heeft kennis van methodische invalshoeken en hun toepassing met betrekking tot programma ontwerp via meerdere gezagsvolle bronnen. Houding: De student is gericht op participatie en faciliteert zodoende het leren, de ontwikkeling en het vermaak van de klant(groep). niveau 3: Vaardigheden: De student ontwerpt, evalueert en vernieuwt complexe programma s voor zowel cultureel als maatschappelijk ondernemen op basis van maatschappelijke en individuele behoeften. Hij ontwerpt daarbij vanuit de samenhang tussen beleid en methodiek. Kennis: De student heeft kennis van de spanning tussen maatschappelijke vragen en individuele behoeften, en de daaruit voortvloeiende dilemma s. Houding: De student verantwoordt zijn visie, keuzes en behaalde resultaten volgens professionele normen aan klanten, collega s en zichzelf. 8

9 Begeleiden en leidinggeven niveau 1: Vaardigheden: De student kan samenwerkingsrelaties in groepen aangaan en ontwikkelen. Hij kan zijn eigen rol binnen samenwerking hanteren. Daarbij heeft hij oog voor het eigen aandeel in communicatieprocessen. Kennis: De student heeft kennis van communicatieprocessen in groepen en tussen individuen. Houding: De student kan agogische relaties aangaan en onderhouden. Hij staat open voor samenwerking. De student reflecteert op zijn eigen rol en aandeel binnen communicatieprocessen. niveau 2: Vaardigheden: De student kan vanuit eigen rol en positie samenwerkingsrelaties sturen. Hij animeert, activeert, adviseert, informeert en onderricht diverse klantgroepen binnen de gegeven arrangementen en contexten. Kennis: De student heeft via meerdere gezagsvolle kennis van begeleiding en leiding geven in agogische relaties. Houding: De student zoekt en realiseert ruimte voor ontwikkeling van de klant. niveau 3: Vaardigheden: de student kan ontwikkelingstrajecten / projecten in organisaties begeleiden. Kennis: De student heeft kennis van de spanning tussen maatschappelijke vragen en individuele behoeften, en de daaruit voortvloeiende dilemma s in begeleidingssituaties. Houding: de student heeft een eigen stijl van (bege)leiding geven en kan deze verantwoorden. Bedrijfsvoering niveau 1: Vaardigheden: de student kan het eigen werk organiseren binnen de gegeven randvoorwaarden van een organisatie. Kennis: de student heeft kennis van de structuur en cultuur van organisaties. Houding: de student is dienstverlenend, coöperatief en neemt initiatief. niveau 2: Vaardigheden: de student kan met opdrachtgevers onderhandelen over te behalen resultaten en deze vertalen naar een dienstenaanbod. Hij levert een bijdrage aan het (financieel) beleid en beheer van een organisatie. De student kan projectmatig werken. Kennis: de student heeft kennis van financieel beleid en beheer van organisaties. De student heeft kennis van theorieën over management en organisatie. Houding: de student is ondernemend en is klant en vraaggericht. niveau 3: Vaardigheden: de student kan een ondernemingsplan maken. Hij kan doel- en resultaatgericht een (project)plan uitvoeren. De student kan acquisitie verzorgen en financiële middelen voor een project of organisatie verwerven. Hij levert een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van strategisch beleid van een organisatie. De student kan een plan voor kwaliteitszorg opzetten en uitvoeren. Kennis: de student heeft kennis van verschillende theorieën over organisatie beleid en management. Houding: De student draagt verantwoordelijkheid op het niveau van bedrijfsvoering en organisatie. Hij kan een instelling of organisatie extern vertegenwoordigen. De student kan als cultureel en maatschappelijk ondernemer opereren. 9

10 Beroepsontwikkeling niveau 1: Vaardigheden: De student is in staat te reflecteren op eigen vaardigheden / kennis en houding. Hij is in staat eigen ontwikkelingsmogelijkheden te herkennen, benoemen en binnen de beroepscontext vorm te geven. Kennis: vanuit literatuur en praktijkervaring geeft de student blijken van besef van (het bestaan van) professionele kwaliteitsnormen en standaarden. Houding: actieve oriëntatie op beroepsbeelden en praktijk binnen het cultureel en maatschappelijk ondernemen. De student stelt kritische vragen bij bestaande praktijken. Onderzoekt hoe en waarom anderen of de student zelf (reflectie) zo werkt, gericht op het achterhalen van de normen: hoort het wel zo, of eigenlijk anders? niveau 2: Vaardigheden: de student kan zijn handelen in relatie tot cultureel en maatschappelijk ondernemen verantwoorden volgens expliciete standaarden en normen. Kennis: de student kan, met behulp van gezagshebbende bronnen, de methodische aspecten (doel, inhoud, werkwijze) van zijn beroepsmatige handelen benoemen en zijn keuzes daarin motiveren / verantwoorden. De student kan zijn eigen positie als CMV er in de maatschappelijke en culturele context problematiseren (bevragen) op basis van gezagshebbende bronnen. Houding: de student stelt onderzoeksgerichte vragen bij zijn keuzes in het beroepsmatig handelen: is/was dit de juiste keuze en waarom? niveau 3: Vaardigheden: de student is in staat verbeterideeën op het terrein van cultureel en maatschappelijk ondernemen om te zetten in vraagstellingen en onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma s. De student geeft blijk dat bij planmatig, praktisch en realistisch te werk gaat. Kennis: de student heeft gefundeerde kennis van de (on)juistheid van beroepsmatige keuzes alsmede van de verschillende wegen die tot verbetering leiden vanuit helder weergegeven dilemma s. Houding: de student is geneigd en bereid om eigen standaarden en professionele keuzes normatief en valide te verantwoorden. De student handelt vanuit een bewust en strategisch gekozen positie. 10

11 2.6 Beschrijving van de opdrachten A. Maatschappelijk Ondernemen De opdracht Bij maatschappelijk ondernemen wordt in opdracht van een maatschappelijke organisatie een probleem of vraag uitgewerkt en een oplossing of antwoord op die vraag ontwikkeld. Het gaat daarbij om twee hoofdzaken: het doen van onderzoek naar een maatschappelijk vraagstuk, en het vertalen van de uitkomsten van het onderzoek naar de praktijk: hoe kan een aanpak, activiteit, project beter of anders gedaan worden. De maatschappelijke vraagstukken kunnen vanuit elke denkbare invalshoek geformuleerd worden; het kan iets van de buurt zijn, het kan iets van een groep zijn, het kan over een thema gaan dat mensen bindt, etc. Kern van de opdracht is het beschrijven en analyseren van een maatschappelijk vraagstuk. In de beschrijving wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van praktijkgericht onderzoek. In de analyse wordt tevens de positie van de opdrachtgever: organisatie, instelling, of bedrijf betrokken. Op basis van de uitkomsten wordt een bijdrage geleverd aan wat de opdrachtgever kan ondernemen om aan de oplossing van het betreffende vraagstuk een bijdrage te leveren. In de uitvoering van de opdracht kunnen studenten laten zien wat zij, professionals in opleiding, kunnen bijdragen dat zoveel mogelijke betrokkenen bij het vraagstuk ( stakeholders ) hun bijdrage kunnen en willen leveren. In hun bijdrage laten zien studenten hun eigen ondernemingszin zien. Ondernemend gedrag als houding. Theoretische en methodische ondersteuning Er worden colleges gegeven met als kernbegrippen: uitdagend leren, sociale samenhang, leefwereld en systeemwereld, participatie en competentieontwikkeling. Aansluitend worden colleges over praktijkmethoden aangeboden. Daarnaast worden in platformbijeenkomsten good practices gepresenteerd door gastsprekers uit het werkveld. Ter ondersteuning van de eigen visieontwikkeling worden ook presentaties gehouden door de studenten zelf. Ook worden practica praktijkgericht onderzoek aangeboden. Studenten verwerven in deze opdracht vooral competenties op niveau 2. 11

12 B. Cultureel ondernemen De opdracht Ontwerp in opdracht van een instelling, organisatie of bedrijf een cultureel-agogische dienst of project. Geef daarbij aan hoe deze dienst door de klant kan worden gebruikt en lever een bijdrage aan hoe het geheel wordt gerealiseerd, respectievelijk hoe het project wordt uitgevoerd. Een voorbeeld van een cultureel-agogische dienst is het organiseren van een festival of evenement, het ontwikkelen van een cultureel-educatief programma, e.d. Doel van de opdracht is het vergroten van competenties op het gebied van organiseren en projectmatig werken. Ook gaat het om het verbreden en verdiepen van de eigen culturele belangstelling en het vergroten van de visie op het gebied van cultureel ondernemen. Cultureel Ondernemen is het initiëren, ontwerpen, organiseren en uitvoeren van culturele diensten. Dit zijn diensten met een kunstzinnig en/of recreatief karakter. Meestal is er sprake van een maatschappelijke vraag naar deze diensten. Dit kan op instellingsniveau liggen, het vergroten van cultuurparticipatie bijvoorbeeld. Het kan ook op lokaal niveau liggen, het creëren van recreatieve voorzieningen voor jongeren, of een landelijk karakter hebben, Dance 4 live bijvoorbeeld. Een cultureel ondernemende professional kan zich als freelancer zelfstandig vestigen op de markt en daar zijn diensten op afstemmen en aanbieden. De ondernemende professional kan ook werkzaam zijn in een culturele organisatie (museum, theater, poppodium) of in een organisatie op het gebied van vrijetijdscultuur. Steeds meer werk wordt uitbesteed aan kleine bedrijven of freelancers op de culturele markt. Ook in de vrijetijdssector is er een groeiende markt voor ondernemende professionals. Theoretische en methodische ondersteuning binnen de opleiding Er worden colleges gegeven met als kernbegrippen: historie, beleid en visie. Aansluitend worden colleges over methodische invalshoeken van cultureel ondernemen aangeboden. Daarnaast staan in platformbijeenkomsten good practices en methodische vragen centraal. Ook worden twee practica aangeboden: kijken naar kunst en Recreatie. In deze practica staat het eigen handelen centraal. Studenten verwerven in deze opdracht vooral competenties op niveau 2. 12

13 C. Werken in een organisatie De Opdracht Verwerf een werkplek bij een relevante instelling, organisatie of bedrijf, waarin je als CMV er meerdere taken kan uitvoeren. De te verrichten werkzaamheden bieden de mogelijkheid tot agogische dienstverlening, bedrijfsvoering en beroepsontwikkeling op het domein van Culturele en Maatschappelijk Vorming. De student maakt een werkplan en voer dit uit. Door deze opdracht verwerven studenten competenties die eigenlijk alleen via de praktijkervaring met het werken met klanten/deelnemers binnen een organisatie kunnen worden verworven. De contactpersoon van de instelling vervult de functie van praktijkbegeleider. Van belang is het maken van een concreet werkplan of initiatiefrapport, waarin ook de beoogde competenties geformuleerd worden in relatie met de taken die vervuld gaan worden. Bij de afsluiting van de opdracht wordt door de student(e) een functioneringsverslag gemaakt waarin de inhoud van het initiatiefrapport wordt geëvalueerd en gereflecteerd wordt op het eigen handelen. Vanwege het specifieke karakter zal deze opdracht altijd individueel worden uitgevoerd. Theoretische en methodische ondersteuning vanuit de opleiding De studenten zijn een (groot) deel van hun tijd in de organisatie werkzaam. Daarnaast worden enkele flankerende onderwijsprogramma s aangeboden: Een programma werken in teams, een practicum Time Management en een collegeprogramma Bedrijfsmatig handelen Specifieke begeleiding: ondersteuning van de student bij het maken van een leerwerkplan. Samen met de opdrachtgever en de student worden gesprekken gevoerd over de inhoud van het werkplan, de resultaten en de beoordeling. Supervisie: studenten hebben de mogelijkheid gedurende de opleiding maximaal twee supervisie trajecten van 7 supervisiebijeenkomsten aan te vragen. Hoewel het de studenten vrij staat dit supervisietraject op een willekeurig moment tijdens de opleiding aan te vragen, ligt het voor de hand de supervisie tijdens deze praktijkopdracht te gebruiken. Onderwijsprogramma: werken in teams Practicum Time Management In deze opdracht kunnen competenties op niveau 2 en niveau 3 worden verworven. 13

14 D. Opdracht beleid en methodiek Cultureel Ondernemen De Opdracht Ontwikkel in opdracht van een relevante (culturele) instelling of organisatie een plan of beleidsadvies dat betrekking heeft op een bepaald aspect van de instelling of organisatie dat moet veranderen. Het kan gaan om een opdracht die de structurele aanpak of werkwijze van professionals beoogt te verbeteren, via een overdraagbare beschrijving van het beroepsmatig handelen. Maar ook kan het gaan om de richting die de instelling of organisatie de komende jaren moet in slaan. In ieder geval worden de vernieuwde doelen van de organisatie (of met betrekking tot een onderdeel) geformuleerd en met welke middelen die doelen te bereiken zijn, en welke aanpassingen dit voor het functioneren van de instelling of organisatie met zich meebrengt. Beleidsontwikkeling en methodiekontwikkeling betreffen beide verandertrajecten van instellingen op basis van de noodzaak tot vernieuwing dan wel verbetering. Vaak liggen beide in elkaars verlengde: nieuw beleid maakt vernieuwde methodiek noodzakelijk en andersom. Beleid betreft de doelen van de organisatie en hoe die te realiseren, terwijl methodiek het structurele handelen van de professionals ten opzichte van de doelgroep betreft. Theoretische en methodische ondersteuning Specifiek ter ondersteuning van de opdracht beleid en methodiek worden colleges aangeboden m.b.t.: Cultuurbeleid: Hoe komt cultuurbeleid tot stand, en wanneer kunnen organisaties hierop inbreken of er gebruik van maken. In welke richting beweegt het cultuurbeleid zich? De positie van de particuliere fondsen. Overheidsbeleid in relatie tot ondernemen en de creatieve stad. Beroepsdilemma s bij cultureel beleid Methodiek: Grootstedelijkheid en het ontbreken van diversiteit. Sociaal artistieke kansen voor burgerschap Beleveniseconomie, economie en methodiek. Postmodernisme, hedonisme en vrijetijdsbesteding. Nederland en de wereld, onze internationale positie Advisering en adviesvaardigheden Aansluitend op de colleges gaan studiegroepen functioneren. Deze groepjes werken samen aan de verwerking en presentatie van literatuur rond een bepaald thema. Studenten verwerven in deze opdracht vooral competenties op niveau 3. 14

15 E. Opdracht beleid en methodiek Maatschappelijk Ondernemen De Opdracht Ontwikkel in opdracht van een relevante (maatschappelijke) instelling of organisatie een plan of beleidsadvies dat betrekking heeft op een bepaald aspect van de instelling of organisatie dat moet veranderen. Het kan gaan om een opdracht die de structurele aanpak of werkwijze van professionals beoogt te verbeteren, via een overdraagbare beschrijving van het beroepsmatig handelen. Maar ook kan het gaan om de richting die de instelling of organisatie de komende jaren moet in slaan. In ieder geval worden de vernieuwde doelen van de organisatie (of met betrekking tot een onderdeel) geformuleerd en met welke middelen die doelen te bereiken zijn, en welke aanpassingen dit voor het functioneren van de instelling of organisatie met zich meebrengt. Beleidsontwikkeling en methodiekontwikkeling betreffen beide verandertrajecten van instellingen op basis van noodzaak tot vernieuwing dan wel verbetering. Een dergelijke opdracht ligt dan ook niet zelden gevoelig. Vaak liggen beide ook in elkaar s verlengde: nieuw beleid maakt vernieuwde methodiek noodzakelijk, en andersom. Beleid betreft het stellen van doelen en hoe die te realiseren, terwijl methodiek het structurele handelen van de professionals, het verlenen van agogische diensten betreft. Zo is het ontstaan van de brede school een typerend voorbeeld van een beleidsgestuurde ontwikkeling. En vervolgens moeten de professionals volgen en samenwerken om een integrale aanpak, een methodiek te ontwikkelen voor de praktijk. Dit voorbeeld is met tal van anderen aan te vullen. Theoretische en methodische ondersteuning Specifiek ter ondersteuning van de opdracht beleid en methodiek MO worden colleges aangeboden m.b.t.: rol professionals in de beleidsarena lokaal sociaal beleid, kwaliteitsbeleid, verantwoorden en accountability instrumenten van beleidsonderzoek spanning tussen beleid en uitvoering nieuwe vormen van sturing en accountability advisering & adviesvaardigheden Aansluitend op de colleges gaan studiegroepen functioneren. Deze groepjes werken samen aan de verwerking en de presentatie van literatuur rond een bepaald thema. Studenten verwerven in deze opdracht vooral competenties op niveau 3. 15

16 F. Vrije opdracht De Opdracht De vrije opdracht is over het algemeen de laatste opdracht die de student in het kader van de CMV opleiding uitvoert. De student bewijst in de vrije opdracht over een brede beroepsbekwaamheid te beschikken. Kenmerkend voor de vrije opdracht is dat in tegenstelling tot alle andere opdrachten binnen CMV er geen externe opdrachtgever is. De student is vrij een onderwerp te kiezen en uit te werken en daarmee de competenties te verwerven die hem in staat stellen competentieniveau 3 van de CMV opleiding af te ronden. De student is met andere woorden zijn eigen opdrachtgever en kan dus zelf richting geven aan de opdracht. De vrije opdracht kent vier varianten: - een schriftelijk werkstuk of scriptie - een praktijkgericht onderzoek - een project (met theoretische verantwoording) - een ondernemingsplan (met theoretische verantwoording) De scriptie dient een uitwerking te zijn van een probleemstelling die relevant is voor de CMV beroepspraktijk, onderbouwd door relevante literatuur en (eigen) onderzoek. Het praktijkgerichte onderzoek kan gezien worden als een soort tussenvorm tussen scriptie en project. Ook een praktijkgericht onderzoek heeft betrekking op voor CMV relevante onderwerpen of beroepsvragen. Bij een praktijkgericht onderzoek omvat het schriftelijke eindproduct van de student: a) het onderzoeksontwerp; b) de onderzoeksrapportage, en c) de onderzoeksevaluatie. Een project kan betrekking hebben op alle voor CMV relevante onderwerpen en heeft als resultaat een voor de beroepspraktijk relevant product: een activiteit, een spel, een programma, een handleiding, een videofilm, een theatervoorstelling, een congres, een festival etc. Het project gaat vergezeld van een schriftelijke verantwoording waarin de student verantwoording af legt van de keuze van het onderwerp, de gevolgde werkwijze, de totstandkoming van het eindproduct en een theoretische verantwoording. Een ondernemingsplan is een realistisch, levensvatbaar plan voor het opzetten van een eigen bedrijf of onderneming. De onderneming levert diensten of maakt producten waarmee op korte of langere termijn één of meerdere mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In het ondernemingsplan wordt duidelijk hoe bedrijfsmatig handelen en agogische dienstverlening gekoppeld wordt aan culturele en of maatschappelijke doelen. Het ondernemingsplan gaat vergezeld van een schriftelijke verantwoording waarin de student verantwoording af legt van de keuze voor juist dit bedrijf, de gevolgde werkwijze bij het ontwikkelen van de onderneming en een (theoretische) verantwoording van de CMV relevantie van de onderneming. Ondersteuning Studenten krijgen bij het maken van de vrije opdracht een begeleider toegewezen. Verder kunnen ze gebruik maken van het ondersteunende onderwijsaanbod van de opdracht beleid & methodiek MO en/of CO. 16

17 2.7 Regels en procedures bij de opdrachten De opleiding: ondersteunt studenten bij het verwerven van opdrachten adviseert studenten bij het sluiten van opdrachtovereenkomsten met praktijkinstellingen coacht op de opleiding de student of een groepje studenten dat de opdracht uit voert. is verantwoordelijk voor het aanbieden van ondersteunend onderwijs bij de opdracht. ondersteunt praktijkinstellingen, organisaties en bedrijven bij het formuleren van opdrachten. organiseert bijeenkomsten waar opleiding, werkveld en studenten elkaar ontmoeten en waar opdrachten worden aangeboden, gevraagd en op elkaar worden afgestemd. De opdrachtnemers: student(engroep). zijn verantwoordelijk voor het informeren van de opdrachtgever en de begeleider m.b.t. tussenproducten en voortgang. zijn verantwoordelijk voor de communicatie met de opleiding en de opdrachtgever. starten na het advies over de opdracht door het praktijkbureau met de uitvoering van de opdracht. De student(en): - beginnen de werkzaamheden op basis van de inhoud van het opdrachtbevestigingsformulier: - maken op basis hiervan een startdocument/initiatiefrapport of een leerwerkplan (bij de opdracht: Werken in een organisatie) en overhandigen het aan de opdrachtgever. - tekenen samen met de opdrachtgever een definitief contract als deze akkoord gaat met het startdocument/initiatiefrapport - voeren op basis van dit contract de opdracht uit. - leveren en presenteren een eindproduct en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct. - schrijven na de oplevering van de opdracht een evaluatieverslag op basis van het initiatiefrapport. zijn verplicht zich te gedragen naar alle geldende regels, voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever die in het belang van orde en veiligheid zijn genomen en die voor alle werknemers van de opdrachtgever gelden. zijn verplicht tot geheimhouding van wat gedurende de opdrachtperiode ter kennis is gekomen en waarvan zij weet of redelijkerwijs behoren te weten dat dit van vertrouwelijke aard is. De opdrachtgever: zorgt voor een professionele opdrachtbegeleider. Deze: levert commentaar op het initiatiefrapport / leerwerkplan, eventuele tussenproducten en het eindproduct. is beschikbaar voor overleg over de voortgang van de opdracht. communiceert met de opleiding is aanwezig bij de presentatie van het eindproduct en geeft een schriftelijke evaluatie aan de hand van het initiatiefrapport. is aanspreekpunt binnen de organisatie en zorgt voor toegankelijkheid van interne informatie. zorgt voor voldoende draagvlak binnen de instelling om de opdracht uit te voeren. zorgt voor voldoende faciliteiten voor de studenten om binnen de instelling te kunnen werken. De verantwoordelijkheden bij opdrachten die gedaan worden door deeltijdstudenten kunnen afwijken van bovenstaande en worden geregeld in het leerwerk contract tussen deeltijdstudent, werkgever en opleiding. 17

18 2.8 Het persoonlijk aanvullend programma (PAP) Om studenten zo goed mogelijk te faciliteren CMV competenties te verwerven streeft de opleiding er naar een rijke leeromgeving aan te bieden. Naast begeleiding, coaching, beoordeling, het aanbieden van praktijkopdrachten en ondersteunend onderwijs, wordt ook een breed aanbod aan onderwijsprogramma s verzorgd, waarin studenten kennis en vaardigheden kunnen verwerven op verschillend niveau om hun CMV competenties verder te ontwikkelen. Studenten kunnen vrij kiezen om zich voor deze programma s in te schrijven. Zij krijgen daarbij zonodig ondersteuning van hun studieloopbaanbegeleider. Ook bij de feedback aan het eind van elk assessment krijgen studenten advies welke onderdelen van het PAP ze kunnen volgen. Zie bijlage 4 voor een overzicht 2.9 Minoren In 2006 is op de Hogeschool van Amsterdam de minor-major structuur ingevoerd. Om het diploma Bachelor Social Work te behalen moeten studenten naast alle CMV competenties op niveau 3 ook een minor gevolgd hebben met een studiebelasting van 30 studiepunten. Studenten die niveau 2 gehaald hebben kunnen een minor gaan volgen. De minor kan met ingang van september 2006 gekozen worden uit een breed aanbod van minoren in de hele hogeschool. De minoren die door het ISCB worden aangeboden zijn allen mogelijk voor CMV studenten. Bij inschrijving voor een andere minor moet toestemming verleend worden door de examencommissie. Hiervoor is een formulier beschikbaar dat gedownload kan worden van de HvA minorensite. 18

19 2.10 Competentieniveau s CMV Competentie Onderdeel Mate van complexiteit Niveau 1: Basis CMV (60 stp) De student neemt initiatief tot actief handelen en effectief onderhouden van relaties met relevante betrokkenen, waardoor continuïteit is gewaarborgd en resultaten aansluiten bij de eisen. Kennis (weten) 1. Geheugen 2. Kennis Basiskennis hebben van woorden, begrippen en dergelijke. Informatie kunnen opnemen, onthouden en reproduceren. (bijv. een definitie kunnen geven) Weten wat er om je heen gebeurt, geïnformeerd zijn via o.a. kranten, vakbladen, literatuur. De inhoud van een verhaal of tekst begrijpen en navertellen aan anderen. Vaardigheden (kunnen) 1. Automatisme 2. Vaardigheid Een elk ogenblik exact herhaalbare, automatische handeling uitvoeren. Een handeling die is ingeslepen uitvoeren. (bijv.doorvragen, afspraken maken) Je handeling adequaat aanpassen aan de omgevingsveranderingen. (bijv tijdens een vergadering of evaluatie) Attitude (willen) 1. Gewoonte 2. Gedrag Een manier van jezelf gedragen die je van een ander hebt afgekeken, rolmodel imiteren. In een bepaalde situatie altijd herhalend gedrag tonen (bijv. respect tonen). Je willen aanpassen aan -veranderendeomstandigheden. Je bewust zijn waarom je je op een bepaalde manier gedraagt. 3. Begrip Een verschijnsel kunnen begrijpen/ doorgronden, weten waarom iets zo is. De gedachtegang en de samenhang in een tekst kunnen volgen. Een onderwerp kunnen uitleggen aan anderen, hoe zit het in elkaar en waarom 3. Techniek Een niet door iedereen gekende techniek beheersen (bijv. feedback geven en ontvangen) 3. Neiging Geneigd zijn spontaan op een bepaalde manier te reageren. (bijv. belangstelling tonen) 19

20 Niveau 2: CMV-er in ontwikkeling (totaal niveau 1 en 2: 150 stp) De student is in staat om (pro-actief) elementen aan opdrachten en resultaten toe te voegen, die niet door de opleiding / werkveld waren voorzien en die als verbetering kunnen worden beschouwd 4. Ervaring 5. Onderscheiding Het kennen en begrijpen van een verschijnsel doordat je het of iets soortgelijks zelf hebt meegemaakt. Theorie en praktijk met elkaar verbinden. Wat je weet gebruiken/toepasse n in verschillende praktijksituaties. Kritisch denken, niet direct alles voor waar aannemen. Werken met veronderstellingen Analyseren, zaken kunnen opsplitsen voor beter begrip van het probleem. Onderzoeken, definiëren vergelijken, toetsen/beoordelen of de werkelijkheid zo is Zelf problemen definiëren /formuleren. 4. Bewust handelen 5. Methode Doen wat in een bepaalde situatie het meest geschikt is, vanuit waarneming en keuzen. Volgens een bepaalde, goed doordachte methode handelen. (bijv. een onderzoek doen) 4. Houding 5. Streven Op grond van eigen ervaringen je op een bepaalde manier opstellen. Openstaan voor wat er om je heen gebeurt en zelfstandig je gedrag kiezen. Ambitie tonen, verder willen komen in je persoonlijke ontwikkeling. Initiatief nemen; iets ondernemen, iets tot stand willen brengen. Resultaat gericht zijn. Boven iets uit willen komen. 20

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Voorwoord... 7 1. Missie, identiteit en positionering... 9 1.1 Missie van de opleiding...9 1.2 Visie van de opleiding...9

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Alert en Ondernemend 2.0

Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming ISBN 978 90 8850

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd/deeltijd) Croho nr. 34585 De laatste accreditatie geldt van 1-12-2008 tot

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie