HBO-WO Doorstroom minor Informatiebrochure December

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO-WO Doorstroom minor Informatiebrochure December 2008 1"

Transcriptie

1 HBO-WO Doorstroom minor Informatiebrochure December 008 Deze brochure biedt inzicht in de algemene procedure van een HBO-WO doorstroomminor en de wijze waarop men zich hierop kan voorbereiden. Deze brochure moet niet los gezien worden van de website waar steeds de meest actuele informatie en aankondigingen te vinden zijn.

2 Introductie...3 Indeling minor...5. Opbouw...5. Voorafgaande activiteiten Vereiste voorkennis en toelatingsvoorwaarden Examencommissie HBO opleiding Zelftoetsen en/of bijspijkeren voor ingangstoets Zelftoetsen Bijspijkermaterialen Bijspijkermateriaal Wiskunde en Engels Opbouw van de materialen Toetsing Organisatie van de ingangstoets Inhoud van de ingangstoets Wiskunde Engels Toelating tot TUDelft Inschrijving Inschrijving bij TU Delft: via contactpersoon bij het HBO en wat is nodig Afhandeling inschrijving op de TU Delft Inschrijfformulieren en instructieboekjes Starten met de minor Tijdpad Adresgegevens CSa...0 Contactpersonen TU Delft...0 Contactpersonen HBO instellingen...0 Bijlagen.... Algemene niveau s Common European Frame of Reference.... Voorbeeld papieren variant van de 3TU- Ingangstoets (Augustus 005)...3

3 Introductie Masteropleidingen aan de TUDelft richten zich op ontwerpen en produceren van bekende en innovatieve technische systemen, en op het verder ontwikkelen van techniek en wetenschap. Zowel de Hoe als Waarom vraag komen aan de orde. De studie richt zich op een fundamentele behandeling van de stof, gericht op inzicht en tegelijk toch praktisch toepasbaar. In een Masteropleiding wordt een student opgeleid tot Master of science (gelijkwaardig aan ingenieurstitel ir.). De studie vergt een hoog studietempo maar biedt ook veel mogelijkheden tot eigen initiatief. Een HBO-bachelor die zich graag verder wil verdiepen in de waarom-vraag, mee wil ontwikkelen aan de techniek en wetenschap, of een onderzoekende functie ambieert, heeft nu ook de mogelijkheid om zich al binnen zijn HBO-opleiding voor te bereiden op een Masteropleiding aan de TU. De hogescholen en de universiteit introduceren daarvoor samen doorstroomminoren: schakelprogramma s die in de HBO-opleiding zijn opgenomen. Het is dan ook niet meer noodzakelijk dat men eerst als HBO Bachelor afstudeert, om pas daarna een schakelprogramma te kunnen volgen dat toegang geeft tot een masteropleiding aan de TU Delft. Men kan nu binnen de HBO-opleiding een doorstroomminor volgen die studiepunten (30 EC) oplevert voor de HBO-opleiding. Als een student deze minor succesvol afrondt, dan heeft hij na afronding van zijn HBO-opleiding meteen toegang tot de bijpassende/ verwante masteropleiding(en). De HBO-opleiding sluit natuurlijk niet altijd naadloos aan op de beoogde masteropleiding. De doorstroomminor beoogt daarom zoveel mogelijk lacunes in de kennis en vaardigheden op te vangen. Tijdens de minor wordt niet alleen kennis overgedragen, maar krijgt men ook een beter beeld van het tempo, de moeilijkheidsgraad en het meer abstracte karakter van de masteropleiding aan de TU. Voor deelname aan de minor worden de kandidaten geselecteerd. Voor deelname aan de minor heeft men formele toestemming nodig van de examencommissie van de HBOopleiding. Hierbij spelen motivatie en bewaamheid een rol, en veel gevallen ook enkele ingangseisen. Studenten die de ingangseisen (nog) niet halen, kunnen gebruik maken van een op maat gemaakt bijspijkeraanbod voor ze met de minor beginnen. De doorstroomminoren worden gezamenlijk door de TU Delft en de hogescholen verzorgd. De deelnemende hogescholen zijn: De Haagse Hogeschool, Hogeschool INHolland, Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen (alleen Bouwkunde) en de Hanzehogeschool Groningen (alleen Bouwkunde). In de opstartfase zullen studenten nog vaak een groot deel van het programma aan de TU Delft doen. Daarnaast zal het onderwijs steeds meer in de hogeschool en via internet aangeboden worden, zodat ook een student die niet zo dicht bij Delft woont, de minor kan volgen. De doorstroomminoren kunnen vanaf 009 gevolgd worden door HBO-studenten met de volgende opleidingen (of gelijkwaardig): bouwkunde, civiele techniek, industrieel product ontwerpen, technische bedrijfskunde/commercieel ingenieur, technische informatica, technische natuurkunde, elektrotechniek, lucht- en ruimtevaarttechniek, scheikunde, maritieme techniek en werktuigbouwkunde. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de doorstroommogelijkheden, zie de doorstroommatrix op de volgende pagina. Naast de doorstroomminoren blijven ook de schakelprogramma s bestaan voor studenten die al een HBO-bachelordiploma hebben.

4 HBO-Doorstroomminoren November008 - F a c B K F a c Ci TG Faculteit EWI Faculteit IO Naar TU Delft MSc opleiding F Faculteit TBM Faculteit TNW Faculteit 3Me a c L & R AU CE EE AM CoE ES CS MKE DfI IPD SPD Van HBOopleiding (of gelijkwaardig) Bouwkunde X X* Civiele Techniek** X X* X X X* X* Elektrotechniek X X X X X X* X X* X* Technische Informatica X X X X X X Bedrijfskundige Wiskunde*** X Industrieel Productontwerpen X X X Vliegtuigbouwkunde** X X* X X X* X X* X* X* X* X* Technische bedrijfsk. X Commercieel Ing. X Scheikunde X X X X X X* X* Technische Natuurkunde** X X X X* X X* X* X* Scheepsbouwkunde X* X X X X* X* X* X* Werktuigbouwkunde X* X X X* X X* X X* X* X* X* AE SEPAM TIL EPA MOT ChE BCE AP SEC SET MT ME MSE BME OE SC * mogelijk met enkele aanpassingen van het minorprogramma. Overleg met betrokken studieadviseur van de TU Delft. ** Voor de HBO opleidingen: Civiele Techniek, Vliegtuigbouwkunde en Technische Natuurkunde worden de doorstroomminoren voor de eerste keer per september 009 aangeboden. ***Voor studenten van de TH Rijswijk. Afkortingenlijst masteropleidingen AE Aerospace Engineering CS Computer Science MSE Materials Science & Engineering AM Applied Mathematics DfI Design for Interaction MT Marine Technology AP Applied Physics EE Electrical Engineering OE Offshore Engineering AU Architecture, Urbanism and Building EPA Engineering & Policy Analysis SC Systems and Control Sciences BCE Biochemical Engineering ES Embedded Systems SEC Science Education and Communication (lerarenopleiding) BME Biomedical Engineering IPD Integrated Product Design SEPAM Systems Engineering, Policy Analysis & Management CE Civil Engineering ME Mechanical Engineering SET Sustainable Energy Technology ChE Chemical Engineering MKE Media and Knowledge Engineering SPD Strategic Product Design CoE Computer Engineering MOT Management of Technology TIL Transport, Infrastructure & Logistics

5 Indeling minor. Opbouw De meeste doorstroomminoren bestaan uit max. 30 EC. Indien een bepaalde Masteropleiding teveel afwijkt van de HBO-bacheloropleiding, dan kan eventueel nog een homologatie schakeltraject worden ingevoerd van maximum 5 EC. Dit homologatie schakeltraject vormt dan onderdeel van de masteropleiding en bestaat alleen uit domeinspecifieke vakken die in plaats van een stage of van keuzevakken kunnen worden gevolgd. In sommige gevallen kan er gekozen worden voor een additioneel programma (bijvoorbeeld een summer course). Meestal volstaat echter een periode van 30 EC. De minor neemt meestal twee semesters ( * 5 EC) in beslag, in het derde en/of vierde studiejaar van het HBO. Soms wordt de minor geconcentreerd tot één semester (voor BK, IO en TB). Als de minor gespreid is over semesters, dan kan de minor gecombineerd worden met andere HBO vakken of een stage.. Voorafgaande activiteiten Voorafgaand aan de minor wordt vooral aandacht besteed aan informatie, voorbereiding, bijspijkeren en selectie. Voor studenten die de minor willen starten per februari 009 (inschrijven uiterlijk 5 januari 009) betekent dit: Kennismaken op de informatiesite en via voorlichtingsdagen Kennisnemen van vereiste voorkennis en toelatingsvoorwaarden Toestemming examencommissie HBO-opleiding Zelftoets en, indien nodig, bijspijkeren via (begeleide) zelfstudie Ingangstoetsen: o Voor instroom februari 009: en o Voor instroom september 009: juni/juli 009 Toelating Inschrijven bij de TU Delft Starten met doorstroomminor Dit document licht elk van deze activiteiten nader toe, in volgorde van bovenstaande lijst. 3 Vereiste voorkennis en toelatingsvoorwaarden Met het oog op een succesvolle deelname aan de HBO-doorstroomminor is vooral een sterke motivatie belangrijk. Daarnaast is het echter ook van belang dat de kandidaat over voldoende voorkennis van Wiskunde en Engelse taalvaardigheid beschikt. In de meeste richtingen omvat de minor een flink pakket aan vakken waarvoor een wiskundige basisvoorkennis vereist is. Ook voldoende beheersing van Engelse taalvaardigheid is in verband met de Engelstaligheid van de Masteropleidingen een must. De minor omvat in veel gevallen al een aantal vakken in het Engels. Tevens wordt verwacht dat men een Engelstalige rapportage of presentatie kan verzorgen. Voor alle opleidingen (met uitzondering van Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen) geldt als ingangseis dat men de ingangstoetsen Wiskunde en Engels met succes aflegt. Het beoogde basisniveau voor het volgen van de master ligt op VWO niveau. Uit ervaring met eerdere schakelprogramma s is aan de 3 technische universiteiten gebleken dat studenten die niet aan dit niveau voldeden een geringe kans van slagen hadden. Een goede selectie en eventueel wat bijspijkeren is één van de basismiddelen om teleurstellingen te vermijden. Het is van belang om hier al in de pre-minor periode voldoende aandacht aan te besteden. Taal en Wiskunde zijn immers geen onderwerpen die men in een paar weken aanleert. Een selecterende ingangstoets Wiskundebasisvaardigheden en Engels voor academici maken Bij Engels ligt dit niveau op B van het Europese Referentiekader (Common European Framework of Reference, CEF). Zie verder in bijlage.

6 daarom een belangrijk onderdeel uit van de procedure waarmee een student kan toetsen of die voldoende kans van slagen heeft om de minor met succes te volgen. Er zijn diverse middelen beschikbaar 3 waarmee men voor zichzelf, in de wervingsperiode of voorafgaand aan de selectie, kan testen of men het vereiste niveau haalt. Daarbij valt te denken aan proeftoetsen. Daarnaast voorzien we ondersteuning bij het bijspijkeren (remediëren) van eventuele ontoereikende voorkennis. 4 Examencommissie HBO opleiding Binnen de eigen HBO-opleiding maakt de kandidaat een keuze voor de betreffende HBOdoorstroomminor. De formele goedkeuring van die keuze gebeurt door de examencommissie van de HBO-opleiding. De contactpersoon van de hogeschool maakt alvast een melding van de studenten aan bij de Centrale Studentenadministratie (CSA) (dit bij wijze van aankondiging, nog geen definitieve inschrijving). Doel hiervan is de administratie in de gelegenheid te stellen alles zoveel als mogelijk voor te bereiden. 5 Zelftoetsen en/of bijspijkeren voor ingangstoets 5. Zelftoetsen Op de informatiesite kan men PDF documenten downloaden met een overzicht van de vereiste voorkennis op het gebied van basisvaardigheden wiskunde, calculus en engelse taalvaardigheid. Via de site krijgt de student ook toegang tot proeftoetsen Test jezelf, waarmee men kan testen of er eventueel nog behoefte tot bijspijkeren is. Na het invullen van de proeftoets of zelf-toets krijgt de student feedback op zijn resultaten: een globale score en een feedback per onderdeel. Op basis van de feedback op die toets volgt een advies om eventuele ontbrekende kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Als zelf-test voor Engels adviseren we Dialang (http://dialang.org). Deze diagnostische toets geeft op vijf deelgebieden (lezen, schrijven, luisteren, grammatica en woordenschat) een indruk van de taalbeheersing, uitgedrukt in een niveau. Het afnemen van de gehele toets duurt ongeveer uur. Voor Wiskunde bieden we als zelf-test een representatieve variant van de 3TU-toets aan. De toets duurt ongeveer een uur. 5. Bijspijkermaterialen Wanneer men via de zelftoetsen tot de ontdekking komt dat men nog over onvoldoende voorkennis of basisvaardigheden beschikt, kan men zich via de website aanmelden voor interactieve pakketten van bijspijkermaterialen (www.hbodoorstroom.tudelft.nl). Na aanmelding ontvangt de student informatie hoe de bijspijkermaterialen te ontvangen zijn. 3 Deze materialen zijn en/of worden verder doorontwikkeld in het kader van het WO Sprint project, het NAP project HBO Doorstroom en Nationale Kennisbank Wiskunde Basisvaardigheden (twee projecten van het Nationaal actieplan e-learning), in 3TU verband of in het kader van het project Meten en Maatwerk (Samenwerking Consortium Leren op Maat, Radboud universiteit, Open Universiteit en TU Delft). Tevens wordt samengewerkt met uitgeverij Cengage (Calculus, Stewart).

7 5.. Bijspijkermateriaal Wiskunde en Engels De interactieve bijspijkermaterialen voor Wiskunde zijn gebaseerd op een selectie van theorie en voorbeelden uit de standaardwerken Precalculus en Calculus van Stewart (Stewart Precalculus 5e en Calculus, Early Transcendentals 6th edition, International Metric Edition). Deze worden in een digitale omgeving aangeboden, vergezeld van bijhorende oefenmaterialen, een selectie van materialen uit de Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde en extra begeleidende informatie. Voor het verbeteren van Engelse taalvaardigheid is ook een interactieve omgeving beschikbaar, met veel verwijzingen naar (online) materiaal. Dit materiaal is speciaal geselecteerd voor de HBO-doorstroom en wordt op een gestructureerde manier online aangeboden, voorzien van studeeraanwijzingen, opdrachten e.d.. Voor de interactieve bijspijkercursussen volstaat een webbrowser (I.E.6 of hoger, voor Engels is het handig om een headset te gebruiken). 5.. Opbouw van de materialen De bijspijkermaterialen zijn zodanig opgebouwd dat elk onderwerp wordt ingeleid door een herkenbare situatie waardoor de toepasbaarheid van het begrip, de procedure, de techniek, e.d. zichtbaar wordt. Hierna volgt een stukje theorie (zie voorbeeld hieronder), waarna deze theorie weer wordt toegepast in de inleidende context. Daarnaast wordt een veelheid aan interactieve oefeningen aangeboden, aangevuld door materialen die het inzicht in het concept, de techniek of de procedure bevorderen. In de wiskundematerialen worden bij de onderwerpen nog eens de corresponderende items uit de zelftoets aangeboden. Ditmaal kan de student bij elke vraag nagaan waarom een bepaald antwoord het juiste antwoord is en waarom de andere antwoordalternatieven fout zijn. Daarbij krijgt hij ook een aanwijzing voor een correcte oplossing. Door de feedback op de test-items wordt de student naar de betreffende theorie geleid.

8 6 Toetsing 6. Organisatie van de ingangstoets Het afleggen van de ingangstoets vindt meestal plaats op de TU Delft, tenzij de Hogeschool andere afspraken met TU Delft heeft gemaakt. Inschrijving voor de ingangstoets verloopt via de website (www.hbodoorstroom.tudelft.nl). 6. Inhoud van de ingangstoets 6.. Wiskunde Als ingangstoets voor Wiskunde wordt gekozen voor een variant van de 3TU toets Wiskunde basisvaardigheden op VWO niveau (voor een representatief voorbeeld op papier: zie bijlage ). De toets is steeds een nieuwe steekproef uit de vereiste voorkennis (Zie de overzichten in bijlage). De toets bestaat uit opdrachten die men op kladpapier mag uitwerken, maar zonder gebruik van rekenmachine of formulekaart. Het beantwoorden van de toets verloopt via het aanduiden van één van de meerkeuze-alternatieven. 6.. Engels Als ingangstoets Engels voor Academici wordt gebruik gemaakt van de Quick Placement Test (QPT). Het vereiste niveau is B. Voor studenten die een B niveau niet halen, is remediëring noodzakelijk. Na een half jaar kunnen zij de test nogmaals afnemen, waardoor ze alsnog toegelaten kunnen worden tot de minor. 7 Toelating tot TUDelft De uitslagen van de toetsen worden door de TU Delft naar de betreffende contactpersonen in de HBO instellingen gecommuniceerd. Indien men beide toetsen met goed gevolg heeft afgelegd, kan men worden toegelaten tot het doorstroomminorprogramma. Om in september van een studiejaar van start te gaan met de doorstroomminor, moet de inschrijving uiterlijk augustus ingediend zijn. Om in februari van een studiejaar van start te gaan met de doorstroomminor, moet de inschrijving uiterlijk 5 januari ingediend zijn bij de TU Delft. In de volgende paragraaf wordt nader op de inschrijfprocedure ingegaan. 8 Inschrijving 8. Inschrijving bij TU Delft: via contactpersoon bij het HBO en wat is nodig Inschrijven aan de TU Delft is gratis, als een bewijs van betaling van het HBO kan worden aangetoond. Inschrijving is wel verplicht. Door inschrijving krijgt de student toegang tot de faciliteiten van de universiteit, Blackboard, het examensysteem, computer- en bibliotheekfaciliteiten. Tevens heeft de student daardoor ook recht op een pakket van studiespecifieke software De inschrijving loopt via de contactpersoon van de hogeschool. De student levert daar de benodigde zaken (zie hieronder) in en de contactpersoon levert alle inschrijfdocumenten als een pakket aan bij de CSA van de TU Delft.

9 De student levert bij de contactpersoon in de HBO instelling onderstaande zaken in: Een inschrijfformulier Een uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan één jaar) Een verklaring van inschrijving en betaald collegegeld Als een minor gespreid is over twee studiejaren, dan dient de student voor het tweede studiejaar een herinschrijvingsformulier in te leveren, inclusief een nieuwe verklaring van inschrijving en betaald collegegeld. Een gewaarmerkte kopie van het Propedeusediploma en een cijferlijst van de HBOinstelling De betreffende studenten zorgen dat de benodigde inschrijfdocumenten tijdig bij de betreffende contactpersoon van de hogeschool zijn. 8. Afhandeling inschrijving op de TU Delft CSa maakt de inschrijving van studenten definitief en voorziet de student van een TUstudienummer en een NetID. Vanaf dat moment wordt de studievoortgang van de studenten geregistreerd en heeft de student toegang tot Blackboard, TAS (tentamenaanmedsysteem) en de computer- en bibliotheekfaciliteiten van de TU Delft. CSa stuurt de gegevens naar de student. 8.3 Inschrijfformulieren en instructieboekjes Inschrijvingsboekjes zijn te verkrijgen bij de contactpersoon van de HBO instelling of bij de TU Delft TU Delft zorgt ervoor dat er voldoende inschrijfformulieren (incl. boekje en instructie) in bezit zijn van de contactpersoon van de hogeschool. 9 Starten met de minor 9. Tijdpad Starten met de minor kan in veel gevallen zowel in september als in februari. Het globale tijdpad ziet er als volgt uit: Start minor februari Remediëren en self assessment voor december Ingangstoets december Eventuele herkansing: januari Inschrijven voor minor uiterlijk 5 januari Starten met de minor in februari 009 Start minor september Remediëren en self assessment voor juni Ingangstoets mei Eventuele herkansing juni/juli Inschrijven voor minor uiterlijk augustus Starten met de minor in september 009

10 0 Adresgegevens CSa Centrale Studentenadministratie TU Delft Postbus AA Delft Tel.: Fax Contactpersoon met betrekking tot studenten in de doorstroomminor: Aat Rense, tel , Contactpersonen TU Delft Voornaam Achternaam adres Faculteit Telefoon Jolien Gytha Kooijman Rijnbeek EWI EWI Jack Wiltjer IO Marja Brand TBM Evert Vixseboxse 3ME Peter Hamersma TNW Peter Hegi CiTG Aldert Kamp LR Hans Zoetelief TNW Tom van Rongen BK Coördinatie Ellen Bos TU Delft O&S Contactpersonen HBO instellingen Voornaam Achternaam adres Namens instelling Ton de Jager Haagse Hogeschool Jaap Korteland Hogeschool Rotterdam Gilles van der Hoeven Hogeschool van Amsterdam Ynte van der Meer Windesheim Maja Wisman INHOLLAND Hiddo Velsink Hogeschool van Utrecht

11 Bijlagen. Algemene niveau s Common European Frame of Reference Tussen 998 en 000 is door de Afdeling Taalbeleid van de Raad van Europa het zogenaamde Europese Taalportfolio ontwikkeld. Het Taalportfolio werd in geheel Europa gelanceerd in het Europees Jaar van de Talen 00. Belangrijkste doelstelling van het systeem is de ontwikkeling van meertaligheid en culturele diversiteit. Als onderdeel van het Taalportfolio werd een uniform systeem van taalniveau-indeling ontwikkeld: het Europees Referentiekader (Common European Framework of Reference, CEF). Voordeel van dit systeem is dat het kan worden gebruikt voor alle Europese talen. Een ander belangrijk voordeel is dat het systeem aansluit bij reeds bestaande internationaal erkende niveausystemen, taaltoetsen en taalexamens. Hierdoor zijn de verschillende toetsen en niveau-indelingen goed met elkaar te vergelijken. Eindniveau C Vaardig gebruiker C Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenteren reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties onderscheiden. Dit is het taalniveau van een hoog opgeleide near-native speaker. (In het Europees Referentiekader wordt dit niveau niet verder uitgewerkt.) C Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruik maken van organisatorische structuren en verbindingswoorden. Eindniveau B Onafhankelijk gebruiker B Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties. B Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

12 Eindniveau A - Basisgebruiker A Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven. A Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

13 . Voorbeeld papieren variant van de 3TU- Ingangstoets (Augustus 005) Deze toets is bedoeld om een idee te krijgen van uw parate kennis en uw beheersing van enkele basisvaardigheden van de wiskunde. Het gebruik van een rekenmachine of een formulekaart is niet toegestaan. De tijdsduur van de toets is één uur. De toets bestaat uit meerkeuzevragen. Bij iedere vraag is één van de vier mogelijkheden goed. Nadat u op kladpapier berekeningen hebt uitgevoerd, omcirkelt u de mogelijkheid die volgens u de juiste is. Als u vervolgens toch een andere keuze wilt maken, zorg er dan voor dat u duidelijk aangeeft wat uw nieuwe keuze is. Naam: Ident.nr.: Jaar eindexamen: Profiel: OGOgroep: OGOnummer:. 0 (3) is gelijk aan a. 900 b c. d x x x x + is gelijk aan a. x x b. x x c. x + d. x x

14 3. x x + x + x is gelijk aan a. x x b. x x c. x x d. x x p is gelijk aan 3 3 p b. ( ) 8 a. ( ) 8 p c. 8 p 3 d. 3 8 p a b is gelijk aan 3 a a. b b. a b c. 8a b d. 8b a 6. ln 5 ln 3 is gelijk aan a. 0 0 log 5 log3 b. ln 5 c. ln d. ln5 - ln ln a e is gelijk aan a. e a b. e a c. a d. a 8. 3 ln( e e ) is gelijk aan a. 3 b. + ln( e ) c. ln e d. ln( e ) 9. De oplossing van de vergelijking lnx = - is a. e b. e c. e d. ( e)

15 0. De oplossing van de vergelijking x e = 4 is a. ln6 b. ln c. ln d. ln. De vergelijking 3x = 3x 8 is te herleiden tot a. 3 x( x + ) = 0 b. ( x + )( x 3) = 0 c. ( x )( x + 3) = 0 d. ( x 3) = 0. Het aantal gemeenschappelijke punten van de grafiek van de functie 3 f ( x) = x + x x met de x-as is a. 0 b. c. d De opdracht: Los y op uit : x 4y = 3 4x + y = geeft als oplossing a. y = b. y = - c. y = d. y = cos π is gelijk aan 3 a. 3 b. c. d cos a is gelijk aan a. sin a b. cos a c. cos a d. sin a cos a 6. sin( π + x) is gelijk aan a. sin x b. sin x c. cos x d. cos x 7. De afgeleide van f ( x) = ln ( cos x) a. cos x 8. De functie f wordt gedefinieerd door b. tanx c. -tan x d. x f ( x) = x ln cos x Een vergelijking van de raaklijn aan de grafiek van f in het punt met x-coördinaat is: a. y =-5x+4 b. y =-3x+ c. y = 3x-4 d. y = 5x-6

16 9. De afgeleide van f(x) = sinx. cosx is gelijk aan a. cos cos x.sin x x sin x b. sin x cos x c. cos x.sin x d. 0. Een primitieve van x x is a. 5 x x b. 3 x x c. 5 x x d. 5 x x. 8 x + dx is gelijk aan 0 a. 8 b. 8 e c. ln d. ln 9 9. sin lim x 0 x x is gelijk aan a. 0 b. bestaat niet c. d.

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

PPON-reeks nummer 52. PPON 52 Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Primair onderwijs

PPON-reeks nummer 52. PPON 52 Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Primair onderwijs Primair onderwijs Primair onderwijs Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Balans van het Engels aan het einde van de Balans van het Engels aan het einde

Nadere informatie

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Cursusprogramma s. Zakelijk. (Braziliaans-) Portugees. Open inschrijving

Cursusprogramma s. Zakelijk. (Braziliaans-) Portugees. Open inschrijving Cursusprogramma s Zakelijk (Braziliaans-) Portugees Open inschrijving 2015 Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet noodzakelijk het grootste. Klantgerichtheid,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie