Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014"

Transcriptie

1 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde DZ Amsterdam Tel: / / Fax: Versie: 8 oktober 2013 Inhoudsopgave

2 1. Doel van de stage Doel van de stage Competenties Wat is er verder nog van belang om te weten over je stage? 1 2. Het vinden van een geschikte stageplaats Voorbereiding in het tweede jaar Stage en studieloopbaanbegeleiding De stagepresentatie aan 2 e jaars De voorraad stageplaatsen 2 3. Formele eisen waaraan je moet voldoen om aan je stage te mogen beginnen Eisen aan de stageopdracht Stageovereenkomst Matching begeleidend docent met student 4 4. Stage in het buitenland Het vinden van een stageplaats in het buitenland Bekostiging van stage in het buitenland Bureau Buitenland 6 5. De STAGE uitvoeren: van Plan van Aanpak naar eindbeoordeling Persoonlijk leerdoelen Plan van Aanpak Vier bijeenkomsten incl. bedrijfsbezoeken per stageperiode Het eerste Stagebezoek Stageterugkomdag Begeleiding van de stage Begeleiding docent Bedrijfsbegeleider Sturen op je resultaten Stage uitvoering Stage voortgang Tussenevaluatie Afronding en beoordeling van de stage 9 6. Het schrijven van je Stageverslag en de beoordeling Inhoudelijk verslag Onderdelen van het verslag, met toelichting: Bedrijfsverslag Procesverslag Beoordeling van je verslagen Beoordeling van je Stage 12 Bijlagen Overzicht tijdsplanning stage 2. Formele zaken 3. Overzicht van de belangrijkste betrokkenen bij de stage 4. Formulieren 5. Contactpersonen 6. Stagewerkzaamheden zonder HBO-niveau 7. Procedure van aanmelden van stagiaires 8. Plan van Aanpak Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam - Domein Techniek

3 1. Doel van de stage In de stagehandleiding geven we uitleg over het doel van de stage binnen de opleiding en de manier waarop je je stage invulling kunt geven (1.1). We verwijzen naar het overzicht van de competenties die tijdens de stage verder ontwikkeld worden (1.2). Als laatste gaan we kort in op een aantal zaken die van belang zijn om kennis van te nemen voordat je aan je stageplannen gaat werken (1.3). Achterin de handleiding verwijzen we naar de site op HVA Digitale Leer- en Werk Omgeving (DLWO) waar je de formulieren kunt vinden die je moet gaan gebruiken voor het aanvullen van je stagedossier en je portfolio. Daarnaast geven we aandacht aan de regels met betrekking tot de stage en de rechten en plichten die gelden voor de stagiair(e). 1.1 Doel van de stage Een belangrijk onderdeel in het derde jaar van de opleiding Aviation is de stage. Deze heeft als doel ervaring op te doen met het in de beroepspraktijk toepassen van de kennis en vaardigheden die je in de opleiding hebt opgedaan. Een stage kan je helpen een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die de opleiding Aviation op de arbeidsmarkt oplevert na je afstuderen. Je stage kun je dan ook gebruiken als opstap bij het verkennen van beroepsperspectieven het vergroten van de mogelijkheden na de studie. Niet als laatste is van belang dat een stage een belangrijk leereffect heeft. Het leert je hoe het beroepsveld functioneert en hoe je daarin je persoonlijke ervaringen en kennis kunt toepassen. Een ander belangrijk resultaat van het organiseren van een stageplaats is de ervaring in solliciteren, netwerkgesprekken regelen, schrijven van een goede sollicitatiebrief en het opstellen van een goed CV. De belangrijkste doelen van een stage op een rij: Opdoen van werkervaring in een bestaande organisatie, Realiseren van de stageopdracht, planning van de werkzaamheden, het toepassen van kennis en vaardigheden, Creëren van meer inzicht in eigen mogelijkheden en voorkeuren, Ontwikkelen van sociale vaardigheden, Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (rapporteren en presenteren in het vakgebied). 1.2 Competenties: Voor een uitgebreid overzicht van de competenties verwijzen we naar het competentieprofiel van Aviation Engineering. 1.3 Wat is er verder nog van belang om te weten over je stage? Stage is een geïntegreerd onderdeel van het curriculum. Je stage is onder te verdelen in drie fasen: 1 Voorbereiding 2 Uitvoering 3 Afsluiting Een uitwerking van deze drie fasen met de verschillende milestones tref je aan in bijlage 1 Duur van de stage is 100 werkdagen. Stagedagen beginnen te tellen na inlevering van de ondertekende stageovereenkomst. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 1

4 Studenten worden tijdens de stage begeleid door een begeleidend docent van de HvA en een bedrijfsbegeleider. Richtlijnen en afspraken in de stagehandleiding gelden voor alle studenten en alle begeleidend docenten. Elke student is in de gelegenheid zich voorafgaand aan de stage te informeren over stageprocedures. Zowel de bedrijfsbegeleider als de begeleidend docent beoordeelt de student. De begeleidend docent zorgt voor de uiteindelijke afwikkeling van de stage. 2. Het vinden van een geschikte stageplaats Voordat je op stage gaat verwachten we van je dat je een aantal voorbereidende activiteiten hebt afgerond. Op school worden in het tweede jaar van de opleiding eerst een aantal opdrachten gedaan (2.1) en wordt er voorlichting gegeven over de stagemogelijkheden (2.2). Na deze fase ga je zelf op zoek naar een geschikte stageplaats die voldoet aan de eisen die gesteld zijn door de opleiding (2.3). Tenslotte moet voor aanvang van de stageperiode, de stageovereenkomst getekend worden 2.4). 2.1 Stage en studieloopbaanbegeleiding Bij de studieloopbaanbegeleiding in het 2 e jaar is de stageaftrap en voorbereiding op de stage opgenomen. Dit omvat o.a.: Sollicitatietraining Voorlichting door de stagecoördinator over de stage, Schrijven van een SWOT Tijdens het schrijven van je SWOT word je bewust van je mogelijkheden (op de arbeidsmarkt). Tijdens de sollicitatietraining leer je onder andere sollicitatiebrieven schrijven, krijg je tips over het vinden van een stageplaats en worden interessante sites doorgegeven. (o.a. ) Let op: Studenten met een studievisum moeten een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor hun stage. Dit vergt enige tijd. Het stagebedrijf moet deze zelf aanvragen. Meer informatie kun je aanvragen bij het International Office van de HvA. (zie voor bereikbaarheid de paragraaf International Office blz 6.) Let op: Voor studenten die vijf jaar of minder in Nederland zijn, kan de procedure voor het aanvragen van een securitypas (deze is vaak nodig voor het werken op de luchthaven) langer duren/problemen opleveren. 2.2 De stagepresentatie aan 2 e jaars In de periode na je stage kan de stagecoördinator de student verzoeken deel te nemen aan de stagevoorlichting voor de 2 e jaars. De student kan zijn ervaringen delen met de 2 e jaars: Wat voor een bedrijf het is, welke opdrachten er zijn uitgevoerd, positieve en negatieve ervaringen en mogelijke tips. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 2

5 2.3 De 'voorraad' stageplaatsen De Student is zelf verantwoordelijkheid voor het vinden van een stageplaats. De opleiding heeft een aantal vaste contacten met bedrijven. Zij ontvangt daarnaast het hele jaar aanbiedingen voor stageplaatsen. Deze worden op DLWO bekend gemaakt onder het kopje vacatures. 2.4 De Stageovereenkomst Een stageplaats wordt pas definitief als de stageopdracht is goedgekeurd door de stagecoördinator. Pas als de stageovereenkomst, ondertekend door alle partijen, is ingeleverd bij het BOS is het een formele stageplaats. (zie bijlage7: Procedure van aanmelden van stagiaires) 3. Formele eisen waaraan je moet voldoen om aan je stage te mogen beginnen Om aan de stage te mogen deelnemen moet je aan alle toegangseisen voldoen die in het OER (Onderwijs Examen Reglement artikel 5.2) zijn gesteld en ook in het studieprogramma van Aviation Studies zijn beschreven. Deze toegangseisen zijn: Propedeuse-diploma behaald. 52 studiepunten in het 2 e jaar behaald. Goedkeuring van de stageopdracht. Als aan de eerste 2 eisen van bovenstaande eisen nog (net) niet wordt voldaan dan kan je een brief met een goede motivatie indienen bij de examencommissie. Informatie is te vinden op DLWO. 3.1 Eisen aan de stageopdracht De opdracht die je in je stage gaat uitvoeren, moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet het werk dat je gaat doen tijdens je stage voldoende aansluiten bij je studie. Daarnaast is het van belang dat je werk voldoende mogelijkheden geeft om je stagedoelen te bereiken. Hieronder staan de eisen nog eens op een rij: De inhoud van de werkzaamheden sluit aan bij het vakgebied waarvoor je wordt opgeleid. Het werk biedt de mogelijkheid om in de opleiding opgedane vakkennis en -vaardigheden toe te passen, uit te breiden en/of te verdiepen. Het werk is representatief voor de beroepsuitoefening en maakt de functie die het beroep heeft inzichtelijk. De stageopdracht moet voldoende mogelijkheden bieden om kenmerkende beroepsproblemen op te lossen en hierop te leren anticiperen. Het werk biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het functioneren van het stagebedrijf, de bedrijfsvoering en de plaats van de stageopdracht daarin. De opdracht heeft de mogelijkheid om HBO-niveau te bereiken. Dat wil zeggen dat men zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en creativiteit bij het uitvoeren van de taken vraagt en bovendien de mogelijkheid krijgt om kennis, inzichten, houding en vaardigheid te integreren vanuit het perspectief van beroepsmatig handelen. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 3

6 De tijd die de student doorbrengt op de stageplaats is gevuld met leerzame momenten, routinematig werken mag niet de overhand krijgen. Uiteindelijk behoort de stage meerwaarde aan de opleiding te geven. Tijdens de stagevoorlichting zullen deze eisen verder worden toegelicht en uitgediept. Per opleiding is een specifieke invulling nodig en zullen voorbeelden van geschikte stageopdrachten gegeven kunnen worden. De stageopdracht komt tot stand in overleg tussen de student en het bedrijf. Vervolgens wordt de opdracht aan de stagecoördinator van de opleiding ter goedkeuring voorgelegd. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de stage als opleidingsonderdeel gewaarborgd. Binnen het bedrijf waar je stage gaat lopen is een voldoende gekwalificeerde begeleider (minimaal HBO-niveau) van de stage aanwezig. Deze is in staat tot in redelijke mate van detail te zorgen voor begeleiding van het werk dat je tijdens de stage uitvoert; de begeleider zou de werkzaamheden zelf moeten kunnen uitvoeren. 3.2 Stageovereenkomst In de stageovereenkomst wordt formeel de relatie tussen student, stagebedrijf en opleiding vastgelegd. Zodra de stageopdracht is goedgekeurd door de opleiding en niets de start meer in de weg staat, dient deze overeenkomst in drievoud getekend te worden. Hiervoor moet de stageovereenkomst uitgeprint worden, deze is te downloaden vanaf DLWO. Soms maakt een bedrijf gebruik van een eigen standaardcontract. Dit dient dan door de begeleidend docent of stagecoördinator bekeken te worden om na te gaan of de voor de opleiding relevante afspraken in dit contract worden vastgelegd. De student zorgt ervoor dat er drie exemplaren van de stageovereenkomst zijn ondertekend voor de aanvang van de stage: één voor het bedrijf, één voor de opleiding met een uitdraai van je boom (deze wordt op het BOS bewaard in het stagedossier van de student) en één voor de student. Let op: De stagecoördinator zal namens de opleiding de stageovereenkomst pas ondertekenen nadat gecontroleerd is of aan de instapeisen voldaan is. Zonder ondertekend contract tellen reeds gelopen stagedagen niet! 3.3 Matching begeleidend docent met student De student kan aan de stagecoördinator doorgeven wie hij of zij (hierna hij) als begeleidend docent wil. De keuze van de opleiding kan afwijken van de door de student aangegeven voorkeur (b.v. om logistieke redenen). Indien de student geen voorkeur voor een bepaalde begeleidend docent doorgeeft, wordt de student door de stagecoördinator ingedeeld bij een docent. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 4

7 4. Stage in het buitenland Stage lopen (of studeren) in het buitenland is niet alleen avontuurlijk, het is ook een manier om je horizon te verbreden. Je leert een andere cultuur kennen, je ontmoet andere mensen en je leert een vreemde taal. Buitenlandse ervaring kan een pluspunt zijn op je CV. Bij het bedrijfsleven en bij de overheid bestaat steeds meer behoefte aan personeel dat in multiculturele teams nieuwe producten en/of nieuw beleid kan ontwikkelen. Kennis van vreemde talen en internationale ervaring is hiervoor steeds vaker vereist. Voor het vinden van een stageplaats in het buitenland moet je tijdig beginnen en er zijn verschillende mogelijkheden om te zoeken (4.1). De Europese en Nederlandse overheid en het bedrijfsleven stellen nog steeds geld ter beschikking om stages (en studies) in het buitenland te stimuleren (4.2). Voor meer informatie over studeren in het buitenland zie Voor stage vacatures in het buitenland zie DLWO. Informatie over studeren, stage en afstuderen kan je ook vinden op DLWO.: International Office kan je helpen met allerlei adviezen over praktische zaken en het regelen van een beurs (4.3). 4.1 Het vinden van een stageplaats in het buitenland Voor het vinden van een stageplaats in het buitenland moet je zelf op zoek gaan. Het International Office helpt je bij het zoeken van een stageplaats, maar biedt geen stageplaatsen aan! Bedenk goed dat het tijd kost om een stageplaats in het buitenland te vinden. Het is daarom zaak dat je op tijd begint met het zoeken en voorbereiden van een buitenlands stageverblijf! Hoe lang van tevoren hangt af van het land waar je naar toe gaat, maar reken op drie maanden tot een jaar. Als je eenmaal een stageplaats hebt, gelden dezelfde regels als bij een stage in het binnenland. Je begeleidend docent zal je als regel niet komen opzoeken. Je zult dus aparte afspraken moeten maken over het onderhouden van contact ( , fax, telefoon, BSCW). Meer nog dan bij een stage in Nederland geldt dat er binnen het bedrijf een deskundige aanwezig is die voor de inhoudelijke begeleiding van je stage kan zorgen. Nadat je bepaald hebt in welk land je stage wilt lopen, ga je op zoek naar een plaats. Hoe kun je dat doen? Probeer via familie, vrienden een ingang te vinden bij een buitenlands bedrijf of bij een buitenlandse vestiging van het bedrijf waar zij werken. Vraag bij buitenlandse Kamers van Koophandel, consulaten of ambassades een lijst aan van bedrijven. Deze bedrijven kun je zelf benaderen. Doe navraag over mogelijkheden bij ambassades. Doe navraag bij het informatiecentrum van de NUFFIC. Je kunt ze op internet vinden op: Lees ook de uitgave Wilwegwijzer van de NUFFIC. Deze is verkrijgbaar bij het International Office kamer A 5.42 Zoek op internet via internships. Zie de bedrijvenlijst op DLWO onder het kopje stage. Zie de lijst van huidige stagiaires onder het kopje stage. Zij kunnen je vaak verder helpen hoe je het beste contact moet leggen met het bedrijf waar stage wordt gelopen. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 5

8 4.2 Bekostiging van stage in het buitenland Er zijn verschillende mogelijkheden: Het bedrijf geeft je een stagevergoeding Je hebt een uitwonende beurs Je krijgt een beurs via het Leonardo da Vinci programma Het Leonardo da Vinci-programma van de EU heeft tot doel het verbeteren van de kwaliteit van beroepsopleidingen in de Europese Unie. In dit kader zijn beurzen beschikbaar voor studentenstages bij ondernemingen in een andere EU-lidstaat. Deze beurzen worden alleen verstrekt voor stages die plaatsvinden binnen een structureel samenwerkingsverband tussen een of meerdere hoger onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Binnen het Leonardo-programma ligt de nadruk vooral op innovatieve bedrijfsstages. Beurzen worden verstrekt voor stages van minimaal drie en maximaal twaalf maanden. Het programma subsidieert stages in alle lidstaten van de Europese Unie, de EER-landen, Noorwegen, IJsland, Litouwen, Hongarije, Roemenië, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Cyprus, Malta en Turkije. Bij vaststelling van de hoogte van de beurs wordt onder meer rekening gehouden met de kosten van levensonderhoud in het bestemmingsland. Ontvang je studiefinanciering, dan behoud je deze tijdens je buitenlandse stage. Informatie hierover kan je krijgen bij Bureau Buitenland van de HvA. 4.3 International Office Het International Office kan je helpen met allerlei adviezen over praktische zaken en het regelen van een beurs. Voor je eerste bezoek moet je een formulier invullen. Tijdens dit bezoek ontvang je de uitgebreide brochure Studie en Stage in het Buitenland. Deze brochure is ook bij het BOS te verkrijgen. Zie ook International Office mevr. Emmu Ahmed, kamer A 5.42, telefoon: Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Spreekuren en inloopuren zie: https://dlwo.techniek.hva.nl/nl/studeren/internationaloffice/paginas/default.aspx 5. De STAGE uitvoeren: van Plan van Aanpak naar eindbeoordeling Tijdens je stage zal je de begeleidend docent schriftelijke documenten ter goedkeuring moeten voorleggen en daarnaast zullen er tijdens de stage-uitvoering ook gesprekken tussen de begeleidend docent en jou plaatsvinden met als onderwerp de voortgang van je stage. 5.1 Persoonlijke leerdoelen In de inleiding gaven we al aan dat een van de belangrijke doelen van de stage is om in de praktijk te leren hoe het beroepsveld functioneert. En om te oefenen met het in de praktijk toepassen van je persoonlijke ervaringen en kennis. In deze startfase formuleer je dan ook een aantal persoonlijke leerdoelen, als aanvulling op en uitwerking van de in deze stagehandleiding beschreven algemene leerdoelen. Het doel hiervan is tweeledig: ten eerste worden de specifieke kenmerken van de stageopdracht uitgewerkt in leerdoelen en ten tweede geeft je aan wat je zelf belangrijk vindt om te leren in de stage. De aanwijzingen om de leerdoelen te formuleren staan aan het eind van het formulier Leerdoelen (zie Bijlage 4: Formulieren) Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 6

9 5.2 Plan van Aanpak Je persoonlijke leerdoelen worden opgenomen in je Plan van Aanpak waarin je concreet maakt hoe je je opdracht gaat uitvoeren en je doelen gaat bereiken. Hierna volgen de stappen die je kunt zetten om dat PvA te realiseren. Het afspreken van een stageopdracht en de goedkeuring ervan door de opleiding is pas een eerste stap. Hierna is het zaak de opdracht of de werkzaamheden uit te werken in deelstappen, het beoogde eindresultaat te omschrijven en er een tijdsplanning bij te maken. Dit alles resulteert in een Plan van Aanpak zoals in het projectonderwijs is geoefend. Dit is de tweede mijlpaal in de stage. In de eerste vier weken van de stage kan de stagiair zich binnen het bedrijf oriënteren en de stageopdracht uitwerken en in het Plan van Aanpak vastleggen. Het maken van een volledig uitgewerkt Plan van Aanpak is niet altijd mogelijk omdat er meerdere opdrachten tijdens de stage worden uitgevoerd die aan het begin nog niet bekend zijn. Bijlage 8: Hoofdstukken Plan van Aanpak. Uiterlijk 4 weken na het begin van de stage wordt een Plan van Aanpak ter goedkeuring bij de begeleidend docent ingeleverd. 5.3 Vier bijeenkomsten incl. bedrijfsbezoeken per stageperiode 1 e keer in week e bezoek begeleidend docent aan het stagebedrijf 2 e keer in week 12 stageterugkomdag op school 3 e keer in week e bezoek begeleidend docent aan het stagebedrijf 4 e keer in week stage-evaluatie en eindbeoordeling op school Het eerste Stagebezoek Plan van Aanpak en persoonlijke leerdoelen worden besproken tijdens het eerste stagebezoek aan het bedrijf van de begeleidend docent. De stagiair zorgt dat er een afspraak wordt gemaakt voor dit bezoek. Bedrijfsbegeleider en begeleidend docent dienen tijdig in het bezit te zijn van het Plan van Aanpak en de leerdoelen (aan begeleidend docent toesturen per mail uiterlijk in week 4 van de stage). Het ligt voor de hand de bedrijfsbegeleider tijdens het maken van het Plan van Aanpak om advies te vragen. Het Plan van Aanpak en de leerdoelen dienen goedgekeurd te worden door bedrijfsbegeleider en begeleidend docent; eventuele bijstellingen worden zo snel mogelijk gemaakt. Tijdens het stagebezoek zal een bezoekrapport door de begeleidend docent worden opgemaakt. (zie bijlage 4: formulieren) Stageterugkomdag Gedurende de stage wordt door de opleiding een stageterugkomdag georganiseerd. De stagiaires wisselen hier ervaringen uit over hun stage en voorzien elkaar van tips en feedback. Daarnaast is er gelegenheid de begeleidend docent te spreken. Aanwezigheid is verplicht, tenzij dit fysiek ondoenlijk is (op zee of in het buitenland). De datum van de terugkomdag en het programma wordt tijdens de stage per aan de student door het Kenniscentrum bekendgemaakt. 5.4 Begeleiding van de stage Er zijn voor de student twee personen van belang voor het succesvol afronden van de stage. Dat zijn de bedrijfsbegeleider en de begeleidende docent. Hieronder geven we de belangrijkste punten weer voor deze twee rollen. In de bijlage 3 (belangrijkste betrokkenen bij de stage) worden alle betrokkenen op een rij gezet. De bedrijfsbegeleider geeft feedback op de stageverslagen (zie 5.6) tijdens de stageperiode. De begeleidend docent beoordeelt de stageverslagen. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 7

10 5.4.1 Begeleidend docent Geeft feedback op het Plan van Aanpak en assisteert zo nodig de student bij het bijstellen daarvan Is steeds geïnformeerd over de voortgang en de kwaliteit van de stage Bespreekt tenminste tweemaal met de student en de bedrijfsbegeleider de voortgang van de stage tijdens een bezoek aan het bedrijf Is beschikbaar voor advies aan de student Neemt indien nodig deel aan de stageterugkomdag Beoordeelt de stage, na overleg met de bedrijfsbegeleider Geeft de eindbeoordeling van de stage door aan de cijferadministratie Bedrijfsbegeleider: Is verantwoordelijk voor het in overleg met de student formuleren van de stageopdracht Is beschikbaar voor minstens twee besprekingen met de begeleidend docent (uitvoering van de stageopdrachten en het functioneren van de student). De afspraken vinden plaats in het bedrijf Ondersteunt en begeleidt de student (leidinggeven, controleren, feedback) in zijn stagewerkzaamheden Maakt de student wegwijs in de organisatie Zorgt voor een goede werkplek en andere benodigde faciliteiten voor de student Draagt bij aan de beoordeling van het eindresultaat en van het functioneren van de student 5.5 Sturen op je resultaten Om er voor te zorgen dat student en docent samen optrekken naar het geplande eindresultaat is je stage in drie fases opgedeeld.(bekijk hiervoor ook bijlage 1: Overzicht tijdsplanning stage) Binnen iedere fase is er overleg met je bedrijfsbegeleider en begeleider van de HVA. Dat zijn ook de moment waarop je samen met hen kunt bijsturen en zorgen voor een goede voortgang. Je bent als student zelf verantwoordelijk voor heldere communicatie met de betrokken begeleiders. Hieronder gaan we in op de verschillende onderdelen van het proces Stage-uitvoering Van de stagiair mag worden verwacht dat hij het werk met volledige inzet verricht. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de stagiair om bij problemen zo nodig aan de bel te trekken. In eerste instantie is de bedrijfsbegeleider de eerst aangewezen persoon om de stagiair te ondersteunen. Daarnaast kan de begeleidend docent geraadpleegd worden Stagevoortgang Om de begeleidend docent tijdens de stage inzicht te geven in de vorderingen van de stage dient De stagiair stuurt iedere per vier weken een voortgangsrapportage aan de begeleidend docent (zie bijlage 4: Formulieren). Hiermee heeft de docent een goed inzicht in de vorderingen van de stage. De bedrijfsbegeleider ontvangt van deze rapportage steeds een exemplaar. In de rapportage wordt een korte beschrijving van de werkzaamheden gegeven en wordt de voortgang vergeleken met de planning zoals die in het Plan van Aanpak is opgesteld. Afwijkingen van deze planning worden toegelicht. De student houdt deze formulieren in zijn bezit en hier kan tijdens het bedrijfsbezoek naar gevraagd worden. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 8

11 5.5.3 Tussenevaluatie Halverwege de stage vindt een tussenevaluatie plaats door de stagiair en de bedrijfsbegeleider. Hierbij wordt de balans opgemaakt ten aanzien van alle aspecten van de stage: vordering van de werkzaamheden en eventuele knelpunten daarin, het leerproces van de stagiair en het functioneren van de stagiair in het bedrijf. Het formulier tussenevaluatie (zie bijlage 4: Formulieren) wordt per naar de begeleidend docent gestuurd. Bij een normaal verloop van de stage zal de begeleidend docent de tussenevaluatie voor kennis aannemen en daar desgewenst commentaar op geven. Alleen in bijzondere gevallen zal de docent het bedrijf bezoeken om de gang van zaken te bespreken. Dit kan naar aanleiding van het niet goed functioneren van de stagiair zijn, maar ook wanneer de stageopdracht niet uitvoerbaar blijkt te zijn of ingrijpend veranderd dient te worden. Elk van de drie betrokkenen kan aangeven dat deze een bespreking nodig acht. Eventuele afspraken naar aanleiding van de bespreking worden schriftelijk vastgelegd. 5.6 Afronding, eindverslag en beoordeling van de stage Als afsluiting van je stage maak je een eindrapportage, die bestaat uit drie onderdelen: 1. Inhoudelijk verslag van de stageopdracht 2. Bedrijfsverslag: beschrijving van het bedrijf of bedrijfsonderdeel 3. Procesverslag: beschrijving en evaluatie van het werk en het leerproces van de stagiair Deel één en twee worden tot één geheel gebundeld en zijn het feitelijke stageverslag. Het stageverslag moet in tweevoud worden ingeleverd: één hard-copy bij de begeleidend docent en één als CD-ROM voor het archief van de opleiding in postvak 430 van het BOS. Wanneer het stageverslag vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevat, kan een procedure met betrekking tot geheimhouding afgesproken worden. Het derde deel is apart en alleen bestemd voor de stagiair, bedrijfsbegeleider en begeleidend docent, omdat daar informatie over het functioneren van de individuele stagiair in staat. Alle drie de producten plaats je in je portfolio. In het volgende hoofdstuk staat uitgebreid beschreven aan welke eisen het stageverslag moet voldoen en hoe de beoordeling van je stage is geregeld. 6. Het schrijven van je stageverslag en de beoordeling Zoals we al eerder schreven bestaat je verslag uit drie onderdelen: Inhoudelijk stageverslag (6.1), het Bedrijfsverslag (6.2) en het Procesverslag (6.3). Hieronder gaan we deze drie onderdelen bespreken. Per onderdeel geven we aan wat we van het document verwachten en aan welke richtlijnen je moet voldoen bij het schrijven ervan. Daarna gaan we dieper in op de beoordeling van je verslagen (6.4) en de beoordeling van je stage (6.5) 6.1 Inhoudelijk verslag Hieronder tref je een beschrijving van de onderdelen die in je verslag opgenomen moeten zijn. In feite kun je deze opsomming lezen als een format voor de inhoudsopgave van je eigen stagerapport. De opzet en uitvoering van het verslag zijn in principe hetzelfde als de in groepsverband gemaakte projectverslagen. Deze richtlijnen hieronder geven er alleen een Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 9

12 aanvulling op. (6.1.1.) Als richtlijn geldt dat een verslag uit 20 á 30 pagina s (exclusief bijlagen) moet bestaan. Elk verslag bevat een in het Engels geschreven samenvatting. De rest van het verslag is in regel in foutloos Nederlands. Sommige internationale bedrijven hanteren Engels als voertaal en verlangen dus ook een Engels verslag Onderdelen van het verslag, met toelichting: Titelpagina, Voorwoord, Inhoudsopgave, Samenvatting, Summary, Inleiding Titelpagina (Omslag): Hoofdtitel = onderwerp; ondertitel = soort verslag en bedrijf. Naam van de stagiair; datum. Voorwoord: Verantwoording van de keuze van de stageplaats en het doel van de stage. Een dankwoord aan het bedrijf en de bedrijfsbegeleider. Ondertekend met naam, plaats en datum. Inhoudsopgave: Zie voor de opbouw dit verslag als voorbeeld. Bijlagen nummeren met Griekse cijfers maar zonder paginanummering. Samenvatting (in het Nederlands): Vanuit de opdracht en doelstelling (eerste blok Inleiding) wordt de totale inhoud van het stageverslag samengevat. Formuleer dus kort de belangrijkste inhoud en resultaten per hoofdstuk, in volgorde van de verslagindeling. Vat ook de conclusies en de aanbevelingen samen! Inleiding: Verkorte probleemstelling of opdracht. In welke afdeling van welk bedrijf gemaakt en wie is de opdrachtgever. Belang en doelstelling van het verslag. Verantwoording opbouw verslag door de opsomming van de hoofdstukken met de onderwerpen. Hoofdstuk 1 Analyse van de opdracht Beschrijving van de achtergrond van de opdracht, zowel technisch als bedrijfskundig. Uitwerking probleem of opdracht. Uitgangspunten en vraagstelling. Aanpak of methode van onderzoek. Door jou uit te voeren stagewerkzaamheden in verband met onderwerp en doel van de stageopdracht. Hoofdstuk 2 Kern van het verslag Beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en/of technische deelonderwerpen. Oplossingsfasen probleem of beschrijving technische deelonderwerpen. Hoofdstuk 3 Resultaten en/of conclusies Uitkomsten van het onderzoek. Problemen tijdens de uitvoering, werkzaamheden of materiaalverzameling, hoe opgelost? Conclusies aan de hand van en in volgorde van de gestelde vragen. Zijn de doelstellingen van de stageopdracht bereikt? Hoofdstuk 4 Aanbevelingen Uitgaande van de resultaten en conclusies, welke maatregelen kan het bedrijf nemen om het in de opdracht gestelde probleem (beter) op te lossen? Literatuuropgave Afkortingenlijst Bijlagen Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 10

13 6.2 Bedrijfsverslag In ieder geval bevat dit verslag een grondige beschrijving van het bedrijf en de plaats hierin van de afdeling waar de stage plaatsvindt. Aan de orde moeten komen: Soort bedrijf, omvang, organisatiestructuur, bedrijfsstrategie en marktpositie. Afdeling waar je als stagiair werkt, plaats van de afdeling in het geheel, specifieke taken van de afdeling en van de stagiair binnen de afdeling. Typen functies, opleidingsniveaus, communicatie, bedrijfscultuur Daarnaast kan een bepaald aspect, verband houdend met de stageopdracht nader uitgediept worden. Denk aan logistiek, kwaliteitscontrole, standaardisatie, technische innovatie, productontwikkeling, marketing. Omvang van dit van dit verslag: maximaal 10 pagina s. 6.3 Procesverslag In dit verslag blik je terug op je functioneren in het bedrijf en op je leerproces. Vandaar uit trek je conclusies over je verdere ontwikkeling tot ingenieur. Aan de orde komen drie zaken: Wat heb je tijdens je stage geleerd? Neem als leidraad de algemene stagedoelen. Belicht die doelen die het duidelijkst aan de orde zijn geweest. Kijk daarna naar de persoonlijke leerdoelen die je hebt geformuleerd aan het begin van je stage. Beschrijf in dit procesverslag hoe je het werken aan deze persoonlijke doelen hebt aangepakt. Welke strategie je hebt gebruikt om je doelen te bereiken. Probeer daarbij duidelijk aan te beschrijven wat daarbij goed ging en wat je lastig vond. Geef daarbij concrete voorbeelden van werksituaties. Hoe functioneerde je in de stageorganisatie? Gebruik het beoordelingsschema van het eindbeoordelingsformulier (zie bijlage 4: Formulieren) als leidraad hiervoor. Geef aan wat je sterke en minder sterke kanten zijn, in wat voor soort organisatie je het best denkt te passen en wat voor rol of functie daarin je het best zal liggen. Gebruik daarbij de persoonlijke SWOT analyse die je in het tweede jaar hebt gemaakt bij de voorbereidingen op het zoeken naar een stageplaats. Plannen voor de toekomst. Trek conclusies ten aanzien van zaken die je na de stage in de opleiding extra aandacht wilt geven en op welke wijze. Dat kan op technisch vakgebied liggen, maar ook op ander gebied. Probeer tevens vooruit te blikken naar de afstudeeropdracht en je carrièrestart. Wat voor specialisatie of profilering spreekt je aan? Wat voor type functie in wat voor bedrijf? Maak een overzichtelijke indeling van dit verslag met maximaal 4 pagina s. 6.4 Beoordeling van je verslagen De beoordeling van de stage als geheel vindt plaats op grond van: 1. Resultaat van de stageopdracht (kwaliteit van het geleverde werk). 2. Het functioneren van de stagiair in de organisatie. 3. Het stageverslag. De beoordeling van de bedrijfsbegeleider vindt plaats tijdens een gesprek op het stagebedrijf waarbij de eerste twee genoemde punten van de beoordeling besproken worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Eindbeoordelingsformulier (zie de bijlage Formulieren). De stagiair heeft Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 11

14 voorafgaand aan het eindgesprek dit beoordelingsformulier laten invullen door de bedrijfsbegeleider. De stagiair zorgt voor een afspraak voor het eindgesprek. Het eindgesprek tussen student en begeleidend docent vindt plaats op school. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle formulieren in je stagedossier en de genoemde beoordelingpunten van het beoordelingsformulier. Het verslag kan bij onvoldoende beoordeling éénmaal worden verbeterd. Binnen vier weken wordt het verbeterde verslag nogmaals beoordeeld en eventueel besproken. De bedrijfsbegeleider heeft een belangrijke inbreng bij vooral het beoordelen van de punten 1 en 2. De begeleidend docent is eindverantwoordelijk en geeft dus de totale beoordeling (incl. beoordeling punt 3). 6.5 Beoordeling van de stage De stage wordt beoordeeld op een aantal onderdelen met sterk/goed/voldoende/zwak en een voldaan/niet voldaan voor het aantal stagedagen. (Zie bijlage formulier Eindbeoordeling) Het eindcijfer van de stage wordt opgenomen op de cijferlijst van het HBO-diploma. De onderdelen die beoordeeld worden zijn: Stageverslagen met een eindcijfer (0-10) Het eindcijfer kan alleen worden ingevoerd als voldaan is aan de eis van 100 gewerkte dagen Alleen een voldoende cijfer voor beide onderdelen levert 30 ECTS op. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 12

15 BIJLAGEN Bijlage 1: Overzicht tijdsplanning stage In dit hoofdstuk vind je een grove tijdsplanning van een aantal activiteiten met betrekking tot de stage en bijeenkomsten met je begeleidend docent en/of bedrijfsbegeleider. De stageperiode bestaat uit ca. 20 weken. Hierin moeten ten minste 100 werkdagen zitten. De stageperiode bestaat globaal uit drie fasen: de voorbereiding van de stage, de uitvoering van de stage en de afronding van de stage. De weeknummering in het schema in deze paragraaf is gerekend vanaf de start van je stage. Het stage- en afstudeerformulier moet digitaal ingevuld worden, uitgeprint en ondertekend en gescand en vervolgens ingeleverd worden bij het BOS per . Let op: Voor een beknopte weergave van de stageplanning zie bijlage 4 formulieren onder het formulier Jaarplanning Fase 1: Voorbereiding stage Stap Activiteiten Wanneer Verwacht resultaat Aan wie: Stagevoorbereiding Periode 7 Student volgt een sollicitatietraining en maakt SWOT voor inrichting 3/4 jaar Student krijgt inzicht in eigen sterke/zwakke kanten Opleiding informeert studenten over stage Student is geïnformeerd over stage Stageplaats zoeken Student zoekt stageplaats en bespreekt mogelijke opdracht Periode 7/8 Vinden van een bedrijf en mogelijke opdracht Student solliciteert bij bedrijf Sollicitatiebrief Bedrijf Sollicitatiegesprek, afspreken opdracht Opdracht omschrijven Voldoen aan de instapeisen Student checkt of hij aan de instapeisen voldoet voor stage Periode 7/8 Student maakt uitdraai zijn boom Goedkeuring stage Formulier Goedkeuring stageopdracht Aviation per opsturen Periode 8 Formulier Goedkeuring stageopdracht inleveren Stagecoördinator Aanmelding Op basis van instapeisen en de stageopdracht wordt de stage goedgekeurd Student zorgt voor het invullen van de formulieren en ondertekening stageovereenkomst in drievoud Uiterlijk voor de aanvang stageperiode Inleveren van een ondertekend stage- en afstudeerformulier en een uitdraai van je studiepunten uit SIS Via stagecoördinator naar het BOS per (overige voor de student en bedrijf) Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 13

16 Fase 2: uitvoering stage Stap Activiteiten Wanneer Verwacht resultaat Aan wie: Oriëntatie en Week 1-4 Planning Student oriënteert zich binnen bedrijf, maakt zo nodig een Plan van Aanpak en formuleert leerdoelen Formulier Plan van Aanpak stage Aviation met leerdoelen inleveren Per naar begeleidend docent 1 e Stagebezoek: gesprek student, bedrijfsbegeleider en begeleidend docent. Student regelt tijdig afspraak! Week 4-9 Alle betrokkenen akkoord met Plan van Aanpak en de te realiseren leerdoelen Begeleidend docent rapporteert over 1 e stagebezoek (bezoekrapport) 1 e bezoek Ingevuld bezoekrapport Begeleidend docent Uitvoering Uitvoering werkzaamheden stage: Student rapporteert door het formulier Voortgangsrapportage stage Aviation in te vullen Week 1-20 Student laat elke vier weken: week 4, 8, 12 en 16, Formulier Voortgangsrapportage door bedrijfsbegeleider ondertekenen Student houdt deze formulieren bij zich. Er kan tijdens het stagebezoek naar gevraagd worden. Concept verslag: gedurende de stageperiode heeft de student de tijd het conceptverslag te schrijven en mogelijkheid stukken in te leveren bij de begeleidend docent Week 1-20 Schrijven concept stageverslag Begeleidend docent Tussen evaluatie 2 e bezoek begeleidend docent aan het bedrijf. Student regelt afspraak! Student evalueert voortgang stage i.o.m. bedrijfsbegeleider Week Ingevuld bezoekrapport Begeleidend docent Week 10 Inleveren Formulier Tussenevaluatie Per naar de begeleidend docent Indien nodig: bespreking n.a.v. tussenevaluatie. Student regelt afspraak! Begeleidend docent rapporteert over het stagebezoek. Week 11 Ingevuld bezoekrapport door begeleidend docent Begeleidend docent houdt het bezoekrapport in eigen archief Stageterugkomdag Alle studenten wonen de stageterugkomdag bij. Aanwezigheid verplicht en telt als een gewerkte stagedag mee. Week 12 Informeel ervaringen uitwisselen en consult begeleidend docent Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 14

17 Fase 3: Afsluiting stage Stap Activiteiten Wanneer Verwacht Definitief stageverslag Student schrijft naar aanleiding van eventueel commentaar bedrijfsbegeleider/begeleidend docent het definitieve stageverslag (inhoudelijk, bedrijfsverslag en procesverslag) Week 21: maandag voor uur Resultaat Inleveren definitief stageverslag in drievoud Aan wie: Bedrijfsbegeleider en aan begeleidend docent in hardcopy. BOS krijgt het verslag op een CD-ROM Beoordeling Student en bedrijfsbegeleider voeren beoordelingsgesprek Week 21 Formulier Eindbeoordeling stage wordt door bedrijfsbegeleider ingevuld Inleveren bij begeleidend docent. Eindgesprek Mondelinge evaluatie van de stage met de begeleidend docent Week Formulier Eindbeoordeling stage wordt bij de begeleidend docent ingeleverd die het formulier verder invult Cijferadministratie Bijlage 2: Formele zaken Als je stage gaat lopen, is het belangrijk om je verzekeringen goed te regelen. De aansprakelijkheidsverzekering van de HvA dekt niet alle schade die door de stagiair wordt veroorzaakt. Op de stagevergoeding van het bedrijf zal ook loonbelasting en premies sociale verzekeringen worden ingehouden. De stage omvat 100 werkdagen. In verband met het leerkarakter van de stage heeft de stagiair geen recht op vakantiegeld of betaalde vakantie- of verlofdagen. De stagiair heeft verlof met behoud van stagevergoeding op de algemeen erkende religieuze feestdagen en Koninginnedag. Vakantiedagen, verlofdagen en feestdagen gelden niet als stagedagen, evenals dagen waarop door ziekte van de stagiair niet is gewerkt. Bij stage in het buitenland worden reisdagen niet als stagedagen aangemerkt. De stageterugkomdag geldt wel als stagedag. De stagiair ontvangt over deze dag ook de afgesproken stagevergoeding van het bedrijf. Verzekeringen en loonbelasting Als je met je afstudeerproject gaat beginnen, is het belangrijk om je verzekeringen goed te regelen. Hieronder vind je algemene informatie m.b.t. verzekeringen. In de tekst daarna wordt je geïnformeerd over loonbelastingen en sociale verzekeringen. Verzekering De Hogeschool van Amsterdam heeft ten behoeve van haar studenten/stagiairs een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Verzekerd is de aansprakelijkheid van leerlingen en studenten ter zake aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt tijdens: Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 15

18 hun verblijf (inclusief het uitvoeren van werkzaamheden) op de terreinen van verzekerden, in de gebouwen van verzekerden of daar waar verzekerden activiteiten ontplooien; deelname aan onderzoeken, fieldtrips of projecten; bijwonen van vergaderingen, congressen, seminars en beurzen; stage activiteiten; activiteiten en/of bijeenkomsten die door verzekerden zijn georganiseerd dan wel die plaatsvinden met goedkeuring en/of medeweten van verzekerden. De persoonlijke aansprakelijkheid dient primair voorzien te zijn in de eigen Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) Voor meer informatie over de verzekeringen kan contact opgenomen worden met Peter Wurtz, tel.nr Arbeidsvoorwaarden en toelichting op stageovereenkomst De stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. De afstudeerstage valt echter wel onder de regelgeving van loonbelasting en sociale verzekeringen. Dat wil zeggen, dat als door het bedrijf een stagevergoeding wordt betaald daarop loonbelasting en premies sociale verzekeringen moeten worden ingehouden. Dit geldt niet voor vergoeding van werkelijk gemaakte kosten, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding. De inhoudingen op de stagevergoeding vallen in twee delen uiteen: 1. Loonheffing, de combinatie van loonbelasting en premies volksverzekering zoals AOW (upto-date informatie vind je via de website van de belastingdienst) 2. Premies werknemersverzekering: Ziektewet (ZW) en Ziekenfondswet (ZFW) Tegenover de verplichting tot betaling van deze premies staan ook rechten. Ingeval van ziekte tijdens de afstudeerstage bestaat recht op doorbetaling van de vergoeding. De ziekenfondsverzekering heeft pas effect als de afstudeerder zowel door zichzelf als door het bedrijf is ingeschreven bij een ziekenfonds. Voorts dient de afstudeerder de inschrijving bij het ziekenfonds te melden bij zijn particuliere ziektekostenverzekeringsmaatschappij. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan die verzekering worden opgeschort of beëindigd en kan restitutie van vooruitbetaalde premies aan de orde zijn. Afstudeerders zijn niet verzekerd ingevolge de Werkeloosheid Wet (WW), inhouding van WW-premie vindt dan ook niet plaats. Afstudeerders, ook zij die geen vergoeding ontvangen, zijn wel verzekerd ingevolge de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Daarvoor is geen premie verschuldigd. Voor afstudeerders in het buitenland moet meestal een extra verzekering worden afgesloten. Dit kan via de Hogeschool worden geregeld. Vergoedingen worden bij overschrijding van het maximum, dat ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld, als eigen inkomen beschouwd. Vergoedingen verstrekt door de stageverlener kunnen van invloed zijn op de studiefinanciering. (zie Tijdens een buitenlandse stage is de OV-jaarkaart niet bruikbaar. In plaats daarvan heb je recht op een maandelijkse vergoeding. Deze vergoeding moet aangevraagd worden bij de IBG via een BO-formulier dat bij de decaan te verkrijgen is. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 16

19 Bijlage 3: Overzicht van de belangrijkste betrokkenen bij de stage Stagiair (student) Gaat zelfstandig op zoek naar een stageplaats en zorgt, in overleg met het bedrijf en eventueel ook met de begeleidend docent voor de stageopdracht en de omschrijving hiervan Zorgt voor een ondertekende stageovereenkomst in drievoud Is verantwoordelijk voor de uitvoering en afronding van de stageopdracht Zorgt voor een goed verloop van het stageproces: tijdig inleveren van formulieren en andere documenten; maken van afspraken; vragen om feedback van de bedrijfsbegeleider of begeleidend docent. Houdt zijn HvA /dlwo bij voor informatie en communicatie Bedrijfsbegeleider (begeleider binnen het stagebedrijf) Is verantwoordelijk voor het in overleg met de student formuleren van de stageopdracht Is beschikbaar voor minstens twee besprekingen met de begeleidend docent (uitvoering van de stageopdrachten en het functioneren van de student). De afspraken vinden plaats in het bedrijf Ondersteunt en begeleidt de student (leidinggeven, controleren, feedback) in zijn stagewerkzaamheden Maakt de student wegwijs in de organisatie Zorgt voor een goede werkplek en andere benodigde faciliteiten voor de student Draagt bij aan de beoordeling van het eindresultaat en van het functioneren van de student Begeleidend docent (docent vanuit de eigen opleiding) Beoordeelt de stageopdracht en assisteert zo nodig de student bij het bijstellen daarvan Is steeds geïnformeerd over de voortgang en de kwaliteit van de stage Bespreekt tenminste tweemaal met de student en de bedrijfsbegeleider de voortgang van de stage tijdens een bezoek aan het bedrijf Is beschikbaar voor advies aan de student Neemt indien nodig deel aan de stageterugkomdag Beoordeelt de stage, na overleg met de bedrijfsbegeleider Geeft de eindbeoordeling van de stage door aan de cijferadministratie BOS Bureau Onderwijs en Studentenzaken Houdt de contacten met stagebedrijven bij in een relatiebeheersysteem, verschaft gegevens hieruit aan studenten Verzorgt de schriftelijke communicatie tussen student, stagebedrijf en begeleidend docent Ziet aan de hand van een aantal checkpunten toe op de procedurele voortgang van de stage Houdt een dossier bij van elke stagelopende student Maakt tijd en plaats van de stageterugkomdag via het HvA adres van de student bekend Verwerkt de stage-evaluaties, koppelt deze terug naar begeleidend docent en zorgt voor verbeteringen in de stageorganisatie Examencommissie / stagecoördinator Zorgt dat binnen de opleiding de studenten adequaat worden voorbereid op de stageperiode Geeft formele toestemming voor de start van de stage Is betrokken bij de beoordeling van de stageopdrachten Onderhoud contact met het Kenniscentrum over de organisatie van de stages en de relaties met bedrijven Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 17

20 Bijlage 4: Formulieren Op DLWO > Opleidingen > Aviation Studies > Stage zijn de volgende formulieren te downloaden: Stage- en afstudeerformulier Persoonlijke leerdoelen Goedkeuring stageopdracht Voortgangsrapportage Tussenevaluatie Bezoekrapport Eindbeoordeling Op DLWO > Studeren > Stage en Afstuderen staat het document: Jaarplanning, stage- en afstudeerformulier onder Categorie Algemeen. Bijlage 5: Contactpersonen Voor vragen kan je terecht bij de contactpersonen voor Aviation Studies: Stagecoördinator: Wim Glansdorp, kamer C 2.46, telefoon: , BOS: Marit Groenhoff, telefoon: , fax: , Bijlage 6: Stagewerkzaamheden zonder HBO-niveau De werkzaamheden op de stageplaats kunnen heel verschillend van niveau zijn. In de praktijk zal je ook wel eens minder interessante of simpele opdrachten moeten uitvoeren. Wel moet er voor gewaakt worden dat dit niet de overhand krijgt. Als dit wel het geval is zal je dit eerst met de bedrijfsbegeleider moeten bespreken. Als dit niet tot de gewenste situatie leid zal je contact moeten opnemen met de begeleidende docent. Voorkom ruzie! Voorbeelden van stageopdrachten zonder HBO-niveau zijn: Een stage bij een bedrijf waar alleen eenvoudige (elektrische) installatiewerkzaamheden zijn te verrichten of bij een computerbedrijf met alleen het installeren en assembleren van pc s. Een stage waar je routinematig werk doet en waar je nauwelijks bij hoeft na te denken zoals: administratieve werkzaamheden, organiseren van (computer)bestanden. Bijlage 7: Procedure van aanmelden van stagiaires 1. Als een stageplaats is gevonden moet de student het formulier goedkeuring stageopdracht(zie onder formulieren hiernaast) invullen en en naar 2. De stagecoördinator Wim Glansdorp stuurt een naar de student dat de opdracht is goedgekeurd of aangevuld moet worden of afgewezen wordt. 3. De student vult het formulier stage- en afstudeerformulier (3-voud) in en laat dit ondertekenen door het bedrijf en door de student zelf en de stagecoördinator. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 18

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV)

OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) OVER DE GRENS De wereld is groter dan de Achterhoek Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) SCHOOLJAAR 2014-2015 Istanbul ROC Graafschap College Sector Zorg &

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

STAGEWIJZER 2015. Mediastages BV

STAGEWIJZER 2015. Mediastages BV STAGEWIJZER 2015 Mediastages BV INHOUDSOPGAVE Wat is een stage?... 2 Stages bij verschillende opleidingsniveau s... 2 MBO... 2 HBO... 2 WO... 3 Stagiairs zoeken en vinden... 3 Regelgeving en verzekeringen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie