OVER de TRAJECTNOTA CAPACITEITSUITBREIDING COENTUNNEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVER de TRAJECTNOTA CAPACITEITSUITBREIDING COENTUNNEL"

Transcriptie

1 Juli 1998 Adviesnr. 212 Serie '98, nr.16 OVER de TRAJECTNOTA CAPACITEITSUITBREIDING COENTUNNEL Aan: het Gemeentebestuur van de Centrale Stad

2 ARS-ADVIES over de TRAJECTNOTA CAPACITEITSUITBREIDING COENTUNNEL INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN 3 I. INLEIDING 5 II. RUIMTELIJK- EN MOBILITEITSBELEID 5 1. Het probleem 2. Overheidsbeleid 3. Aandachtspunten III. DIFFERENTIATIE ALS BELEIDSOPGAVE 7 IV DE UITBREIDINGSVARIANTEN 8 Verder gebruik van dit advies staat ieder vrij, mits dit gebeurt met bronvermelding. 2

3 SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN van het ARS-advies over de TRAJECTNOTA CAPACITEITSUITBREIDING COENTUNNEL SAMENVATTING De ARS toetst in dit advies de alternatieven die in de Trajectnota Capaciteitsuitbreiding Coentunnel naar voren worden gebracht op de ontwikkelingspotenties voor de stad en de regio. Door de congestie bij de Coentunnel worden met name de economische ontwikkelingskansen van ge-bieden ten noorden van het Noordzeekanaal beperkt. De ARS is van mening dat uitbreiding van de wegcapaciteit niet strijdig mag zijn met het compacte-stadbeleid dat erop gericht is ruimtelijke spreiding tegen te gaan en de mobiliteit beter te beheersen. Een tunneluitbreiding die los staat van sturend ruimtelijke beleid in de regio zal slechts tijdelijk knelpunten in het rijkswegennet kunnen oplossen. Vergroten van aanbod door aanleg van meer rijstroken leidt dan in de toe-komst tot het vergroten van de vraag, met nieuwe congestie als uiteindelijk gevolg. De ARS brengt onder de aandacht dat de Trajectnota naar zijn oordeel te weinig uitgaat van in-tegraal beleid. Het congestieprobleem wordt in de Trajectnota te geïsoleerd benaderd. Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de sturingsmogelijkheden van ruimtelijk beleid, de effecten van het doelgroepenbeleid worden niet beoordeeld en door uit te gaan van een algemene congestienorm van 5% krijgt ten onrechte alle verkeer dat gebruik maakt van de Coentunnel vrij baan, waardoor ook de milieudoelstellingen van het mobiliteitsbeleid en de stimulering van het OV in het gedrang komen. De ARS behandelt vervolgens hoe verschillende vormen van differentiatie (in bereikbaarheid, wegenstelsel en verkeerssoorten) een opgave voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid vormen. Het uiteindelijke standpunt van de ARS is dat vanwege de ernst van de congestie uitbreiding van de Coentunnel mogelijk moet zijn, mits de volgende randvoorwaarden van kracht zijn: 1. Ruimtelijke effecten die strijdig zijn met het compacte-stadbeleid en het locatiebeleid (A,B,Cbeleid), zoals suburbanisering en ruimtelijke spreiding, worden tegengegaan. 2. Alleen het autoverkeer met een duidelijk tijdsbelang profiteert van de uitbreiding. 3. De groei van het autoverkeer wordt beheerst. 4. Bij uitbreiding wordt rekening gehouden met het doelgroepenbeleid (b.v. via rekeningrijden) zoals dat voor het rijkswegennet ingevoerd zal worden. 5. Stimulering van het OV behoudt prioriteit boven het vergroten van de autobereikbaarheid. AANBEVELINGEN 1. Plaats eventuele uitbreiding van de Coentunnel nadrukkelijker dan in de Trajectnota is gebeurd in het kader van integraal ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid (ruimtelijke samenhang, terugdringen autoverkeer, bevorderen OV, halen milieudoelstellingen). 2. Ga niet uit van een algemene reductie van de congestiekans (d.i. de kans om in de file te staan) tot minder dan 5% voor alle verkeer bij eventuele uitbreiding. Dat zal leiden tot een verdere groei van het autoverkeer. 3. Probeer in de regio tot een betere scheiding van ontsluitende en verbindende wegen te komen. Als doorgaand verkeer gebruik blijft maken van de Coentunnel, geef dit doorgaande verkeer dan zo weinig mogelijk afslagen naar het onderliggende wegennet. 4. Toets de mogelijke effecten van een mix van maatregelen die nog niet in de Trajectnota aan de orde zijn gesteld: de combinatie van een doelgroepenbenadering, de inzet van benuttingsmaatregelen zoals dynamisch verkeersmanagement en forse investeringen in de verbetering van het openbaar vervoer (o.a. aanleg tak Zaanstad Noord/Zuidlijn). ARS-advies nr. 212: serie 98, nr. 16; juli

4 ADVIES over de TRAJECTNOTA CAPACITEITSUITBREIDING COENTUNNEL Juli 1998 Adviesnr. 212 Serie 98, nr.16 I. INLEIDING Na een langdurige procedure ligt nu een Trajectnota Capaciteitsuitbreiding Coentunnel voor. In de Trajectnota worden verschillende alternatieven besproken die een oplossing zouden kunnen bieden voor de congestieproblemen waarmee de westring van de A 10 nu al in ernstige mate (m.n. in de spits) te maken heeft. Bij de voorspelde groei van het autoverkeer zal de congestiekans op dit traject alleen nog maar toenemen. Dit beïnvloedt de bereikbaarheid van Amsterdam-Noord en de Zaanstreek nadelig. Vooral de economische ontwikkelingskansen van werkgebieden ten noorden van het Noordzeekanaal worden door de files voor de Coentunnel beperkt. De Trajectnota is niet alleen van belang voor het besluit over de (uitbreiding van) de Coentunnel. De aanleg van de Westrandweg (A 5 Noord), waarover de minister reeds in 1991 een Tracébesluit heeft genomen, is gekoppeld aan de capaciteitsuitbreiding van de Coentunnel. Uitbreiding van de Coentunnel is een voorwaarde voor de aanleg van de Westrandweg volgens de huidige plannen. De ARS zal de alternatieven die in de Trajectnota naar voren worden gebracht toetsen op de ontwikkelingspotenties voor de stad en de regio, die bij een goede integrale aanpak van beleid ontstaan. Hij ziet daarmee af van een gedetailleerde bespreking van alle technische en modelmatige aannames die in de Trajectnota zijn gedaan en beperkt zich tot de hoofdlijnen. II. RUIMTELIJK- EN MOBILITEITSBELEID 1. Het probleem In de regio Amsterdam is het Noordzeekanaal de fysieke barrière voor automobilisten die vanuit hun woonplaats ten noorden van het Noordzeekanaal hun werkbestemming aan de andere zijde willen bereiken; maar ook andere bestemmingen (voorzieningen, cultuur, recreatie) zijn in toenemende mate het motief voor autoverplaatsingen. De congestie op het wegennet ten noorden van het Noordzeekanaal vormt een belemmering voor de economische ontwikkeling aldaar. In de Trajectnota wordt uitbreiding van de Coentunnel als oplossing voor het congestieprobleem op de A10 en A 8 (en toeleidende wegen) voorgesteld. De ARS onderschrijft het doel van de uitbreiding: Het verbeteren van de bereikbaarheid van (de noordkant van) de Amsterdamse regio. In het oordeel van de ARS mag de uitbreiding echter niet strijdig zijn met het beleid dat erop gericht is de ruimtelijke spreiding tegen te gaan en de mobiliteit beter te beheersen. Het bereikbaarheidsprobleem dat ontstaat door congestie bij de Coentunnel moet op twee manieren beoordeeld worden: 1. Als probleem voor een goede ruimtelijke samenhang tussen essentiële functies in de Amsterdamse regio. 2. Als flessenhals in het netwerk van rijkswegen in de Amsterdamse regio. 5

5 De regio Amsterdam streeft met zijn compacte-stadbeleid naar functiemenging, zodat ruimtelijke functies door hun nabijheid elkaar kunnen versterken. Bij een tendens van suburbanisatie en uitwaaiering van economische bestemmingen in de regio wordt de ruimtelijke samenhang bedreigd en een onevenredig beslag gelegd op de open ruimte. Het resultaat van uitbreiding van de weg-infrastructuur is dat de autobereikbaarheid van bestemmingen die van elkaar afhankelijk zijn toeneemt. Een neveneffect van die goede autobereikbaarheid kan zijn dat ook de spreiding van bestemmingen toeneemt: Door een korte reistijd per auto speelt nabijheid een minder grote rol bij nieuwe vestigingen. Het autoverkeer zal verder groeien waardoor er opnieuw knelpunten in het rijkswegennet kunnen ontstaan. Het vergroten van het aanbod leidt kortom tot het vergroten van de vraag. Het uitbreiden van de weg-infrastructuur om acute bereikbaarheidsproblemen op te lossen mag daarom niet losstaan van een sturend ruimtelijk beleid. Wanneer dit wel gebeurt, kunnen knelpunten in het wegennet misschien tijdelijk worden opgelost, maar de oorsprong van het bereikbaarheidsprobleem wordt niet aangepakt. 2. Het overheidsbeleid Doelstelling van het mobiliteitsbeleid van de overheid is tegelijkertijd de bereikbaarheid van de belangrijkste (economische) functies en de leefbaarheid van de omgeving in stand te houden. Concreet impliceert dat o.a. een vermindering van de groei van het autoverkeer. Voor het landelijk beleid is nog steeds het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-II) van kracht, in 1996 aangescherpt tot de nota s Samen Werken aan Bereikbaarheid en Transport in Balans. Van belang voor Amsterdam is dat het SVV-II voor de Noordvleugel van de Randstad is vertaald (en enigszins aangescherpt) in de zogenaamde INVERNO-studie en dat in ROA-verband is gekozen voor een samenhangend pakket van maatregelen op mobiliteitsgebied binnen de doelstellingenvariant van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan. 3. Aandachtspunten Hoewel de Trajectnota zichzelf als uitwerking van deze beleidskaders presenteert is er in het oordeel van de ARS toch te weinig aandacht voor een samenhangende uitwerking van integraal beleid. De probleemanalyse en mogelijke oplossingen voor de files bij de Coentunnel zijn beperkt van karakter. De ARS vraagt aandacht voor de volgende punten: 1. Sturen met ruimtelijk beleid Mogelijkheden om met ruimtelijk beleid te sturen worden onvoldoende betrokken bij de aanpak van het file-probleem. De ARS denkt hierbij aan de uitvoering van het compacte-stadbeleid en het landelijke locatiebeleid (o.a. het A,B,C-beleid). Om te kunnen sturen is allereerst een beter inzicht nodig in de herkomst en bestemmingen van de huidige gebruikers van de Coentunnel. In de Trajectnota is de analyse van herkomst en bestemmingen van vervoersstromen van het Coentunnel-traject te summier. 2. Effecten doelgroepenbeleid In de Trajectnota is geen rekening gehouden met aanscherping van het prijsbeleid (het verhogen van de kosten van het autogebruik door b.v. het parkeerbeleid en de invoering van rekeningrijden). Wanneer rekeningrijden op het rijkswegennet in de Randstad wordt ingevoerd als instrument om de bereikbaarheid voor belangrijke doelgroepen in stand te houden, zou wellicht ook de groei van het spitsverkeer op het Coentunnel-traject beteugeld kunnen worden. 3. Congestienorm voor alle verkeer Reductie van de congestiekans (d.i. de kans in de file te staan) op het Coentunneltraject tot minder dan 5% voor alle verkeer is de dominante invalshoek van de Trajectnota. Het hui-dige Amsterdamse beleid heeft als doelstelling deze norm alleen te hanteren voor het nood-zakelijke autoverkeer. Ook 6

6 de ARS is van mening dat niet aan alle autoverkeer vrij baan ge-geven moet worden. Gezien de concentratie van de files in de spitsuren is het nu vooral het woon-werkverkeer dat de congestie veroorzaakt. Algemene capaciteitsuitbreiding voor het woon-werkverkeer roept meer automobiliteit op, zodat op termijn wederom files zullen ont-staan of knelpunten zich zullen verplaatsen naar andere delen van het rijkswegennet. 4. Andere doelstellingen mobiliteitsbeleid Als operationalisering van een goede bereikbaarheid over de weg is reductie van de congestiekans slechts één van de beleidsdoelstellingen van het SVV-II. De ARS constateert dat doelstellingen op milieugebied (reductie C0 2 -uitstoot) en maatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer bij de toetsing van de uiteindelijk voorgestelde varianten van minder doorslaggevend belang zijn geweest. Samenvattend concludeert de ARS dat de Trajectnota het congestieprobleem te geïsoleerd benadert, zonder rekening te houden met de ontwikkelingsmogelijkheden in de Amsterdamse regio. III. DIFFERENTIATIE ALS BELEIDSOPGAVE De ARS geeft enkele handreikingen om tot een betere differentiatie in het beleid te komen: 1. Differentiëren in bereikbaarheid Het is niet in het belang van een evenwichtige regionale ontwikkeling om na te streven dat alle gebieden een optimale bereikbaarheid krijgen. Intensivering van bedrijvigheid zal vooral plaats moeten vinden bij de goed bereikbaar knooppunten van het openbaar vervoer in de regio. Op minder goed bereikbare plekken kunnen extensieve functies gesitueerd worden. Bij verwaarlozing van dit onderscheid kan er in de regio Amsterdam een ongewenste ruimtelijke spreiding van allerlei belangrijke (economische) bestemmingen ontstaan. Dit zou een samenhangend locatiebeleid doorkruisen en meer autoverkeer oproepen. De Trajectnota besteedt ten onrechte geen aandacht aan de ruimtelijke effecten die een sterke toename van autobereikbaarheid door capaciteitsuitbreiding van de Coentunnel zou kunnen veroorzaken. 2. Differentiëren in ontsluitende en verbindende wegen Een deel van de congestieproblemen bij de Coentunnel wordt veroorzaakt doordat de A 10 als ringweg van Amsterdam een voornamelijk ontsluitende functie heeft, maar als deel van het Hoofdnet belangrijke verbindingen voor het doorgaande verkeer in Noord-Holland verzorgt. Een structurele oplossing van het congestieprobleem zou in de visie van de ARS kunnen ontstaan door een betere scheiding tussen het doorgaande autoverkeer en het locale en regionale bestemmingsverkeer tot stand te brengen. Een mogelijke visie is dat de nog aan te leggen Westrandweg (A 5) als westelijk deel van een tweede ring rond Amsterdam het doorgaande verkeer zou kunnen afwikkelen en daarmee de ringweg A 10 zou kunnen ontlasten. De ARS plaatst een aantal kanttekeningen bij deze opvatting. Het tracé van de Westrandweg wil nu twee doelen tegelijkertijd dienen: 1. Een betere verbinding van de twee belangrijke havens: Westpoort en de mainport Schiphol. 2. Een betere doorstroming van het doorgaande verkeer rond Amsterdam. De Westrandweg kan inderdaad zorgen voor een betere relatie tussen de zeehaven en de luchthaven. De verbetering van de (onderlinge) bereikbaarheid kan voorkomen dat havenafhankelijke bedrijvigheid zich zal verspreiden over de regio. Het is echter onduidelijk welk voordeel een aantakking van de Westrandweg op de A 10 bij de Coentunnel biedt voor deze kortsluiting van havens. Als weg voor doorgaand verkeer ligt een koppeling van de Westrandweg aan de A 10 bij de Coentunnel evenmin voor de hand. De ARS concludeert dat de huidige samenvoeging van de 7

7 A 5 en A 10 bij de Coentunnel niet gebaseerd is op een helder vervoersplanologisch concept, waarin ontsluitende en verbindende wegen duidelijk onderscheiden functies hebben. Wanneer doorgaand verkeer gebruik zal blijven maken van de Coentunnel zou bij een effectieve scheiding van het bestemmingsverkeer dit doorgaande verkeer zo weinig mogelijk afslagen naar het onderliggende wegennet moeten krijgen. 3. Differentiëren in verkeerssoorten De uitbouw van het regionaal openbaar vervoer in een samenhangend regionet zou in de toekomst een deel van het huidige woon-werkverkeer moeten gaan substitueren. Daarnaast kan scheiding van verkeerssoorten leiden tot een betere mobiliteitsgeleiding. Aanvullend kan de inzet van benuttingsmaatregelen zoals dynamisch verkeersmanagement ook leiden tot een betere benutting van de bestaande oeververbindingen. Resultaat van al deze maatregelen zal moeten zijn dat er een betere scheiding ontstaat tussen het verkeer dat een duidelijk tijdsbelang heeft en verkeer dat dit niet heeft. Het verkeer met een duidelijk tijdsbelang bestaat uit het noodzakelijke autoverkeer (dat een economische functie heeft) maar ook uit verkeer dat bereid is extra te betalen voor een file-vrije doorstroming. Het verkeer zonder dit belang zal de spits gaan mijden en wellicht ook meer dan nu het openbaar vervoer als alternatief kiezen. IV. DE UITBREIDINGSVARIANTEN Het voorop stellen van integraal ruimtelijk beleid en het totstandbrengen van bovenbeschreven vormen van differentiatie bepalen de concrete opstelling van de ARS t.o.v. de varianten die in de Trajectnota gepresenteerd worden. Het hanteren van een congestienorm van 5% als uitgangspunt voor de capaciteitsstudie leidt tot generieke maatregelen die op langere termijn niet tot een oplossing leiden van het bereikbaarheidsprobleem in de regio van Amsterdam en bovendien kunnen leiden tot ongewenste ruimtelijke effecten (suburbanisatie, ongewenste ruimtelijke spreiding economische bestemmingen). De voorgestelde uitbreidingsalternatieven, waarbij de capaciteit verdrievoudigd wordt tot 2x6 rijstroken, zijn ruimtelijk zeer ingrijpend. Een uitbreiding met een dergelijke omvang zal de groei van het autoverkeer verder stimuleren. Daardoor kunnen er in de toekomst hier of elders op het rijkswegennet opnieuw knelpunten ontstaan. Een capaciteitsuitbreiding van de Coentunnel en de A 8 zou rekening moeten houden met het effect van doelgroepenbeleid (zoals invoering van rekeningrijden). De ARS is van mening dat omwille van de bereikbaarheid nu enkel prioriteit verleend moet worden aan het autoverkeer dat een duidelijk tijdsbelang heeft. In de Trajectnota is de doelgroepenvariant als mogelijke oplossing afgevallen, vanwege de complexiteit van een goede fysieke inpassing van doelgroepstroken. De ARS is van mening dat de uitgangspunten voor een doelgroepenvariant in de Trajectnota te scherp gesteld zijn. Met name de reservering van minimaal 2x2 rijstroken als doelgroepenvoorziening is fors. Een doel-groepenbeleid hoeft niet afhankelijk te zijn van fysieke scheiding van verkeersstromen. Bij andere uitgangspunten zou een doelgroepenvariant wellicht wel haalbaar zijn. Wanneer rekeningrijden ingevoerd zal worden, kan verwacht worden dat de toepassing van moderne electronica en andere detectiemiddelen voldoende perspectieven zal bieden. De Trajectnota toetst niet de effecten die ontstaan bij een combinatie van een doelgroepenbenadering, de inzet van benuttingsmaatregelen zoals dynamisch verkeersmanagement en forse investeringen in de verbetering van het openbaar vervoer. Toch zou deze combinatie interessante oplossingsperspectieven kunnen bieden. In het wel getoetste nulplusalternatief is het effect van een aftakking van de Noord/Zuidlijn naar Zaanstad niet opgenomen. Deze verbetering van het openbaar vervoer is bij een beoordeling van mogelijke uitbreidingsvarianten van de Coentunnel zeer relevant, omdat het hier om een parallel traject gaat. 8

8 De ARS concludeert dat het onderzoek in de Trajectnota niet vanuit een samenhangende visie op de ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteitssituatie in de Amsterdamse regio is uitgevoerd. Het standpunt van de ARS is dat vanwege de ernst van de congestie uitbreiding van de Coentunnel mogelijk moet zijn, mits de volgende randvoorwaarden van kracht zijn: 1. Ruimtelijke effecten die strijdig zijn met het compacte-stadbeleid en het locatiebeleid (A,B,Cbeleid), zoals suburbanisering en ruimtelijke spreiding, worden tegengegaan. 2. Alleen het autoverkeer met een duidelijk tijdsbelang profiteert van de uitbreiding. 3. De groei van het autoverkeer wordt beheerst. 4. Bij uitbreiding wordt rekening gehouden met het doelgroepenbeleid (b.v. via rekeningrijden) zoals dat voor het rijkswegennet ingevoerd zal worden. 5. Stimulering van het OV behoudt prioriteit boven het vergroten van de autobereikbaarheid. Uitbreiding is kortom alleen aan de orde als aangetoond kan worden dat aan deze voorwaarden voldaan kan worden. drs. F.M.C. Van de Ven (voorzitter) drs. B.B.J. Huls (secretaris) 9

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit

Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit BRUNO DE BORGER, UA hoogleraar economie Ringland Colloquium 20 maart 2014 de Singel Antwerpen Overzicht Basisprincipes van een goed mobiliteitsbeleid Toepassing

Nadere informatie

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) opzet presentatie 1. Gebiedsontwikkeling Zuidas 2. ZuidasDok t.b.v.

Nadere informatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit. Mobiliteit tussen regio s met een stedelijk karakter 23/11/15

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit. Mobiliteit tussen regio s met een stedelijk karakter 23/11/15 Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit Mobiliteit tussen regio s met een stedelijk karakter 23/11/15 BRV strategische visie Het Vlaams ruimtelijk beleid maakt zich sterk voor een goede integratie

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Op 11 december 2010 organiseerde GroenLinks Rijnmond een bijeenkomst naar aanlei ding van de wegen- en tunnelplannen in de regio. De eindconclusie was

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord Holland

Provinciale Staten van Noord Holland Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 59 Haarlem, 23 augustus 2005 Onderwerp: Overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp Bijlagen: ontwerpbesluit scope document cash flow prognose Inleiding. Op het

Nadere informatie

Plan-MER Oosterweelverbinding

Plan-MER Oosterweelverbinding Plan-MER Oosterweelverbinding Infovergadering 26 juni 2013 FASE 3 - VERKEERSKUNDIGE ANALYSE TUSSENTIJDSE CONCLUSIES Dirk Engels MER-Deskundige Mens-Mobiliteit Agenda 1. Doel tussentijdse evaluatie mobiliteit

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

7. De plannen Stadsconcept A ringenmodel

7. De plannen Stadsconcept A ringenmodel 7. De plannen De bovenstaande doelen, uitgangspunten, wensen en (wettelijke) eisen zijn vertaald naar daadwerkelijke plannen. Omdat er meerdere mogelijkheden zijn om invulling te geven de doelen en wensen,

Nadere informatie

Scenario's versnelling capaciteitsuitbreiding A1

Scenario's versnelling capaciteitsuitbreiding A1 Provincie Overijssel Scenario's versnelling capaciteitsuitbreiding A1 Zwolle, 1 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Capaciteitsuitbreiding A1 versnellen! 5 1.1 De problematiek 5 1.2 Bestuurlijke

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID Joris Willems PCVO Limburg, Graduaat Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvolimburg.be) Inhoud Inleiding Parkeer- problemen Van vraagvolgend

Nadere informatie

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid adviseurs deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan? problemen! files slechte bereikbaarheid economische schade milieu-overlast gezondheid

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG der StatenGeneraal T 070456 0000 Geachte voorzitter, Op 30 juni ontving ik van uw Kamer vragen van de leden Van Helvert en Ronnes (beiden CDA) over de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bijgaand

Nadere informatie

A4 Midden Delfland. Kanttekeningen bij de Trajectnota en verkeersstudie A4 Delft-SchiedaM

A4 Midden Delfland. Kanttekeningen bij de Trajectnota en verkeersstudie A4 Delft-SchiedaM A4 Midden Delfland Kanttekeningen bij de Trajectnota en verkeersstudie A4 Delft-SchiedaM Prof. Dr.-Ing. I.A. Hansen 15-4-2010 gebiedsafbakening, modelinvoer wegnetwerk, parameterinstellingen verkeersintensiteiten/capaciteit

Nadere informatie

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009)

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Op 3 juli 2009 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over De Kracht van Utrecht. Deze luidde

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

Mei 2000 Adviesnr. 245 Serie 2000 nr.12. OVER het AMSTERDAMS. VERKEERS- en VERVOERSPLAN

Mei 2000 Adviesnr. 245 Serie 2000 nr.12. OVER het AMSTERDAMS. VERKEERS- en VERVOERSPLAN Mei 2000 Adviesnr. 245 Serie 2000 nr.12 OVER het AMSTERDAMS VERKEERS- en VERVOERSPLAN Aan: het Gemeentebestuur van de Centrale Stad ADVIES over het AMSTERDAMS VERKEERS- EN VERVOERSPLAN (AVVP) INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

3. De bereikbaarheidsindicator

3. De bereikbaarheidsindicator 3. De bereikbaarheidsindicator Achtergrond Het begrip bereikbaarheid leidt nogal eens tot verwarring. Dit komt doordat onderzoekers, beleidsambtenaren en politici het begrip vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden 15 mei 1997 97-000635 strategische luchtvaartontwikkeling Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) stellen harde randvoorwaarden

Nadere informatie

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam TOELICHTING UITKOMSTEN ONDERZOEK FASE 2 5 september 2013 10.00 11.30 Agenda Opening en voorstelrondje Aanleiding en opzet MIRT-onderzoek Toelichting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Verkenning middellange termijn bereikbaarheid Rotterdamse Regio 2020-2040 Masterplan november 2009 Uitwerkingsstudie

Nadere informatie

Examen HAVO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 19 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 19 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2007 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-16.30 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp parapluplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE juni 2014

Toelichting Ontwerp parapluplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE juni 2014 Toelichting Ontwerp parapluplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0203 10 juni 2014 Toelichting parapluplan Nota parkeernormen auto en fiets (zoals vastgesteld door de Raad op dd. maand

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening en mobiliteit: stadsregionale uitdagingen

Ruimtelijke ordening en mobiliteit: stadsregionale uitdagingen Ruimtelijke ordening en mobiliteit: stadsregionale uitdagingen Casestudy Regionet Leuven www.regionetleuven.be Studievoormiddag 29 mei 2015 Kenniscentrum Vlaamse Steden Johan Van Reeth johan@buur.be Ruimtelijke

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum mei 2013 Inhoud 1 Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 3 1.1 Het Nederlands

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie

Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020. Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant

Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020. Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020 Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant Verplaatsen in Brabant Hoe houden we de Brabantse steden bereikbaar? Hoe voorkomen we

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

2. Enkele hoofdlijnen van het NVVP

2. Enkele hoofdlijnen van het NVVP 2. Enkele hoofdlijnen van het NVVP Opzet van het NVVP Het NVVP betreft de periode 2001-2020. Het nu gepubliceerde beleidsvoornemen bestaat uit drie delen. Deel A schetst de hoofdlijnen van beleid; deel

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over verkeersprognoses A13/A16.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over verkeersprognoses A13/A16. Rotterdam, 18 juni 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over verkeersprognoses A13/A16. Aan de Gemeenteraad. Op 27 mei 2013 stelt het raadslid

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R4826 12bst00600 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.351 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 Inleiding Na twee

Nadere informatie

Brug Rhenen - Verbinding verbroken?

Brug Rhenen - Verbinding verbroken? Brug Rhenen - Verbinding verbroken? 16 februari 2011 bron: www.utrechtsarchief.nl 1 Brug Rhenen - Facts & figures 16 februari 2011 Ron Linschoten 2 Inhoud presentatie Meer dan 50 jaar Rijnbrug (sfeerbeelden)

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Netwerkanalyse Ring Utrecht Wat levert het op? 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht. 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht

Inhoud presentatie. Netwerkanalyse Ring Utrecht Wat levert het op? 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht. 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht Netwerkanalyse Ring Wat levert het op?, 14 maart 2007 PLATOS-colloquium Inhoud presentatie 1. Achtergronden Netwerkanalyse 4. Resultaten en gevoeligheidsanalyses 5. Tot slot Niels Hoefsloot 1. Achtergronden

Nadere informatie

CT2710 Transport & Planning Oefening

CT2710 Transport & Planning Oefening CT2710 Transport & Planning Oefening Rob van Nes, Transport & Planning 5-4-2012 Delft University of Technology Challenge the future 1. Introductie 2 Oefening CT2710 Doel Oefenen en toepassen Uitdaging

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Pagina 1 Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Milieufederatie Flevoland Milieufederatie Noord- Holland

Nadere informatie

Mobiliteitscontext in Vlaanderen

Mobiliteitscontext in Vlaanderen Mobiliteitscontext in Vlaanderen Joris Willems PCVO Handel afdeling Verkeerskunde (HSV) Diepenbeek (www.pcvohandel.be/verkeerskunde) Mobiliteit en ruimtelijke ordening: hoe zit dat eigenlijk? Voorbeeld:

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Onderwerp préverkenning Internationale Ring Den Haag

Onderwerp préverkenning Internationale Ring Den Haag Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Uw

Nadere informatie

Aanpassen bewegwijzering

Aanpassen bewegwijzering Aanpassen bewegwijzering Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit ligt er een gedegen plan

Nadere informatie

Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat

Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat CPB Notitie Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat Datum : 29 september 6 Aan : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGP) WLO mobiliteitscenario s met prijsbeleid

Nadere informatie

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit

Nadere informatie

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE TOETSINGSADVIES OVER HET MILIEUEFFECTRAPPORT DIJKVERSTERKING OOSTELIJK FLEVOLAND 19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1 2. OORDEEL OVER HET MER EN AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING...2 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 10 december 2015 Rian Snijder Inhoud van de presentatie - Aanleiding en doel - Samenvatting

Nadere informatie

Tilburg, 21 februari Aanvulling op BMF-Informatieblad N69 van 18 januari 2011

Tilburg, 21 februari Aanvulling op BMF-Informatieblad N69 van 18 januari 2011 Tilburg, 21 februari 2011 Aanvulling op BMF-Informatieblad N69 van 18 januari 2011 In de concept-verklaring Gebiedsopgave Grenscorridor/N69 staat dat naast het alternatief Westparallel en Nulplus ook het

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

Augustus 1999 Adviesnr. 232 Serie '99, nr.19 HET MASTERPLAN VOOR HET POLDERWEGGEBIED

Augustus 1999 Adviesnr. 232 Serie '99, nr.19 HET MASTERPLAN VOOR HET POLDERWEGGEBIED Augustus 1999 Adviesnr. 232 Serie '99, nr.19 OVER HET MASTERPLAN VOOR HET POLDERWEGGEBIED Aan: - het Gemeentebestuur van de Centrale Stad - Het bestuur van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer ADVIES over het

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Visie op overdracht wegen Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Versie 2.0: 16 november 2006 Visie op overdracht wegen - definitief - 16 november 2006 2 van 7 Leeswijzer Voor u ligt de notitie

Nadere informatie

April 2000 Adviesnr. 244 Serie 2000 nr.11. OVER de concept-beleidsnota HERIJKING PARKEERBELEID PARKEREN IS MANOEUVREREN

April 2000 Adviesnr. 244 Serie 2000 nr.11. OVER de concept-beleidsnota HERIJKING PARKEERBELEID PARKEREN IS MANOEUVREREN April 2000 Adviesnr. 244 Serie 2000 nr.11 OVER de concept-beleidsnota HERIJKING PARKEERBELEID PARKEREN IS MANOEUVREREN Aan: het Gemeentebestuur van de Centrale Stad ADVIES over de concept-beleidsnota HERIJKING

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere doel Uitbreiding van de wegcapaciteit in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere, inclusief bijbehorende groenblauwe maatregelen ten behoeve van de ruimtelijke

Nadere informatie

Vriendelijke groeten, Namens Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid-Holland, Susanne Kuijpers

Vriendelijke groeten, Namens Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid-Holland, Susanne Kuijpers Geachte gemeenteraadsleden, Zoals u weet komt er momenteel steeds meer informatie beschikbaar die een voorkeursbeslissing van de minister voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) moet onderbouwen.

Nadere informatie

ITS en de mobiliteitsscan

ITS en de mobiliteitsscan ITS en de mobiliteitsscan pagina 2 18-1-2015 Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS Databronnen en tool Databronnen: NRM of andere bronnen voor (vracht)auto en OV-verplaatsingen Autosnelheden:

Nadere informatie

Wat wordt de Randstad er beter van?

Wat wordt de Randstad er beter van? Wat wordt de Randstad er beter van? Afronding DBR Arie Bleijenberg I&M, Den Haag, 3 juni 2015 Verantwoording DBR: 10,6 M, 100 onderzoekers, 14 programma s, 6 jaar Betere Randstad? Gebaseerd op: 9 artikelen

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Migratie en vervoer Opgave 1 Segregatie en integratie 1 maximumscore 2 Uit de beschrijving moet blijken dat: op nationale schaal er een concentratie in het westen

Nadere informatie

Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam

Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam Kijkend naar 2040 Scenario s: rekening houden met toenemende verkeersdruk op Zuidas Maar: scenario s zijn beïnvloedbaar Aanbieden / faciliteren alternatieven voor

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Thema 1: de gebruiker betaalt

Thema 1: de gebruiker betaalt Beleidscafé: betalen voor automobiliteit 9-12-2010 Thema 1: de gebruiker betaalt Stelling 1: Autobezit moet goedkoper worden voor mensen die weinig rijden en duurder voor mensen die veel rijden. Autobezit

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Overzicht reacties externe partijen op strategische MER Hoevelaken en hoe hier mee om te gaan

Overzicht reacties externe partijen op strategische MER Hoevelaken en hoe hier mee om te gaan Overzicht reacties externe partijen op strategische MER Hoevelaken en hoe hier mee om te gaan Het eindconcept MER is gepresenteerd tijdens diverse raadscommissies van de betrokken gemeente en tijdens informatieavonden

Nadere informatie

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Vlaams Verkeerscentrum Staten-Generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Inhoud Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Mobiliteit op HWN Analyse:

Nadere informatie

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+ 5. AFWEGING EN KEUZE Om tot een keuze van het voorkeursalternatief voor de nieuwe verbinding tussen de Centrale Zone en het rijkswegennet te kunnen komen, is de volgende werkwijze toegepast. Eerst zijn

Nadere informatie

Reclamemasten. Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer Den Haag Prins Clausplein. Waddinxveen Rotterdam Rotterdam Kleinpolderplein.

Reclamemasten. Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer Den Haag Prins Clausplein. Waddinxveen Rotterdam Rotterdam Kleinpolderplein. Reclamemasten Reclamemasten Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer Den Haag Prins Clausplein Den Haag Waddinxveen Rotterdam Rotterdam Kleinpolderplein Tiel Alkmaar Zaandam Amsterdam ArenA I Amsterdam ArenA

Nadere informatie

Samen werken aan bereikbaarheid

Samen werken aan bereikbaarheid 4 DGG - - - Mthisterle van Verkeer en Waterstaat Samen werken aan bereikbaarheid een samenvatting Semen vverken aan bereikbaarheid. Dat is filebestrijding in de hoogste versnelling. Met een samenhangend

Nadere informatie

Wageningen, 20 januari Aan: De Gemeenteraad van Wageningen, Geachte leden van de Gemeenteraad,

Wageningen, 20 januari Aan: De Gemeenteraad van Wageningen, Geachte leden van de Gemeenteraad, Wageningen, 20 januari 2017 Aan: De Gemeenteraad van Wageningen, Geachte leden van de Gemeenteraad, Wij zijn, als afzonderlijke organisaties en gezamenlijk onder de noemer Wageningen Goed op Weg (WGoW),

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam Gerben Quirijns (ARCADIS Nederland BV) In opdracht van Stadsregio Rotterdam Samenvatting Netwerkorganisatie Bereik! is in het kader van DVM Zuidvleugel

Nadere informatie

1. Welke knelpunten staan een betere benutting/doorstroming op de genoemde wegen momenteel in de weg?

1. Welke knelpunten staan een betere benutting/doorstroming op de genoemde wegen momenteel in de weg? NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Tobias Dander (Raad voor Verkeer en Waterstaat) : Pieter Prins (senior adviseur Dynamisch Verkeersmanagement) en Pieter Tanja (senior adviseur Duurzame

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op verzoek vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat inzake rapport Deltametropool

Onderwerp Reactie op verzoek vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat inzake rapport Deltametropool abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 4 oktober 2006 Ons kenmerk DGP/MDV/U.06.1770 Doorkiesnummer Bijlage(n) Uw kenmerk 06/14/VW

Nadere informatie

Naar aanleiding van de concept Factsheets, zie ons via een link beschikbaar zijn gesteld door de gemeente Meierijstad berichten wij u als volgt.

Naar aanleiding van de concept Factsheets, zie ons via een link beschikbaar zijn gesteld door de gemeente Meierijstad berichten wij u als volgt. Stichting Dorpsraad Keldonk Secretariaat: Morgenstraat 50, 5469GD Keldonk, dorpsraadkeldonk@xs4all.nl Provincie Noord-Brabant T.a.v. gedeputeerde heer van der Maat Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Segbroeklaan-Sportlaan

Segbroeklaan-Sportlaan Segbroeklaan-Sportlaan Van doorstromen naar verbinden. van Noordwestelijke Hoofdroute (2001) en Internationale Ring (2008) naar Stedelijke Hoofdroute (2013) De Ring is geen Ring meer, maar het nog niet

Nadere informatie

Probleemanalyse. in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg. Willem Homan. Maart Royal HaskoningDHV, All rights reserved

Probleemanalyse. in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg. Willem Homan. Maart Royal HaskoningDHV, All rights reserved Probleemanalyse in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg Willem Homan Maart 2016 2016 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Inhoud Ruimtelijk-economische context Bereikbaarheid Leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

B27 Wegwijzer Doorgaand Verkeer: Raakvlakmanagement tussen ruimte en mobiliteit op verschillende schaalniveaus

B27 Wegwijzer Doorgaand Verkeer: Raakvlakmanagement tussen ruimte en mobiliteit op verschillende schaalniveaus B27 Wegwijzer Doorgaand Verkeer: Raakvlakmanagement tussen ruimte en mobiliteit op verschillende schaalniveaus ir. Mirza Milosevic (ARCADIS) Samenvatting Congestie doet zich tegenwoordig niet alleen voor

Nadere informatie

Verdichting. binnen het bestaand bebouwd gebied. 19 april 2011 Kersten Nabielek

Verdichting. binnen het bestaand bebouwd gebied. 19 april 2011 Kersten Nabielek Verdichting binnen het bestaand bebouwd gebied 1 PBL studie verdichting Planning: afronding zomer 2011 Personen: Kersten Nabielek Maarten Piek Auke Vlonk Arjan Harbers Marnix Breedijk Sanne Boschman Hans

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Auto s in steden: trendbreuk naar toekomst Embarcadero snelweg, San Francisco - Was: brede snelweg met twee

Nadere informatie