Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 21

2 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 3 21

3 Inhoud Voorwoord Samenvatting Over NSICT 1 Werken met Regeringen Internet en Audiovisueel 46 Evenementen en publieke bijeenkomsten 47 5 Merchandising 48 7 Samenwerking met Mensenrechtenorganisaties 49 Communicatie met Donateurs 5 Klachtenafhandeling Europese Unie en Europees Parlement 15 Nationale Regeringen en Parlementen 18 5 F ondsenwerving en Voorlichtingsactiviteiten International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT) 2 2 Mensenrechten bevorderen in Tibet 23 Vrijheid van Meningsuiting in Tibet 24 Politieke Gevangenen, Marteling en 53 Fondsenwerving en Voorlichting 54 Nieuwe Bronnen van Inkomsten in Begroting Samengevatte Jaarrekening 61 Financieel Overzicht Verdwijningen in Tibet 27 Balans per 31 december 21 VN-Mensenrechtenraad en VN-comités 29 Staat van baten en lasten over het boekjaar Bescherming van Tibetaanse Vluchtelingen 31 Kasstroomoverzicht Internationale Mensenrechtendag 33 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 66 3 Overige Programma s 35 Kengetallen 72 Tibetan Outreach 35 Specificatie en verdeling kosten Chinese Outreach 37 naar activiteiten 74 Controleverklaring 82 7 Bestuur en Beheer van de Organisatie 83 Bestuur en Directie 83 Herdenking Tibetaanse Volksopstand 1 maart Viering 75ste verjaardag van de Dalai Lama 39 Hulpactie voor slachtoffers 4 65 Risicobeheersing 88 Maatschappelijke Verantwoording 9 41 Bestuur en Directie, NSICT 93 4 Communicatie en Voorlichting 42 8 Vooruitblik NSICT Field Teams 43 NSICT in de Media 43 ICT Medewerkers, bestuursleden, NSICT Publicaties en Periodieken 45 consultants en adviseurs aardbeving Yushu Ontmoeting ICT-delegatie met Tibetaanse regering in ballingschap 4 97

4 Voorwoord Het jaar 21 was voor de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) een periode vol activiteiten om onze doelen dichterbij te brengen. Onze inzet voor de Tibetanen was niet mogelijk geweest zonder de steun van onze betrokken donateurs. Die steun blijft onverminderd nodig, vooral omdat de dagelijkse realiteit laat zien dat de repressie in Tibet toeneemt. Het toont eens te meer de relevantie van ons werk. De Tibetanen blijven ondanks alle onderdrukking in Tibet en de mensenrechtenschendingen door China volhouden en hun vastberadenheid vormt onze inspiratiebron. Zij houden vast aan de inspanningen van de Dalai Lama om via een dialoog met China tot een vreedzame oplossing te komen. NSICT richt zich als lobby- en campagneorganisatie speciaal op Tibet, daarbij is het als Tsering Jampa, Executive Director NSICT one issue organisatie een uitdaging om mensen bij Tibet te betrekken. Daarom is samenwerking met andere mensenrechtenorganisaties een noodzakelijke strategie, want de erkenning van de mensenrechten is immers niet altijd vanzelfsprekend. Wij moeten ons extra inspannen om te zorgen dat de fundamentele rechten van de Tibetanen, zoals vrijheid van meningsuiting, economische - en sociale rechten en de vrijheid van religie, nageleefd worden. In 21 voerde NSICT ondermeer campagne voor de vrijlating van politieke gevangenen, de bestrijding van discriminatie en van marteling, en tegen de vervolging van Tibetaanse schrijvers en kunstenaars. Dankzij acties, onder andere door NSICT, werd de Tibetaanse schrijver Shogdung vervroegd vrijgelaten. Een groot aantal politieke gevangenen daarentegen kreeg in 21 lange gevangenisstraffen voor hun deelname aan de protesten in Tibet in 28. Om de bewustwording over de Tibetaanse zaak te vergroten, is een van de speerpunten van NSICT het informeren van regeringen, mensen en media in Nederland en Europa over de situatie in Tibet. NSICT publiceert regelmatig uitgebreide rapporten met actuele informatie uit Tibet. Deze rapporten, en ook onze updates, werden veelvuldig gebruikt door politici en beleidsmakers, de media en het algemene publiek. In juni vonden in Nederland verkiezingen plaats. Dat was een belangrijk moment voor ons om de nieuwe Kamerleden te informeren over en te interesseren in de Tibetaanse zaak. In 21 had NSICT de eer om de nieuw aangestelde mensenrechtenambassadeur Lionel Veer te mogen ontvangen om hem te informeren over de mensenrechtensituatie in Tibet. Dat was een goede start om Tibet deel uit te laten maken van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Tijdens de komende kabinetsperiode zal NSICT zich inzetten om Tibet op te politieke agenda te houden. Ook onze lobbyactiviteiten bij de EU waren in 21 succesvol. Zo nam het Europees Parlement onder andere een aantal resoluties aan waarin de situatie in Tibet en de Tibetaanse vluchtelingensituatie in Nepal veroordeeld werden. De politieke vooruitzichten voor Tibet waren in 21 helaas niet rooskleurig. De dialoog die in januari tussen China en vertegenwoordigers van de Dalai Lama plaatsvond, leidde niet tot concrete resultaten. Hoewel westerse regeringen en de EU hun politieke steun voor de dialoog uitspraken, ondernamen zij 5

5 geen concrete acties ter bevordering van de dialoog. Het Chinese leiderschap lijkt zich ten opzichte van de situatie in Tibet onverschillig te gedragen. Het is zowel voor een opkomende economische wereldmacht als China als voor het Westen kortzichtig om de Tibetaanse kwestie niet serieus te nemen. Economische belangen blijken helaas meestal voorrang te krijgen boven menselijke waarden en democratische principes, terwijl de geweldloze strijd van de Tibetanen juist alle steun verdient. In september vierden de Tibetanen 5 jaar democratie in ballingschap. NSICT organiseerde een reis voor parlementariërs van het International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT) om de viering in India mee te maken. Het was voor de meer dan 2. aanwezige Tibetanen, waaronder de Dalai Lama, inspirerend om de internationale steun van zoveel Westerse parlementariërs te ervaren. Het feit dat elk jaar veel Tibetanen met gevaar voor eigen leven hun land ontvluchten, toont hun wanhoop. Ouders sturen zelfs kinderen via de gevaarlijke Himalaya naar India. NSICT s Field Teams in Nepal en India doen onderzoek naar de vluchtelingensituatie. Deze informatie gebruikt NSICT in haar lobbyactiviteiten bij de VN en regeringen. De Tibetaanse vluchtelingen zijn niet alleen op zoek naar vrijheid, maar ze willen ook de Dalai Lama ontmoeten. Voor de geestelijk leider van de Tibetanen was het jaar 21 een mijlpunt, hij werd 75 jaar. Onverminderd draagt hij zijn boodschap uit van innerlijke individuele ontwikkeling. Hij is daarbij een rustpunt, een bron van inspiratie en houvast, niet alleen voor zijn eigen volk maar voor velen wereldwijd. De Tibetanen in Tibet ondervinden niet alleen de gevolgen van de al meer dan zestig jaar durende Chinese bezetting, maar daarboven op vond er in het voorjaar van 21 ook een verwoestende aardbeving plaats bij de stad Yushu in Oost-Tibet. Bijna 2.7 mensen werden gedood en velen raakten gewond en dakloos. Het was hartverwarmend dat onze donateurs onmiddellijk ruimhartig op onze inzamelingsactie na deze natuurramp reageerden. Ondanks de nasleep van de economische crisis was 21 voor NSICT financieel een beter jaar dan wij aanvankelijk hadden gedacht. Wel kromp ons donateurbestand in en het werd moeilijker om nieuwe donateurs te werven. Onze betrokken donateurs bleven echter onze betrouwbare basis, die doorslaggevend is om ons de financiële middelen te verstrekken die het mogelijk maken ons werk voort te zetten. Ik wil onze trouwe donateurs en een ieder die ons in 21 op welke manier ook hebben gesteund, mede namens het Tibetaanse volk, hartelijk danken voor hun jarenlange steun. Ik vertrouw er op dat zij in de komende jaren NSICT zullen blijven steunen en daarmee bijdragen aan de vreedzame strijd van de Tibetanen voor gerechtigheid. De verantwoordelijkheid van NSICT houdt niet op bij onze landsgrenzen. Wij zijn een zeer actieve organisatie binnen de wereldwijde Tibet-beweging, zoals u in ons jaarverslag kunt lezen. Een uitgebreid verslag van onze activiteiten leest u op de volgende pagina s. Amsterdam, juli 211 Tsering Jampa Executive Director NSICT 6

6 Samenvatting Hoofdstuk 1 Werken met Regeringen Internationale politieke steun is onontbeerlijk voor het vinden van een vreedzame oplossing voor Tibet. De politieke lobbystrategie van NSICT wordt afgestemd op ICT s internationale lobbystrategie. De lobbyactiviteiten van NSICT richten zich op twee doelgroepen, enerzijds de Europese Unie en het Europees Parlement, anderzijds de Europese nationale regeringen en parlementen. Via het International Network of Parlementarians for Tibet worden er parlementaire activiteiten ontwikkeld. Na de negende dialoogronde in januari 21 vonden er geen formele vervolggesprekken plaats tussen China en de Tibetaanse regering in ballingschap. Europese Unie en Europees Parlement Dankzij effectieve lobby van NSICT nam het Europees Parlement in 21 twee resoluties over Tibet aan, over de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal en over de Chinese wetgeving die de Tibetaanse taal in Tibet bedreigt. Een delegatie van het Europees Economisch en Sociaal Comité bezocht Dharamsala om de mogelijkheden te onderzoeken om Tibetaanse vluchtelingen in India economisch te steunen. Ondanks intensieve lobby van NSICT bleef in 21 de politieke steun van de EU voor Tibet gering. Monniken tijdens bijeenkomst in Sakya-klooster, Bylakuppe september 21 7

7 Nationale Regeringen en Parlementen In 21 gaf een aantal nationale regeringen verklaringen uit waarin ze hun zorgen uiten over de mensenrechtensituatie in Tibet. Ook in Nederland was er bij Buitenlandse Zaken belangstelling voor de mensenrechten in Tibet. De Tweede Kamer besteedde aandacht aan de situatie van Tibetaanse asielzoekers in Nederland en ziet een mogelijkheid om in 211 een hoorzitting over de mensenrechten in China en Tibet te organiseren. International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT) INPaT groeide in 21 doordat nieuwe parlementariërs zich bij het netwerk aansloten. Het netwerk gaf een groot aantal verklaringen over Tibet uit, zo werd de Nepalese regering veroordeeld voor het verbieden van de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap. Bij de G2-top in Toronto werd aangedrongen om Tibet op de agenda te plaatsen. Tijdens de viering van 5 jaar Tibetaanse democratie in ballingschap vond er een bijzondere ontmoeting plaats tussen parlementariërs uit het Westen en 2. Tibetanen, waaronder de Dalai Lama. Tijdens de viering zeiden de INPaT-leden toe dat zij hun inzet voor Tibet zullen continueren. Hoofdstuk 2 Mensenrechten bevorderen in Tibet De mensenrechtensituatie in Tibet liet in 21 helaas geen verbetering zien. In tegendeel, de onderdrukking en vervolging namen in Tibet zelfs toe. Naast willekeurige detentie, verdwijningen en martelingen werden vooral Tibetaanse intellectuelen en mensenrechtenverdedigers systematisch vervolgd. Ondanks de strenge controle, repressie en censuur vonden er in Tibet in 21 veel vreedzame demonstraties plaats, die in de media onopgemerkt bleven. Vrijheid van Meningsuiting in Tibet Tibetaanse intellectuelen waren in 21 doelwit van Chinese vervolging. Vooral schrijvers nemen steeds meer een voortrekkersrol om zich uit te spreken tegen de inperkingen van de vrijheid van meningsuiting in Tibet. NSICT publiceerde een speciaal rapport over Tibetaanse intellectuelen, zoals schrijvers en kunstenaars. Door acties van NSICT en Tibet-groepen werd de bekende Tibetaanse schrijver Shogdung vervroegd vrijgelaten. Politieke Gevangenen, Marteling en Verdwijningen in Tibet In de nasleep van de grootschalige protesten in Tibet in 28 zaten er in 21 honderden Tibetanen vast en werden er honderden anderen vermist. Ondanks internationale druk werden in 21 een groot aantal Tibetanen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. NSICT voerde campagnes voor lang vastzittende politieke gevangenen zoals Tenzin Deleg Rinpoche en Dhondup Wangchen. Zo organiseerde NSICT een Europese spreektour voor Lhamo Tso, de echtgenote van Dhondup Wangchen. In 21 bleef de verblijfplaats van de Panchen Lama nog steeds onbekend. 8

8 VN-Mensenrechtenraad en VN-comités Door lobby van NSICT was er bij de VN in 21 volop aandacht voor de mensenrechten in Tibet. Tijdens een briefing door NSICT tijdens de VN Mensenrechtenraad waren de leefomstandigheden van de Tibetaanse nomaden een belangrijk agendapunt. De VN Speciale Rapporteur inzake het Recht op Voedsel gaf na zijn bezoek aan China een verklaring af waarin hij zijn zorgen uitte over de economische situatie van de Tibetanen in Tibet. In 21 ronde NSICT haar campagne af gericht aan VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon, met een petitie met duizenden handtekeningen. NSICT bracht bij de VN Working Group Universal Periodic Review on Nepal de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal onder de aandacht. Bescherming van Tibetaanse Vluchtelingen De situatie van Tibetaanse vluchtelingen in Nepal bleef in 21 precair. De Field Teams van NSICT in Nepal en India interviewden vluchtelingen over de mensenrechtensituatie in Tibet. NSICT publiceerde de ingewonnen informatie in Dangerous Crossing. Het is het enige rapport dat jaarlijks wordt uitgegeven over de Tibetaanse vluchtelingen die via Nepal naar India reizen. Het Europees Parlement nam een resolutie aan over Nepal, waarin de behandeling van de Tibetaanse vluchtelingen door de Nepalese regering werd veroordeeld. Internationale Mensenrechtendag De Internationale Mensenrechtendag biedt NSICT mogelijkheden om bredere aandacht voor de grove mensenrechtenschendingen in Tibet te genereren. De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede in 21 aan Liu Xiaobo werd door NSICT gebruikt om extra aandacht te vragen voor de situatie van de Tibetaanse mensenrechtenverdedigers in Tibet. NSICT lanceerde de campagne Speak up for Tibetan Hero s, waarin vier Tibetaanse mensnerechtenverdedigers in de schijnwerpers werden gezet. Hoofdstuk 3 Overige Programma s Naast haar kernactiviteiten zette NSICT in 21 zich in voor een groot aantal andere activiteiten die het realiseren van de hoofddoelen van NSICT ondersteunen. Chinese Outreach en Tibetan Outreach waren daarbij de belangrijkste programma s. Chinese Outreach Steeds meer Chinezen, zoals de intellectuelen Liu Xiaobo en Wang Lixiong, spreken uit dat het vinden van een oplossing voor Tibet voor zowel Chinezen als Tibetanen van groot belang is. Om toenadering en begrip tussen Chinezen en Tibetanen in Europa te bevorderen, faciliteerde NSICT bijeenkomsten tussen Chinese en Tibetaanse mensenrechtenorganisaties en mensenrechtenactivisten. NSICT verspreidde in 21 ook haar Chineestalige nieuwsbrief Tibet Observer om Chinezen te informeren over Tibet. Tibetan Outreach De toekomst van Tibet moet vooral door de Tibetanen zelf worden vormgegeven. NSICT steunde de Tibetanen daarin door samen te werken met het Tibetaanse parlement in ballingschap, zoals een uitwis- 9

9 selingsprogramma dat het Tibetaanse parlementariërs mogelijk maakt in direct contact te komen met parlementariërs uit westerse landen. Deze ontmoetingen spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van democratie in ballingschap. Daarnaast was NSICT medeorganisator van trainingen en workshops in India, waarin meer dan tweehonderd jonge Tibetanen leiderschapsvaardigheden leren ontwikkelen. In 21 werkte NSICT nauw samen met andere Tibetaanse mensenrechtenorganisaties, zoals het Tibetan Centre for Human Rights and Democracy en Tibet at the UN. Hoofdstuk 4 Communicatie en Voorlichting Voor het realiseren van onze doelen zijn communicatie en voorlichting essentieel. NSICT legt daarbij nadruk op betrouwbaarheid en actualiteit. Media In 21 genereerde NSICT veel media - en politieke aandacht voor Tibet via onze rapporten, persberichten, periodieken en overige up-dates. Met name de situatie van Tibetaanse politieke gevangenen, intellectuelen en vluchtelingen kreeg ruim aandacht. Ook via internationale parlementaire initiatieven genereerde NSICT veel politieke aandacht in de media voor Tibet. Internet Het gebruik van onze website werd in 21 geïntensiveerd. De website werd keer bezocht.er werden regelmatig nieuws-updates geplaatst en er kwamen via internet veel informatieaanvragen binnen. NSICT maakte na de verwoestende aardbeving bij Yushu gebruik van de website om geld in te zamelen voor de getroffenen. Samenwerking met Mensenrechtenorganisaties NSICT werkte in 21 binnen en buiten Nederland intensief samen met andere mensenrechtenorganisaties, zoals Human Rights Watch, Human Rights in China, Amnesty International en Tibetan Centre for Human Rights and Democracy. In 21 werd NSICT lid van de International Federation for Human Rights, waar wereldwijd meer dan 15 mensenrechtenorganisaties lid van zijn. Communicatie met donateurs De communicatie met onze donateurs is belangrijk. De betrokken achterban vormt door hun financiële en morele steun de ruggengraat van de organisatie. Daarom besteedde NSICT extra zorg aan een goede en duidelijke communicatie. Wij organiseerden in 21 twee speciale voorlichtingsbijeenkomsten voor onze donateurs, waar zij zowel bijzondere Tibetaanse gasten uit India konden ontmoeten als de NSICTmederwerkers. Via onze mailingen en website werden de donateurs regelmatig op de hoogte gehouden over de situatie in en rond Tibet en het werk van NSICT. Onze achterban was zeer tevreden over onze communicatie en voorlichting. In 21 kwam er een gering aantal, vooral administratieve, klachten bij NSICT binnen. Deze werden met zorg binnen twee weken afgehandeld. 1

10 Hoofdstuk 5 Voorlichtingsactiviteiten en Fondsenwerving Voor NSICT is de werving van fondsen essentieel om haar activiteiten te kunnen realiseren. In 21 verwelkomde NSICT 1.8 nieuwe donateurs. Tegelijkertijd nam het aantal opzeggingen toe. De meeste van deze donateurs gaven financiële redenen, in de nasleep van de financiële crisis, als reden op van hun beëindigen van hun donateurschap. Het aantal actieve donateurs bleef wel stabiel. Deze donateurs waarderen de inhoud van onze mailingen en andere communicatiemiddelen. Voor het eerst groeiden de inkomsten uit het machtigingsprogramma boven de 1 miljoen euro. De machtigers blijven de ruggengraat van de inkomsten van NSICT. De netto-inkomsten van de fondsenwerving- en voorlichtingsactiviteiten waren in Hoofdstuk 6 Samengevatte Jaarrekening Het algemene financiële beeld van NSICT ziet er positief uit, de inkomsten waren wel minder dan begroot. De totale inkomsten kwamen in 21 uit op , de totale uitgaven waren Met name het machtigingsprogramma was zeer succesvol, dat kwam boven de 1 miljoen euro uit. Het aantal machtigers bleef in 21 stabiel. De kosten van ons fondsenwervingprogramma kwamen uit op De kosten voor beheer en administratie waren Er werd geïnvesteerd in het softwareprogramma om onze infrastructuur te upgraden. Hoofdstuk 7 Bestuur en Beheer van de Organisatie Bestuur In 21 bleef het aantal bestuursleden van NSICT negen. Het bestuur kwam drie maal bij elkaar. Tijdens de bestuursvergadering in juni werd uitgesproken dat het wenselijk is om nieuwe bestuurleden met specifieke vaardigheden, zoals organisatie en financiële zaken, aan te trekken. In de verantwoordingsverklaring legt het bestuur verantwoording af over de drie principes van goed bestuur volgens de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het bestuur heeft in 21 haar eigen functioneren en dat van de directeur geëvalueerd. Organisatie Het door NSICT uitgevoerde personeelsbeleid is maatschappelijk verantwoord. De medewerkers van NSICT hebben de mogelijkheid om zich zelf te ontwikkelen. Ze verrichten hun werk in een prettige en inspirerende omgeving. Resultaat gerichtheid en betrouwbaarheid zijn kernwaarden in ons werk. In 21 vonden er geen veranderingen in de structuur van de organisatie plaats. Er werd een handleiding gemaakt over de interne organisatie van NSICT. Deze handleiding is zowel voor nieuwe als voor de oude medewerkers bedoeld. 11

11 Over NSICT Missie De Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van de mensenrechten en democratische vrijheden van het Tibetaanse volk. Waarom is International Campaign for Tibet er? International Campaign for Tibet (ICT) werd in 1988 in de Verenigde Staten opgericht om de rechten van de Tibetanen te beschermen en een stem te geven aan het Tibetaanse volk, dat sinds de Chinese bezetting van Tibet in 195 onderdrukt wordt. Wereldwijd is ICT de grootste Tibet gerelateerde organisatie, met kantoren in Washington D.C., Amsterdam, Berlijn en Brussel. In 1999 werd in Amsterdam NSICT opgericht om de activiteiten van ICT in Europa uit te breiden. Tibetaans kind tijdens demonstratie bij Chinese ambassade, Den Haag 21 12

12 De hoofddoelen van NSICT zijn: werven van gelden voor en het bieden van financiële steun aan projecten ter verbetering van de huidige economische en sociale situatie van de Tibetanen in Tibet en van de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap; bevorderen van de kennis van individuen, regeringen en de media over de culturele, historische en religieuze waarden van Tibet, het bevorderen van brede internationale belangstelling voor het behoud daarvan, en mensen de gelegenheid bieden zich actief voor de Tibetanen in te zetten; bevorderen van de mensenrechten in Tibet. Wat doet NSICT? De belangrijkste activiteiten van NSICT zijn: lobbyen bij nationale regeringen en de EU om de dialoog tussen de Chinese regering en de Dalai Lama te steunen over het recht op autonomie voor het Tibetaanse volk; verzamelen, analyseren en publiceren van informatie over schendingen van mensenrechten in Tibet; verstrekken van informatie over mensenrechtenschendingen in Tibet aan Europese en Nederlandse politici, media, het algemene publiek en onze eigen donateurs; werven van economische hulp voor Tibetanen in en buiten Tibet; mobiliseren van de internationale gemeenschap om de vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen te bewerkstelligen. Structuur van NSICT De werkzaamheden van NSICT worden uitgevoerd door het kantoor in Amsterdam, en staan onder de verantwoordelijkheid van een directeur. Bij NSICT werken zowel betaalde als vrijwillige medewerkers. Naast deze werknemers wordt gebruik gemaakt van enkele vaste consultants. Het bestuur is het hoogste besluitvormende orgaan van NSICT en keurt het budget en het werkplan goed. Een Internationale Adviesraad levert inhoudelijk advies aan NSICT. Het werk van de stichting wordt voornamelijk gefinancierd uit donaties van individuen en incidenteel, op kleinere schaal, projectmatig uit fondsen. NSICT heeft een actieve achterban van donateurs, sympathisanten en vrijwilligers. Eind 21 waren er meer dan 35. donateurs in Nederland. NSICT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr ) en mag het CBF Keurmerk voor Goede Doelen dragen. NSICT is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 13

13 1 Werken met Regeringen Doelstelling Verzekeren van coherente politieke steun van de EU en nationale regeringen voor de Strategie dialoog tussen het Chinese Om een duurzame oplossing voor de Tibetaanse zaak te vinden is brede en Tibetaanse regering in internationale politieke steun onontbeerlijk. Daarom is effectieve politieke lobby een speerpunt van NSICT. Multilaterale samenwerking tussen de EU, ballingschap. Vergroten van politieke de Europese regeringen en de Amerikaanse regering zijn noodzakelijk om aandacht voor de mensen- een politieke oplossing voor Tibet te kunnen boeken. De vier ICT-kantoren rechtensituatie in Tibet. (Washington, Amsterdam, Brussel en Berlijn) werken nauw samen om Verkrijgen van Europese internationale politieke steun voor Tibet te verkrijgen. Twee maal per jaar ontwikkelingshulp voor bepalen de stafleden van de verschillende ICT-kantoren gezamenlijk de Tibetanen, zowel binnen als geïntegreerde lobbystrategieën. NSICT richt zich vooral op Europa, en Ne- buiten Tibet. derland. Daarnaast fungeert NSICT ook als secretariaat voor het International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT). Binnen de internationale Tibet-beweging is ICT de grootste Tibet gerelateerde mensenrechtenorganisatie. 14 Leden Europees Parlement nemen deel aan NSICT Tibetaanse vlaggenactie, Straatsburg

14 Europese Unie en Europees Parlement Lody Gyari met Chinese gesprekspartners tijdens 9e dialoogronde, januari 21 Een prioriteit van NSICT is om bij de EU en Europese regeringen te lobbyen voor internationale politieke steun voor de dialoog tussen de Chinese regering en de Tibetaanse regering in ballingschap. De dialoog die in 22 begon, is een langdurig proces dat veel inspanningen van de betrokken partijen vergt. In januari 21 vond de negende dialoogronde plaats. Sindsdien is er geen formele gespreksronde meer geweest. In maart 21 was NSICT medeorganisator van een bezoek van een delegatie van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) aan Dharamsala, India. Een van de doelen was om de mogelijkheden te onderzoeken om economische steun van de EU voor de Tibetaanse gemeenschap in India te verkrijgen. De delegatie had ontmoetingen met de Tibetaanse regering en het Tibetaanse parlement in ballingschap. Een audiëntie met de Dalai Lama was een hoogtepunt. De missie was een vervolg op een EESC-delegatie met Dalai Lama en Vincent Metten (Directeur ICT-Brussel), Dharamsala maart 21 bezoek van het EESC aan Lhasa en Dharamsala in 29. De EU Policy Director van NSICT Vincent Metten maakte deel uit van de delegatie. Als lid van de International Federation for Human Rights (FIDH) was NSICT in juni uitgenodigd bij het EU-China-Mensenrechtenseminar dat in Madrid onder Spaans EU-voorzitterschap plaatsvond. NSICT gaf een presentatie over minderheden in de Volksrepubliek China en over de bescherming van de economische, sociale en culturele rechten van Tibetanen in Tibet. Tevens nam NSICT deel aan een paneldiscussie van NGO s die aan de EU-China-mensenrechtendialoog deelnamen. Een uitgebreid verslag hiervan werd gepubliceerd in China Rights Forum, oktober 21. Voorafgaande aan de jaarlijkse EU-China-Mensenrechtendialoog leverde NSICT actuele informatie over de mensenrechtensituatie in Tibet en een lijst met Tibetaanse politieke gevangenen. Dit vormde een Vincent Metten bij EU-China-Mensenrechtenseminar, Madrid juni 21 aanvulling op de EU-lijst. De EU overhandigt in het kader van de EUChina-Mensenrechtendialoog tweemaal per jaar een lijst met de namen van specifieke politieke gevangenen aan de Chinese regering. NSICT werd in 21 regelmatig uitgenodigd als spreker bij bijeenkomsten van het Europees Parlement. Zo was NSICT een van de sprekers bij een hoorzitting over China in aanloop naar de EU-China-mensen- 15

15 rechtendialoog. De hoorzitting werd georganiseerd door het Subcomité voor Mensenrechten van het Europees Parlement. De Tibet Inter Group van het Europees Parlement is een belangrijke partner voor NSICT. Met deze groep wordt nauw samengewerkt bij het opstellen van resoluties, het verzorgen van briefings en het organiseren van conferenties en hoorzittingen over Tibet en China. In 21 werkte NSICT ook mee aan de maandelijkse bijeenkomsten van de Tibet Inter Group. In oktober protesteerden honderden Tibetaanse leerlingen en studenten uit Oost-Tibet tegen de aankondiging van nieuwe maatregelen van de Chinese regering die het Chinees wil invoeren als voertaal in het middelbaar onderwijs in Tibet. NSICT lobbyde met succes voor een urgente resolutie van het Europees Parlement. In deze resolutie veroordeelde het parlement de toegenomen druk op de culturele, taalkundige, religieuze en andere fundamentele mensenrechten van de Tibetanen. Veroordeelt het toegenomen harde optreden tegen het uitoefenen van de culturele, taalkundige, religieuze en andere fundamentele vrijheden van de Tibetanen, en benadrukt de noodzaak om de uitgesproken culturele, religieuze en nationale identiteit van de zes miljoen Tibetanen te bewaren en te beschermen en om ongerustheid uit te drukken over de repressie en marginalisatie van de Tibetaanse taal, die de Tibetaanse identiteit ondersteunt. Europees Parlement, 24 november 21 NSICT verzorgde briefings en achtergrondinformatie voor een delegatie van het Europees Parlement die in september Peking en Chengdu bezocht. NSICT leverde aanbevelingen over de mensenrechtensituatie in Tibet voor het jaarlijkse mensenrechtenrapport van het Europees Parlement. Daarnaast ontvingen de Europese beleidsmakers en politici NSICT s maandelijkse Tibet Brief. Deze online nieuwsbrief geeft de hoogtepunten van de politieke ontwikkelingen rond de Tibetaanse zaak. De Chinese mensenrechtenverdediger Liu Xiaoba ontving in december 21 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij is een van de Chinese dissidenten die het Chinese beleid in Tibet bekritiseerde. NSICT nam deel aan diverse activiteiten rondom de uitreiking om aandacht te vragen voor de mensenrechten in Tibet. NSICT publiceerde Reactions to Liu Xiaoba Nobel Peace Prize in Europe. Samen met International Federation for Human Rights en Reporters sans Frontières presenteerde NSICT dit rapport tijdens een persconferentie op 7 december bij het Europees Parlement. Het werd ook geplaatst op EURACTIVE, de Europese informatie website. Daarnaast plaatste NSICT een open brief in European Voice, Will Ashton attend Nobel Ceremony? 16

16 Tijdens de uitreiking van de Nobelprijs in Oslo nam NSICT deel aan diverse activiteiten en sprak met diplomaten, parlementariërs en journalisten over de mensenrechtensituatie in Tibet. NSICT publiceerde een rapport over de EU-China-betrekkingen en de belangrijke rol die Tibet hierin kan spelen. De aanbevelingen in dit rapport werden gebruikt voor onze politieke lobbyactiviteiten. In oktober organiseerde NSICT ontmoetingen tussen Lhamo Tso, de echtgenote van de Tibetaanse politieke gevangene Dhondup Wangchen, met medewerkers van de Europese Commissie, de EU Raad en met leden van de Tibet Intergroup van het Europees Parlement. Zij drong bij hen aan op steun voor de vrijlating van haar man en de honderden andere Tibetaanse politieke gevangenen in Tibet. Met succes lobbyde NSICT bij het Europees Parlement voor een resolutie om in het budget van de Europese Commissie geld te reserveren voor ontwikkelingsprojecten voor Tibetanen in Tibet. In 21 lobbyde NSICT intensief bij Spanje en België, die in 21 het roterende voorzitterschap van de EU bekleedden, en bij Hongarije, dat in de eerste helft van 211 het voorzitterschap bekleedt. Zij werden regelmatig op de hoogte gehouden over de mensenrechtensituatie in Tibet. Resultaten en Ontwikkelingen Na de negende dialoogronde in januari 21 tussen China en de afgezant van de Dalai Lama vonden er geen vervolggesprekken meer plaats tussen beide partijen. De Tibet Inter Group van het Europees Parlement zette zich gedurende het gehele jaar zeer actief voor Tibet in. Door effectieve lobby van NSICT nam het Europees Parlement twee resoluties over Tibet aan. De Nepalese regering werd aangesproken op de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal. Het Europees Parlement veroordeelde in een andere resolutie de Chinese wetgeving die de Tibetaanse taal bedreigt. NSICT bezocht met het Europees Economisch en Sociaal Comité Dharamsala, India om te onderzoeken hoe de EU Tibetaanse vluchtelingen economisch kan steunen. Ondanks de inzet van deze parlementariërs en de intensieve lobby van NSICT bleef in 21 de politieke steun van de EU voor Tibet gering. In 211 zet NSICT het politieke lobbywerk voort om de EU en het Europees Parlement druk uit te laten oefenen op China om via een dialoog een politieke oplossing voor Tibet te vinden. NSICT zal ook effectief gebruik maken van de bijeenkomsten van de EU-China-mensenrechtendialoog om de mensenrechten in Tibet onder de aandacht te blijven houden van de EU. 17

17 Nationale Regeringen en Parlementen In 21 breidde NSICT haar contacten binnen de nationale regeringen en parlementen uit, met name met de landen die het EU-voorzitterschap bekleedden, Spanje en België, en met Hongarije dat in 211 het voorzitterschap op zich zal nemen. Gedurende het jaar verzorgde NSICT briefings en leverde rapporten en aanbevelingen voorafgaand aan bezoeken van Europese politici aan China en Tibet en bij bilaterale ontmoetingen in Europa met Chinese delegaties. De Britse premier David Cameron verklaarde dat zijn regering bij China zal blijven aandringen op een substantiële dialoog met de Tibetaanse regering om een oplossing te vinden voor de Tibetaanse kwestie. Het is de enige manier om een blijvende en vreedzame oplossing te bewerkstellingen voor de problemen in Tibet. Ons belang is stabiliteit op de lange termijn. Dit kan alleen worden bewerkstelligd door respect voor mensenrechten en meer autonomie voor Tibetanen. David Cameron, 21 In juni was NSICT medeorganisator van een succesvolle Europese tour van Penpa Tsering, de voorzitter van het Tibetaanse parlement in ballingschap. Hij bezocht acht Europese landen en sprak met regeringsleiders, parlementariërs en mensenrechtenorganisaties over de Tibetaanse democratie in ballingschap. NSICT organiseerde in oktober een ontmoeting tussen Lhamo Tso, de echtgenote van Dhondup Wangchen, en het plaatsvervangend hoofd van de Aziëafdeling van Buitenlandse Zaken Jantinus Smallenbroek en senior beleidsmedewerkers van de Afdeling Mensenrechten. Gedurende het jaar verzorgde NSICT actuele informatie over Tibet aan de Tweede Kamer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken door briefings, rapporten en directe lobby. NSICT nam deel aan informatiebijeenkomsten van de Tweede Kamer en van de afdeling Mensenrechten van Buitenlandse Zaken. Tsering Jampa en Lhamo Tso bij Jantinus Smallenbroek, Buitenlandse Zaken oktober 21 18

18 Tsering Jampa overhandigt NSICT-petitie aan Mensenrechtenambassadeur Arjan Hamburger, Den Haag maart 21 In maart overhandigde NSICT tijdens het Movies that Matter Festival van Amnesty International aan Arjan Hamburger, de Mensenrechtenambassadeur, een petitie over de vrijlating van de politieke gevangene en filmmaker Dhondup Wangchen. In het najaar ontving NSICT in haar kantoor Lionel Veer (de nieuwe Mensenrechtenambassadeur), Jantinus Smallenbroek (plaatsvervangend hoofd van de afdeling Azië) en Edwin Keijzer (seniormedewerker van de Afdeling Mensenrechten van Buitenlandse Zaken) voor een uitgebreide briefing over Tibet. Het bezoek hing samen met de nieuwe aanstelling van de mensenrechtenambassadeur. In de aanloop naar de Nederlandse verkiezingen organiseerde NSICT voor Penpa Tsering een Tibetaanse picknick met o.a. Kamerlid Harry van Bommel (SP) en aspirant Kamerlid Christa Meindersma (D66). De deelnemers discussieerden over wat de nieuwe Tweede Kamer de komende jaren kan doen voor de Tibetaanse kwestie. NSICT maakte een videoboodschap ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Dalai Lama. Prominente Nederlanders zoals Ruud Lubbers, Erica Terpstra, Harry van Bommel (SP), Mariko Peters (Groen Links), rabbijn Avraham SoetenChrista Meindersma, Tsering Jampa, Penpa Tsering en Harry van Bommel in NSICT-kantoor dorp, Paul Rosenmöller en Peter Slager (Bløf) spraken hun verjaardagswens en waardering uit voor de inspanningen van de Dalai Lama voor het zoeken naar een geweldloze oplossing en voor de wereldvrede uit. Op 1 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, overhandigde NSICT samen met andere Tibetorganisaties een petitie aan de Tweede Kamer. Hierin werd opgeroepen om een hoorzitting over de mensenrechten in Tibet en China te organiseren en om politieke aandacht te besteden aan de situatie van Tibetaanse asielzoekers in Nederland. Tsering Jampa overhandigt NSICT-petitie aan Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Den Haag 1 december 21 19

19 Resultaten en Ontwikkelingen In 21 spraken verscheidene nationale regeringen hun zorgen uit over de mensenrechtensituatie in Tibet. De Britse premier David Cameron stelde in een verklaring dat een substantiële dialoog de enige manier is voor een vreedzame oplossing voor Tibet. In Nederland nam de Mensenrechtenambassadeur Arjan Hamburger een NSICT-petitie aan over de politieke gevangene Dhondup Wangchen. Jantinus Smallenbroek, het plaatsvervangend hoofd van de Azië-afdeling van Buitenlandse Zaken, en twee seniormedewerkers van de afdeling Mensenrechten van Buitenlandse Zaken ontvingen Lhamo Tso, de echtgenote van Dhondup Wangchen. De Tweede Kamer nam een petitie aan waarin de Kamer uitsprak aandacht te zullen besteden aan de Tibetaanse asielzoekers in Nederland. De Tweede Kamer verzekerde dat ze de mogelijkheid gaat onderzoeken om in 211 een hoorzitting over de mensenrechten in China en Tibet te organiseren. NSICT zal in 211 haar lobbywerkzaamheden bij de Nederlandse regering en bij andere Europese landen voortzetten. In dat verband zullen de landen die in 211 het roterende EU-voorzitterschap bekleden, Hongarije en Polen, extra aandacht krijgen. Voorafgaand aan het al geplande bezoek van Kamerleden van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken aan China zal NSICT, samen met andere mensenrechtenorganisaties, werken aan de realisatie van een hoorzitting over de mensenrechten in China en Tibet. International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT) In 29 werd in Rome tijdens de vijfde World Parlementarian Conference on Tibet het International Network of Parliamentarians for Tibet opgericht. Parlementariërs uit 38 landen maken deel uit van dit netwerk. Het doel van INPaT is om internationale parlementaire initiatieven voor Tibet te coördineren en het biedt een platform voor de uitwisseling van informatie en activiteiten tussen parlementariërs. Daarnaast is het doel van INPaT om de mondiale steun van regeringen voor de Tibetaanse zaak te vergroten en druk op China uit te oefenen om via een dialoog een vreedzame oplossing voor Tibet te vinden. Sinds de oprichting van INPaT in 29 fungeert NSICT als secretariaat voor INPaT. In 21 vonden er veel parlementaire initiatieven voor Tibet plaats, zoals resoluties, hoorzittingen en steunverklaringen in het Europees Parlement, het Amerikaanse Congres, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Hongarije, Nieuw Zeeland, Australië, Japan, India, Filippijnen, Cambodja, Canada, Noorwegen, Zwitserland en Zuid-Afrika. Tijdens de top van de G2 in juni in Toronto riep INPaT in een brief aan Stephen Harper, de premier van Canada, de leiders van de G2 op om Tibet op de agenda te plaatsen en er bij China op aan te dringen om de dialoog met de Tibetaanse regering in ballingschap te hervatten. 2

20 INPaT uitte in een brief aan de Chinese president Hu Jintao haar bezorgdheid over de verdwijning van de 11de Panchen Lama van Tibet. In december riep INPaT de Chinese autoriteiten nogmaals op om mensenrechtenexperts van de VN toe te laten tot Gedhun Choekyi Nyima, om informatie te verkrijgen over zijn verblijfplaats. In juni veroordeelde INPaT de Nepalese regering voor de gedwongen repatriëring van drie Tibetaanse vluchtelingen naar Tibet. Daarmee schond Nepal de Gentlemen s Agreement met de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN uit Volgens deze overeenkomst moet de Nepalese regering de Tibetaanse vluchtelingen een vrije doorgang naar India bieden. Tijdens de viering in september van 5 jaar Tibetaanse democratie in ballingschap organiseerde NSICT een bezoek van leden van INPaT aan Bylakuppe, Zuid-India. Achttien parlementariërs namen aan de viering deel. De Dalai Lama nam tijdens deze viering een gouden onderscheiding van het Tibetaanse volk in ontvangst, waarmee de Tibetanen hun dankbaarheid toonden voor zijn leiderschap en inzet voor de democratie voor de Tibetanen in ballingschap. Meer dan 2. Tibetanen namen deel aan de festiviteiten. Tevens organiseerde NSICT in Bylakuppe een seminar over autonomie in Tibet. In de slotverklaring riep INPaT de Chinese regering op om het Tsering Jamp en INPaT-delgatie met Dalai Lama, Bylakuppe september 21 Memorandum for Genuine Autonomy for the Tibetan People uit 28 de basis te laten vormen voor een substantiële discussie met de Tibetaanse regering in ballingschap. Daarnaast besloot INPaT om in 211 een internationale conferentie over autonomie voor Tibet te organiseren. Het van Tibetaanse zijde gepresenteerde Memorandum on Autonomy is door China bestempeld als separatistisch document, dat is betreurenswaardig. Het is niet waar en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de wereld begrijpt en weet waar de Tibetanen om vragen. [ ] Wij hebben autonomie ervaren in onze Europese landen, waar het mogelijk was om minderheden te accepteren en het was toegestaan om hun taal, religie en educatie uit te oefenen. Thomas Mann Medevoorzitter INPaT Werkgroep en voorzitter Tibet InterGroep in het Europees Parlement, september 21 21

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet Jaarverslag 2008 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet De kloof tussen etnisch-tibetanen en Han-Chinezen is sinds begin dit jaar groter geworden. Er vinden scherpe, uitgebreide controles

Nadere informatie

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Foto voorpagina: Yaks bij Nam Tso, foto Paul Hilkens Monniken maken zandmandala Mandaat NSICT De Nederlandse Stichting International Campaign

Nadere informatie

Inhoud. Colofon Uitgave van Peace Brigades International Afdeling Nederland Productie: Christa Hijkoop en Sukying Wu Vormgeving: Gijs Koet

Inhoud. Colofon Uitgave van Peace Brigades International Afdeling Nederland Productie: Christa Hijkoop en Sukying Wu Vormgeving: Gijs Koet peace brigades international nederland para la paz making space for peace abriendo espacios para la paz making peace brigades international nederland para la paz making space for peace abriendo espacios

Nadere informatie

Arabische Diaspora in Nederland

Arabische Diaspora in Nederland Arabische Diaspora in Nederland Een eerste verkenning van de Libanese, Syrische, Tunesische, Palestijnse en Egyptische gemeenschappen in Nederland en hun inzet voor democratie in de Arabische wereld Frank

Nadere informatie

Vergeten mensenrecht

Vergeten mensenrecht 1 2 Vergeten mensenrecht Notitie SGP Tweede Kamer over geloofsvervolging December 2010 Auteur: Wilco Kodde Colofon SGP-fractie Tweede Kamer Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag Postadres: Postbus 20018,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

Algemeen Ambtsbericht China

Algemeen Ambtsbericht China Algemeen Ambtsbericht China maart 2003 Directie Personenverkeer, Migratie en Vreemdelingenzaken Afdeling Asiel- en Migratiezaken Inhoudsopgave Pagina 1 INLEIDING 4 2 LANDENINFORMATIE 5 2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

WOMEN WAKE UP THE WORLD

WOMEN WAKE UP THE WORLD WOMEN WAKE UP THE WORLD MAMA CASH JAARVERSLAG 2007 (she changes the world) 4.30 uur 10 uur 14 uur 20 uur 3.30 uur WOMEN WAKE UP THE WORLD MAMA CASH JAARVERSLAG 2007 MAMA CASH STEUNT wereldwijd baanbrekende

Nadere informatie

RESPECT EN RECHT VOOR IEDER MENS

RESPECT EN RECHT VOOR IEDER MENS RESPECT EN RECHT VOOR IEDER MENS 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 H 1. Waarom mensenrechten?... 4 1.1 Mensenrechten hoeksteen van het buitenlands beleid... 4 1.2 De oorsprong van mensenrechten... 5 H

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 4 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 6 1. Onze missie en visie 8 2. De nieuwe koers van Hivos (directieverslag) 10 3. Wat is typisch Hivos? 14 4. Wat we doen: de vier programma

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Bescherming van volksgezondheid wereldwijd: Daar wordt iedereen beter van! maart 2015 A04RAP15001-06

Jaarrapport 2014. Bescherming van volksgezondheid wereldwijd: Daar wordt iedereen beter van! maart 2015 A04RAP15001-06 Jaarrapport 2014 maart 2015 A04RAP15001-06 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarverslag 5 1.1. Algemeen 5 1.2. Programma en deelprojecten 6 1.3. Interne organisatie 28 1.4. Duurzaamheid 29 1.5. Risicomanagement

Nadere informatie

Prins Claus Fonds. Jaarverslag 2010

Prins Claus Fonds. Jaarverslag 2010 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2010 Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling Jaarverslag 2010 1 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2010 Beeld van het Argentijnse VideoDanzaBA festival dat ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Postbus 4019 5604 EA Eindhoven. info@plasticsoupfoundation.org JAARVERSLAG 2011. Telefoon 040 711 24 24

Jaarverslag 2011 Postbus 4019 5604 EA Eindhoven. info@plasticsoupfoundation.org JAARVERSLAG 2011. Telefoon 040 711 24 24 Jaarverslag 2011 Postbus 4019 5604 EA Eindhoven info@plasticsoupfoundation.org Telefoon 040 711 24 24 JAARVERSLAG 2011 1 JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave 1. Mindmap Plastic Soup Foundation 2. Voorwoord 3.

Nadere informatie

Zelfverbranding, het ultieme offer Boeddhistische revival tegen de stroom in De lange weg naar de Kailash

Zelfverbranding, het ultieme offer Boeddhistische revival tegen de stroom in De lange weg naar de Kailash Magazine over Tibet in al zijn facetten Nummer 7 november 2011 Uitgegeven door de Tibet Support Groep, het kenniscentrum over Tibet Prijs 3,95 Zelfverbranding, het ultieme offer Boeddhistische revival

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie

Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie Inhoud - Colofon Inhoud Colofon Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment Voorwoord 3 1. Introductie van het Centrum 4 2. Waarom hebben wij gekozen voor een experiment in de Indische

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Colofon Stichting Bits of Freedom (Bof)

Colofon Stichting Bits of Freedom (Bof) Colofon Stichting Bits of Freedom (Bof) Postbus 10746 1051 JL Amsterdam https://www.bof.nl Contact: Hans de Zwart +31 6 2185 6845 hans.dezwart@bof.nl Donaties: IBAN, NL32 ABNA 05547 06512 Ontwerp en opmaak:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 College voor de Rechten van de Mens 4 Ontwikkelingen in 2012 8 Vrouwenrechten nog altijd geen werkelijkheid 12 Leven met een beperking in Nederland 13 Opening

Nadere informatie

Voorwoord 3. College voor de Rechten van de Mens. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen

Voorwoord 3. College voor de Rechten van de Mens. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 3 College voor de Rechten van de Mens 4 Ontwikkelingen in 2012 8 Vrouwenrechten nog altijd geen werkelijkheid 12 Leven met een beperking in Nederland

Nadere informatie

DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING

DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING Meer dan 453.584 kinderen geholpen Veel aandacht voor kinderen in noodsituaties JAARVERSLAG 2014 Continue aandacht voor webcam kindersekstoerisme

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL. Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF

UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL. Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF IJF Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL Rapport over activiteiten en doelstellingen van het samenwerkingsverband United Civilians for Peace Redactie: Ronny Naftaniel

Nadere informatie

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING INHOUD De wereld in 2013 3 Het werk van War Child 4 Bereik 7 Verslag Raad van Toezicht 12 Risicomanagement 17 Fondsenwerving en Communicatie 18 Financiën 20 Colofon

Nadere informatie