Arrondissement Kortrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt Vertrouwenspersoon: Yann Mertens Stadssecretaris : G. Hillaert Afwezig: G. Vanhoutte, raadslid Beslissingen in verband met de agenda: Schepenen L. Lybeer, S. Bral en J. de Béthune en de raadsleden H. Masselis, M. Gheysens, J. Coulembier, B. Caron, P. Demeyere en M. De Candt zijn afwezig A. Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet wordt volgend punt met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: - Vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot het groenonderhoud in de wijk Disgracht en Ieperstuk. B. De voorzitter doet volgende mededelingen: - Hij herinnert eraan dat er introductiesessies georganiseerd worden voor de (aspirant-)gemeenteraadsleden. Voor onze streek gaan die door in Zwevegem van november tot januari. Verdere info en inschrijvingen gebeuren bij Petra Verhenne van de directie Communicatie en Recht. maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p1/110

2 - De planning van de activiteiten tot het einde van de legislatuur worden tevens in herinnering gebracht: * dinsdag 04 december: raadscommissies * maandag 10 december: gemeenteraad. - Op 07 december 2012 gaat de eindelegislatuur-uitstap door. Er werd reeds gevraagd om de deelname te bevestigen. Om organisatorische redenen vragen we dat eventuele wijzigingen ten laatste tegen vrijdag 16 november gemeld worden bij Petra Verhenne van de directie Communicatie en Recht. - Volgende activiteiten staan gepland: * 15 november: Koningsfeest: 10u50 aan O.-L.-Vrouwekerk * 02 december: officiële sluitinhg Vlasmuseum: 10u30 aula Katho * 07 december: uitstap gemeenteraad. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 10 september De notulen van de zitting van 10 september 2012 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Einde verhindering van een gemeenteraadslid. Aktename. 2 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering 4 december Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 3 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering 4 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 4 Verlenging overeenkomst met de federale staat inzake bemiddelingsambtenaar Goedkeuren. 5 Afschaffing van een deel van de voetwegen 45 en 51 te Kortrijk in het kader van RUP De Warande. 6 Provinciaal Bibliotheeksysteem - overeenkomst addendum 2 gebruiksrecht digitaal basispakket (contractjaar 2012). maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p2/110

3 Goedkeuren. 7 Uitleenwinkel. Aanpassing gebruiksreglement voor logistiek materiaal. Goedkeuren. 8 Straatnaamgeving - uitbreiding Doenaertstraat en Dumolinlaan. Goedkeuren. 9 Straatnaamwijziging: Stasegemsesteenweg in Spinnerijstraat. Principiële goedkeuring. 10 RUP Kortrijk Weide: voorlopige vaststelling ontwerp RUP en aktename goedkeuring planmer. Goedkeuren. 11 Verkavelingswijziging 1150 HEU139/2 Oogststraat - Oude Ieperseweg te Heule van de nv. woningbouw Huyzentruyt: aanvaarden van de rooilijn. Goedkeuren. 12 Samenwerkingsovereenkomst en bijhorend inrichtingsvoorstel Torkonjestraat. Goedkeuren. 13 Samenwerkingsprotocol voor opvang loslopende, verlaten en gevaarlijke dieren. 14 Vervangen openbare verlichtingsinstallatie langs de Torkonjestraat te Marke. Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning. 15 Vervangen openbare verlichtingsinstallatie in de Sterrestraat te Aalbeke. Voorwaarden en wijze van gunnen. 16 Ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet langs de Baron J.de Bethunestraat. Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning. 17 Aanpassen van het waterleidingsnet langs de Allartbosweg. Aktename ontwerp en financieringswijze. 18 Aanpassen van het waterleidingsnet in de doorsteek van het Astridpark. maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p3/110

4 Aktename ontwerp en financieringswijze. 19 Aanpassing waterbedelingsnet ten behoeve van het verplaatsen van buurtweg 4 bis t.h.v. de Marionetten. Aktename ontwerp en financieringswijze. 20 Uitbreiding waterbedelingsnet ten behoeve van de verkaveling Wagenmakersstraat. Aktename ontwerp en financieringswijze. 21 Uitbreiding waterbedelingsnet ten behoeve van de verlenging van de Valerius de Saedeleerlaan. Aktename ontwerp en financieringswijze. 22 Vernieuwen van trottoirs (2). Voorwaarden en wijze van gunnen. 23 Aanpassingswerken aan fietspaden (3). Voorwaarden en wijze van gunnen. 24 Aankoop en levering van straatmeubilair Voorwaarden en wijze van gunnen. 25 Eerste wijziging aan het budget dienstjaar Vaststellen. 26 Wijziging aan de dotatie 2012 van de politiezone Vlas. Vaststellen. 27 Aanstellen commissaris gemeentelijke VZW's en AGB's. Voorwaarden en wijze van gunnen. 28 Safe Party Zone: aanpassingen en overeenkomst m.b.t. de bewaking van de openbare orde. Goedkeuren. 29 Convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking - actieplan Goedkeuren. 30 Stedenfonds: addendum 5 behorende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Kortrijk voor de periode van Goedkeuren. 31 Vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot het groenonderhoud in de wijk Disgracht en Ieperstuk. maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p4/110

5 Mondelinge vraagstelling B1 Directie Stadsplanning en Ontwikkeling : toewijzing van de taken en de bevoegdheden van de Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar (A1a-A3a). Goedkeuren. maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p5/110

6 1 Einde verhindering van een gemeenteraadslid. Aktename. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You- Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De gemeenteraad werd op 02 januari 2007 geïnstalleerd. In zitting van 9 juli 2012 nam de gemeenteraad akte van de verhindering van raadslid Elisabeth Van Damme tijdens de periode van haar zwangerschapsverlof. Gedurende deze periode heeft het betrokken raadslid zich niet laten vervangen. Aan deze verhindering is op 9 oktober 2012 een einde gekomen. We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet. Bijlage Melding einde zwangerschapsverlof, d.d Type Precedente beslissing: Verhindering van een gemeenteraadslid. Aktename. GR in zitting van 09/07/2012 Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen akte te nemen van de beëindiging van de verhindering van raadslid Elisabeth Van Damme. 2 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering 4 december Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p6/110

7 Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart Bij aangetekend schrijven van 9 oktober 2012 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op dinsdag 4 december 2012 om uur in de aula van crematorium 'uitzicht', Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. Artikel 33 van de statuten bepaalt dat elke gemeente 1 vertegenwoordiger per begonnen schijf van inwoners kan aanduiden. De stad kan statutair dus 3 vertegenwoordigers aanduiden. Het aantal beschikbare stemmen (3700) moet, in geval van meerdere vertegenwoordigers, verdeeld worden over de aangeduide vertegenwoordigers. Bijlage Psilon - uitnodiging BAV 2012 met bijlagen statuten Psilon Type Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 36 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 30 'Stedenfonds: addendum 5 behorende bij de beleidsonvereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Kortrijk voor de periode van Goedkeuren.' luidt als volgt: Vertegenwoordigers (3): - AVIJN Philippe: 28 ja stemmen, 7 onthoudingen - DESEYN Roel: 23 ja stemmen, 1 nee stem, 11 onthoudingen - MASSELIS Hans: 23 ja stemmen, 1 nee stem, 11 onthoudingen maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p7/110

8 - SEYNAEVE Maarten: 7 ja stemmen, 12 nee stemmen, 16 onthoudingen 1 ongeldige stem Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad De heren P. Avijn, R. Deseyn en H. Masselis als vertegenwoordigers aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 4 december Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid- West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering 4 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart Bij aangetekend schrijven van 9 oktober 2012 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op dinsdag 4 december 2012 om uur in de aula van crematorium 'uitzicht', Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 1. Vaststelling werkprogramma Vaststelling begroting 2013 Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking moet de gemeenteraad goedkeuring verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p8/110

9 waarbij een beslissing moet worden genomen, en het mandaat van de vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werden aangeduid, bepalen. Bijlage Psilon - uitnodiging BAV 2012 met bijlagen statuten Psilon Type Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 4 december De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 4 december 2012, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 4 Verlenging overeenkomst met de federale staat inzake bemiddelingsambtenaar Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De gemeenteraad keurde in zitting van 8 oktober 2007 een overeenkomst goed met de federale overheid in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit. Deze overeenkomst regelt onder meer een subsidie voor de tewerkstelling van de bemiddelingsambtenaar, en was één jaar geldig, vanaf de aanstellingsdatum van betrokkene. Deze overeenkomst werd reeds vier maal voor een nieuwe maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p9/110

10 periode van één jaar verlengd, dit in de respectievelijke gemeenteraadszittingen van 25 november 2008, van 9 november 2009, van 11 oktober 2010 en van 12 september De federale overheid vraagt opnieuw om de overeenkomst te verlengen voor een periode van één jaar. De nieuwe overeenkomst bevat naast een subsidieverhoging, geen nieuwe bepalingen in vergelijking met de goedgekeurde overeenkomst van vorig werkjaar. Het subsidiebedrag wordt opgetrokken van ,53 euro naar euro. Eventuele meerkosten van het project zullen verdeeld worden over de deelnemende gemeenten zoals bepaald in de overeenkomsten die de stad met hen heeft afgesloten. Wij verwijzen naar : - het voorstel van de federale overheid om deze samenwerkingsovereenkomst te verlengen voor de periode van één jaar vanaf 1 november artikel van het gemeentedecreet, op basis waarvan het aan de gemeenteraad toekomt om deze overeenkomst goed te keuren. Budget: Te ontvangen subsidie: euro Bijlage Evaluatierapport Overeenkomst Grootstedenbeleid - Kortrijk (niet ondertekend) Type Precedente beslissing: Verlenging overeenkomst met de federale staat inzake bemiddelingsambtenaar Goedkeuren. GR in zitting van 12/09/2011 Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. De overeenkomst tussen de federale staat en de stad Kortrijk in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit te verlengen, waarvan de tekst luidt als volgt : "Overeenkomst tussen de federale staat en de Stad Kortrijk in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p10/110

11 Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder artikel 119ter, Gelet op de beslissing van de ministerraad van 28 april 2006 betreffende de uitbreiding van de mogelijkheden tot oplegging van administratieve sancties in de strijd tegen overlastfenomenen, Gelet op het ministeriële besluit van houdende de toekenning van een toelage aan de stad Kortrijk in het kader van het grootstedenbeleid, Tussen enerzijds, De Belgische staat, vertegenwoordigd door de federale regering, in de persoon van Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingsamenwerking, belast met Grote Steden, waarnaar hierna wordt verwezen als 'de federale staat', en anderzijds, De Stad Kortrijk, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden, in de persoon van dhr. Stefaan De Clerck, burgemeester en dhr. Geert Hillaert, stadssecretaris, bij toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet, en in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van heden, waarnaar hierna wordt verwezen als 'de Stad', wordt het volgende overeengekomen: I. Vooraf: De wet van 13 mei 1999 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet gaf de steden en gemeenten de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden administratieve sancties te voorzien tegen inbreuken op hun reglementen en verordeningen. Bovendien werd bij de wet van 17 juni 2004 het bemiddelingsinstrument in de nieuwe gemeentewet ingevoegd. De Gemeenteraad kan dus een bemiddelingsprocedure voorzien in het kader van de administratieve sancties. Dit is bovendien verplicht wanneer het minderjarigen betreft die al 16 jaar geworden zijn op het ogenblik van de feiten. II. Algemene bepalingen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst: Artikel 1: In het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de jeugdcriminaliteit stelt de federale staat een voltijdse bemiddelaar voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk ter beschikking van de Stad. Artikel 2: maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p11/110

12 De Stad verbindt zich ertoe de bemiddelaar in te zetten voor de implementering en toepassing van de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Artikel 3: De bemiddelaar moet een licentie of master in de rechten of in de criminologie hebben. De bemiddelaar moet bovendien beroepservaring hebben in het bemiddelingsdomein of moet houder zijn van een diploma van een bemiddelingsopleiding of moet bereid zijn een dergelijke opleiding te volgen. De bemiddelaar die gesubsidieerd wordt door Grootstedenbeleid moet vergoed worden volgens de loonschaal vastgelegd voor een functie van niveau A bij het stadsbestuur. Artikel 4: Opdat de bemiddelaar zijn opdracht kan vervullen op het niveau van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk verbindt de Stad zich ertoe partnerships aan te gaan met de gemeenten die onder de voormelde zone ressorteren. De voorwaarden van deze partnerships zullen in een overeenkomst(en) worden vastgelegd. Artikel 5: Bij gebrek aan andere afspraken met de partnersteden en -gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zal de Stad een aangepast lokaal ter beschikking stellen van de bemiddelaar, opdat de bemiddelingssessies in optimale omstandigheden kunnen verlopen. De Stad zal daarnaast de administratieve ondersteuning verlenen nodig voor de uitoefening van de functie van bemiddelaar. Artikel 6: De federale staat verbindt zich ertoe de Stad op haar verzoek methodologische ondersteuning te bieden bij de implementering van de bemiddelingsprocedure. Deze zal worden verzekerd door de Dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie. De federale staat zal bovendien per kwartaal een meeting organiseren voor de bemiddelaars die in de verschillende steden van het land werkzaam zijn, voor de uitwisseling van ervaringen en in het kader van de huidige maatregel. Artikel 7: De Stad verbindt zich ertoe de bemiddelaar de nodige tijd te geven om deel te kunnen nemen aan de meetings voor de uitwisseling van ervaringen, georganiseerd door de federale staat. Artikel 8: De Stad verbindt zich ertoe om het activiteitenrapport van de bemiddelingsdienst over te brengen aan de dienst Grootstedenbeleid binnen de drie maanden na het einde van de huidige overeenkomst. maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p12/110

13 Artikel 9: De Stad verbindt zich ertoe om de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar, de korpschef van de politiezone, de eventuele provinciaal sanctionerende ambtenaar en de vaststellende ambtenaren, aangesteld door de Gemeenteraad, op de hoogte te brengen van de huidige overeenkomst en van de contactgegevens van de persoon aangesteld om de functie van bemiddelaar uit te oefenen. Artikel 10: De Stad verbindt zich ertoe verschillende intitiatieven te nemen ter bevordering van de toepassing van bemiddeling in kader van de gemeentelijke administratieve sancties. III. Financiële bepalingen: Afdeling 1: Financiering ten laste van de federale staat Artikel 11: De federale staat verbindt zich ertoe de kosten voor bezoldiging van de medewerker, alsook de werkings- en investeringskosten nodig voor de uitoefening van zijn functie, voor zijn rekening te nemen. Daartoe kent de federale staat aan de Stad een maximale subsidie toe van per jaar, aan te wenden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Artikel 12: Er zal enkel rekening gehouden worden met: de personeelskosten (bemiddelaar), de werkings- en investeringskosten die rechtstreeks en effectief verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst; de uitgaven waarvoor facturen, onkostennota's, ontvangstbewijzen of kassabonnen kunnen worden voorgelegd. Onder 'bezoldiging van de medewerker' wordt verstaan: het brutoloon (met inbegrip van de eindejaarspremie); de werkgeversbijdragen; het vakantiegeld; de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten; maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p13/110

14 het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques (indien de andere medewerkers ook deze tussenkomst genieten). Worden dus niet in aanmerking genomen: de afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuren (gebouwen, materieel, inrichtingen, meubilair,...); "interne facturatie": bijvoorbeeld de facturatie van huurgeld voor de terbeschikkingstelling van gebouwen en infrastructuren die eigendom zijn van een plaatselijke overheid of vereniging,...; de kosten verbonden aan de structurele werking van de Stad of een andere partner betrokken bij de implementering van deze overeenkomst; aftrekbare beroepskosten; BTW: terugvorderbare BTW is niet subsidieerbaar en kan bijgevolg niet worden ingebracht. Dit geldt voor alle BTW die op welke manier dan ook kan worden teruggevorderd. Ingeval van een gemengde BTW-statuut betekent dit dat enkel dat deel van de BTW subsidiabel is dat niet kan worden teruggevorderd; boetes, financiële sancties en gerechtskosten zijn niet subsidiabel; kosten waarvoor reeds een andere bron van financiering werd gevonden. De werkings- en investeringskosten mogen in totaal niet meer dan 15% van het bedrag van de subsidie overschrijden, behalve als de Stad bewijst dat de gemaakte kosten een redelijk en gerechtvaardigd karakter hebben. Artikel 13: De Stad verbindt zich tot terugbetaling aan de federale staat van de bedragen die ze niet zou opgebruiken of die niet werden aangewend in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst. Afdeling 2: Betalingsprocedure Artikel 14: Rekening houdend met de beschikbare kredieten zal de betaling van de door de federale staat toegekende subsidie als volgt gebeuren: een eerste betalingsschijf, voor het betrokken jaar gelijk aan 50% van de subsidie, binnen de drie maanden na ondertekening van de overeenkomst; maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p14/110

15 een tweede schijf gelijk aan het saldo van de subsidie, op basis van een schuldvordering en een eindafrekening met de bewijsstukken die overeenstemmen met de eerste schijf en het gevraagde saldo en na goedkeuring van het activiteitenverslag ingediend door de stad. Het activiteitenverslag, de schuldverklaring en de eindafrekening moeten bij de Dienst Grootstedenbeleid worden ingediend binnen de drie maanden die volgen op het einde van de samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheid en de stad. De schuldvordering is gedateerd, ondertekend en voor echt verklaard. De tabellen van de uitgavenstaten voor personeel, werking en investering overeenkomstig de modellen als bijlage bij deze richtlijnen gevoegd; De schuldvordering, het activiteitenverslag en de eindafrekening worden in twee exemplaren op papier ingediend. Artikel 15: De federale Staat verbindt zich ertoe om in overeenstemming met de geldende normen en met de hoger beschreven betalingsprocedure, de aangerekende en goedgekeurde bedragen te storten op de bankrekening met het nummer , op naam van Stadsbestuur Kortrijk, met de volgende vermelding "Subsidie bemiddelingsambtenaar". De administratieve afhandeling zal gebeuren onder toezicht van de Dienst Grootstedenbeleid en de Dienst Subsidies en Overheidsopdrachten van de POD Maatschappelijke Integratie, Koning Albert II-laan 30, 26ste verdieping, 1000 Brussel. Artikel 16: De Stad geeft aan de minister van Grote Steden en de Dienst Grootstedenbeleid de gegevens van de administratieverantwoordelijke door die is belast met de administratieve en financiële opvolging van de overeenkomst. IV. Communicatie Artikel 17: De partijen verbinden zich ertoe te gelegener tijd alle relevante informatie uit te wisselen die betrekking heeft op de goede uitvoering van de overeenkomst. Bovendien verbindt de Stad zich ertoe om in hun communicatie de oorsprong van de aangewende fondsen en deze overeenkomst bij het publiek bekend te maken, met name via de vermelding «met de steun van het federale Grootstedenbeleid», alsook het aanbrengen van het logo van de federale staat en van Grootstedenbeleid. V. Eventuele correctie en wijziging van deze overeenkomst maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p15/110

16 Artikel 18: Op vraag van een van de partijen kunnen correcties en wijzigingen aan deze overeenkomst worden aangebracht. De eventuele correcties zijn het voorwerp van voorafgaand overleg en moeten dus tijdig worden betekend aan de Minister van Grote Steden. Over elke wijziging wordt op dezelfde manier onderhandeld als voor de oorspronkelijke overeenkomst. VI. Duur van de overeenkomst Artikel 19: Deze overeenkomst gaat in op 1 november 2012 en is één jaar geldig. Deze kan worden verlengd mits ondertekening van een nieuwe overeenkomst. " 2. Afschrift van dit besluit samen met de overeenkomst ter kennisgeving en voor verder gevolg toe te sturen aan de Federale Minister van Pensioenen en Grote Steden. 5 Afschaffing van een deel van de voetwegen 45 en 51 te Kortrijk in het kader van RUP De Warande. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Volgens de atlas der buurtwegen liggen de buurtwegen nrs. 45 en 51 binnen het plangebied van het RUP "De Warande". Beide buurtwegen nr.45 en 51 zijn niet meer in gebruik en niet op het terrein zichtbaar. De aanleg van de Ringlaan betekende dat beide voetwegen doorgeknipt werden. Eerder werden reeds de delen van deze voetwegen die ten noorden van de R8 gelegen waren afgeschaft. Door de bouw van de woningen langs de Heirweg kon ook het zuidelijk deel van voetweg nr. 45 niet meer worden gebruikt. Bijgevolg hebben beide voetwegen hun functie reeds tientallen jaren verloren. maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p16/110

17 Het tracé van voetweg nr. 45 is deels bebost, deels overbouwd en deels ingenomen door de Ringlaan. Ook voetweg nr. 51 is deels ingenomen door de R8, door de parking van De Waak/ De Branding vzw en vormt voor de rest een perceelsgrens zonder functie. De perceelsgrens is wel nog waarneembaar op de luchtfoto. De toegankelijkheid van het gebied komt door de afschaffing van de voetwegen op geen enkele manier in het gedrang. In het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "De Warande" (goedgekeurd door de deputatie op 20 september 2012) wordt in een fiets- en voetgangersverbinding voorzien tussen de Izegemsestraat en de Ringlaan. Daarnaast wordt ook in een dwarse doorsteek vanaf deze fietsverbinding, over de Vlaanderenbeek, tot aan de Heirweg voorzien. De herinrichting van de site van De Warande is momenteel in uitvoering en streeft onder meer naar een betere en leesbaardere toegankelijkheid van het gebied. Ook de terreinen van De Waak/ De Branding vzw voorzien in voldoende doorsteken voor voetgangers en fietsers tussen hun verschillende percelen, gezien deze cruciaal zijn voor hun bewoners en gebruikers. Bovenstaande motiveert het voorstel om kwestieuze gedeelten van de voetwegen af te schaffen. Normaliter wordt een meerwaardevergoeding aan de aangelanden gevraagd wegens verdwijning van de publieke erfdienstbaarheid van overgang op hun grond, ten gevolge van de afschaffingsbeslissing, maar in casu wordt voorgesteld hieraan te verzaken. De af te schaffen delen van zowel voetweg 45 als voetweg 51 liggen immers grotendeels op stadsgrond; het kleine deel van voetweg 45 dat op grond van particulieren ligt, is verwaarloosbaar en bovendien werd in het verleden aan de eigenaars van die gronden een bouwvergunning verleend; en wat het deel van voetweg 51 betreft dat niet op stadsgrond ligt, dit ligt op grond van VZW Waak, een vereniging met sociaal doel (werkplaats voor aangepaste arbeid), waardoor het ook hier niet opportuun lijkt om een meerwaardevergoeding te vragen. De procedure verloopt samengevat als volgt: Aangezien de vraag tot afschaffing uitgaat van de Stad zelf, is de gemeenteraad het bevoegde orgaan om hierin principieel te beslissen. Het betreft immers een daad van beschikking m.b.t. onroerende goederen (artikel 42 en 43, 12 Gemeentedecreet). In geval van principieel akkoord, wordt er gedurende 14 dagen een openbaar onderzoek gevoerd. Na het openbaar onderzoek wordt het dossier voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies, waarna het aan de Deputatie toekomt een beslissing te nemen. Rechtsgrond: - Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, artikel 28 - Gemeentedecreet, artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet van 15 juli maandag 19 november :11 - Doorlopend verslag 12/11/2012 p17/110

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Openbare notulen Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen;

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr.

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000036 Voor het

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie