fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem"

Transcriptie

1 fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

2 INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie 8 2 Beleggingsbeleid 10 3 Risicofactoren 12 4 De Beheerder 14 5 De Bewaarder 15 6 De Administrateur 16 7 Participanten 17 8 Vaststelling Netto Vermogenswaarde 17 9 Uitgifte en omwisseling van Participaties Inkoop van Participaties Vergoedingen en kosten Fiscale aspecten Dividendbeleid Duur van het Fonds, beëindiging en vereffening Verslaglegging en informatieverstrekking Wet op het financieel toezicht Overige gegevens Verklaring van de Beheerder Goedkeurend Assurance Rapport van de Accountant 30 Bijlage I Voorwaarden van Beheer en Bewaring 31 Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 2 -

3 DEFINITIES In dit prospectus hebben de hieronder dikgedrukte woorden de volgende betekenis: Administrateur : Circle Investment Support Services B.V. AFM : Stichting Autoriteit Financiële Markten Beheerder : Fonds Janssen B.V. Besluit Gedragstoezicht : het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) Bewaarder : Stichting Bewaarder Fonds Janssen Aandelen Fonds : Fonds Janssen Aandelen Lead Serie : de bij de start van het Fonds uitgegeven Serie Netto Vermogenswaarde : de intrinsieke waarde van het Fonds, berekend zoals voorzien in dit Prospectus Participant : de houder van één of meer Participaties in het Fonds Participatie : een recht van deelneming in het vermogen van het Fonds, waaronder begrepen een recht van deelneming in een Serie Prospectus : dit prospectus, inclusief de bijlagen Serie : een apart geadministreerd gedeelte van het vermogen van het Fonds Transactiedag : de dag waarop uitgifte of inkoop van Participaties plaats kan vinden, zijnde: (i) de eerste kalenderdag van iedere kalendermaand; (ii) een door de Beheerder vastgestelde andere dag Voorwaarden van Beheer en Bewaring : de in Bijlage I opgenomen voorwaarden Waarderingsdag : de dag per wanneer de Netto Vermogenswaarde van de Series en de Netto Vermogenswaarde per Participatie in de diverse Series wordt vastgesteld, zijnde de laatste Werkdag voorafgaande aan een Transactiedag;; Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 3 -

4 Website : de door de Beheerder ten behoeve van het Fonds onderhouden website: Werkdag : een dag waarop Euronext Amsterdam en de banken in Nederland geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van transacties in financiële instrumenten Wft : de Wet op het financieel toezicht (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 4 -

5 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Potentiële beleggers in het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan het beleggen in het Fonds financiële risico's zijn verbonden. Zij dienen dan ook goede nota te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus (inclusief de daarvan deel uitmakende Voorwaarden van Beheer en Bewaring) en zo nodig onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico s. De waarde van een Participatie in het Fonds kan fluctueren. Het is mogelijk dat Participanten minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit Prospectus De Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de in dit Prospectus opgenomen gegevens. Die gegevens zijn, voor zover dat de Beheerder redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid. Er zijn geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Prospectus zou wijzigen. De verstrekking en verspreiding van dit Prospectus houden niet in dat alle hierin vermelde informatie op dat moment nog juist is. Gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen regelmatig op de Website worden geactualiseerd. Eventueel door derden over het Fonds verstrekte informatie De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de juistheid van door derden over het Fonds verstrekte informatie. Beperkingen ten aanzien van de verspreiding van dit Prospectus in andere landen De afgifte en verspreiding van het Prospectus kan in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Dat geldt ook voor het aanbieden of verkopen van Participaties in het Fonds. De Beheerder verzoekt personen die in het bezit komen van het Prospectus zich op de hoogte te stellen van het eventueel bestaan van dergelijke beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus is geen aanbod van enig effect of uitnodiging tot het doen van een aanbod aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. De Beheerder is niet aansprakelijk voor welke schending dan ook van enige toepasselijke beperking door wie dan ook, ongeacht of deze persoon een potentiële koper van Participaties is of niet. Geen Wft-vergunning De Beheerder beschikt niet over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. De vrijstelling van artikel 4 lid 1 onder a (minimum deelnamebedrag ) van de Vrijstellingsregeling Wft en artikel 4 lid 1 onder c van de Vrijstellingsregeling Wft (aanbieden aan een bij de Bewaarder gedeponeerde lijst van 99 potentiële deelnemers die geen gekwalificeerde belegger zijn en aanbieden aan gekwalificeerde beleggers) zijn van toepassing. Omdat de Beheerder de doelstellingen en inhoud van de Wft onderschrijft wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 5 -

6 Toepasselijk recht Op het Prospectus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Informatiedocument Voor het Fonds is een informatiedocument opgesteld met informatie over het Fonds, de kosten en de aan deelname verbonden risico s. Deze is verkrijgbaar via website www. fondsjanssen.nl. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 6 -

7 PROFIEL BELEGGER Het Fonds neemt, op basis van verwachtingen van een geautomatiseerd koersanalyse systeem dat Kwantitatieve Analyse technieken toepast, posities in (alleen long) in individuele aandelen en Trackers oftewel Exchange Traded Funds ( ETF s ). Geprobeerd wordt te profiteren van de beweeglijkheid (de volatiliteit ) van de effectenbeurzen en individuele aandelen. Er wordt op korte termijn actief gehandeld, gericht op lange termijn rendement. Een belegging in het Fonds is vooral geschikt voor beleggers: die zich realiseren dat het Fonds belegt op de korte termijn, alleen rendement kan genereren als er sprake is van stijgende koersen op de effectenbeurzen en sterk afhankelijk is van de werking van het gebruikte koersanalyse systeem; die de risico s verbonden aan de beleggingsstrategie van het Fonds overzien en bereid en in staat zijn om het risico van (aanzienlijke) waardevermindering van de belegging te nemen; voor wie het belang in het Fonds slechts een beperkt percentage van hun totale beleggingen zal vertegenwoordigen; die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren (uittreding is slechts één maal per maand mogelijk); die zich realiseren dat Fonds en Beheerder niet onder toezicht staan van de AFM. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 7 -

8 1 STRUCTUUR, ALGEMENE INFORMATIE Datum van oprichting Het Fonds is, bij notariële akte verleden door mr R.J.C. van Helden te Amsterdam, opgericht op 21 oktober Fonds voor gemene rekening Het Fonds is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de Bewaarder en elk van de Participanten. Op grond van die overeenkomst worden door de Beheerder voor rekening en risico van de Participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de Bewaarder voor de Participanten worden bewaard. De Participanten zijn naar rato van het aantal door hen gehouden Participaties gerechtigd tot het fondsvermogen. Het Fonds is geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. Toetreding tot het Fonds schept uitsluitend rechten en verplichtingen van de Participanten ten opzichte van het Fonds en niet ook ten opzichte van de andere Participanten. Niet beursgenoteerd Het Fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Open end Het Fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, op iedere Transactiedag Participaties uit te geven of in te kopen tegen de Netto Vermogenswaarde daarvan op die Transactiedag. Beheerder De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Beheerder zijn: het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid. De Beheerder neemt de beslissingen over de beleggingsactiviteiten van het Fonds; het (doen) voeren van de administratie van het Fonds; het juist en tijdig vaststellen van de Netto Vermogenswaarde; het er zorg voor dragen dat het Fonds voldoet aan de toepasselijke regelgeving; het bewaken van het belang van de Participanten. (Zie verder paragraaf 4, De Beheerder ). Bewaarder De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Bewaarder zijn: het behartigen van de belangen van de Participanten; het ten behoeve van de Participanten fungeren als juridisch eigenaar van de bezittingen van het Fonds; het er op toezien dat het vermogen van het Fonds wordt beheerd in overeenstemming met wat daarover in het Prospectus en in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is bepaald; het er op toezien dat de uitgaande geldstromen van het Fonds overeenkomen met daadwerkelijk gemaakte kosten, en dat uittredende Participanten een correcte vergoeding ontvangen; het controleren of toetredende Participanten het juiste aantal Participaties ontvangen. (Zie verder paragraaf 5, De Bewaarder.) Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 8 -

9 Administrateur De Administrateur heeft, onder verantwoordelijkheid van de Beheerder, als belangrijkste taken: (i) het voeren van de financiële- en beleggingsadministratie van het Fonds; (ii) het berekenen van de Netto Vermogenswaarde; en (iii) het bijhouden van het participantenregister van het Fonds. (Zie verder paragraaf 6, De Administrateur.) Participanten De Participanten in een bepaalde Serie zijn gezamenlijk (ieder naar rato van het aantal door hem gehouden Participaties) economisch gerechtigd tot het tot die Serie behorende deel van het vermogen van het Fonds. Het door de Participanten bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor hun rekening en risico. (Zie verder paragraaf 7, Participanten.) Rechtsverhouding tussen Participanten, Beheerder en Bewaarder De rechtsverhouding tussen de Participanten, de Beheerder en de Bewaarder wordt beheerst door wat in dit Prospectus is opgenomen en door het bepaalde in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring, die een onderdeel vormen van het Prospectus en als Bijlage I zijn opgenomen. Netto Vermogenswaarde De Netto Vermogenswaarde wordt tenminste één keer per maand berekend door de Administrateur, zoals uiteengezet in paragraaf 8 van dit Prospectus ( Vaststelling Netto Vermogenswaarde ). Minimum participatiebedrag Er kan voor een minimum bedrag van worden deelgenomen in het Fonds. (In bepaalde gevallen geldt een minimum van , zie paragraaf 9, Uitgifte van Participaties ). Bij de start van het Fonds zullen Participaties worden uitgegeven met een Netto Vermogenswaarde van 100 per participatie. Verzoeken om uitgifte of inkoop Verzoeken om uitgifte of inkoop van Participaties kunnen worden gedaan aan de Administrateur, door middel van daartoe ter beschikking gestelde formulieren. De Beheerder is niet gehouden om een verzoek om uitgifte te honoreren. (Zie verder paragraaf 9, Uitgifte van Participaties en paragraaf 10, Inkoop van Participaties, overdracht.) Beperkte overdraagbaarheid Participaties Het Fonds heeft een besloten karakter: Participaties kunnen alleen worden verkocht aan het Fonds en aan bloed- of aanverwanten in de rechte linie. Fiscaliteit Fonds Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van Participaties wordt het Fonds voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als fiscaal transparant. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. Geen Wft-vergunning De Beheerder beschikt niet over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. De vrijstellingen van artikel 4 lid 1 onder a en c van de Vrijstellingsregeling Wft zijn van toepassing.omdat de Beheerder de doelstellingen en inhoud van de Wft onderschrijft wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 9 -

10 Algemene gegevens: Kantooradres Fonds : IJsselburcht 3, 6825 BS te Arnhem Beheerder : Fonds Janssen B.V. IJsselburcht 3, 6825 BS te Arnhem Bewaarder : Stichting Bewaarder Fonds Janssen Aandelen Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Administrateur : Circle Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Depotbank : KAS Bank N.V. Spuistraat VT Amsterdam Accountant : Deloitte Accountants BV Orteliuslaan BE Utrecht Juridisch adviseur : Van de Kamp & Co B.V. Monnikevenne RL Monnickendam Fiscaal Adviseur : BDO Accountants & Adviseurs Meander ME Arnhem Mid-Office : Darwin Financial Platform B.V. Gustav Mahlerplein MS Amsterdam 2 BELEGGINGSBELEID Beleggingsdoelstelling Doelstelling van het Fonds is het realiseren van een substantieel hoger rendement dan de MSCI-World Index. De Beheerder tracht die doelstelling te verwezenlijken door actief te handelen in individuele aandelen en in Exchange Traded Funds ( ETF s ), ook wel bekend als Trackers, waarvan de Beheerder op korte termijn een koersstijging verwacht. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

11 Beleggingsuniversum individuele aandelen Het door de Beheerder samengestelde beleggingsuniversum van aandelen waarin in beginsel belegd kan worden bestaat uit beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die voldoen aan door de Beheerder gehanteerde criteria op het gebied van (onder meer) koersontwikkeling, marktkapitalisatie en verhandelbaarheid. Beleggingsbeleid Individuele aandelen De beurskoers van een onderneming kan dagelijks bewegen ten opzichte van de intrinsieke waarde. Het Fonds probeert van de positieve koersbewegingen te profiteren door actief te handelen: aandelen worden gekocht op basis van de door de Beheerder verwachte koersstijging op de korte termijn ( volatiliteit ), niet op basis van een veronderstelde of verwachte positieve koersontwikkeling op langere termijn. Timing is dus essentieel. E TF s Het Fonds kan ook beleggen in Exchange Traded Funds ( ETF s) waarvan het Systeem een koersstijging verwacht. Er zal vooral in ETF s of Trackers gahandeld worden als er geen of onvoldoende attractieve aandelen om in te handelen worden gevonden. Deze ETF s kunnen betrekking hebben op aandelen, indexen, grondstoffen, obligaties, etc. Gebruik koersanalyse systeem Om de koersbeweging te berekenen en van hieruit een verwachting te bepalen, maakt de Beheerder gebruik van een speciaal ontwikkeld geautomatiseerd koersanalyse systeem (het Systeem ), dat Kwantitatieve Analyse technieken toepast. Op basis van de verwachtingen van het Systeem neemt de Beheerder de beslissing om al dan niet te handelen. Als het Systeem verwacht dat een aandeel (verder) zal stijgen dan wordt het gekocht (een long-positie ). Daarbij wordt gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerd systeem dat aan- en verkoopadviezen genereert.. Een ingenomen positie kan worden afgewikkeld zodra het Systeem aangeeft dat de koers zich (alsnog) negatief ontwikkelt of als een positie een van te voren bepaalde periode in de portefeuille aanwezig is. Alle posities worden in ieder geval maandelijks op basis van aanwijzingen van het Systeem afgewikkeld, tenzij de marktontwikkelingen zodanig zijn dat het onverantwoord is om de posities af te wikkelen. Het Systeem bepaalt dan ook welke posities er voor de volgende periode zullen worden ingenomen, als de marktontwikkelingen dat toelaten. Cashposities De Beheerder kan, op basis van de verwachtingen van het Systeem, besluiten dat het Fonds (gedeeltelijk of zelfs geheel) voor korte of langere tijd cash zal zijn en weinig of geen posities in aandelen zal hebben. De Beheerder kan dan besluiten de niet belegde middelen kortlopend rentedragend uit te zetten bij een bank of te beleggen in (staats)obligaties. Het is ook toegestaan om te beleggen in geldmarktgerichte beleggingsfondsen. Valutarisico Het Fonds zal valutarisico s niet afdekken. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

12 Beleggingsrestricties Het Fonds zal zich houden aan de volgende beperkingen bij het uitvoeren van haar beleggingsbeleid: het Fonds zal slechts posities innemen in beursgenoteerde aandelen of ETF s; er zullen geen short posities worden ingenomen; het Fonds zal geen effecten uitlenen; het Fonds zal geen (effecten)krediet gebruiken of anderszins een hefboom toepassen. Uitgezonderd hiervan is handelskrediet als overbrugging van transacties. Wijzigingen in het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties Eventuele (voorgenomen) wijzigingen in het beleggingsbeleid of de restricties zullen bekend worden gemaakt zoals voorzien in paragraaf 15 van dit Prospectus. Stemgedrag in aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin het Fonds belegt De Beheerder wordt geacht te beschikken over de aandelen die de Bewaarder houdt en de daaraan verbonden stemmen In beginsel zal de Beheerder geen gebruik maken van de bij de door het Fonds gehouden aandelen behorende stemrechten. Als dat wel gebeurt dan zal de Beheerder dat op zodanige wijze doen dat dit bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling van het Fonds. In het jaarverslag zal over dit onderwerp gerapporteerd worden. 3 RISICOFACTOREN De belangrijkste risico s verbonden aan beleggen in het Fonds zijn de volgende. Geen koersstijging, geen rendement Als er geen sprake is van stijgende koersen op de effectenbeurzen zal het koersanalyse systeem geen aan- of verkoopsignalen afgeven en zal er dus geen rendement gerealiseerd kunnen worden. Kwantitatieve Analyse risico De beleggingsstrategie van het Fonds kent een aantal inherente risico s. Het gebruikte koersanalyse systeem geeft aan- of verkoopsignalen die (statistisch gezien, op basis van kwantitatieve analyse) zouden moeten leiden tot winstgevende transacties. Er bestaat echter het risico dat de analyse niet juist is en/of de ingenomen positie niet winstgevend blijkt te zijn. Valutarisico's Het Fonds dekt valutaposities in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in euro s kunnen hierdoor fluctuaties in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken. Geen track record, risico dat investeringen zich niet ontwikkelen zoals verwacht Het Fonds heeft nog geen track record opgebouwd. Er bestaat geen garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Koersrisico Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico's verbonden. Beleggers dienen Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

13 zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin het Fonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden hebben effectenmarkten regelmatig gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt echter geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van het Fonds aan fluctuaties onderhevig zijn, wat kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het Fonds. Risico's van algemene economische en politieke aard Beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan risico's van algemene economische aard zoals afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en terroristische activiteiten. Tegenpartijrisico Het risico bestaat dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen. Afwikkelingsrisico Dit is het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt. Risico verlies van in bewaring gegeven activa In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa. Systeemrisico Er kunnen zich fouten of storingen voordoen in het koersanalyse systeem van de Beheerder, ten gevolge waarvan onjuiste aan- of verkoopadviezen worden gegenereerd. Daarnaast kunnen zich storingen of fouten voordoen bij externe partijen (zoals beurzen, brokers en de Bank) ten gevolge waarvan de uitvoering van orders en/of de positieadministratie onjuist plaats vindt en er derhalve door het systeem adviezen worden gegenereerd die gebaseerd zijn op verkeerde of gebrekkige informatie. Hierdoor kunnen verliezen optreden die zich anders niet voorgedaan zouden hebben. Risico van (fiscale) wetswijzigingen Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het Fonds en haar Participanten. Risico van beperkte inkoopmogelijkheid Participaties kunnen alleen worden overgedragen aan het Fonds. Het Fonds is in beginsel slechts één keer per maand, op een Transactiedag, gehouden om Participaties in te kopen, waarbij geldt dat de Beheerder onder bepaalde omstandigheden gerechtigd is inkoop op te schorten of inkoopverzoeken slechts gedeeltelijk te honoreren (zie paragraaf 10 van dit Prospectus). Inflatierisico Dit is het risico van geldontwaarding. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

14 Beleggingsmanagementrisico De performance van het Fonds is mede afhankelijk van de prestaties van de personen die het beleggingsbeleid van het Fonds uitvoeren. Overlijden, arbeidsongeschiktheid, vertrek, insolventie of terugtrekking van één van deze personen kan de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. 4 DE BEHEERDER De Beheerder Beheerder van het Fonds is Fonds Janssen B.V., gevestigd te Arnhem. De Beheerder is voor onbepaalde tijd opgericht op 29 mei 2008 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer De statuten van de Beheerder liggen ter inzage ten kantore van de Beheerder, staan op de Website en worden op verzoek kosteloos toegezonden aan Participanten. Geen Wft vergunning De Beheerder beschikt niet over een vergunning als bedoeld in artikel 2:67 van de Wft. Het Fonds valt derhalve niet onder het toezicht van de AFM. De directie van de Beheerder De directie van de Beheerder bestaat uit: Gerard Janssen (1947) Gerard komt oorspronkelijk uit de informatica. Is zijn carrière in 1970 begonnen als programmeur bij de Postbank, later naar Volmac en Rendeck overgestapt en daarna zijn eigen softwarehouse gestart. Begin jaren 80 overgestapt naar management consultancy en interim management en dit gedaan tot In dat jaar begonnen om samen met zijn compagnon een volledig geautomatiseerd systeem te bouwen voor Alex. Dit is in 2005 live gegaan onder de naam Alex Assist. Later werd en wordt dit systeem ook als basis gebruikt voor Alex Vermogensbeheer. Nadat hij zijn bedrijf verkocht had aan Alex (Rabobank) is hij weer opnieuw gestart met het ontwikkelen van een volledig geautomatiseerd kwantitatief handelssysteem als basis voor een beleggingsfonds. Gerard heeft informatica (HBO), bedrijfseconomie (HBO) en bedrijfskunde gestudeerd (HBO). In 1989 is hij als Master of Business Administration afgestudeerd. Principles of Fund Governance, onafhankelijk toezicht De Beheerder past een aantal principes toe ter waarborging van een integere uitoefening van het bedrijf en een zorgvuldige dienstverlening (als bedoeld in de artikelen 4:11, 4:14 en 4:25 van de Wft). Deze principes zijn vooral gericht op de bescherming van de belangen van de Participanten en het zoveel mogelijk beperken van belangenconflicten. Op de naleving van de hierop gebaseerde regels en procedures (de Principles of Fund Governance ) wordt toezicht gehouden door een van de Beheerder onafhankelijke partij, FM&I B.V. (de Toezichthouder ). De Toezichthouder is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden, daaronder mede begrepen het Fonds, de Participanten en andere bij het Fonds betrokken personen, tenzij en voor zover die schade rechtstreeks het gevolg is van grove schuld of opzet van Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

15 de Toezichthouder in de uitoefening van haar taken. De Principles of Fund Governance en gegevens over de Toezichthouder zijn te vinden op de Website. Andere activiteiten Beheerder Op het moment van publicatie van dit Prospectus beheert de Beheerder geen andere beleggingsinstellingen. 5. DE BEWAARDER De Bewaarder Als Bewaarder van het Fonds treedt op Stichting Bewaarder Fonds Janssen Aandelen. De Bewaarder is gevestigd aan de Utrechtseweg 31D, 3811 NA Amersfoort. Zij is, voor onbepaalde tijd, opgericht op 29 september 2010 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer De Bewaarder heeft als enige statutaire doelstelling het vervullen van de functie van bewaarder van het Fonds. Verplichtingen van de Bewaarder De verplichtingen van de Bewaarder zijn vastgelegd in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring (Bijlage I van dit Prospectus, artikel 4). De Bewaarder heeft de uitvoering van deze taken uitbesteed aan de Administrateur. Aansprakelijkheid Bewaarder De Bewaarder is ten opzichte van het Fonds en de Participanten aansprakelijk voor door Participanten geleden schade, indien en voor zover die schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen. Dit is ook het geval als de Bewaarder de bij hem in bewaring gegeven activa geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd of bepaalde werkzaamheden heeft uitbesteed. Bestuur van de Bewaarder Het bestuur van de Bewaarder bestaat uit: E.A. Kuyl (1961) Opleiding: HEAO in Rotterdam en Opleiding voor Hoger, Financieel en Administratief Management tot Controller te Utrecht. Is een van de oprichters van Circle Partners, een sinds 2000 opererende internationale groep die trust- en financieel administratieve diensten verleent aan privé cliënten, bedrijven en instellingen vanuit haar kantoren te Nederland, de Britse Maagdeneilanden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Slowakije. Is sinds de oprichting nauw betrokken bij Circle Partners als bestuurder. Hij was werkzaam als chief financial officer bij Speed Ventures N.V. ( ). Tussen 1987 en 1999 was hij in diverse functies werkzaam binnen de Citco Group, een internationale groep op het gebied van financiële dienstverlening aan hedge funds, private equity - en vastgoedondernemingen, institutionele instellingen. Tussen 1997 en 1999 werkte hij bij Citco Fund Services (Amsterdam) B.V. als assistant managing director waar hij verantwoordelijk was voor operationele zaken. Daarvoor was hij werkzaam als senior account manager corporate trust bij Citco Nederland B.V. ( ). Hij werkte als Controller op de Nederlandse Antillen bij Citco Banking Corporation N.V. ( ) en bij Curaçao International Trust Company N.A. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

16 (Citco Group) ( ). Hij begon zijn carrière in 1983 bij Maas Shipstores B.V. in Rotterdam waar hij verschillende functies heeft vervuld. P.J. van der Pols (1962) Opleiding: HEAO Bedrijfseconomie in Rotterdam en Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Heeft door zijn ervaring en kennis van de sector een uitstekende reputatie opgebouwd binnen de financiële dienstverlening. Is medeoprichter van het in 2000 gestarte Circle Partners, een internationale groep die trust- en financieel administratieve diensten verleent aan privé cliënten, bedrijven en instellingen vanuit haar kantoren te Nederland, de Britse Maagdeneilanden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Slowakije. Sinds haar oprichting is hij als bestuurder actief betrokken bij de Circle groep. Binnen Citco Group, een internationale groep op het gebied van financiële dienstverlening aan hedge funds, private equity - en vastgoedondernemingen en institutionele instellingen, was hij tussen 1993 en 2000 werkzaam in verschillende functies. Zo was hij bij Citco Fund Services (Amsterdam) B.V. ( ) managing director van de marketing afdeling, waar hij zich toelegde op de Europese markt. Daarvoor was hij ( ) werkzaam bij Citco (Suisse) S.A. te Lausanne, Zwitserland, waarvan de laatste jaren tevens als managing director. Op de Nederlandse Antillen werkte hij ( ) als jurist en account manager bij Curaçao International Trust Company N.A. (Citco Group). Hij begon zijn loopbaan in 1983 bij de Koninklijke Shell Groep, waar hij diverse financiële functies heeft vervuld. Bewaarder niet gelieerd aan de Beheerder De Bewaarder is op geen enkele wijze gelieerd aan de Beheerder. Daardoor is onafhankelijkheid ten opzichte van de Beheerder gewaarborgd. 6 DE ADMINISTRATEUR De Beheerder heeft Circle Investment Support Services B.V. benoemd als Administrateur van het Fonds. De Administrateur maakt onderdeel uit van Circle Partners, een internationale groep die trustdiensten en financieel administratieve diensten verleent aan privé cliënten, bedrijven en instellingen vanuit haar kantoren te Nederland, de Britse Maagdeneilanden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Slowakije. Op grond van de tussen de Administrateur en de Beheerder gesloten administratieovereenkomst, die voldoet aan de daaraan in de toepasselijke regelgeving gestelde eisen, is de Administrateur onder supervisie van de Beheerder, verantwoordelijk voor: het onderhouden van het register van Participanten; de administratieve verwerking van uitgifte en inkoop van Participaties; het voorbereiden van en het voeren van de beleggingsadministratie en de financiële administratie van het Fonds; het periodiek berekenen van de Netto Vermogenswaarde van het Fonds en van de Participaties; het uitbetalen van vergoedingen en onkosten. Daarnaast verricht de Administrateur de door de Bewaarder aan haar uitbestede werkzaamheden. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

17 De Administrateur zal op geen enkele wijze en in geen enkel geval op (de juistheid van) enige investeringsbeslissing en de invloed hiervan op de prestaties van het Fonds toezien. 7 PARTICIPANTEN Rechten Participanten op het fondsvermogen Iedere Participant is economisch gerechtigd tot een Serie in verhouding tot het door hem gehouden aantal Participaties daarin. Aansprakelijkheid Participanten Participanten zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Beheerder en de Bewaarder. Zij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van het Fonds voor zover die de hoogte van de op hun Participaties gestorte of nog te storten inbreng te boven gaan. Register van Participanten De Participanten en de uitgegeven Participaties worden geregistreerd in het register van Participanten. Dit register wordt bijgehouden door de Administrateur. Elke Participant krijgt, desgewenst, een bewijs van inschrijving toegestuurd. Vergadering van Participanten Vergaderingen van Participanten worden gehouden wanneer de Voorwaarden van Beheer en Bewaring dat voorschrijven of wanneer de Beheerder en de Bewaarder dit wenselijk achten in het belang van de Participanten. In de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is de regeling voor het oproepen van een vergadering van Participanten en de wijze van stemmen uiteengezet. 8 VASTSTELLING NETTO VERMOGENSWAARDE Maandelijkse vaststelling De Netto Vermogenswaarde van iedere Serie en per Participatie in euro wordt in beginsel uiterlijk vijf Werkdagen na iedere Transactiedag door de Beheerder vastgesteld op basis van de berekening van de Administrateur. Dit geschiedt door per Serie de waarde van de activa, inclusief saldo van baten en lasten, verminderd met de verplichtingen, te delen door het aantal uitstaande Participaties. Bij de vaststelling van deze waarde zal rekening worden gehouden met vooruitbetaalde kosten, verschuldigde (maar nog niet betaalde) kosten, een reservering voor de prestatievergoeding en het aan de Participanten uit te keren rendement en nog te ontvangen rente en andere vergoedingen. Waardering effecten, andere activa en passiva De waardering van activa en passiva vindt als volgt plaats: beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de meest recente officiële beurskoers (slotkoers) van de aan de Waarderingsdag (of, als een effectenbeurs dan gesloten was, de daaraan voorgaande dag waarop de betreffende effectenbeurs was geopend); Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

18 liquide middelen en deposito s die onmiddellijk opeisbaar zijn worden gewaardeerd op nominale waarde; activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend naar euro tegen de wisselkoers op de laatste Werkdag voorafgaand aan de Waarderingsdag; overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Bepaling resultaat Het aan een Serie toe te rekenen resultaat wordt bepaald door de som van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersresultaten die betrekking hebben op beleggingen, de opbrengsten van het in de afgelopen maand gedeclareerd contant dividend en de rente over de periode tussen de Waarderingsdag en de voorafgaande Waarderingsdag, te verminderen met de aan die maand toe te rekenen kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opschorting vaststelling Netto Vermogenswaarde De Beheerder kan de vaststelling van de Netto Vermogenswaarde tijdelijk opschorten in onder meer de volgende gevallen: een of meer effectenbeurzen of markten waar een belangrijk deel van de beleggingen van het Fonds genoteerd staat of wordt verhandeld, zijn gesloten of de handel in beleggingen van het Fonds is beperkt of opgeschort; er doen zich omstandigheden voor (buiten de invloedsfeer van de Beheerder) die direct of indirect verband houden met de politieke, economische, militaire of monetaire situatie die de bepaling van de waarde van het Fonds verhinderen; de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaliter worden gebruikt voor de bepaling van de waarde van het Fonds functioneren niet meer of de waarde kan om een andere reden niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid worden bepaald; er is volgens de Beheerder sprake van een noodsituatie als gevolg waarvan het niet doelmatig is of niet mogelijk is om de beleggingen te vervreemden of te waarderen zonder de belangen van de Participanten in ernstige mate te schaden. Compensatie Participanten ingeval van onjuiste berekening Netto Vermogenswaarde Indien wordt geconstateerd dat de Netto Vermogenswaarde van een Serie niet juist is vastgesteld dan zal de Beheerder gedupeerde toegetreden of uitgetreden Participanten, respectievelijk de Participanten in die Serie compenseren voor daadwerkelijk geleden schade als: (i) de fout is gemaakt door de Beheerder of de Administrateur; (ii) het verschil tussen de gehanteerde en de juiste Netto Vermogenswaarde meer dan 1% is; (iii) het nadeel voor de betreffende Participant tenminste 250 bedraagt; en (iv) de fout niet dateert van eerder dan drie maanden voor de constatering. Als de betreffende Serie (ten onrechte) voordeel heeft gehad bij deze situatie mag de Beheerder door haar aan Participanten uitgekeerde bedragen verhalen op die Serie, tot het bedrag van dat voordeel. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

19 9 UITGIFTE EN OMWISSELING VAN PARTICIPATIES UITGIFTE VAN PARTICIPATIES Minimum participatie Het minimum bedrag waarvoor geparticipeerd kan worden is Vervolgstortingen dienen minimaal te bedragen. Participatie voor minimaal is mogelijk voor (rechts)personen: (i) die voorkomen op een bij de Bewaarder gedeponeerde lijst van 99 mogelijke Participanten; of (ii) die een gekwalificeerde belegger zijn zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wft. Uitgifte Het Fonds zal op iedere Transactiedag een nieuwe Serie Participaties uitgeven (aangeduid met nummer maand en jaar van uitgifte). Uitgifte zal plaatsvinden tegen een Netto Vermogenswaarde van 100 per Participatie. De eerste storting dient gelijk te zijn aan (Dit minimum geldt niet in de hierboven, onder het kopje Minimum participatie vermelde uitzonderingsgevallen.) Verzoek tot uitgifte (uiterlijk 5 dagen voor Transactiedag), formulier Een verzoek tot uitgifte van Participaties dient de Administrateur uiterlijk vijf Werkdagen voorafgaande aan de beoogde Transactiedag te hebben bereikt. Voor het verzoek moet gebruik gemaakt worden van een speciaal formulier, dat verkrijgbaar is via de Website. Het verzoek tot uitgifte dient het bedrag in euro te vermelden waarvoor uitgifte wordt verzocht. Storting (uiterlijk 3 Werkdagen voor Transactiedag) Storting op Participaties mag alleen geschieden ten laste van een geldrekening ten name van de Participant bij een kredietinstelling met zetel in een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of een andere staat waarvoor afgeleide identificatie is toegestaan krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Stortingen moeten uiterlijk 3 Werkdagen voor de uitgifte op de rekening van de Bewaarder zijn bijgeschreven. Over de periode tussen de storting en de uitgifte van de Participaties wordt geen rente vergoed. De ontvangen rente komt toe aan het Fonds. Gevolg niet tijdig ontvangen storting of uitgifteverzoek Indien een verzoek om uitgifte of het participatiebedrag niet tijdig voor een Transactiedag is ontvangen, zal de uitgifte worden opgeschort tot de volgende Transactiedag. Niettemin is de Beheerder in dat geval gerechtigd, maar niet verplicht, de uitgifte van Participaties op de beoogde Transactiedag plaats te laten vinden indien zowel het verzoek om uitgifte als het participatiebedrag voor die Transactiedag is ontvangen. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

20 Bepaling aantal uit te geven Participaties, fracties Het aantal Participaties dat wordt uitgegeven is gelijk aan: (i) het gestorte bedrag; gedeeld door; (ii) 100. Bevestiging De Administrateur zal de Participant binnen 5 Werkdagen na vaststelling van de Netto Vermogenswaarde een bevestiging van het toegekende aantal Participaties sturen. Opschorting of weigering uitgifte De Beheerder kan verzoeken tot uitgifte geheel of gedeeltelijk weigeren of opschorten indien: a. de Beheerder de berekening van de Netto Vermogenswaarde heeft opgeschort; b. de Beheerder van mening is dat uitgifte strijdig zou zijn met een wettelijke bepaling; c. de toepassing van de wettelijk vereiste Know Your Customer procedure daar naar het oordeel van de Beheerder aanleiding voor geeft; d. de Beheerder van mening is dat (i) in redelijkheid kan worden verwacht dat toekenning van Participatie(s) tot gevolg zal hebben dat de belangen van de bestaande Participanten onevenredig worden geschaad; of (ii) belegging van het door toekenning van Participaties te ontvangen bedrag, gelet op marktomstandigheden, onverantwoord of onmogelijk is; e. als een besluit tot liquidatie van het Fonds is genomen. Verder is de Beheerder te allen tijde gerechtigd om in individuele gevallen, zonder opgaaf van reden, een verzoek tot uitgifte te weigeren. Ingeval van weigering van uitgifte doet de Beheerder daarvan binnen een redelijke termijn mededeling aan de betreffende (rechts)persoon en de eventueel reeds ontvangen gelden worden in dat geval per ommegaande geretourneerd. OMWISSELING VAN PARTICIPATIES Achtergrond: Performance fee en high watermark De Beheerder heeft recht op een prestatievergoeding van 20% van de stijging van de Netto Vermogenswaarde per Participatie van een Serie boven de in het verleden bereikte hoogste Netto Vermogenswaarde (de zogenaamde High Watermark ). Het gebruik van een High Watermark beoogt te bewerkstelligen dat Participanten geen prestatievergoeding betalen over Participaties wanneer eerder op die Participaties geleden verliezen nog niet zijn goedgemaakt door waardestijging daarvan. Om onevenwichtigheden voor individuele Participanten of de Beheerder te beperken wordt de prestatievergoeding door de Administrateur berekend volgens een bepaalde methode. Deze methode zorgt er voor dat, ongeacht de datum van uitgifte of inkoop van Participaties de prestatievergoeding alleen in rekening wordt gebracht over de werkelijke waardestijging van een Participatie. Omwisseling Per de eerste dag van ieder kalenderkwartaal worden de Participaties in een Serie waarvan de Netto Vermogenswaarde van een participatie in de Serie hoger is dan de High Watermark van die Serie en die van de Lead Serie omgewisseld in Participaties in de Lead Serie. De omwisseling geschiedt tegen de Netto Vermogenswaardes van de betreffende Serie en van de Lead Serie. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring van Capvest Masters Funds met de fondsen Capvest Masters Fund Defensief Capvest Masters Fund Offensief Capvest B.V. Rijksweg 41 6581 ED Malden Postbus 1036

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT Bijgewerkt tot 31 juli 2013

PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT Bijgewerkt tot 31 juli 2013 PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT Bijgewerkt tot 31 juli 2013 Dit document bevat een niet officiële Nederlandse vertaling van

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Prospectus Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G Augustus

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie