fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem"

Transcriptie

1 fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

2 INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie 8 2 Beleggingsbeleid 10 3 Risicofactoren 12 4 De Beheerder 14 5 De Bewaarder 15 6 De Administrateur 16 7 Participanten 17 8 Vaststelling Netto Vermogenswaarde 17 9 Uitgifte en omwisseling van Participaties Inkoop van Participaties Vergoedingen en kosten Fiscale aspecten Dividendbeleid Duur van het Fonds, beëindiging en vereffening Verslaglegging en informatieverstrekking Wet op het financieel toezicht Overige gegevens Verklaring van de Beheerder Goedkeurend Assurance Rapport van de Accountant 30 Bijlage I Voorwaarden van Beheer en Bewaring 31 Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 2 -

3 DEFINITIES In dit prospectus hebben de hieronder dikgedrukte woorden de volgende betekenis: Administrateur : Circle Investment Support Services B.V. AFM : Stichting Autoriteit Financiële Markten Beheerder : Fonds Janssen B.V. Besluit Gedragstoezicht : het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) Bewaarder : Stichting Bewaarder Fonds Janssen Aandelen Fonds : Fonds Janssen Aandelen Lead Serie : de bij de start van het Fonds uitgegeven Serie Netto Vermogenswaarde : de intrinsieke waarde van het Fonds, berekend zoals voorzien in dit Prospectus Participant : de houder van één of meer Participaties in het Fonds Participatie : een recht van deelneming in het vermogen van het Fonds, waaronder begrepen een recht van deelneming in een Serie Prospectus : dit prospectus, inclusief de bijlagen Serie : een apart geadministreerd gedeelte van het vermogen van het Fonds Transactiedag : de dag waarop uitgifte of inkoop van Participaties plaats kan vinden, zijnde: (i) de eerste kalenderdag van iedere kalendermaand; (ii) een door de Beheerder vastgestelde andere dag Voorwaarden van Beheer en Bewaring : de in Bijlage I opgenomen voorwaarden Waarderingsdag : de dag per wanneer de Netto Vermogenswaarde van de Series en de Netto Vermogenswaarde per Participatie in de diverse Series wordt vastgesteld, zijnde de laatste Werkdag voorafgaande aan een Transactiedag;; Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 3 -

4 Website : de door de Beheerder ten behoeve van het Fonds onderhouden website: Werkdag : een dag waarop Euronext Amsterdam en de banken in Nederland geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van transacties in financiële instrumenten Wft : de Wet op het financieel toezicht (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 4 -

5 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Potentiële beleggers in het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan het beleggen in het Fonds financiële risico's zijn verbonden. Zij dienen dan ook goede nota te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus (inclusief de daarvan deel uitmakende Voorwaarden van Beheer en Bewaring) en zo nodig onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico s. De waarde van een Participatie in het Fonds kan fluctueren. Het is mogelijk dat Participanten minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit Prospectus De Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de in dit Prospectus opgenomen gegevens. Die gegevens zijn, voor zover dat de Beheerder redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid. Er zijn geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Prospectus zou wijzigen. De verstrekking en verspreiding van dit Prospectus houden niet in dat alle hierin vermelde informatie op dat moment nog juist is. Gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen regelmatig op de Website worden geactualiseerd. Eventueel door derden over het Fonds verstrekte informatie De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de juistheid van door derden over het Fonds verstrekte informatie. Beperkingen ten aanzien van de verspreiding van dit Prospectus in andere landen De afgifte en verspreiding van het Prospectus kan in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Dat geldt ook voor het aanbieden of verkopen van Participaties in het Fonds. De Beheerder verzoekt personen die in het bezit komen van het Prospectus zich op de hoogte te stellen van het eventueel bestaan van dergelijke beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus is geen aanbod van enig effect of uitnodiging tot het doen van een aanbod aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. De Beheerder is niet aansprakelijk voor welke schending dan ook van enige toepasselijke beperking door wie dan ook, ongeacht of deze persoon een potentiële koper van Participaties is of niet. Geen Wft-vergunning De Beheerder beschikt niet over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. De vrijstelling van artikel 4 lid 1 onder a (minimum deelnamebedrag ) van de Vrijstellingsregeling Wft en artikel 4 lid 1 onder c van de Vrijstellingsregeling Wft (aanbieden aan een bij de Bewaarder gedeponeerde lijst van 99 potentiële deelnemers die geen gekwalificeerde belegger zijn en aanbieden aan gekwalificeerde beleggers) zijn van toepassing. Omdat de Beheerder de doelstellingen en inhoud van de Wft onderschrijft wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 5 -

6 Toepasselijk recht Op het Prospectus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Informatiedocument Voor het Fonds is een informatiedocument opgesteld met informatie over het Fonds, de kosten en de aan deelname verbonden risico s. Deze is verkrijgbaar via website www. fondsjanssen.nl. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 6 -

7 PROFIEL BELEGGER Het Fonds neemt, op basis van verwachtingen van een geautomatiseerd koersanalyse systeem dat Kwantitatieve Analyse technieken toepast, posities in (alleen long) in individuele aandelen en Trackers oftewel Exchange Traded Funds ( ETF s ). Geprobeerd wordt te profiteren van de beweeglijkheid (de volatiliteit ) van de effectenbeurzen en individuele aandelen. Er wordt op korte termijn actief gehandeld, gericht op lange termijn rendement. Een belegging in het Fonds is vooral geschikt voor beleggers: die zich realiseren dat het Fonds belegt op de korte termijn, alleen rendement kan genereren als er sprake is van stijgende koersen op de effectenbeurzen en sterk afhankelijk is van de werking van het gebruikte koersanalyse systeem; die de risico s verbonden aan de beleggingsstrategie van het Fonds overzien en bereid en in staat zijn om het risico van (aanzienlijke) waardevermindering van de belegging te nemen; voor wie het belang in het Fonds slechts een beperkt percentage van hun totale beleggingen zal vertegenwoordigen; die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren (uittreding is slechts één maal per maand mogelijk); die zich realiseren dat Fonds en Beheerder niet onder toezicht staan van de AFM. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 7 -

8 1 STRUCTUUR, ALGEMENE INFORMATIE Datum van oprichting Het Fonds is, bij notariële akte verleden door mr R.J.C. van Helden te Amsterdam, opgericht op 21 oktober Fonds voor gemene rekening Het Fonds is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de Bewaarder en elk van de Participanten. Op grond van die overeenkomst worden door de Beheerder voor rekening en risico van de Participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de Bewaarder voor de Participanten worden bewaard. De Participanten zijn naar rato van het aantal door hen gehouden Participaties gerechtigd tot het fondsvermogen. Het Fonds is geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. Toetreding tot het Fonds schept uitsluitend rechten en verplichtingen van de Participanten ten opzichte van het Fonds en niet ook ten opzichte van de andere Participanten. Niet beursgenoteerd Het Fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Open end Het Fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, op iedere Transactiedag Participaties uit te geven of in te kopen tegen de Netto Vermogenswaarde daarvan op die Transactiedag. Beheerder De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Beheerder zijn: het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid. De Beheerder neemt de beslissingen over de beleggingsactiviteiten van het Fonds; het (doen) voeren van de administratie van het Fonds; het juist en tijdig vaststellen van de Netto Vermogenswaarde; het er zorg voor dragen dat het Fonds voldoet aan de toepasselijke regelgeving; het bewaken van het belang van de Participanten. (Zie verder paragraaf 4, De Beheerder ). Bewaarder De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Bewaarder zijn: het behartigen van de belangen van de Participanten; het ten behoeve van de Participanten fungeren als juridisch eigenaar van de bezittingen van het Fonds; het er op toezien dat het vermogen van het Fonds wordt beheerd in overeenstemming met wat daarover in het Prospectus en in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is bepaald; het er op toezien dat de uitgaande geldstromen van het Fonds overeenkomen met daadwerkelijk gemaakte kosten, en dat uittredende Participanten een correcte vergoeding ontvangen; het controleren of toetredende Participanten het juiste aantal Participaties ontvangen. (Zie verder paragraaf 5, De Bewaarder.) Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 8 -

9 Administrateur De Administrateur heeft, onder verantwoordelijkheid van de Beheerder, als belangrijkste taken: (i) het voeren van de financiële- en beleggingsadministratie van het Fonds; (ii) het berekenen van de Netto Vermogenswaarde; en (iii) het bijhouden van het participantenregister van het Fonds. (Zie verder paragraaf 6, De Administrateur.) Participanten De Participanten in een bepaalde Serie zijn gezamenlijk (ieder naar rato van het aantal door hem gehouden Participaties) economisch gerechtigd tot het tot die Serie behorende deel van het vermogen van het Fonds. Het door de Participanten bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor hun rekening en risico. (Zie verder paragraaf 7, Participanten.) Rechtsverhouding tussen Participanten, Beheerder en Bewaarder De rechtsverhouding tussen de Participanten, de Beheerder en de Bewaarder wordt beheerst door wat in dit Prospectus is opgenomen en door het bepaalde in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring, die een onderdeel vormen van het Prospectus en als Bijlage I zijn opgenomen. Netto Vermogenswaarde De Netto Vermogenswaarde wordt tenminste één keer per maand berekend door de Administrateur, zoals uiteengezet in paragraaf 8 van dit Prospectus ( Vaststelling Netto Vermogenswaarde ). Minimum participatiebedrag Er kan voor een minimum bedrag van worden deelgenomen in het Fonds. (In bepaalde gevallen geldt een minimum van , zie paragraaf 9, Uitgifte van Participaties ). Bij de start van het Fonds zullen Participaties worden uitgegeven met een Netto Vermogenswaarde van 100 per participatie. Verzoeken om uitgifte of inkoop Verzoeken om uitgifte of inkoop van Participaties kunnen worden gedaan aan de Administrateur, door middel van daartoe ter beschikking gestelde formulieren. De Beheerder is niet gehouden om een verzoek om uitgifte te honoreren. (Zie verder paragraaf 9, Uitgifte van Participaties en paragraaf 10, Inkoop van Participaties, overdracht.) Beperkte overdraagbaarheid Participaties Het Fonds heeft een besloten karakter: Participaties kunnen alleen worden verkocht aan het Fonds en aan bloed- of aanverwanten in de rechte linie. Fiscaliteit Fonds Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van Participaties wordt het Fonds voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als fiscaal transparant. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. Geen Wft-vergunning De Beheerder beschikt niet over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. De vrijstellingen van artikel 4 lid 1 onder a en c van de Vrijstellingsregeling Wft zijn van toepassing.omdat de Beheerder de doelstellingen en inhoud van de Wft onderschrijft wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( ) - 9 -

10 Algemene gegevens: Kantooradres Fonds : IJsselburcht 3, 6825 BS te Arnhem Beheerder : Fonds Janssen B.V. IJsselburcht 3, 6825 BS te Arnhem Bewaarder : Stichting Bewaarder Fonds Janssen Aandelen Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Administrateur : Circle Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Depotbank : KAS Bank N.V. Spuistraat VT Amsterdam Accountant : Deloitte Accountants BV Orteliuslaan BE Utrecht Juridisch adviseur : Van de Kamp & Co B.V. Monnikevenne RL Monnickendam Fiscaal Adviseur : BDO Accountants & Adviseurs Meander ME Arnhem Mid-Office : Darwin Financial Platform B.V. Gustav Mahlerplein MS Amsterdam 2 BELEGGINGSBELEID Beleggingsdoelstelling Doelstelling van het Fonds is het realiseren van een substantieel hoger rendement dan de MSCI-World Index. De Beheerder tracht die doelstelling te verwezenlijken door actief te handelen in individuele aandelen en in Exchange Traded Funds ( ETF s ), ook wel bekend als Trackers, waarvan de Beheerder op korte termijn een koersstijging verwacht. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

11 Beleggingsuniversum individuele aandelen Het door de Beheerder samengestelde beleggingsuniversum van aandelen waarin in beginsel belegd kan worden bestaat uit beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die voldoen aan door de Beheerder gehanteerde criteria op het gebied van (onder meer) koersontwikkeling, marktkapitalisatie en verhandelbaarheid. Beleggingsbeleid Individuele aandelen De beurskoers van een onderneming kan dagelijks bewegen ten opzichte van de intrinsieke waarde. Het Fonds probeert van de positieve koersbewegingen te profiteren door actief te handelen: aandelen worden gekocht op basis van de door de Beheerder verwachte koersstijging op de korte termijn ( volatiliteit ), niet op basis van een veronderstelde of verwachte positieve koersontwikkeling op langere termijn. Timing is dus essentieel. E TF s Het Fonds kan ook beleggen in Exchange Traded Funds ( ETF s) waarvan het Systeem een koersstijging verwacht. Er zal vooral in ETF s of Trackers gahandeld worden als er geen of onvoldoende attractieve aandelen om in te handelen worden gevonden. Deze ETF s kunnen betrekking hebben op aandelen, indexen, grondstoffen, obligaties, etc. Gebruik koersanalyse systeem Om de koersbeweging te berekenen en van hieruit een verwachting te bepalen, maakt de Beheerder gebruik van een speciaal ontwikkeld geautomatiseerd koersanalyse systeem (het Systeem ), dat Kwantitatieve Analyse technieken toepast. Op basis van de verwachtingen van het Systeem neemt de Beheerder de beslissing om al dan niet te handelen. Als het Systeem verwacht dat een aandeel (verder) zal stijgen dan wordt het gekocht (een long-positie ). Daarbij wordt gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerd systeem dat aan- en verkoopadviezen genereert.. Een ingenomen positie kan worden afgewikkeld zodra het Systeem aangeeft dat de koers zich (alsnog) negatief ontwikkelt of als een positie een van te voren bepaalde periode in de portefeuille aanwezig is. Alle posities worden in ieder geval maandelijks op basis van aanwijzingen van het Systeem afgewikkeld, tenzij de marktontwikkelingen zodanig zijn dat het onverantwoord is om de posities af te wikkelen. Het Systeem bepaalt dan ook welke posities er voor de volgende periode zullen worden ingenomen, als de marktontwikkelingen dat toelaten. Cashposities De Beheerder kan, op basis van de verwachtingen van het Systeem, besluiten dat het Fonds (gedeeltelijk of zelfs geheel) voor korte of langere tijd cash zal zijn en weinig of geen posities in aandelen zal hebben. De Beheerder kan dan besluiten de niet belegde middelen kortlopend rentedragend uit te zetten bij een bank of te beleggen in (staats)obligaties. Het is ook toegestaan om te beleggen in geldmarktgerichte beleggingsfondsen. Valutarisico Het Fonds zal valutarisico s niet afdekken. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

12 Beleggingsrestricties Het Fonds zal zich houden aan de volgende beperkingen bij het uitvoeren van haar beleggingsbeleid: het Fonds zal slechts posities innemen in beursgenoteerde aandelen of ETF s; er zullen geen short posities worden ingenomen; het Fonds zal geen effecten uitlenen; het Fonds zal geen (effecten)krediet gebruiken of anderszins een hefboom toepassen. Uitgezonderd hiervan is handelskrediet als overbrugging van transacties. Wijzigingen in het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties Eventuele (voorgenomen) wijzigingen in het beleggingsbeleid of de restricties zullen bekend worden gemaakt zoals voorzien in paragraaf 15 van dit Prospectus. Stemgedrag in aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin het Fonds belegt De Beheerder wordt geacht te beschikken over de aandelen die de Bewaarder houdt en de daaraan verbonden stemmen In beginsel zal de Beheerder geen gebruik maken van de bij de door het Fonds gehouden aandelen behorende stemrechten. Als dat wel gebeurt dan zal de Beheerder dat op zodanige wijze doen dat dit bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling van het Fonds. In het jaarverslag zal over dit onderwerp gerapporteerd worden. 3 RISICOFACTOREN De belangrijkste risico s verbonden aan beleggen in het Fonds zijn de volgende. Geen koersstijging, geen rendement Als er geen sprake is van stijgende koersen op de effectenbeurzen zal het koersanalyse systeem geen aan- of verkoopsignalen afgeven en zal er dus geen rendement gerealiseerd kunnen worden. Kwantitatieve Analyse risico De beleggingsstrategie van het Fonds kent een aantal inherente risico s. Het gebruikte koersanalyse systeem geeft aan- of verkoopsignalen die (statistisch gezien, op basis van kwantitatieve analyse) zouden moeten leiden tot winstgevende transacties. Er bestaat echter het risico dat de analyse niet juist is en/of de ingenomen positie niet winstgevend blijkt te zijn. Valutarisico's Het Fonds dekt valutaposities in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in euro s kunnen hierdoor fluctuaties in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken. Geen track record, risico dat investeringen zich niet ontwikkelen zoals verwacht Het Fonds heeft nog geen track record opgebouwd. Er bestaat geen garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Koersrisico Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico's verbonden. Beleggers dienen Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

13 zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin het Fonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden hebben effectenmarkten regelmatig gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt echter geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van het Fonds aan fluctuaties onderhevig zijn, wat kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het Fonds. Risico's van algemene economische en politieke aard Beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan risico's van algemene economische aard zoals afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en terroristische activiteiten. Tegenpartijrisico Het risico bestaat dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen. Afwikkelingsrisico Dit is het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt. Risico verlies van in bewaring gegeven activa In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa. Systeemrisico Er kunnen zich fouten of storingen voordoen in het koersanalyse systeem van de Beheerder, ten gevolge waarvan onjuiste aan- of verkoopadviezen worden gegenereerd. Daarnaast kunnen zich storingen of fouten voordoen bij externe partijen (zoals beurzen, brokers en de Bank) ten gevolge waarvan de uitvoering van orders en/of de positieadministratie onjuist plaats vindt en er derhalve door het systeem adviezen worden gegenereerd die gebaseerd zijn op verkeerde of gebrekkige informatie. Hierdoor kunnen verliezen optreden die zich anders niet voorgedaan zouden hebben. Risico van (fiscale) wetswijzigingen Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het Fonds en haar Participanten. Risico van beperkte inkoopmogelijkheid Participaties kunnen alleen worden overgedragen aan het Fonds. Het Fonds is in beginsel slechts één keer per maand, op een Transactiedag, gehouden om Participaties in te kopen, waarbij geldt dat de Beheerder onder bepaalde omstandigheden gerechtigd is inkoop op te schorten of inkoopverzoeken slechts gedeeltelijk te honoreren (zie paragraaf 10 van dit Prospectus). Inflatierisico Dit is het risico van geldontwaarding. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

14 Beleggingsmanagementrisico De performance van het Fonds is mede afhankelijk van de prestaties van de personen die het beleggingsbeleid van het Fonds uitvoeren. Overlijden, arbeidsongeschiktheid, vertrek, insolventie of terugtrekking van één van deze personen kan de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. 4 DE BEHEERDER De Beheerder Beheerder van het Fonds is Fonds Janssen B.V., gevestigd te Arnhem. De Beheerder is voor onbepaalde tijd opgericht op 29 mei 2008 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer De statuten van de Beheerder liggen ter inzage ten kantore van de Beheerder, staan op de Website en worden op verzoek kosteloos toegezonden aan Participanten. Geen Wft vergunning De Beheerder beschikt niet over een vergunning als bedoeld in artikel 2:67 van de Wft. Het Fonds valt derhalve niet onder het toezicht van de AFM. De directie van de Beheerder De directie van de Beheerder bestaat uit: Gerard Janssen (1947) Gerard komt oorspronkelijk uit de informatica. Is zijn carrière in 1970 begonnen als programmeur bij de Postbank, later naar Volmac en Rendeck overgestapt en daarna zijn eigen softwarehouse gestart. Begin jaren 80 overgestapt naar management consultancy en interim management en dit gedaan tot In dat jaar begonnen om samen met zijn compagnon een volledig geautomatiseerd systeem te bouwen voor Alex. Dit is in 2005 live gegaan onder de naam Alex Assist. Later werd en wordt dit systeem ook als basis gebruikt voor Alex Vermogensbeheer. Nadat hij zijn bedrijf verkocht had aan Alex (Rabobank) is hij weer opnieuw gestart met het ontwikkelen van een volledig geautomatiseerd kwantitatief handelssysteem als basis voor een beleggingsfonds. Gerard heeft informatica (HBO), bedrijfseconomie (HBO) en bedrijfskunde gestudeerd (HBO). In 1989 is hij als Master of Business Administration afgestudeerd. Principles of Fund Governance, onafhankelijk toezicht De Beheerder past een aantal principes toe ter waarborging van een integere uitoefening van het bedrijf en een zorgvuldige dienstverlening (als bedoeld in de artikelen 4:11, 4:14 en 4:25 van de Wft). Deze principes zijn vooral gericht op de bescherming van de belangen van de Participanten en het zoveel mogelijk beperken van belangenconflicten. Op de naleving van de hierop gebaseerde regels en procedures (de Principles of Fund Governance ) wordt toezicht gehouden door een van de Beheerder onafhankelijke partij, FM&I B.V. (de Toezichthouder ). De Toezichthouder is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden, daaronder mede begrepen het Fonds, de Participanten en andere bij het Fonds betrokken personen, tenzij en voor zover die schade rechtstreeks het gevolg is van grove schuld of opzet van Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

15 de Toezichthouder in de uitoefening van haar taken. De Principles of Fund Governance en gegevens over de Toezichthouder zijn te vinden op de Website. Andere activiteiten Beheerder Op het moment van publicatie van dit Prospectus beheert de Beheerder geen andere beleggingsinstellingen. 5. DE BEWAARDER De Bewaarder Als Bewaarder van het Fonds treedt op Stichting Bewaarder Fonds Janssen Aandelen. De Bewaarder is gevestigd aan de Utrechtseweg 31D, 3811 NA Amersfoort. Zij is, voor onbepaalde tijd, opgericht op 29 september 2010 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer De Bewaarder heeft als enige statutaire doelstelling het vervullen van de functie van bewaarder van het Fonds. Verplichtingen van de Bewaarder De verplichtingen van de Bewaarder zijn vastgelegd in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring (Bijlage I van dit Prospectus, artikel 4). De Bewaarder heeft de uitvoering van deze taken uitbesteed aan de Administrateur. Aansprakelijkheid Bewaarder De Bewaarder is ten opzichte van het Fonds en de Participanten aansprakelijk voor door Participanten geleden schade, indien en voor zover die schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen. Dit is ook het geval als de Bewaarder de bij hem in bewaring gegeven activa geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd of bepaalde werkzaamheden heeft uitbesteed. Bestuur van de Bewaarder Het bestuur van de Bewaarder bestaat uit: E.A. Kuyl (1961) Opleiding: HEAO in Rotterdam en Opleiding voor Hoger, Financieel en Administratief Management tot Controller te Utrecht. Is een van de oprichters van Circle Partners, een sinds 2000 opererende internationale groep die trust- en financieel administratieve diensten verleent aan privé cliënten, bedrijven en instellingen vanuit haar kantoren te Nederland, de Britse Maagdeneilanden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Slowakije. Is sinds de oprichting nauw betrokken bij Circle Partners als bestuurder. Hij was werkzaam als chief financial officer bij Speed Ventures N.V. ( ). Tussen 1987 en 1999 was hij in diverse functies werkzaam binnen de Citco Group, een internationale groep op het gebied van financiële dienstverlening aan hedge funds, private equity - en vastgoedondernemingen, institutionele instellingen. Tussen 1997 en 1999 werkte hij bij Citco Fund Services (Amsterdam) B.V. als assistant managing director waar hij verantwoordelijk was voor operationele zaken. Daarvoor was hij werkzaam als senior account manager corporate trust bij Citco Nederland B.V. ( ). Hij werkte als Controller op de Nederlandse Antillen bij Citco Banking Corporation N.V. ( ) en bij Curaçao International Trust Company N.A. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

16 (Citco Group) ( ). Hij begon zijn carrière in 1983 bij Maas Shipstores B.V. in Rotterdam waar hij verschillende functies heeft vervuld. P.J. van der Pols (1962) Opleiding: HEAO Bedrijfseconomie in Rotterdam en Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Heeft door zijn ervaring en kennis van de sector een uitstekende reputatie opgebouwd binnen de financiële dienstverlening. Is medeoprichter van het in 2000 gestarte Circle Partners, een internationale groep die trust- en financieel administratieve diensten verleent aan privé cliënten, bedrijven en instellingen vanuit haar kantoren te Nederland, de Britse Maagdeneilanden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Slowakije. Sinds haar oprichting is hij als bestuurder actief betrokken bij de Circle groep. Binnen Citco Group, een internationale groep op het gebied van financiële dienstverlening aan hedge funds, private equity - en vastgoedondernemingen en institutionele instellingen, was hij tussen 1993 en 2000 werkzaam in verschillende functies. Zo was hij bij Citco Fund Services (Amsterdam) B.V. ( ) managing director van de marketing afdeling, waar hij zich toelegde op de Europese markt. Daarvoor was hij ( ) werkzaam bij Citco (Suisse) S.A. te Lausanne, Zwitserland, waarvan de laatste jaren tevens als managing director. Op de Nederlandse Antillen werkte hij ( ) als jurist en account manager bij Curaçao International Trust Company N.A. (Citco Group). Hij begon zijn loopbaan in 1983 bij de Koninklijke Shell Groep, waar hij diverse financiële functies heeft vervuld. Bewaarder niet gelieerd aan de Beheerder De Bewaarder is op geen enkele wijze gelieerd aan de Beheerder. Daardoor is onafhankelijkheid ten opzichte van de Beheerder gewaarborgd. 6 DE ADMINISTRATEUR De Beheerder heeft Circle Investment Support Services B.V. benoemd als Administrateur van het Fonds. De Administrateur maakt onderdeel uit van Circle Partners, een internationale groep die trustdiensten en financieel administratieve diensten verleent aan privé cliënten, bedrijven en instellingen vanuit haar kantoren te Nederland, de Britse Maagdeneilanden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Slowakije. Op grond van de tussen de Administrateur en de Beheerder gesloten administratieovereenkomst, die voldoet aan de daaraan in de toepasselijke regelgeving gestelde eisen, is de Administrateur onder supervisie van de Beheerder, verantwoordelijk voor: het onderhouden van het register van Participanten; de administratieve verwerking van uitgifte en inkoop van Participaties; het voorbereiden van en het voeren van de beleggingsadministratie en de financiële administratie van het Fonds; het periodiek berekenen van de Netto Vermogenswaarde van het Fonds en van de Participaties; het uitbetalen van vergoedingen en onkosten. Daarnaast verricht de Administrateur de door de Bewaarder aan haar uitbestede werkzaamheden. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

17 De Administrateur zal op geen enkele wijze en in geen enkel geval op (de juistheid van) enige investeringsbeslissing en de invloed hiervan op de prestaties van het Fonds toezien. 7 PARTICIPANTEN Rechten Participanten op het fondsvermogen Iedere Participant is economisch gerechtigd tot een Serie in verhouding tot het door hem gehouden aantal Participaties daarin. Aansprakelijkheid Participanten Participanten zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Beheerder en de Bewaarder. Zij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van het Fonds voor zover die de hoogte van de op hun Participaties gestorte of nog te storten inbreng te boven gaan. Register van Participanten De Participanten en de uitgegeven Participaties worden geregistreerd in het register van Participanten. Dit register wordt bijgehouden door de Administrateur. Elke Participant krijgt, desgewenst, een bewijs van inschrijving toegestuurd. Vergadering van Participanten Vergaderingen van Participanten worden gehouden wanneer de Voorwaarden van Beheer en Bewaring dat voorschrijven of wanneer de Beheerder en de Bewaarder dit wenselijk achten in het belang van de Participanten. In de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is de regeling voor het oproepen van een vergadering van Participanten en de wijze van stemmen uiteengezet. 8 VASTSTELLING NETTO VERMOGENSWAARDE Maandelijkse vaststelling De Netto Vermogenswaarde van iedere Serie en per Participatie in euro wordt in beginsel uiterlijk vijf Werkdagen na iedere Transactiedag door de Beheerder vastgesteld op basis van de berekening van de Administrateur. Dit geschiedt door per Serie de waarde van de activa, inclusief saldo van baten en lasten, verminderd met de verplichtingen, te delen door het aantal uitstaande Participaties. Bij de vaststelling van deze waarde zal rekening worden gehouden met vooruitbetaalde kosten, verschuldigde (maar nog niet betaalde) kosten, een reservering voor de prestatievergoeding en het aan de Participanten uit te keren rendement en nog te ontvangen rente en andere vergoedingen. Waardering effecten, andere activa en passiva De waardering van activa en passiva vindt als volgt plaats: beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de meest recente officiële beurskoers (slotkoers) van de aan de Waarderingsdag (of, als een effectenbeurs dan gesloten was, de daaraan voorgaande dag waarop de betreffende effectenbeurs was geopend); Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

18 liquide middelen en deposito s die onmiddellijk opeisbaar zijn worden gewaardeerd op nominale waarde; activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend naar euro tegen de wisselkoers op de laatste Werkdag voorafgaand aan de Waarderingsdag; overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Bepaling resultaat Het aan een Serie toe te rekenen resultaat wordt bepaald door de som van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersresultaten die betrekking hebben op beleggingen, de opbrengsten van het in de afgelopen maand gedeclareerd contant dividend en de rente over de periode tussen de Waarderingsdag en de voorafgaande Waarderingsdag, te verminderen met de aan die maand toe te rekenen kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opschorting vaststelling Netto Vermogenswaarde De Beheerder kan de vaststelling van de Netto Vermogenswaarde tijdelijk opschorten in onder meer de volgende gevallen: een of meer effectenbeurzen of markten waar een belangrijk deel van de beleggingen van het Fonds genoteerd staat of wordt verhandeld, zijn gesloten of de handel in beleggingen van het Fonds is beperkt of opgeschort; er doen zich omstandigheden voor (buiten de invloedsfeer van de Beheerder) die direct of indirect verband houden met de politieke, economische, militaire of monetaire situatie die de bepaling van de waarde van het Fonds verhinderen; de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaliter worden gebruikt voor de bepaling van de waarde van het Fonds functioneren niet meer of de waarde kan om een andere reden niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid worden bepaald; er is volgens de Beheerder sprake van een noodsituatie als gevolg waarvan het niet doelmatig is of niet mogelijk is om de beleggingen te vervreemden of te waarderen zonder de belangen van de Participanten in ernstige mate te schaden. Compensatie Participanten ingeval van onjuiste berekening Netto Vermogenswaarde Indien wordt geconstateerd dat de Netto Vermogenswaarde van een Serie niet juist is vastgesteld dan zal de Beheerder gedupeerde toegetreden of uitgetreden Participanten, respectievelijk de Participanten in die Serie compenseren voor daadwerkelijk geleden schade als: (i) de fout is gemaakt door de Beheerder of de Administrateur; (ii) het verschil tussen de gehanteerde en de juiste Netto Vermogenswaarde meer dan 1% is; (iii) het nadeel voor de betreffende Participant tenminste 250 bedraagt; en (iv) de fout niet dateert van eerder dan drie maanden voor de constatering. Als de betreffende Serie (ten onrechte) voordeel heeft gehad bij deze situatie mag de Beheerder door haar aan Participanten uitgekeerde bedragen verhalen op die Serie, tot het bedrag van dat voordeel. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

19 9 UITGIFTE EN OMWISSELING VAN PARTICIPATIES UITGIFTE VAN PARTICIPATIES Minimum participatie Het minimum bedrag waarvoor geparticipeerd kan worden is Vervolgstortingen dienen minimaal te bedragen. Participatie voor minimaal is mogelijk voor (rechts)personen: (i) die voorkomen op een bij de Bewaarder gedeponeerde lijst van 99 mogelijke Participanten; of (ii) die een gekwalificeerde belegger zijn zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wft. Uitgifte Het Fonds zal op iedere Transactiedag een nieuwe Serie Participaties uitgeven (aangeduid met nummer maand en jaar van uitgifte). Uitgifte zal plaatsvinden tegen een Netto Vermogenswaarde van 100 per Participatie. De eerste storting dient gelijk te zijn aan (Dit minimum geldt niet in de hierboven, onder het kopje Minimum participatie vermelde uitzonderingsgevallen.) Verzoek tot uitgifte (uiterlijk 5 dagen voor Transactiedag), formulier Een verzoek tot uitgifte van Participaties dient de Administrateur uiterlijk vijf Werkdagen voorafgaande aan de beoogde Transactiedag te hebben bereikt. Voor het verzoek moet gebruik gemaakt worden van een speciaal formulier, dat verkrijgbaar is via de Website. Het verzoek tot uitgifte dient het bedrag in euro te vermelden waarvoor uitgifte wordt verzocht. Storting (uiterlijk 3 Werkdagen voor Transactiedag) Storting op Participaties mag alleen geschieden ten laste van een geldrekening ten name van de Participant bij een kredietinstelling met zetel in een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of een andere staat waarvoor afgeleide identificatie is toegestaan krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Stortingen moeten uiterlijk 3 Werkdagen voor de uitgifte op de rekening van de Bewaarder zijn bijgeschreven. Over de periode tussen de storting en de uitgifte van de Participaties wordt geen rente vergoed. De ontvangen rente komt toe aan het Fonds. Gevolg niet tijdig ontvangen storting of uitgifteverzoek Indien een verzoek om uitgifte of het participatiebedrag niet tijdig voor een Transactiedag is ontvangen, zal de uitgifte worden opgeschort tot de volgende Transactiedag. Niettemin is de Beheerder in dat geval gerechtigd, maar niet verplicht, de uitgifte van Participaties op de beoogde Transactiedag plaats te laten vinden indien zowel het verzoek om uitgifte als het participatiebedrag voor die Transactiedag is ontvangen. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

20 Bepaling aantal uit te geven Participaties, fracties Het aantal Participaties dat wordt uitgegeven is gelijk aan: (i) het gestorte bedrag; gedeeld door; (ii) 100. Bevestiging De Administrateur zal de Participant binnen 5 Werkdagen na vaststelling van de Netto Vermogenswaarde een bevestiging van het toegekende aantal Participaties sturen. Opschorting of weigering uitgifte De Beheerder kan verzoeken tot uitgifte geheel of gedeeltelijk weigeren of opschorten indien: a. de Beheerder de berekening van de Netto Vermogenswaarde heeft opgeschort; b. de Beheerder van mening is dat uitgifte strijdig zou zijn met een wettelijke bepaling; c. de toepassing van de wettelijk vereiste Know Your Customer procedure daar naar het oordeel van de Beheerder aanleiding voor geeft; d. de Beheerder van mening is dat (i) in redelijkheid kan worden verwacht dat toekenning van Participatie(s) tot gevolg zal hebben dat de belangen van de bestaande Participanten onevenredig worden geschaad; of (ii) belegging van het door toekenning van Participaties te ontvangen bedrag, gelet op marktomstandigheden, onverantwoord of onmogelijk is; e. als een besluit tot liquidatie van het Fonds is genomen. Verder is de Beheerder te allen tijde gerechtigd om in individuele gevallen, zonder opgaaf van reden, een verzoek tot uitgifte te weigeren. Ingeval van weigering van uitgifte doet de Beheerder daarvan binnen een redelijke termijn mededeling aan de betreffende (rechts)persoon en de eventueel reeds ontvangen gelden worden in dat geval per ommegaande geretourneerd. OMWISSELING VAN PARTICIPATIES Achtergrond: Performance fee en high watermark De Beheerder heeft recht op een prestatievergoeding van 20% van de stijging van de Netto Vermogenswaarde per Participatie van een Serie boven de in het verleden bereikte hoogste Netto Vermogenswaarde (de zogenaamde High Watermark ). Het gebruik van een High Watermark beoogt te bewerkstelligen dat Participanten geen prestatievergoeding betalen over Participaties wanneer eerder op die Participaties geleden verliezen nog niet zijn goedgemaakt door waardestijging daarvan. Om onevenwichtigheden voor individuele Participanten of de Beheerder te beperken wordt de prestatievergoeding door de Administrateur berekend volgens een bepaalde methode. Deze methode zorgt er voor dat, ongeacht de datum van uitgifte of inkoop van Participaties de prestatievergoeding alleen in rekening wordt gebracht over de werkelijke waardestijging van een Participatie. Omwisseling Per de eerste dag van ieder kalenderkwartaal worden de Participaties in een Serie waarvan de Netto Vermogenswaarde van een participatie in de Serie hoger is dan de High Watermark van die Serie en die van de Lead Serie omgewisseld in Participaties in de Lead Serie. De omwisseling geschiedt tegen de Netto Vermogenswaardes van de betreffende Serie en van de Lead Serie. Fonds Janssen Aandelen Prospectus ( )

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Fonds Janssen Small (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en

Nadere informatie

fonds janssen small PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

fonds janssen small PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem fonds janssen small PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V.

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. I. INLEIDING Monolith Investment Management B.V. (de MIM ) voert de directie over Monolith N.V. ( MNV ) en is daarmee beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Nadere informatie

1 Structuur, algemene informatie pagina 8. 2 Beleggingsbeleid pagina 11. 3 Risicofactoren Pagina 13. 4 De Beheerder pagina 15

1 Structuur, algemene informatie pagina 8. 2 Beleggingsbeleid pagina 11. 3 Risicofactoren Pagina 13. 4 De Beheerder pagina 15 Prospectus INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Definities pagina 3 Belangrijke informatie pagina 5 Profiel belegger pagina 7 1 Structuur, algemene informatie pagina 8 2 Beleggingsbeleid pagina 11 3 Risicofactoren

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring V101105.0.03 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel van het Fonds en de belegger 6 1 Structuur en algemene

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina Definities Belangrijke informatie Profiel van het Fonds en de belegger 3 5 6 1 Structuur en algemene informatie

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN HET TIGFUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN HET TIGFUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN HET TIGFUND Dit document is de financiële bijsluiter van het TIGfund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

The Conviction Fund Prospectus (per 1 november 2015) 1. PROFIELSCHETS Beleggingsbeleid The Conviction Fund ( het fonds ), belegt hoofdzakelijk in aandelen in de Europese Unie. Doelstelling Doelstelling

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina Definities Belangrijke informatie Profiel van het Fonds en van de belegger 3 5 6 1 Structuur en algemene informatie

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007 Dit addendum vormt een onlosmakelijk deel van het prospectus van HiQ Market Neutral Fund (het Fonds ), versie -inclusief de wijziging per 15 januari 2009- (het Prospectus ). In dit addendum wordt melding

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus Hoofbosch BELEGGINGSFONDS Prospectus Prospectus Hoofbosch per 1 september 2007 PROFIELSCHETS Beleggingsbeleid Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

HET OVERLEVINGSFONDS

HET OVERLEVINGSFONDS Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring van HET OVERLEVINGSFONDS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Hemmen Thema Overlevingsfonds Het thema van het Fonds is de voorziening in de basisbehoeften

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring (AEGON Basisfondsen) Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van elk AEGON Basisfonds, vastgesteld

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL GLOBAL EQUITY INDEX FUND DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL WERELD FONDS DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL PROPERTY FUND 18.02.2016

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

Deloitte. De!oftte Accountants BV. Fonds Janssen Small. Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011

Deloitte. De!oftte Accountants BV. Fonds Janssen Small. Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011 Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011. De!oftte Accountants BV. Voor identificatjejejnden Behorend bil conroieverkia ring d.d Algemene informatie Fonds Janssen Small Kantooradres

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER

FINANCIËLE BIJSLUITER FINANCIËLE BIJSLUITER 2010 FINANCIËLE BIJSLUITER WOON-WINKEL FONDS Dit document is de financiële bijsluiter van Woon-Winkel Fonds (hierna ook: Woon-Winkel Fonds of het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie