INHOUD VAN DIT NUMMER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD VAN DIT NUMMER:"

Transcriptie

1 INHOUD VAN DIT NUMMER: BESTUURLIJKE VORMGEVING Nota: Vorming en inrichting van stads- en streekgewesten. I. Inleiding.. II. Probleemstelling. III. Samenstelling en afgrenzing van stads- en streekgewesten. IV. Het inrichtingsproces V. Nog enkele suggesties Bijlagen INTERNATIONALE POLITIEK Nota: Aspecten van de defensie problematiek, in het bijzonder met betrekking tot Europa. 93 Inleidende gedachten. 93 Mondiale en regionale aspecten 94 De NAVO 98 Het nationale defensiebeleid. 100 Nota: Geweldloze defensie tegen vreemde mogendheden 105 Mr. P. J. A. Idenburg: Buitenlands beleid nieuwe stijl. 116 Vrede- Oorlog- Defensiebeleid? Een bijdrage in de discussie. 131 Jhr. mr. M. W. C. de Jonge. 131 M. H. von Meyenfeldt en H. Volten. 136 SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID Nota: Technologische ontwikkeling en werkgelegenheid. Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk lil Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Samenvatting

2 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN I. INLEIDING In toenemende mate krijgt de Nederlander te maken met ruimtelijke probiematiele Niet alleen in de gangbare opvatting van een toenemend tekort aan beschikbare grond, maar ook in die zin dat er regelmatig allerlei wijzigingen optreden in de bestaande ruimtelijke samenhang(en) en in het gebruik van de ruimte. Zo kan men wijzen op functiewijzigingen in het landelijke gebied. Aan bepaalde landbouwgronden wordt hun bestemming ontnomen en in plaats daarvan krijgen zij bijvoorbeeld een recreatieve functie toebedeeld. Eveneens valt wat het stedelijk grondgebruik betreft in verschillende steden bijvoorbeeld te wijzen op een daling van het aantal inwoners in oude wijken, naarmate zakenpanden e.d. steeds meer de plaats innemen van de woningen en de veroudering van de bebouwing leidt tot nieuwbouw, met een geringere bebouwingsdichtheid dan de oorspronkelijke bebouwing. Een verdergaande scheiding tussen woonen werkgebieden wordt merkbaar, niet het minst vanwege de enorme verkeersdrukte in de spitsuren. Er is een verandering in het ruimtegebruik op gang gekomen. Dat vindt zijn uitdrukking in een hergroepering van de elementen, welke ruimtelijke samenhang (en) bepalen, te weten gezinnen, bedrijven en (overige) instellingen 1. Het is geen statische zaak maar een beweeglijk, dynamisch proces. Maatschappelijke veranderingen Het bovenstaande hangt nauw samen met de omstandigheid dat wij leven in een samenleving, die steeds meer verstedelijkt. De maatschappelijke veranderingen welke zich sinds de vorige eeuw in ons land voltrekken zijn daarvoor verantwoordelijk. Wij noemen in dit verband een verschuiving in het werkgelegenheidspatroon: de omvang van de agrarische werkgelegenheid neemt af ten opzichte van die in de industriële en dienstensector. Zelfs zijn er aanwijzingen, dat de industriële werkgelegenheid afneemt en dat de dienstverlenende instellingen voor de verschaffing van werkgelegenheid steeds belangrijker worden. De vormen van produktie onderscheidde men gewoonlijk in primaire (landbouw e.d.), secundaire (industrie) en tertiaire (handel, verkeer en vervoer en bepaalde diensten als onderwijs, gezondheidszorg). Thans wordt 1 Vgl. G. A. Hoekveld, Over de theorie en de stand van de stadsgeografie, T.E.S.G no. 1, blzz. 1 e.v. Eveneens, van dezelfde schrijver: Onze ruimtelijke orde een urbane orde? Stedebouw en Volkshuisvesting, sept. 1968, blz

3 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN door sommigen reeds gesproken van een vierde- kwartaire- produktievorm_ Men doelt hiermee op die vorm van produktie - binnen de andere hiervoor genoemde vormen -, die betrekking heeft op analyse, onderzoek, verwerven van informatie en het nemen van beslissingen. De opkomst van deze kwartaire produktievorm hangt nauw samen met de vooruitgang der techniek, die o.a. tot uiting komt in de mechanisering en automatisering van het produktieproces 2 Verder valt te wijzen op de snelle toename van de bevolking in ons land. Tevens op de verbeteringen op het gebied van de communicatie in de ruimste zin, waardoor afstandverkleining en milieuverruiming, zo men wil: schaalvergroting, kan worden gerealiseerd. De verbeterde communicatie maakt een grotere ruimtelijke keuzevrijheid mogelijk 3 ; men is vrijer dan voorheen in het kiezen van de plaatsen van vestiging van bedrijven, woningen e.d. en het bezoek eraan. Gewestvarming Deze maatschappelijke veranderingen hebben in eerste aanleg tot gevolg gehad een toenemende samenballing van mensen en activiteiten in steden. Daarbij is het echter niet gebleven. Er treedt - met name na de tweede wereldoorlog - een spreiding op van de stedelijke bevolking en activiteiten op grond van de grotere ruimtelijke keuzevrijheid. De motorisering van het verkeer speelt daarbij een belangrijke rol. Die spreiding is niet willekeurig, maar geconcentreerd rond een of meerdere stedelijke kernen. Zij brengt samenhang tussen kernen van verschillende grootte, tussen een stad - soms ook meerdere steden - en omliggende kleinere plaatsen. Maar ook vanuit het gebied buiten de centrale stad (steden) is de samenhang bevorderd, door de toenemende gerichtheid van de mensen op de centrale stad (steden) voor het werken, de culturele activiteiten, het winkelen e.d. Zo is vooral in de dichtstbevolkte delen van ons land een min of meer functioneel samenhangend gebied ontstaan, dat men een gewest kan noemen. Het begrip gewest is in deze nota opgevat als een sociaal-ruimtelijke eenheid, op basis van ruimtelijke samenhang( en) tussen gezinnen, bedrijven en instellingen. Deze opmerking staat in verband met het feit, dat momenteel verschillende gewesten in bestuurlijke zin functioneren, op basis van afspraken tussen een dergelijk gewest en de daarbinnen gelegen gemeenten over gemeenschappelijk te verrichten taken. De omvang van deze bestuurlijke gewesten komt niet steeds overeen met die van de planologische gewesten. Overigens wordt een illustratie van de noodzaak tot vorming van gewesten in bestuurlijke zin 2 Vgl. Hoekveld, in navolging van J. Gottmann, in zijn artikel Urbane orde, blzz. 337 e.v. Vgl. ook: J. Gottmann-R. A. Harper, Metropolir on the move, 1967, blzz. 138 e.v. en met name blzz. 142 e.v. Vergelijkbaar met de door Friedman onderscheiden groepen van intellectuelen, bestuurders en ondernemers in: Cities in social transformation, artikel in: Regional Development and Planning, 1967, blzz. 351 e.v. 3 W. Steigenga, Planologie van het Won en, in: Won en, vandaag en morgen, 1968, blzz. 73 e.v. Idem, Moderne Planologie, 1964, blzz. 91,

4 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN gegeven in de bijlagen I en Il. De intergemeentelijke samenwerking in de "regio" Gouda presenteert zich daarin als een bonte mengeling van uitgeoefende taken. De vervlechting van verantwoordelijkheden is duidelijk en dwingt naar een gewestelijke aanpak. Gewestvorming treedt evenwel ook op in minder dichtbevolkte delen van ons land en zonder een duidelijk zichtbare uitwaaiering van stedelijke elementen vanuit een of meer centra over een gebied. Dat is het geval waar door verschuiving van de werkgelegenheid in de agrarische sector naar de industriële enjof dienstensector een pendel ontstaat van werkenden uit kleinere kernen naar een of meer grote(re). Een samenbindende werking gaat daar verder uit van het feit, dat de plattelandsbevolking in dergelijke streken zich voor de behoeftenvoorziening ten aanzien van cultuur, voortgezet onderwijs, speciale goederen en diensten e.d. eveneens op die grote( re) -meer stedelijke- kernen richt. In de praktijk zullen beide ontwikkelingen in verschillende mate optreden en allerlei mengvormen laten zien. Het ontstaan van gewesten is een zaak die in het hele land speelt. Er is sprake van een ruimtelijke uitbreiding van het lokale naar het gewestelijke milieu 4 Stads- en streekgewesten De gewesten zijn te onderscheiden in stads- en streekgewesten. Een stadsgewest is een samenhangend gebied, een leefeenheid, vanwege de wederkerige betrokkenheid van een aantal kleinere plaatsen en een centrale stad, alsmede vanwege de betrokkenheid van die kleinere plaatsen op elkaar. Soms kan het een betrokkenheid zijn op meer dan een centrale stad, bijvoorbeeld in het geval van Twente (Enschede-Hengelo-Almelo). Daarnaast zijn er de gebieden waar een stedelijk centrum van voldoende niveau (nog) ontbreekt. De samenhang welke daar ontstaat rond één of meer centrale verzorgingskernen noemt men wel een streekgewest. In feite is er geen principieel maar een gradueel verschil tussen beide soorten gewesten, namelijk in de mate van stedelijkheid 5 In cijfers uitgedrukt kan men in gedachten houden dat van een stadsgewest veelal sprake zal zijn bij aanwezigheid van een centrale stad van ten minste inwoners en een totaal aantal inwoners van het gewest van minimaal Bij kleinere aantallen zal meestal sprake zijn van een streekgewest 6 In gebieden waar een stuk verstedelijking is opgetreden - bijvoorbeeld in de randstad Holland - kunnen de betrekkingen tussen dicht bij elkaar gelegen stadsgewesten zo intens worden, dat er een verstrengeling optreedt. Zo kan er 4 Vgl. Chr. van Paassen, Over vormverandering in de sociale geografie, 1965, blz. 17; A. Bours, Van Stad en Gewest naar Stadsgewest, in: Drie aspecten van de agglomeratie problematiek, Preadviezen Studiedag Stadsgewestvorming van het K.N.A.G., Bijdragen van A. Bours, J. G. Lambooy, P. Ph. Dordregter, blzz. 2, Idem blzz. 3, 23,

5 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN bijvoorbeeld tussen Den Haag-Delft-Rotterdam-Dordrecht een eenheid van hogere orde optreden, de conurbatie. De samenhang berust daar op de betrekkingen, die voortvloeien uit de uiteenlopende overheersende specialisatie van elk stadsgewest. Dit punt valt echter buiten het kader van deze nota. Vormen van verstedelijking Het is van belang er nog op te wijzen dat verstedelijking zich globaal genomen in twee vormen voordoet. Er is de duidelijk waarneembare uitbreiding en aaneensluiting van steden en stedelijke kernen, en spreiding van stedelijke elementen over daaraan grenzende landelijke gebieden, wat zowel door aansluiting bij bestaande kernen als door vorming van nieuwe steden gebeurt. Dit verschijnsel duidt men aan met de term fysieke verstedelijking. Zij doet het niet-agrarisch grondgebruik toenemen. Aardige illustraties daarvan vormen de volgende grafiek en tabel 7 : Toeneming van het niet-agrarisch grondgebruik (ha). ha '... \ 1/ \ I - \,...r-:v 1- jl\ / I 1\ I I~ <1--- t--<:v / i/ _J_ 11/ -- -,-I--' i' ',V- I ' t_-- bebouwing r-- '-v '\k" /.:..16 ~- t otaal verkeersdoeleinden recreatiedoeleinden i ndustrie en handel 7 Vgl. F. C. Prillevitz, Gronden uit de cultuur, Landbouwkundig Tijdschrift, 81, 1969, blz

6 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN (Bron: Statistisch Zakboek 1968, Centraal Bureau voor de Statistiek) In gebruik genomen voor bebouwing industrie en handel recreatiedoeleinden verkeersdoeleinden ~ Totaal Waarvan onttrokken aan: cultuurgrond bos woeste grond de voorraad toekomstig bouwterrein andere gronden ~ ~~ Totaal Een tweede vorm van verstedelijking zou men de maatschappelijke verstedelijking kunnen noemen, die vooral een gevolg is van de sterk verbeterde communicatiemiddelen in de ruimste zin van het woord. Zij is minder direct waarneembaar, maar desalniettemin van niet te onderschatten betekenis. Het betreft hier veranderingen in levensstijl (steeds verder doordringende stedelijke denk- en gedragswijzen) en wijzigingen in de beroepenstructuur (overal toename van "stedelijke" beroepen: die van de industrie- en dienstensector). Beide vormen van verstedelijking dragen bij tot de vorming van gewestelijke samenhang. Ook in ontwikkelingslanden Verstedelijking is niet een typisch kenmerk van ons land of van de zogenaamde welvarende landen. Het proces van verstedelijking speelt eveneens in de ontwikkelingslanden. Karakteristiek voor veel steden daar is de opeenhoping van plattelanders in zeer armoedige buitenwijken. Onder hen zijn veel werklozen die, van hun dorpen losgeraakt door het daar heersende gebrek, de stad hebben opgezocht in de hoop op een beter bestaan; meestal een ijdele hoop. Een weg terug is er niet, want het platteland biedt in feite geen uitzicht uit de ellende. Hieraan nog toegevoegd het hoge geboorteoverschot en men ziet in belangrijke mate verklaard de uitgebreide stedelijke agglomeraties. Overigens ziet men daarnaast in enkele ontwikkelingslanden, waar de industrialisatie op gang komt, ook verschijnselen optreden van spreiding van de bevolking door concentratie in nieuwe steden. 57

7 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN Il. PROBLEEMSTELLING De snelle verstedelijking gaat gepaard met allerlei moeilijkheden. Deze betreffen bijvoorbeeld de zorg voor woongebieden, voor verkeers- en vervoersvoorzieningen, voor recreatieve voorzieningen, voor mogelijkheden tot agrarische produktie in stedelijke gebieden e.d. Een extra moeilijkheid vormt daarbij de bestaande infrastructuur - zowel in de stedelijke als in de landelijke gebieden - omdat zij niet is berekend op het opvangen van de huidige ontwikkeling. Men denke o.m. aan de wegen en de waterhuishouding. Het is duidelijk, dat in een dergelijke situatie de menselijke ontplooiingsmogelijkheden gevaar lopen; het menselijk welzijn is hier in geding. De werkgroep is van mening, dat deze problematiek voor een belangrijk deel kan worden opgelost door het beleid met betrekking tot de stedelijke en het beleid met betrekking tot de landelijke ontwikkeling, veel meer dan nu gebeurt, op elkaar af te stemmen. Het inbouwen van nieuwe functies betreffende het wonen, het werken enz., het aangeven van de plaats waar en de tijd wanneer dat gebeuren moet, alsmede het omvormen (de reconstructie) van de bestaande infrastructuren, dit alles zal geïntegreerd moeten plaatsvinden. Hierop wordt gedoeld als in deze nota sprake is van inrichting. De verruiming van het lokale naar het gewestelijke milieu kan daarbij van belangrijke betekenis zijn. De stads- en streekgewesten zullen immers naar alle waarschijnlijkheid het stramien vormen waarlangs de maatschappelijke ontwikkeling in toenemende mate zal verlopen. Het gewest zou dan ook het raam kunnen zijn voor het realiseren van een integrale en planmatige aanpak van de inrichting van zowel het stedelijke als het landelijke gebied. Als dan het verstedelijkings- en inrichtingsproces voor een belangrijk deel zullen verlopen via het gewest, moet op dat niveau ook aan tal van - vaak uiteenlopende - aanspraken recht worden gedaan. Nu is er in hoofdstuk I op gewezen dat de elementen gezinnen, bedrijven en instellingen ruimtelijke samenhang( en) bepalen. Deze elementen zijn ook te omschrijven als activiteiten of krachten die de ruimtelijke samenhang(en) vormen en hervormen. Men onderscheidt dan gewoonlijk activiteiten samenhangend met het wonen, het werken (agrarische, industriële, dienstensector), de verzorging, de cultuur en de ontspanning, en het verkeer en het vervoer, dat op voorgaande activiteiten moet zijn afgestemd. Zij presenteren zich politiek in de diverse belangen, die zich aandienen en die geïntegreerd tot gelding zullen moeten komen. Door een aanpak als zojuist geschetst, moet het kunnen gelukken de menselijke ontplooiingsmogelijkheden te bevorderen, zowel door het opheffen van bestaande knelpunten als door het voorkomen van nieuwe. In die zin is het dan welzijnsbevordering. Naast een aantrekkelijker leefklimaat is het mogelijk een redelijke mate van zekerheid te scheppen voor hen, die bij omzettingen in grondgebruik - zowel in de stedelijke als landelijke sfeer - zijn betrokken. Die 58

8 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN zekerheid heeft o.a. betrekking op het tijdstip van uitvoering en op de hantering van de financiële regelingen. Dergelijke zaken hangen nauw samen met politieke keuzen, d.w.z. met de visie op de ontwikkeling van een gewest, en met het aangeven van middelen, wegen en tempo om aan die visie vorm te geven. Wat het stedelijke deel van een gewest betreft zou men er op kunnen wijzen, dat het belangrijk is te weten wanneer maatregelen getroffen zullen worden betreffende grondverwerving, bouwrijp maken van gronden, inrichting van recreatieterreinen, woningbouw, sanering/reconstructie, treffen van utiliteitsvoorzieningen, verzorgende voorzieningen, sociaalfculturele voorzieningen, aanleg van wegen, werkgebieden, de financiële vergoeding aan eigenaars van gebouwen en gebruikers van bedrijfspanden. Voor het landelijke gebied van een gewest kan men zeggen, dat het van groot belang is wanneer voor een termijn van 10 à 20 jaar in grote lijnen vaststaat welke gebieden op welke termijn aan het agrarisch gebruik zullen worden onttrokken ten behoeve van woningbouw, wegenaanleg, industrievestiging en recreatie enz.; welke prijs aan de eigenaars c.q. gebruikers van deze gronden zal worden betaald; welke maatregelen (verkaveling, ontsluiting, boerderij verplaatsing) zullen worden getroffen om het overblijvende gebied in te richten voor optimaal agrarisch gebruik; welke gronden gedurende een bepaalde termijn en op bepaalde voorwaarden voor agrarisch gebruik zijn te benutten. Samengevat, lijkt de verwachting gerechtvaardigd, dat een geïntegreerde aanpak van het inrichtingsproces een belangrijke bijdrage zal leveren aan het welzijn van de mens. Het bovenstaande heeft betrekking op de specifieke problematiek van de stads- en streekgewesten. Gelet op de ruimtelijke samenhang in westeuropees verband, kan men deze benadering aanduiden als één die speelt op microplanologisch niveau 8, d.w.z. men gaat dan uit van een ruimtelijke samenhang op het "laagste" niveau: dat, waar men dagelijks verkeert 9 8 Deze typering is wat arbitrair en zou mogelijk verzet kunnen oproepen bij degenen, die vinden dat de gewestelijke vraagstukken zich op een hogere trap aandienen (mesoplanologisch niveau). Reeds in 1965 is er echter op gewezen dat de milieuverruiming van een lokale eenheid (bijvoorbeeld dorp) tot een regionale eenheid (gewest), in feite geen verandering betekent. Er treedt dan op een differentiatie van de lokaliteit, in een lokaliteit in engere zin en een in ruimere zin. G. ]. van den Berg, Het regio-begrip in de geografische planning, gepubliceerd in: Tijdschrift K.N.A.G., 1966, blz. 37. Vgl. eveneens G. A. Wissink, Plaats en taak van de Nederlandse gemeenten in de regionale ontwikkeling; preadvies voor congres d.d. 8 juni 1966 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten "De gemeenten en de regio", in Bestuurswetenschappen, 1966, blz Daarmede is ook de afgrenzing gegeven tegenover het rapport Toekomst voor Randstads groene ruimte (uitgave van de Anti-Revolutionaire Partijstichting, 1966), dat de ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot de inrichting van de "groene ruimte" in het westen van ons land beziet op meso-planologisch niveau. Daar ging het om de vraag wat de plaats van het "groene hart" is ten opzichte van de aaneenschakeling van stadsgewesten (conurbaties), welke zich er rondom vormen. Dit niveau gaat uit boven dat van de gewestelijke eenheid. 59

9 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN lil SAMENSTELLING EN AFGRENZING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN In het voorafgaande is de gewestelijke samenhang in grote lijnen aan de orde gekomen, tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen. Enkele punten verdienen nog nadere aandacht. Wil men zich immers bezighouden met inrichting van gewesten, dan is het noodzakelijk te weten hoe de afgrenzing en de samenstelling ervan kan worden bezien. Want voor het inrichtingsbeleid is het nodig te weten, naast het wanneer van de inrichting, waar het zal moeten gebeuren en in welke samenhang. A. S a m en s te 11 i n g Verplaatsingssysteem In aansluiting op de gegeven omschrijving van stads- en streekgewesten wordt onderstreept, dat door de toenemende communicatie, in de meest uitgebreide zin, een ruimere leefeenheid voor de mensen is ontstaan en stedelijke kern (en) en dorpen sterker op elkaar betrokken zijn geraakt. De mogelijkheden daarvoor ( verkeersverbindingen en -middelen) en de behoeften daartoe vertoonden en vertonen zich vrij gelijktijdig. Ten aanzien van de behoeften is te wijzen op de behoefte van de stedeling aan ontspanning, rust, goed wonen. Voor hem krijgt het "platteland" naast zijn oorspronkelijke agrarische produktiefunctie er andere bij: recreatieve en woonfuncties, ja zelfs werkfuncties, vanwege "afstoting" daarvan door steden. Aanwijsbaar is echter ook een behoefte van de plattelander, deel te nemen aan "stedelijk" leven. Voor hem is de stad steeds belangrijker geworden als draagster van functies op het gebied van voortgezet onderwijs, van culturele vorming, medisch-sociale voorzieningen enzovoort. Kenmerkend is dat activiteiten, die vroeger veelal gepaard voorkwamen in een plaats, bijvoorbeeld wonen en werken, steeds meer gescheiden optreden over een ruimer gebied. Er treedt een ruimtelijke "specialisatie" op. Men werkt in A, woont in B, bezoekt de schouwburg in C en gaat voor zijn inkopen naar D. Evenals vroeger is er sprake van samenhang, nu echter tot uitdrukking komend in intense verkeersrelaties tussen verschillende kernen. Jlvfen noemt een gewest daarom ook wel een verplaatsingssysteem 10 In dit gebied is sprake van veel voorkomende verplaatsing van personen, goederen, ideeën, tussen de diverse kernen. Gewestkwartieren Binnen een gewest kan men verschillende eenheden onderscheiden op grond van bepaalde overheersende functies erdoor uitgeoefend, bijvoorbeeld verzor- 10 Preadviezen, blz. 26. Aan genoemde preadviezen zijn verschillende gedachten, neergelegd in dit hoofdstuk, ontleend. Zie ook de Engelse weergave in Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, mei/juni 1969, blzz. 141 e.v. 60

10 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN gende, agrarische, industriële, recreatieve e.d. Deze gespecialiseerde delen hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan. Samen vormen zij de leefeenheid, welke men stads- en streekgewest noemt. Deze delen kan men (stads)gewestkwartieren noemen 11 Wij menen, dat deze kwartieren van belang kunnen zijn als eenheden van gemeentelijk niveau. Op grond van de spreiding van functies over het gewestelijk gebied en de onderlinge betrokkenheid van de erbinnen gelegen kernen kan een kader geboden worden voor gemeentelijke herindeling, inzover deze in het kader van de gewestelijke ontwikkeling geboden is. Bovendien is een bepaling van deze eenheden en de daar uitgeoefende functies van belang voor de inrichting ervan en dus voor de inrichting van het gewest. Zoals gezegd vullen de gewestkwartieren elkaar veelal aan. Een voorbeeld daarvan is dat verschillende kernen in de omgeving van een centrale stad soms sterk gespecialiseerde woonfuncties voor die stad vervullen. Men noemt dit verschijnsel wel complementariteit. De specialisering per gewestkwartier heeft echter wel te maken met niveauverschillen, met hiërarchische verhoudingen. Het voorzieningenniveau is niet in elk deel gelijk. Zo zullen winkels, welke in dagelijkse behoeften voorzien, gespreid over het gewest voorkomen. De winkels van meer gespecialiseerde aard zullen veelal slechts in grote dorpen en stadsdelen te vinden zijn, terwijl warenhuizen meestal gevestigd zijn in de kern van een centrale stad. Er is dus zowel sprake van hiërarchie als van complementariteit 12 Bij de inrichting van stads- en streekgewesten zal men hiermee rekening moeten houden. Alvorens de afgrenzing van een gewest ter sprake te brengen, zal nog iets moeten worden gezegd over de activiteiten, welke de ruimtelijke samenhang( en) - dus ook die van een gewest - bepalen. Hoewel het ondoenlijk is in dit bestek er diepgaand over te spreken, wordt toch kort en globaal de betekenis ervan aangegeven voor de samenstelling van een gewest. Wonen Wij beginnen met het wonen 13 Men mag aannemen dat door de toename van vrije tijd en inkomen en door stijgende eisen ten aanzien van het woongerief, de betekenis van het wonen voor de ruimtelijke ontwikkeling nog meer zal toenemen. Let men verder op de bevolkingsgroei, de verlaging van de gemiddelde huwelijksleeftijd, afnemende woningbezetting en bijvoorbeeld de noodzaak van 11 Vgl. Preadviezen, blzz. 21, 25, Preadviezen, blz. 58. Verzorgingskernen, publikatie Sociografisch Bureau De Meerlanden, Het vooropstellen hiervan gebeurt in navolging van Van Paassen, Vormverandering, blzz. 20 e.v. en anderen. Vgl. eveneens Wissink, a.w. blzz. 132 e.v. 61

11 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN krotopruiming en stadsvernieuwing, dan is het een duidelijke zaak, dat aanspraken van woonbelangen op de in te richten ruimte van een gewest zich terdege zullen doen gelden. Werken Een volgende ruimtelijk werkzame kracht is het werken, onderverdeeld naar de agrarische, industriële en dienstensector. Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de beroepsbevolking in de verschillende sectoren, volgt hieronder een overzicht 14 Sector Sociaal-economische structuurveranderingen in Nederland ( ) op basis van de indeling van Fourastié primaire werkgelegenheid of produktie van grondstoffen secundaire of industriële werkgelegenheid tertiaire werkgelegenheid of dienstverlening restgroep Totaal Mannelijke beroepsbevolking ,9 24,6 14,3 28,5 39,9 46,2 23,6 34,2 36,6 3,0 1,3 2, Beroepsbevolking in manjaren ,1 10,4 5,0 40,5 41,4 40,7 45,4 48,2 54, a. Ten aanzien van de agrarische sector kan men er op wijzen dat zij in een verstedelijkende samenleving sterker in een spanningsveld komt te liggen, zowel wat betreft het aan de agrarische produktie onttrekken van grond als het nog verder afnemen van de agrarische beroepsbevolking. Deze ontwikkeling gaat veelal gepaard met een functieverschuiving in die zin, dat de agrarische sector zich meer gaat toeleggen op het voortbrengen van gespecialiseerde kwaliteitsprodukten. Overigens zal deze ontwikkeling verschillend zijn naarmate de verstedelijking in een gewest verder is voortgeschreden. Duidelijk is dat de agrarische aanspraken op ruimte ook in gewesten moeten worden opgenomen in een geïntegreerde programmering en inrichting van het gewest om te vermijden dat de agrarische activiteiten blootgesteld worden aan een willekeurige niet gerichte zuigkracht van stedelijke uitbreiding. Een integrale planning kan voorkomen dat de agrarische sector slechts hetgeen overschiet ter beschikking houdt. b. In verband met de betekenis van de sector industrie voor de gewestelijke ontwikkeling kan men als kenmerk noemen een toenemende "vlucht" van 14 Ontleend aan W. Steigenga., De planologie van het wonen, in: Wonen, vandaag en morgen, blz

12 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN industriële bedrijven uit de centra van steden naar de rand ervan of naar plaatsen buiten de stad. Daar bestaat in elk geval de mogelijkheid voor verdere uitbreiding. Chemische en metallurgische industrieën vertonen sterk de neiging zich buiten de centrale agglomeratie (de aaneengesloten stedelijke bebouwing) te vestigen, het liefst aan goed (vaar)water. Vaak zijn zij daar evenwel de veroorzakers van verdergaande opeenhoping van bedrijven en dragen zo bij tot een voortgaande uitgroei van de centrale agglomeratie. c. Wat de dienstensector betreft valt op dat deze globaal bezien vrij sterk geconcentreerd is in de centrale agglomeratie van een stadsgewest. De toegankelijkheid en de mogelijkheid tot uitbreiding zijn echter essentieel. Ontbreken deze in voldoende mate, dan nemen dienstverlenende instellingen als grossierderijen, warenhuizen, vervoersbedrijven, universiteitscomplexen, ziekenhuizen e.d. vestigingsplaatsen in aan de rand van een centrale agglomeratie of daarbuiten. De ruimtelijke consequenties van de dienstensector worden voor een belangrijk deel bepaald door de verzorgende activiteiten daarvan. Het gaat daarbij om de spreiding, dus de vestigingsplaatsen en de rangorde van instellingen, die voorzien in de behoefte aan levensmiddelen, kleding, medische artikelen, culturele produkten enzovoort. In het algemeen geldt dat hoe sterker de specialisering is in verzorgende goederen en diensten, des te groter het voor de afzet ervan benodigde verzorgingsgebied is. Hierbij is echter van belang de grootte van de bevolking in een bepaald gebied en de mate van de spreiding ervan. De spreiding van de bevolking over een ruimer gebied brengt in een bepaalde mate ook een spreiding en vestiging van nieuwe verzorgende instellingen. De aanvankelijke duidelijke rangorde in niveaus van voorziening van de diverse in omvang verschillende kernen lijkt minder te worden. Gelijktijdig kan men echter constateren, dat onderling tussen de kernen een zekere taakverdeling gaat optreden. Hier speelt hetgeen hiervoor is gezegd over hiërarchie en complementariteit. Een en ander heeft zijn gevolgen voor de planning van de gewestelijke inrichting. De culturele en recreatieve activiteiten Deze activiteiten nemen als ruimtelijk werkende krachten in onze samenleving een steeds belangrijker plaats in. De toename van de "stedelijke" bevolking, de vrije tijd, het ontwikkelingspeil, het inkomen doen de behoefte aan culturele en recreatieve mogelijkheden toenemen. Voor het gewest zijn, gelet op de benodigde reistijd, van deze activiteiten diè essentieel, welke gedurende een gedeelte van de dag (vaak de avond) of de hele dag worden uitgevoerd (dagrecreatie buiten de centrale agglomeratie( s)). Verkeer De toenemende verplaatsingen in verband met wonen, werken, ontspanning en cultuur e.d. vinden hun "neerslag" in toenemende verkeersintensiteit op ge- 63

13 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN westelijk niveau. Tevens wordt door het verkeer aangetoond dat een gewest geen statisch geheel is, maar aan voortdurende veranderingen onderhevig. Door voortdurende wijzigingen in de ruimtelijke samenhang( en) is een aanpassing van de verkeersbanen dikwijls noodzakelijk. Met name dient in dit verband te worden gewezen op de "autoverstikking", die in de dichtbevolkte gebieden steeds duidelijker kan worden geconstateerd. In een geïntegreerde gewestelijke planning zal men aan de modernisering van het openbaar vervoer een hoge prioriteit dienen te geven. B. Afgrenzing Wij komen nu terug op het begrip gewest als verplaatsingssysteem. De relaties tussen de kernen in een stads- of streekgewest, vooral tot uitdrukking komend in regelmatige en intense verplaatsing van personen en goederen, zijn te meten. Daardoor zijn maatstaven te geven voor afgrenzing tegenover een ander gewest. Op dit punt bestaat nog geen algemeen erkende indeling. Wel zijn verschillende pogingen gedaan om tot een zo juist mogelijke afgrenzing van gewesten te komen 15, 16, 17. Hiervoor zij verwezen naar bijlage 111: "Criteria voor de afgrenzing van (stads)gewesten". Het rapport Stadsgewestvorming in Midden-Limburg toont een vrij groot aantal maatstaven ter begrenzing van een gewest. Dat is belangrijk, want daardoor kan een zo nauwkeurig mogelijk beeld gegeven worden van gewestelijke ruimtelijke eenheden. Tevens kunnen deze eenheden een kader bieden voor de vorming van bestuurlijke gewesten, dat wil zeggen een gebiedseenheid zijn voor de inplanting van gewestelijke bestuurlijke taken. Overigens is dergelijk onderzoekwerk zeer kostbaar en tijdrovend. Geen enkel gewest is immers gelijk aan een ander. In het ene is de industrie belangrijk, in het andere de handel en in een derde zijn agrarische bedrijfstakken dat. Bovendien gelden voor alle gewesten niet dezelfde drempelwaarden, welke bij de verplaatsingen betreffende het wonen, werken, onderwijs, verzorging en recreatie moeten worden vastgesteld 18 Dit zijn waarden op grond waarvan de overgang te bepalen is naar een ander gewest (kwartier). Deze waarden verschillen, naar gelang de mate van stedelijkheid, van gewest tot gewest. Steeds zal onderzoek ter plaatse moeten uitwijzen waar maatschappelijk wezenlijke grenzen liggen. De werkgroep pleit ervoor, dat dit onderzoek met kracht wordt bevorderd door de nationale overheid. De nieuwe bestuurlijke gewesten 19 dienen immers gedragen te worden door reële sociaal-ruimtelijke eenheden Wissink, a.w. 1966, blzz. 125 e.v. 1 6 J. Schmitz, Maandschrift C.B.S., oktober Stadsgewestvorming in Midden-Limburg, Preadviezen, blz Zie o.a. preadvies Bestuurlijke vormgeving, A.R. Staatkunde, oktober 1969.

14 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN Tenslotte: de ruimtelijke vervlechting van activiteiten is gecompliceerd en verschillend over het gehele land. Elke samenhang in deze heeft in feite een uniek karakter. De stadsgewestelijke opbouw verschilt van gewest tot gewest, gelet op onder andere de bevolkingsdichtheid, de aard van de activiteiten, de graad van het voorzieningenniveau, de sociale verhoudingen, de historische ontwikkeling. Een stadsgewest Den Haag bijvoorbeeld heeft bepaald een ander karakter, vanwege o.a. de invloed van de overheidsdiensten en de woonfunctie op de ruimtelijke structuur, dan een stadsgewest Twente, waar o.a. textiel- en metaal-industriële activiteiten de ruimtelijke structuur in betekenende mate hebben beïnvloed. Het inrichtingsproces van stads- en streekgewesten, zoals dat vervolgens in dit rapport aan de orde komt, zal dan ook - rekening houdend met de geschakeerdheid van de gewestelijke eenheden - zich toespitsen op het aangeven van globale lijnen, tegen de achtergrond van de voortschrijdende verstedelijking van ons land. IV. HET INRICHTINGSPROCES Het is zinvol de stedelijke en landelijke inrichtingsproblematiek van het gewest afzonderlijk te bespreken, alvorens in te gaan op de noodzaak van een geïntegreerd beleid in dezen. Dit hoofdstuk is vooral geschreven vanuit de situatie van de stadsgewesten, omdat daar de problematiek het meest urgent is. Inrichting van stedelijk gebied Er zijn, zoals gezegd, vele ontwikkelingen gaande die tot gevolg hebben, dat een voortgaande omzetting van grondgebruik zal moeten plaatsvinden van agrarische bestemmingen naar stedelijke bestemmingen. Deze ontwikkelingen spreken wellicht het sterkste in gebieden rond onze grote steden, maar zij zijn in meerdere of mindere mate overal in ons land te onderkennen. Zij kunnen in enkele hoofdlijnen worden aangegeven: - een toenemende behoefte aan grote oppervlakten haven- en industrieterreinen om de toenemende transportbehoeften te kunnen opvangen en om het industriële apparaat te kunnen vernieuwen en uitbreiden; - bevolkingsgroei; - dalende gemiddelde bezetting per woning, waardoor voor het huisvesten van een bepaald bevolkingsgetal een aanzienlijk groter aantal woningen nodig is dan enkele tientallen jaren geleden; - stijgende eisen aan de woonomgeving, waardoor een geringere bebouwingsdichtheid wordt toegepast; - een grote behoefte aan recreatieterreinen in verband met de toenemende betekenis van de vrije tijd; een toenemende behoefte aan grote terreinoppervlakten voor het verkeer. 65

15 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN Ter illustratie van de snelheid waarmede de omzetting van het grondgebruik ten gevolge van bovengenoemde factoren in de afgelopen tientallen jaren heeft plaatsgevonden, kan er op worden gewezen, dat bijvoorbeeld de oppervlakte van het stedelijk gebied van Amsterdam in de naoorlogse periode is verdubbeld, terwijl van groei van het inwonersaantal in diezelfde periode aanvankelijk slechts in zeer beperkte mate sprake was, terwijl de laatste jaren het inwonersaantal binnen de gemeentegrens van Amsterdam zelfs afneemt. Daarnaast wordt meer en meer duidelijk, dat de oudere gedeelten van stedelijke gebieden dringend vernieuwing behoeven. Ook hier geldt, dat dit wellicht het sterkst speelt in onze grotere steden, maar dat niettemin dit element in alle oudere bebouwde kommen een rol speelt. De woningen tonen vele gebreken, zoals te kleine vertrekken, onvoldoende licht- en luchttoevoer en onvoldoende sanitaire voorzieningen. Gebouwen zijn bouwvallig. De straten zijn te smal voor het verkeer; parkeervoorzieningen buiten de openbare weg ontbreken geheel, zodat de toch al smalle straten gevuld zijn met geparkeerde auto's. Roept dit reeds het beeld op van een onaantrekkelijke woonomgeving, dit wordt nog versterkt door schaarste aan speelruimte voor de jeugd, aan groenvoorzieningen en aan recreatiemogelijkheden. De woonbuurten in de historische delen van onze binnensteden en in de 19de-eeuwse wijken daaromheen vertonen doorgaans dit beeld. Doordat vele bedrijven zich in de loop der jaren in de oorspronkelijke woonbuurten hebben gevestigd, wordt het woonmilieu verder aangetast. Ook de omstandigheden, waaronder de bedrijven moeten produceren, zijn echter weinig ideaal. Vooral de bereikbaarheid per vrachtauto is doorgaans slecht, omdat het stratenstelsel daar eigenlijk niet op is berekend. De veroudering van de genoemde stadsdelen voltrekt zich des te sneller, naarmate nieuwe wijken in gebruik worden genomen. De bewoners gaan hun oude buurten met andere ogen bezien. Geleidelijk vertrekken er; de blijvers en de nieuwkomers gaan steeds meer de kenmerken van één of enkele bepaalde groepen uit de samenleving vertonen. De mate, waarin dit selectieproces zich kan voltrekken, hangt uiteraard ook sterk samen met de grootte van de oude stadsdelen. Wat de bedrijven betreft, doen zich eveneens selectieprocessen voor, welke ertoe leiden, dat steeds meer marginale bedrijven in de oude buurten terecht komen. In de gegeven beschrijving komen de factoren, welke tot de veroudering leiden, uit het stadsdeel zelf. Er zijn evenwel ten opzichte van een stadsdeel ook externe factoren, die tot veroudering leiden. Er is dan sprake van een structurele veroudering, hetgeen betekent, dat door de ontwikkeling van het stedelijk gebied als geheel de bestemming van een bepaald stadsdeel niet meer in overeenstemming is met de behoeften van de totaliteit. Het verkeer en het vervoer spelen hierbij doorgaans een belangrijke rol, alsmede de groei van bepaalde stedelijke functies. 66

16 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN De beschreven verouderingsprocessen tonen de noodzaak aan van hetgeen in het algemeen de doelstelling van vernieuwing moet zijn, n.l. de zowel uiterlijk als "innerlijk" versleten stadsdelen zodanig geschikt te maken, dat zij in sociaal, cultureel en economisch opzicht weer een volwaardig deel van de stad worden. De aanpak van dit vraagstuk zal in het algemeen leiden tot omvangrijke ruimtelijke aanspraken op andere gebieden. Immers, vooral in binnenstadsdelen zullen aanspraken van zich uitbreidende dienstverlenende bedrijven tot uiting komen, waardoor bijvoorbeeld de ter plaatse gesloopte woningen elders zullen moeten worden vervangen. Tevens zal in die gebieden, waar geen bestemmingswijziging zal plaats vinden, in het algemeen een veel geringere bebouwingsdichtheid worden gehanteerd, waardoor vervanging van een groot deel van de aanwezige bebouwing eveneens elders zal moeten plaatsvinden. Uit het bovenstaande mag de conclusie worden getrokken, dat de situatie, die in de afgelopen tientallen jaren in onze grotere steden reeds zo duidelijk aan de dag is getreden, n.l. dat de vraagstukken van ruimtelijke indeling over de gemeentegrenzen heen lopen, zich zal blijven voordoen op steeds bredere schaal. De bovenbedoelde "autonome" uitdijing van stedelijke gebieden en de samenhang tussen wat er in de stadskern moet gebeuren en het ruimtebeslag op de omgeving, brengen beide schaalvergroting met zich mee en maken een gewestelijke aanpak noodzakelijk. Daarnaast zijn er een aantal andere vraagstukken aan de orde, welke op gewestelijk niveau moeten worden aangepakt. Een van de belangrijkste is dat van het verkeer en het vervoer. Voor de grote stadsgewesten zal het openbaar vervoer door de belanghebbenden gezamenlijk, via de door hen gekozen bestuurders, naar een toestand moeten worden geleid, waarin één van de wezenlijke kenmerken van de moderne tijd, nl. de mobiliteit, niet verloren gaat in de autovloed, maar blijvend mogelijk wordt gemaakt door het ontwerpen van nieuwe openbaar vervoerstelsels over de rail. Een ander vraagstuk betreft de verontreiniging van water, bodem en lucht alsmede de vuilafvoer en -vernietiging. Het is duidelijk dat met de te verwachten voortgaande uitbreiding en de nog slechts pas begonnen vernieuwing van stedelijke gebieden aanzienlijke financiële belangen van particuliere eigenaren en gebruikers zijn gemoeid. Per gewest zal grote aandacht moeten worden gegeven aan een samenhangende reële uitvoeringsplanning, zodat voldoende coördinatie tot stand kan komen tussen particuliere en overheidsbestedingen, teneinde kapitaalvernietiging te vermijden. Een zorgvuldige bestudering en onderlinge vergelijking van de wetgeving en de gebruiken ten aanzien van vergoedingsregelingen voor eigenaren en gebruikers van onroerend goed in de stedelijke en agrarische sfeer is nodig. Dit is echter meer een nationale zaak dan een gewestelijke. 67

17 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN De vraagstukken die zich voordoen zijn tot nu toe dikwijls zo goed mogelijk opgelost door overleg tussen twee gemeenten, door vrijwillige samenwerking van meerdere gemeenten, door bemiddeling van provinciale besturen e.d. Evenwel, het zijn slechts de meest urgente problemen die worden opgelost. Van een geïntegreerde aanpak en uitvoering van de inrichting op grote schaal, i.c. van een gewest, is vaak geen sprake. Met alle gevolgen van dien, zoals: doublures; veelheid en onoverzichtelijkheid van overleg; gemiste kansen ten aanzien van het in onderlinge samenhang uitvoeren van werken; langdurige onzekerheid voor eigenaren en gebruikers van onroerend goed, zowel in de stedelijke als in de agrarische sfeer. Inrichting van landdijk gebied Binnen een stads- of streekgewest wordt de ruimte ingenomen door bebouwde kernen van verschillende omvang en vorm, met ertussen de open ruimte, die voor landbouw, bos of recreatie kan worden benut. Door de groei van de bebouwde kernen wordt de groene zone daartussen voortdurend kleiner. De tabel op blz. 57 illustreerde reeds de afname van het agrarisch grondgebruik. Volgens de laatste prognoses zal Nederland omstreeks het jaar 2000 ongeveer 17 miljoen inwoners hebben. De behoefte aan "groene ruimte" voor openluchtrecreatie, buiten wonen e.d. kan in dat jaar op ongeveer ha worden becijferd. Daarvan is zo'n ha voor landbouwdoeleinden te gebruiken. De benodigde oppervlakte aan niet-agrarische groene ruimte bedraagt dan dus ha. Als men weet, dat de beschikbare oppervlakte thans ha bedraagt, is het duidelijk dat in de periode tot het jaar 2000 een tekort van ha moet worden opgeheven, gemiddeld ongeveer ha per jaar. Voegt men daar nog bij de ongeveer ha, die jaarlijks uit cultuur wordt genomen ten behoeve van stadsuitbreiding, industrievestiging en verkeersvoorzieningen, dan dient jaarlijks ha landbouwgrond een bestemmingswijziging te ondergaan 20 Dat is een ingrijpende zaak, die niet door incidentele beslissingen te regelen is, maar slechts door een geïntegreerd beleid ten aanzien van het landelijk en stedelijk gebied. Uitgaande van de in de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening omschreven visie met betrekking tot het toekomstige verstedelijkingspatroon (gebundelde deconcentratie) wordt het behoud van open ruimte tussen de bebouwde kernen gezien als een elementair onderdeel van het ruimtelijk beleid. Wil men aan deze opvatting uitvoering geven, dan zal reeds in een vroeg stadium een beslissing moeten worden genomen over de maximale ontwikkeling en vormgeving van de bebouwde kernen en de grenzen van het te sparen open gebied. Het is gebruikelijk de landelijke gebieden in de directe omgeving van de steden te onderscheiden in een gebied, dat zich in de directe omgeving van de be- 20 Vgl. J. Post/E. Denig, Herstructurering van landelijke gebieden, in: Bouw, 11 oktober

18 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN bouwde kernen bevindt en binnen afzienbare tijd van bestemming zal veranderen, en een gebied, dat zich buiten de directe invloedssfeer van de uitbreidingsdrang van de kernen bevindt. Het eerstgenoemde gebied, dat men als overgangsgebied kan aanduiden vanwege de te verwachten bestemmingswijziging, wordt in belangrijke mate gekenmerkt door onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van het grondgebruik en de toekomstige bestemming hiervan. Deze onzekerheid wordt in de praktijk wel beperkt maar niet weggenomen door de vaststelling van streek- en bestemmingsplannen. Als een afzonderlijke gebiedscategorie dienen wij vervolgens te noemen het zgn. buffergebied, dat wij kennen in de nabijheid van een aantal grote steden. Deze gebieden zijn gedacht als zones met het karakter van goed verzorgde groene ruimte, zodanig dat de betreffende steden zelf belang hebben in het voortbestaan ervan. Voorbeelden van buffergebieden zijn die tussen Delft en Rotterdam en die tussen Amsterdam-West en Haarlem. Het gebied dat zich buiten de directe invloedssfeer van de uitbreidingsdrang der kernen bevindt kan men aanduiden als "blijvend landelijk". Achtereenvolgens wordt thans een korte uiteenzetting gegeven over deze drie gebiedscategorieën. Overgangsgebieden Vooral voor de overgangsgebieden, met als kenmerk een onzekere continuatie van de huidige bestemming, is een duidelijk geïntegreerd planologisch inrichtingsbeleid noodzakelijk, om de periode van onzekerheid voor de betrokken bewoners en grondgebruikers zo kort mogelijk te houden. Dit voorkomt o.m. onzekerheid ten aanzien van het investeringsbeleid, zowel van de overheid als van particuliere bedrijven in deze gebieden. Het is daarom van het grootste belang hier bestemmingsplannen op korte termijn te verwezenlijken en duidelijk een fasering van de wijziging van de bestemming van de grond in het plan op te nemen. Dit is ook van belang in verband met het volgende. In het algemeen lopen de tijdstippen waarop bijvoorbeeld woonwijken worden aangelegd lang tot zeer lang vooruit op het realiseren van de hierbij behorende recreatieve voorzieningen in de vorm van parken, volkstuincomplexen, sportparken en bosgebieden. Het gelijktrekken van de aanleg van beide dient een punt van voortdurende zorg bij een geïntegreerd inrichtingsbeleid van een gewest te zijn. Buffergebieden De vaststelling van de grens tussen het gebied, dat wel en dat niet meer voor bouwterrein mag worden ingericht, vormt in het planologisch beleid met betrekking tot de inrichting van gewesten een fundamentele beslissing. Het begrip bufferzone is nog van recente datum. In streek- en bestemmingsplannen wordt er in beginsel rekening mee gehouden bij het beleid, zonder dat echter bewuste en objectieve maatstaven worden gehanteerd bij het nemen 69

19 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN van beslissingen. Hierover is nader onderzoek zeer gewenst, temeer daar de beslissing over de grensafbakening reeds in een vroegtijdig stadium moet worden genomen om ongewenste situaties te kunnen voorkomen. Bepalend voor de omvang van het buffergebied tussen de bebouwde kernen is uiteraard de toekomstige functie en bestemming van dit gebied. Hierbij valt te denken aan: de functie: milieubescherming (vermindering lucht- en watervervuiling, handhaving flora en fauna) ; economische functie (naast voedselvoorziening, recreatie, ruimte voor toekomstige ontwikkeling o.a. met betrekking tot verkeersdoorstroming); sociale functie (contact tussen mens en natuur, onderbreking woondichtheid, uitzicht); de bestemming: cultuurgrond, bos, recreatie, wegen. Al deze factoren zijn van invloed op de omvang van de te sparen open ruimte. Het is duidelijk, dat het in dit verband niet mogelijk is kwantitatief de invloed van bovengenoemde factoren op de wenselijke omvang vast te stellen. In het algemeen geldt, dat naarmate de bestaande kernen een grotere omvang en woondichtheid vertonen, de omvang van de open ruimte ook hierbij zal moeten worden aangepast. Anderzijds zal deze ruimte, voorzover deze als landen tuinbouwgrond in gebruik is, een zodanige omvang moeten hebben als voor een rendabele exploitatie van deze bedrijven nodig is. Hierbij speelt niet alleen de exploitatie van de grond, maar tevens de aanvoer en afvoer van de produkten een rol. Nader onderzoek is nodig met betrekking tot deze aspecten en de eisen, die uit milieutechnisch oogpunt aan de te sparen open ruimte moeten worden gesteld. Het is dringend gewenst in verband met de snelle ontwikkeling in de stedelijke sfeer dit onderzoek op korte termijn te intensiveren. Het op papier vaststellen van de grens tussen het toekomstige woon- en werkgebied en de te sparen open ruimte alleen is, hoewel van fundamentele betekenis, niet voldoende; het komt er op aan, deze grens ook in de praktijk te handhaven. Hiertoe is een integrale, planmatige aanpak nodig door een krachtig bestuur, dat het uitgestippelde ruimtelijk beleid vastberaden uitvoert. De inrichting van het buffergebied vraagt bijzondere aandacht, gezien de verschillende functies, die deze groenzone in het stadsgewest zal kunnen vervullen. Het komt er op aan collectieve behoeften van de bevolkingsconcentraties ten aanzien van het open gebied zo goed mogelijk te verenigen met de noodzakelijke vrijheid binnen de werkruimte, die de particuliere grondgebruikers voor een efficiënte bedrijfsvoering nodig hebben. In het bijzonder verdient aandacht de aanleg van allerlei communicatielijnen tussen de groeiende woon- en industriekernen, die het open gebied doorsnijden en een efficiënt gebruik hiervan ernstig kunnen schaden of zelfs onmogelijk maken. Het is van belang, dat deze communicatielijnen- autowegen, vaarwegen, railverbindingen, gas- en oliepijpleidingen, electriciteitsleidingen - zoveel mogelijk gebundeld in 70

20 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN een tracé het open gebied doorsnijden. De vrijheid van bestemming in het overige deel van het gebied blijft dan zo groot mogelijk. De beslissing een gebied tot buffergebied te verklaren betekent voor de grondgebruikers, dat de onzekerheid met betrekking tot de bestemming van hun grond in de onmiddellijke nabijheid van de groeiende woonkernen wordt opgeheven. Hiermee is tevens het nut van en het perspectief voor toekomstige investeringen in de bedrijven aanzienlijk verruimd. Echter zal door de functie, die deze gebieden krijgen binnen de stadsgewesten, een aantal collectieve voorzieningen nodig zijn, die ingrijpend de ruimtelijke structuur van het gebied kunnen wijzigen. Een algehele reconstructie van het gebied is daarom van groot belang. Bij deze reconstructie - waarvoor een wettelijke basis in voorbereiding is - zal voorzover zij het agrarische gedeelte betreft, duidelijk rekening moeten worden gehouden met de ontwikkeling in de landbouw. De ontwikkeling van de techniek en de bedrijfsomvang brengen met zich mee dat buffergebieden- indien zij voor de landbouw bestemd blijven- niet te klein kunnen zijn en goede externe produktie-omstandigheden moeten hebben. Het blijvend landelijk gebied Ondanks de snelle groei van de woonkernen ligt een belangrijk gedeelte van de grond op zodanige afstand van deze kernen, dat niet te overzien is, of die in de eerstkomende tientallen jaren voor woon- of industrievestiging zal worden gebruikt. In de regel vertonen deze gebieden een sterk agrarisch karakter en wordt de grond als cultuurgrond gebruikt. Daarnaast treedt in een aantal van deze gebieden ook de recreatieve waarde van het landschap naar voren, met name in gebieden met karakteristieke landschapselementen. In het kader van een gewestelijke indeling is ook voor deze gebieden een beleid, gericht op (her)inrichting van de ruimte, noodzakelijk in verband met: - de technische ontwikkeling in de landbouw, die binnen de sterk verouderde perceels- en kavelstructuur onvoldoende kan worden benut, en tot een aanzienlijke schaalvergroting noopt; de aanleg van nieuwe verkeersverbindingen en het steeds drukker worden van het verkeer op bestaande wegen, waardoor de bedrijfsvoering in de landbouw wordt geschaad; - het handhaven of verbeteren van de recreatieve functie van deze gebieden door het ontsluiten van recreatie-objecten; het bewaren of verbeteren van karakteristieke elementen in het landschap. Bij het inrichtingsbeleid voor deze gebieden zal uiteraard met de overwegend agrarische bestemming rekening moeten worden gehouden. De eisen van de moderne bedrijfsvoering in de landbouw verdienen, zoals meer gezegd, een hoge prioriteit. Mede met het oog op de sterk groeiende produktiecapaciteit in de landbouw en de onvoldoende afzetmogelijkheden staat de Europese Commissie een beleid voor, waarbij landbouwgrond uit cultuur wordt genomen (vgl. het zgn. Plan- 71

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

DE WERELD VAN DE GROTE STAD

DE WERELD VAN DE GROTE STAD DE WERELD VAN DE GROTE STAD VIER KENMERKEN VAN HET BEGRIP STAD Een bepaalde omvang, per land verschillend Een hoge bebouwingsdichtheid in vergelijking met het omringende gebied Een beroepsbevolking die

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

1. BEBOUWDE RUIMTE TEGENOVER OPEN RUIMTE

1. BEBOUWDE RUIMTE TEGENOVER OPEN RUIMTE Bewoning en bevolking 1 1. BEBOUWDE RUIMTE TEGENOVER OPEN RUIMTE 1. Bebouwingsvormen Mensen wonen in een bebouwde ruimte. Naast gebouwen om in te wonen staan er ook gebouwen om in te werken, gebouwen voor

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties

Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties Deel 1: Gemiddelde leeftijd en leeftijdsopbouw Mathieu Vliegen en Niek van Leeuwen De se bevolkingskernen vertonen niet alleen een ongelijkmatig ruimtelijk spreidingspatroon, maar ook regionale verschillen

Nadere informatie

De begrippen calculeren, begroten en ramen en de toepassingsgebieden

De begrippen calculeren, begroten en ramen en de toepassingsgebieden De begrippen calculeren, begroten en G1020 1 De begrippen calculeren, begroten en ramen en de toepassingsgebieden 1. Inleiding G1020 3 2. Calculeren G1020 3 3. Begroten G1020 3 4. Ramen G1020 4 5. Toepassingsgebieden

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Verandering in de frequentie van het gemengde huwelijk

Verandering in de frequentie van het gemengde huwelijk Verandering in de frequentie van het gemengde huwelijk G. Dekker Aan het kerkelijk gemengde huwelijk wordt vanuit de sociale wetenschappen niet zo bijzonder veel aandacht geschonken. De belangstelling

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

ir. H. Hoeve door 1980-133 Abw april

ir. H. Hoeve door 1980-133 Abw april DE ONTWIKKELINGEN IN DE OPPERVLAKTE LANDBOUW- GROND VAN NEDERLAND MET EN ZONDER MARKERWAARD Notitie ten behoeve van K.B.A.-nota Markerwaard van 3 D.G.'s door ir. H. Hoeve 1980-133 Abw april 1. INLEIDING,

Nadere informatie

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre.

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Gemeente Eersel Postbus 12 5520 AA EERSEL info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3825558

Nadere informatie

Nederlands-Duitse grensstreek Sociaal-economische foto

Nederlands-Duitse grensstreek Sociaal-economische foto Nederlands-Duitse grensstreek Sociaal-economische foto 1 Rabobank Groep Duits-Nederlandse grensstreek Inhoudsopgave Demografie Dynamiek, groen-grijs, beroepsbevolking, inkomen, migratie Werkgelegenheid

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM VIGEREND BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN Het onderhavige bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80)

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) Limburg Maasland 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) 0430 De gebieden die als "gebieden voor jeugdcamping" zijn aangeduid, zijn bestemd voor de aanleg van groenbeplantingen en het aanbrengen van

Nadere informatie

Woningbouwlocaties Oosterhout

Woningbouwlocaties Oosterhout Woningbouwlocaties Oosterhout Maak even een stap terug in de tijd en beredeneer zoals de provinciebestuurders/stadbestuurders toendertijd (1990) redeneerde op het feit dat er in 20 jaar tijd 4500 woningen

Nadere informatie

Beleidsregel bebouwde kom Wet milieubeheer/wet geurhinder en veehouderij

Beleidsregel bebouwde kom Wet milieubeheer/wet geurhinder en veehouderij Beleidsregel bebouwde kom Wet milieubeheer/wet geurhinder en veehouderij Uitleg van het begrip bebouwde kom (of aaneengesloten woonbebouwing ) zoals genoemd in de Wet milieubeheer (en bijbehorende algemene

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos Concept Concept Concept Concept CRU05.095 Lekker leven in Flevoland Wat willen we bereiken: Een provincie met goede recreatieve mogelijkheden voor zowel de inwoners als de Randstadbewoners, het behoud

Nadere informatie

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002 Erik van Marissing, Mei 2002 Opbouw van de presentatie Doelstellingen en Probleemstelling Onderzoeksvragen en Afbakening van het onderzoeksgebied Definitie van een recreatief woonmilieu De meerwaarde van

Nadere informatie

Brabantse Dorpen. Frans Thissen. en de veranderingen van binding en identiteit UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Brabantse Dorpen. Frans Thissen. en de veranderingen van binding en identiteit UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM en de veranderingen van binding en identiteit Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Het verhaal van Brabant Veranderende dorpen Oebele van Zuilen: (over de

Nadere informatie

Eindterm 1 de woon- en leefsituatie in buurten en wijken van Nederlandse steden en dorpen beschrijven en vergelijken. In dat verband kan hij/zij

Eindterm 1 de woon- en leefsituatie in buurten en wijken van Nederlandse steden en dorpen beschrijven en vergelijken. In dat verband kan hij/zij Explicitering bij de eindtermen aardrijkskunde Van toepassing bij centraal examen 2006 Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden KB en GL/TL De kandidaat kan Eindterm 1 de woon- en leefsituatie

Nadere informatie

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Het Bestuurlijk B5 Milieu heeft in september 2012 het Plan van Aanpak Gezonde Luchtkwaliteit vastgesteld. Eén van de acties die we daarin

Nadere informatie

Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden

Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden 1. Inleiding Op 11 april 2012 hebben wij onze visie op de lokaal-bestuurlijke

Nadere informatie

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77)

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) Kortrijk 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) 1082 De gebieden die als "reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van

Nadere informatie

Synergie tussen MIRT projecten: synergie in de directe en indirecte effecten

Synergie tussen MIRT projecten: synergie in de directe en indirecte effecten 3 - van den Burghweg 1 2628 CS Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088) 798 2 222 F (088) 798 2 999 dvsloket@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl/ dvs Synergie tussen MIRT projecten: synergie in de directe

Nadere informatie

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79)

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) Ieper - Poperinge 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) 1082 De gebieden die als reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen worden bestemd

Nadere informatie

LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/MEDIA/ORGANISATIE TIJD 1. Lesbegin

LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/MEDIA/ORGANISATIE TIJD 1. Lesbegin LESONDERWERP : De Stad (Gent) ALGEMENE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES : LEERPLANDOEL(EN) : - - LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/MEDIA/ORGANISATIE TIJD 1. Lesbegin onderwijsleergesprek Kunnen definiëren wat een

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

HET KARAKTER VAN HET STRUCTUURPLAN VOOR DE DERDE KERN VAN ALMERE. door. Drs. J.J.P. Scheek LE'LYSTAD Ca augustus

HET KARAKTER VAN HET STRUCTUURPLAN VOOR DE DERDE KERN VAN ALMERE. door. Drs. J.J.P. Scheek LE'LYSTAD Ca augustus W E R K D O C U M E N T HET KARAKTER VAN HET STRUCTUURPLAN VOOR DE DERDE KERN VAN ALMERE door Drs. J.J.P. Scheek 1977-195 Ca augustus 5250 R I J K S D I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D

Nadere informatie

Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie.

Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie. Advies van het college 5-1-2016 1 Inleiding Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie. Het advies bestaat uit een algemeen deel en uit concrete

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Ruimtelijk/ economisch Ligging Ligging in (economisch sterke) Leidse regio, tussen grote steden en dicht bij strand/duin en Groene Hart. Mogelijkheden

Nadere informatie

Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart 2040, 28 augustus 2017

Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart 2040, 28 augustus 2017 Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) Zuid-Holland Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) Utrecht Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart

Nadere informatie

Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten Paraplubestemmingsplan Huisvesting arbeidsmigranten Zienswijzenrapport Gemeente Horst aan de Maas mei 2013 INLEIDING De gemeente Horst aan de Maas heeft het paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK Leeuwarden, 21 maart 2013 Een praatstuk over de toekomstige grenzen van Leeuwarden Het bestuurlijk landschap in Friesland zal er de komende jaren waarschijnlijk

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Geldend Bestemmingsplan Het Woud

Geldend Bestemmingsplan Het Woud Geldend Bestemmingsplan Het Woud Artikel 3.1. Agrarisch gebied 1. Bestemmingsomschrijving De als zodanig op de kaart aangegeven gronden zijn bestemd voor: - agrarisch grondgebruik; - slachterij, uitsluitend

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1064828 Datum: 17 juni 2013 Behandeld door: mw. P. Weitjes-Evers/mw. S. Voorsluijs Afdeling/Team: Vergunningen, Toezicht en Handhaving / Vergunningen

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2001-I

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2001-I Eindexamen aardrijkskunde vwo 00-I Antwoordmodel Migratie en Mobiliteit Uit het antwoord moet blijken dat het aantal grote steden in Indonesië groter is dan in de meeste andere ontwikkelingslanden. Voorbeelden

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Ruimtelijke verspreiding van bevolkingskernen in Nederland

Ruimtelijke verspreiding van bevolkingskernen in Nederland Mathieu Vliegen en Niek van Leeuwen Kleine en grote bevolkingskernen zijn ongelijkmatig over het Nederlandse grondgebied verspreid. Landelijke kernen treft men meer aan in de perifeer gelegen provincies,

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst op schoolmaat (16+) Eindtermen 3 de graad secundair onderwijs 1. inleiding In de tijdelijke tentoonstelling Aalst 1815-1830. Geschiedenis van een provinciestad tijdens

Nadere informatie

BUFFERZONE HOBOKEN RUP. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN december Stadsontwikkeling

BUFFERZONE HOBOKEN RUP. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN december Stadsontwikkeling RUP BUFFERZONE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN december 2013 Stadsontwikkeling www.antwerpen.be 03 22 11 333 _VOORSCHRIFTEN RUP BUFFERZONE Pagina 1/4 DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP BUFFERZONE _VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Urban dynamics in the Flemish countryside

Urban dynamics in the Flemish countryside Presentatie paper WP3 - Ruimtelijke transformaties ten gevolge van verstedelijking Urban dynamics in the Flemish countryside A comparative study on morphological patterns and local economy Barbara Tempels

Nadere informatie

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Aanleiding Veel ondernemers in de land- en tuinbouw maken gebruik van tijdelijke arbeidsmigranten. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor een goede huisvesting

Nadere informatie

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Op de volgende pagina s is een toelichting gegeven op de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Nadere informatie

WOONGEBIEDEN AANVULLENDE AANDUIDINGEN

WOONGEBIEDEN AANVULLENDE AANDUIDINGEN Gewestplan : legende en voorschriften. Daar waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg van kracht is, gelden de voorschriften uit de gewestplannen. Hier vindt u de legende bij

Nadere informatie

Concentratie allochtonen toegenomen

Concentratie allochtonen toegenomen Jan Latten 1), Han Nicolaas 2) en Karin Wittebrood 3) Niet-westerse wonen vanouds geconcentreerd in het westen van Nederland. Daarbinnen zijn ze geconcentreerd in de vier grote steden. In 4 bestond procent

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

De Toekomst van Bedrijventerreinen. Gusta Renes

De Toekomst van Bedrijventerreinen. Gusta Renes De Toekomst van Bedrijventerreinen Gusta Renes Inleiding Beeldvorming bedrijventerreinen Veel (nieuwe) bedrijventerreinen Veel grond beschikbaar voor uitgifte Weinig samenwerking tussen gemeenten Lage

Nadere informatie

FUWASYS Algemene Karakteristieken

FUWASYS Algemene Karakteristieken Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

De keuzen van de gemeenteraad worden in dit overgangsbeleid voor (woon)schepen, kort gezegd overgangsbeleid, verder uitgewerkt.

De keuzen van de gemeenteraad worden in dit overgangsbeleid voor (woon)schepen, kort gezegd overgangsbeleid, verder uitgewerkt. 1. Inleiding In april 2003 is de Kadernota Handhaving (Handhavingsplan gemeente Aalsmeer 2003/2004) vastgesteld door de gemeenteraad. In de Kadernota wordt aangegeven op welke wijze inhoud moet worden

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Regionale Landbouw spreiding van bevolking en werkgelegenheid

Regionale Landbouw spreiding van bevolking en werkgelegenheid Regionale Landbouw spreiding van bevolking en werkgelegenheid H 4 Regionale spreiding van bevolking en werkgelegenheid Als we de wisselwerking tussen de mens en zijn leefomgeving willen analyseren, dan

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

Dorpen in verandering de veranderende positie van lokale voorzieningen

Dorpen in verandering de veranderende positie van lokale voorzieningen de veranderende positie van lokale voorzieningen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Nisse, een dorp in verandering 1955 Nisse, een dorp in verandering 1979

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 4: NORMAAL MAATSCHAPPELIJK RISICO

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 4: NORMAAL MAATSCHAPPELIJK RISICO PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 4: NORMAAL MAATSCHAPPELIJK RISICO In deze aflevering van de Nieuwsbrief de vierde episode van de serie planschadespecials. Als vaste planschadecommissie voor een groot aantal

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Maastricht Belvédère Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Planoppervlak 56 hectare (als onderdeel van 280 hectare herstructurering oude bedrijventerreinen) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief. Masterclass Schipborg 21 juni 2011

Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief. Masterclass Schipborg 21 juni 2011 Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief Masterclass Schipborg 21 juni 2011 Drie thema s 1. Burgers aan de macht (over besluitvorming en sociale duurzaamheid vroeger en nu) 2. Nostalgie van

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN BEHEER bestemmingsplan Bennekom, Kerkhoflaan (parkeerplaatsen) Nota van zienswijzen Blz. 2 Deze Nota van Zienswijzen bevat de behandeling van één schriftelijke zienswijze. Inhoud

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Landelijk Gebied - Dalweg 12

Landelijk Gebied - Dalweg 12 Landelijk Gebied - Dalweg 12 blz. 2 blz. 3 Toelichting blz. 4 blz. 5 1. Inleiding Momenteel is aan de Dalweg 12 een kleinschalige kinderopvang, in de vorm van een gastouderopvang, gevestigd. Het perceel

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder Gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder Gemeente Edam-Volendam Beleidsregels vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder Gemeente Edam-Volendam De Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh) geven een regeling voor de toegestane geluidsbelasting door wegen,

Nadere informatie

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur; gelet op de Erfgoedverordening Etten-Leur; gelet op de

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld.

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder Postbus 36, 1780 AA, Den Helder Den Helder, 16 maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Namens een groep verontruste winkeliers, diverse ondernemersverenigingen,

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Uitspraak 200904084/1/R2 gevonden via '' d eze uitsp raa k il de ze uitsp ra ak Page 1 of 4 Uitspraken ZAAKNUMMER 200904084/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 24 maart 2010 TEGEN het college van gedeputeerde

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie