INHOUD VAN DIT NUMMER:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD VAN DIT NUMMER:"

Transcriptie

1 INHOUD VAN DIT NUMMER: BESTUURLIJKE VORMGEVING Nota: Vorming en inrichting van stads- en streekgewesten. I. Inleiding.. II. Probleemstelling. III. Samenstelling en afgrenzing van stads- en streekgewesten. IV. Het inrichtingsproces V. Nog enkele suggesties Bijlagen INTERNATIONALE POLITIEK Nota: Aspecten van de defensie problematiek, in het bijzonder met betrekking tot Europa. 93 Inleidende gedachten. 93 Mondiale en regionale aspecten 94 De NAVO 98 Het nationale defensiebeleid. 100 Nota: Geweldloze defensie tegen vreemde mogendheden 105 Mr. P. J. A. Idenburg: Buitenlands beleid nieuwe stijl. 116 Vrede- Oorlog- Defensiebeleid? Een bijdrage in de discussie. 131 Jhr. mr. M. W. C. de Jonge. 131 M. H. von Meyenfeldt en H. Volten. 136 SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID Nota: Technologische ontwikkeling en werkgelegenheid. Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk lil Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Samenvatting

2 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN I. INLEIDING In toenemende mate krijgt de Nederlander te maken met ruimtelijke probiematiele Niet alleen in de gangbare opvatting van een toenemend tekort aan beschikbare grond, maar ook in die zin dat er regelmatig allerlei wijzigingen optreden in de bestaande ruimtelijke samenhang(en) en in het gebruik van de ruimte. Zo kan men wijzen op functiewijzigingen in het landelijke gebied. Aan bepaalde landbouwgronden wordt hun bestemming ontnomen en in plaats daarvan krijgen zij bijvoorbeeld een recreatieve functie toebedeeld. Eveneens valt wat het stedelijk grondgebruik betreft in verschillende steden bijvoorbeeld te wijzen op een daling van het aantal inwoners in oude wijken, naarmate zakenpanden e.d. steeds meer de plaats innemen van de woningen en de veroudering van de bebouwing leidt tot nieuwbouw, met een geringere bebouwingsdichtheid dan de oorspronkelijke bebouwing. Een verdergaande scheiding tussen woonen werkgebieden wordt merkbaar, niet het minst vanwege de enorme verkeersdrukte in de spitsuren. Er is een verandering in het ruimtegebruik op gang gekomen. Dat vindt zijn uitdrukking in een hergroepering van de elementen, welke ruimtelijke samenhang (en) bepalen, te weten gezinnen, bedrijven en (overige) instellingen 1. Het is geen statische zaak maar een beweeglijk, dynamisch proces. Maatschappelijke veranderingen Het bovenstaande hangt nauw samen met de omstandigheid dat wij leven in een samenleving, die steeds meer verstedelijkt. De maatschappelijke veranderingen welke zich sinds de vorige eeuw in ons land voltrekken zijn daarvoor verantwoordelijk. Wij noemen in dit verband een verschuiving in het werkgelegenheidspatroon: de omvang van de agrarische werkgelegenheid neemt af ten opzichte van die in de industriële en dienstensector. Zelfs zijn er aanwijzingen, dat de industriële werkgelegenheid afneemt en dat de dienstverlenende instellingen voor de verschaffing van werkgelegenheid steeds belangrijker worden. De vormen van produktie onderscheidde men gewoonlijk in primaire (landbouw e.d.), secundaire (industrie) en tertiaire (handel, verkeer en vervoer en bepaalde diensten als onderwijs, gezondheidszorg). Thans wordt 1 Vgl. G. A. Hoekveld, Over de theorie en de stand van de stadsgeografie, T.E.S.G no. 1, blzz. 1 e.v. Eveneens, van dezelfde schrijver: Onze ruimtelijke orde een urbane orde? Stedebouw en Volkshuisvesting, sept. 1968, blz

3 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN door sommigen reeds gesproken van een vierde- kwartaire- produktievorm_ Men doelt hiermee op die vorm van produktie - binnen de andere hiervoor genoemde vormen -, die betrekking heeft op analyse, onderzoek, verwerven van informatie en het nemen van beslissingen. De opkomst van deze kwartaire produktievorm hangt nauw samen met de vooruitgang der techniek, die o.a. tot uiting komt in de mechanisering en automatisering van het produktieproces 2 Verder valt te wijzen op de snelle toename van de bevolking in ons land. Tevens op de verbeteringen op het gebied van de communicatie in de ruimste zin, waardoor afstandverkleining en milieuverruiming, zo men wil: schaalvergroting, kan worden gerealiseerd. De verbeterde communicatie maakt een grotere ruimtelijke keuzevrijheid mogelijk 3 ; men is vrijer dan voorheen in het kiezen van de plaatsen van vestiging van bedrijven, woningen e.d. en het bezoek eraan. Gewestvarming Deze maatschappelijke veranderingen hebben in eerste aanleg tot gevolg gehad een toenemende samenballing van mensen en activiteiten in steden. Daarbij is het echter niet gebleven. Er treedt - met name na de tweede wereldoorlog - een spreiding op van de stedelijke bevolking en activiteiten op grond van de grotere ruimtelijke keuzevrijheid. De motorisering van het verkeer speelt daarbij een belangrijke rol. Die spreiding is niet willekeurig, maar geconcentreerd rond een of meerdere stedelijke kernen. Zij brengt samenhang tussen kernen van verschillende grootte, tussen een stad - soms ook meerdere steden - en omliggende kleinere plaatsen. Maar ook vanuit het gebied buiten de centrale stad (steden) is de samenhang bevorderd, door de toenemende gerichtheid van de mensen op de centrale stad (steden) voor het werken, de culturele activiteiten, het winkelen e.d. Zo is vooral in de dichtstbevolkte delen van ons land een min of meer functioneel samenhangend gebied ontstaan, dat men een gewest kan noemen. Het begrip gewest is in deze nota opgevat als een sociaal-ruimtelijke eenheid, op basis van ruimtelijke samenhang( en) tussen gezinnen, bedrijven en instellingen. Deze opmerking staat in verband met het feit, dat momenteel verschillende gewesten in bestuurlijke zin functioneren, op basis van afspraken tussen een dergelijk gewest en de daarbinnen gelegen gemeenten over gemeenschappelijk te verrichten taken. De omvang van deze bestuurlijke gewesten komt niet steeds overeen met die van de planologische gewesten. Overigens wordt een illustratie van de noodzaak tot vorming van gewesten in bestuurlijke zin 2 Vgl. Hoekveld, in navolging van J. Gottmann, in zijn artikel Urbane orde, blzz. 337 e.v. Vgl. ook: J. Gottmann-R. A. Harper, Metropolir on the move, 1967, blzz. 138 e.v. en met name blzz. 142 e.v. Vergelijkbaar met de door Friedman onderscheiden groepen van intellectuelen, bestuurders en ondernemers in: Cities in social transformation, artikel in: Regional Development and Planning, 1967, blzz. 351 e.v. 3 W. Steigenga, Planologie van het Won en, in: Won en, vandaag en morgen, 1968, blzz. 73 e.v. Idem, Moderne Planologie, 1964, blzz. 91,

4 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN gegeven in de bijlagen I en Il. De intergemeentelijke samenwerking in de "regio" Gouda presenteert zich daarin als een bonte mengeling van uitgeoefende taken. De vervlechting van verantwoordelijkheden is duidelijk en dwingt naar een gewestelijke aanpak. Gewestvorming treedt evenwel ook op in minder dichtbevolkte delen van ons land en zonder een duidelijk zichtbare uitwaaiering van stedelijke elementen vanuit een of meer centra over een gebied. Dat is het geval waar door verschuiving van de werkgelegenheid in de agrarische sector naar de industriële enjof dienstensector een pendel ontstaat van werkenden uit kleinere kernen naar een of meer grote(re). Een samenbindende werking gaat daar verder uit van het feit, dat de plattelandsbevolking in dergelijke streken zich voor de behoeftenvoorziening ten aanzien van cultuur, voortgezet onderwijs, speciale goederen en diensten e.d. eveneens op die grote( re) -meer stedelijke- kernen richt. In de praktijk zullen beide ontwikkelingen in verschillende mate optreden en allerlei mengvormen laten zien. Het ontstaan van gewesten is een zaak die in het hele land speelt. Er is sprake van een ruimtelijke uitbreiding van het lokale naar het gewestelijke milieu 4 Stads- en streekgewesten De gewesten zijn te onderscheiden in stads- en streekgewesten. Een stadsgewest is een samenhangend gebied, een leefeenheid, vanwege de wederkerige betrokkenheid van een aantal kleinere plaatsen en een centrale stad, alsmede vanwege de betrokkenheid van die kleinere plaatsen op elkaar. Soms kan het een betrokkenheid zijn op meer dan een centrale stad, bijvoorbeeld in het geval van Twente (Enschede-Hengelo-Almelo). Daarnaast zijn er de gebieden waar een stedelijk centrum van voldoende niveau (nog) ontbreekt. De samenhang welke daar ontstaat rond één of meer centrale verzorgingskernen noemt men wel een streekgewest. In feite is er geen principieel maar een gradueel verschil tussen beide soorten gewesten, namelijk in de mate van stedelijkheid 5 In cijfers uitgedrukt kan men in gedachten houden dat van een stadsgewest veelal sprake zal zijn bij aanwezigheid van een centrale stad van ten minste inwoners en een totaal aantal inwoners van het gewest van minimaal Bij kleinere aantallen zal meestal sprake zijn van een streekgewest 6 In gebieden waar een stuk verstedelijking is opgetreden - bijvoorbeeld in de randstad Holland - kunnen de betrekkingen tussen dicht bij elkaar gelegen stadsgewesten zo intens worden, dat er een verstrengeling optreedt. Zo kan er 4 Vgl. Chr. van Paassen, Over vormverandering in de sociale geografie, 1965, blz. 17; A. Bours, Van Stad en Gewest naar Stadsgewest, in: Drie aspecten van de agglomeratie problematiek, Preadviezen Studiedag Stadsgewestvorming van het K.N.A.G., Bijdragen van A. Bours, J. G. Lambooy, P. Ph. Dordregter, blzz. 2, Idem blzz. 3, 23,

5 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN bijvoorbeeld tussen Den Haag-Delft-Rotterdam-Dordrecht een eenheid van hogere orde optreden, de conurbatie. De samenhang berust daar op de betrekkingen, die voortvloeien uit de uiteenlopende overheersende specialisatie van elk stadsgewest. Dit punt valt echter buiten het kader van deze nota. Vormen van verstedelijking Het is van belang er nog op te wijzen dat verstedelijking zich globaal genomen in twee vormen voordoet. Er is de duidelijk waarneembare uitbreiding en aaneensluiting van steden en stedelijke kernen, en spreiding van stedelijke elementen over daaraan grenzende landelijke gebieden, wat zowel door aansluiting bij bestaande kernen als door vorming van nieuwe steden gebeurt. Dit verschijnsel duidt men aan met de term fysieke verstedelijking. Zij doet het niet-agrarisch grondgebruik toenemen. Aardige illustraties daarvan vormen de volgende grafiek en tabel 7 : Toeneming van het niet-agrarisch grondgebruik (ha). ha '... \ 1/ \ I - \,...r-:v 1- jl\ / I 1\ I I~ <1--- t--<:v / i/ _J_ 11/ -- -,-I--' i' ',V- I ' t_-- bebouwing r-- '-v '\k" /.:..16 ~- t otaal verkeersdoeleinden recreatiedoeleinden i ndustrie en handel 7 Vgl. F. C. Prillevitz, Gronden uit de cultuur, Landbouwkundig Tijdschrift, 81, 1969, blz

6 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN (Bron: Statistisch Zakboek 1968, Centraal Bureau voor de Statistiek) In gebruik genomen voor bebouwing industrie en handel recreatiedoeleinden verkeersdoeleinden ~ Totaal Waarvan onttrokken aan: cultuurgrond bos woeste grond de voorraad toekomstig bouwterrein andere gronden ~ ~~ Totaal Een tweede vorm van verstedelijking zou men de maatschappelijke verstedelijking kunnen noemen, die vooral een gevolg is van de sterk verbeterde communicatiemiddelen in de ruimste zin van het woord. Zij is minder direct waarneembaar, maar desalniettemin van niet te onderschatten betekenis. Het betreft hier veranderingen in levensstijl (steeds verder doordringende stedelijke denk- en gedragswijzen) en wijzigingen in de beroepenstructuur (overal toename van "stedelijke" beroepen: die van de industrie- en dienstensector). Beide vormen van verstedelijking dragen bij tot de vorming van gewestelijke samenhang. Ook in ontwikkelingslanden Verstedelijking is niet een typisch kenmerk van ons land of van de zogenaamde welvarende landen. Het proces van verstedelijking speelt eveneens in de ontwikkelingslanden. Karakteristiek voor veel steden daar is de opeenhoping van plattelanders in zeer armoedige buitenwijken. Onder hen zijn veel werklozen die, van hun dorpen losgeraakt door het daar heersende gebrek, de stad hebben opgezocht in de hoop op een beter bestaan; meestal een ijdele hoop. Een weg terug is er niet, want het platteland biedt in feite geen uitzicht uit de ellende. Hieraan nog toegevoegd het hoge geboorteoverschot en men ziet in belangrijke mate verklaard de uitgebreide stedelijke agglomeraties. Overigens ziet men daarnaast in enkele ontwikkelingslanden, waar de industrialisatie op gang komt, ook verschijnselen optreden van spreiding van de bevolking door concentratie in nieuwe steden. 57

7 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN Il. PROBLEEMSTELLING De snelle verstedelijking gaat gepaard met allerlei moeilijkheden. Deze betreffen bijvoorbeeld de zorg voor woongebieden, voor verkeers- en vervoersvoorzieningen, voor recreatieve voorzieningen, voor mogelijkheden tot agrarische produktie in stedelijke gebieden e.d. Een extra moeilijkheid vormt daarbij de bestaande infrastructuur - zowel in de stedelijke als in de landelijke gebieden - omdat zij niet is berekend op het opvangen van de huidige ontwikkeling. Men denke o.m. aan de wegen en de waterhuishouding. Het is duidelijk, dat in een dergelijke situatie de menselijke ontplooiingsmogelijkheden gevaar lopen; het menselijk welzijn is hier in geding. De werkgroep is van mening, dat deze problematiek voor een belangrijk deel kan worden opgelost door het beleid met betrekking tot de stedelijke en het beleid met betrekking tot de landelijke ontwikkeling, veel meer dan nu gebeurt, op elkaar af te stemmen. Het inbouwen van nieuwe functies betreffende het wonen, het werken enz., het aangeven van de plaats waar en de tijd wanneer dat gebeuren moet, alsmede het omvormen (de reconstructie) van de bestaande infrastructuren, dit alles zal geïntegreerd moeten plaatsvinden. Hierop wordt gedoeld als in deze nota sprake is van inrichting. De verruiming van het lokale naar het gewestelijke milieu kan daarbij van belangrijke betekenis zijn. De stads- en streekgewesten zullen immers naar alle waarschijnlijkheid het stramien vormen waarlangs de maatschappelijke ontwikkeling in toenemende mate zal verlopen. Het gewest zou dan ook het raam kunnen zijn voor het realiseren van een integrale en planmatige aanpak van de inrichting van zowel het stedelijke als het landelijke gebied. Als dan het verstedelijkings- en inrichtingsproces voor een belangrijk deel zullen verlopen via het gewest, moet op dat niveau ook aan tal van - vaak uiteenlopende - aanspraken recht worden gedaan. Nu is er in hoofdstuk I op gewezen dat de elementen gezinnen, bedrijven en instellingen ruimtelijke samenhang( en) bepalen. Deze elementen zijn ook te omschrijven als activiteiten of krachten die de ruimtelijke samenhang(en) vormen en hervormen. Men onderscheidt dan gewoonlijk activiteiten samenhangend met het wonen, het werken (agrarische, industriële, dienstensector), de verzorging, de cultuur en de ontspanning, en het verkeer en het vervoer, dat op voorgaande activiteiten moet zijn afgestemd. Zij presenteren zich politiek in de diverse belangen, die zich aandienen en die geïntegreerd tot gelding zullen moeten komen. Door een aanpak als zojuist geschetst, moet het kunnen gelukken de menselijke ontplooiingsmogelijkheden te bevorderen, zowel door het opheffen van bestaande knelpunten als door het voorkomen van nieuwe. In die zin is het dan welzijnsbevordering. Naast een aantrekkelijker leefklimaat is het mogelijk een redelijke mate van zekerheid te scheppen voor hen, die bij omzettingen in grondgebruik - zowel in de stedelijke als landelijke sfeer - zijn betrokken. Die 58

8 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN zekerheid heeft o.a. betrekking op het tijdstip van uitvoering en op de hantering van de financiële regelingen. Dergelijke zaken hangen nauw samen met politieke keuzen, d.w.z. met de visie op de ontwikkeling van een gewest, en met het aangeven van middelen, wegen en tempo om aan die visie vorm te geven. Wat het stedelijke deel van een gewest betreft zou men er op kunnen wijzen, dat het belangrijk is te weten wanneer maatregelen getroffen zullen worden betreffende grondverwerving, bouwrijp maken van gronden, inrichting van recreatieterreinen, woningbouw, sanering/reconstructie, treffen van utiliteitsvoorzieningen, verzorgende voorzieningen, sociaalfculturele voorzieningen, aanleg van wegen, werkgebieden, de financiële vergoeding aan eigenaars van gebouwen en gebruikers van bedrijfspanden. Voor het landelijke gebied van een gewest kan men zeggen, dat het van groot belang is wanneer voor een termijn van 10 à 20 jaar in grote lijnen vaststaat welke gebieden op welke termijn aan het agrarisch gebruik zullen worden onttrokken ten behoeve van woningbouw, wegenaanleg, industrievestiging en recreatie enz.; welke prijs aan de eigenaars c.q. gebruikers van deze gronden zal worden betaald; welke maatregelen (verkaveling, ontsluiting, boerderij verplaatsing) zullen worden getroffen om het overblijvende gebied in te richten voor optimaal agrarisch gebruik; welke gronden gedurende een bepaalde termijn en op bepaalde voorwaarden voor agrarisch gebruik zijn te benutten. Samengevat, lijkt de verwachting gerechtvaardigd, dat een geïntegreerde aanpak van het inrichtingsproces een belangrijke bijdrage zal leveren aan het welzijn van de mens. Het bovenstaande heeft betrekking op de specifieke problematiek van de stads- en streekgewesten. Gelet op de ruimtelijke samenhang in westeuropees verband, kan men deze benadering aanduiden als één die speelt op microplanologisch niveau 8, d.w.z. men gaat dan uit van een ruimtelijke samenhang op het "laagste" niveau: dat, waar men dagelijks verkeert 9 8 Deze typering is wat arbitrair en zou mogelijk verzet kunnen oproepen bij degenen, die vinden dat de gewestelijke vraagstukken zich op een hogere trap aandienen (mesoplanologisch niveau). Reeds in 1965 is er echter op gewezen dat de milieuverruiming van een lokale eenheid (bijvoorbeeld dorp) tot een regionale eenheid (gewest), in feite geen verandering betekent. Er treedt dan op een differentiatie van de lokaliteit, in een lokaliteit in engere zin en een in ruimere zin. G. ]. van den Berg, Het regio-begrip in de geografische planning, gepubliceerd in: Tijdschrift K.N.A.G., 1966, blz. 37. Vgl. eveneens G. A. Wissink, Plaats en taak van de Nederlandse gemeenten in de regionale ontwikkeling; preadvies voor congres d.d. 8 juni 1966 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten "De gemeenten en de regio", in Bestuurswetenschappen, 1966, blz Daarmede is ook de afgrenzing gegeven tegenover het rapport Toekomst voor Randstads groene ruimte (uitgave van de Anti-Revolutionaire Partijstichting, 1966), dat de ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot de inrichting van de "groene ruimte" in het westen van ons land beziet op meso-planologisch niveau. Daar ging het om de vraag wat de plaats van het "groene hart" is ten opzichte van de aaneenschakeling van stadsgewesten (conurbaties), welke zich er rondom vormen. Dit niveau gaat uit boven dat van de gewestelijke eenheid. 59

9 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN lil SAMENSTELLING EN AFGRENZING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN In het voorafgaande is de gewestelijke samenhang in grote lijnen aan de orde gekomen, tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen. Enkele punten verdienen nog nadere aandacht. Wil men zich immers bezighouden met inrichting van gewesten, dan is het noodzakelijk te weten hoe de afgrenzing en de samenstelling ervan kan worden bezien. Want voor het inrichtingsbeleid is het nodig te weten, naast het wanneer van de inrichting, waar het zal moeten gebeuren en in welke samenhang. A. S a m en s te 11 i n g Verplaatsingssysteem In aansluiting op de gegeven omschrijving van stads- en streekgewesten wordt onderstreept, dat door de toenemende communicatie, in de meest uitgebreide zin, een ruimere leefeenheid voor de mensen is ontstaan en stedelijke kern (en) en dorpen sterker op elkaar betrokken zijn geraakt. De mogelijkheden daarvoor ( verkeersverbindingen en -middelen) en de behoeften daartoe vertoonden en vertonen zich vrij gelijktijdig. Ten aanzien van de behoeften is te wijzen op de behoefte van de stedeling aan ontspanning, rust, goed wonen. Voor hem krijgt het "platteland" naast zijn oorspronkelijke agrarische produktiefunctie er andere bij: recreatieve en woonfuncties, ja zelfs werkfuncties, vanwege "afstoting" daarvan door steden. Aanwijsbaar is echter ook een behoefte van de plattelander, deel te nemen aan "stedelijk" leven. Voor hem is de stad steeds belangrijker geworden als draagster van functies op het gebied van voortgezet onderwijs, van culturele vorming, medisch-sociale voorzieningen enzovoort. Kenmerkend is dat activiteiten, die vroeger veelal gepaard voorkwamen in een plaats, bijvoorbeeld wonen en werken, steeds meer gescheiden optreden over een ruimer gebied. Er treedt een ruimtelijke "specialisatie" op. Men werkt in A, woont in B, bezoekt de schouwburg in C en gaat voor zijn inkopen naar D. Evenals vroeger is er sprake van samenhang, nu echter tot uitdrukking komend in intense verkeersrelaties tussen verschillende kernen. Jlvfen noemt een gewest daarom ook wel een verplaatsingssysteem 10 In dit gebied is sprake van veel voorkomende verplaatsing van personen, goederen, ideeën, tussen de diverse kernen. Gewestkwartieren Binnen een gewest kan men verschillende eenheden onderscheiden op grond van bepaalde overheersende functies erdoor uitgeoefend, bijvoorbeeld verzor- 10 Preadviezen, blz. 26. Aan genoemde preadviezen zijn verschillende gedachten, neergelegd in dit hoofdstuk, ontleend. Zie ook de Engelse weergave in Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, mei/juni 1969, blzz. 141 e.v. 60

10 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN gende, agrarische, industriële, recreatieve e.d. Deze gespecialiseerde delen hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan. Samen vormen zij de leefeenheid, welke men stads- en streekgewest noemt. Deze delen kan men (stads)gewestkwartieren noemen 11 Wij menen, dat deze kwartieren van belang kunnen zijn als eenheden van gemeentelijk niveau. Op grond van de spreiding van functies over het gewestelijk gebied en de onderlinge betrokkenheid van de erbinnen gelegen kernen kan een kader geboden worden voor gemeentelijke herindeling, inzover deze in het kader van de gewestelijke ontwikkeling geboden is. Bovendien is een bepaling van deze eenheden en de daar uitgeoefende functies van belang voor de inrichting ervan en dus voor de inrichting van het gewest. Zoals gezegd vullen de gewestkwartieren elkaar veelal aan. Een voorbeeld daarvan is dat verschillende kernen in de omgeving van een centrale stad soms sterk gespecialiseerde woonfuncties voor die stad vervullen. Men noemt dit verschijnsel wel complementariteit. De specialisering per gewestkwartier heeft echter wel te maken met niveauverschillen, met hiërarchische verhoudingen. Het voorzieningenniveau is niet in elk deel gelijk. Zo zullen winkels, welke in dagelijkse behoeften voorzien, gespreid over het gewest voorkomen. De winkels van meer gespecialiseerde aard zullen veelal slechts in grote dorpen en stadsdelen te vinden zijn, terwijl warenhuizen meestal gevestigd zijn in de kern van een centrale stad. Er is dus zowel sprake van hiërarchie als van complementariteit 12 Bij de inrichting van stads- en streekgewesten zal men hiermee rekening moeten houden. Alvorens de afgrenzing van een gewest ter sprake te brengen, zal nog iets moeten worden gezegd over de activiteiten, welke de ruimtelijke samenhang( en) - dus ook die van een gewest - bepalen. Hoewel het ondoenlijk is in dit bestek er diepgaand over te spreken, wordt toch kort en globaal de betekenis ervan aangegeven voor de samenstelling van een gewest. Wonen Wij beginnen met het wonen 13 Men mag aannemen dat door de toename van vrije tijd en inkomen en door stijgende eisen ten aanzien van het woongerief, de betekenis van het wonen voor de ruimtelijke ontwikkeling nog meer zal toenemen. Let men verder op de bevolkingsgroei, de verlaging van de gemiddelde huwelijksleeftijd, afnemende woningbezetting en bijvoorbeeld de noodzaak van 11 Vgl. Preadviezen, blzz. 21, 25, Preadviezen, blz. 58. Verzorgingskernen, publikatie Sociografisch Bureau De Meerlanden, Het vooropstellen hiervan gebeurt in navolging van Van Paassen, Vormverandering, blzz. 20 e.v. en anderen. Vgl. eveneens Wissink, a.w. blzz. 132 e.v. 61

11 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN krotopruiming en stadsvernieuwing, dan is het een duidelijke zaak, dat aanspraken van woonbelangen op de in te richten ruimte van een gewest zich terdege zullen doen gelden. Werken Een volgende ruimtelijk werkzame kracht is het werken, onderverdeeld naar de agrarische, industriële en dienstensector. Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de beroepsbevolking in de verschillende sectoren, volgt hieronder een overzicht 14 Sector Sociaal-economische structuurveranderingen in Nederland ( ) op basis van de indeling van Fourastié primaire werkgelegenheid of produktie van grondstoffen secundaire of industriële werkgelegenheid tertiaire werkgelegenheid of dienstverlening restgroep Totaal Mannelijke beroepsbevolking ,9 24,6 14,3 28,5 39,9 46,2 23,6 34,2 36,6 3,0 1,3 2, Beroepsbevolking in manjaren ,1 10,4 5,0 40,5 41,4 40,7 45,4 48,2 54, a. Ten aanzien van de agrarische sector kan men er op wijzen dat zij in een verstedelijkende samenleving sterker in een spanningsveld komt te liggen, zowel wat betreft het aan de agrarische produktie onttrekken van grond als het nog verder afnemen van de agrarische beroepsbevolking. Deze ontwikkeling gaat veelal gepaard met een functieverschuiving in die zin, dat de agrarische sector zich meer gaat toeleggen op het voortbrengen van gespecialiseerde kwaliteitsprodukten. Overigens zal deze ontwikkeling verschillend zijn naarmate de verstedelijking in een gewest verder is voortgeschreden. Duidelijk is dat de agrarische aanspraken op ruimte ook in gewesten moeten worden opgenomen in een geïntegreerde programmering en inrichting van het gewest om te vermijden dat de agrarische activiteiten blootgesteld worden aan een willekeurige niet gerichte zuigkracht van stedelijke uitbreiding. Een integrale planning kan voorkomen dat de agrarische sector slechts hetgeen overschiet ter beschikking houdt. b. In verband met de betekenis van de sector industrie voor de gewestelijke ontwikkeling kan men als kenmerk noemen een toenemende "vlucht" van 14 Ontleend aan W. Steigenga., De planologie van het wonen, in: Wonen, vandaag en morgen, blz

12 VORMING EN INRICHTING VAN STADS- EN STREEKGEWESTEN industriële bedrijven uit de centra van steden naar de rand ervan of naar plaatsen buiten de stad. Daar bestaat in elk geval de mogelijkheid voor verdere uitbreiding. Chemische en metallurgische industrieën vertonen sterk de neiging zich buiten de centrale agglomeratie (de aaneengesloten stedelijke bebouwing) te vestigen, het liefst aan goed (vaar)water. Vaak zijn zij daar evenwel de veroorzakers van verdergaande opeenhoping van bedrijven en dragen zo bij tot een voortgaande uitgroei van de centrale agglomeratie. c. Wat de dienstensector betreft valt op dat deze globaal bezien vrij sterk geconcentreerd is in de centrale agglomeratie van een stadsgewest. De toegankelijkheid en de mogelijkheid tot uitbreiding zijn echter essentieel. Ontbreken deze in voldoende mate, dan nemen dienstverlenende instellingen als grossierderijen, warenhuizen, vervoersbedrijven, universiteitscomplexen, ziekenhuizen e.d. vestigingsplaatsen in aan de rand van een centrale agglomeratie of daarbuiten. De ruimtelijke consequenties van de dienstensector worden voor een belangrijk deel bepaald door de verzorgende activiteiten daarvan. Het gaat daarbij om de spreiding, dus de vestigingsplaatsen en de rangorde van instellingen, die voorzien in de behoefte aan levensmiddelen, kleding, medische artikelen, culturele produkten enzovoort. In het algemeen geldt dat hoe sterker de specialisering is in verzorgende goederen en diensten, des te groter het voor de afzet ervan benodigde verzorgingsgebied is. Hierbij is echter van belang de grootte van de bevolking in een bepaald gebied en de mate van de spreiding ervan. De spreiding van de bevolking over een ruimer gebied brengt in een bepaalde mate ook een spreiding en vestiging van nieuwe verzorgende instellingen. De aanvankelijke duidelijke rangorde in niveaus van voorziening van de diverse in omvang verschillende kernen lijkt minder te worden. Gelijktijdig kan men echter constateren, dat onderling tussen de kernen een zekere taakverdeling gaat optreden. Hier speelt hetgeen hiervoor is gezegd over hiërarchie en complementariteit. Een en ander heeft zijn gevolgen voor de planning van de gewestelijke inrichting. De culturele en recreatieve activiteiten Deze activiteiten nemen als ruimtelijk werkende krachten in onze samenleving een steeds belangrijker plaats in. De toename van de "stedelijke" bevolking, de vrije tijd, het ontwikkelingspeil, het inkomen doen de behoefte aan culturele en recreatieve mogelijkheden toenemen. Voor het gewest zijn, gelet op de benodigde reistijd, van deze activiteiten diè essentieel, welke gedurende een gedeelte van de dag (vaak de avond) of de hele dag worden uitgevoerd (dagrecreatie buiten de centrale agglomeratie( s)). Verkeer De toenemende verplaatsingen in verband met wonen, werken, ontspanning en cultuur e.d. vinden hun "neerslag" in toenemende verkeersintensiteit op ge- 63

Investeren in het Nederlandse Landschap

Investeren in het Nederlandse Landschap Investeren in het Nederlandse Landschap Opbrengst: geluk en euro s Samenstellers: LNV P.J. Braaksma en A.E. Bos Met bijdragen van: Milieu- Natuurplanbureau: L. Braat en J. Dirkx Sociaal en Cultureel Planbureau:

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

stad en land in een nieuwe geografie v 112 Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry van Dalen Bart Wissink

stad en land in een nieuwe geografie v 112 Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry van Dalen Bart Wissink WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 112 stad en land in een nieuwe geografie Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

welzijnsbeleid van Herwaardering 2 1 J ULI 9982 C*) HARNIOMISATIERAAD WELZIJNSBELEID CASUARIESTRAAT 32 's-gravenhage. Rapporten aan de Reger~ng

welzijnsbeleid van Herwaardering 2 1 J ULI 9982 C*) HARNIOMISATIERAAD WELZIJNSBELEID CASUARIESTRAAT 32 's-gravenhage. Rapporten aan de Reger~ng 22 1982 Herwaardering van welzijnsbeleid Rapporten aan de Reger~ng 's-gravenhaye, Staatsuitgeverij 1982 HARNIOMISATIERAAD WELZIJNSBELEID CASUARIESTRAAT 32 's-gravenhage. C*) 2 1 J ULI 9982 ISBN 90 12 04021

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Vele steden maken nog geen Randstad

Vele steden maken nog geen Randstad Vele steden maken nog geen Randstad NAi Uitgevers Eerdere publicaties Files en de ruimtelijke inrichting van Nederland Hilbers et al. (2006) isbn 90 5662 5519 Betaalbaarheid van koopwoningen en de ruimtelijke

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

BIJLAGE NOTA WONEN 16-01-2001 12:04 Page 1. mensen wensen wonen. Bijlagen

BIJLAGE NOTA WONEN 16-01-2001 12:04 Page 1. mensen wensen wonen. Bijlagen BIJLAGE NOTA WONEN 16-01-2001 12:04 Page 1 mensen wensen wonen Bijlagen BIJLAGE NOTA WONEN 16-01-2001 12:04 Page 3 Bijlagen bij de Nota Wonen: Mensen,wensen, wonen Bijlage 1: Evaluatie Nota Volkshuisvesting

Nadere informatie

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030 Smaakmakend Veghel Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden Deel A Visie 2030 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 1. Toekomstvisie en ontwikkelstrategie...4 2. Profiel Veghel...6 3. Veghel in

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt in

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

ETNISCH ONDERNEMERSCHAP EN DE STADSVERNIEUWING PLANOLOGISCH MEMORANDUM 1984-3. Stevinweg 1, Postbus 5048, 2600 GA Delft, tel. 015-783952/4678.

ETNISCH ONDERNEMERSCHAP EN DE STADSVERNIEUWING PLANOLOGISCH MEMORANDUM 1984-3. Stevinweg 1, Postbus 5048, 2600 GA Delft, tel. 015-783952/4678. ETNISCH ONDERNEMERSCHAP EN DE Max Jeleniewski STADSVERNIEUWING PLANOLOGISCH MEMORANDUM 1984-3, Technische Hogeschool Delft, Afdeling der Civiele Techniek, Vakgroep Civiele. Planologie, Stevinweg 1, Postbus

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

GRRTIS. Dineke Oudijk

GRRTIS. Dineke Oudijk BOUWKUNDE-WINKEL EINDHOVEN Een onderzoek naar: Ouderenhuisvesting GRRTIS Een onderzoek door: Begeleid door: Claude van Bladel Dineke Oudijk mevr. Prof. H. Fassbinder Eindhoven, maart 1990 De Bouwkundewinkel

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ORDENING

RUIMTELIJKE ORDENING Beleidsnota 2009-2014 RUIMTELIJKE ORDENING Een ruimtelijk beleid voor en op het ritme van de maatschappij Ambitieus in een moeilijke context Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk,

Nadere informatie