Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding"

Transcriptie

1 Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201

2 128 Werk en inkomen In dit hoofdstuk staan de thema s werk en inkomen centraal. Eerst wordt ingegaan op ontwikkelingen in het aantal vestigingen en werkzame personen alsmede de arbeidsparticipatie van Amsterdammers, daarna op ontwikkelingen in de werkgelegenheid en het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Tot slot wordt ingegaan op het inkomen van Amsterdammers. Vestigingen en eenmanszaken Tussen 1 januari 2013 en 1 januari 201 nam het aantal Amsterdamse vestigingen toe (+,3%), terwijl het aantal werkzame personen in tegenstelling tot voorgaande jaren vrijwel gelijk bleef (+0,%). De beperkte toename van de werkgelegenheid in 2013 is het gevolg van een administratieve correctie van de financiële sector. Zonder deze correctie zou de werkgelegenheid in Amsterdam nagenoeg gelijk zijn gebleven (zie hoofdstuk 12 voor een toelichting). Het aantal arbeidsplaatsen daalde vooral in de industrie, de winning van delfstoffen, het onderwijs en in de sector handel, verhuur onroerend goed. In andere sectoren (overheid, informatie en communicatie en gezondheid- en welzijnszorg) was juist sprake van een sterke stijging van het aantal arbeidsplaatsen. Opvallend is dat in Zuidoost (+7,7%), West (+2,%) en Centrum (+0,3%) het aantal arbeidsplaatsen steeg en het aantal arbeidsplaatsen in de overige stadsdelen daalde. Werkloosheid loopt nog steeds op Bijna driekwart van de Amsterdammers in de leeftijd van 15 t/m 6 jaar is aan het werk of op zoek naar werk (minimaal 12 uur per week). Mannen hebben nog steeds een hogere participatiegraad (78%) dan vrouwen (68%). Laagopgeleiden participeren minder vaak (6%) dan middelbaar (71%) en hoogopgeleiden (87%). Eind 2013 daalde de werkloosheid in Amsterdam. In heel Nederland daalt de werkloosheid sinds maart 201 en die daling houdt aan. Maar in Amsterdam stijgt de werkloosheid intussen weer. In het tweede kwartaal van 201 was 9,5% van de Amsterdamse beroepsbevolking werkloos (Nederland 8,5%). Hoewel de werkloosheid in Amsterdam dus boven het landelijke gemiddelde ligt, zijn er in Amsterdam relatief gezien nog steeds minder werklozen dan in Rotterdam (1,8%) en Den Haag (11,3%). In Utrecht is de werkloosheid inmiddels ook opgelopen tot boven het Amsterdamse niveau (9,9%).

3 Werk en inkomen 129 De werkloosheid is het hoogst onder jongeren. Begin 201 is 2% van de Amsterdamse jongeren tussen de 15 en 26 jaar werkloos. Binnen deze leeftijdsgroep zijn jongeren tussen de 15 en 22 jaar, jongeren van niet-westerse herkomst en jongeren zonder startkwalificatie het vaakst werkloos. 1 ) Dit is terug te zien in de verdeling over de stad: jongeren die buiten de ring A10 wonen zijn vaker werkloos dan andere jongeren. In Zuidoost is 37% van de jongeren werkloos en in Nieuw-West 31%. In Zuid (18%), West (20%) en Centrum (21%) is de jeugdwerkloosheid lager dan het stedelijke gemiddelde en in Noord (2%) en Oost (22%) ligt het aandeel werkloze jongeren rond het stedelijk gemiddelde. Er zijn twee groepen werkloze jongeren: jongeren die nog wel een opleiding volgen en veelal zoeken naar een grote bijbaan (61% van de werkloze jongeren) en jongeren die geen opleiding meer volgen (39%). Vooral in Centrum volgen relatief veel werkloze jongeren nog een opleiding (68%), terwijl in Nieuw-West (55%) en Noord (53%) relatief veel werkloze jongeren geen opleiding meer volgen. Werkloze beroepsbevolking en aandeel werkloze jongeren dat een opleiding volgt naar stadsdeel, 201 (procenten) Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam % werkeloze beroepsbevolking aandeel werkloze jongeren in opleiding bron: O+S Stijging WW- en WWB-uitkeringen Het aantal werkloosheidsuitkeringen stijgt nog steeds. Eind juli 201 ontvingen Amsterdammers een WW-uitkering, ruim meer dan in juli De voornaamste redenen voor beëindiging van de WW-uitkering zijn maxi- Amsterdam in cijfers 201

4 130 Werk en inkomen mum duur bereikt (2%) en werkhervatting (1%). De laatste jaren slagen steeds minder mensen erin om binnen de WW-duur een nieuwe baan te vinden, het aandeel WW-uitkering van Amsterdammers dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximum duur loopt al jaren op. Een beperkt deel van de mensen stroomt vanuit de WW door naar de bijstand. Het aantal Amsterdamse huishoudens onder de 65 jaar dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering (WWB) om te voorzien in hun levensonderhoud, is afgelopen jaar met 5% gestegen tot huishoudens. Deze stijging heeft zich doorgezet in de eerste helft van 201. Ontwikkeling WW- en WWB-uitkeringen, januari juli x jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul WW-uitkeringen Bijstandsuitkeringen bron: O+S Arbeidsongeschiktheid De WIA, WAO, WAZ en Wajong zijn zogeheten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het totaal aantal personen dat een van deze uitkeringen ontvangt daalt al jaren en is het afgelopen jaar weer (licht) gedaald, met 1% tot begin 201. Opgeteld is nu 6,6% van de 15- t/m 6-jarigen afhankelijk van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Tussen twee haakjes: de WIA is eind 2005 ontstaan als vervanger van de WAO. De bestaande WAO-regelingen van vóór 2005 blijven echter wel van kracht. Dit verklaart waarom het aantal WAO ers de afgelopen tien jaar bijna is gehalveerd en het aantal WIA ers in dezelfde periode sterk is toegenomen (-7.000). Daarnaast is de WAZ, de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zelfstandigen, sinds 2009 niet meer verplicht, waardoor ook het aantal WAZ-uitkeringen geleidelijk terugloopt.

5 Werk en inkomen 131 De afgelopen jaren is het aantal personen dat een Wajong-uitkering ontvangt (een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor personen die voor hun werkzame leven arbeidsongeschikt zijn geraakt) fors toegenomen. Ten opzichte van 2013 is hun aantal gegroeid met 6%. Als in 2015 de Participatiewet van kracht is, waarin de WWB, de WSW en de Wajong worden samengevoegd, komt de nadruk nog meer op participatie te liggen in plaats van op de uitkering. Op dit moment is bijna een kwart van de arbeidsongeschikten gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Naar verwachting neemt dit aandeel de komende jaren toe door de herkeuring van de Wajongers. Ontwikkeling inkomen Voor het eerst sinds het begin van de recessie is het inkomen van Amsterdamse huishoudens in 2011 weer toegenomen, zij het beperkt. In 2011 hadden zij gemiddeld euro te besteden, 100 euro meer dan in In de jaren voor de recessie ( ) steeg het besteedbaar inkomen nog met gemiddeld 5,5%. Meer recente gegevens over het inkomen van Amsterdammers zijn nog niet beschikbaar. De ontwikkelingen in de stadsdelen beginnen weer meer op elkaar te lijken, nadat voorgaande jaren de verschillen tussen de stadsdelen groter waren geworden. Alleen in Centrum is voor het derde opeenvolgende jaar sprake van een daling van het besteedbaar inkomen (-0.3%), al is die kleiner dan voorgaande jaren. In de andere stadsdelen is weer sprake van een beperkte stijging (Zuid, Noord, Zuidoost) of een iets grotere stijging (West, Nieuw-West, Oost). Ontwikkeling van het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden naar stadsdeel, , , en (procenten) 6,0 %,0 2,0 0-2,0 -,0 Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam bron: CBS Amsterdam in cijfers 201

6 132 Beroepsbevolking Armoede Voor het eerst is de analyse van armoede in Amsterdam (zoals in de Amsterdamse Armoedemonitor) gebaseerd op CBS-gegevens. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat 19,6% van de Amsterdamse huishoudens in 2011 een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum hadden. 2 ) Minimahuishoudens bestaan voor tweederde uit alleenstaanden. Eenoudergezinnen behoren veel vaker dan gemiddeld tot de minima (32%). Met één inkomen zijn beide groepen bijzonder kwetsbaar: als zij een laag loon hebben, minder uren gaan werken of hun baan verliezen, dan valt hun inkomen snel onder de armoedegrens. De grootste groep minima heeft een inkomen uit een uitkering. Toch had 30% van de minimahuishoudens in 2011 een inkomen uit werk (loondienst dan wel eigen bedrijf). 1 ) Een startkwalificatie is een diploma op minimaal MBO-niveau 2 of een HAVO of VWO diploma. 2 ) Het RIO bevat belastinggegevens. Vanwege de doorlooptijd om het inkomen over een bepaald jaar te kunnen vaststellen, lopend deze gegevens een paart jaar achter.

7 Inhoud Werkgelegenheid 136 tabellen.1.1 Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties en grootteklassen Vestigingen naar secties en stadsdelen Werkzame personen naar secties en stadsdelen Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties, arbeidsduur per week en geslacht Vestigingen en de hierin werkzame personen naar stadsdelen en grootteklassen Startende ondernemers naar secties Startende ondernemers naar stadsdelen 15.1A Indeling secties samengesteld uit SBI 2008 code van het Centraal Bureau voor de Statistiek 16 grafieken en kaarten.1a Arbeidsplaatsen per stadsdeel per inwoners van 15-6 jaar 10.1b Groei arbeidsplaatsen per stadsdeel 10.1c Vestigingen en werkzame personen naar grootteklassen 13.1d Vestigingen en werkzame personen naar bedrijfsklassen 13.1e Startende ondernemers naar meest voorkomende soort activiteit 1.1f Startende ondernemers als % van het aantal ondernemers per stadsdeel 15.2 Werkzame en werkloze beroepsbevolking 19 tabellen.2.1 De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-6 jaar naar geslacht en herkomstgroepering De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-6 jaar naar geslacht en leeftijdsgroepen De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-6 jaar naar geslacht en opleidingsniveau De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-6 jaar naar stadsdelen De Amsterdamse beroepsbevolking in procenten van de bevolking (brutoparticipatie) naar geslacht en herkomstgroepering De Amsterdamse beroepsbevolking in procenten van de bevolking (brutoparticipatie) naar geslacht en leeftijdsgroepen De Amsterdamse beroepsbevolking in procenten van de bevolking (brutoparticipatie) naar geslacht en opleidingsniveau De Amsterdamse beroepsbevolking in procenten van de bevolking (brutoparticipatie) naar opleidingsniveau en leeftijdsgroepen De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking in procenten van de bevolking (nettoparticipatie) naar stadsdelen De Amsterdamse werkloze beroepsbevolking en de brutoparticipatie naar geslacht, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau en herkomstgroepering De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking naar geslacht, aantal uren werk per week en leeftijdsgroepen De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking naar geslacht, aantal uren werk per week en opleidingsniveau De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking naar geslacht, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, herkomstgroepering en arbeidspositie De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking naar geslacht, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, herkomstgroepering en werkgebied De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking naar woon- en werkgebied De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking naar vervoermiddel naar het werk en werkgebied 159 grafieken.2a Schema arbeidsmarkt Amsterdam 19.2b Bruto participatie naar herkomstgroepering en geslacht 150.2c De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking werkzaam in eigen stadsdeel en elders en het aantal arbeidsplaatsen per stadsdeel 156 Amsterdam in cijfers 201

8 13 Inhoud (vervolg).3 Uitkeringen 160 tabellen.3.1 Uitkeringen naar soort regeling Uitkeringsafhankelijkheid naar soort regeling Periodieke uitkeringen naar regeling, geslacht en leeftijdsgroep van de cliënten Periodieke uitkeringen naar regeling, geslacht en herkomstgroepering van de cliënten Periodieke uitkeringen naar regeling en uitkeringsduur WWB levensonderhoud naar stadsdelen Uitkeringen naar stadsdelen en soort regeling Uitkeringen naar herkomstgroepering en soort regeling Uitgaven aan verstrekte uitkeringen Onderzoeken en resultaten afdeling Handhaving Dienst Werk en Inkomen Uitkeringen WAO Uitkeringen WIA, WAO, WAZ en Wajong Uitkeringen WW Mutaties uitkeringen WW Uitkeringen WIA naar stadsdelen en leeftijdsgroepen Uitkeringen WAO naar stadsdelen en leeftijdsgroepen Uitkeringen WAZ naar stadsdelen en leeftijdsgroepen Uitkeringen Wajong naar stadsdelen en leeftijdsgroepen Uitkeringen WW naar stadsdelen en leeftijdsgroepen Uitkeringen AOW 168 grafieken en kaarten.3a WWB-uitkeringen per stadsdeel 161.3b Uitkeringen UWV 168. Inkomen en bestedingen 169 tabellen..1 Kerncijfers inkomen Kerncijfers inkomen stadsdelen Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar stadsdelen en geslacht Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar stadsdelen en leeftijdsgroepen Personen met een heel jaar inkomen naar stadsdelen en inkomensklassen Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar stadsdelen en herkomstgroepering Huishoudens naar stadsdelen en inkomensklassen Huishoudens met inkomen en gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen naar stadsdelen en samenstelling van het huishouden Tarieven woonlasten Gemeentelijke woonlasten per stadsdeel per jaar per huishouden Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens 17 grafieken en kaarten.a Gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon met een heel jaar inkomen per stadsdeel 169.b Verloop van het consumentenprijsindexcijfer van enkele (hoofd)artikelgroepen 17

9 Inhoud (slot) Armoedebestrijding 175 tabellen.5.1 Stadspasrechthebbenden naar status Stadspasbezitters naar leeftijdsgroepen Stadspasbezitters naar herkomstgroepering Bijzondere bijstand: uitgaven en inkomsten Uitkeringen Plusvoorziening ouderen Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens naar stadsdelen Toegekende aanvragen huurtoeslag van minima naar stadsdelen Toegekende aanvragen huurtoeslag van ouderen naar stadsdelen en huishoudenstypen Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens naar stadsdelen en toegekende huurtoeslag Verleende diensten en afgeronde producten bij de Schuldhulpverleningsbureaus Amsterdamse huishoudens tot 110% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) Amsterdammers tot 110% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) Amsterdamse huishoudens: minima en overige inkomens naar huishoudenstypen Amsterdamse huishoudens: minima en overige inkomens naar belangrijkste bron van het huishoudensinkomen Amsterdammers tot 110% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) naar herkomstgroepering en leeftijd Amsterdammers tot 110% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) naar leeftijdsgroepen Minimahuishoudens en minimajongeren naar stadsdelen 182 Amsterdam in cijfers 201

10 136 Werkgelegenheid.1.1 Vestigingen en de hierin werkzame personen 1 ) naar secties, 1 januari ) vesti- werk- vesti- werk- vesti- werk- vesti- werk- vesti- werkgingen zame gingen zame gingen zame gingen zame gingen zame sectie omschrijving SBI 2008 met wp pers. met wp pers. met wp pers. met wp pers. met wp pers. A landbouw, bosbouw en visserij B winning van delfstoffen C industrie D energiebedrijven E waterwinning en afvalverwerking F bouwnijverheid G handel H transport en logistiek I horeca J informatie en communicatie K financiële instellingen L handel, verhuur onroerend goed M advisering en onderzoek N overige zakelijke dienstverlening O overheid P onderwijs Q gezondheids- en welzijnszorg R cultuur, sport en recreatie S overige dienstverlening T personeel particuliere huishoudens U extraterritoriale organisaties en lichamen totaal ) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+S 2 ) De toename van de werkgelegenheid in 2013 is het gevolg van een administratieve correctie van de financiële sector. Zonder deze correctie zou de werkgelegenheid in Amsterdam nagenoeg gelijk gebleven zijn (zie hoofdstuk 12 voor een nadere toelichting).

11 Werkgelegenheid Vestigingen en de hierin werkzame personen 1 ) naar secties en grootteklassen, 1 januari 201 grootteklasse totaal vestigin- 1 persoon 2-5 personen 6-9 personen 10-9 personen personen 100+ personen gen met werkwerkz. zame sectie omschrijving SBI 2008 vest. pers. vest. pers. vest. pers. vest. pers. vest. pers. vest. pers. pers. pers. A landbouw, bosbouw en visserij B winning van delfstoffen C industrie D energiebedrijven E waterwinning en afvalverwerking F bouwnijverheid G handel H transport en logistiek I horeca J informatie en communicatie K financiële instellingen L handel, verhuur onroerend goed M advisering en onderzoek N overige zakelijke dienstverlening O overheid P onderwijs Q gezondheids- en welzijnszorg R cultuur, sport en recreatie S overige dienstverlening T personeel particuliere huishoudens U extraterritoriale org. en lichamen totaal ) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+S Amsterdam in cijfers 201

12 138 Werkgelegenheid.1.3 Vestigingen naar secties en stadsdelen, 1 januari 201 stadsdeel A B E F Nieuw- K M N T Amstersectie omschrijving SBI 2008 Centrum Westpoort West West Zuid Oost Noord Zuidoost dam A landbouw, bosbouw en visserij B winning van delfstoffen C industrie D energiebedrijven E waterwinning en afvalverwerking F bouwnijverheid G handel H transport en logistiek I horeca J informatie en communicatie K financiële instellingen L handel, verhuur onroerend goed M advisering en onderzoek N overige zakelijke dienstverlening O overheid P onderwijs Q gezondheids- en welzijnszorg R cultuur, sport en recreatie S overige dienstverlening T personeel particuliere huishoudens U extraterritoriale organisaties en lichamen totaal bron: O+S

13 Werkgelegenheid Werkzame personen 1 ) naar secties en stadsdelen, 1 januari 201 stadsdeel A B E F Nieuw- K M N T Amstersectie omschrijving SBI 2008 Centrum Westpoort West West Zuid Oost Noord Zuidoost dam A landbouw, bosbouw en visserij B winning van delfstoffen C industrie D energiebedrijven E waterwinning en afvalverwerking F bouwnijverheid G handel H transport en logistiek I horeca J informatie en communicatie K financiële instellingen L handel, verhuur onroerend goed M advisering en onderzoek N overige zakelijke dienstverlening O overheid P onderwijs Q gezondheids- en welzijnszorg R cultuur, sport en recreatie S overige dienstverlening T personeel particuliere huishoudens U extraterritoriale organisaties en lichamen totaal ) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+S Amsterdam in cijfers 201

14 10 Werkgelegenheid.1a Arbeidsplaatsen per stadsdeel per inwoners van 15-6 jaar, 1 januari 201 Amsterdam: 823 buiten beschouwing tot < < < en meer bron: O+S.1b Groei arbeidsplaatsen per stadsdeel, 1 januari 201 t.o.v (procenten) A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam % bron: O+S

15 Werkgelegenheid Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties, arbeidsduur en geslacht per week, 1 januari uur of meer per week werkzaam werkzame personen minder werkzame personen dan 12 uur per week werkzaam totaal totaal werkzame sectie omschrijving SBI 2008 vestigingen mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal vestigingen personen A landbouw, bosbouw en visserij B winning van delfstoffen C industrie D energiebedrijven E waterwinning en afvalverwerking F bouwnijverheid G handel H transport en logistiek I horeca J informatie en communicatie K financiële instellingen L handel, verhuur onroerend goed M advisering en onderzoek N overige zakelijke dienstverlening O overheid P onderwijs Q gezondheids- en welzijnszorg R cultuur, sport en recreatie S overige dienstverlening T personeel particuliere huishoudens U extraterritoriale organisaties en lichamen totaal bron: O+S Amsterdam in cijfers 201

16 12 Werkgelegenheid.1.6 Vestigingen en de hierin werkzame personen 1 ) naar stadsdelen en grootteklassen, 1 januari 201 grootteklasse 1 persoon 2-5 personen 6-9 personen 10-9 personen personen 100+ personen vesti- werkgingen stadsdeel vest. pers. vest. pers. vest. pers. vest. pers. vest. pers. vest. pers. met wp pers. A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam ) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+S

17 Werkgelegenheid 13.1c Vestigingen en werkzame personen naar grootteklassen, 1 januari 201 3,8%,6%0,6%0,5% 1,8% 1 wp 18,8% 1,7% 10,9% 5,6% 2-5 wp 6-9 wp 10-9 wp wp 71,7% 8,2% 18,8% 100 en meer wp vestigingen werkzame personen bron: O+S.1d Vestigingen en werkzame personen naar bedrijfsklassen, 1 januari ,1% 0,1% 2,2% 26,1% 0,0% 3,5% primaire sector secundaire sector tertiaire sector quartaire sector 85,6% 70,% vestigingen werkzame personen bron: O+S Amsterdam in cijfers 201

18 1 Werkgelegenheid.1.7 Startende ondernemers naar secties, sectie omschrijving SBI A landbouw, bosbouw en visserij B winning van delfstoffen 1 1 C industrie D energiebedrijven E waterwinning en afvalverwerking F bouwnijverheid G1 groothandel G2 detailhandel H transport en logistiek I horeca J informatie en communicatie K financiële instellingen L handel, verhuur onroerend goed M advisering en onderzoek N overige zakelijke dienstverlening O overheid P onderwijs Q gezondheids- en welzijnszorg R cultuur, sport en recreatie S overige dienstverlening T extraterritoriale organisaties en lichamen 1 totaal bron: O+S.1e Startende ondernemers naar meest voorkomende soort activiteit, 2008 en ,8% 25,9% 28,7% 28,2% advisering en onderzoek cultuur, sport en recreatie informatie en communicatie 6,6% 11,6% 7,5% 2008,6% 8,7% 7,6% 5,% 5,1% 7,9% 7,5% ,% 11,6% gezondheids- en welzijnszorg detailhandel bouwnijverheid overige zakelijke dienstverlening andere activiteiten bron: O+S

19 Werkgelegenheid Startende ondernemers naar stadsdelen, stadsdeel A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: O+S.1f In 2013 gestarte ondernemers als % van het aantal ondernemers per stadsdeel, 1 januari 201 % Centrum Westpoort West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam bron: O+S Amsterdam in cijfers 201

20 16 Werkgelegenheid.1A Indeling secties samengesteld uit SBI 2008 code van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedrijfssectie klasse omschrijving secties/bedrijfsklassen A B C D E F G landbouw, bosbouw en visserij 01 landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 02 bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw 03 visserij en kweken van vis en schaaldieren winning van delfstoffen 06 winning van aardolie en aardgas 08 winning van delfstoffen (geen olie en gas) 09 dienstverlening voor de winning van delfstoffen industrie 10 vervaardiging van voedingsmiddelen 11 vervaardiging van dranken 12 vervaardiging van tabaksproducten 13 vervaardiging van textiel 1 vervaardiging van kleding 15 vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen 16 primaire houtbewerking en vervaardiging van art. van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) 17 vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 18 drukkerijen, reproductie van opgenomen media 19 vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 20 vervaardiging van chemische producten 21 vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 22 vervaardiging van producten van rubber en kunststof 23 vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 2 vervaardiging van metalen in primaire vorm 25 vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) 26 vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur 27 vervaardiging van elektrische apparatuur 28 vervaardiging van overige machines en apparaten 29 vervaardiging van auto s, aanhangwagens en opleggers 30 vervaardiging van overige transportmiddelen 31 vervaardiging van meubels 32 vervaardiging van overige goederen 33 reparatie en installatie van machines en apparaten productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht 35 productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 36 winning en distributie van water 37 afvalwaterinzameling en -behandeling 38 afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling 39 sanering en overig afvalbeheer bouwnijverheid 1 algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling 2 grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) 3 gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw groot- en detailhandel; reparatie van auto s 5 handel in en reparatie van auto s, motorfietsen en aanhangers 6 groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto s en motorfietsen) 7 detailhandel (niet in auto s)

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 2013 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

inkomen en participatie

inkomen en participatie Kerncijfers 149 Werk, inkomen en participatie.1.2.3.4. Werkgelegenheid Beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 2014 10 Werk, inkomen en participatie

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C Soffers A. van der Linden augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

Vier grote steden en Nederland

Vier grote steden en Nederland Bevolking 435 Vier grote steden en Nederland..2.3.4.5.6.7.8 Bevolking Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie Verkeer en infrastructuur Stedelijke ontwikkeling Verkiezingen Amsterdam

Nadere informatie

grote steden en Nederland

grote steden en Nederland Kerncijfers 393 Vier grote steden en Nederland. Bevolking.2 Openbare orde en veiligheid.3 Verkeer en openbare ruimte.4 Werk en inkomen.5 Onderwijs.6 Welzijn en zorg.7 Stedelijke ontwikkeling en wonen.8

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 214 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 en De Roermondse werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaren afgenomen. Met name de sectoren bouw en industrie kenden in deze periode een afname van de werkgelegenheid.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 -118- Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Samenvatting hoofdstuk 5 Tabellen: 5.1 Werklozen in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland 5.2 Ingeschreven niet-werkende werklozen in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland

Nadere informatie

Vier grote steden en Nederland

Vier grote steden en Nederland Kerncijfers 387 Vier grote steden en Nederland. Bevolking.2 Openbare orde en veiligheid.3 Verkeer en openbare ruimte.4 Werk en inkomen.5 Onderwijs.6 Welzijn en zorg.7 Stedelijke ontwikkeling en wonen.8

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Documentatierapport Patentaanvragen

Documentatierapport Patentaanvragen Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Patentaanvragen Datum: 29 januari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 8 Participatie in arbeid De economische crisis heeft de afgelopen jaren gezorgd voor veranderingen op de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk staan de recente ontwikkelingen centraal, zoals de stijging van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 14

Inhoudsopgave hoofdstuk 14 -232- Inhoudsopgave hoofdstuk 14 Samenvatting hoofdstuk 14 Tabellen: 14.1 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's 14.2 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's per wijk in 2012 14.3 Gemiddeld persoonlijk

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-001 10 januari 2013 9.30 uur Inflatie in december licht gestegen Inflatie in december 2,9 procent Prijzen van voedingsmiddelen verhogen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaarrapport integratie 2007 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2007 Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaco Dagevos B6.1a Nettoparticipatie naar etnische

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek economie

Statistisch Jaarboek economie 83 7 84 Economie Werkgelegenheid: wederom daling De werkgelegenheid is voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. In 2003 werden ruim 500 minder arbeidsplaatsen (-1,2%) geregistreerd. Het aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Vier grote steden en Nederland

Vier grote steden en Nederland Bevolking 49 7 Vier grote steden en Nederland 7. 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 Bevolking Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie Verkeer en infrastructuur Stedelijke ontwikkeling Verkiezingen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-029 10 mei 2012 9.30 uur Inflatie daalt naar 2,4 procent Inflatie omlaag door voeding en tabak Vakanties duurder Inflatie in Nederland nog steeds hoger

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK 73 STATISTISCH JAARBOEK 2002 7 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 74 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: meer bedrijven, veel zakelijke dienstverlening, minder agrariërs De bedrijvigheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc.

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc. : Sociale Zekerheid-Op-Maat Gemeente Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe 20.000 tot 50.000 inwoners 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling aantal uitkeringen einde kwartaal

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Laagste inflatie sinds november 2010

Laagste inflatie sinds november 2010 Persbericht PB13-067 7 november 2013 9:30 uur Laagste inflatie sinds november 2010 - Inflatie daalt sterk naar 1,6 procent - Effect btw op inflatie uitgewerkt - Nederlandse inflatie blijft hoger dan in

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Januari 2014 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp) en het aantal vestigingen in de gemeente

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Onderzochte factoren in MAU toets 2013

Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Tabel 1 toont de door APE onderzochte factoren in de MAU toets van 2013. Het betreffen hier zowel factoren waarvan is aangetoond dat deze samenhangen met de bijstandsuitgaven

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13179 Fotograaf Edwin van Eis (2008) Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-001 5 januari 2012 9.30 uur Inflatie lager in december Inflatie in december omlaag naar 2,4 procent Benzineprijzen en beltarieven verlagen inflatie Inflatie

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 www.os-groningen.nl info@os.groningen.nl 050-367 5462 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp)

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 105 10 106 Maatschappelijk zorg Bijstandsgerechtigden: daling van aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden was op 1 januari 2003 lager dan op dezelfde datum het jaar ervoor. Het aantal

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 3 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S augustus 2013 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht beroepsbevolking, werkloosheid, baankansen, vacatures notitie van Onderzoek maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030

Nadere informatie