Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding"

Transcriptie

1 Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201

2 128 Werk en inkomen In dit hoofdstuk staan de thema s werk en inkomen centraal. Eerst wordt ingegaan op ontwikkelingen in het aantal vestigingen en werkzame personen alsmede de arbeidsparticipatie van Amsterdammers, daarna op ontwikkelingen in de werkgelegenheid en het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Tot slot wordt ingegaan op het inkomen van Amsterdammers. Vestigingen en eenmanszaken Tussen 1 januari 2013 en 1 januari 201 nam het aantal Amsterdamse vestigingen toe (+,3%), terwijl het aantal werkzame personen in tegenstelling tot voorgaande jaren vrijwel gelijk bleef (+0,%). De beperkte toename van de werkgelegenheid in 2013 is het gevolg van een administratieve correctie van de financiële sector. Zonder deze correctie zou de werkgelegenheid in Amsterdam nagenoeg gelijk zijn gebleven (zie hoofdstuk 12 voor een toelichting). Het aantal arbeidsplaatsen daalde vooral in de industrie, de winning van delfstoffen, het onderwijs en in de sector handel, verhuur onroerend goed. In andere sectoren (overheid, informatie en communicatie en gezondheid- en welzijnszorg) was juist sprake van een sterke stijging van het aantal arbeidsplaatsen. Opvallend is dat in Zuidoost (+7,7%), West (+2,%) en Centrum (+0,3%) het aantal arbeidsplaatsen steeg en het aantal arbeidsplaatsen in de overige stadsdelen daalde. Werkloosheid loopt nog steeds op Bijna driekwart van de Amsterdammers in de leeftijd van 15 t/m 6 jaar is aan het werk of op zoek naar werk (minimaal 12 uur per week). Mannen hebben nog steeds een hogere participatiegraad (78%) dan vrouwen (68%). Laagopgeleiden participeren minder vaak (6%) dan middelbaar (71%) en hoogopgeleiden (87%). Eind 2013 daalde de werkloosheid in Amsterdam. In heel Nederland daalt de werkloosheid sinds maart 201 en die daling houdt aan. Maar in Amsterdam stijgt de werkloosheid intussen weer. In het tweede kwartaal van 201 was 9,5% van de Amsterdamse beroepsbevolking werkloos (Nederland 8,5%). Hoewel de werkloosheid in Amsterdam dus boven het landelijke gemiddelde ligt, zijn er in Amsterdam relatief gezien nog steeds minder werklozen dan in Rotterdam (1,8%) en Den Haag (11,3%). In Utrecht is de werkloosheid inmiddels ook opgelopen tot boven het Amsterdamse niveau (9,9%).

3 Werk en inkomen 129 De werkloosheid is het hoogst onder jongeren. Begin 201 is 2% van de Amsterdamse jongeren tussen de 15 en 26 jaar werkloos. Binnen deze leeftijdsgroep zijn jongeren tussen de 15 en 22 jaar, jongeren van niet-westerse herkomst en jongeren zonder startkwalificatie het vaakst werkloos. 1 ) Dit is terug te zien in de verdeling over de stad: jongeren die buiten de ring A10 wonen zijn vaker werkloos dan andere jongeren. In Zuidoost is 37% van de jongeren werkloos en in Nieuw-West 31%. In Zuid (18%), West (20%) en Centrum (21%) is de jeugdwerkloosheid lager dan het stedelijke gemiddelde en in Noord (2%) en Oost (22%) ligt het aandeel werkloze jongeren rond het stedelijk gemiddelde. Er zijn twee groepen werkloze jongeren: jongeren die nog wel een opleiding volgen en veelal zoeken naar een grote bijbaan (61% van de werkloze jongeren) en jongeren die geen opleiding meer volgen (39%). Vooral in Centrum volgen relatief veel werkloze jongeren nog een opleiding (68%), terwijl in Nieuw-West (55%) en Noord (53%) relatief veel werkloze jongeren geen opleiding meer volgen. Werkloze beroepsbevolking en aandeel werkloze jongeren dat een opleiding volgt naar stadsdeel, 201 (procenten) Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam % werkeloze beroepsbevolking aandeel werkloze jongeren in opleiding bron: O+S Stijging WW- en WWB-uitkeringen Het aantal werkloosheidsuitkeringen stijgt nog steeds. Eind juli 201 ontvingen Amsterdammers een WW-uitkering, ruim meer dan in juli De voornaamste redenen voor beëindiging van de WW-uitkering zijn maxi- Amsterdam in cijfers 201

4 130 Werk en inkomen mum duur bereikt (2%) en werkhervatting (1%). De laatste jaren slagen steeds minder mensen erin om binnen de WW-duur een nieuwe baan te vinden, het aandeel WW-uitkering van Amsterdammers dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximum duur loopt al jaren op. Een beperkt deel van de mensen stroomt vanuit de WW door naar de bijstand. Het aantal Amsterdamse huishoudens onder de 65 jaar dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering (WWB) om te voorzien in hun levensonderhoud, is afgelopen jaar met 5% gestegen tot huishoudens. Deze stijging heeft zich doorgezet in de eerste helft van 201. Ontwikkeling WW- en WWB-uitkeringen, januari juli x jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul WW-uitkeringen Bijstandsuitkeringen bron: O+S Arbeidsongeschiktheid De WIA, WAO, WAZ en Wajong zijn zogeheten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het totaal aantal personen dat een van deze uitkeringen ontvangt daalt al jaren en is het afgelopen jaar weer (licht) gedaald, met 1% tot begin 201. Opgeteld is nu 6,6% van de 15- t/m 6-jarigen afhankelijk van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Tussen twee haakjes: de WIA is eind 2005 ontstaan als vervanger van de WAO. De bestaande WAO-regelingen van vóór 2005 blijven echter wel van kracht. Dit verklaart waarom het aantal WAO ers de afgelopen tien jaar bijna is gehalveerd en het aantal WIA ers in dezelfde periode sterk is toegenomen (-7.000). Daarnaast is de WAZ, de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zelfstandigen, sinds 2009 niet meer verplicht, waardoor ook het aantal WAZ-uitkeringen geleidelijk terugloopt.

5 Werk en inkomen 131 De afgelopen jaren is het aantal personen dat een Wajong-uitkering ontvangt (een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor personen die voor hun werkzame leven arbeidsongeschikt zijn geraakt) fors toegenomen. Ten opzichte van 2013 is hun aantal gegroeid met 6%. Als in 2015 de Participatiewet van kracht is, waarin de WWB, de WSW en de Wajong worden samengevoegd, komt de nadruk nog meer op participatie te liggen in plaats van op de uitkering. Op dit moment is bijna een kwart van de arbeidsongeschikten gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Naar verwachting neemt dit aandeel de komende jaren toe door de herkeuring van de Wajongers. Ontwikkeling inkomen Voor het eerst sinds het begin van de recessie is het inkomen van Amsterdamse huishoudens in 2011 weer toegenomen, zij het beperkt. In 2011 hadden zij gemiddeld euro te besteden, 100 euro meer dan in In de jaren voor de recessie ( ) steeg het besteedbaar inkomen nog met gemiddeld 5,5%. Meer recente gegevens over het inkomen van Amsterdammers zijn nog niet beschikbaar. De ontwikkelingen in de stadsdelen beginnen weer meer op elkaar te lijken, nadat voorgaande jaren de verschillen tussen de stadsdelen groter waren geworden. Alleen in Centrum is voor het derde opeenvolgende jaar sprake van een daling van het besteedbaar inkomen (-0.3%), al is die kleiner dan voorgaande jaren. In de andere stadsdelen is weer sprake van een beperkte stijging (Zuid, Noord, Zuidoost) of een iets grotere stijging (West, Nieuw-West, Oost). Ontwikkeling van het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden naar stadsdeel, , , en (procenten) 6,0 %,0 2,0 0-2,0 -,0 Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam bron: CBS Amsterdam in cijfers 201

6 132 Beroepsbevolking Armoede Voor het eerst is de analyse van armoede in Amsterdam (zoals in de Amsterdamse Armoedemonitor) gebaseerd op CBS-gegevens. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat 19,6% van de Amsterdamse huishoudens in 2011 een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum hadden. 2 ) Minimahuishoudens bestaan voor tweederde uit alleenstaanden. Eenoudergezinnen behoren veel vaker dan gemiddeld tot de minima (32%). Met één inkomen zijn beide groepen bijzonder kwetsbaar: als zij een laag loon hebben, minder uren gaan werken of hun baan verliezen, dan valt hun inkomen snel onder de armoedegrens. De grootste groep minima heeft een inkomen uit een uitkering. Toch had 30% van de minimahuishoudens in 2011 een inkomen uit werk (loondienst dan wel eigen bedrijf). 1 ) Een startkwalificatie is een diploma op minimaal MBO-niveau 2 of een HAVO of VWO diploma. 2 ) Het RIO bevat belastinggegevens. Vanwege de doorlooptijd om het inkomen over een bepaald jaar te kunnen vaststellen, lopend deze gegevens een paart jaar achter.

7 Inhoud Werkgelegenheid 136 tabellen.1.1 Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties en grootteklassen Vestigingen naar secties en stadsdelen Werkzame personen naar secties en stadsdelen Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties, arbeidsduur per week en geslacht Vestigingen en de hierin werkzame personen naar stadsdelen en grootteklassen Startende ondernemers naar secties Startende ondernemers naar stadsdelen 15.1A Indeling secties samengesteld uit SBI 2008 code van het Centraal Bureau voor de Statistiek 16 grafieken en kaarten.1a Arbeidsplaatsen per stadsdeel per inwoners van 15-6 jaar 10.1b Groei arbeidsplaatsen per stadsdeel 10.1c Vestigingen en werkzame personen naar grootteklassen 13.1d Vestigingen en werkzame personen naar bedrijfsklassen 13.1e Startende ondernemers naar meest voorkomende soort activiteit 1.1f Startende ondernemers als % van het aantal ondernemers per stadsdeel 15.2 Werkzame en werkloze beroepsbevolking 19 tabellen.2.1 De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-6 jaar naar geslacht en herkomstgroepering De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-6 jaar naar geslacht en leeftijdsgroepen De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-6 jaar naar geslacht en opleidingsniveau De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-6 jaar naar stadsdelen De Amsterdamse beroepsbevolking in procenten van de bevolking (brutoparticipatie) naar geslacht en herkomstgroepering De Amsterdamse beroepsbevolking in procenten van de bevolking (brutoparticipatie) naar geslacht en leeftijdsgroepen De Amsterdamse beroepsbevolking in procenten van de bevolking (brutoparticipatie) naar geslacht en opleidingsniveau De Amsterdamse beroepsbevolking in procenten van de bevolking (brutoparticipatie) naar opleidingsniveau en leeftijdsgroepen De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking in procenten van de bevolking (nettoparticipatie) naar stadsdelen De Amsterdamse werkloze beroepsbevolking en de brutoparticipatie naar geslacht, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau en herkomstgroepering De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking naar geslacht, aantal uren werk per week en leeftijdsgroepen De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking naar geslacht, aantal uren werk per week en opleidingsniveau De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking naar geslacht, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, herkomstgroepering en arbeidspositie De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking naar geslacht, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, herkomstgroepering en werkgebied De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking naar woon- en werkgebied De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking naar vervoermiddel naar het werk en werkgebied 159 grafieken.2a Schema arbeidsmarkt Amsterdam 19.2b Bruto participatie naar herkomstgroepering en geslacht 150.2c De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking werkzaam in eigen stadsdeel en elders en het aantal arbeidsplaatsen per stadsdeel 156 Amsterdam in cijfers 201

8 13 Inhoud (vervolg).3 Uitkeringen 160 tabellen.3.1 Uitkeringen naar soort regeling Uitkeringsafhankelijkheid naar soort regeling Periodieke uitkeringen naar regeling, geslacht en leeftijdsgroep van de cliënten Periodieke uitkeringen naar regeling, geslacht en herkomstgroepering van de cliënten Periodieke uitkeringen naar regeling en uitkeringsduur WWB levensonderhoud naar stadsdelen Uitkeringen naar stadsdelen en soort regeling Uitkeringen naar herkomstgroepering en soort regeling Uitgaven aan verstrekte uitkeringen Onderzoeken en resultaten afdeling Handhaving Dienst Werk en Inkomen Uitkeringen WAO Uitkeringen WIA, WAO, WAZ en Wajong Uitkeringen WW Mutaties uitkeringen WW Uitkeringen WIA naar stadsdelen en leeftijdsgroepen Uitkeringen WAO naar stadsdelen en leeftijdsgroepen Uitkeringen WAZ naar stadsdelen en leeftijdsgroepen Uitkeringen Wajong naar stadsdelen en leeftijdsgroepen Uitkeringen WW naar stadsdelen en leeftijdsgroepen Uitkeringen AOW 168 grafieken en kaarten.3a WWB-uitkeringen per stadsdeel 161.3b Uitkeringen UWV 168. Inkomen en bestedingen 169 tabellen..1 Kerncijfers inkomen Kerncijfers inkomen stadsdelen Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar stadsdelen en geslacht Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar stadsdelen en leeftijdsgroepen Personen met een heel jaar inkomen naar stadsdelen en inkomensklassen Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar stadsdelen en herkomstgroepering Huishoudens naar stadsdelen en inkomensklassen Huishoudens met inkomen en gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen naar stadsdelen en samenstelling van het huishouden Tarieven woonlasten Gemeentelijke woonlasten per stadsdeel per jaar per huishouden Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens 17 grafieken en kaarten.a Gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon met een heel jaar inkomen per stadsdeel 169.b Verloop van het consumentenprijsindexcijfer van enkele (hoofd)artikelgroepen 17

9 Inhoud (slot) Armoedebestrijding 175 tabellen.5.1 Stadspasrechthebbenden naar status Stadspasbezitters naar leeftijdsgroepen Stadspasbezitters naar herkomstgroepering Bijzondere bijstand: uitgaven en inkomsten Uitkeringen Plusvoorziening ouderen Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens naar stadsdelen Toegekende aanvragen huurtoeslag van minima naar stadsdelen Toegekende aanvragen huurtoeslag van ouderen naar stadsdelen en huishoudenstypen Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens naar stadsdelen en toegekende huurtoeslag Verleende diensten en afgeronde producten bij de Schuldhulpverleningsbureaus Amsterdamse huishoudens tot 110% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) Amsterdammers tot 110% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) Amsterdamse huishoudens: minima en overige inkomens naar huishoudenstypen Amsterdamse huishoudens: minima en overige inkomens naar belangrijkste bron van het huishoudensinkomen Amsterdammers tot 110% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) naar herkomstgroepering en leeftijd Amsterdammers tot 110% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) naar leeftijdsgroepen Minimahuishoudens en minimajongeren naar stadsdelen 182 Amsterdam in cijfers 201

10 136 Werkgelegenheid.1.1 Vestigingen en de hierin werkzame personen 1 ) naar secties, 1 januari ) vesti- werk- vesti- werk- vesti- werk- vesti- werk- vesti- werkgingen zame gingen zame gingen zame gingen zame gingen zame sectie omschrijving SBI 2008 met wp pers. met wp pers. met wp pers. met wp pers. met wp pers. A landbouw, bosbouw en visserij B winning van delfstoffen C industrie D energiebedrijven E waterwinning en afvalverwerking F bouwnijverheid G handel H transport en logistiek I horeca J informatie en communicatie K financiële instellingen L handel, verhuur onroerend goed M advisering en onderzoek N overige zakelijke dienstverlening O overheid P onderwijs Q gezondheids- en welzijnszorg R cultuur, sport en recreatie S overige dienstverlening T personeel particuliere huishoudens U extraterritoriale organisaties en lichamen totaal ) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+S 2 ) De toename van de werkgelegenheid in 2013 is het gevolg van een administratieve correctie van de financiële sector. Zonder deze correctie zou de werkgelegenheid in Amsterdam nagenoeg gelijk gebleven zijn (zie hoofdstuk 12 voor een nadere toelichting).

11 Werkgelegenheid Vestigingen en de hierin werkzame personen 1 ) naar secties en grootteklassen, 1 januari 201 grootteklasse totaal vestigin- 1 persoon 2-5 personen 6-9 personen 10-9 personen personen 100+ personen gen met werkwerkz. zame sectie omschrijving SBI 2008 vest. pers. vest. pers. vest. pers. vest. pers. vest. pers. vest. pers. pers. pers. A landbouw, bosbouw en visserij B winning van delfstoffen C industrie D energiebedrijven E waterwinning en afvalverwerking F bouwnijverheid G handel H transport en logistiek I horeca J informatie en communicatie K financiële instellingen L handel, verhuur onroerend goed M advisering en onderzoek N overige zakelijke dienstverlening O overheid P onderwijs Q gezondheids- en welzijnszorg R cultuur, sport en recreatie S overige dienstverlening T personeel particuliere huishoudens U extraterritoriale org. en lichamen totaal ) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+S Amsterdam in cijfers 201

12 138 Werkgelegenheid.1.3 Vestigingen naar secties en stadsdelen, 1 januari 201 stadsdeel A B E F Nieuw- K M N T Amstersectie omschrijving SBI 2008 Centrum Westpoort West West Zuid Oost Noord Zuidoost dam A landbouw, bosbouw en visserij B winning van delfstoffen C industrie D energiebedrijven E waterwinning en afvalverwerking F bouwnijverheid G handel H transport en logistiek I horeca J informatie en communicatie K financiële instellingen L handel, verhuur onroerend goed M advisering en onderzoek N overige zakelijke dienstverlening O overheid P onderwijs Q gezondheids- en welzijnszorg R cultuur, sport en recreatie S overige dienstverlening T personeel particuliere huishoudens U extraterritoriale organisaties en lichamen totaal bron: O+S

13 Werkgelegenheid Werkzame personen 1 ) naar secties en stadsdelen, 1 januari 201 stadsdeel A B E F Nieuw- K M N T Amstersectie omschrijving SBI 2008 Centrum Westpoort West West Zuid Oost Noord Zuidoost dam A landbouw, bosbouw en visserij B winning van delfstoffen C industrie D energiebedrijven E waterwinning en afvalverwerking F bouwnijverheid G handel H transport en logistiek I horeca J informatie en communicatie K financiële instellingen L handel, verhuur onroerend goed M advisering en onderzoek N overige zakelijke dienstverlening O overheid P onderwijs Q gezondheids- en welzijnszorg R cultuur, sport en recreatie S overige dienstverlening T personeel particuliere huishoudens U extraterritoriale organisaties en lichamen totaal ) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+S Amsterdam in cijfers 201

14 10 Werkgelegenheid.1a Arbeidsplaatsen per stadsdeel per inwoners van 15-6 jaar, 1 januari 201 Amsterdam: 823 buiten beschouwing tot < < < en meer bron: O+S.1b Groei arbeidsplaatsen per stadsdeel, 1 januari 201 t.o.v (procenten) A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam % bron: O+S

15 Werkgelegenheid Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties, arbeidsduur en geslacht per week, 1 januari uur of meer per week werkzaam werkzame personen minder werkzame personen dan 12 uur per week werkzaam totaal totaal werkzame sectie omschrijving SBI 2008 vestigingen mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal vestigingen personen A landbouw, bosbouw en visserij B winning van delfstoffen C industrie D energiebedrijven E waterwinning en afvalverwerking F bouwnijverheid G handel H transport en logistiek I horeca J informatie en communicatie K financiële instellingen L handel, verhuur onroerend goed M advisering en onderzoek N overige zakelijke dienstverlening O overheid P onderwijs Q gezondheids- en welzijnszorg R cultuur, sport en recreatie S overige dienstverlening T personeel particuliere huishoudens U extraterritoriale organisaties en lichamen totaal bron: O+S Amsterdam in cijfers 201

16 12 Werkgelegenheid.1.6 Vestigingen en de hierin werkzame personen 1 ) naar stadsdelen en grootteklassen, 1 januari 201 grootteklasse 1 persoon 2-5 personen 6-9 personen 10-9 personen personen 100+ personen vesti- werkgingen stadsdeel vest. pers. vest. pers. vest. pers. vest. pers. vest. pers. vest. pers. met wp pers. A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam ) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+S

17 Werkgelegenheid 13.1c Vestigingen en werkzame personen naar grootteklassen, 1 januari 201 3,8%,6%0,6%0,5% 1,8% 1 wp 18,8% 1,7% 10,9% 5,6% 2-5 wp 6-9 wp 10-9 wp wp 71,7% 8,2% 18,8% 100 en meer wp vestigingen werkzame personen bron: O+S.1d Vestigingen en werkzame personen naar bedrijfsklassen, 1 januari ,1% 0,1% 2,2% 26,1% 0,0% 3,5% primaire sector secundaire sector tertiaire sector quartaire sector 85,6% 70,% vestigingen werkzame personen bron: O+S Amsterdam in cijfers 201

18 1 Werkgelegenheid.1.7 Startende ondernemers naar secties, sectie omschrijving SBI A landbouw, bosbouw en visserij B winning van delfstoffen 1 1 C industrie D energiebedrijven E waterwinning en afvalverwerking F bouwnijverheid G1 groothandel G2 detailhandel H transport en logistiek I horeca J informatie en communicatie K financiële instellingen L handel, verhuur onroerend goed M advisering en onderzoek N overige zakelijke dienstverlening O overheid P onderwijs Q gezondheids- en welzijnszorg R cultuur, sport en recreatie S overige dienstverlening T extraterritoriale organisaties en lichamen 1 totaal bron: O+S.1e Startende ondernemers naar meest voorkomende soort activiteit, 2008 en ,8% 25,9% 28,7% 28,2% advisering en onderzoek cultuur, sport en recreatie informatie en communicatie 6,6% 11,6% 7,5% 2008,6% 8,7% 7,6% 5,% 5,1% 7,9% 7,5% ,% 11,6% gezondheids- en welzijnszorg detailhandel bouwnijverheid overige zakelijke dienstverlening andere activiteiten bron: O+S

19 Werkgelegenheid Startende ondernemers naar stadsdelen, stadsdeel A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: O+S.1f In 2013 gestarte ondernemers als % van het aantal ondernemers per stadsdeel, 1 januari 201 % Centrum Westpoort West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam bron: O+S Amsterdam in cijfers 201

20 16 Werkgelegenheid.1A Indeling secties samengesteld uit SBI 2008 code van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedrijfssectie klasse omschrijving secties/bedrijfsklassen A B C D E F G landbouw, bosbouw en visserij 01 landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 02 bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw 03 visserij en kweken van vis en schaaldieren winning van delfstoffen 06 winning van aardolie en aardgas 08 winning van delfstoffen (geen olie en gas) 09 dienstverlening voor de winning van delfstoffen industrie 10 vervaardiging van voedingsmiddelen 11 vervaardiging van dranken 12 vervaardiging van tabaksproducten 13 vervaardiging van textiel 1 vervaardiging van kleding 15 vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen 16 primaire houtbewerking en vervaardiging van art. van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) 17 vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 18 drukkerijen, reproductie van opgenomen media 19 vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 20 vervaardiging van chemische producten 21 vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 22 vervaardiging van producten van rubber en kunststof 23 vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 2 vervaardiging van metalen in primaire vorm 25 vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) 26 vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur 27 vervaardiging van elektrische apparatuur 28 vervaardiging van overige machines en apparaten 29 vervaardiging van auto s, aanhangwagens en opleggers 30 vervaardiging van overige transportmiddelen 31 vervaardiging van meubels 32 vervaardiging van overige goederen 33 reparatie en installatie van machines en apparaten productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht 35 productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 36 winning en distributie van water 37 afvalwaterinzameling en -behandeling 38 afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling 39 sanering en overig afvalbeheer bouwnijverheid 1 algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling 2 grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) 3 gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw groot- en detailhandel; reparatie van auto s 5 handel in en reparatie van auto s, motorfietsen en aanhangers 6 groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto s en motorfietsen) 7 detailhandel (niet in auto s)

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid?

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? 11 Marleen Geerdinck Linda Muller Carlijn Verkleij Caroline van Weert Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt De focus op flexibilisering Inhoudelijke redactie: Ruben van Gaalen (CBS) Anneke Goudswaard (TNO) Jos Sanders (TNO) Wendy Smits (CBS) Tekstuele redactie: Ronald

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Hier word je Amsterdammer van

Hier word je Amsterdammer van Hier word je Amsterdammer van 2 3 De grootste uitvinding ooit The greatest invention of mankind. Zo kwalificeert de Amerikaanse econoom Glaeser in zijn laatste boek de stad. 1 De stad maakt, aldus de ondertitel,

Nadere informatie

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan?

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Sociaaleconomische trends 2014 Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Miriam de Roos Maarten Bloem Oktober 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, oktober 2014, 02 1 Het aantal leerlingen op

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

Verzorgd uit de bijstand

Verzorgd uit de bijstand Verzorgd uit de bijstand 1 Verzorgd uit de bijstand De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van bijstandsontvangers Patricia van Echtelt en Maurice Guiaux Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Spookjongeren. Quickscan naar uitgeschreven jongeren in Amsterdam Nieuw-West. In opdracht van

Spookjongeren. Quickscan naar uitgeschreven jongeren in Amsterdam Nieuw-West. In opdracht van Spookjongeren Quickscan naar uitgeschreven jongeren in Amsterdam Nieuw-West In opdracht van Inhoudsopgave SAMENVATTING 2 INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1. OMVANG 5 1. Ondergrens 5 2. Bovengrens 6 3. Terugkerend

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Analyse gebruik individuele WMO-voorzieningen

Analyse gebruik individuele WMO-voorzieningen Analyse gebruik individuele WMO-voorzieningen Gemeente Nijmegen Bureau Onderzoek en Statistiek Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding: opdrachtstelling en uitwerking... 4 3 Ontwikkeling tot en met

Nadere informatie

Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen

Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen NYFER Maliestraat 1 3581 SH UTRECHT T 030-2364703 F 030-2368345 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie