Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld."

Transcriptie

1 Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB s en compartimenten van ICB s die openbaar in België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit gesorteerd op datum. Heden zijn de ICB(-compartimenten) van onderstaande fondsbeheerders opgenomen: De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen: Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Berichten m.b.t. herstructureringen Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d. Berichten m.b.t. schorsing NIW Berichten m.b.t. foute NIW Bericht rechtzetting misleidende reclame Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming Berichten m.b.t. Corporate Actions Berichten m.b.t. dividendbetalingen Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze instelling. Disclaimer BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen. Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 B-1040 Brussel T

2 ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2009 / Geared Callable 1 / BE Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 31 juli 2015 FORTIS B FIX 2009 Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg Brussel BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009 'GEARED CALLABLE 1' (ISIN CODE: BE ) RPR Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 3 augustus 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 28 juli Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat er in om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon, die is vastgesteld op 3 augustus 2015 of op 12 augustus 2009 in geval van een automatische CALL (die zou leiden tot een vervroegde sluiting van het compartiment en zijn vereffening van rechtswege), een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van de kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR te recupereren. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen.

3 De eventuele verkregen meerwaarde op de eindvervaldag of op de datum van de automatische CALL wordt bepaald door de evolutie van een kort van twintig aandelen met gelijke weging. De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de individuele procentuele stijgings- of dalingspercentages voor elk van de twintig aandelen in de korf in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve percentages beperkt worden tot 60%. Is de evolutie van de korf, zoals hierboven berekend en vastgesteld op basis van het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen van 29, 30 en 31 juli 2009 van elk aandeel in de korf, gelijk aan of lager dan -10%, dan komt er een 'automatische CALL'. In dat geval wordt er op 12 augustus 2009 een meerwaarde van 5% betaald bovenop de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR (vóór aftrek van kosten en taksen). Komt er geen 'automatische CALL', dan krijgt de belegger op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon per aandeel in zijn bezit (vóór aftrek van kosten en taksen) ten minste de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde terug, vermeerderd met 100% van de positieve evolutie van de korf, vastgesteld op basis van de eindwaarde van elk erin opgenomen aandeel. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 20, 21 en donderdag 22 januari De eindwaarde van elk aandeel van de korf wordt vastgesteld op basis van het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 17, 21 en 22 juli De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 32,70% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.327,08 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 4,42%. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 3 augustus 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2009 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, Brussel/ De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

4 ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 8 Best Times Eight / BE Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 31 juli 2015 FORTIS B FIX 2007 Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg Brussel BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 EQUITY 8 BEST TIMES EIGHT' (ISIN CODE: BE ) RPR Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 3 augustus 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 29 juli Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de beleggingshorizon die is vastgesteld op 3 augustus 2015 een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. De eventuele verkregen meerwaarde op de eindvervaldag wordt bepaald door de evolutie van een kort van twintig aandelen met gelijke weging.

5 De evolutie van deze korf wordt op acht vooraf vastgestelde dagen geobserveerd. Deze evolutie wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgingspercentages begrensd tot 10% (voor de acht observatiedata) of dalingspercentages van elk aandeel in de korf in vergelijking met zijn beginwaarde. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon, op 3 augustus 2015 ontvangt de aandeelhouder per aandeel in zijn bezit een meerwaarde gelijk aan achtmaal de hoogste van acht geobserveerde evoluties bovenop het bedrag (vóór aftrek van de kosten en taksen) dat overeenstemt met de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR. Is de hoogste van de aldus vastgestelde acht evoluties echter negatief of nul, dan is de meerwaarde gelijk aan nul. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 2, 5 en 6 februari De evolutie van de korf wordt vastgesteld op basis van de slotkoersen op de volgende data: 31 januari 2008, 30 januari 2009, 29 januari 2010, 31 januari 2011, 31 januari 2012, 31 januari 2013, 31 januari 2014 en 24 juli De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 0,95% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.009,53 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,11%. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 3 augustus 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2007 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, Brussel/ De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

6 ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 7 Triple Six Reset / BE Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 31 juli 2015 FORTIS B FIX 2007 Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg Brussel BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 'EQUITY 7 TRIPLE SIX RESET' (ISIN CODE: BE ) RPR Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 3 augustus 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 29 juli Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders te laten profiteren de mogelijkheid te bieden om te genieten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen en om op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon die is vastgesteld op maandag 3 augustus 2015, per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen.

7 De eerste drie dividenden worden vastgesteld (vóór aftrek van kosten en taksen) op elk 60 EUR (d.w.z. 6% van de initiële netto-inventariswaarde) en zullen betaald worden respectievelijk op 8 februari 2008, 9 februari 2009 en 8 februari Het bedrag van de vijf laatste dividenden hangt af van de evolutie van een korf van twintig aandelen met gelijke weging. Is geen van de twintig aandelen van de korf op het einde van de jaarlijkse observatieperiode, zoals hieronder bepaald, met meer dan 20% gedaald ten opzichte van zijn startwaarde, dan wordt een dividend van 60 EUR (hetzij 6% van de initiële netto-inventariswaarde) automatisch toegekend voor deze periode. Is echter ten minste één van de twintig aandelen van de korf met meer dan 20% gedaald ten opzichte van zijn startwaarde, dan is het dividend voor deze periode gelijk aan de evolutie van de korf bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de twintig individuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de procentuele stijging of daling van de vijftien best presterende aandelen vervangen wordt door 9%. Kent de korf een positieve ontwikkeling, dan is het over deze periode toegekende dividend gelijk aan deze ontwikkeling. Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan wordt over deze periode geen dividend toegekend. De aandeelhouder loopt geen wisselkoersrisico verbonden aan de evolutie van de valuta's waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (basisvaluta van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de beleggingshorizon, op maandag 3 augustus 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van EUR, vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend in geval van een positieve evolutie van de korf voor laatstgenoemde periode. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 2, 5 en dinsdag 6 februari De ontwikkeling van de korf, voor de vijf laatste periodes, wordt vastgesteld op basis van het rekenkundig gemiddelde van de volgende respectieve slotkoersen: 25, 26, 27, 28 en 31 januari 2011; de vijf laatste werkdagen van de maand januari voor de jaren 2012, 2013 en 2014; 21, 22, 23 en 24 juli 2015 voor de laatste periode. De vier dividenden werden respectievelijk op de volgende data zonder waarde verklaard: 8 februari 2011, 8 februari 2012, 8februari 2013, 10 februari Rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf wordt het vijfde variabele dividend per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) dat op 3 augustus 2015 wordt uitbetaald tegen voorlegging van coupon nr. 8 zonder waarde verklaard. De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 1.017,03 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,19%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 3 augustus 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

8 De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2007 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Frans en het Nederlands op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, Brussel/ De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

9 ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix / Bond Plus 15 / BE Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 03 augustus 2015 FORTIS B FIX Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 'BOND PLUS 15' (ISIN CODE: BE ) Warandeberg Brussel RPR Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 3 augustus 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 29 juli Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit indexcompartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op maandag 3 augustus 2015, een meerwaarde die op elk van de twaalf observatiedata wordt bepaald te realiseren. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. Alle vormen van beleggingen, in het bijzonder termijndeposito s en geldbeleggingen, kunnen worden gebruikt. De uitgevoerde bankdeposito s zijn echter niet gewaarborgd door het systeem voor bescherming van deposito s. Beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit kunnen de beleggingen waarvan hierboven sprake vervangen. Het compartiment kan contracten op swaps, opties, futures en andere afgeleide instrumenten afsluiten met vooraanstaande instellingen. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. Voor de zes eerste observatiedata is de meerwaarde gelijk aan 3,75%. Voor de zes laatste observatiedata is de reële meerwaarde die op de observatiedatum wordt verkregen verbonden met het niveau van de index TEC10 (de index 'Taux de l'échéance Constante à 10 ans' weerspiegelt het actuarieel rendement van een fictieve, met schatkistpapier van de Franse staat gelijkgestelde obligatie met een exacte looptijd van 10 jaar; zie de website Voor die laatste zes observatiedata is de minimale meerwaarde, die ten minste 0% bedraagt, gelijk aan 70% van de TEC10-index. Alle meerwaarden worden op de vervaldag onmiddellijk vastgezet via een kliksysteem. Op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon ontvangt de belegger de som van de meerwaarden bovenop de oorspronkelijk vastgelegde netto-inventariswaarde (exclusief kosten en taksen). De zes eerste observatiedata zijn resp.: 11 augustus 2003, 2 augustus 2004, 1 augustus 2005, 1 augustus 2006, 1 augustus 2007 en 1 augustus De waarde van de TEC10-index wordt berekend op basis van de fixing op de volgende laatste zes observatiedata: 3 augustus 2009,

10 2 augustus 2010, 1 augustus 2011, 1 augustus 2012, 1 augustus 2013 en 1 augustus De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 34,47% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.344,73 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement, exclusief kosten en taksen, van 2,50%. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 3 augustus 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, Brussel/ De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

11 ICB/compartiment/ISIN UBS (LUX) EQUITY FUND - UBS (LUX) EQUITY SICAV Ondernemingsnummer R.C.S. Luxembourg B Adres 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Beheerder UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Type mededeling Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Communicatiedatum 6 augustus 2015 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Société anonyme, Maatschappelijke zetel: 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg R.C.S. Luxembourg B (de «Beheermaatschappij») MEDEDELING AAN DE UNITHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY FUND ASIA OPPORTUNITY (USD)* EN AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV ASIAN SMALLER COMPANIES (USD) (SAMEN DE «AANDEELHOUDERS» GENOEMD) Fonds Commun de Placement en Beleggingsmaatschappij met Variabel Kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht De Beheermaatschappij van UBS (Lux) Equity Fund, een «Fonds Commun de Placement (FCP)» en UBS (Lux) Equity SICAV, een «Société d Investissement à Capital Variable (SICAV)», wenst u op de hoogte te stellen van de beslissing om het subfonds UBS (Lux) Equity Fund Asia Opportunity (USD) (het «fuserende subfonds») te fuseren met het subfonds UBS (Lux) Equity SICAV Asian Smaller Companies (USD) (het «ontvangende subfonds») (beide subfondsen worden samen «subfondsen» genoemd) op (de «datum van inwerkingtreding») (de «fusie»). Aangezien het nettovermogen van het fuserende subfonds is gedaald onder een niveau dat het vanuit economisch oogpunt niet langer mogelijk maakt om het fuserende subfonds te beheren en aangezien de subfondsen door dezelfde portefeuillebeheerder worden beheerd, achten de raad van bestuur van de beheermaatschappij en de raad van bestuur van het ontvangende subfonds het in het beste belang van de aandeelhouders om het fuserende subfonds te fuseren met het ontvangende subfonds overeenkomstig, respectievelijk, artikel 12 van de beheerbepalingen van het fuserende subfonds en artikel 25.2 van de statuten van UBS (Lux) Equity SICAV. Vanaf de datum van inwerkingtreding hebben units van het fuserende subfonds die zijn gefuseerd met units van het ontvangende subfonds op alle vlakken dezelfde rechten als de aandelen die door het ontvangende fonds zijn uitgegeven. De fusie wordt gebaseerd op de netto intrinsieke waarde per unit op («referentiedatum»). In het kader van de fusie worden de activa en passiva van het fuserende subfonds toegekend aan het ontvangende subfonds. Het aantal nieuwe aandelen dat op deze wijze moet worden uitgegeven, zal op de datum van inwerkingtreding worden berekend op basis van de ruilverhouding die moet overeenstemmen met de netto intrinsieke waarde per unit van het fuserende subfonds op de referentiedatum, in vergelijking met (i) de initiële emissieprijs van de desbetreffende ontvangende aandelenklasse van het ontvangende subfonds op voorwaarde dat deze aandelenklasse niet vóór de referentiedatum is gelanceerd of (ii) de netto intrinsieke waarde per aandeel van de ontvangende aandelenklasse van het ontvangende subfonds op de referentiedatum. De fusie zal voor de aandeelhouders tot de volgende wijzigingen leiden: Fuserende unit-/ aandelenklassen Maximale provisie per jaar Referentievaluta van het subfonds UBS (Lux) Equity Fund Asia Opportunity (USD) P-acc (ISIN: LU ) Q-acc (ISIN: LU ) P-acc: 2,34 % Q-acc: 1,40 % USD USD UBS (Lux) Equity SICAV Asian Smaller Companies (USD) P-acc (ISIN: LU ) Q-acc (ISIN: LU )** P-acc: 1,92 % Q-acc: 1,08 %

12 Lopende kosten volgens de essentiële beleggersinformatie ("EBI") Risico- en opbrengstprofiel ("SRRI") volgens de EBI P-acc: 2,40 % Q-acc: 1,55 % 6 6 P-acc: 1,97 % Q-acc: 1,13 % Het subfonds belegt minstens twee derde van zijn Dit subfonds belegt zijn activa hoofdzakelijk vermogen in aandelen en andere deelnemingen in aandelen en andere deelnemingen van van ondernemingen die hun zetel op Aziatische smallcaps die hun zetel op de Aziatische markten markten hebben of er het grootste deel van hun hebben of er het grootste deel van hun activiteit activiteit uitoefenen (met uitzondering van Japan). uitoefenen. Deze smallcaps die door het De beleggers wordt erop gewezen dat de subfonds worden gehouden, mogen hoogstens beleggingsblootstelling van het subfonds ook dezelfde marktkapitalisatie hebben als de Chinese A-aandelen kan omvatten die via de onderneming met de grootste marktkapitalisatie Hong Kong-Shanghai Stock Connect worden in de benchmark van dit subfonds voor smallverhandeld. Chinese A-aandelen zijn in renminbi en midcaps. Toch hoeven zij niet noodzakelijk luidende A-aandelen van ondernemingen die te worden opgenomen in de benchmark van hun zetel op het Chinese Vasteland hebben; deze het subfonds. Aangezien het subfonds door de worden verhandeld op Chinese effectenbeurzen globale oriëntatie in heel wat vreemde valuta s zoals de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen belegt, kan de portefeuille geheel of gedeeltelijk Stock Exchange. worden afgedekt tegen de referentievaluta Beleggingen in Aziatische landen kunnen een meer van het subfonds om de met vreemde valuta volatiele prestatie neerzetten en meer illiquide gepaarde gaande risico s te beperken. zijn dan beleggingen in Europese landen. Door de Beleggingen in Aziatische landen kunnen een politieke en economische situatie in verschillende meer volatiele prestatie neerzetten en meer Aziatische landen kunnen beleggingen in illiquide zijn dan beleggingen in Europese Beleggingsbeleid bepaalde markten worden beïnvloed door landen. Door de politieke en economische rechtsonzekerheid, deviezenbeperkingen en situatie in verschillende Aziatische landen andere bijkomende factoren. Bovendien is de kunnen beleggingen in bepaalde markten officiële regelgeving in de landen waarin het worden beïnvloed door rechtsonzekerheid, subfonds belegt, mogelijk minder efficiënt en deviezenbeperkingen en andere bijkomende voldoen de toegepaste boekhoud-, audit- en factoren. Bovendien is de officiële regelgeving in verslaggevingsmethoden mogelijk niet aan de de landen waarin het subfonds belegt, mogelijk toegepaste normen in meer ontwikkelde landen. minder efficiënt en voldoen de toegepaste Dit subfonds plaatst tevens beleggingen in boekhoud-, audit- en verslaggevingsmethoden opkomende markten. De risico s die met dergelijke mogelijk niet aan de toegepaste normen in meer beleggingen gepaard gaan, worden voorgesteld ontwikkelde landen. in het hoofdstuk Algemene risico-informatie. Dit subfonds plaatst tevens beleggingen in Beleggers moeten nota nemen van, zich bewust opkomende markten. De risico s die met zijn van en rekening houden met de bovenstaande dergelijke beleggingen gepaard gaan, worden risico s die gepaard gaan met beleggingen die voorgesteld in het hoofdstuk Risico-informatie. worden verhandeld via de Hong Kong-Shanghai Om deze redenen is het subfonds enkel geschikt Stock Connect. Informatie daaromtrent wordt voor risicobewuste beleggers. verstrekt na het hoofdstuk Algemene risicoinformatie. Om deze redenen is het subfonds enkel geschikt voor risicobewuste beleggers uur CET (cut-off tijd) op een uur CET (cut-off tijd) op een Cut-off tijd bankwerkdag bankwerkdag Boekjaar 1 december 30 november 1 juni 31 mei

13 Omdat een aanzienlijk deel van het vermogen vóór de datum van inwerkingtreding mag worden verkocht en belegd in liquide middelen, kan de samenstelling van de portefeuille van het fuserende subfonds enorme gevolgen ondervinden van de fusie. Eventuele aanpassingen aan de portefeuille gebeuren vóór de datum van inwerkingtreding. Aangezien elke fusie, dus ook deze fusie, een risico op prestatieverwatering met zich meebrengt door de herstructurering van de portefeuille van het fuserende subfonds. Bovendien blijven subfondskenmerken zoals de handelingsfrequentie en subfondsreferentievaluta ongewijzigd. De risicocategorie van het ontvangende subfonds is gelijk aan het SRRI van het fuserende subfonds. De maximale vaste vergoeding van het ontvangende subfonds is lager dan de maximale vaste vergoeding van het fuserende subfonds. De lopende kosten van het ontvangende subfonds zijn lager dan de lopende kosten van het fuserende subfonds. De juridische, adviesen administratieve kosten en uitgaven (met uitzondering van potentiële transactiekosten voor het fuserende subfonds) die gepaard gaan met deze fusie, zullen ten laste zijn van UBS AG en zullen geen invloed hebben op het fuserende subfonds of het ontvangende subfonds. Aandeelhouders van het fuserende en het ontvangende subfonds die het niet eens zijn met de fusie kunnen gratis, behalve eventuele belastingen, overgaan tot inkoop van hun units/aandelen en dit uiterlijk tot , respectievelijk of uur CET. Het fuserende subfonds wordt vervolgens gesloten voor inkoop. Met ingang van vandaag mag het fuserende subfonds afwijken van zijn beleggingsbeleid voor zover dit nodig is om zijn portefeuille in overeenstemming te brengen met het beleggingsbeleid van het ontvangende subfonds. De fusie treedt in werking op en is bindend voor alle aandeelhouders die geen aanvraag tot inkoop van hun units/aandelen hebben ingediend. Units van het fuserende subfonds zijn uitgegeven tot uiterlijk , uur CET. Op de datum van inwerkingtreding van de fusie zullen de unithouders van het fuserende subfonds in het aandeelhoudersregister van het ontvangende subfonds worden opgenomen. Vanaf de opname in het aandeelhoudersregister zullen zij dezelfde rechten genieten als de huidige aandeelhouders in het ontvangende subfonds, zoals het recht om de terugkoop, inkoop of omwisseling van aandelen van het ontvangende fonds aan te vragen. PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, is verantwoordelijk voor de voorbereiding van een verslag ter goedkeuring van de voorwaarden voorzien in artikel 71, lid 1, punten a tot en met c, eerste clausule, van de Luxemburgse wet van inzake instellingen voor collectieve belegging (de «Wet van 2010»). Een kopie van dit verslag wordt, op aanvraag, gratis ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en dit ruimschoots vóór de fusie. PricewaterhouseCoopers wordt ook aangesteld voor de goedkeuring van de effectieve ruilverhouding vastgesteld op de datum voor de berekening van de ruilverhouding, zoals bepaald in artikel 71, lid 1, letter c, tweede clausule, van de Wet van Een kopie van dit verslag wordt, op aanvraag, gratis ter beschikking gesteld van de aandeelhouders. Bovendien wordt de unithouders van het fuserende subfonds aangeraden om de EBI met betrekking tot het ontvangende subfonds online te raadplegen op Aandeelhouders die bijkomende informatie wensen, mogen contact opnemen met de Beheermaatschappij. Gelieve op te merken dat het bezit van beleggers in beleggingsfondsen onderworpen kan zijn aan belasting. Gelieve contact op te nemen met uw belastingadviseur voor alle belastingvragen die u naar aanleiding van deze fusie heeft. Het fusierapport, het verkoopprospectus, de laatste periodieke verslagen in het Engels en de essentiële beleggersinformatie documenten in het Nederlands en in het Frans zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK/FCP zoals bij de Belgische financiële dienstverlener BNP Paribas Securities Services Brussels Branch en ook op de website Investeerders die meer informatie wensen kunnen zich wenden tot de Belgische financiële dienstverlener. * De units in afdeling UBS (Lux) Equity Fund Asia Opportunity (USD) maken geen deel uit van een publieke offerte in België. ** Deze klasse van aandelen maakt geen deel uit van een publieke offerte in België. Financiële dienstverlener In België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, De Beheermaatschappij

14 ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2008 / Duo 10 Multi Five / BE Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingen Communicatiedatum 07 augustus 2015 FORTIS B FIX 2008 Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT DUO 10 MULTI FIVE Warandeberg Brussel RPR De aandeelhouders van het compartiment Fortis B Fix 2008 Duo 10 Multi Five (BE ) worden op de hoogte gesteld van het feit dat de aan hun effect gehechte coupon nr. 8, rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf en in overeenstemming met het uitgifteprospectus van het compartiment, zonder waarde wordt verklaard. U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds Fortis B Fix 2008 (prospectus, halfjaarverslag en jaarverslag) in het Nederlands en het Frans via de site of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg Brussel / De raad van bestuur

15 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B Adres 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Beheerder BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type mededeling Berichten m.b.t. herstructureringen Communicatiedatum 18 augustus 2015 FUNDQUEST INTERNATIONAL SICAV naar Luxemburgs recht Categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B BNP PARIBAS L1 SICAV naar Luxemburgs recht Categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B ALGEMENE MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS Om de geografische spreiding van het aanbod van het onderstaande Overgenomen compartiment te verbreden en zijn beheerd vermogen te vergroten voor een efficiënt beheer, hebben de Raden van Bestuur van de Luxemburgse ICBE s FUNDQUEST INTERNATIONAL en BNP PARIBAS L1 (de Vennootschappen ), conform artikel 32 van de Statuten van de Vennootschappen en hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende ICB s, besloten het Overgenomen compartiment zonder vereffening te ontbinden door overdracht van al zijn activa en verplichtingen aan het Overnemende compartiment in ruil voor de emissie aan zijn aandeelhouders van nieuwe aandelen van het Overnemende compartiment, en wel als volgt: Overgenomen compartiment FUNDQUEST INTERNATIONAL USA Overnemend compartiment BNP PARIBAS L1 Equity USA Core FUNDQUEST INTERNATIONAL Overgenomen compartiment ISIN-code Compartiment Categorie ISIN-code LU USA Classic Cap USD USD LU LU USA Classic Cap USD EUR LU LU USA Classic H EUR Cap USD EUR LU ** LU USA Classic H EUR Cap USD USD* LU ** BNP PARIBAS L1 Overnemend compartiment Klasse Hoofdvaluta Waarderingsvaluta Compartiment Equity USA Core Equity USA Core Equity USA Core Equity USA Core Cate gorie Klasse Hoofdvaluta Waarderingsvaluta Classic Cap USD - Classic EUR Classic H EUR Classic H EUR Cap EUR - Cap EUR - Cap EUR - * De waarderingsvaluta USD zal niet beschikbaar zijn in de categorie Classic H EUR van het Overnemende compartiment. Klanten die activa houden in deze waarderingsvaluta (ISIN LU ) zullen enkel activa in EUR ontvangen in het Overnemende compartiment. Voor de berekening van de ruilfactor voor deze Overgenomen klassen zal de NIW van de Overgenomen klasse worden berekend in euro. ** De aandelenklasse, in de Overgenomen compartiment, die nog niet in België is geregistreerd, zal op het moment van de fusie publiek worden aangeboden in België. Voor de Overnemende aandelenklassen zal het aantal aandelen dat de aandeelhouders van de Overgenomen compartimenten zullen ontvangen, worden berekend door het aantal aandelen dat zij hielden in de Overgenomen klassen te vermenigvuldigen met de onderstaande ruilverhouding. De ruilverhoudingen zullen op vrijdag 25 september 2015 berekend worden door de netto-inventariswaarde (NIW) per aandeel van de Overgenomen klassen, zoals berekend op vrijdag 25 september 2015, te delen door de overeenkomstige NIW per aandeel van de Overnemende klassen, zoals berekend op vrijdag 25 september 2015, op basis van de waardering van de onderliggende activa per donderdag 24 september 2015.

16 Als een Overnemende klasse niet actief is op de berekeningsdatum van de ruilverhouding, zal haar NIW worden vastgelegd op 100,00 in haar referentievaluta. De criteria voor de waardering van de activa zullen dezelfde zijn als de criteria die gebruikt worden voor de berekening van de NIW, zoals beschreven in het hoofdstuk Netto-inventariswaarde van Deel I van het prospectus van de Vennootschappen (het Prospectus ). Geregistreerde aandeelhouders zullen aandelen op naam ontvangen. De houders van aandelen aan toonder zullen aandelen op naam ontvangen. Er wordt geen saldo in contanten betaald voor aandelenfracties in de Overnemende klasse na de derde decimaal. Aandeelhouders van wie de aandelen worden gehouden door een clearinginstelling wordt aangeraden te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen. De fusie zal plaatsvinden op vrijdag 25 september 2015 (OTD). Met ingang van deze datum zullen de aandeelhouders van het Overgenomen compartiment aandeelhouders van het Overnemende compartiment worden, en het Overgenomen compartiment zal automatisch worden opgeheven. Aandeelhouders van de Overgenomen en Overnemende compartimenten die de fusie niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen tot en met het afsluittijdstip op vrijdag 18 september De laatste inschrijvings-, omzettings- en terugkooporders voor de Overgenomen compartimenten zullen worden aanvaard tot het uiterste handelstijdstip op vrijdag 18 september Orders die worden ontvangen na dit uiterste tijdstip worden verworpen. Met het oog op een vlotte fusie zullen de orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop in de Overnemende compartimenten die worden ontvangen na het uiterste handelstijdstip op donderdag 24 september 2015 worden opgeschort en verwerkt op basis van de NIW van vrijdag 25 september 2015, berekend op maandag 28 september De NIW van donderdag 24 september 2015 zal niet worden berekend. Aangezien het Overgenomen compartiment een fonds van fondsen is, en het Overnemende compartiment niet, en om inbreuken op beleggingsregels door de fusie te voorkomen, zullen zijn activa, in het belang van de aandeelhouders, worden verkocht voor de fusie en zullen er enkel contanten worden overgedragen naar het Overnemende compartiment. BNP Paribas L1 is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) die is opgericht als een SICAV naar Luxemburgs recht en vergelijkbaar is met FUNDQUEST INTERNATIONAL, behalve wat betreft de volgende specifieke kenmerken: a) BNP Paribas L1 wordt geaudit door PricewaterhouseCoopers, terwijl FUNDQUEST INTERNATIONAL wordt geaudit door Ernst & Young. b) Het boekjaar van BNP Paribas L1 eindigt op 31 december, terwijl het boekjaar van FUNDQUEST INTERNATIONAL eindigt op 30 juni. De overige verschillen in de kenmerken van de Overgenomen en Overnemende compartimenten zijn de volgende: Kenmerken Beleggingsbeleid FUNDQUEST INTERNATIONAL USA Overgenomen compartiment BNP PARIBAS L1 Equity USA Core Overnemend compartiment Het compartiment belegt ten minste twee derde van zijn Dit compartiment belegt te allen tijde minstens totale vermogen in aandelen en in effecten vergelijkbaar 75 % van zijn vermogen in aandelen en/ met aandelen. Deze effecten, of, wanneer het met of verwante effecten uitgegeven door een aandelen vergelijkbare effecten betreft, de onderliggende geconcentreerd aantal geselecteerde bedrijven waarden van deze effecten, worden uitgegeven door (naar, maar niet beperkt tot, criteria inzake grote vennootschappen met maatschappelijke zetel of een kapitalisatie) met maatschappelijke zetel in de overwegend deel van hun economische activiteiten in de Verenigde Staten of die daar een wezenlijk deel Verenigde Staten van Amerika. van hun economische activiteiten uitoefenen. Het resterende gedeelte van het vermogen kan Het saldo, dus tot 25 % van zijn vermogen, worden belegd in schuldbewijzen (obligaties of kan worden belegd in andere overdraagbare geldmarktinstrumenten), evenwel niet meer dan effecten, geldmarktinstrumenten, financiële 15 % van het vermogen, aandelen of effecten derivaten of liquiditeiten, op voorwaarde dat de vergelijkbaar met aandelen anders dan die welke in beleggingen in schuldbewijzen van alle aard niet het hoofdbeleggingsbeleid worden vermeld, of in meer bedragen dan 15 % van het vermogen, en, contanten. binnen de grens van 10 % van zijn vermogen, in Zowel het hoofd- als het resterende gedeelte kan via ICBE s of ICB s. beleggingsfondsen of direct worden belegd. De aldus bepaalde activa zullen voornamelijk in USD worden belegd.

17 Aandelen in de categorie OCR Classic, inclusief: Beheervergoedingen - Andere vergoedingen - Indirecte vergoedingen - Adviesvergoedingen 2,98 % (19 februari 2015) 2,00 % (schatting per 19 februari 2015) Max. 1,50 % Max. 1,50 % Max. 0,40 % Max. 0,35 % 0,87 % (daadwerkelijk aangerekende vergoedingen) Geen Max. 0,15 % Fonds van fondsen Ja Nee Centralisatie van orders Berekenings- en publicatiedatum van de NIW Vereffeningsdatum van orders uur CET voor STP-orders, uur CET voor niet-stp-orders op de dag voorafgaand aan de NIW-waarderingsdag (D-1). Twee dagen na de Waarderingsdag (D+2) Maximaal vier bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+4) Geen uur CET voor STP-orders, uur CET voor niet-stp-orders op de Waarderingsdag (D). De dag na de Waarderingsdag (D+1) Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) * de «lopende kosten» vertegenwoordigen alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van de ICBE over de bepaalde periode, en zijn gebaseerd op de cijfers voor het voorgaande jaar. Alle kosten met betrekking tot deze fusie zullen worden gedragen door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, de beheermaatschappij van de Vennootschappen, met uitzondering van de auditkosten, die zullen worden verwerkt door het Overgenomen compartiment. De fusie zal worden gecontroleerd door Ernst & Young, de bedrijfsrevisor van het Overgenomen compartiment. Net zoals bij elke fusie kan deze operatie een risico op verwatering van het rendement inhouden. De aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun land van herkomst, plaats van verblijf of domicilie volledige informatie in te winnen over de mogelijke fiscale gevolgen die verbonden zijn aan deze fusie. Het Overgenomen compartiment is niet onderworpen aan de Europese vermogenswinstbelasting. De fusie zal geen enkele andere specifieke impact hebben voor de aandeelhouders van de Overnemende klassen. De ruilverhoudingen zullen beschikbaar zijn op de website zodra ze bekend zijn. Het volledige prospectus, de Jaar- en Halfjaarverslagen van de Overgenomen en Overnemende Vennootschappen, de documenten met essentiële beleggersinformatie de Overgenomen compartiment Fundquest International USA en de Overnemende compartiment Bnp Paribas L1 Equity USA Core, zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en het Frans, bij de Beheermaatschappij, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel, en bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, net als andere informatie, wettelijke documenten van de Overnemende en Overgenomen Vennootschappen, en de verslagen van de Bewaarder en de Bedrijfsrevisor betreffende deze fusie. De documenten met essentiële beleggersinformatie van de Overgenomen en Overnemende compartimenten zijn ook beschikbaar voor de aandeelhouders op de website (selecteer «Documenten»). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de (selecteer «Documenten»). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren Ter verduidelijking: elke uitdrukking die niet is gedefinieerd in dit document verwijst naar de overeenstemmende definitie in het Prospectus. Luxemburg, 18 augustus 2015 De Raad van Bestuur

18 ICB/compartiment/ISIN Private Invest Ondernemingsnummer Adres Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel Beheerder Deutsche Bank AG, Bijkantoor van Brussel Type mededeling Berichten m.b.t. Corporate Actions Communicatiedatum 20 août 2015 Model van bericht voor de bekendmaking voorzien door artikel 11, 1 en 2 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december Identiteit van de emittent Firmanaam Private Invest NV Maatschappelijke zetel Havenlaan 86C, bus 320 Ondernemingsnummer Gegevens vereist voor de identificatie van de effecten die te koop worden aangeboden Aard van de effecten rechten van deelneming/bevak ISIN-code of elke andere code aan de hand waarvan ze kunnen worden geïdentificeerd BE (Private Invest Best Managers CAP), voorheen BE (DB Strategic Neutral) et BE (DB Strategic Dynamic) Uitgiftedatum (indien beschikbaar) 12/02/2010 De voorkooprechten, de eventuele restricties of beperking op de overdraagbaarheid van de effecten, van welke aard ook, alsook alle andere specifieke rechten die aan de effecten zijn verbonden N/A 3. Maximumaantal effecten dat te koop kan worden aangeboden (bepaald op basis van de, onder de verantwoordelijkheid van de emittent, verrichte reconciliatie)

19 4. Markt op dewelke de verkopen zullen plaatsvinden Openbare veilingen (niet genoteerde effecten) 5. De uiterste datum waarop de houders of hun rechthebbenden de effecten dienen te deponeren bij de emittent of bij één of meer door de emittent in dit bericht aangewezen erkende rekeninghouders 18/09/ De gegevens betreffende de identiteit van de rekeninghouder(s) bij dewelke de effecten dienen te worden gedeponeerd vóór de verkopen Firmanaam Deutsche Bank Brussel Adres Marnixlaan 12, 1000 Brussel De verkopen kunnen slechts aanvangen na het verstrijken van minimum één maand (en maximum drie maanden) na de bekendmaking van dit bericht (De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad kan echter later vallen, meer bepaald omwille van de termijnen van bekendmaking. Dit is de reden waarom de datum van publicatie niet in acht zal worden genomen om de termijn van één maand te berekenen) op de website van de marktonderneming Euronext Brussels en in functie van de door Euronext Brussels gepubliceerde kalender van de Beursdagen (De openbare veilingen worden, voor zover die dag een werkdag is, elke dinsdag georganiseerd). Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, door de emittent verkocht op een gereglementeerde markt. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van de marktonderneming die de gereglementeerde markt exploiteert van waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op de effecten op te eisen. De verkoop kan pas geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de drie daaropvolgende maanden. 2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten

20 verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden.

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie