Doelgroep. Rendement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelgroep. Rendement"

Transcriptie

1 Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Excellence 1 Type levensverzekering Allianz Excellence is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd rendement van 0% en een winstdeling verbonden aan de winst uit beleggingen in activa die in gekantonneerde fondsen worden beheerd. Een rendement gekpeld aan interne beleggingsfondsen. Waarborgen Het kapitaal in geval van leven of overlijden is gelijk aan: Het gebouwde spaartegoed (totaal van de netto geïnvesteerde en gedesinvesteerde bedragen, verhoogd met de winstdeling). Het gebouwde spaartegoed (totale waarde van de eenheden van de beleggingsfondsen van contract). Fondsen Allianz Excellence biedt de keuze uit 29 interne beleggingsfondsen. De benaming, beleggingsdoelstelling, samenstelling, verdeelsleutels en risicoklassen zijn vermeld in de tabel aan einde van dit document. 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn vanaf 20 april Doelgroep Allianz Excellence richt zich tot wie zoek is naar een belegging die volgende kenmerken combineert: een gemakkelijke toegang tot de beste beleggingsfondsen beheerd door verschillende assetmanagers een ruime spreiding en een dynamisch beheer van de beleggingen een beleggingsformule afgestemd elke situatie en elk beleggersprofiel. Rendement Gewaarborgde intrestvoet De jaarlijkse intrestvoet toegepast de stortingen is gewaarborgd voor een lotijd van 8 jaar. Deze bedraagt momenteel 0%. Er is geen waarborg van de intrestvoet zolang geen storting is uitgevoerd. Winstdeling Overeenstemmend met jaarlijkse plan neergelegd bij de NBB, kan jaarlijks een winstdeling aan gedeelte tak 21 van contract worden toegekend, tenzij dit uitgesloten is in de bijzondere voorwaarden. Ze wordt bepaald in functie van de resultaten van de gekantonneerde fondsen volgens de door de maatschappij vastgelegde regels voorzien in winstdelingsreglement dat deel uitmaakt van de bijzondere voorwaarden van contract. Invest for Life Dynamic 3A verdeelt uw spaargeld voor 60% in een gekantonneerd fonds dat is in samengesteld uit activa met een laag risico (obligaties) en 0% in een gekantonneerd fonds dat is samengesteld uit activa met een hoger risico. De verdeling van de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, kortetermijnbeleggingen) binnen dit laatste fonds wordt dynamisch beheerd (Active Asset Allocation 3A) en volgt de marktvoorwaarden en hun verwachte evolutie. Allianz Benelux n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: BTW: BE RPR Brussel Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken Leven en niet-leven te beoefenen NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 1, 1000 Brussel, Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester Lakensestraat Brussel Tel. : FEB031

2 Het rendement van de interne beleggingsfondsen is gekpeld aan de evolutie van de waarde van de eenheden van de fondsen. De waarde van de eenheid hangt af van de waarde van de onderliggende activa. Allianz waarborgt de waarde en de evolutie van de eenheden niet. De verzekeringnemer draagt volledige financiële risico. Rendement uit verleden De rendementen 2 uit verleden zijn de volgende: 2010,20% ,00% ,60% ,15% 201 2,60% Zie tabel aan einde van dit document. De resultaten uit verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Kosten Instapkosten en De instapkosten bedragen maximaal 3,50% van de premie. Uitstapkosten 1. Geen uitstapkosten indien er slechts één name per jaar is van maximum 10% van de nettostortingen en er minstens één jaar verlen is tussen de eerste storting in tak 21 en de eerste name. 2. In de andere gevallen 0,05% van de name per resterende maand tot einde van de periode van de eerste 5 jaar volgend de storting. 3. Is niveau van de Spot Rate 8 jaar de dag van de aanvraag tot name groter dan 120% van niveau van de Spot Rate 8 jaar die gold ogenblik van de storting(en) of einde van elke periode van 8 jaar na de storting(en), of bedraagt niveau van de Dow Jones Euro Stoxx 50 de dag van de aanvraag tot name minder dan 90% van niveau geobserveerd ogenblik van de storting(en), dan mag Allianz in belang van alle verzekeringnemers een vergoeding afhouden overeenkomstig artikel 30 2 van K.B. van 1 november In dat geval is de vergoeding voorzien onder punt 2 niet van toepassing. die rechtstreeks contract worden aangerekend Geen. De beheerskosten zijn inbegrepen in de waarde van de eenheid en zijn vermeld in overzicht einde van dit document. Afko-/namevergoeding Zie uitstapkosten hierboven. Kosten bij overdracht van fondsen Zie uitstapkosten hierboven. 0,50% van te arbitreren bedrag met een maximum van 100 euro. Toetreding/Inschrijving en Na acceptatie door Allianz van volledige dossier waardoor de maatschappij contract kan uitgeven en na ontvangst door Allianz van de 1e storting, treedt contract in voege de datum die in onderling akkoord overeengekomen werd in de bijzondere voorwaarden. De stortingen in tak 23 worden omgezet in eenheden van de beleggingsfondsen aangeduid in de bijzondere voorwaarden en worden toegewezen aan contract. Het aantal toegewezen eenheden hangt af van de waarde van de eenheden. De waarde van de eenheden is deze berekend de evaluatiedatum van de e werkdag na de dag waar Allianz rekeninguittreksel ontvangt met de vermelding van de storting en ten vroegste de evaluatiedatum van de e werkdag na de dag waar Allianz volledige dossier accepteerde. De kapitalisatie van de stortingen in tak 21 in fonds aangeduid in de bijzondere voorwaarden vangt aan de werkdag na de dag waar Allianz rekeninguittreksel ontvangt met de vermelding van de storting en ten vroegste de werkdag na de dag waar Allianz volledige dossier accepteerde. Lotijd en De lotijd is vrij met een minimum van 5 jaar. Een contract zonder einddatum is mogelijk. Met een deel in tak 21 is een lotijd van meer dan 8 jaar aan te raden. De verzekering eindigt in geval van volledige afko einde De modaliteiten worden voor geheel van de fondsen bepaald. 1. Geen uitstapkosten indien er slechts één name per jaar is van maximum 10% van de stortingen en er minstens één jaar verlen is tussen de storting van de eerste premie en de eerste name. 2. In de andere gevallen 1,50% van de name tijdens de eerste 5 jaar na de eerste storting. 2 De rendementen zijn volledig samengesteld uit winstdeling. Voor 201 onder voorbehoud van goed keuring door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het zijn bruto rendementen die geen rekening houden met effect van provisies, vergoedingen en andere lasten. Deze resultaten uit verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

3 van contract of bij overlijden van de verzekerde. Inventariswaarde De waarde van de eenheid is de prijs waartegen een eenheid van een intern beleggingsfonds aan een contract is toegewezen. De waarde van de eenheid van een intern beleggingsfonds is gelijk aan de waarde van de nettoactiva van dit fonds gedeeld door aantal eenheden waaruit dit fonds bestaat. Bij afwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden worden de interne beleggingsfondsen dagelijks geëvalueerd en de waarde van de eenheid wordt elke werkdag berekend (België en internationaal). De waarden zijn beschikbaar en inventariswaarden/ beleggingsfondsen (). Premie In onderstaande bedragen zijn kosten en taksen inbegrepen. De eerste storting bedraagt minimaal euro. U kunt bijkomende stortingen doen vanaf euro. Als u kiest om een deel te beleggen in tak 21 moet de eerste storting minimaal euro bedragen. Bijkomende stortingen zijn mogelijk vanaf 300 euro. Er is geen minimumbedrag vereist per fonds. Fiscaliteit De premietaks de belegde premies is van toepassing: 2,00% (voor particulieren) of,0% (voor rechtspersonen). De roerende voorheffing is verschuldigd elke name en overdracht uitgevoerd tijdens de eerste 8 jaar die volgt de eerste storting in tak 21, behalve: indien u bij de intekening contract kiest voor een overlijdensdekking van 130% van de stortingen, u die behoudt gedurende de volledige lotijd van contract, en u de verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde in geval van leven bent. De roerende voorheffing wordt berekend basis van de technische intrestvoet met als minimumintrest de wettelijke intrestvoet van,75%. Geen roerende voorheffing, noch belasting de meerwaarden. De fiscale behandeling hangt van de individuele omstandigheden van een klant af en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Afko/name In onderstaande bedragen zijn kosten en taksen inbegrepen. Gedeeltelijke afko/name U kan elk moment gedeeltelijke names doen van minimaal euro voorwaarde dat saldo van gebouwde spaartegoed na de name niet minder bedraagt dan euro. Gedeeltelijke name van minimum 500 euro voorwaarde dat saldo van spaartegoed van fonds hoger of gelijk blijft aan euro. Gedeeltelijke name van minimum euro de fondsen voorwaarde dat saldo van gebouwde spaartegoed van alle fondsen samen na de name niet minder bedraagt dan euro. Volledige afko/name U kunt elk moment de afko van contract vragen. De afkowaarde zal gelijk zijn aan spaartegoed dat is gebouwd de dag van de aanvraag tot afko verminderd met eventuele uitstapkosten. De afkowaarde zal gelijk zijn aan spaartegoed dat is samengesteld binnen elk fonds basis van de waarde van de eenheden berekend uiterlijk de evaluatiedatum van de e werkdag volgend de dag van de aanvraag tot afko, verminderd met eventuele uitstapkosten. Overdracht van fondsen U heeft recht arbitrages uit te voeren tussen gedeelte tak 21 en gedeelte tak 23 en tussen de fondsen binnen gedeelte tak 23. Vanaf de 13 e maand na de eerste storting in fonds kan u kosteloos tot 10% van de nettostortingen binnen fonds arbitreren met een minimum van 500 euro en voorwaarde dat saldo van spaartegoed dat is gekapitaliseerd binnen fonds na arbitrage niet minder bedraagt dan euro. Als tijdens eenzelfde verzekeringsjaar andere arbitrages worden uitgevoerd zijn de hierboven vermelde uitstapkosten van toepassing. De arbitragemodaliteiten worden voor geheel van de fondsen vastgelegd. Vanaf de 13 e maand na de eerste storting kan u die arbitrage eenmaal per verzekeringsjaar kosteloos uitvoeren. Als tijdens eenzelfde verzekeringsjaar andere arbitrages worden uitgevoerd zijn de hierboven vermelde overdrachtskosten van toepassing. Informatie Voor elke verrichting berekent de maatschappij gebouwde spaartegoed en deelt dit spaartegoed mee via een "bevestiging van storting". Een keer per jaar deelt Allianz u aantal eenheden mee alsook de waarde van de eenheden van de fondsen van gedeelte tak 23 en gekapitaliseerde spaartegoed van gedeelte tak 21. 3

4 Rendementen uit verleden 31/12/201 5 Gemengde fondsen AE Allianz Strategy Neutral 0,75% 2 Neutraal 1,30% 8,92% 5,66% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Strategy 15 6 dat als volgt samengesteld is: tot 35% van zijn vermogen in aandelen, soortgelijke effecten en winstbewijzen saldo in rentedragende waardepapieren of in geldmarktinstrumenten. Op de lange termijn, voor aandelengedeelte van de portefeuille, een aangroei van kapitaal realiseren door de wereldwijde aandelenmarkten te beleggen en voor de obligataire/monetaire component, een rendement gemodelleerd dat van de obligatiaire/monetaire markten in euro in kader van de beleggingspolitiek verkrijgen. Globaal bestaat de doelstelling er in een performance te behalen die vergelijkbaar is met deze van een evenwichtige portefeuille samengesteld uit 15% instrumenten van de wereldwijde aandelenmarkten en uit 85% instrumenten van de obligatiemarkten in euro middellange termijn. AE Carmignac Euro-Patrimoine 0,80% 3 Evenwichtig 1,85% 3,2% 3,0% 2,51% Belegt volledig in fonds Carmignac Euro-Patrimoine 7 dat als volgt samengesteld is: minimum 75% de markten van de landen van de Eurese Unie, IJsland en Noorwegen in aandelen. Het saldo kan worden belegd in aandelen of andere kapitaaleffecten in de rest van de wereld, in eender welke sector. In dat geval mag deel dat is belegd in aandelen uit groeilanden niet meer bedragen dan 10% van de activa van GBF 0% tot 25% in vastrentende obligaties, geldmarktinstrumenten, obligaties met variabele rente en obligaties die gekpeld zijn aan de inflatie van de landen in de eurozone en/of internationaal. Via discretionair beheer met een actieve assetallocatiepolitiek streven naar een beter rendement dan dat van de referte-index, die is samengesteld uit 50% Euro Stoxx 50 NR (EUR) en 50% Eonia Capitalization Index 7 D. AE Carmignac Patrimoine 0,80% 3 Evenwichtig 8,83% 5,57%,28% 7,13% Belegt volledig in fonds Carmignac Patrimoine 7 dat als volgt samengesteld is: 50% tot 100% in geldmarktinstrumenten, schatkistcertificaten, inflatiegelinkte bedrijfs- en staatsobligaties met variabele en/of vaste rente uit de eurozone, de internationale markten en de komende markten maximaal 50% van nettovermogen in aandelen en andere effecten die direct of indirect toegang verlenen tot kapitaal of de stemrechten, die toegelaten zijn tot de handel de markten van de eurozone en/of de internationale markten Over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neerzetten dan de referte-index die is samengesteld uit: 50% MSCI AC WORLD NR (USD) en 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur. AE Oddo Patrimoine 0,75% 3 Evenwichtig 9,16% 8,39%,% 1,95% 9 Belegt volledig in fonds Oddo Patrimoine 8 dat als volgt samengesteld is: tot 75% in aandelen ICBE s saldo in obligaties of monetaire instrumenten, al dan niet via ICBE's. Over een beleggingshorizon van minstens 5 jaar een rendement bieden dat 3% hoger ligt dan dat van zijn referte-index Eurozone HICP ex Tobacco (de Harmonised Index of Consumer Prices zonder tabak, die de inflatie in de eurozone meet) via beleggingen de Eurese en internationale obligatie- en aandelenmarkten. Dit beleid streeft er eveneens naar de effecten van dalende markten waaraan fonds is blootgesteld te vangen en de jaarlijkse volatiliteit van de portefeuille te beperken tot 12%. AE Oddo Optimal Income 0,75% 3 Evenwichtig,73% N/A N/A N/A Belegt volledig in fonds Oddo Optimal Income 8 dat als volgt samengesteld is: minimaal 70% in obligaties en monetaire instrumenten saldo in Eurese aandelen. Op een beleggingshorizon van 5 jaar de referte-index, samengesteld uit 75% BOFA ML Euro Corporate index (ER00) + 25% MSCI Eure Net return, overtreffen, waarbij getracht wordt de jaarlijkse volatiliteit van de portefeuille te beperken tot 8%.

5 Rendementen uit verleden 31/12/201 5 AE Allianz Strategy Balanced 0,75% 3 Evenwichtig 1,89% 13,56% 9,00% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Strategy 50 6 dat als volgt samengesteld is: tot 100% van zijn vermogen in aandelen en soortgelijke effecten alsook in winstbewijzen saldo in rentedragende waardepapieren of in geldmarktinstrumenten. Op de lange termijn, voor aandelengedeelte van de portefeuille, een aangroei van kapitaal realiseren door de wereldwijde aandelenmarkten te beleggen en voor de obligataire/monetaire component, een rendement gemodelleerd dat van de obligatiaire/monetaire markten in euro in kader van de beleggingspolitiek verkrijgen. Globaal bestaat de doelstelling er in een performance te behalen die vergelijkbaar is met deze van een evenwichtige portefeuille samengesteld uit 50% instrumenten van de wereldwijde aandelenmarkten en uit 50% instrumenten van de obligatiemarkten in euro middellange termijn. AE Allianz Strategy Dynamic 0,75% Dynamisch 16,7% 16,62% 11,73% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Strategy 75 6 dat als volgt samengesteld is: tot 100% van zijn vermogen in aandelen en soortgelijke effecten alsook in winstbewijzen saldo in rentedragende waardepapieren of in geldmarktinstrumenten. Op de lange termijn, voor aandelengedeelte van de portefeuille, een aangroei van kapitaal realiseren door de wereldwijde aandelenmarkten te beleggen en voor de obligataire/monetaire component, een rendement gemodelleerd dat van de obligatiaire/monetaire markten in euro in kader van de beleggingspolitiek verkrijgen. Globaal bestaat de doelstelling er in een performance te behalen die vergelijkbaar is met deze van een evenwichtige portefeuille samengesteld uit 75% instrumenten van de wereldwijde aandelenmarkten en uit 25% instrumenten van de obligatiemarkten in euro middellange termijn. AE Carmignac Emerging Patrimoine 0,80% Dynamisch,5% 0,9% N/A N/A Belegt volledig in fonds Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine 7 dat als volgt samengesteld is: dynamische posities in de komende markten 50% tot 100% in obligaties met vaste of variabele rente, verhandelbare schuldinstrumenten of schatkistcertificaten. De gemiddelde rating van de obligaties die compartiment via ICBE's of rechtstreeks aanhoudt, is minstens 'Investment Grade' volgens de beoordelingsschaal van ten minste één van de toonaangevende kredietbeoordelaars saldo in aandelen, valuta's, krediet, rentevoeten, indexen en exchange traded funds (ETF). Over een aanbevolen minimale beleggingshorizon van vijf jaar betere prestaties neerzetten dan zijn referte-index, die voor 50% is samengesteld uit de wereldwijde aandelenindex MSCI Emerging Market NR USD, omgerekend in euro en berekend met herbelegde nettodividenden, en voor 50% uit de obligatieindex JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index met herbelegde coupons. De weging van de referte-index wordt om de drie maanden bijgesteld. AE Oddo Emerging Income 0,75% Dynamisch 7,57% 3,23%,20% 10 7,17% 10 Belegt volledig in fonds Oddo Emerging Income 8 dat als volgt samengesteld is: minimaal 20% in ICBE s gespecialiseerd in aandelen van de komende markten tot maximaal 80% in ICBE s van renteproducten van de komende landen en uitgegeven door overheden of privé-emittenten. Over een beleggingshorizon van minimum 5 jaar een performance realiseren die deze van de referte-index, die is samengesteld uit 30% van de MSCI Equity Emerging Markets Free in US dollars met netto herbelegde dividenden en 70% van J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) in US dollars met herbelegde coupons, omgerekend in euro, overtreft. AE Oddo Investissement 0,75% 5 Dynamisch 13,36% 1,09% 8,91%,79% Belegt volledig in fonds Oddo Investissement 8 dat als volgt samengesteld is: minimaal 75% in aandelen ICBE s saldo in monetaire en obligatie ICBE s. Over een beleggingshorizon van 8 jaar deelnemen aan de stijging van de aandelenmarkten van de eurozone en de internationale aandelenmarkten. Aandelenfondsen AE Oddo ProActif Eure 0,75% Dynamisch 2,3% 7,96% 5,99% 5,19% Belegt volledig in fonds Oddo ProActif Eure 8 dat als volgt samengesteld is: tussen 0 en 100% de aandelenmarkten, voornamelijk Eurese markten. Op een minimale beleggingsduur van 3 jaar de referte-index, die voor 50% samengesteld is uit de Eonia (gekapitaliseerd) en voor 50% uit de EuroStoxx 50, overtreffen door een flexibele verdeling tussen de aandelen- en de rentemarkten door middel van een strategie van discretionair beheer. 5

6 Rendementen uit verleden 31/12/201 5 AE Allianz Eure Equity Growth 1,65% 5 Dynamisch 10,20% 16,86% N/A N/A Belegt volledig in fonds Allianz Eure Equity Growth 6 dat als volgt samengesteld is: minimum 75 % van vermogen in aandelen en winstbewijzen van ondernemingen die gevestigd zijn in lidstaten van de Eurese Unie, Noorwegen of IJsland tot 25 % van vermogen in andere dan hierboven beschreven genoemde aandelen, winstbewijzen of warrants aandelen. Groei van kapitaal lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen de Eurese aandelenmarkten, in bijzonder gericht groeiaandelen (Growth). AE Allianz Eure Small Cap Equity 1,65% 5 Dynamisch 16,86% 16,85% 12,70% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Eure Small Cap Equity 6 dat als volgt samengesteld is: Groei van kapitaal lange termijn door te beleggen de Eurese minstens twee derde van vermogen in aandelen van kleine ondernemingen die aandelenmarkten, in bijzonder gericht verwerven van effecten van gevestigd zijn in Eurese ontwikkelde landen of in een land waar een kleinere ondernemingen ('small caps'). onderneming uit de MSCI Eure Small Cap index gevestigd is minimum 75 % van vermogen in aandelen en winstbewijzen van ondernemingen die gevestigd zijn in lidstaten van de Eurese Unie, Noorwegen of IJsland. AE Allianz Eurean Equity Dividend 1,65% Dynamisch 6,85% 1,5% 10,28% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Eurean Equity Dividend 6 dat als volgt samengesteld is: minimum 75 % van vermogen in aandelen en winstbewijzen uitgegeven door ondernemingen die gevestigd zijn in lidstaten van de Eurese Unie, Noorwegen of IJsland tot 25 % van vermogen in andere dan hierboven genoemde aandelen, winstbewijzen of warrants aandelen. Groei van kapitaal lange termijn voornamelijk door middel van aandelen gebaseerde beleggingen in Eurese markten waarvan verwacht wordt dat ze voldoende dividendbrengsten zullen genereren. AE Allianz Global Equity 1,65% 5 Dynamisch 17,06% 18,07% 12,78% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Global Equity 6 dat als volgt samengesteld is: minimum 70 % van vermogen in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn in ontwikkelde landen. Binnen dit percentage kunnen ook warrants aandelen van de hoger vermelde ondernemingen worden verworven tot 20 % van vermogen in andere dan hierboven genoemde aandelen of warrants. Een kapitaalgroei lange termijn nastreven door zijn vermogen te beleggen de wereldwijde aandelenmarkten. Het zwaartepunt ligt hierbij verwerven van effecten met - volgens inschatting van de beleggingsbeheerder - een meer dan gemiddeld winstgroeipotentieel en/of een aantrekkelijke waardering. Bovendien kan de beleggingsbeheerder met oog een hoger rendement afzonderlijke vreemde-valutarisico s met betrekking tot valuta s van OESO-lidstaten aangaan, ook al omvat fonds geen activa die in de desbetreffende valuta s uitgedrukt zijn. AE Oddo Actions USA 0,75% 5 Dynamisch 11,98% 18,66% 12,98%,20% Belegt volledig in fonds Oddo Actions USA 8 dat als volgt samengesteld is: minimum 90% van zijn activa in S&P 500-futures. De evolutie van de index S&P 500 uitgedrukt in US dollar, dividenden inbegrepen, volgen met oog een waardevermeerdering lange termijn. AE Oddo Avenir Eure 0,75% 5 Dynamisch 3,12% 15,03% 10,16% 9,80% Belegt volledig in fonds Oddo Avenir Eure 8 dat als volgt samengesteld is: minimaal 75% de aandelenmarkt van de Eurese Gemeenschap. Groei van kapitaal lange termijn via beleggingen in aandelen van kleine en middelgrote ondernemingen waarvan de emittenten hun maatschappelijke zetel hebben in één van de lidstaten van de Eurese Economische Ruimte alsook in elk ander Eurees land van de OESO. 6

7 Rendementen uit verleden 31/12/201 5 AE Oddo Valeurs Rendement 0,75% 5 Dynamisch 3,35% 11,5% 5,58%,36% Belegt volledig in fonds Oddo Valeurs Rendement 8 dat als volgt samengesteld is: minimaal 50% de aandelenmarkten saldo de rentemarkten. Over een beleggingshorizon van minstens 5 jaar een jaarlijkse performance basis van rendement/risico timaliseren door voornamelijk te beleggen de obligatie- en aandelenmarkten en door de rendementswaarden voor te trekken via een strategie van discretionair beheer. AE Oddo Actions Japon 0,75% 6 Dynamisch 5,63% 26,97% 9,16% 2,8% Belegt volledig in fonds Oddo Actions Japon 8 dat als volgt samengesteld is: minimum 90% van zijn activa in Nikkei 225-futures. De evolutie van de index Nikkei 225 uitgedrukt in Yen, dividenden inbegrepen, volgen met oog een waardevermeerdering lange termijn. Obligatiefondsen AE PIMCO Global Bond 1,35% 2 Neutraal 8,58% 5,05% 6,1%,08% Belegt volledig in fonds Global Bond Fund 11 dat als volgt samengesteld is: hoofdzakelijk in wereldwijde obligaties 'Investment Grade' uitgedrukt in de belangrijkste valuta's ter wereld. Een aanzienlijke mogelijkheid bieden om geregeld beter te presteren dan de referte-index Barclays Global Aggregate (Euro Hedged) Index door een gediversifieerde strategie en een brede waaier aan portuniteiten de wereldwijde obligatiemarkten. AE PIMCO Total Return Bond 1,35% 3 Evenwichtig 20,70% 5,20% 6,98% 5,31% Belegt volledig in fonds Total Return Bond Fund 11 dat als volgt samengesteld is: Her totaalrendement maximaliseren en een minimaal risico len tegenover de hoofdzakelijk in Amerikaanse staatsobligaties, hypotheek- en bedrijfsobligaties, referte-index Barclays U.S. Aggregate Index door een gediversifieerde maar eventueel ook tactische posities in gemeenteobligaties, hoogrentende en niet portefeuille van middellang lende effecten 'Investment Grade' actief te VS-obligaties. beheren. AE Allianz Convertible Bond 1,65% 3 Evenwichtig 3,08% 9,17% 5,65% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Convertible Bond 6 dat als volgt samengesteld is: minimum 60 % van vermogen in rentedragende effecten. Groei van kapitaal lange termijn door hoofdzakelijk rekening te houden met de kansen en risico s van de Eurese markten voor converteerbare obligaties. AE Oddo Convertibles 0,75% 3 Evenwichtig 1,05% 8,% 2,56% 3,77% Belegt volledig in fonds Oddo Convertibles 8 dat als volgt samengesteld is: minimaal 60% van zijn netto activa in rente-instrumenten genoteerd in euro, in monetaire ICBE s en in leningen en ontleningen tot 0% van de netto activa in rente-instrumenten genoteerd in valuta. Op een beleggingshorizon van minimum 3 jaar een rendement behalen dat hoger is dan de index Thomson Reuters Eure Focus Hedged Convertible Bond Index. AE Oddo Convertibles Taux 0,75% 3 Evenwichtig 3,6% 8,16% 3,9% 3,39% Belegt volledig in fonds Oddo Convertibles Taux 8 dat als volgt samengesteld is: minimum 70% blootgesteld aan rente-instrumenten genoteerd in euro waarvan de uitgevers gevestigd zijn in de Eurse Economische Ruimte of in een Eurese lidstaat van de OESO. Op een beleggingshorizon van minimum 2 jaar een rendement behalen dat hoger is dan de index Thomson Reuters Eure Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR). AE PIMCO Diversified Income 1,35% 2 Neutraal 2,5%,26% 5,61% N/A Belegt volledig in fonds Diversified Income Fund 11 dat als volgt samengesteld is: een gediversifieerde waaier van bedrijfsobligaties en obligaties van komende landen met verschillende lotijden. Het fonds bevat zowel vastrentende effecten in andere valuta's dan de USD als posities in andere valuta's dan de USD. Voordeel halen uit een gediversifieerde benadering van macro-economische analyse inzake tendensen de kredietmarkten, rente, duration, valuta's en positionering rentecurven. Een renderend alternatief bieden voor portefeuilles van obligaties van de kernlanden en een geringe correlatie met de rente Amerikaanse, Japanse en Duitse staatsobligaties. 7

8 Rendementen uit verleden 31/12/201 5 AE PIMCO Global High Yield Bond 1,35% 3 Evenwichtig 1,33% 6,66% 6,78% N/A Belegt volledig in fonds Global High Yield Bond Fund 11 dat als volgt samengesteld is: minimum twee derde in een gediversifieerde portefeuille van wereldwijde hoogrentende obligaties met een lagere rating dan Baa (Moody s) of BBB (S&P). Hierbij wordt maximaal 20% van vermogen belegd in effecten met een lagere rating dan B. Het totaalrendement maximaliseren en risico beperken met de nadruk upper tier hoogrentende obligaties. Interessante diversificatievoordelen bieden en de mogelijkheid om te beleggen in verschillende sectoren van de economie. Monetaire fondsen AE Oddo Court terme 0,75% 0 Defensief -0,75% -0,7% -0,62% 0,36% Belegt volledig in fonds Oddo Court Terme 8 dat als volgt samengesteld is: hoofdzakelijk blootgesteld aan instrumenten van de monetaire markten van de Eurese Unie. Op een beleggingshorizon van minder dan 3 maand een rendement nastreven dat gelijk is aan dat van de EONIA OIS na beheerskosten. AE Securicash 0,75% 0 Defensief -0,50% -0,2% -0,23% 0,95% Belegt volledig in fonds Allianz Securicash SRI 6 dat als volgt samengesteld is: tot 100% in obligaties en schuldbewijzen in euro van de monetaire markt met een minimum notering van de Eurese Gemeenschap van A-2, van de G-7 en van Australië via financiële criteria en "Sociaal Verantwoord". Een prestatie dicht bij die van de EONIA neerzetten. Bij zeer lage rentetarieven de geldmarkt kan rendement van fonds onvoldoende zijn om de beheerskosten te dekken wat de waarde van GBF een structurele manier zou doen dalen. 3 Deze beheerskosten zijn inbegrepen in de waarde van de eenheden maar bevatten de kosten die ingehouden worden door onderliggende fonds niet. U vindt deze terug in de prospectus die beschikbaar is de websites van de respectievelijke beheersmaatschappijen. Allianz Benelux n.v. ontvangt een deel van deze kosten van de beheersmaatschappijen en stort ze geheel of gedeeltelijk door aan de makelaar als beheervergoeding de portefeuille. n een stijgende schaal van 0 tot 6, met als 6 meest risicovolle niveau. 5 De rendementen werden berekend basis van performances gerealiseerd door de onderliggende fondsen, na aftrek van de rechtstreeks contract aangerekende beheerskosten. Ze zijn uitgedrukt jaarbasis. Het zijn bruto rendementen die geen rekening houden met effect van provisies, vergoedingen en andere lasten. Deze resultaten uit verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. 6 Beheerd door Allianz Global Investors - 7 Beheerd door Carmignac Gestion - 8 Beheerd door Oddo Asset Management - 9 Het fonds GAP Réactif Multi-Stratégies werd 31/08/2009 fonds Oddo Patrimoine met een aangepaste beleggingsstrategie, beleggingsdoelstelling en referentieindex. 10 Het fonds werd 13/09/2010 geherpositioneerd naar een gediversifieerd fonds in aandelen en obligaties van de komende landen. Voordien was fonds volledig belegd in aandelen. 11 Beheerd door PIMCO Global Advisors - 8

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

BKCP Opportunities Corporate

BKCP Opportunities Corporate BKP Opportunities orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt

Nadere informatie

ERGO Life Renteniersverzekering 1

ERGO Life Renteniersverzekering 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Renteniersverzekering 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Renteniersverzekering is een levensverzekering met een rente-uitkering

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering 1.1. Inhoud beheersreglement Beleggingsvormen voor Beleggingsverzekering Beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...2 1.2. Situering...2 1.3. Intrestgekoppelde

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen

Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen 30/04/2014 Delta Lloyd Strategy en Investeringsplan INHOUDSOPGAVE 1. Algemene beschrijving van de fondsen... 3 2. Beleggingspolitiek van de fondsen... 3

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Reglement. Scala. Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen

Reglement. Scala. Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen Reglement Scala Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsen Beleggingsen van de Tak 23 Inhoudsopgave Deel 1 1.1. Algemene beschrijving van de en 3 1.2. van de en 3 1.3. Eenheidswaarde 3 1.3.1. Verwerking

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie