Doelgroep. Rendement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelgroep. Rendement"

Transcriptie

1 Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Excellence 1 Type levensverzekering Allianz Excellence is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd rendement van 0% en een winstdeling verbonden aan de winst uit beleggingen in activa die in gekantonneerde fondsen worden beheerd. Een rendement gekpeld aan interne beleggingsfondsen. Waarborgen Het kapitaal in geval van leven of overlijden is gelijk aan: Het gebouwde spaartegoed (totaal van de netto geïnvesteerde en gedesinvesteerde bedragen, verhoogd met de winstdeling). Het gebouwde spaartegoed (totale waarde van de eenheden van de beleggingsfondsen van contract). Fondsen Allianz Excellence biedt de keuze uit 29 interne beleggingsfondsen. De benaming, beleggingsdoelstelling, samenstelling, verdeelsleutels en risicoklassen zijn vermeld in de tabel aan einde van dit document. 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn vanaf 20 april Doelgroep Allianz Excellence richt zich tot wie zoek is naar een belegging die volgende kenmerken combineert: een gemakkelijke toegang tot de beste beleggingsfondsen beheerd door verschillende assetmanagers een ruime spreiding en een dynamisch beheer van de beleggingen een beleggingsformule afgestemd elke situatie en elk beleggersprofiel. Rendement Gewaarborgde intrestvoet De jaarlijkse intrestvoet toegepast de stortingen is gewaarborgd voor een lotijd van 8 jaar. Deze bedraagt momenteel 0%. Er is geen waarborg van de intrestvoet zolang geen storting is uitgevoerd. Winstdeling Overeenstemmend met jaarlijkse plan neergelegd bij de NBB, kan jaarlijks een winstdeling aan gedeelte tak 21 van contract worden toegekend, tenzij dit uitgesloten is in de bijzondere voorwaarden. Ze wordt bepaald in functie van de resultaten van de gekantonneerde fondsen volgens de door de maatschappij vastgelegde regels voorzien in winstdelingsreglement dat deel uitmaakt van de bijzondere voorwaarden van contract. Invest for Life Dynamic 3A verdeelt uw spaargeld voor 60% in een gekantonneerd fonds dat is in samengesteld uit activa met een laag risico (obligaties) en 0% in een gekantonneerd fonds dat is samengesteld uit activa met een hoger risico. De verdeling van de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, kortetermijnbeleggingen) binnen dit laatste fonds wordt dynamisch beheerd (Active Asset Allocation 3A) en volgt de marktvoorwaarden en hun verwachte evolutie. Allianz Benelux n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: BTW: BE RPR Brussel Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken Leven en niet-leven te beoefenen NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 1, 1000 Brussel, Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester Lakensestraat Brussel Tel. : FEB031

2 Het rendement van de interne beleggingsfondsen is gekpeld aan de evolutie van de waarde van de eenheden van de fondsen. De waarde van de eenheid hangt af van de waarde van de onderliggende activa. Allianz waarborgt de waarde en de evolutie van de eenheden niet. De verzekeringnemer draagt volledige financiële risico. Rendement uit verleden De rendementen 2 uit verleden zijn de volgende: 2010,20% ,00% ,60% ,15% 201 2,60% Zie tabel aan einde van dit document. De resultaten uit verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Kosten Instapkosten en De instapkosten bedragen maximaal 3,50% van de premie. Uitstapkosten 1. Geen uitstapkosten indien er slechts één name per jaar is van maximum 10% van de nettostortingen en er minstens één jaar verlen is tussen de eerste storting in tak 21 en de eerste name. 2. In de andere gevallen 0,05% van de name per resterende maand tot einde van de periode van de eerste 5 jaar volgend de storting. 3. Is niveau van de Spot Rate 8 jaar de dag van de aanvraag tot name groter dan 120% van niveau van de Spot Rate 8 jaar die gold ogenblik van de storting(en) of einde van elke periode van 8 jaar na de storting(en), of bedraagt niveau van de Dow Jones Euro Stoxx 50 de dag van de aanvraag tot name minder dan 90% van niveau geobserveerd ogenblik van de storting(en), dan mag Allianz in belang van alle verzekeringnemers een vergoeding afhouden overeenkomstig artikel 30 2 van K.B. van 1 november In dat geval is de vergoeding voorzien onder punt 2 niet van toepassing. die rechtstreeks contract worden aangerekend Geen. De beheerskosten zijn inbegrepen in de waarde van de eenheid en zijn vermeld in overzicht einde van dit document. Afko-/namevergoeding Zie uitstapkosten hierboven. Kosten bij overdracht van fondsen Zie uitstapkosten hierboven. 0,50% van te arbitreren bedrag met een maximum van 100 euro. Toetreding/Inschrijving en Na acceptatie door Allianz van volledige dossier waardoor de maatschappij contract kan uitgeven en na ontvangst door Allianz van de 1e storting, treedt contract in voege de datum die in onderling akkoord overeengekomen werd in de bijzondere voorwaarden. De stortingen in tak 23 worden omgezet in eenheden van de beleggingsfondsen aangeduid in de bijzondere voorwaarden en worden toegewezen aan contract. Het aantal toegewezen eenheden hangt af van de waarde van de eenheden. De waarde van de eenheden is deze berekend de evaluatiedatum van de e werkdag na de dag waar Allianz rekeninguittreksel ontvangt met de vermelding van de storting en ten vroegste de evaluatiedatum van de e werkdag na de dag waar Allianz volledige dossier accepteerde. De kapitalisatie van de stortingen in tak 21 in fonds aangeduid in de bijzondere voorwaarden vangt aan de werkdag na de dag waar Allianz rekeninguittreksel ontvangt met de vermelding van de storting en ten vroegste de werkdag na de dag waar Allianz volledige dossier accepteerde. Lotijd en De lotijd is vrij met een minimum van 5 jaar. Een contract zonder einddatum is mogelijk. Met een deel in tak 21 is een lotijd van meer dan 8 jaar aan te raden. De verzekering eindigt in geval van volledige afko einde De modaliteiten worden voor geheel van de fondsen bepaald. 1. Geen uitstapkosten indien er slechts één name per jaar is van maximum 10% van de stortingen en er minstens één jaar verlen is tussen de storting van de eerste premie en de eerste name. 2. In de andere gevallen 1,50% van de name tijdens de eerste 5 jaar na de eerste storting. 2 De rendementen zijn volledig samengesteld uit winstdeling. Voor 201 onder voorbehoud van goed keuring door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het zijn bruto rendementen die geen rekening houden met effect van provisies, vergoedingen en andere lasten. Deze resultaten uit verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

3 van contract of bij overlijden van de verzekerde. Inventariswaarde De waarde van de eenheid is de prijs waartegen een eenheid van een intern beleggingsfonds aan een contract is toegewezen. De waarde van de eenheid van een intern beleggingsfonds is gelijk aan de waarde van de nettoactiva van dit fonds gedeeld door aantal eenheden waaruit dit fonds bestaat. Bij afwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden worden de interne beleggingsfondsen dagelijks geëvalueerd en de waarde van de eenheid wordt elke werkdag berekend (België en internationaal). De waarden zijn beschikbaar en inventariswaarden/ beleggingsfondsen (). Premie In onderstaande bedragen zijn kosten en taksen inbegrepen. De eerste storting bedraagt minimaal euro. U kunt bijkomende stortingen doen vanaf euro. Als u kiest om een deel te beleggen in tak 21 moet de eerste storting minimaal euro bedragen. Bijkomende stortingen zijn mogelijk vanaf 300 euro. Er is geen minimumbedrag vereist per fonds. Fiscaliteit De premietaks de belegde premies is van toepassing: 2,00% (voor particulieren) of,0% (voor rechtspersonen). De roerende voorheffing is verschuldigd elke name en overdracht uitgevoerd tijdens de eerste 8 jaar die volgt de eerste storting in tak 21, behalve: indien u bij de intekening contract kiest voor een overlijdensdekking van 130% van de stortingen, u die behoudt gedurende de volledige lotijd van contract, en u de verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde in geval van leven bent. De roerende voorheffing wordt berekend basis van de technische intrestvoet met als minimumintrest de wettelijke intrestvoet van,75%. Geen roerende voorheffing, noch belasting de meerwaarden. De fiscale behandeling hangt van de individuele omstandigheden van een klant af en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Afko/name In onderstaande bedragen zijn kosten en taksen inbegrepen. Gedeeltelijke afko/name U kan elk moment gedeeltelijke names doen van minimaal euro voorwaarde dat saldo van gebouwde spaartegoed na de name niet minder bedraagt dan euro. Gedeeltelijke name van minimum 500 euro voorwaarde dat saldo van spaartegoed van fonds hoger of gelijk blijft aan euro. Gedeeltelijke name van minimum euro de fondsen voorwaarde dat saldo van gebouwde spaartegoed van alle fondsen samen na de name niet minder bedraagt dan euro. Volledige afko/name U kunt elk moment de afko van contract vragen. De afkowaarde zal gelijk zijn aan spaartegoed dat is gebouwd de dag van de aanvraag tot afko verminderd met eventuele uitstapkosten. De afkowaarde zal gelijk zijn aan spaartegoed dat is samengesteld binnen elk fonds basis van de waarde van de eenheden berekend uiterlijk de evaluatiedatum van de e werkdag volgend de dag van de aanvraag tot afko, verminderd met eventuele uitstapkosten. Overdracht van fondsen U heeft recht arbitrages uit te voeren tussen gedeelte tak 21 en gedeelte tak 23 en tussen de fondsen binnen gedeelte tak 23. Vanaf de 13 e maand na de eerste storting in fonds kan u kosteloos tot 10% van de nettostortingen binnen fonds arbitreren met een minimum van 500 euro en voorwaarde dat saldo van spaartegoed dat is gekapitaliseerd binnen fonds na arbitrage niet minder bedraagt dan euro. Als tijdens eenzelfde verzekeringsjaar andere arbitrages worden uitgevoerd zijn de hierboven vermelde uitstapkosten van toepassing. De arbitragemodaliteiten worden voor geheel van de fondsen vastgelegd. Vanaf de 13 e maand na de eerste storting kan u die arbitrage eenmaal per verzekeringsjaar kosteloos uitvoeren. Als tijdens eenzelfde verzekeringsjaar andere arbitrages worden uitgevoerd zijn de hierboven vermelde overdrachtskosten van toepassing. Informatie Voor elke verrichting berekent de maatschappij gebouwde spaartegoed en deelt dit spaartegoed mee via een "bevestiging van storting". Een keer per jaar deelt Allianz u aantal eenheden mee alsook de waarde van de eenheden van de fondsen van gedeelte tak 23 en gekapitaliseerde spaartegoed van gedeelte tak 21. 3

4 Rendementen uit verleden 31/12/201 5 Gemengde fondsen AE Allianz Strategy Neutral 0,75% 2 Neutraal 1,30% 8,92% 5,66% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Strategy 15 6 dat als volgt samengesteld is: tot 35% van zijn vermogen in aandelen, soortgelijke effecten en winstbewijzen saldo in rentedragende waardepapieren of in geldmarktinstrumenten. Op de lange termijn, voor aandelengedeelte van de portefeuille, een aangroei van kapitaal realiseren door de wereldwijde aandelenmarkten te beleggen en voor de obligataire/monetaire component, een rendement gemodelleerd dat van de obligatiaire/monetaire markten in euro in kader van de beleggingspolitiek verkrijgen. Globaal bestaat de doelstelling er in een performance te behalen die vergelijkbaar is met deze van een evenwichtige portefeuille samengesteld uit 15% instrumenten van de wereldwijde aandelenmarkten en uit 85% instrumenten van de obligatiemarkten in euro middellange termijn. AE Carmignac Euro-Patrimoine 0,80% 3 Evenwichtig 1,85% 3,2% 3,0% 2,51% Belegt volledig in fonds Carmignac Euro-Patrimoine 7 dat als volgt samengesteld is: minimum 75% de markten van de landen van de Eurese Unie, IJsland en Noorwegen in aandelen. Het saldo kan worden belegd in aandelen of andere kapitaaleffecten in de rest van de wereld, in eender welke sector. In dat geval mag deel dat is belegd in aandelen uit groeilanden niet meer bedragen dan 10% van de activa van GBF 0% tot 25% in vastrentende obligaties, geldmarktinstrumenten, obligaties met variabele rente en obligaties die gekpeld zijn aan de inflatie van de landen in de eurozone en/of internationaal. Via discretionair beheer met een actieve assetallocatiepolitiek streven naar een beter rendement dan dat van de referte-index, die is samengesteld uit 50% Euro Stoxx 50 NR (EUR) en 50% Eonia Capitalization Index 7 D. AE Carmignac Patrimoine 0,80% 3 Evenwichtig 8,83% 5,57%,28% 7,13% Belegt volledig in fonds Carmignac Patrimoine 7 dat als volgt samengesteld is: 50% tot 100% in geldmarktinstrumenten, schatkistcertificaten, inflatiegelinkte bedrijfs- en staatsobligaties met variabele en/of vaste rente uit de eurozone, de internationale markten en de komende markten maximaal 50% van nettovermogen in aandelen en andere effecten die direct of indirect toegang verlenen tot kapitaal of de stemrechten, die toegelaten zijn tot de handel de markten van de eurozone en/of de internationale markten Over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neerzetten dan de referte-index die is samengesteld uit: 50% MSCI AC WORLD NR (USD) en 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur. AE Oddo Patrimoine 0,75% 3 Evenwichtig 9,16% 8,39%,% 1,95% 9 Belegt volledig in fonds Oddo Patrimoine 8 dat als volgt samengesteld is: tot 75% in aandelen ICBE s saldo in obligaties of monetaire instrumenten, al dan niet via ICBE's. Over een beleggingshorizon van minstens 5 jaar een rendement bieden dat 3% hoger ligt dan dat van zijn referte-index Eurozone HICP ex Tobacco (de Harmonised Index of Consumer Prices zonder tabak, die de inflatie in de eurozone meet) via beleggingen de Eurese en internationale obligatie- en aandelenmarkten. Dit beleid streeft er eveneens naar de effecten van dalende markten waaraan fonds is blootgesteld te vangen en de jaarlijkse volatiliteit van de portefeuille te beperken tot 12%. AE Oddo Optimal Income 0,75% 3 Evenwichtig,73% N/A N/A N/A Belegt volledig in fonds Oddo Optimal Income 8 dat als volgt samengesteld is: minimaal 70% in obligaties en monetaire instrumenten saldo in Eurese aandelen. Op een beleggingshorizon van 5 jaar de referte-index, samengesteld uit 75% BOFA ML Euro Corporate index (ER00) + 25% MSCI Eure Net return, overtreffen, waarbij getracht wordt de jaarlijkse volatiliteit van de portefeuille te beperken tot 8%.

5 Rendementen uit verleden 31/12/201 5 AE Allianz Strategy Balanced 0,75% 3 Evenwichtig 1,89% 13,56% 9,00% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Strategy 50 6 dat als volgt samengesteld is: tot 100% van zijn vermogen in aandelen en soortgelijke effecten alsook in winstbewijzen saldo in rentedragende waardepapieren of in geldmarktinstrumenten. Op de lange termijn, voor aandelengedeelte van de portefeuille, een aangroei van kapitaal realiseren door de wereldwijde aandelenmarkten te beleggen en voor de obligataire/monetaire component, een rendement gemodelleerd dat van de obligatiaire/monetaire markten in euro in kader van de beleggingspolitiek verkrijgen. Globaal bestaat de doelstelling er in een performance te behalen die vergelijkbaar is met deze van een evenwichtige portefeuille samengesteld uit 50% instrumenten van de wereldwijde aandelenmarkten en uit 50% instrumenten van de obligatiemarkten in euro middellange termijn. AE Allianz Strategy Dynamic 0,75% Dynamisch 16,7% 16,62% 11,73% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Strategy 75 6 dat als volgt samengesteld is: tot 100% van zijn vermogen in aandelen en soortgelijke effecten alsook in winstbewijzen saldo in rentedragende waardepapieren of in geldmarktinstrumenten. Op de lange termijn, voor aandelengedeelte van de portefeuille, een aangroei van kapitaal realiseren door de wereldwijde aandelenmarkten te beleggen en voor de obligataire/monetaire component, een rendement gemodelleerd dat van de obligatiaire/monetaire markten in euro in kader van de beleggingspolitiek verkrijgen. Globaal bestaat de doelstelling er in een performance te behalen die vergelijkbaar is met deze van een evenwichtige portefeuille samengesteld uit 75% instrumenten van de wereldwijde aandelenmarkten en uit 25% instrumenten van de obligatiemarkten in euro middellange termijn. AE Carmignac Emerging Patrimoine 0,80% Dynamisch,5% 0,9% N/A N/A Belegt volledig in fonds Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine 7 dat als volgt samengesteld is: dynamische posities in de komende markten 50% tot 100% in obligaties met vaste of variabele rente, verhandelbare schuldinstrumenten of schatkistcertificaten. De gemiddelde rating van de obligaties die compartiment via ICBE's of rechtstreeks aanhoudt, is minstens 'Investment Grade' volgens de beoordelingsschaal van ten minste één van de toonaangevende kredietbeoordelaars saldo in aandelen, valuta's, krediet, rentevoeten, indexen en exchange traded funds (ETF). Over een aanbevolen minimale beleggingshorizon van vijf jaar betere prestaties neerzetten dan zijn referte-index, die voor 50% is samengesteld uit de wereldwijde aandelenindex MSCI Emerging Market NR USD, omgerekend in euro en berekend met herbelegde nettodividenden, en voor 50% uit de obligatieindex JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index met herbelegde coupons. De weging van de referte-index wordt om de drie maanden bijgesteld. AE Oddo Emerging Income 0,75% Dynamisch 7,57% 3,23%,20% 10 7,17% 10 Belegt volledig in fonds Oddo Emerging Income 8 dat als volgt samengesteld is: minimaal 20% in ICBE s gespecialiseerd in aandelen van de komende markten tot maximaal 80% in ICBE s van renteproducten van de komende landen en uitgegeven door overheden of privé-emittenten. Over een beleggingshorizon van minimum 5 jaar een performance realiseren die deze van de referte-index, die is samengesteld uit 30% van de MSCI Equity Emerging Markets Free in US dollars met netto herbelegde dividenden en 70% van J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) in US dollars met herbelegde coupons, omgerekend in euro, overtreft. AE Oddo Investissement 0,75% 5 Dynamisch 13,36% 1,09% 8,91%,79% Belegt volledig in fonds Oddo Investissement 8 dat als volgt samengesteld is: minimaal 75% in aandelen ICBE s saldo in monetaire en obligatie ICBE s. Over een beleggingshorizon van 8 jaar deelnemen aan de stijging van de aandelenmarkten van de eurozone en de internationale aandelenmarkten. Aandelenfondsen AE Oddo ProActif Eure 0,75% Dynamisch 2,3% 7,96% 5,99% 5,19% Belegt volledig in fonds Oddo ProActif Eure 8 dat als volgt samengesteld is: tussen 0 en 100% de aandelenmarkten, voornamelijk Eurese markten. Op een minimale beleggingsduur van 3 jaar de referte-index, die voor 50% samengesteld is uit de Eonia (gekapitaliseerd) en voor 50% uit de EuroStoxx 50, overtreffen door een flexibele verdeling tussen de aandelen- en de rentemarkten door middel van een strategie van discretionair beheer. 5

6 Rendementen uit verleden 31/12/201 5 AE Allianz Eure Equity Growth 1,65% 5 Dynamisch 10,20% 16,86% N/A N/A Belegt volledig in fonds Allianz Eure Equity Growth 6 dat als volgt samengesteld is: minimum 75 % van vermogen in aandelen en winstbewijzen van ondernemingen die gevestigd zijn in lidstaten van de Eurese Unie, Noorwegen of IJsland tot 25 % van vermogen in andere dan hierboven beschreven genoemde aandelen, winstbewijzen of warrants aandelen. Groei van kapitaal lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen de Eurese aandelenmarkten, in bijzonder gericht groeiaandelen (Growth). AE Allianz Eure Small Cap Equity 1,65% 5 Dynamisch 16,86% 16,85% 12,70% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Eure Small Cap Equity 6 dat als volgt samengesteld is: Groei van kapitaal lange termijn door te beleggen de Eurese minstens twee derde van vermogen in aandelen van kleine ondernemingen die aandelenmarkten, in bijzonder gericht verwerven van effecten van gevestigd zijn in Eurese ontwikkelde landen of in een land waar een kleinere ondernemingen ('small caps'). onderneming uit de MSCI Eure Small Cap index gevestigd is minimum 75 % van vermogen in aandelen en winstbewijzen van ondernemingen die gevestigd zijn in lidstaten van de Eurese Unie, Noorwegen of IJsland. AE Allianz Eurean Equity Dividend 1,65% Dynamisch 6,85% 1,5% 10,28% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Eurean Equity Dividend 6 dat als volgt samengesteld is: minimum 75 % van vermogen in aandelen en winstbewijzen uitgegeven door ondernemingen die gevestigd zijn in lidstaten van de Eurese Unie, Noorwegen of IJsland tot 25 % van vermogen in andere dan hierboven genoemde aandelen, winstbewijzen of warrants aandelen. Groei van kapitaal lange termijn voornamelijk door middel van aandelen gebaseerde beleggingen in Eurese markten waarvan verwacht wordt dat ze voldoende dividendbrengsten zullen genereren. AE Allianz Global Equity 1,65% 5 Dynamisch 17,06% 18,07% 12,78% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Global Equity 6 dat als volgt samengesteld is: minimum 70 % van vermogen in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn in ontwikkelde landen. Binnen dit percentage kunnen ook warrants aandelen van de hoger vermelde ondernemingen worden verworven tot 20 % van vermogen in andere dan hierboven genoemde aandelen of warrants. Een kapitaalgroei lange termijn nastreven door zijn vermogen te beleggen de wereldwijde aandelenmarkten. Het zwaartepunt ligt hierbij verwerven van effecten met - volgens inschatting van de beleggingsbeheerder - een meer dan gemiddeld winstgroeipotentieel en/of een aantrekkelijke waardering. Bovendien kan de beleggingsbeheerder met oog een hoger rendement afzonderlijke vreemde-valutarisico s met betrekking tot valuta s van OESO-lidstaten aangaan, ook al omvat fonds geen activa die in de desbetreffende valuta s uitgedrukt zijn. AE Oddo Actions USA 0,75% 5 Dynamisch 11,98% 18,66% 12,98%,20% Belegt volledig in fonds Oddo Actions USA 8 dat als volgt samengesteld is: minimum 90% van zijn activa in S&P 500-futures. De evolutie van de index S&P 500 uitgedrukt in US dollar, dividenden inbegrepen, volgen met oog een waardevermeerdering lange termijn. AE Oddo Avenir Eure 0,75% 5 Dynamisch 3,12% 15,03% 10,16% 9,80% Belegt volledig in fonds Oddo Avenir Eure 8 dat als volgt samengesteld is: minimaal 75% de aandelenmarkt van de Eurese Gemeenschap. Groei van kapitaal lange termijn via beleggingen in aandelen van kleine en middelgrote ondernemingen waarvan de emittenten hun maatschappelijke zetel hebben in één van de lidstaten van de Eurese Economische Ruimte alsook in elk ander Eurees land van de OESO. 6

7 Rendementen uit verleden 31/12/201 5 AE Oddo Valeurs Rendement 0,75% 5 Dynamisch 3,35% 11,5% 5,58%,36% Belegt volledig in fonds Oddo Valeurs Rendement 8 dat als volgt samengesteld is: minimaal 50% de aandelenmarkten saldo de rentemarkten. Over een beleggingshorizon van minstens 5 jaar een jaarlijkse performance basis van rendement/risico timaliseren door voornamelijk te beleggen de obligatie- en aandelenmarkten en door de rendementswaarden voor te trekken via een strategie van discretionair beheer. AE Oddo Actions Japon 0,75% 6 Dynamisch 5,63% 26,97% 9,16% 2,8% Belegt volledig in fonds Oddo Actions Japon 8 dat als volgt samengesteld is: minimum 90% van zijn activa in Nikkei 225-futures. De evolutie van de index Nikkei 225 uitgedrukt in Yen, dividenden inbegrepen, volgen met oog een waardevermeerdering lange termijn. Obligatiefondsen AE PIMCO Global Bond 1,35% 2 Neutraal 8,58% 5,05% 6,1%,08% Belegt volledig in fonds Global Bond Fund 11 dat als volgt samengesteld is: hoofdzakelijk in wereldwijde obligaties 'Investment Grade' uitgedrukt in de belangrijkste valuta's ter wereld. Een aanzienlijke mogelijkheid bieden om geregeld beter te presteren dan de referte-index Barclays Global Aggregate (Euro Hedged) Index door een gediversifieerde strategie en een brede waaier aan portuniteiten de wereldwijde obligatiemarkten. AE PIMCO Total Return Bond 1,35% 3 Evenwichtig 20,70% 5,20% 6,98% 5,31% Belegt volledig in fonds Total Return Bond Fund 11 dat als volgt samengesteld is: Her totaalrendement maximaliseren en een minimaal risico len tegenover de hoofdzakelijk in Amerikaanse staatsobligaties, hypotheek- en bedrijfsobligaties, referte-index Barclays U.S. Aggregate Index door een gediversifieerde maar eventueel ook tactische posities in gemeenteobligaties, hoogrentende en niet portefeuille van middellang lende effecten 'Investment Grade' actief te VS-obligaties. beheren. AE Allianz Convertible Bond 1,65% 3 Evenwichtig 3,08% 9,17% 5,65% N/A Belegt volledig in fonds Allianz Convertible Bond 6 dat als volgt samengesteld is: minimum 60 % van vermogen in rentedragende effecten. Groei van kapitaal lange termijn door hoofdzakelijk rekening te houden met de kansen en risico s van de Eurese markten voor converteerbare obligaties. AE Oddo Convertibles 0,75% 3 Evenwichtig 1,05% 8,% 2,56% 3,77% Belegt volledig in fonds Oddo Convertibles 8 dat als volgt samengesteld is: minimaal 60% van zijn netto activa in rente-instrumenten genoteerd in euro, in monetaire ICBE s en in leningen en ontleningen tot 0% van de netto activa in rente-instrumenten genoteerd in valuta. Op een beleggingshorizon van minimum 3 jaar een rendement behalen dat hoger is dan de index Thomson Reuters Eure Focus Hedged Convertible Bond Index. AE Oddo Convertibles Taux 0,75% 3 Evenwichtig 3,6% 8,16% 3,9% 3,39% Belegt volledig in fonds Oddo Convertibles Taux 8 dat als volgt samengesteld is: minimum 70% blootgesteld aan rente-instrumenten genoteerd in euro waarvan de uitgevers gevestigd zijn in de Eurse Economische Ruimte of in een Eurese lidstaat van de OESO. Op een beleggingshorizon van minimum 2 jaar een rendement behalen dat hoger is dan de index Thomson Reuters Eure Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR). AE PIMCO Diversified Income 1,35% 2 Neutraal 2,5%,26% 5,61% N/A Belegt volledig in fonds Diversified Income Fund 11 dat als volgt samengesteld is: een gediversifieerde waaier van bedrijfsobligaties en obligaties van komende landen met verschillende lotijden. Het fonds bevat zowel vastrentende effecten in andere valuta's dan de USD als posities in andere valuta's dan de USD. Voordeel halen uit een gediversifieerde benadering van macro-economische analyse inzake tendensen de kredietmarkten, rente, duration, valuta's en positionering rentecurven. Een renderend alternatief bieden voor portefeuilles van obligaties van de kernlanden en een geringe correlatie met de rente Amerikaanse, Japanse en Duitse staatsobligaties. 7

8 Rendementen uit verleden 31/12/201 5 AE PIMCO Global High Yield Bond 1,35% 3 Evenwichtig 1,33% 6,66% 6,78% N/A Belegt volledig in fonds Global High Yield Bond Fund 11 dat als volgt samengesteld is: minimum twee derde in een gediversifieerde portefeuille van wereldwijde hoogrentende obligaties met een lagere rating dan Baa (Moody s) of BBB (S&P). Hierbij wordt maximaal 20% van vermogen belegd in effecten met een lagere rating dan B. Het totaalrendement maximaliseren en risico beperken met de nadruk upper tier hoogrentende obligaties. Interessante diversificatievoordelen bieden en de mogelijkheid om te beleggen in verschillende sectoren van de economie. Monetaire fondsen AE Oddo Court terme 0,75% 0 Defensief -0,75% -0,7% -0,62% 0,36% Belegt volledig in fonds Oddo Court Terme 8 dat als volgt samengesteld is: hoofdzakelijk blootgesteld aan instrumenten van de monetaire markten van de Eurese Unie. Op een beleggingshorizon van minder dan 3 maand een rendement nastreven dat gelijk is aan dat van de EONIA OIS na beheerskosten. AE Securicash 0,75% 0 Defensief -0,50% -0,2% -0,23% 0,95% Belegt volledig in fonds Allianz Securicash SRI 6 dat als volgt samengesteld is: tot 100% in obligaties en schuldbewijzen in euro van de monetaire markt met een minimum notering van de Eurese Gemeenschap van A-2, van de G-7 en van Australië via financiële criteria en "Sociaal Verantwoord". Een prestatie dicht bij die van de EONIA neerzetten. Bij zeer lage rentetarieven de geldmarkt kan rendement van fonds onvoldoende zijn om de beheerskosten te dekken wat de waarde van GBF een structurele manier zou doen dalen. 3 Deze beheerskosten zijn inbegrepen in de waarde van de eenheden maar bevatten de kosten die ingehouden worden door onderliggende fonds niet. U vindt deze terug in de prospectus die beschikbaar is de websites van de respectievelijke beheersmaatschappijen. Allianz Benelux n.v. ontvangt een deel van deze kosten van de beheersmaatschappijen en stort ze geheel of gedeeltelijk door aan de makelaar als beheervergoeding de portefeuille. n een stijgende schaal van 0 tot 6, met als 6 meest risicovolle niveau. 5 De rendementen werden berekend basis van performances gerealiseerd door de onderliggende fondsen, na aftrek van de rechtstreeks contract aangerekende beheerskosten. Ze zijn uitgedrukt jaarbasis. Het zijn bruto rendementen die geen rekening houden met effect van provisies, vergoedingen en andere lasten. Deze resultaten uit verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. 6 Beheerd door Allianz Global Investors - 7 Beheerd door Carmignac Gestion - 8 Beheerd door Oddo Asset Management - 9 Het fonds GAP Réactif Multi-Stratégies werd 31/08/2009 fonds Oddo Patrimoine met een aangepaste beleggingsstrategie, beleggingsdoelstelling en referentieindex. 10 Het fonds werd 13/09/2010 geherpositioneerd naar een gediversifieerd fonds in aandelen en obligaties van de komende landen. Voordien was fonds volledig belegd in aandelen. 11 Beheerd door PIMCO Global Advisors - 8

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 2 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 23 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 15 december 201. Type levensverzekering

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 2 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 3 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 1 januari 017. Type levensverzekering

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 2 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Doelgroep. Rendement

Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 2 Allianz Excellence 1 Type levensverzekering Allianz Excellence is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Excellence Plan 1. Rendement. Type levensverzekering. Waarborgen. Rendement uit het verleden. Fondsen. Kosten. Doelgroep

Excellence Plan 1. Rendement. Type levensverzekering. Waarborgen. Rendement uit het verleden. Fondsen. Kosten. Doelgroep Financiële infofiche Levensverzekering Tak 2 Allianz Excellence Plan 1 Type levensverzekering Allianz Excellence Plan is een levensverzekering waarvan rendement verbonden is aan interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Plan for Life + 1. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Fondsen

Plan for Life + 1. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Fondsen Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Plan for Life + 1 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn vanaf 20 oktober 2014. Type levensverzekering

Nadere informatie

Plan for Life + 1. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Fondsen

Plan for Life + 1. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Fondsen Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Plan for Life + 1 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn vanaf 30 juni 201. Type levensverzekering

Nadere informatie

Excellence Plan 1. Rendement. Type levensverzekering. Waarborgen. Rendement uit het verleden. Fondsen. Kosten. Doelgroep

Excellence Plan 1. Rendement. Type levensverzekering. Waarborgen. Rendement uit het verleden. Fondsen. Kosten. Doelgroep Financiële infofiche Levensverzekering Tak 3 Allianz Excellence Plan 1 Type levensverzekering Allianz Excellence Plan is een levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Doelgroep. Rendement

Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 2 Allianz Excellence 1 Type levensverzekering Allianz Excellence is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Allianz Invest. Een belegging op maat

Allianz Invest. Een belegging op maat Allianz Invest Een belegging op maat Waarschuwing Dit beleggingsproduct kan bepaalde risico s inhouden die u moeten toegelicht worden vooraleer een contract af te sluiten. Uw makelaar zal dit doen en ervoor

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 06/15 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 06/15 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 4 1. AE Oddo Avenir Europe... 4 2. AE Oddo Valeurs Rendement... 4 3. AE Oddo ProActif Europe... 5 4. AE Oddo Court Terme...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 10/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 10/14 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 4 1. AE Oddo Avenir Europe... 4 2. AE Oddo Valeurs Rendement... 4 3. AE Oddo ProActif Europe... 5 4. AE Oddo Court Terme...

Nadere informatie

Plan for Life + 1. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Fondsen

Plan for Life + 1. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Fondsen Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Plan for Life + 1 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn vanaf 25 september 2017. Type levensverzekering

Nadere informatie

Plan for Life + 1. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Fondsen

Plan for Life + 1. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Fondsen Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Plan for Life + 1 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016. Type levensverzekering

Nadere informatie

Commercieel document. Allianz Excellence. Maak je dromen waar

Commercieel document. Allianz Excellence. Maak je dromen waar Commercieel document Allianz Excellence Maak je dromen waar Zijn sommige woorden in deze brochure niet duidelijk? Wellicht vindt u een verklaring in de woordenlijst achteraan deze brochure. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE BELEGGINGSFONDSEN...14

II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE BELEGGINGSFONDSEN...14 11JUL189 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN...3 1. AE Oddo Avenir Europe...3 2. AE Oddo Valeurs Rendement...3 3. AE Oddo ProActif Europe...4 4. AE Oddo Court Terme...5

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Commercieel document. Allianz Invest. Een belegging op maat

Commercieel document. Allianz Invest. Een belegging op maat Commercieel document Allianz Invest Een belegging op maat Zijn sommige woorden in deze brochure niet duidelijk? Wellicht vindt u een verklaring in de woordenlijst achteraan deze brochure. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Allianz Excellence Plan

Allianz Excellence Plan Commercieel document Allianz Excellence Plan Speciaal voor u gecomponeerd Waarschuwing Het contract houdt volgende risico's in: de marktrisico's verbonden aan het intekenen op eenheden van onderliggende

Nadere informatie

Allianz Excellence Plan

Allianz Excellence Plan Commercieel document Allianz Excellence Plan Plan voor jezelf een mooie toekomst Waarschuwing Het contract houdt volgende risico's in: de marktrisico's verbonden aan het intekenen op eenheden van onderliggende

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie

Commercieel document. Allianz Invest. Een belegging op maat

Commercieel document. Allianz Invest. Een belegging op maat Commercieel document Allianz Invest Een belegging op maat Zijn sommige woorden in deze brochure niet duidelijk? Wellicht vindt u een verklaring in de woordenlijst achteraan deze brochure. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I WINSTDELINGSREGLEMENT...3 1. Doel van het reglement...3 2. Quotiteit van de verzekerde prestaties gebonden aan elk van de gekantonneerde fondsen...3 3. Bepaling van het globaal

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V897NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V897NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AE Oddo Avenir Europe... 3 2. AE Oddo Valeurs Rendement... 3 3. AE Oddo ProActif Europe... 4 4. AE Oddo Court Terme...

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen:

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen: PROFILIFE TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Profilife garandeert prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen Type levensverzekering Tak23 levensverzekeringscontract waarvan het rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen. Waarborgen Hoofdwaarborg bij leven:

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Allianz Invest. Een belegging op maat. Avec vous de A à Z

Allianz Invest. Een belegging op maat. Avec vous de A à Z Allianz Invest Een belegging op maat Avec vous de A à Z 1 1 Allianz Invest Een belegging op maat Elke belegger wenst een zo hoog mogelijk rendement. Bent ook u op zoek naar een oplossing voor uw spaargeld

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Commercieel document. Allianz Invest. Investeer in je toekomst

Commercieel document. Allianz Invest. Investeer in je toekomst Commercieel document Allianz Invest Investeer in je toekomst Zijn sommige woorden in deze brochure niet duidelijk? Wellicht vindt u een verklaring in de woordenlijst achteraan deze brochure. Uw persoonlijke

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 5. AI Strategy Neutral... 6 6. AI Strategy

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 03/17 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 03/17 2 Inhoudstafel 1. AE Oddo Avenir Europe... 3 2. AE Oddo ProActif Europe... 4 3. AE Oddo Court Terme... 5 4. AE Oddo Convertibles... 6 5. AE Oddo Convertibles Taux... 8 6. AE Oddo Patrimoine... 9 7. AE Oddo

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence Plan V960NL Ed. 03/17 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence Plan V960NL Ed. 03/17 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AE Oddo Avenir Europe... 3 2. AE Oddo ProActif Europe... 4 3. AE Oddo Convertibles... 5 4. AE Oddo Convertibles Taux...

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013 Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013 DL Strategy Type Levensverzekering - Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een interestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

25 maart - 27 augustus 2013. Allianz Rendement 2018

25 maart - 27 augustus 2013. Allianz Rendement 2018 25 maart - 27 augustus 2013 Allianz Rendement 2018 Elke belegger zoekt een zo hoog mogelijk rendement. Daarom stellen we Allianz Rendement 2018 voor waarvan de kern van de portefeuille vooral uit 'High

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie