Bemiddeling : van strijd tot dialoog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bemiddeling : van strijd tot dialoog"

Transcriptie

1 VIK / ie 14/11/2013 Bemiddeling : van strijd tot dialoog T&O bvba / Bemiddeling/Training en organisatieontwikkeling Theo Geuens - Dullaard Ranst/Tel. : /

2 Wat? Maatschappelijke evolutie Escalatie Conflictbenaderingen: justitie /bemiddeling Diagnose Opleiding uiteenzetting vragen beantwoorden Begeleiding / voorwaarden / uitgangspunten Kenmerken / principes / soorten Methode / Bemiddelaar / Minder kans goed resultaat 8 fasen / gesprekstechnieken / attitudes / competenties 2

3 Vooraf Minder geweld /strijd? Ononderbroken intermenselijke conflicten Onvoorstelbaar produktieverlies & menselijk leed 3

4 Woelige tijden. Tevreden & Verontrust. Onrust : recessie & onheil in lucht Tevredenheid: er beweegt wat, nieuwe kansen Conflict = bedreiging & biedt kansen welzijn burgers & Rechten van de Mens 4

5 Oorzaken toename conflicten bevolkingsaangroei, crowding => stress snelle veranderingen op sociaaleconomisch vlak economische stagnaties technologische evoluties veranderende normen in organisaties / efficiëntie! veranderende machtsverhoudingen & samenwerkingsvormen internationale integratie & contacten: andere wetten verschillende culturen : andere gebruiken, waarden verbeterde communicatiemogelijkheden: meer contact wederzijds begrip & kans op conflict 5

6 DWANG & GEZAG. Maatschappelijke macht = dwang: - hiërarchische bovengeschikte sociale formele positie - sancties: belonings - of bestraffingsmogelijkheden Maatschappelijke macht = gezag : - expertise / kennis / inzicht - sociale vaardigheden - emotionele ondersteuning Hoogtechnologische kennismaatschappij => delegeren aan bekwame & goed opgeleide & betrokken medewerkers. Respect = wederzijds 6

7 Evolutie maatschappelijke verhoudingen: bevelshuishouding => onderhandelingshuishouding DWANG => GEZAG. minder dwang: opgelegd - wantrouwen meer gezag : samenwerken - vertrouwen 7

8 Waar conflicten? Waar mensen samen leven, werken: ononderbroken intermenselijke conflicten => Veroorzaken onvoorstelbaar veel problemen Bij belangentegenstellingen Uitdaging: niet verder op spits drijven constructief hanteren zelf leren oplossen (omgaan met emoties) 8

9 Kloof & brug Liefde Weinig betrokken Sterk betrokken Haat 9

10 Kloof & brug Liefde Vriendschap Weinig betrokken Kennis/ collegiaal Sterk betrokken (1) Rationeel (2) - Emotioneel (3) Haat 10

11 Mate van escalatie (1) DOMINANT RATIONELE FASE zien conflict als probleem dat samen kunnen oplossen (2) DOMINANT NEGATIEF EMOTIONELE FASE zien conflict als strijd die gewonnen moet worden (3) ONMENSELIJKE FASE Zien ander als tegenstrever die vernietigd moet worden 11

12 Hoe conflict aanpakken? (1) Als lage spanning: => zelf oplossen door aanpassing (2) Als gespannen: bemiddeling door herstel communicatie => betrokkenen zelf oplossen (3) Als uiterst gespannen: justitie => inhoudelijk & vechtenden scheiden 12

13 SOORTEN CONFLICTHANTERING TUSSEN THERAPIE PARTIJEN BEMIDDELING PARTIJDIG BELANGEN- BEHARTIGER BOVEN ARBITER PARTIJDIG AUTORITEITS - BESLISSER SOORT TUSSENKOMST PROCES veel burger INHOUD FORMELE MACHT WEINIG veel burger VEEL ESCALATIE- GRAAD LAAG HOOG TIJDS- DRUK KLEIN GROOT 13

14 Justitie Verticale logica (stijle hiërarchie) Op zoek naar waarheid Schuldig /onschuldig Openbare orde primeert Rechtskader Debat Deductie (axioma) Algoritme Vaste procedure Breuk versus bemiddeling Horizontale logica (participatie: niet gelijkaardig, wel gelijkwaardig) Op zoek naar overeenkomst Oplossingsgericht Belangen partijen primeren Gelijkheidskader Dialoog Inductie (maïeutiek) Heuristiek Zoekproces Verbinding verbondenheid 14

15 Juridische wereld juridische wereld overstelpt met vragen => meer van hetzelfde : - meer rechtszaken voeren - meer wetten Vaak ongenoegen over bovenpartijdige conflicthantering justitiële instellingen. Bedrijfswereld: duur & tijdsrovend & resultaat? 15

16 Geding: vaste posities ingenomen bij geding: posities ingenomen & gebetonneerd één partij in ongelijk gesteld & één in haar recht bevestigd. ontevreden partij, voelt zich miskend in haar waarheid mogelijk een minder ontevreden partij, weet zich meestal slechts gedeeltelijk erkend in haar waarheid 16

17 Rechtbank Stellen schuld van partij vast Zet benadeelde buiten spel Wordt in recht bevestigd => scheiding partijen = definitief : verwerkingsproces moeizaam ten gevolge definitief verbroken communicatie. Herstelbemiddeling: soelaas. Niet bemiddelbare zaken : steeds door rechtbanken behandeld : vb. strafzaken. 17

18 Handelsconflicten rechter kan bijvoorbeeld wel betaling afdwingen aan ontevreden cliënt, maar als deze de enige of belangrijkste afnemer is van bedrijf: kans op één geïnde factuur & failliet bedrijf bestaat Vertrekken van (gemeenschappelijke) belangen Bemiddeling is een techniek van onze tijd. 18

19 Geschikt voor bemiddeling Business to business Leiding Vakbonden Conflict tussen afdelingen Personeel onderling... Waar men wil & kan praten... 19

20 Bvb: Conflict tussen medewerkers risico : verminderde productiviteit & uitbreiding als olievlek over organisatie geen alliantie ter oplossing coalitie tegen: verzuring sfeer Bij ontslag => ellende voor getroffene ook immobiliserende emotionele schokgolf 20

21 Kosten conflict / ontslag conflict - Productiviteitsverlies - Afwezigheden ten gevolge van stress - Opstappen van zij die zich bedreigd voelen - Tijd leidinggevende om problemen op te lossen ontslag - Kosten aanwerving, vacatures - Kosten opleiding en begeleiding - Fouten door nieuwelingen Enorm geld- & energieverlies & emotionele ellende 21

22 Bemiddeling bemiddeling kan soelaas bieden. Onpartijdige Tweezijdig loyale Discrete derde zal onderhandelingen tussenpartijdig professioneel vergemakkelijken geen inhoudelijke invloed. 22

23 Bemiddeling Partijen = blijven eigenaar van conflict én van oplossing Afspraken bij consensus Communicatie bevorderd (luisteren, terugoppeling) Niet van elkaar verwijderd, niet gescheiden. Worden met elkaar in contact gebracht, met elkaar verbonden. Kunnen terug samenwerken 23

24 Bemiddeling Het welslagen is gebonden aan voorwaarden: wanneer mensen zelf hun problemen oplossen, in wederzijds respect en betrokkenheid => aansluiten bij belangen, behoeften & wensen gemaakte afspraken zullen beter nageleefd worden dan wanneer externe autoriteit eenzelfde regeling zou opleggen. 24

25 Bemiddeling Betrokkenen: hun oplossing probleem Zijn zelf bedenkers & geen krenking Weloverwogen oplossing: geen verzet Actieve inzet voor implementatie hun oplossing. Benadering is multidisciplinair & expertise & kennis gebruiken : specialisten inschakelen. 25

26 Bemiddeling Conflict = subjectieve waarneming belangen, wensen of behoeften betrokkenen niet gelijk Communicatieherstel = nodig Elkaars belangen als verschillend ervaren wel legitiem en oprecht bedoeld door ander 26

27 Bemiddeling In beweging door in elkaars schoenen te gaan staan: ander wil iets anders, niet om te kwetsen maar vanuit ander standpunt voor de hand liggend Bemiddeling: terug rustiger werksfeer Waardeconflicten = niet bemiddelbaar wederzijdse tolerantie & respect & streven naar eenheid in verscheidenheid: samenwerken & -leven mogelijk 27

28 De bemiddelaar Betrokkenen beslissen zelf & zijn verantwoordelijk voor oplossing Komt zo min mogelijk inhoudelijk tussen Betrokkenen bepalen wat ze rechtvaardig vinden Bemiddelaar : bescheiden, invloedrijke positie & strikte gedragsregels (beroepsgeheim...) Zorgt voor informatie : juridisch & menselijk Bevordert machtsevenwicht 28

29 Voordelen bemiddeling Partijen = eigenaar van conflict én oplossing Afspraken bij consensus & communicatie bevorderd niet van elkaar verwijderd, gescheiden. Worden met elkaar in contact gebracht, met elkaar verbonden. Kosten: België kan en 460 dagen besparen per rechtszaak onderzoek i.o. Europees Parlement (De Tijd 24/5/2012) 29

30 Bemiddeling = onbekend Bemiddeling = veelbelovende tussenpartijdige conflictoplossing met veel toekomst = voorlopig nog onbekend en dus onbemind. Term bemiddeling wordt in media bijna steeds foutief gebruikt: Sociale bemiddelaar is onderhandelaar/ arbiter/ schuldbemiddelaar is budgetbeheerder/ bemiddelaars uit drie taalgemeenschappen aangesteld voor regeringsvorming = verslaggevers en ga zo maar door... 30

31 Bemiddeling => pro-actief Brandweerlui weten dat men de grootste brand kan blussen met een glas water... als men er op tijd bij is. Bemiddelaars weten dat ellende, verzuring, destructie & zelfdestructie van individuen & organisaties kan oplossen door bemiddeling. Is niet alleen een streven maar ook een opdracht. Effectief met conflicten omgaan: gedragsaanwijzingen & training hanteren conflictsituaties 31

32 Diagnose van conflicten; multiniveau - analyse Kiezen juiste tussenkomst = belangrijk : juiste diagnose! Conflictinhoud: In welke termen praten partijen erover? identiteit, visie & inzicht; sociaal - emotionele sfeer; waarden & ideologieën; taken & verantwoordelijkheden; doestellingen ; belangentegenstellingen. Conflictproces: Escalatiegraad en conflictgedrag (openlijke ) agressie, fysiek en verbaal geweld tot meer bedekte geweldloze vormen van obstructie. Conflictstijlen. Soms latent, soms manifest & explosief Aard onderlinge relaties van partijen: macht grote rol Conflict reguleringsmechanismen: Normen, procedures & machtscentra die reguleren Organisatiecontext: Is er crisis, tijdsdruk? 32

33 Diagnose stelling Naar conflict vanuit falende reguleringsmechanismen Hoe conflicten ontstaan door niet vermijden van tegengestelde belangen en conflictvermijdend gebruiken van structuur in organisatiecontext. Waarover gaat conflict, partijen perceptie, welk gedrag, escalatie. Door inzicht: leren soepeler inspelen op conflicten. Bij te zware confrontatie : weerbaarheidscommunicatie. (assertiviteit). 33

34 Conflictstijlen Spontane reacties op conflicten variëren : doordrukken samenwerken compromis vermijding toegeven Elk individu, organisatie of cultuur heeft bepaalde voorkeuren voor specifieke benaderingen. Elke reacties geeft welbepaalde resultaten en effectiviteit hangt af van eisen die bepaalde conflictsituatie stelt. 34

35 VERTELLEN S1 Directief OVERLEGGEN S2 - opdragen - begeleiden - voorschrijven - sturen - nauwkeurige instructies - uitleggen, motiveren, beslissingen - controleren - competent / crisis - betrokken Taak-gericht - aanmoedigen, nodig: controle +- competent +/- betrokken Persoons-gericht - overlaten - samenwerken - zelf verantwoordelijkheid - overleg - geven van bevoegdheden - stimuleren - afspraken over output - controleren + competent + competent + betrokken + betrokken zelfzeker onzelfzeker DELEGEREN S4 ONDERSTEUNEN S3 Meegaand 35

36 OPLEIDING (o.a. aan UA) communicatie en beïnvloeding: men leert de techniek van actief luisteren en het geven van feedback assertiviteit wordt als basishouding van de bemiddelaar uitgebreid besproken en door middel van oefeningen getoetst basisgedragstijlen worden herkend voor zichzelf en anderen om zo te komen tot een verdiept zelfinzicht. Op basis van deze eenvoudige psychologische inzichten in het eigen functioneren en dat van anderen, worden manieren aangereikt om bij een hoog oplopend conflict en bij een dreigende escalatie, de mensen zo te benaderen dat het conflict niet verder escaleert en dat opnieuw een dialoog tot stand komt. 36

37 OPLEIDING conflicthantering en conflictinterventie onderhandelen: aanleren van de onderhandelingstechniek om een win-win-situatie na te streven. Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoud, de machtsposities, de procedure en de sfeer. bemiddeling: verwerken en bespreken in groep van korte en begrijpelijke teksten die relevante informatie bevatten over conflicten tussen individuen en gemeenschappen. Ook praktische problemen worden in dialoogvorm besproken: persoonlijkheid, gezinscultuur, andere maatschappelijke cultuur. Er wordt ruim aandacht besteed aan oefeningen. In deze fase wordt ruim aandacht besteed aan de intake en behandelingsprincipes: preventie, veelzijdige partijdigheid, rechtvaardige afhandeling van een conflict,

38 Goede begeleiding: positieve aspecten van het conflict naar voor brengen Problemen op tafel leggen. Situaties opnieuw bekijken & beoordelen. Aanvang van open dialoog. Zich richten op een gemeenschappelijk doel. Nieuwe ideeën te bespreken. Mensen dichter bij elkaar brengen. Uitpraten. Woede verminderen. Oplossing van conflict bevorderen. Veranderingen op gang brengen. Beter begrip van meningen / problemen anderen Het beheer van problemen aanvatten. 38

39 Bemiddelingstechniek Bestaat in verschillende schriftloze culturen. Institutionalisering van het beroep & wetenschappelijk onderzoek in Westen = nieuw. BEMIDDELING. ADR (Alternative Dispute Resolution, Anders Dan Rechtspraak) Onderhandelingsproces tussen twee (of meer) partijen. Professionele begeleiding: proces dat gestuurd, gestructureerd, gefaseerd en gemakkelijk kan gestart en gestopt worden. Ondersteuningsaanbod door neutrale derde voor alle partijen. 39

40 Voorwaarden tot bemiddeling Geschil of conflict tussen partijen. Partijen willen probleem onderling oplossen & zijn bereid om discussie te starten Zij aanvaarden hulp van neutrale & onafhankelijke derde. Deze derde is opgeleide (erkende) bemiddelaar. 40

41 Uitgangspunten en grondregels Bemiddelaar moet rol kennen: wat = bemiddeling / niet? Partijen erover eens: geschil tussen hen vraagt oplossing Bemiddelingsproces staat los van eventuele bestraffing Bemiddelaar is onbevooroordeeld & tweezijdig loyaal Partijen zijn bekwaam & vrij om zaak af te handelen op voor hen bevredigende wijze Partijen zijn het eens over keuze van bemiddelaar(s) Inhoud van gesprekken is vertrouwelijk Bemiddelaars = gebonden aan regels geheimhouding Afspraken & overeenkomsten die bemiddeling oplevert: partijen volledig mee instemmen. Ieder moet zich goed voelen bij besluit. Haalbaar, houdbaar! 41

42 KENMERKEN VAN DE BEMIDDELING Gelijke zorg voor partijen. Partijen geven volledige openheid van zaken. Beroepsgeheim van bemiddelaar! Beperking van gebruik gegevens, in vertrouwen bekend. Drie - gesprekken, op gepaste tijd ook twee - gesprekken. Bewaker van verloop: afspraken Bemiddeling : partijen betrokken in gestuurd gebeuren Gestructureerd, gefaseerd, makkelijk gestopt & gestart Processen draaien om : relatie & wijze van handelen. Vertrouwen in bemiddelaar & in verloop bemiddeling 42

43 Principes Vrijwillig. Autonomie / zelfbepaling. In onderlinge samenwerking. Zonder dwang, wel gekaderd door afspraken. Keuze gebaseerd op alle beschikbare informatie, keuze met kennis van zaken. Vertrouwelijkheid en in beslotenheid. Veilig. Neutraal & onafhankelijk (van de bemiddelaar). 43

44 Soorten bemiddeling Probleemoplossende bemiddeling. Dit is het soort bemiddeling voorgesteld door wet van administratieve sancties. Met de mogelijkheid over te gaan naar: Communicatiegerichte bemiddeling met herstel van relatie. Oplossingsgerichte benadering Resultaatgericht. Gericht op voor de partijen aanvaardbare overeenkomst. Rechtstreekse -, onrechtstreekse - of pendelbemiddeling. Communicatieve benadering* Verbeteren communicatie en wederzijds begrip situatie. Herstellen van interactie, relatie en eventueel oplossing zoeken. Rechtstreekse bemiddeling. 44

45 Methodologie & werkprincipes»empathie»congruentie»motivatie»onderhandeling»discretie 45

46 Doelstellingen»Emancipatie»Verantwoordelijkheid (Empowerment).»Socialisatie»Participatie / Betrokkenheid»Wederkerigheid 46

47 Bemiddelaar Neutraal & onafhankelijk & faciliterend. Bemiddelaar helpt effectief & ethisch onderhandelen: juridische aspecten, belangen, gevoelens, Principes & waarden zijn bespreekbaar. Geeft zelf geen mening, noch beslissing beïnvloeden. Is volstrekt onafhankelijke, neutrale & flexibele procesbegeleider. Legt vertrouwensband tussen hemzelf en partijen en bevorderd vertrouwen in proces. 47

48 RISICO OP VERMINDERDE KANSEN OM TOT EEN GOED RESULTAAT TE KOMEN BIJ BEMIDDELING - VERMOEDEN MISBRUIK instrumentalisatie:. deelnemen om goede indruk te maken - ONGESCHIKT DISPUUT: waardenconflict - TE GROOT ONEVENWICHT MACHT: bv. professionele status. - ONVRIJWILLIGE DEELNAME - DOORVERWIJZING TE LAAT : Geen interesse meer - DOORVERWIJZING TE VROEG: Nog te hevige emoties - ONGUNSTIGE OMGEVING: vechtlustige achterban - ONVOLDOENDE HELDERHEID, BEKWAAMHEID: intelligentie, psychische stoornis - WEIGERING VAN GESPREK / TUSSENKOMST BEMIDDELAAR - BETREKKEN EXTRA PERSOON BEMOEILIJKT PROCES - ABSOLUUT GELIJK WILLEN HEBBEN - NIET AANVAARDBARE VOORSTELLEN DOEN 48

49 SCHEMA 8 STAPPEN BEMIDDELING 1. Onthaal. Proces beschrijven. Werkingsregels bepalen. 2. Het probleem identificeren. Informatie verzamelen 3. Ieders beleving erkennen. (emoties et gevoelens). 4. Behoefte/ interesse/ wens / vragen van ieder helder 5. Gemeenschappelijke punten & overeenstemming 6. Denken over verschillende oplossingen & gevolgen. 7. Oplossing bepalen. Een wederzijds akkoord opstellen. 8. Afsluiten en feliciteren. 49

50 Gesprekstechnieken bemiddelaar Open & actief luisteren Reflecteren of spiegelen Heretiketteren(Positief) Gemeenschappelijk maken Vragen stellen Confronterende opmerkingen 50

51 Gesprekstechnieken bemiddelaar Open & actief luisteren / Reflecteren of spiegelen / Parafraseren / Samenvatten (Positief) heretiketteren / Neutraliseren / Normaliseren Gemeenschappelijk maken / wederkerig maken: Risico's Vragen: informatie verzamelen & verande ringen bewerken Open vragen / Vraag feitelijke informatie / Preciserende vraag; vraag om verheldering Vraag die richt {focust} op kwestie / Stimulerende vraag Circulaire en lineaire vragen Evaluerende vraag of vraag om reflectie / Hypothetische vraag Niet te stellen vragen / Suggestieve vraag Gesloten vraag / Vraag om bevestiging/ Confronterende vraag Confronterende opmerkingen / Paradoxale opdrachten Geven van aanwijzingen Reageren op direct verzoek om advies 51

52 Attitudes 1. Neutraal 2. Respect 3. Onafhankelijk 4. Balans bewaren 5. Verbinden 6. Flexibel 7. Steunen, niet sturen 8. Activeren 9. Informeren 52

53 Attitudes 1. Neutraliteit: Behandelt cliënten op gelijkwaardige wijze en laat betrokkenen zelf bepalen welke oplossing gekozen wordt. 2. Respectvol: Hij maakt afspraken om elkaar toe te laten zich vrij uit te drukken in een klimaat van wederzijds respect. 3. Onafhankelijkheid: Hij werkt autonoom, binnen de beroepsgrenzen en hij zal uitsluitend in het belang van zijn cliënten te handelen. 4. Balans bewarend: Hij zorgt ervoor dat alle cliënten gelijk aan bod komen en tracht ongelijkheid tussen de betrokkenen te beperken. 5. Verbindend: Stimuleert samenwerking & bevordert & herstel sociale banden. 6. Flexibel: Zal bij wisselende gemoedstoestanden cliënten helpen oplossing voor geschil te bereiken in functie van hun behoeften, wensen en belangen. 7. Steunend, niet sturend: B ondersteunt & respecteert dat cliënten zelf onderhandelen, zodat zelf verantwoordelijk voor wat gebeurt. 8. Activerend: Bemiddelaar structureert proces zodanig dat voortgang wordt geboekt en beperkt blijft in de tijd. 9. Informerend: Hij nodigt cliënten uit om al hun informatie te delen en zij worden geïnformeerd over hun rechten en plichten 53

54 Competenties 1.Goede werkrelatie opbouwen: Vertrouwen opwekken & Beroepsethiek & Onpartijdig 2.Motiveren tot bemiddeling: Gezamenlijke inspanning & Zelfbeschikking 3. Communicatie reguleren: Begrip bevorderen & Conflicten/emoties hanteren 4. Bemiddelingsproces reguleren: Agenda/procedures 5. De inhoud behandelen: Conflictkwesties & Onderliggende belangen inventariseren & Creatieve oplossingen zoeken 54

55 Competenties 1.Goede werkrelatie opbouwen a. Vertrouwen opwekken: respectvolle & vertrouwenwekkende werkrelatie opbouwen b. Beroepsethiek: professionele benadering, volgens gedragscode & beroepsethiek c. Onpartijdigheid (machts)ongelijkheid hanteren: gelijkwaardig behandelen. 2.Motiveren tot bemiddeling. a. Deelnemers stimuleren tot gezamenlijke inspanning & samenwerking: conflict aanpakken b. Zelfbeschikking bevorderen & proces meer eigen hand & aanpassen eigen wens. 3. De communicatie tussen deelnemers reguleren. a, Begrip bevorderen: beter communiceren & wederzijdse begrip. b. Conflicten en emoties hanteren: productief omgaan conflicten & emoties. 4. Het bemiddelingsproces reguleren. Agenda en procedures: Bemiddelingsproces volgens heldere procedures, gestructureerde voortgang. 5. De inhoud ( van conflictkwesties) behandelen. a. Conflictkwesties verhelderen en vaststellen: kader scheppen waarbinnen benodigde informatie & helder beeld conflictkwesties. b. Onderliggende belangen inventariseren: helpen onderliggende processen bespreekbaar te maken en hun onderliggende belangen te exploreren. c. Creatieve oplossingen zoeken, hierover besluiten nemen: creatieve opties laten verzinnen & heldere oplossingen laten vinden voor hun conflictkwesties en hierover overeenstemming in door beide deelnemers gedragen besluiten. 55

Er wordt dan systematische aandacht gegeven aan de machtsverhoudingen en de wenselijke gelijkwaardigheid van niet gelijkaardige betrokkenen.

Er wordt dan systematische aandacht gegeven aan de machtsverhoudingen en de wenselijke gelijkwaardigheid van niet gelijkaardige betrokkenen. 1 Trainingsbenadering volgens het model T&O Situering Deze trainingsbenadering is gebaseerd op meer dan drie decennia ervaring met bemiddeling. Bij deze training leren de deelnemers hun tussenkomsten als

Nadere informatie

conflicten en hun oplossing

conflicten en hun oplossing conflicten en hun oplossing Dirk HUYGENS Corbus Advocaten cvba Amerikalei 79, 2000 ANTWERPEN T : +32 3 286 06 50 F : +32 3 230 45 30 E : dirk.huygens@corbus.be W : www.corbus.be 1 1. Klassieke benadering

Nadere informatie

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure.

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij de betrokken partijen zélf onderhandelen over het oplossen van hun geschil onder procesbegeleiding

Nadere informatie

Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten

Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten Wat is bemiddeling? Bemiddeling is een krachtige professionele interventie waarbij een autonome en onafhankelijke 'derde' conflictpartijen

Nadere informatie

Workshop Conflictcommunicatie. Cara Koesoemo Joedo en Bob Reinders Mei 2017

Workshop Conflictcommunicatie. Cara Koesoemo Joedo en Bob Reinders Mei 2017 Workshop Conflictcommunicatie Cara Koesoemo Joedo en Bob Reinders Mei 2017 Workshop Conflicten en Mediation Cara Koesoemo Joedo en Bob Reinders Mei 2017 Programma 18 mei 2017 1. Introductie 2. Test Ouderboodschappen

Nadere informatie

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations STRESS BURN OUTS PESTERIJEN HARCÈLEMENT CONFLICTEN CONFLITS stress DOOR / PAR sociaal - economische veranderingen changements socio-economiques

Nadere informatie

Mediation. als mogelijke uitweg bij spanningsvolle relaties

Mediation. als mogelijke uitweg bij spanningsvolle relaties Mediation als mogelijke uitweg bij spanningsvolle relaties Inhoud 1. Wat is mediation? 2. Belang van mediation 3. Visie en concept 4. Hoe werkt het? 5. Integreren in de praktijk 2 1. WAT IS MEDIATION?

Nadere informatie

Conflictbemiddelen. Via dialoog terug de menselijke factor in de communicatie tussen de strijdende partijen brengen

Conflictbemiddelen. Via dialoog terug de menselijke factor in de communicatie tussen de strijdende partijen brengen Conflictbemiddelen Via dialoog terug de menselijke factor in de communicatie tussen de strijdende partijen brengen 28 maart 2017 Wetgeving PSR (2014) Naast grensoverschrijdend gedrag (geweld, pesten) ook

Nadere informatie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie Deontologische vragen m.b.t. samenwerken in teams en netwerken Prof. Adélaïde BLAVIER, PhD Centre d Expertise en Psychotraumatismes et Psycho-Légale Département de Psychologie, Université de Liège (ULg)

Nadere informatie

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN Bijzondere procesdoelen 1.1. Groei naar volwassenheid 1.2. Zelfstandig denken 1.3. Zelfstandig handelen 1.4. Postconventionele instelling 1.1 Groei

Nadere informatie

Workshop Conflictsituaties in de keten? Benut uw inkooppositie als bruggenbouwer en relatiemanager!

Workshop Conflictsituaties in de keten? Benut uw inkooppositie als bruggenbouwer en relatiemanager! Workshop Conflictsituaties in de keten? Benut uw inkooppositie als bruggenbouwer en relatiemanager! 70 minuten workshop Effectieve stijlkeuzes bij conflicten in de keten Communicatievaardigheden tijdens

Nadere informatie

Conflicten op het vlak van de ruimtelijke ordening voorkomen en probleemoplossend benaderen.

Conflicten op het vlak van de ruimtelijke ordening voorkomen en probleemoplossend benaderen. Conflicten op het vlak van de ruimtelijke ordening voorkomen en probleemoplossend benaderen. Over de achtergronden, mogelijkheden, uitdagingen en voordelen van alternatieve conflictoplossing (ADR). Prof.

Nadere informatie

«De kracht van bemiddeling»

«De kracht van bemiddeling» «De kracht van bemiddeling» Inhoudstafel 1. Wat is bemiddeling?... 2 2. Wat doet een bemiddelaar en wat niet?... 2 Wat doet een bemiddelaar... 2 Wat doet een bemiddelaar niet... 2 Wat is het verschil met

Nadere informatie

Conflicten zijn een natuurlijk verschijnsel binnen een groep, binnen een organisatie, omdat de leden verschillende doelstellingen hebben.

Conflicten zijn een natuurlijk verschijnsel binnen een groep, binnen een organisatie, omdat de leden verschillende doelstellingen hebben. 3. PROBLEEMOPLOSSING CONFLICTHANTERING 3.0. Inleiding Conflicten zijn een natuurlijk verschijnsel binnen een groep, binnen een organisatie, omdat de leden verschillende doelstellingen hebben. Omdat conflicten

Nadere informatie

Traject Welzijn; Communicatie MZ. Inhoudsopgave (concept)

Traject Welzijn; Communicatie MZ. Inhoudsopgave (concept) Traject Welzijn; Communicatie MZ Inhoudsopgave (concept) 1 Traject Welzijn; Communicatie MZ Inhoudsopgave (concept) THEMA 1 Communicatie Hoofdstuk 1 Aspecten van communicatie 1.1 Inleiding 1.2 Communicatie

Nadere informatie

Thomas-Kilmann test Merlijn Camp WDP29 juni 2012

Thomas-Kilmann test Merlijn Camp WDP29 juni 2012 Thomas-Kilmann test Merlijn Camp 11099003 WDP29 juni 2012 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 2 2. Karaktereigenschappen 3 2.1 Doordrukken 3 2.2 Vermijden 3 2.3 Samenwerken 3 2.4 Toegeven 3 2.5

Nadere informatie

UW DYNAMISCHE SCHAKEL NAAR VERBINDENDE COMMUNICATIE" Kritische vaardigheden voor de coach en trainer

UW DYNAMISCHE SCHAKEL NAAR VERBINDENDE COMMUNICATIE Kritische vaardigheden voor de coach en trainer UW DYNAMISCHE SCHAKEL NAAR VERBINDENDE COMMUNICATIE" Middelen/Bemiddelen Kritische vaardigheden voor de coach en trainer We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten?

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Conflictstijlen test Bron: K.W. Thomas & R.H. Kilmann Inhoud/doel: Doel van deze vragenlijst is inzicht verkrijgen in de persoonlijke manier waarop iemand met

Nadere informatie

Mediation KIES POGO BOR

Mediation KIES POGO BOR Mediation KIES POGO BOR Marleen Martens mediation Relaties hebben is inherent aan het leven en dus ook conflicten binnen relaties. Conflicten brengen stress en allerlei emoties met zich mee. We voelen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

2012 Mediation Trainingsinstituut MTi pagina 3 van 7

2012 Mediation Trainingsinstituut MTi pagina 3 van 7 Naar aanleiding van uw vraag om informatie over onze mogelijkheid om voor ca. 20 medewerkers binnen de gemeente Zandvoort een training mediationvaardigheden te verzorgen, treft u hierbij een offerte aan

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Kaarten voor Leerling-bemiddeling

Kaarten voor Leerling-bemiddeling Math Boesten Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Kaarten voor Leerling-bemiddeling Een handzaam hulpmiddel

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

Observatieformulieren bij oefeningen

Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulier 1 Gespreksvaardigheden: open vragen * Het stellen van open vragen Opmerkingen / voorbeelden De vragen zijn: begrijpelijk niet te kort niet te lang

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels

SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels We gebruiken op school voor het 4 de, 5 de en 6 de leerjaar de handleiding CONTACTSLEUTELS van uitgeverij De Sleutel. Kenmerken van Contactsleutels: Elk leerjaar beschikt

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Conflict Coaching - Bewust handelen in conflictsituaties

Conflict Coaching - Bewust handelen in conflictsituaties Conflict Coaching - Bewust handelen in conflictsituaties "Escalating reactions develop automatically. Any de-escalating action must be consiously chosen." (F. Glasl) Wat is conflict coaching? Conflict

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

CONFLICT COACHING BEWUST STAPPEN ZETTEN IN CONFLICTSITUATIES

CONFLICT COACHING BEWUST STAPPEN ZETTEN IN CONFLICTSITUATIES CONFLICT COACHING BEWUST STAPPEN ZETTEN IN CONFLICTSITUATIES "Escalating reactions develop automatically. Any de-escalating action must be consiously chosen." (F. Glasl) Wat is conflict coaching? Conflict

Nadere informatie

Veranderen en Beïnvloeden. Koen Toye VSPW Kortrijk

Veranderen en Beïnvloeden. Koen Toye VSPW Kortrijk Veranderen en Beïnvloeden Koen Toye VSPW Kortrijk Veranderende maatschappij De organisatie als ding(vroeger) Sterke verdeling in hokjes Helder Stevige structuur Weinig flexibiliteit Sterke duidelijkheid

Nadere informatie

TAKEN EN PROFIEL. van de mentor

TAKEN EN PROFIEL. van de mentor TAKEN EN PROFIEL van de mentor Mei 2011 MNN / regio Stichting Mentorschap Amsterdam 1 Inleiding In deze notitie zijn de taken en het profiel van de mentor beschreven. Bij het opstellen van deze notitie

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518 MAAK HET DEFINITIEF Uit elkaar gaan / van echt scheiden 4 Uit elkaar te gaan / van echt scheiden 4.1 Samenwoners uit elkaar Uit elkaar gaan met hulp en begeleiding van De ScheidingsProfs geeft beide partijen

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek.

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. Conflicten hanteren Tijd: verdelen over twee bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. De uitkomst van

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

www.objektif.nl info@objektif.nl M. 06-42950732

www.objektif.nl info@objektif.nl M. 06-42950732 Hoe gaat u met conflicten om? Een conflict hoeft niet altijd emotioneel te zijn. Een woordenwisseling, een stevige discussie, onderhandelingen het zijn allemaal conflicten. Maar de term conflict gebruiken

Nadere informatie

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam 1 Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam Doel We vinden het belangrijk om een gedragscode voor leerkrachten, ouders en directie op te stellen, waarin

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

Onderhandelen op basis van win win. Drs. Anna T. de Boer

Onderhandelen op basis van win win. Drs. Anna T. de Boer Onderhandelen op basis van win win Drs. Anna T. de Boer Stijlen van conflicthantering D o e l g e r i c h t Wedijveren Doordrukken Vermijden Compromis Samenwerken Aanpassen Aandacht voor de relatie (belang

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Mens-vererger-het-niet. Nienke Wiersma, MfN-registermediator en partner bij BosnakBender, 2 juni 2016

Mens-vererger-het-niet. Nienke Wiersma, MfN-registermediator en partner bij BosnakBender, 2 juni 2016 Mens-vererger-het-niet Nienke Wiersma, MfN-registermediator en partner bij BosnakBender, 2 juni 2016 Programma: 1. conflicttheorie 2. ontstaan en escalatie conflicten 3. conflictstijlen 4. mediation 5.

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie:

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie: Specificaties Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Creëer een veilig seksueel klimaat Cursus PWJ Voorlichtingsprogramma voor een specifieke doelgroep Niveau: 4 KD:

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Even voorstellen. Wat is bemiddeling?

Even voorstellen. Wat is bemiddeling? Even voorstellen Mijn naam is Sabine Poel. In 2006 ben ik als klinisch psychologe optie kinderen en jeugdigen afgestudeerd aan de K.U.L. Na mijn afstuderen ben ik als docent aan de slag gegaan en daarnaast

Nadere informatie

DOEL: INZICHT IN CONFLICTHANTERING

DOEL: INZICHT IN CONFLICTHANTERING Conflicten hanteren DOEL: INZICHT IN CONFLICTHANTERING Conflicten hanteren Het is makkelijk om kwaad te worden. Maar hoe slaag je er in het conflict in goede banen te leiden en voorkom je dat het onnodig

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Burn-out hype of symptoom? Ontstaan, preventie, aanbevelingen

Burn-out hype of symptoom? Ontstaan, preventie, aanbevelingen Burn-out hype of symptoom? Ontstaan, preventie, aanbevelingen Denkoefening: stresssymptomen Stress Stress + stress = 2 Stress + stress = 2 Stress = reflexmatige lichamelijke reactie op een psychologisch

Nadere informatie

KIND OMGAAN MET DE SCHEIDING INFORMATIE OVER GEVOLGEN VERANDERINGEN BIJ KIND. Het kind weet niet om te gaan met de scheiding

KIND OMGAAN MET DE SCHEIDING INFORMATIE OVER GEVOLGEN VERANDERINGEN BIJ KIND. Het kind weet niet om te gaan met de scheiding OUDER 1 OUDER 2 KIND 1 KIND 2 KIND 3 KIND 4 DATUM KIND OMGAAN MET DE SCHEIDING Het kind weet om te gaan met de scheiding Het kind weet niet om te gaan met de scheiding INFORMATIE OVER GEVOLGEN Het kind

Nadere informatie

KIND OMGAAN MET DE SCHEIDING INFORMATIE OVER GEVOLGEN VERANDERINGEN BIJ KIND BAND MET OUDERS. Het kind weet om te gaan met de scheiding

KIND OMGAAN MET DE SCHEIDING INFORMATIE OVER GEVOLGEN VERANDERINGEN BIJ KIND BAND MET OUDERS. Het kind weet om te gaan met de scheiding OUDER 1 OUDER 2 KIND 1 DATUM KIND OMGAAN MET DE SCHEIDING Het kind weet om te gaan met de scheiding Het kind weet niet om te gaan met de scheiding INFORMATIE OVER GEVOLGEN Het kind is op de hoogte gebracht

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

EQ - emotionele intelligentie in kaart

EQ - emotionele intelligentie in kaart EQ - emotionele intelligentie in kaart 24-3-2014 BASISPROFIEL Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Schilderij Het appeltje is speciaal gemaakt voor en eigendom van Randstad Mediation & Coaching Wie recht zoekt

Nadere informatie

De meervoudig gekwetste mens. Uitdagingen voor een passende verantwoordelijkheidsopname

De meervoudig gekwetste mens. Uitdagingen voor een passende verantwoordelijkheidsopname De meervoudig gekwetste mens Uitdagingen voor een passende verantwoordelijkheidsopname Armoede, uitsluiting, kwetsing Feiten Life-events Precaire levensomstan digheden Relationele breuken Structuren Uitsluitingsmechanismen

Nadere informatie

Wetgeving PSR (2014) Conflictbemiddeling. Naast grensoverschrijdend gedrag (geweld, pesten) ook stress, burn-out, ernstige conflicten,

Wetgeving PSR (2014) Conflictbemiddeling. Naast grensoverschrijdend gedrag (geweld, pesten) ook stress, burn-out, ernstige conflicten, Conflictbemiddeling Via dialoog terug de menselijke factor in de communicatie tussen de strijdende partijen brengen 14 april 2016 2 Wetgeving PSR (2014) Naast grensoverschrijdend gedrag (geweld, pesten)

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

RAPP met de cliënt als gesprekspartner Goed geïnformeerd? Gelijkwaardig? Gemotiveerd?

RAPP met de cliënt als gesprekspartner Goed geïnformeerd? Gelijkwaardig? Gemotiveerd? RAPP met de cliënt als gesprekspartner Goed geïnformeerd? Gelijkwaardig? Gemotiveerd? 7 april 2017 RAPP = Hulpvraaggerichte interdisciplinaire, doelgerichte zorgcommunicatie Een gelijkwaardige communicatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling Buurtbemiddeling 1. Inleiding 2. Bemiddeling 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling 3. Functieprofiel bemiddelaar 4. Rol Bemiddelaar 5. Vrijwillige bemiddelaar 1 Voorstelling

Nadere informatie

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Informatie voor cliënten Inleiding Als iemand zich onveilig heeft gevoeld tijdens de jeugd of later in een intieme relatie, kan dat in zijn of haar verdere leven klachten

Nadere informatie

ETHISCH BEGELEIDEN VAN JEUGDSPORT

ETHISCH BEGELEIDEN VAN JEUGDSPORT ETHISCH BEGELEIDEN VAN JEUGDSPORT Toelichting VUB (onderzoeks)luik Prof. Dr. Kristine De Martelaer Jens De Rycke 2 Inleiding Onze visie en doelstellingen Een te beperkt aanbod van ethische thema s in de

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Gedragscode en gedragsregels voor leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht. A. Uitgangspunten

Gedragscode en gedragsregels voor leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht. A. Uitgangspunten Gedragscode en gedragsregels voor leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht A. Uitgangspunten 1. Respect voor verschillen en de noodzaak van overeenstemming Over goed en kwaad en over de waarde

Nadere informatie

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen:

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen: Pedagogische opleiding theorie Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback Doelstellingen De kennis over de begrippen:, feedback, opleiden en leren kunnen uitdrukken en verfijnen Doelstellingen De voornaamste

Nadere informatie

Coördinatie van de hulp. Workshop 4

Coördinatie van de hulp. Workshop 4 Coördinatie van de hulp Workshop 4 Voorstellingsrondje Maatschappelijke evoluties Perspectief van de cliënt Casusoverleg Cliëntoverleg met externe voorzitter Bemiddeling Vertrouwenspersoon vragen Wie is

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt!

Buurtbemiddeling helpt! helpt! als effectief middel voor meer leefbaarheid helpt! Waar in een buurt een conflict ontstaat, kan een instantie ongetwijfeld een schuldige aanwijzen en sancties opleggen. Dat lijkt op een oplossing,

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen. Dag 3: Coördinatie en samenwerking in de keten Botsende logica s

Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen. Dag 3: Coördinatie en samenwerking in de keten Botsende logica s Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen Dag 3: Coördinatie en samenwerking in de keten Botsende logica s Programma leergang Doelgroep: Doel: Door: Procesmanagers van het casusoverleg Verhogen van de effectiviteit

Nadere informatie

2. a. Ik probeer een compromis te bereiken. b. Ik doe pogingen om zowel mijn eigen als de ander zijn belangen te behartigen.

2. a. Ik probeer een compromis te bereiken. b. Ik doe pogingen om zowel mijn eigen als de ander zijn belangen te behartigen. Omgaan met conflicten (Thomas Kilmann) Inleiding Dit practicum heeft tot doel om vast te stellen hoe u zich in conflictsituaties gedraagt. 'Conflictsituaties' zijn situaties, waarin de belangen van twee

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Doelenlijst Relationele Vorming in de Basisschool in combinatie met de IK-zinnen

Doelenlijst Relationele Vorming in de Basisschool in combinatie met de IK-zinnen Doelenlijst Relationele Vorming in de Basisschool in combinatie met de IK-zinnen RV 1 Kinderen hebben vertrouwen in zichzelf. RV1.1 RV1.2 RV1.3 RV1.4 Ontdekken dat iedereen uniek is. Ik heb door dat iedereen

Nadere informatie

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen Voorbeelduitwerking kerntaak 4 Kerntaak 4: 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie. Werkproces 4.1: Gedraagt zich als verantwoord werknemer bij het uitvoeren van het werk. Omschrijving:

Nadere informatie

Functieprofiel Woonondersteuner A. Resultaatgebieden

Functieprofiel Woonondersteuner A. Resultaatgebieden Functieprofiel Woonondersteuner A Functienaam : Woonondersteuner A Inschaling : FWG-25 Status : Vastgesteld februari 2017 Doelstelling van de functie De woonondersteuner A zorgt voor een goed verloop van

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Congres SKG De klachtenfunctionaris 2.0 Onafhankelijkheid zin of onzin? 26 mei 2016 Marijke Levelink

Congres SKG De klachtenfunctionaris 2.0 Onafhankelijkheid zin of onzin? 26 mei 2016 Marijke Levelink Congres SKG De klachtenfunctionaris 2.0 Onafhankelijkheid zin of onzin? 26 mei 2016 Marijke Levelink Vraag Wie van u heeft in de organisatie waar u werkzaam bent een klachtenfunctionaris? Vraag Bij wie

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Pestprocedures: kaderen van globale aanpak. Wat komt er op ons af? We voelen ons stilaan bedreigd

Pestprocedures: kaderen van globale aanpak. Wat komt er op ons af? We voelen ons stilaan bedreigd Pestprocedures: kaderen van globale aanpak Wat komt er op ons af? We voelen ons stilaan bedreigd Pest-Procedure NIET centraal plaatsen Geen stand alone! PEST 2 Pest-Procedure WEL: op einde traject VP 3

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie