Bemiddeling : van strijd tot dialoog

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bemiddeling : van strijd tot dialoog"

Transcriptie

1 VIK / ie 14/11/2013 Bemiddeling : van strijd tot dialoog T&O bvba / Bemiddeling/Training en organisatieontwikkeling Theo Geuens - Dullaard Ranst/Tel. : /

2 Wat? Maatschappelijke evolutie Escalatie Conflictbenaderingen: justitie /bemiddeling Diagnose Opleiding uiteenzetting vragen beantwoorden Begeleiding / voorwaarden / uitgangspunten Kenmerken / principes / soorten Methode / Bemiddelaar / Minder kans goed resultaat 8 fasen / gesprekstechnieken / attitudes / competenties 2

3 Vooraf Minder geweld /strijd? Ononderbroken intermenselijke conflicten Onvoorstelbaar produktieverlies & menselijk leed 3

4 Woelige tijden. Tevreden & Verontrust. Onrust : recessie & onheil in lucht Tevredenheid: er beweegt wat, nieuwe kansen Conflict = bedreiging & biedt kansen welzijn burgers & Rechten van de Mens 4

5 Oorzaken toename conflicten bevolkingsaangroei, crowding => stress snelle veranderingen op sociaaleconomisch vlak economische stagnaties technologische evoluties veranderende normen in organisaties / efficiëntie! veranderende machtsverhoudingen & samenwerkingsvormen internationale integratie & contacten: andere wetten verschillende culturen : andere gebruiken, waarden verbeterde communicatiemogelijkheden: meer contact wederzijds begrip & kans op conflict 5

6 DWANG & GEZAG. Maatschappelijke macht = dwang: - hiërarchische bovengeschikte sociale formele positie - sancties: belonings - of bestraffingsmogelijkheden Maatschappelijke macht = gezag : - expertise / kennis / inzicht - sociale vaardigheden - emotionele ondersteuning Hoogtechnologische kennismaatschappij => delegeren aan bekwame & goed opgeleide & betrokken medewerkers. Respect = wederzijds 6

7 Evolutie maatschappelijke verhoudingen: bevelshuishouding => onderhandelingshuishouding DWANG => GEZAG. minder dwang: opgelegd - wantrouwen meer gezag : samenwerken - vertrouwen 7

8 Waar conflicten? Waar mensen samen leven, werken: ononderbroken intermenselijke conflicten => Veroorzaken onvoorstelbaar veel problemen Bij belangentegenstellingen Uitdaging: niet verder op spits drijven constructief hanteren zelf leren oplossen (omgaan met emoties) 8

9 Kloof & brug Liefde Weinig betrokken Sterk betrokken Haat 9

10 Kloof & brug Liefde Vriendschap Weinig betrokken Kennis/ collegiaal Sterk betrokken (1) Rationeel (2) - Emotioneel (3) Haat 10

11 Mate van escalatie (1) DOMINANT RATIONELE FASE zien conflict als probleem dat samen kunnen oplossen (2) DOMINANT NEGATIEF EMOTIONELE FASE zien conflict als strijd die gewonnen moet worden (3) ONMENSELIJKE FASE Zien ander als tegenstrever die vernietigd moet worden 11

12 Hoe conflict aanpakken? (1) Als lage spanning: => zelf oplossen door aanpassing (2) Als gespannen: bemiddeling door herstel communicatie => betrokkenen zelf oplossen (3) Als uiterst gespannen: justitie => inhoudelijk & vechtenden scheiden 12

13 SOORTEN CONFLICTHANTERING TUSSEN THERAPIE PARTIJEN BEMIDDELING PARTIJDIG BELANGEN- BEHARTIGER BOVEN ARBITER PARTIJDIG AUTORITEITS - BESLISSER SOORT TUSSENKOMST PROCES veel burger INHOUD FORMELE MACHT WEINIG veel burger VEEL ESCALATIE- GRAAD LAAG HOOG TIJDS- DRUK KLEIN GROOT 13

14 Justitie Verticale logica (stijle hiërarchie) Op zoek naar waarheid Schuldig /onschuldig Openbare orde primeert Rechtskader Debat Deductie (axioma) Algoritme Vaste procedure Breuk versus bemiddeling Horizontale logica (participatie: niet gelijkaardig, wel gelijkwaardig) Op zoek naar overeenkomst Oplossingsgericht Belangen partijen primeren Gelijkheidskader Dialoog Inductie (maïeutiek) Heuristiek Zoekproces Verbinding verbondenheid 14

15 Juridische wereld juridische wereld overstelpt met vragen => meer van hetzelfde : - meer rechtszaken voeren - meer wetten Vaak ongenoegen over bovenpartijdige conflicthantering justitiële instellingen. Bedrijfswereld: duur & tijdsrovend & resultaat? 15

16 Geding: vaste posities ingenomen bij geding: posities ingenomen & gebetonneerd één partij in ongelijk gesteld & één in haar recht bevestigd. ontevreden partij, voelt zich miskend in haar waarheid mogelijk een minder ontevreden partij, weet zich meestal slechts gedeeltelijk erkend in haar waarheid 16

17 Rechtbank Stellen schuld van partij vast Zet benadeelde buiten spel Wordt in recht bevestigd => scheiding partijen = definitief : verwerkingsproces moeizaam ten gevolge definitief verbroken communicatie. Herstelbemiddeling: soelaas. Niet bemiddelbare zaken : steeds door rechtbanken behandeld : vb. strafzaken. 17

18 Handelsconflicten rechter kan bijvoorbeeld wel betaling afdwingen aan ontevreden cliënt, maar als deze de enige of belangrijkste afnemer is van bedrijf: kans op één geïnde factuur & failliet bedrijf bestaat Vertrekken van (gemeenschappelijke) belangen Bemiddeling is een techniek van onze tijd. 18

19 Geschikt voor bemiddeling Business to business Leiding Vakbonden Conflict tussen afdelingen Personeel onderling... Waar men wil & kan praten... 19

20 Bvb: Conflict tussen medewerkers risico : verminderde productiviteit & uitbreiding als olievlek over organisatie geen alliantie ter oplossing coalitie tegen: verzuring sfeer Bij ontslag => ellende voor getroffene ook immobiliserende emotionele schokgolf 20

21 Kosten conflict / ontslag conflict - Productiviteitsverlies - Afwezigheden ten gevolge van stress - Opstappen van zij die zich bedreigd voelen - Tijd leidinggevende om problemen op te lossen ontslag - Kosten aanwerving, vacatures - Kosten opleiding en begeleiding - Fouten door nieuwelingen Enorm geld- & energieverlies & emotionele ellende 21

22 Bemiddeling bemiddeling kan soelaas bieden. Onpartijdige Tweezijdig loyale Discrete derde zal onderhandelingen tussenpartijdig professioneel vergemakkelijken geen inhoudelijke invloed. 22

23 Bemiddeling Partijen = blijven eigenaar van conflict én van oplossing Afspraken bij consensus Communicatie bevorderd (luisteren, terugoppeling) Niet van elkaar verwijderd, niet gescheiden. Worden met elkaar in contact gebracht, met elkaar verbonden. Kunnen terug samenwerken 23

24 Bemiddeling Het welslagen is gebonden aan voorwaarden: wanneer mensen zelf hun problemen oplossen, in wederzijds respect en betrokkenheid => aansluiten bij belangen, behoeften & wensen gemaakte afspraken zullen beter nageleefd worden dan wanneer externe autoriteit eenzelfde regeling zou opleggen. 24

25 Bemiddeling Betrokkenen: hun oplossing probleem Zijn zelf bedenkers & geen krenking Weloverwogen oplossing: geen verzet Actieve inzet voor implementatie hun oplossing. Benadering is multidisciplinair & expertise & kennis gebruiken : specialisten inschakelen. 25

26 Bemiddeling Conflict = subjectieve waarneming belangen, wensen of behoeften betrokkenen niet gelijk Communicatieherstel = nodig Elkaars belangen als verschillend ervaren wel legitiem en oprecht bedoeld door ander 26

27 Bemiddeling In beweging door in elkaars schoenen te gaan staan: ander wil iets anders, niet om te kwetsen maar vanuit ander standpunt voor de hand liggend Bemiddeling: terug rustiger werksfeer Waardeconflicten = niet bemiddelbaar wederzijdse tolerantie & respect & streven naar eenheid in verscheidenheid: samenwerken & -leven mogelijk 27

28 De bemiddelaar Betrokkenen beslissen zelf & zijn verantwoordelijk voor oplossing Komt zo min mogelijk inhoudelijk tussen Betrokkenen bepalen wat ze rechtvaardig vinden Bemiddelaar : bescheiden, invloedrijke positie & strikte gedragsregels (beroepsgeheim...) Zorgt voor informatie : juridisch & menselijk Bevordert machtsevenwicht 28

29 Voordelen bemiddeling Partijen = eigenaar van conflict én oplossing Afspraken bij consensus & communicatie bevorderd niet van elkaar verwijderd, gescheiden. Worden met elkaar in contact gebracht, met elkaar verbonden. Kosten: België kan en 460 dagen besparen per rechtszaak onderzoek i.o. Europees Parlement (De Tijd 24/5/2012) 29

30 Bemiddeling = onbekend Bemiddeling = veelbelovende tussenpartijdige conflictoplossing met veel toekomst = voorlopig nog onbekend en dus onbemind. Term bemiddeling wordt in media bijna steeds foutief gebruikt: Sociale bemiddelaar is onderhandelaar/ arbiter/ schuldbemiddelaar is budgetbeheerder/ bemiddelaars uit drie taalgemeenschappen aangesteld voor regeringsvorming = verslaggevers en ga zo maar door... 30

31 Bemiddeling => pro-actief Brandweerlui weten dat men de grootste brand kan blussen met een glas water... als men er op tijd bij is. Bemiddelaars weten dat ellende, verzuring, destructie & zelfdestructie van individuen & organisaties kan oplossen door bemiddeling. Is niet alleen een streven maar ook een opdracht. Effectief met conflicten omgaan: gedragsaanwijzingen & training hanteren conflictsituaties 31

32 Diagnose van conflicten; multiniveau - analyse Kiezen juiste tussenkomst = belangrijk : juiste diagnose! Conflictinhoud: In welke termen praten partijen erover? identiteit, visie & inzicht; sociaal - emotionele sfeer; waarden & ideologieën; taken & verantwoordelijkheden; doestellingen ; belangentegenstellingen. Conflictproces: Escalatiegraad en conflictgedrag (openlijke ) agressie, fysiek en verbaal geweld tot meer bedekte geweldloze vormen van obstructie. Conflictstijlen. Soms latent, soms manifest & explosief Aard onderlinge relaties van partijen: macht grote rol Conflict reguleringsmechanismen: Normen, procedures & machtscentra die reguleren Organisatiecontext: Is er crisis, tijdsdruk? 32

33 Diagnose stelling Naar conflict vanuit falende reguleringsmechanismen Hoe conflicten ontstaan door niet vermijden van tegengestelde belangen en conflictvermijdend gebruiken van structuur in organisatiecontext. Waarover gaat conflict, partijen perceptie, welk gedrag, escalatie. Door inzicht: leren soepeler inspelen op conflicten. Bij te zware confrontatie : weerbaarheidscommunicatie. (assertiviteit). 33

34 Conflictstijlen Spontane reacties op conflicten variëren : doordrukken samenwerken compromis vermijding toegeven Elk individu, organisatie of cultuur heeft bepaalde voorkeuren voor specifieke benaderingen. Elke reacties geeft welbepaalde resultaten en effectiviteit hangt af van eisen die bepaalde conflictsituatie stelt. 34

35 VERTELLEN S1 Directief OVERLEGGEN S2 - opdragen - begeleiden - voorschrijven - sturen - nauwkeurige instructies - uitleggen, motiveren, beslissingen - controleren - competent / crisis - betrokken Taak-gericht - aanmoedigen, nodig: controle +- competent +/- betrokken Persoons-gericht - overlaten - samenwerken - zelf verantwoordelijkheid - overleg - geven van bevoegdheden - stimuleren - afspraken over output - controleren + competent + competent + betrokken + betrokken zelfzeker onzelfzeker DELEGEREN S4 ONDERSTEUNEN S3 Meegaand 35

36 OPLEIDING (o.a. aan UA) communicatie en beïnvloeding: men leert de techniek van actief luisteren en het geven van feedback assertiviteit wordt als basishouding van de bemiddelaar uitgebreid besproken en door middel van oefeningen getoetst basisgedragstijlen worden herkend voor zichzelf en anderen om zo te komen tot een verdiept zelfinzicht. Op basis van deze eenvoudige psychologische inzichten in het eigen functioneren en dat van anderen, worden manieren aangereikt om bij een hoog oplopend conflict en bij een dreigende escalatie, de mensen zo te benaderen dat het conflict niet verder escaleert en dat opnieuw een dialoog tot stand komt. 36

37 OPLEIDING conflicthantering en conflictinterventie onderhandelen: aanleren van de onderhandelingstechniek om een win-win-situatie na te streven. Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoud, de machtsposities, de procedure en de sfeer. bemiddeling: verwerken en bespreken in groep van korte en begrijpelijke teksten die relevante informatie bevatten over conflicten tussen individuen en gemeenschappen. Ook praktische problemen worden in dialoogvorm besproken: persoonlijkheid, gezinscultuur, andere maatschappelijke cultuur. Er wordt ruim aandacht besteed aan oefeningen. In deze fase wordt ruim aandacht besteed aan de intake en behandelingsprincipes: preventie, veelzijdige partijdigheid, rechtvaardige afhandeling van een conflict,

38 Goede begeleiding: positieve aspecten van het conflict naar voor brengen Problemen op tafel leggen. Situaties opnieuw bekijken & beoordelen. Aanvang van open dialoog. Zich richten op een gemeenschappelijk doel. Nieuwe ideeën te bespreken. Mensen dichter bij elkaar brengen. Uitpraten. Woede verminderen. Oplossing van conflict bevorderen. Veranderingen op gang brengen. Beter begrip van meningen / problemen anderen Het beheer van problemen aanvatten. 38

39 Bemiddelingstechniek Bestaat in verschillende schriftloze culturen. Institutionalisering van het beroep & wetenschappelijk onderzoek in Westen = nieuw. BEMIDDELING. ADR (Alternative Dispute Resolution, Anders Dan Rechtspraak) Onderhandelingsproces tussen twee (of meer) partijen. Professionele begeleiding: proces dat gestuurd, gestructureerd, gefaseerd en gemakkelijk kan gestart en gestopt worden. Ondersteuningsaanbod door neutrale derde voor alle partijen. 39

40 Voorwaarden tot bemiddeling Geschil of conflict tussen partijen. Partijen willen probleem onderling oplossen & zijn bereid om discussie te starten Zij aanvaarden hulp van neutrale & onafhankelijke derde. Deze derde is opgeleide (erkende) bemiddelaar. 40

41 Uitgangspunten en grondregels Bemiddelaar moet rol kennen: wat = bemiddeling / niet? Partijen erover eens: geschil tussen hen vraagt oplossing Bemiddelingsproces staat los van eventuele bestraffing Bemiddelaar is onbevooroordeeld & tweezijdig loyaal Partijen zijn bekwaam & vrij om zaak af te handelen op voor hen bevredigende wijze Partijen zijn het eens over keuze van bemiddelaar(s) Inhoud van gesprekken is vertrouwelijk Bemiddelaars = gebonden aan regels geheimhouding Afspraken & overeenkomsten die bemiddeling oplevert: partijen volledig mee instemmen. Ieder moet zich goed voelen bij besluit. Haalbaar, houdbaar! 41

42 KENMERKEN VAN DE BEMIDDELING Gelijke zorg voor partijen. Partijen geven volledige openheid van zaken. Beroepsgeheim van bemiddelaar! Beperking van gebruik gegevens, in vertrouwen bekend. Drie - gesprekken, op gepaste tijd ook twee - gesprekken. Bewaker van verloop: afspraken Bemiddeling : partijen betrokken in gestuurd gebeuren Gestructureerd, gefaseerd, makkelijk gestopt & gestart Processen draaien om : relatie & wijze van handelen. Vertrouwen in bemiddelaar & in verloop bemiddeling 42

43 Principes Vrijwillig. Autonomie / zelfbepaling. In onderlinge samenwerking. Zonder dwang, wel gekaderd door afspraken. Keuze gebaseerd op alle beschikbare informatie, keuze met kennis van zaken. Vertrouwelijkheid en in beslotenheid. Veilig. Neutraal & onafhankelijk (van de bemiddelaar). 43

44 Soorten bemiddeling Probleemoplossende bemiddeling. Dit is het soort bemiddeling voorgesteld door wet van administratieve sancties. Met de mogelijkheid over te gaan naar: Communicatiegerichte bemiddeling met herstel van relatie. Oplossingsgerichte benadering Resultaatgericht. Gericht op voor de partijen aanvaardbare overeenkomst. Rechtstreekse -, onrechtstreekse - of pendelbemiddeling. Communicatieve benadering* Verbeteren communicatie en wederzijds begrip situatie. Herstellen van interactie, relatie en eventueel oplossing zoeken. Rechtstreekse bemiddeling. 44

45 Methodologie & werkprincipes»empathie»congruentie»motivatie»onderhandeling»discretie 45

46 Doelstellingen»Emancipatie»Verantwoordelijkheid (Empowerment).»Socialisatie»Participatie / Betrokkenheid»Wederkerigheid 46

47 Bemiddelaar Neutraal & onafhankelijk & faciliterend. Bemiddelaar helpt effectief & ethisch onderhandelen: juridische aspecten, belangen, gevoelens, Principes & waarden zijn bespreekbaar. Geeft zelf geen mening, noch beslissing beïnvloeden. Is volstrekt onafhankelijke, neutrale & flexibele procesbegeleider. Legt vertrouwensband tussen hemzelf en partijen en bevorderd vertrouwen in proces. 47

48 RISICO OP VERMINDERDE KANSEN OM TOT EEN GOED RESULTAAT TE KOMEN BIJ BEMIDDELING - VERMOEDEN MISBRUIK instrumentalisatie:. deelnemen om goede indruk te maken - ONGESCHIKT DISPUUT: waardenconflict - TE GROOT ONEVENWICHT MACHT: bv. professionele status. - ONVRIJWILLIGE DEELNAME - DOORVERWIJZING TE LAAT : Geen interesse meer - DOORVERWIJZING TE VROEG: Nog te hevige emoties - ONGUNSTIGE OMGEVING: vechtlustige achterban - ONVOLDOENDE HELDERHEID, BEKWAAMHEID: intelligentie, psychische stoornis - WEIGERING VAN GESPREK / TUSSENKOMST BEMIDDELAAR - BETREKKEN EXTRA PERSOON BEMOEILIJKT PROCES - ABSOLUUT GELIJK WILLEN HEBBEN - NIET AANVAARDBARE VOORSTELLEN DOEN 48

49 SCHEMA 8 STAPPEN BEMIDDELING 1. Onthaal. Proces beschrijven. Werkingsregels bepalen. 2. Het probleem identificeren. Informatie verzamelen 3. Ieders beleving erkennen. (emoties et gevoelens). 4. Behoefte/ interesse/ wens / vragen van ieder helder 5. Gemeenschappelijke punten & overeenstemming 6. Denken over verschillende oplossingen & gevolgen. 7. Oplossing bepalen. Een wederzijds akkoord opstellen. 8. Afsluiten en feliciteren. 49

50 Gesprekstechnieken bemiddelaar Open & actief luisteren Reflecteren of spiegelen Heretiketteren(Positief) Gemeenschappelijk maken Vragen stellen Confronterende opmerkingen 50

51 Gesprekstechnieken bemiddelaar Open & actief luisteren / Reflecteren of spiegelen / Parafraseren / Samenvatten (Positief) heretiketteren / Neutraliseren / Normaliseren Gemeenschappelijk maken / wederkerig maken: Risico's Vragen: informatie verzamelen & verande ringen bewerken Open vragen / Vraag feitelijke informatie / Preciserende vraag; vraag om verheldering Vraag die richt {focust} op kwestie / Stimulerende vraag Circulaire en lineaire vragen Evaluerende vraag of vraag om reflectie / Hypothetische vraag Niet te stellen vragen / Suggestieve vraag Gesloten vraag / Vraag om bevestiging/ Confronterende vraag Confronterende opmerkingen / Paradoxale opdrachten Geven van aanwijzingen Reageren op direct verzoek om advies 51

52 Attitudes 1. Neutraal 2. Respect 3. Onafhankelijk 4. Balans bewaren 5. Verbinden 6. Flexibel 7. Steunen, niet sturen 8. Activeren 9. Informeren 52

53 Attitudes 1. Neutraliteit: Behandelt cliënten op gelijkwaardige wijze en laat betrokkenen zelf bepalen welke oplossing gekozen wordt. 2. Respectvol: Hij maakt afspraken om elkaar toe te laten zich vrij uit te drukken in een klimaat van wederzijds respect. 3. Onafhankelijkheid: Hij werkt autonoom, binnen de beroepsgrenzen en hij zal uitsluitend in het belang van zijn cliënten te handelen. 4. Balans bewarend: Hij zorgt ervoor dat alle cliënten gelijk aan bod komen en tracht ongelijkheid tussen de betrokkenen te beperken. 5. Verbindend: Stimuleert samenwerking & bevordert & herstel sociale banden. 6. Flexibel: Zal bij wisselende gemoedstoestanden cliënten helpen oplossing voor geschil te bereiken in functie van hun behoeften, wensen en belangen. 7. Steunend, niet sturend: B ondersteunt & respecteert dat cliënten zelf onderhandelen, zodat zelf verantwoordelijk voor wat gebeurt. 8. Activerend: Bemiddelaar structureert proces zodanig dat voortgang wordt geboekt en beperkt blijft in de tijd. 9. Informerend: Hij nodigt cliënten uit om al hun informatie te delen en zij worden geïnformeerd over hun rechten en plichten 53

54 Competenties 1.Goede werkrelatie opbouwen: Vertrouwen opwekken & Beroepsethiek & Onpartijdig 2.Motiveren tot bemiddeling: Gezamenlijke inspanning & Zelfbeschikking 3. Communicatie reguleren: Begrip bevorderen & Conflicten/emoties hanteren 4. Bemiddelingsproces reguleren: Agenda/procedures 5. De inhoud behandelen: Conflictkwesties & Onderliggende belangen inventariseren & Creatieve oplossingen zoeken 54

55 Competenties 1.Goede werkrelatie opbouwen a. Vertrouwen opwekken: respectvolle & vertrouwenwekkende werkrelatie opbouwen b. Beroepsethiek: professionele benadering, volgens gedragscode & beroepsethiek c. Onpartijdigheid (machts)ongelijkheid hanteren: gelijkwaardig behandelen. 2.Motiveren tot bemiddeling. a. Deelnemers stimuleren tot gezamenlijke inspanning & samenwerking: conflict aanpakken b. Zelfbeschikking bevorderen & proces meer eigen hand & aanpassen eigen wens. 3. De communicatie tussen deelnemers reguleren. a, Begrip bevorderen: beter communiceren & wederzijdse begrip. b. Conflicten en emoties hanteren: productief omgaan conflicten & emoties. 4. Het bemiddelingsproces reguleren. Agenda en procedures: Bemiddelingsproces volgens heldere procedures, gestructureerde voortgang. 5. De inhoud ( van conflictkwesties) behandelen. a. Conflictkwesties verhelderen en vaststellen: kader scheppen waarbinnen benodigde informatie & helder beeld conflictkwesties. b. Onderliggende belangen inventariseren: helpen onderliggende processen bespreekbaar te maken en hun onderliggende belangen te exploreren. c. Creatieve oplossingen zoeken, hierover besluiten nemen: creatieve opties laten verzinnen & heldere oplossingen laten vinden voor hun conflictkwesties en hierover overeenstemming in door beide deelnemers gedragen besluiten. 55

Er wordt dan systematische aandacht gegeven aan de machtsverhoudingen en de wenselijke gelijkwaardigheid van niet gelijkaardige betrokkenen.

Er wordt dan systematische aandacht gegeven aan de machtsverhoudingen en de wenselijke gelijkwaardigheid van niet gelijkaardige betrokkenen. 1 Trainingsbenadering volgens het model T&O Situering Deze trainingsbenadering is gebaseerd op meer dan drie decennia ervaring met bemiddeling. Bij deze training leren de deelnemers hun tussenkomsten als

Nadere informatie

Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten

Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten Wat is bemiddeling? Bemiddeling is een krachtige professionele interventie waarbij een autonome en onafhankelijke 'derde' conflictpartijen

Nadere informatie

conflicten en hun oplossing

conflicten en hun oplossing conflicten en hun oplossing Dirk HUYGENS Corbus Advocaten cvba Amerikalei 79, 2000 ANTWERPEN T : +32 3 286 06 50 F : +32 3 230 45 30 E : dirk.huygens@corbus.be W : www.corbus.be 1 1. Klassieke benadering

Nadere informatie

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure.

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij de betrokken partijen zélf onderhandelen over het oplossen van hun geschil onder procesbegeleiding

Nadere informatie

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations STRESS BURN OUTS PESTERIJEN HARCÈLEMENT CONFLICTEN CONFLITS stress DOOR / PAR sociaal - economische veranderingen changements socio-economiques

Nadere informatie

Mediation. als mogelijke uitweg bij spanningsvolle relaties

Mediation. als mogelijke uitweg bij spanningsvolle relaties Mediation als mogelijke uitweg bij spanningsvolle relaties Inhoud 1. Wat is mediation? 2. Belang van mediation 3. Visie en concept 4. Hoe werkt het? 5. Integreren in de praktijk 2 1. WAT IS MEDIATION?

Nadere informatie

«De kracht van bemiddeling»

«De kracht van bemiddeling» «De kracht van bemiddeling» Inhoudstafel 1. Wat is bemiddeling?... 2 2. Wat doet een bemiddelaar en wat niet?... 2 Wat doet een bemiddelaar... 2 Wat doet een bemiddelaar niet... 2 Wat is het verschil met

Nadere informatie

Conflicten zijn een natuurlijk verschijnsel binnen een groep, binnen een organisatie, omdat de leden verschillende doelstellingen hebben.

Conflicten zijn een natuurlijk verschijnsel binnen een groep, binnen een organisatie, omdat de leden verschillende doelstellingen hebben. 3. PROBLEEMOPLOSSING CONFLICTHANTERING 3.0. Inleiding Conflicten zijn een natuurlijk verschijnsel binnen een groep, binnen een organisatie, omdat de leden verschillende doelstellingen hebben. Omdat conflicten

Nadere informatie

Workshop Conflictsituaties in de keten? Benut uw inkooppositie als bruggenbouwer en relatiemanager!

Workshop Conflictsituaties in de keten? Benut uw inkooppositie als bruggenbouwer en relatiemanager! Workshop Conflictsituaties in de keten? Benut uw inkooppositie als bruggenbouwer en relatiemanager! 70 minuten workshop Effectieve stijlkeuzes bij conflicten in de keten Communicatievaardigheden tijdens

Nadere informatie

Kaarten voor Leerling-bemiddeling

Kaarten voor Leerling-bemiddeling Math Boesten Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Kaarten voor Leerling-bemiddeling Een handzaam hulpmiddel

Nadere informatie

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten?

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Conflictstijlen test Bron: K.W. Thomas & R.H. Kilmann Inhoud/doel: Doel van deze vragenlijst is inzicht verkrijgen in de persoonlijke manier waarop iemand met

Nadere informatie

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN Bijzondere procesdoelen 1.1. Groei naar volwassenheid 1.2. Zelfstandig denken 1.3. Zelfstandig handelen 1.4. Postconventionele instelling 1.1 Groei

Nadere informatie

2012 Mediation Trainingsinstituut MTi pagina 3 van 7

2012 Mediation Trainingsinstituut MTi pagina 3 van 7 Naar aanleiding van uw vraag om informatie over onze mogelijkheid om voor ca. 20 medewerkers binnen de gemeente Zandvoort een training mediationvaardigheden te verzorgen, treft u hierbij een offerte aan

Nadere informatie

UW DYNAMISCHE SCHAKEL NAAR VERBINDENDE COMMUNICATIE" Kritische vaardigheden voor de coach en trainer

UW DYNAMISCHE SCHAKEL NAAR VERBINDENDE COMMUNICATIE Kritische vaardigheden voor de coach en trainer UW DYNAMISCHE SCHAKEL NAAR VERBINDENDE COMMUNICATIE" Middelen/Bemiddelen Kritische vaardigheden voor de coach en trainer We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Conflict Coaching - Bewust handelen in conflictsituaties

Conflict Coaching - Bewust handelen in conflictsituaties Conflict Coaching - Bewust handelen in conflictsituaties "Escalating reactions develop automatically. Any de-escalating action must be consiously chosen." (F. Glasl) Wat is conflict coaching? Conflict

Nadere informatie

www.objektif.nl info@objektif.nl M. 06-42950732

www.objektif.nl info@objektif.nl M. 06-42950732 Hoe gaat u met conflicten om? Een conflict hoeft niet altijd emotioneel te zijn. Een woordenwisseling, een stevige discussie, onderhandelingen het zijn allemaal conflicten. Maar de term conflict gebruiken

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

CONFLICT COACHING BEWUST STAPPEN ZETTEN IN CONFLICTSITUATIES

CONFLICT COACHING BEWUST STAPPEN ZETTEN IN CONFLICTSITUATIES CONFLICT COACHING BEWUST STAPPEN ZETTEN IN CONFLICTSITUATIES "Escalating reactions develop automatically. Any de-escalating action must be consiously chosen." (F. Glasl) Wat is conflict coaching? Conflict

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek.

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. Conflicten hanteren Tijd: verdelen over twee bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. De uitkomst van

Nadere informatie

Onderhandelen op basis van win win. Drs. Anna T. de Boer

Onderhandelen op basis van win win. Drs. Anna T. de Boer Onderhandelen op basis van win win Drs. Anna T. de Boer Stijlen van conflicthantering D o e l g e r i c h t Wedijveren Doordrukken Vermijden Compromis Samenwerken Aanpassen Aandacht voor de relatie (belang

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

EQ - emotionele intelligentie in kaart

EQ - emotionele intelligentie in kaart EQ - emotionele intelligentie in kaart 24-3-2014 BASISPROFIEL Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Observatieformulieren bij oefeningen

Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulier 1 Gespreksvaardigheden: open vragen * Het stellen van open vragen Opmerkingen / voorbeelden De vragen zijn: begrijpelijk niet te kort niet te lang

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie:

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie: Specificaties Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Creëer een veilig seksueel klimaat Cursus PWJ Voorlichtingsprogramma voor een specifieke doelgroep Niveau: 4 KD:

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

ETHISCH BEGELEIDEN VAN JEUGDSPORT

ETHISCH BEGELEIDEN VAN JEUGDSPORT ETHISCH BEGELEIDEN VAN JEUGDSPORT Toelichting VUB (onderzoeks)luik Prof. Dr. Kristine De Martelaer Jens De Rycke 2 Inleiding Onze visie en doelstellingen Een te beperkt aanbod van ethische thema s in de

Nadere informatie

Even voorstellen. Wat is bemiddeling?

Even voorstellen. Wat is bemiddeling? Even voorstellen Mijn naam is Sabine Poel. In 2006 ben ik als klinisch psychologe optie kinderen en jeugdigen afgestudeerd aan de K.U.L. Na mijn afstuderen ben ik als docent aan de slag gegaan en daarnaast

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Schilderij Het appeltje is speciaal gemaakt voor en eigendom van Randstad Mediation & Coaching Wie recht zoekt

Nadere informatie

DOEL: INZICHT IN CONFLICTHANTERING

DOEL: INZICHT IN CONFLICTHANTERING Conflicten hanteren DOEL: INZICHT IN CONFLICTHANTERING Conflicten hanteren Het is makkelijk om kwaad te worden. Maar hoe slaag je er in het conflict in goede banen te leiden en voorkom je dat het onnodig

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

De meervoudig gekwetste mens. Uitdagingen voor een passende verantwoordelijkheidsopname

De meervoudig gekwetste mens. Uitdagingen voor een passende verantwoordelijkheidsopname De meervoudig gekwetste mens Uitdagingen voor een passende verantwoordelijkheidsopname Armoede, uitsluiting, kwetsing Feiten Life-events Precaire levensomstan digheden Relationele breuken Structuren Uitsluitingsmechanismen

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling Buurtbemiddeling 1. Inleiding 2. Bemiddeling 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling 3. Functieprofiel bemiddelaar 4. Rol Bemiddelaar 5. Vrijwillige bemiddelaar 1 Voorstelling

Nadere informatie

Inleiding 13. 3 Conflictpreventie en verwijzing 49 3.1 Inleiding 49 3.2 Conflictanalysemodel 50

Inleiding 13. 3 Conflictpreventie en verwijzing 49 3.1 Inleiding 49 3.2 Conflictanalysemodel 50 Inhoud Inleiding 13 1 Communicatie is essentieel 17 1.1 Inleiding 19 1.2 Zender en ontvanger, coderen en decoderen 20 1.3 Communicatiekanaal of -middel 21 1.3.1 Verbale communicatie 21 1.3.2 Non-verbale

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen:

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen: Pedagogische opleiding theorie Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback Doelstellingen De kennis over de begrippen:, feedback, opleiden en leren kunnen uitdrukken en verfijnen Doelstellingen De voornaamste

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure

Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure Schilderij Het appeltje is speciaal gemaakt voor en eigendom van Randstad Mediation & Coaching Wie recht zoekt moet

Nadere informatie

Resolute Mediation - onderzoek 2015

Resolute Mediation - onderzoek 2015 Resolute Mediation - onderzoek 2015 10 Februari 2015 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 2 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 3 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 4 Nieuw dashboard voor Resolute

Nadere informatie

1 Het sociale ontwikkelingstraject

1 Het sociale ontwikkelingstraject 1 Het sociale ontwikkelingstraject Tijdens de schoolleeftijd valt de nadruk sterk op de cognitieve ontwikkeling. De sociale ontwikkeling is in die periode echter minstens zo belangrijk. Goed leren lezen,

Nadere informatie

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518 MAAK HET DEFINITIEF Uit elkaar gaan / van echt scheiden 4 Uit elkaar te gaan / van echt scheiden 4.1 Samenwoners uit elkaar Uit elkaar gaan met hulp en begeleiding van De ScheidingsProfs geeft beide partijen

Nadere informatie

Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen. Dag 3: Coördinatie en samenwerking in de keten Botsende logica s

Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen. Dag 3: Coördinatie en samenwerking in de keten Botsende logica s Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen Dag 3: Coördinatie en samenwerking in de keten Botsende logica s Programma leergang Doelgroep: Doel: Door: Procesmanagers van het casusoverleg Verhogen van de effectiviteit

Nadere informatie

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN SCHEIDINGSBEMIDDELING

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN SCHEIDINGSBEMIDDELING BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN SCHEIDINGSBEMIDDELING Inleiding Tussen mensen ontstaan conflicten. Als conflicten geen oplossing krijgen of via macht of dwang worden behandeld, willen mensen hun recht halen

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Mediation Trainingsinstituut MTi Kees van der Hoek

Mediation Trainingsinstituut MTi Kees van der Hoek Mediation Trainingsinstituut Kees van der Hoek heet u hartelijk welkom bij de presentatie: Mediation in Praktijk www.mediation.nl 1 Mediation Trainingsinstituut MTI is het trainingsinstituut als het gaat

Nadere informatie

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg Claire Meire 2014 Een sterveling draagt zijn ouders op zijn schouders. Of niet op zijn schouders. In zijn binnenste. Zijn leven lang moet

Nadere informatie

Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation.

Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation. Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation. 1. Wat is mediation? Mediation is een door een mediator begeleid gespreksproces, waarin de betrokken partijen zelf verantwoordelijkheid

Nadere informatie

)*.-2%* Thema TEAM. Module 3: Feedback geven en ontvangen "#$%&%&'()*$)+%&'(,-.$'*'%/)+-(,#*0-//%*&$1/

)*.-2%* Thema TEAM. Module 3: Feedback geven en ontvangen #$%&%&'()*$)+%&'(,-.$'*'%/)+-(,#*0-//%*&$1/ Thema TEAM Module 3: Feedback geven en ontvangen Voorbeeld van het begin van de training feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen Het geven van effectieve feedback is een waardevol hulpmiddel

Nadere informatie

Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?

Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting? Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting? ONDERZOEKER: TIJS VAN STEENBERGHE PROMOTOREN: DIDIER REYNAERT, MARLEEN EASTON & RUDI ROOSE Overzicht 1. Inleiding 2. Een (historisch) moeilijke ontmoeting?

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

...arbeidsconflict? mediation!

...arbeidsconflict? mediation! ...arbeidsconflict? mediation! De persoonlijke aanpak van een Mediatior werkt vele malen sneller en leidt minder vaak tot kostbare en langdurige beroepszaken en hoorzittingen. Bron: Laatste nieuws (Novum/ANP)

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Ψ Maastricht University Faculty of Psychology and Neuroscience PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Naam student:... ID nummer:... Facultaire begeleider:... Naam stage-instelling:... Adres stage-instelling:...

Nadere informatie

Pestprocedures: kaderen van globale aanpak. Wat komt er op ons af? We voelen ons stilaan bedreigd

Pestprocedures: kaderen van globale aanpak. Wat komt er op ons af? We voelen ons stilaan bedreigd Pestprocedures: kaderen van globale aanpak Wat komt er op ons af? We voelen ons stilaan bedreigd Pest-Procedure NIET centraal plaatsen Geen stand alone! PEST 2 Pest-Procedure WEL: op einde traject VP 3

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

Congres SKG De klachtenfunctionaris 2.0 Onafhankelijkheid zin of onzin? 26 mei 2016 Marijke Levelink

Congres SKG De klachtenfunctionaris 2.0 Onafhankelijkheid zin of onzin? 26 mei 2016 Marijke Levelink Congres SKG De klachtenfunctionaris 2.0 Onafhankelijkheid zin of onzin? 26 mei 2016 Marijke Levelink Vraag Wie van u heeft in de organisatie waar u werkzaam bent een klachtenfunctionaris? Vraag Bij wie

Nadere informatie

De training Vechtkunst Play with Power

De training Vechtkunst Play with Power De training Vechtkunst Play with Power Wat houdt deze training concreet in? In de training Vechtkunst Play with Power onderzoek je op een fysieke manier hoe je je onder spanning gedraagt. Je gaat na zorgvuldige

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau COLLECTIEBEHEER D Doel van de functiefamilie Ondersteuning bieden bij het beheer van collecties om deze in een goede staat te houden. Het in ontvangst nemen en hanteren van collectievoorwerpen,

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma Herstellend handelen in onderwijs Dag van de opvoeder Kortrijk Februari 2012 Lieve Windels / Stijn Deprez Programma Situering Ligand (vzw Oranjehuis) Centrum voor herstel / preventie (om uitsluiting te

Nadere informatie

Zicht op communicatiestijlen

Zicht op communicatiestijlen Zicht op communicatiestijlen In dit hoofdstuk maak je kennis met vijf communicatiestijlen. Deze vijf stijlen zijn oorspronkelijk bekend geworden als vijf conflictstijlen, want zoals ik al eerder aangaf

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen Voorbeelduitwerking kerntaak 4 Kerntaak 4: 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie. Werkproces 4.1: Gedraagt zich als verantwoord werknemer bij het uitvoeren van het werk. Omschrijving:

Nadere informatie

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam 1 Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam Doel We vinden het belangrijk om een gedragscode voor leerkrachten, ouders en directie op te stellen, waarin

Nadere informatie

7 SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING

7 SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 7 SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING In het onderstaande vatten we de belangrijkste resultaten samen door antwoord te geven op de onderzoeksvragen. In de slotbeschouwing gaan we kort in op de belangrijkste

Nadere informatie

Conflicten op het werk Ontstaan, preventie en maatregelen Mariëlle Damoiseaux Presentatie Nationaal Veterinair Congres NVC 9 oktober 2015

Conflicten op het werk Ontstaan, preventie en maatregelen Mariëlle Damoiseaux Presentatie Nationaal Veterinair Congres NVC 9 oktober 2015 Conflicten op het werk Ontstaan, preventie en maatregelen Mariëlle Damoiseaux Presentatie Nationaal Veterinair Congres 9 oktober 2015 Sara en Paula Opbouw presentatie 1. Conflicten op het werk: frequentie,

Nadere informatie

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom.

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Even voorstellen Graag wil ik me aan u voorstellen Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Voordat ik aan mijn praktijk begon heb

Nadere informatie

Kleine Taalgids Beestenberg

Kleine Taalgids Beestenberg 1 Kleine Taalgids Beestenberg Agressie znw. Het woord agressie wordt in veel betekenissen gebruikt. Meestal slaat het op vijandigheid die zich uit in woorden of daden. Kenners spreken dan over destructieve,

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Samenvatting van het boek. The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide, Bernard Mayer, (San Francisco: Jossey-Bass, 2000).

Samenvatting van het boek. The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide, Bernard Mayer, (San Francisco: Jossey-Bass, 2000). Samenvatting van het boek The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide, Bernard Mayer, (San Francisco: Jossey-Bass, 2000). geschreven door: Bas Delleman Het begrijpen van conflicten is de

Nadere informatie

Vertrouwen winnen of gezag afdwingen?

Vertrouwen winnen of gezag afdwingen? Vertrouwen winnen of gezag afdwingen? Dra. Anjuli Van Damme Promotor Prof. dr. Lieven Pauwels Inhoud 1. Is het gezag van politie tanende? 2. Het belang van het vertrouwen 3. Waaruit vloeit het vertrouwen

Nadere informatie

Cursus Omgaan met conflicten

Cursus Omgaan met conflicten Cursus Omgaan met conflicten Aanleg beplantingen en grasvelden AOC Oost Almelo C. ter Steege Doel van deze les Je leert in deze cursus: - Het begrip conflict - Verschillende soorten conflicten - Effecten

Nadere informatie

Ruzie met de burger. Over conflicten, over de overheid, en over de moeizame relatie tussen die twee

Ruzie met de burger. Over conflicten, over de overheid, en over de moeizame relatie tussen die twee Ruzie met de burger Over conflicten, over de overheid, en over de moeizame relatie tussen die twee Dick Allewijn Rechter Rechtbank Den Haag NMI-registermediator Trainer Centrum voor Conflicthantering en

Nadere informatie

COACHING IS VOOR IEDEREEN

COACHING IS VOOR IEDEREEN COACHING IS VOOR IEDEREEN over kracht, wijsheid, lenigheid en charme doelen inzicht in coaching ervaring met coachingsvaardigheid goesting naar meer actie reflectie- informatie 1 Structuur 1. vingeroefening

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN. Tegenbewegende stijlen. Meebewegende stijlen. = duwen = trekken. evalueren aansporen en onder druk zetten

BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN. Tegenbewegende stijlen. Meebewegende stijlen. = duwen = trekken. evalueren aansporen en onder druk zetten BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN Er zijn verschillende beïnvloedingsstijlen te onderscheiden. De stijlen kunnen worden onderverdeeld in: TEGENBEWEGENDE STIJLEN MEEBEWEGENDE STIJLEN = duwen = trekken Tegenbewegende

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Inleiding 1 Introductie 1 Ervaringsleren 9 Het geven en ontvangen van feedback 15. Inleiding 23 Doelen 23 Opzet van de module 23

Inleiding 1 Introductie 1 Ervaringsleren 9 Het geven en ontvangen van feedback 15. Inleiding 23 Doelen 23 Opzet van de module 23 Inhoud Woord vooraf V Bij de vijfde druk VII Inleiding 1 Introductie 1 Ervaringsleren 9 Het geven en ontvangen van feedback 15 M O D U L E I C O N F L I C T S T I J L E N Inleiding 23 Doelen 23 Opzet van

Nadere informatie

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management. Hoofdstuk 5 Individu en groepen

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management. Hoofdstuk 5 Individu en groepen www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 5 Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management Hoofdstuk 5 Individu en groepen 1 Leerdoelen Na bestudering van dit hoofdstuk: Na bestudering van dit hoofdstuk:

Nadere informatie