Bemiddeling : van strijd tot dialoog

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bemiddeling : van strijd tot dialoog"

Transcriptie

1 VIK / ie 14/11/2013 Bemiddeling : van strijd tot dialoog T&O bvba / Bemiddeling/Training en organisatieontwikkeling Theo Geuens - Dullaard Ranst/Tel. : /

2 Wat? Maatschappelijke evolutie Escalatie Conflictbenaderingen: justitie /bemiddeling Diagnose Opleiding uiteenzetting vragen beantwoorden Begeleiding / voorwaarden / uitgangspunten Kenmerken / principes / soorten Methode / Bemiddelaar / Minder kans goed resultaat 8 fasen / gesprekstechnieken / attitudes / competenties 2

3 Vooraf Minder geweld /strijd? Ononderbroken intermenselijke conflicten Onvoorstelbaar produktieverlies & menselijk leed 3

4 Woelige tijden. Tevreden & Verontrust. Onrust : recessie & onheil in lucht Tevredenheid: er beweegt wat, nieuwe kansen Conflict = bedreiging & biedt kansen welzijn burgers & Rechten van de Mens 4

5 Oorzaken toename conflicten bevolkingsaangroei, crowding => stress snelle veranderingen op sociaaleconomisch vlak economische stagnaties technologische evoluties veranderende normen in organisaties / efficiëntie! veranderende machtsverhoudingen & samenwerkingsvormen internationale integratie & contacten: andere wetten verschillende culturen : andere gebruiken, waarden verbeterde communicatiemogelijkheden: meer contact wederzijds begrip & kans op conflict 5

6 DWANG & GEZAG. Maatschappelijke macht = dwang: - hiërarchische bovengeschikte sociale formele positie - sancties: belonings - of bestraffingsmogelijkheden Maatschappelijke macht = gezag : - expertise / kennis / inzicht - sociale vaardigheden - emotionele ondersteuning Hoogtechnologische kennismaatschappij => delegeren aan bekwame & goed opgeleide & betrokken medewerkers. Respect = wederzijds 6

7 Evolutie maatschappelijke verhoudingen: bevelshuishouding => onderhandelingshuishouding DWANG => GEZAG. minder dwang: opgelegd - wantrouwen meer gezag : samenwerken - vertrouwen 7

8 Waar conflicten? Waar mensen samen leven, werken: ononderbroken intermenselijke conflicten => Veroorzaken onvoorstelbaar veel problemen Bij belangentegenstellingen Uitdaging: niet verder op spits drijven constructief hanteren zelf leren oplossen (omgaan met emoties) 8

9 Kloof & brug Liefde Weinig betrokken Sterk betrokken Haat 9

10 Kloof & brug Liefde Vriendschap Weinig betrokken Kennis/ collegiaal Sterk betrokken (1) Rationeel (2) - Emotioneel (3) Haat 10

11 Mate van escalatie (1) DOMINANT RATIONELE FASE zien conflict als probleem dat samen kunnen oplossen (2) DOMINANT NEGATIEF EMOTIONELE FASE zien conflict als strijd die gewonnen moet worden (3) ONMENSELIJKE FASE Zien ander als tegenstrever die vernietigd moet worden 11

12 Hoe conflict aanpakken? (1) Als lage spanning: => zelf oplossen door aanpassing (2) Als gespannen: bemiddeling door herstel communicatie => betrokkenen zelf oplossen (3) Als uiterst gespannen: justitie => inhoudelijk & vechtenden scheiden 12

13 SOORTEN CONFLICTHANTERING TUSSEN THERAPIE PARTIJEN BEMIDDELING PARTIJDIG BELANGEN- BEHARTIGER BOVEN ARBITER PARTIJDIG AUTORITEITS - BESLISSER SOORT TUSSENKOMST PROCES veel burger INHOUD FORMELE MACHT WEINIG veel burger VEEL ESCALATIE- GRAAD LAAG HOOG TIJDS- DRUK KLEIN GROOT 13

14 Justitie Verticale logica (stijle hiërarchie) Op zoek naar waarheid Schuldig /onschuldig Openbare orde primeert Rechtskader Debat Deductie (axioma) Algoritme Vaste procedure Breuk versus bemiddeling Horizontale logica (participatie: niet gelijkaardig, wel gelijkwaardig) Op zoek naar overeenkomst Oplossingsgericht Belangen partijen primeren Gelijkheidskader Dialoog Inductie (maïeutiek) Heuristiek Zoekproces Verbinding verbondenheid 14

15 Juridische wereld juridische wereld overstelpt met vragen => meer van hetzelfde : - meer rechtszaken voeren - meer wetten Vaak ongenoegen over bovenpartijdige conflicthantering justitiële instellingen. Bedrijfswereld: duur & tijdsrovend & resultaat? 15

16 Geding: vaste posities ingenomen bij geding: posities ingenomen & gebetonneerd één partij in ongelijk gesteld & één in haar recht bevestigd. ontevreden partij, voelt zich miskend in haar waarheid mogelijk een minder ontevreden partij, weet zich meestal slechts gedeeltelijk erkend in haar waarheid 16

17 Rechtbank Stellen schuld van partij vast Zet benadeelde buiten spel Wordt in recht bevestigd => scheiding partijen = definitief : verwerkingsproces moeizaam ten gevolge definitief verbroken communicatie. Herstelbemiddeling: soelaas. Niet bemiddelbare zaken : steeds door rechtbanken behandeld : vb. strafzaken. 17

18 Handelsconflicten rechter kan bijvoorbeeld wel betaling afdwingen aan ontevreden cliënt, maar als deze de enige of belangrijkste afnemer is van bedrijf: kans op één geïnde factuur & failliet bedrijf bestaat Vertrekken van (gemeenschappelijke) belangen Bemiddeling is een techniek van onze tijd. 18

19 Geschikt voor bemiddeling Business to business Leiding Vakbonden Conflict tussen afdelingen Personeel onderling... Waar men wil & kan praten... 19

20 Bvb: Conflict tussen medewerkers risico : verminderde productiviteit & uitbreiding als olievlek over organisatie geen alliantie ter oplossing coalitie tegen: verzuring sfeer Bij ontslag => ellende voor getroffene ook immobiliserende emotionele schokgolf 20

21 Kosten conflict / ontslag conflict - Productiviteitsverlies - Afwezigheden ten gevolge van stress - Opstappen van zij die zich bedreigd voelen - Tijd leidinggevende om problemen op te lossen ontslag - Kosten aanwerving, vacatures - Kosten opleiding en begeleiding - Fouten door nieuwelingen Enorm geld- & energieverlies & emotionele ellende 21

22 Bemiddeling bemiddeling kan soelaas bieden. Onpartijdige Tweezijdig loyale Discrete derde zal onderhandelingen tussenpartijdig professioneel vergemakkelijken geen inhoudelijke invloed. 22

23 Bemiddeling Partijen = blijven eigenaar van conflict én van oplossing Afspraken bij consensus Communicatie bevorderd (luisteren, terugoppeling) Niet van elkaar verwijderd, niet gescheiden. Worden met elkaar in contact gebracht, met elkaar verbonden. Kunnen terug samenwerken 23

24 Bemiddeling Het welslagen is gebonden aan voorwaarden: wanneer mensen zelf hun problemen oplossen, in wederzijds respect en betrokkenheid => aansluiten bij belangen, behoeften & wensen gemaakte afspraken zullen beter nageleefd worden dan wanneer externe autoriteit eenzelfde regeling zou opleggen. 24

25 Bemiddeling Betrokkenen: hun oplossing probleem Zijn zelf bedenkers & geen krenking Weloverwogen oplossing: geen verzet Actieve inzet voor implementatie hun oplossing. Benadering is multidisciplinair & expertise & kennis gebruiken : specialisten inschakelen. 25

26 Bemiddeling Conflict = subjectieve waarneming belangen, wensen of behoeften betrokkenen niet gelijk Communicatieherstel = nodig Elkaars belangen als verschillend ervaren wel legitiem en oprecht bedoeld door ander 26

27 Bemiddeling In beweging door in elkaars schoenen te gaan staan: ander wil iets anders, niet om te kwetsen maar vanuit ander standpunt voor de hand liggend Bemiddeling: terug rustiger werksfeer Waardeconflicten = niet bemiddelbaar wederzijdse tolerantie & respect & streven naar eenheid in verscheidenheid: samenwerken & -leven mogelijk 27

28 De bemiddelaar Betrokkenen beslissen zelf & zijn verantwoordelijk voor oplossing Komt zo min mogelijk inhoudelijk tussen Betrokkenen bepalen wat ze rechtvaardig vinden Bemiddelaar : bescheiden, invloedrijke positie & strikte gedragsregels (beroepsgeheim...) Zorgt voor informatie : juridisch & menselijk Bevordert machtsevenwicht 28

29 Voordelen bemiddeling Partijen = eigenaar van conflict én oplossing Afspraken bij consensus & communicatie bevorderd niet van elkaar verwijderd, gescheiden. Worden met elkaar in contact gebracht, met elkaar verbonden. Kosten: België kan en 460 dagen besparen per rechtszaak onderzoek i.o. Europees Parlement (De Tijd 24/5/2012) 29

30 Bemiddeling = onbekend Bemiddeling = veelbelovende tussenpartijdige conflictoplossing met veel toekomst = voorlopig nog onbekend en dus onbemind. Term bemiddeling wordt in media bijna steeds foutief gebruikt: Sociale bemiddelaar is onderhandelaar/ arbiter/ schuldbemiddelaar is budgetbeheerder/ bemiddelaars uit drie taalgemeenschappen aangesteld voor regeringsvorming = verslaggevers en ga zo maar door... 30

31 Bemiddeling => pro-actief Brandweerlui weten dat men de grootste brand kan blussen met een glas water... als men er op tijd bij is. Bemiddelaars weten dat ellende, verzuring, destructie & zelfdestructie van individuen & organisaties kan oplossen door bemiddeling. Is niet alleen een streven maar ook een opdracht. Effectief met conflicten omgaan: gedragsaanwijzingen & training hanteren conflictsituaties 31

32 Diagnose van conflicten; multiniveau - analyse Kiezen juiste tussenkomst = belangrijk : juiste diagnose! Conflictinhoud: In welke termen praten partijen erover? identiteit, visie & inzicht; sociaal - emotionele sfeer; waarden & ideologieën; taken & verantwoordelijkheden; doestellingen ; belangentegenstellingen. Conflictproces: Escalatiegraad en conflictgedrag (openlijke ) agressie, fysiek en verbaal geweld tot meer bedekte geweldloze vormen van obstructie. Conflictstijlen. Soms latent, soms manifest & explosief Aard onderlinge relaties van partijen: macht grote rol Conflict reguleringsmechanismen: Normen, procedures & machtscentra die reguleren Organisatiecontext: Is er crisis, tijdsdruk? 32

33 Diagnose stelling Naar conflict vanuit falende reguleringsmechanismen Hoe conflicten ontstaan door niet vermijden van tegengestelde belangen en conflictvermijdend gebruiken van structuur in organisatiecontext. Waarover gaat conflict, partijen perceptie, welk gedrag, escalatie. Door inzicht: leren soepeler inspelen op conflicten. Bij te zware confrontatie : weerbaarheidscommunicatie. (assertiviteit). 33

34 Conflictstijlen Spontane reacties op conflicten variëren : doordrukken samenwerken compromis vermijding toegeven Elk individu, organisatie of cultuur heeft bepaalde voorkeuren voor specifieke benaderingen. Elke reacties geeft welbepaalde resultaten en effectiviteit hangt af van eisen die bepaalde conflictsituatie stelt. 34

35 VERTELLEN S1 Directief OVERLEGGEN S2 - opdragen - begeleiden - voorschrijven - sturen - nauwkeurige instructies - uitleggen, motiveren, beslissingen - controleren - competent / crisis - betrokken Taak-gericht - aanmoedigen, nodig: controle +- competent +/- betrokken Persoons-gericht - overlaten - samenwerken - zelf verantwoordelijkheid - overleg - geven van bevoegdheden - stimuleren - afspraken over output - controleren + competent + competent + betrokken + betrokken zelfzeker onzelfzeker DELEGEREN S4 ONDERSTEUNEN S3 Meegaand 35

36 OPLEIDING (o.a. aan UA) communicatie en beïnvloeding: men leert de techniek van actief luisteren en het geven van feedback assertiviteit wordt als basishouding van de bemiddelaar uitgebreid besproken en door middel van oefeningen getoetst basisgedragstijlen worden herkend voor zichzelf en anderen om zo te komen tot een verdiept zelfinzicht. Op basis van deze eenvoudige psychologische inzichten in het eigen functioneren en dat van anderen, worden manieren aangereikt om bij een hoog oplopend conflict en bij een dreigende escalatie, de mensen zo te benaderen dat het conflict niet verder escaleert en dat opnieuw een dialoog tot stand komt. 36

37 OPLEIDING conflicthantering en conflictinterventie onderhandelen: aanleren van de onderhandelingstechniek om een win-win-situatie na te streven. Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoud, de machtsposities, de procedure en de sfeer. bemiddeling: verwerken en bespreken in groep van korte en begrijpelijke teksten die relevante informatie bevatten over conflicten tussen individuen en gemeenschappen. Ook praktische problemen worden in dialoogvorm besproken: persoonlijkheid, gezinscultuur, andere maatschappelijke cultuur. Er wordt ruim aandacht besteed aan oefeningen. In deze fase wordt ruim aandacht besteed aan de intake en behandelingsprincipes: preventie, veelzijdige partijdigheid, rechtvaardige afhandeling van een conflict,

38 Goede begeleiding: positieve aspecten van het conflict naar voor brengen Problemen op tafel leggen. Situaties opnieuw bekijken & beoordelen. Aanvang van open dialoog. Zich richten op een gemeenschappelijk doel. Nieuwe ideeën te bespreken. Mensen dichter bij elkaar brengen. Uitpraten. Woede verminderen. Oplossing van conflict bevorderen. Veranderingen op gang brengen. Beter begrip van meningen / problemen anderen Het beheer van problemen aanvatten. 38

39 Bemiddelingstechniek Bestaat in verschillende schriftloze culturen. Institutionalisering van het beroep & wetenschappelijk onderzoek in Westen = nieuw. BEMIDDELING. ADR (Alternative Dispute Resolution, Anders Dan Rechtspraak) Onderhandelingsproces tussen twee (of meer) partijen. Professionele begeleiding: proces dat gestuurd, gestructureerd, gefaseerd en gemakkelijk kan gestart en gestopt worden. Ondersteuningsaanbod door neutrale derde voor alle partijen. 39

40 Voorwaarden tot bemiddeling Geschil of conflict tussen partijen. Partijen willen probleem onderling oplossen & zijn bereid om discussie te starten Zij aanvaarden hulp van neutrale & onafhankelijke derde. Deze derde is opgeleide (erkende) bemiddelaar. 40

41 Uitgangspunten en grondregels Bemiddelaar moet rol kennen: wat = bemiddeling / niet? Partijen erover eens: geschil tussen hen vraagt oplossing Bemiddelingsproces staat los van eventuele bestraffing Bemiddelaar is onbevooroordeeld & tweezijdig loyaal Partijen zijn bekwaam & vrij om zaak af te handelen op voor hen bevredigende wijze Partijen zijn het eens over keuze van bemiddelaar(s) Inhoud van gesprekken is vertrouwelijk Bemiddelaars = gebonden aan regels geheimhouding Afspraken & overeenkomsten die bemiddeling oplevert: partijen volledig mee instemmen. Ieder moet zich goed voelen bij besluit. Haalbaar, houdbaar! 41

42 KENMERKEN VAN DE BEMIDDELING Gelijke zorg voor partijen. Partijen geven volledige openheid van zaken. Beroepsgeheim van bemiddelaar! Beperking van gebruik gegevens, in vertrouwen bekend. Drie - gesprekken, op gepaste tijd ook twee - gesprekken. Bewaker van verloop: afspraken Bemiddeling : partijen betrokken in gestuurd gebeuren Gestructureerd, gefaseerd, makkelijk gestopt & gestart Processen draaien om : relatie & wijze van handelen. Vertrouwen in bemiddelaar & in verloop bemiddeling 42

43 Principes Vrijwillig. Autonomie / zelfbepaling. In onderlinge samenwerking. Zonder dwang, wel gekaderd door afspraken. Keuze gebaseerd op alle beschikbare informatie, keuze met kennis van zaken. Vertrouwelijkheid en in beslotenheid. Veilig. Neutraal & onafhankelijk (van de bemiddelaar). 43

44 Soorten bemiddeling Probleemoplossende bemiddeling. Dit is het soort bemiddeling voorgesteld door wet van administratieve sancties. Met de mogelijkheid over te gaan naar: Communicatiegerichte bemiddeling met herstel van relatie. Oplossingsgerichte benadering Resultaatgericht. Gericht op voor de partijen aanvaardbare overeenkomst. Rechtstreekse -, onrechtstreekse - of pendelbemiddeling. Communicatieve benadering* Verbeteren communicatie en wederzijds begrip situatie. Herstellen van interactie, relatie en eventueel oplossing zoeken. Rechtstreekse bemiddeling. 44

45 Methodologie & werkprincipes»empathie»congruentie»motivatie»onderhandeling»discretie 45

46 Doelstellingen»Emancipatie»Verantwoordelijkheid (Empowerment).»Socialisatie»Participatie / Betrokkenheid»Wederkerigheid 46

47 Bemiddelaar Neutraal & onafhankelijk & faciliterend. Bemiddelaar helpt effectief & ethisch onderhandelen: juridische aspecten, belangen, gevoelens, Principes & waarden zijn bespreekbaar. Geeft zelf geen mening, noch beslissing beïnvloeden. Is volstrekt onafhankelijke, neutrale & flexibele procesbegeleider. Legt vertrouwensband tussen hemzelf en partijen en bevorderd vertrouwen in proces. 47

48 RISICO OP VERMINDERDE KANSEN OM TOT EEN GOED RESULTAAT TE KOMEN BIJ BEMIDDELING - VERMOEDEN MISBRUIK instrumentalisatie:. deelnemen om goede indruk te maken - ONGESCHIKT DISPUUT: waardenconflict - TE GROOT ONEVENWICHT MACHT: bv. professionele status. - ONVRIJWILLIGE DEELNAME - DOORVERWIJZING TE LAAT : Geen interesse meer - DOORVERWIJZING TE VROEG: Nog te hevige emoties - ONGUNSTIGE OMGEVING: vechtlustige achterban - ONVOLDOENDE HELDERHEID, BEKWAAMHEID: intelligentie, psychische stoornis - WEIGERING VAN GESPREK / TUSSENKOMST BEMIDDELAAR - BETREKKEN EXTRA PERSOON BEMOEILIJKT PROCES - ABSOLUUT GELIJK WILLEN HEBBEN - NIET AANVAARDBARE VOORSTELLEN DOEN 48

49 SCHEMA 8 STAPPEN BEMIDDELING 1. Onthaal. Proces beschrijven. Werkingsregels bepalen. 2. Het probleem identificeren. Informatie verzamelen 3. Ieders beleving erkennen. (emoties et gevoelens). 4. Behoefte/ interesse/ wens / vragen van ieder helder 5. Gemeenschappelijke punten & overeenstemming 6. Denken over verschillende oplossingen & gevolgen. 7. Oplossing bepalen. Een wederzijds akkoord opstellen. 8. Afsluiten en feliciteren. 49

50 Gesprekstechnieken bemiddelaar Open & actief luisteren Reflecteren of spiegelen Heretiketteren(Positief) Gemeenschappelijk maken Vragen stellen Confronterende opmerkingen 50

51 Gesprekstechnieken bemiddelaar Open & actief luisteren / Reflecteren of spiegelen / Parafraseren / Samenvatten (Positief) heretiketteren / Neutraliseren / Normaliseren Gemeenschappelijk maken / wederkerig maken: Risico's Vragen: informatie verzamelen & verande ringen bewerken Open vragen / Vraag feitelijke informatie / Preciserende vraag; vraag om verheldering Vraag die richt {focust} op kwestie / Stimulerende vraag Circulaire en lineaire vragen Evaluerende vraag of vraag om reflectie / Hypothetische vraag Niet te stellen vragen / Suggestieve vraag Gesloten vraag / Vraag om bevestiging/ Confronterende vraag Confronterende opmerkingen / Paradoxale opdrachten Geven van aanwijzingen Reageren op direct verzoek om advies 51

52 Attitudes 1. Neutraal 2. Respect 3. Onafhankelijk 4. Balans bewaren 5. Verbinden 6. Flexibel 7. Steunen, niet sturen 8. Activeren 9. Informeren 52

53 Attitudes 1. Neutraliteit: Behandelt cliënten op gelijkwaardige wijze en laat betrokkenen zelf bepalen welke oplossing gekozen wordt. 2. Respectvol: Hij maakt afspraken om elkaar toe te laten zich vrij uit te drukken in een klimaat van wederzijds respect. 3. Onafhankelijkheid: Hij werkt autonoom, binnen de beroepsgrenzen en hij zal uitsluitend in het belang van zijn cliënten te handelen. 4. Balans bewarend: Hij zorgt ervoor dat alle cliënten gelijk aan bod komen en tracht ongelijkheid tussen de betrokkenen te beperken. 5. Verbindend: Stimuleert samenwerking & bevordert & herstel sociale banden. 6. Flexibel: Zal bij wisselende gemoedstoestanden cliënten helpen oplossing voor geschil te bereiken in functie van hun behoeften, wensen en belangen. 7. Steunend, niet sturend: B ondersteunt & respecteert dat cliënten zelf onderhandelen, zodat zelf verantwoordelijk voor wat gebeurt. 8. Activerend: Bemiddelaar structureert proces zodanig dat voortgang wordt geboekt en beperkt blijft in de tijd. 9. Informerend: Hij nodigt cliënten uit om al hun informatie te delen en zij worden geïnformeerd over hun rechten en plichten 53

54 Competenties 1.Goede werkrelatie opbouwen: Vertrouwen opwekken & Beroepsethiek & Onpartijdig 2.Motiveren tot bemiddeling: Gezamenlijke inspanning & Zelfbeschikking 3. Communicatie reguleren: Begrip bevorderen & Conflicten/emoties hanteren 4. Bemiddelingsproces reguleren: Agenda/procedures 5. De inhoud behandelen: Conflictkwesties & Onderliggende belangen inventariseren & Creatieve oplossingen zoeken 54

55 Competenties 1.Goede werkrelatie opbouwen a. Vertrouwen opwekken: respectvolle & vertrouwenwekkende werkrelatie opbouwen b. Beroepsethiek: professionele benadering, volgens gedragscode & beroepsethiek c. Onpartijdigheid (machts)ongelijkheid hanteren: gelijkwaardig behandelen. 2.Motiveren tot bemiddeling. a. Deelnemers stimuleren tot gezamenlijke inspanning & samenwerking: conflict aanpakken b. Zelfbeschikking bevorderen & proces meer eigen hand & aanpassen eigen wens. 3. De communicatie tussen deelnemers reguleren. a, Begrip bevorderen: beter communiceren & wederzijdse begrip. b. Conflicten en emoties hanteren: productief omgaan conflicten & emoties. 4. Het bemiddelingsproces reguleren. Agenda en procedures: Bemiddelingsproces volgens heldere procedures, gestructureerde voortgang. 5. De inhoud ( van conflictkwesties) behandelen. a. Conflictkwesties verhelderen en vaststellen: kader scheppen waarbinnen benodigde informatie & helder beeld conflictkwesties. b. Onderliggende belangen inventariseren: helpen onderliggende processen bespreekbaar te maken en hun onderliggende belangen te exploreren. c. Creatieve oplossingen zoeken, hierover besluiten nemen: creatieve opties laten verzinnen & heldere oplossingen laten vinden voor hun conflictkwesties en hierover overeenstemming in door beide deelnemers gedragen besluiten. 55

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

1 WAT IS ONDERHANDELEN?

1 WAT IS ONDERHANDELEN? Het onderwerp Onderhandelen is een alom aanwezige activiteit waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, met de directe chef over

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Toelichting en werkvormen voor het Utrecht Law College, Universiteit Utrecht Hanne ten Berge & Angela Markenhof 29 juni 2012 Centrum voor Onderwijs

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Het veranderingsvermogen van organisaties

Het veranderingsvermogen van organisaties Het veranderingsvermogen van organisaties INTERPRETATIE VAN VIJF CONFIGURATIES EN IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK VAN ORGANISATIEVERANDERING Ingrijpende organisatieveranderingen zijn vaak complex en veel

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Mens en organisatie Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Persoonlijkheid: Het patroon van karakteristieke gedachten, gevoelens en gedragingen waarmee de ene

Nadere informatie

De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties

De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties Kritische beschouwingen en nieuwe gezichtspunten Jaap Boonstra Inleiding Deze bijdrage bevat een aantal overwegingen over de dynamiek van

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld Ethische en andere dilemma s bij mediation naast rechtspraak Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Van proeftuin naar werkomgeving 1

Van proeftuin naar werkomgeving 1 Van proeftuin naar werkomgeving 1 VAN PROEFTUIN NAAR WERKOMGEVING Een onderzoek naar de transfer van de persoonlijke bekwaamheid tot vernieuwen, die is ontwikkeld in een proeftuin van Habiforum, naar de

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Restorative Justice in Europe

Restorative Justice in Europe Restorative Justice in Europe Resultaten van het veldwerk (workstream 2) Deel I: De implementatie en bekrachtiging van de Europese Slachtoffer Richtlijn: state of the art, stappenplan en groeimodel Deel

Nadere informatie