Voorwoord. pagina. Schepen Trees Van Hove. Voorzitter Beheerscomité Drugpunt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. pagina. Schepen Trees Van Hove. Voorzitter Beheerscomité Drugpunt"

Transcriptie

1

2

3 Voorwoord Als we maar gezond zijn. Het is een gekende uitspraak die aantoont dat gezondheid ons hoogste goed is, alles is relatief ten opzichte van gezondheid. Het bevorderen van de ge zondheid en ruimer het welzijn van de bevolking is een niet te onderschatten taak van de lokale overheid. Niet te onderschatten, want er is weinig overeenstemming over hoe dat moet gebeuren en resultaten zijn nauwelijks meetbaar. We zijn ervan overtuigd dat drugpreventie en de aanpak van drugproblemen cruciaal zijn in de gezondheidsbevordering van de bevolking. Al te vaak wordt daarbij enkel stilgestaan bij het terugdringen van verslaving, terwijl de risico s die druggebruik met zich meebrengt, veel verscheidener en acuter zijn. Denk maar aan agressie en verkeersongevallen door alco holgebruik, longkanker door (passief) roken, leermoeilijkheden door cannabisgebruik enzovoort. Ook vanuit de federale en Vlaamse overheden is er hernieuwde aandacht voor de drug problematiek. Federaal werd bijvoorbeeld de alcoholwetgeving begin 2010 gewijzigd, zodat ook de verkoop van alcohol aan banden gelegd wordt. Op Vlaams niveau wordt hard ge werkt aan de concretisering van het Vlaams Actieplan Tabak, Alcohol en Drugs. We zijn er bijzonder trots op dat reeds sinds 2003 de gemeentebesturen van Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte en Sint Martens Latem de nodige aandacht besteden aan drugpreventie en vroeginterventie. We hebben daartoe steeds kunnen rekenen op de inhoudelijke en financiële steun van het provinciebestuur, waardoor we prat mogen gaan op een solide, kwalitatieve drugpreventiedienst, zoals uit dit jaarverslag zal blijken. We rekenen dan ook op de erkenning door de Vlaamse Overheid met de inbedding van de intergemeentelijke drugpreventiediensten in het Vlaams Actieplan. Het Beheerscomité van Drugpunt werd sinds de start van de intergemeentelijke samenwer king tot december 2010 geleid door schepen Jan Vermeulen. Onder zijn voorzitterschap is Drugpunt uitgegroeid tot een voorbeeld in Vlaanderen. Ik zet zijn werk graag verder met dezelfde toewijding en betrokkenheid. Schepen Trees Van Hove Voorzitter Beheerscomité Drugpunt pagina 3

4

5 Inhoud 1. Organisatie 6 Beschrijving van Drugpunt als organisatie, met aandacht voor de link tussen Drugpunt en andere organisaties. 2. Preventie 10 Voorbeelden van hoe Drugpunt preventiewerk in de praktijk brengt. 3. Begeleidingen 19 Overzicht van enkele statistieken rond de begeleidingen van het voorbije werkjaar. 4. Expertise 21 Beschrijving van de gevolgde opleidingen en begeleiding van studenten door Drugpunt. Contact Intergemeentelijke drugpreventiedienst Deinze Zulte Nazareth De Pinte Sint Martens Latem, Drugpunt Preventiewerkers: Tineke Wancour Filip Claeys Kantooradres: Mouterijdreef 20, 9800 Deinze Correspondentieadres: Markt 21, 9800 Deinze tel: 09/ fax: 09/ pagina 5

6 1. Organisatie Actieplan Tijdens werd de werking van Drugpunt voortdurend geëvalueerd aan de hand van een uitgebreid actieplan. Dat actieplan is opgebouwd rond twee strate gieën, preventie en begeleiding en twee randvoorwaarden, netwerking en expertise. Iedere strategie is opgedeeld in operationele doelstellingen en acties. In bijlage vindt u het volledige actieplan met een overzicht van de uitgevoerde acties en een korte toelichting. Werkingsverslag Drugpunt maakt sinds gebruik van een registratiesysteem dat het mogelijk maakt de bestede werktijd te con cretiseren. Dit werkjaar werd het registra tiesysteem aangepast aan de strategieën in het actieplan. Onderstaande grafiek geeft de verdeling van de tijdsbesteding in werk jaar De registratiegegevens liggen in de lijn van voorgaande jaren: Het grootste aandeel is preventie met 33% van de bestede tijd, gevolgd door netwerking, waaronder ook dit jaar ook grotendeels het luik beleid valt dat tot vorig werkjaar apart geregistreerd werd. Het aandeel vroeginterventie stijgt licht van 8% naar 9% Een nieuwe categorie is expertise die met 6% een belangrijk deel van de werking is. Onder expertise vallen de opleidingen die dit werkjaar gevolgd werden (voor namelijk de basisopleiding die Tineke bij VAD volgde) en de expertise die Drugpunt uitdraagt door stagebegeleidingen en be geleiding van schooltaken. Er werden dit werkjaar drie stages begeleid, wat uitzon derlijk veel is. Ook netwerking stijgt gevoelig. Dit wordt mee veroorzaakt door het geregelde overleg in functie van de toekomstige samenwerking met andere Oost Vlaamse drugpreventiediensten. Onder intern overleg vallen de (formele) teamvergaderingen die de drugpreventie werkers met elkaar en eventueel met ex terne deskundigen houden. Pagina 6

7 Personeelsbezetting Drugpunt kan rekenen op een sterk, com plementair team met bijzondere expertise op het vlak van preventie en vroeginterven tie. Er zijn twee preventiewerkers actief: Filip Claeys neemt vooral de vroeginterven tie voor zijn rekening terwijl Tineke Wan cour (4/5) aanspreekpunt is voor het preventiewerk. Beheerscomité Het Beheercomité is het centrale beheers orgaan van Drugpunt. Iedere gemeente heeft een vertegenwoordiger in het Be heerscomité. Daarnaast zitten ook de preventiewerkers, het provinciebestuur en experts in het Beheerscomité. Op 30 juni 2011 was het Beheerscomité als volgt samengesteld: Schepen Trees Van Hove, vertegenwoor diger stad Deinze, voorzitter Beheers comité Schepen Bea Roos, vertegenwoordiger gemeente Sint Martens Latem Schepen Stijn Van de Wiele, verte genwoordiger gemeente Zulte Schepen Thomas Van Ongeval, verte genwoordiger gemeente Nazareth Schepen Lieve Van Lancker, verte genwoordiger gemeente De Pinte Bert Mostien, drugcoördinator provincie bestuur Oost Vlaanderen Koen Berwouts, coördinator Welzijns overleg Regio Gent An Schelpe, Provinciaal Steunpunt Lo kaal Overleg en Vroeginterventie Anneleen De Wilde, diensthoofd wel zijn stad Deinze Filip Claeys, drugpreventiewerker Tineke Wancour, drugpreventiewerker Op 1 januari 2011 werden de bevoegdhe den binnen het schepencollege van stad Deinze herverdeeld. Op deze manier nam schepen Trees Van Hove het voorzitter schap van Drugpunt over van schepen Jan Vermeulen. Er waren bijeenkomsten van het Beheers comité op 7 september november februari mei juni 2011 Website Drugpunt is sterk vertegenwoordigd op het internet met een eigen, uitgebreide web site, een plaatsvermelding in Google Maps en een campagnewebsite en Facebookpa gina voor Meer van Zonder. Het aantal bezoekers op de Drugpunt web site daalde lichtjes van 3712 naar Er waren 2299 unieke bezoekers tegenover 2569 vorig werkjaar. Het aantal pagina weergaves steeg echter van vorig werkjaar naar dit werkjaar. pagina 7

8 Tussen oktober en januari waren er merkelijk meer bezoekers dan vorig werk jaar. Het aantal bezoekers lag lager dan vorig jaar van februari tot mei. Ongeveer 33% van de bezoekers komt rechtstreeks op de site (via punt.be). 20% komt via een link van op een andere site, vooral via en 45% komt op de site terecht via zoekrobots, vooral met zeer precieze zoektermen ( drugpunt, drugpunt.be, ). De belangrijkste pagina s waren de home pagina en contactpagina. De loginpagina werd 211 keer bezocht, wat aantoont dat de website een belangrijk werkmiddel is voor Drugpunt: via de loginpagina kunnen deelnemers aan het LOD en de beheerders verslagen en andere nuttige documenten downloaden. De website van Meer van Zonder werd vorig werkjaar in april gelanceerd, dus een vergelijking met vorig werkjaar is niet mogelijk. Dit werkjaar waren er in totaal 1694 bezoeken door 1217 unieke bezoekers. Die bezoekers bekeken 7276 pagina s (4 per bezoek). Vooral de homepagina en receptenpagina s worden bezocht. 56% van de bezoekers bereikt de site via zoekrobots. De duidelijke zoekterm meer van zonder wordt daarbij het meest gebruikt, maar ook bezoekers die zelf limonade maken, recepten alcoholvrije cocktails of smoothie recept ingeven, komen op terecht. Pagina 8 24% van de bezoekers komen rechtstreeks, 20% komt via een link van op een andere website, vooral maar ook reth.be en De fanpagina op Facebook kan rekenen op 108 volgers. Er werden het voorbije werk jaar 9691 berichten weergegeven. Samenwerking in tergemeentelijke drug preventiediensten In Oost Vlaanderen zijn er verschillende intergemeentelijke drugpreventiediensten actief. Sinds 2 jaar worden er tussen de verschillende diensten gesprekken gevoerd voor een actievere samenwerking. Drug punt stond mee aan de wieg van dit over leg. Dit werkjaar werd de mogelijke samen werking concreter ingevuld. Dat leidde tot gesprekken op beleidsniveau en een engagementsverklaring. In de engagementsverklaring werden de krijt lijnen voor de samenwerking uitgetekend en enkele meetbare doelstellingen geformuleerd. Acht intergemeentelijke drugpreventie diensten zullen vanaf 1 januari 2012 een gemeenschappelijke roepnaam hanteren: Drugpunt, preventiedienst. Dit facilieert de bekendmaking van de dienst en de net werking op regionaal, provinciaal en Vlaams niveau. Het aannemen van de nieuwe roepnaam gaat gepaard met een nieuwe huisstijl en een ruime bekenma kingscampagne.

9 De krijtlijnen en doelstellingen die in de engagementsverklaring uitgetekend werden, vormen de basis voor een kwali tatieve, gelijkaardige werking met voldoen de ruimte voor een blijvende lokale invulling. De meetpunten in de engagementsver klaring worden geconcretiseerd in een actieplan met gemeenschappelijke operati onele doelstellingen dat in werkjaar in voege treedt. Netwerking Een drugfenomeen benaderen vanuit een geïsoleerde positie heeft geen zin. Niet alleen onderhoudt Drugpunt positieve contacten met andere (drugpreventie) diensten, we nemen ook actief deel aan verschillende overlegmomenten op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau. Regionaal is Drugpunt al jaren actief lid van Welzijn en Preventie in Deinze. Het overlegorgaan werkte dit jaar quasi exclu sief rond kansarmoede. De participatie van Drugpunt aan Boterhammen in Brieljant werd door de grote werkdruk dit werkjaar tijdelijk teruggeschroefd. Provinciaal zorgt Drugpunt voor de vertegenwoordiging van de inter gemeentelijke drugpreventiediensten in PARDOV, de Oost Vlaamse provinciale adviesraad rond het drugfenomeen. Filip Claeys zetelt als vertegenwoordiger van de Oost Vlaamse intergemeentelijke preventiewerkers, schepen Bea Roos vertegenwoordigd de gemeentebesturen. Het Vlaams Actieplan Tabak, Alcohol en Drugs voorziet een rol voor de LOGO s. Drugpunt wil goeie relaties met de LOGO s uitbouwen en is daartoe lid van de AV van LOGO Gezond+ en van de Regioraad van Zuid Oost Vlaanderen. In het kader van de Vroeginterventie die Drugpunt aanbiedt, zetelt Filip Claeys in de netwerkstuurgroep van regio Deinze Eeklo Gent van Integrale Jeugdhulp. Op Vlaams niveau tenslotte is Drugpunt vorig werkjaar lid geworden van de Vereniging voor Alcohol en andere Drug problemen (VAD). Jeugd & School en de Onderwijsraad van Deinze zijn twee belangrijke vergaderingen voor de band met het onderwijs in Deinze. De actieve participa tie van Drugpunt aan deze overleg momenten zorgt voor een unieke wissel werking die het drugpreventiewerk faciliteert. pagina 9

10 2. Preventie Het hoeft geen betoog dat preventie centraal staat in een preventie dienst. Dat gaat een stuk verder dan sensibiliseringscampagnes of eenmali ge acties: Drugpunt probeert preven tie structureel in te bedden in de werking van organisaties en vereni gingen. We lichten enkele preventie ve acties en maatregelen toe in dit hoofdstuk. Lokaal Overleg Drugs Iedere gemeente heeft een eigen Lokaal Overleg Drugs (LOD). Het LOD maakt uit wisseling tussen verschillende betrokken sectoren (jeugdwerk, politie, onderwijs, gemeentebestuur, welzijnsactoren, ) mogelijk, vangt relevante signalen op en maakt de uitvoering van projecten in de gemeente mogelijk. De LOD s vormen op die manier de speerpunten van Drugpunt. LOD Deinze Deinze heeft door de inbreng van de scholen en de betrokkenheid van CAW en CGG een bijzonder LOD met een rijke ge schiedenis. Ook dit werkjaar was het LOD bijzonder actief en creatief. In het najaar van 2010 werd vooral gewerkt rond de lancering van Meer van Zonder met bij zondere aandacht voor het startmoment op 4 december en de herwerking van de engagementsverklaring. Later op het werkjaar werden de onderwerpen diverser, met blijvende aan dacht voor alcoholpreventie en de bespre king van PRIMA (zie verder) rond werken met kwetsbare jongeren. Er waren bijeenkomsten van LOD Deinze op 14 september 16 november 15 februari 10 mei LOD Zulte Ook dit werkjaar was er een actieve werking van het LOD in Zulte ondanks de beperkte samenstelling van de groep. Het organiseren en opvolgen van Meer van Zonder en Gotcha!/Preventcha! vergden de meeste aandacht. Ook de bekend making van Drugpunt en een voorstelling van nuttige websites kwamen, naast een aantal kleinere onderwerpen, aan bod. LOD Zulte kwam bijeen op: 7 oktober 14 januari 25 maart 24 juni pagina 10

11 LOD Nazareth Na de ontwikkeling van Meer van Zonder was LOD Nazareth aan een nieuw onderwerp toe. Dat onderwerp ligt in de lijn van Meer van Zonder met de aandacht voor alcoholmisbruik door jongeren. LOD Nazareth kan steevast op een bijzonder grote interactieve inbreng rekenen vanuit zeer diverse sectoren. Er waren bijeenkomsten op 23 september 10 februari 29 maart 26 mei LOD De Pinte Ook in LOD De Pinte vulde de aanpak van Meer van Zonder binnen de gemeente de agenda. Het beperkte aantal bijeen komsten werd bijna uitsluitend hieraan gewijd, met een zeer creatieve en actieve lancering van het project tot gevolg. Het LOD in De Pinte kwam samen op: 14 december 31 maart 16 juni LOD Sint Martens Latem Het LOD in Sint Martens Latem mocht in het begin van het werkjaar rekenen op erg veel belangstelling vanuit de (oudervereni gingen van de) scholen. Door het grote aan tal nieuwe gezichten werd aanvankelijk Pagina 11 stil gestaan bij de rol van het LOD in Sint Martens Latem. Ook in deze gemeente werd verder vooral gefocust op het opstar ten van Meer van Zonder. Er waren twee samenkomsten van het LOD en een samenkomst specifiek ter voorbereiding van het PAD (zie verder). 21 oktober 10 december (PAD) 23 mei Meer van Zonder Alcoholgebruik is steeds nadrukkelijker een thema in het preventielandschap. Ook dit werkjaar was dit erg merkbaar, bij voorbeeld door signalen van toenemende alcoholgerelateerde problemen op scholen, strenger toezicht op de alcohol wetgeving op evenementen en een stijgend aantal vragen over alcohol tijdens vroeginterventie. Vorig werkjaar werd de campagne Meer van Zonder gelanceerd om rond de alcoholproblematiek op evenementen te werken. Meer van Zonder is een positieve campagne die het alcoholvrije aanbod op evenementen (fuiven, recepties, school feesten, eetfestijnen, ) in de kijker plaatst en organisatoren sensibiliseert. Dit werkjaar werd meer dan ooit duidelijk dat Meer van Zonder een erg krachtige campagne is met zeer uiteenlopende toepassingsmogelijkheden en erg positieve feedback. De komende jaren zal Meer van Zonder het speerpunt van het preventie werk van Drugpunt blijven.

12 Waar Meer van Zonder vorig werkjaar in Nazareth opgezet werd, is de campagne dit werkjaar langzaam aan uitgebreid naar de volledige Drugpunt regio. In Zulte en Deinze gebeurde dat met een start moment, respectievelijk op 23 november en 4 december In De Pinte werd er gekozen voor een voorstelling op iedere gemeentelijke adviesraad. In Sint Martens Latem tenslotte werden de eerste voorbereidingen getroffen binnen het LOD om de campagne in de gemeente te lanceren. actief de website en facebook pagina van Meer van Zonder en bracht Meer van Zonder ter sprake op heel wat overleg momenten, adviesraden en andere initiatieven. Talloze evenementen en verenigingen hebben Meer van Zonder dit werkjaar toegepast. Naast de verenigingen komen ook de gemeentebesturen steeds nadrukkelijker op de voorgrond. Er verschenen artikels in de meeste gemeentelijke infokranten, iedere gemeente paste de campagne toe op eigen evenementen en zowel Zulte als Nazareth kochten eigen Meer van Zonder glazen aan om uit te lenen en zelf te gebruiken. Ouders: Games, meer dan een spel Drugpunt investeerde in bidons met kraantje voor alcoholvrije cocktails en extra glazen en opbergboxen, onderhield Het internet is een belangrijk communi catiemiddel voor Meer van Zonder. Met 1694 bezoeken doet de campagnewebsite het behoorlijk goed. Ook de fanpagina op Facebook kan rekenen op geregelde aan dacht (zie eerder, website ). De parallellen tussen grenzeloos durg gebruik en grenzeloos gamen werden de laatste jaren steeds vaker gelegd. Grenze loos gamen werd daardoor een belangrijk nieuw onderwerp voor Drugpunt. Ook dit werkjaar werd aandacht aan dit fenomeen besteed. De infoavond Games: meer dan een spel werd uitgewerkt door het CAT in samen werking met de Bond Moyson. Drugpunt organiseerde de avond in Sint Martens Latem in samenwerking met de Gezins bond en in De Pinte in samenwerking met Opvoedingspunt. KA Erasmus Deinze De Pinte programmeerde de infoavond ook. Gedurende de voorbije twee werkjaren werd de infoavond op die manier in iedere gemeente van de Drugpunt regio één of twee keer gegeven. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag tot begeleiding van jongeren met grenzeloos gamegedrag, werd in de schoot pagina 12

13 van de provinciale werkgroep vroeg interventie een begeleidingsmodule rond deze problematiek uitgewerkt. Drugpunt paste deze module reeds toe (zie verder, begeleidingen ), ondanks het uitblijven van de bekendmaking van dit aanbod. Er werd een groepswerk van HoGent begeleid om dit aanbod komend werkjaar bekend te maken. Basisonderwijs: PAD Het Preventiepakket Alcohol en Drugs (PAD) voor leerlingen van het zesde leerjaar is on dertussen het klassieke speerpunt van het drugpreventiewerk in het basisonderwijs. Het PAD omvat een inleidende les door poli tie (Deinze en Zulte) of door de drug preventiewerker (Nazareth, De Pinte en Sint Martens Latem), een lessenreeks Con tactsleutels: instappen, gebracht door de leerkracht en een afsluitende fuif (Sint Martens Latem) of getuigenis, door sprekers van De Eenmaking. In het kader van het PAD wordt ook een infoavond voor ouders aangeboden. Vorig werkjaar besliste het LOD van De Pinte om deze infoavond niet te organiseren in De Pinte. In Nazareth werd de infoavond afge last wegens te weinig inschrijvingen (12). In de andere drie gemeenten vonden wel infoavonden plaats. Het aantal aanwezigen was het grootst in Sint Martens Latem (ong. 60 ouders), waar de infoavond gecombineerd wordt met de afsluitende fuif voor de leerlingen. Waar de infoavond niet plaatsvond, werd de brochure jongeren en druggebruik aan alle ouders verspreid. Secundair onderwijs Het hoeft geen betoog dat het secundair onderwijs een belangrijke partner is voor Drugpunt. Niet alleen is het een rechtstreekse link met een belangrijke doelgroep, er wordt ook erg veel secundair onderwijs ingericht in de regio. Het aanbod vanuit Drugpunt aan secundair onderwijs is erg breed. Beleidsmatig: DOS, leerlingenbevraging en Codi Dit werkjaar werd het PAD voor het eerst toegepast in de basisscholen van Nazareth. Daarmee bereikt Drugpunt alle basis scholen in de volledige regio. Pagina 13 Alle scholen in de regio hebben een eigen drugbeleid (Drugbeleid Op School: DOS). Een goed beleid is echter steeds in beweging. Scholen hebben dan ook voort durend nood aan begeleiding om hun beleid te actualiseren en in te bedden in een breder gezondheidsbeleid.

14 Drugpunt biedt deze begeleiding aan en maakt daarvoor gebruik van het DOS pakket dat door VAD ontwikkeld werd. Dit werkjaar werd een proces opgezet over meerdere werkjaren om tot een volledige evaluatie en eventuele bijsturing van het drugbeleid van KA Erasmus te komen. De inbedding van het drugbeleid in het gezondheidsbeleid is een onderwerp dat geregeld aan bod komt binnen LOD Deinze. Daarnaast was het een specifiek onderwerp binnen de werkgroep samen werking scholen politie van Jeugd & School Deinze. De leerlingenbevraging van VAD biedt de school interessante inzichten om een drug beleid op te baseren. Drugpunt stimuleert de scholen om aan deze bevraging deel te nemen. Leiepoort, campus Sint Theresia nam opnieuw deel aan de bevraging. Drug punt verzorgde het intakegesprek met de verantwoordelijke van de school. Op vraag van de schooldirectie gaf Drug punt een toelichting bij het eventuele gebruik van drughonden op school tijdens een Codi vergadering (coördi natievergadering van directies van Deinse en Aalterse scholen). Leerkrachten: basisvorming en WorkShOp De bespreekbaarheid van het drug fenomeen vergroten is een preventieve doelstelling. Leerkrachten vormen op school daartoe een belangrijke schakel. Ze geven echter dikwijls aan zich niet bekwaam genoeg te voelen om met leer lingen over drugs in gesprek te gaan. Om hieraan tegemoet te komen, werd in samenwerking met de lokale politie Deinze Zulte de basisvorming drugs en druggebruik in het leven geroepen. De basisvorming werd vorig schooljaar voor het eerst aangeboden en dit schooljaar herhaalt. Twee scholen gingen in op het aanbod. Op Leiepoort, Sint Vincentius werd de vorming drie keer georganiseerd voor het volledige lerarenkorps. KA Erasmus herhaalde de vorming voor geïnte resseerde personeelsleden. In totaal werden iets meer dan 90 leerkrachten en ander personeel bereikt. Samen met drugspreventiedienst Aalter Knesselare Maldegem organiseert Drugpunt halfjaarlijks WorkShOp, een vormings namiddag voor leerlingen begeleiders, leerkrachten en CLB medewerkers van het secundair onderwijs. Dit werkjaar vonden WorkShOps plaats in oktober en februari. op 15 oktober kwam het JAC zijn werking op interactieve manier voorstellen in Aalter. Op 17 februari was het de beurt aan therapeute Lut Celie die een gesmaakte lezing bracht over hoe jongeren hun gevoelens uiten in gedrag. Beide WorkShOps werden po sitief geëvalueerd. pagina 14

15 Leerlingen: 6de humane, Voelwijzer, Verkeers2daagse Drugpreventie op school heeft pas zin wanneer er structureel aandacht voor is. Specifieke in tijd beperkte acties zijn slechts zinvol wanneer ze een structurele bespreekbaarheid en aanpak onder steunen. Daarom stimuleert Drugpunt scholen in eerste instantie in het uit bouwen en hanteren van een drugbeleid met voortdurende aandacht voor preven tie. Scholen die ad hoc acties willen opzet ten, kunnen op vraag wel beroep doen op Drugpunt. Voor de tweede graad maakte Drugpunt tot vorig werkjaar gebruik van Voelwijzer, een pakket van het CAT Infopunt. Dit werk jaar werd dat pakket volledig vernieuwd, al bleef de naam behouden. Aan de hand van videofragmenten en actuele foto s wordt een interactieve discussie opgezet rond drugs en druggebruik. Daarbij wordt dieper ingegaan op een aantal gevoelsmati ge aspecten. De vernieuwde voelwijzer werd dit schooljaar aan alle derdejaars van Leiepoort, campus Sint Hendrik gebracht. Op vraag van KA Eramus werd een vol ledige voormiddag gewerkt met de 6de Humane Wetenschappen om hun inzicht in de werking van drugs en druggebruik te ver groten. De voormiddag werd gehouden in JC Brieljant en volledig op maat van de cursus adolescentiepsychologie van de klas opgebouwd. Rotary Club Deinze organiseert reeds jaren lang de verkeers2daagse in samen werking met de CLB s in de Brielpoort in Deinze. Alle laatstejaars van de Deinse secundaire scholen en VIBSO Leieland uit Pagina 15 Zulte doorlopen daar verschillende work shops. Ook dit jaar verzorgde Drugpunt een eigen workshop waarin aan de hand van een interactieve quiz de kennis van de deelnemers bijgeschaafd werd. Daarnaast haalde Drugpunt de Fantmobiel van VAD naar de Brielpoort en werd met de lokale politie nagedacht over een workshop rond alcohol in het verkeer. Leerlingen: Workshopnamiddag VIBSO Ieder schooljaar besteedt VIBSO Leieland uit Zulte aandacht aan een specifiek aspect van hun gezondheidsbeleid. Dit schooljaar stond middelengebruik op de agenda. Gedurende een volledig werkjaar werd in alle groepen rond middelengebruik in de ruimste zin van het woord gewerkt. De school deed beroep op Drugpunt voor het invullen van de verschillende momen ten en voor het uitwerken van een af sluitende workshopnamiddag voor alle leerlingen. Op die workshopnamiddag werd de politie ingeschakeld met de promillebrillen, werd met alcoholvrije cocktails geëxperimenteerd in het kader van Meer van Zonder, was er een infostand in de Fantmobiel en kregen de leerlingen een aangepaste drugquiz voorgeschoteld. Door de school zelf werden nog een aantal andere workshops uitgewerkt rond sport (als gezond alternatief voor druggebruik) en gamen. De workshopnamiddag was een gesmaakt initiatief. De alcoholvrije cocktail die tot lekkerste werd verkozen door de leerlin gen werd met veel succes geschonken op de opendeurdagen van de school.

16 Jeugdverenigingen en organisatoren Onderwijs is niet de enige manier om jongeren te bereiken. Drugpunt hecht er veel belang aan om jongeren ook langs andere kanalen te bereiken. Jeugdvereni gingen en evenementen vormen daarbij de doelgroep bij uitstek. Jeugdraad Iedere gemeente heeft een goed uit gebouwde jeugdraad. Drugpunt maakt daar gretig gebruik van door geregeld aanwezig te zijn op de jeugdraden. Dit werkjaar gebeurde dat vooral in het kader van Meer van Zonder, maar in Zulte werd ook rond Preventcha! gewerkt (zie verder) en in Nazareth kwam een vraag rond cocaïne gebruik aan bod. Coördinatievergaderingen Nog in Zulte werd gestart met coördinatie vergaderingen tussen het gemeente bestuur, organisatoren, politie, brandweer, Rode Kruis en Drugpunt. Drugpunt was aan wezig op elk van de 6 georganiseerde over leggen. Opnieuw bleek Meer van Zonder een uitgelezen kans om contacten te leg gen en verdere ondersteuning te bieden. In De Pinte is er een jaarlijks fuivenoverleg met alle organisatoren van fuiven, gemeentebestuur en politie. Er was een uit gebreide voorstelling van de werking en van Meer van Zonder. Meer van Zonder zal geïntegreerd worden in de Fuifkoffer die de gemeente uitbouwt. Jokri Eke In Nazareth ging Drugpunt in op de vraag van Jokri Eke om een namiddag rond alcohol en drugs te verzorgen. Niet alleen werden er alcoholvrije cocktails gemaakt, er was ook een informatief moment voor de jongeren en hun ouders. Fuifbuddies De fuifbuddies opleiding werd opnieuw georganiseerd in Zulte. Tijdens de fuif buddies komen verschillende veiligheids aspecten in het organiseren van fuiven aan bod. De opleiding wordt verzorgd door de brandweer, politie en Drugpunt. Gotcha! / Preventcha! Op vraag van het gemeentebestuur van Zulte, werd bijzondere aandacht besteed aan de band met de jeugdverenigingen in Zulte. Daarvoor werd Gotcha!/Preventha! opgezet. Meer dan 50 jongeren uit de Zultse jeugdverenigingen namen deel aan een grootscheepse Gotcha, een klassiek moordspel. Via verschillende contact momenten werden de verenigingen onder tussen aangespoord om uiteenlopende (creatieve) preventieve acties te onder nemen. Gotcha!/Preventcha! kende dit werkjaar een wisselend succes en loopt nog tot september. pagina 16

17 Omgevingsanalyse Het drugfenomeen is grotendeels een illegaal, maatschappelijk fenomeen. Daar door valt het erg moeilijk in kaart te bren gen. Verschillende sectoren zijn betrokken (onderwijs, justitie, hulpverlening, ), maar hun cijfergegevens zijn onvolledig en onvergelijkbaar. Op vraag van het gemeentebestuur van Zulte, organiseerde Drugpunt een om gevingsanalyse voor het drugfenomeen in de gemeente. Daarbij werden enerzijds bestaande cijfergegevens geanalyseerd en werden anderzijds een kwalitatieve en kwantitatieve bevraging opgezet. Zoals verwacht waren de resultaten van de analyse beperkt. Toch konden enkele opmerkelijke conclusies getrokken worden: de bekendmaking van Drugpunt blijft een voortdurend aandachtspunt de Zultste bevolking hecht veel belang aan drugpreventie en vroeginterventie alcohol wordt heel nadrukkelijk als aandachtspunt genoemd het grootste deel van de bevolking is ooit geconfronteerd met illegaal drug gebruik in Zulte de cijfergegevens vanuit de hulp verlening zijn dermate ontoegankelijk en de registratie is zo verschillend dat iedere meta analyse onmogelijk is. De volledige omgevingsanalyse is beschik baar bij Drugpunt. Een analyse is zo arbeidsintensief dat het binnen de huidige middelen van Drugpunt onmogelijk is om ze voor iedere gemeente te herhalen. Pagina 17 Informatieverspreiding Drugpunt heeft het verspreiden van informatie over drugs en druggebruik als expliciete taak. Dat gebeurt op verschillende manieren. Primo is er een algemene verspreiding van informatie via de website en digitale nieuwsbrief van Drugpunt. Er is zowel een nieuwsbrief van Drugpunt als van Meer van Zonder, telkens met enkele honderden geabonneerden. Er werden in totaal 9 nieuwsbrieven verspreid. Secundo onderhoudt Drugpunt een gratis folderaanbod. Daarin worden vooral de meest gangbare folders van VAD aan geboden. Het folderaanbod werd verschillende keren geraadpleegd, door leerlingen (van basisonderwijs tot hoger onderwijs) in functie van schooltaken en door jongeren en ouders die met een per soonlijke vraag te rade kwamen. Een relevant deel van de folders werd ook aan geboden op verschillende acties op locatie (coördinatievergaderingen, infoavonden, verkeers2daagse, ). Tertio verspreid Drugpunt relevante folders aan specifieke doelgroepen. Dit werkjaar werden onder meer de ouderfolder en de folder feestwijzer voor het jeugdwerk ruim verspreid. De OCMW s kregen de folders rond het opstellen van een drug beleid voor een sociale dienst en omgaan met cliënten met een alcohol of drug probleem in de bus. Diensten die met per sonen met een verstandelijke handicap werken, kregen een staal van de zonder boe of bah folders toegestuurd. Telkens is er de kans om bijkomende folders gratis bij te bestellen.

18 Tenslotte krijgt Drugpunt geregeld verscheidene gerichte infovragen. Naast productinformatie of adviesvragen komen vaak ook vragen rond preventie(pakketten) aan bod. Het gros van de vragen wordt gesteld vanuit de Drugpunt regio, maar nu en dan komt er een vraag van elders uit Vlaanderen. Zo beantwoordde Drugpunt onder meer vragen aan de jeugddienst van Brugge, preventiedienst van Waregem en scholen en studenten uit Gent, Zwijnaar de, Vorselaar en Koekelare. Werelddag zonder tabak In samenwerking met de dienst welzijn, werd voor het stadspersoneel van Deinze een specifieke actie georganiseerd. Tijdens twee rookvrije pauzes kregen alle personeelsleden s voormiddags een tas soep en s namiddags een alcoholvrije cocktail aangeboden als alternatief voor de sigaret. Meteen een mooie gelegenheid om Meer van Zonder onder de aandacht te brengen. Tenslotte werd een infoavond met tabakoloog Danny Van Laethem georganiseerd. De avond vond echter niet plaats wegens te weinig inschrijvingen. Tabak is een product dat nauwelijks aan bod komt in de werking van Drugpunt. Ook op Vlaams niveau is er een duidelijk onderscheid tussen de aanpak van alcohol en illegale drugs enerzijds en tabak anderzijds. Drugpunt heeft wel een folder aanbod rond tabak en roken komt uit gebreid aan bod binnen het PAD in het basisonderwijs. Op 31 mei vond de werelddag zonder tabak plaats. Deze gelegenheid was voor Vigez en de LOGO s de aanleiding tot de Vlaamse actie Rokers verdienen een beloning. Rokers die zich engageerden om die dag 24 uur niet te roken en zich registreerden op de website konden een prijs winnen. Op vraag van LOGO Gezond+ werkte Drug punt mee aan de bekendmaking van de campagne in de Drugpunt regio. Er werden onder meer folders en affiches verspreid aan de huisartsen en op de Drugpunt web site werd een uitgebreide pagina aan (stop pen met) roken gewijd. pagina 18

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

Lokaal Overleg Drugs Zulte. Verslag donderdag 30 januari 2014. Toelichting en terugblik

Lokaal Overleg Drugs Zulte. Verslag donderdag 30 januari 2014. Toelichting en terugblik Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag donderdag 30 januari 2014 Aanwezig Verontschuldigd Michaël Vandemeulebroecke (schepen), Tom Heyerick (politie Deinze-Zulte), Dominique Laquiere (Sociaal Huis), Philippe

Nadere informatie

Het actieplan van Drugpunt Lokeren Berlare Zele bestaat uit 2 strategische doelstellingen:

Het actieplan van Drugpunt Lokeren Berlare Zele bestaat uit 2 strategische doelstellingen: Actieplan Drugpunt, Berlare, Zele Het actieplan van Drugpunt Berlare Zele bestaat uit 2 strategische doelstellingen: 1. Preventie van alcohol en andere drugs 2. Vroeginterventie Daarnaast: Essentiële randvoorwaarden

Nadere informatie

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen Drugpunt 24 februari 2015 Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen DRUGPUNT TEAM Filip Claeys filip.claeys@drugpunt.be 09/381 86 63 of 0498

Nadere informatie

Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 19 oktober 2015. Nieuws. Koap

Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 19 oktober 2015. Nieuws. Koap Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 19 oktober 2015 Aanwezig Michaël Vandemeulebroecke (schepen), An Schelpe (Provinciaal Steunpunt), Tinneke Meheus (OCMW Zulte), Tom Heyerick (politiezone Deinze-zulte),

Nadere informatie

Lokaal Overleg Drugs Deinze. Verslag 10 maart 2014. Nieuws

Lokaal Overleg Drugs Deinze. Verslag 10 maart 2014. Nieuws Lokaal Overleg Drugs Deinze Verslag 10 maart 2014 Aanwezig Verontschuldigd Etienne Carrette (Voorzitter), Chris Van Heule (SAR), Hilde De Splenter (PZ Deinze- Zulte), Florence Cools (stagiaire PZ Deinze-Zulte),

Nadere informatie

Werkgroep DeMo -Deinze motiveert

Werkgroep DeMo -Deinze motiveert Werkgroep DeMo -Deinze motiveert 27 januari 2014 Deinze motiveert zet in op een waarderende benadering van leerkrachten, leerlingen en hun ouders en zet hen aan tot actie vanuit talenten, interesses en

Nadere informatie

Alcohol- en drugpreventie op school.

Alcohol- en drugpreventie op school. Alcohol- en drugpreventie op school. Aan de slag! Voor leerkrachten in het secundair onderwijs Alcohol, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen zijn niet weg te denken uit de leefwereld van

Nadere informatie

NOG TIJD ZAT voor een enquête

NOG TIJD ZAT voor een enquête 13/11/2014 NOG TIJD ZATvoor een enquête Waarom? Wie? Voorstelling resultaten enquêtes en geplande acties NOG TIJD ZAT voor een enquête Enquête jongeren - algemeen 1668 jongeren 62% van 12 tot 15 jaar 29%

Nadere informatie

Aan de slag met de leerlingenbevraging

Aan de slag met de leerlingenbevraging Aan de slag met de leerlingenbevraging Programma Introductie Resultaten VAD- leerlingenbevraging Actieplan DOS Introductie Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs Preventie en hulpverlening Methodiek

Nadere informatie

Activiteitenplan Dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem Periode 2009-2011

Activiteitenplan Dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem Periode 2009-2011 Activiteitenplan Dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem Periode 2009-2011 0. Inleiding Dit Activiteitenplan vermeldt alle concrete operationele doelstellingen en activiteiten voor de dienst Drugspreventie

Nadere informatie

Lode Duchi (jeugddienst), Tineke Wancour (Drugpunt)

Lode Duchi (jeugddienst), Tineke Wancour (Drugpunt) Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 19 januari 2015 Aanwezig An Schelpe (provinciaal steunpunt), Tom Heyerick (politie Deinze Zulte), Tinneke Meheus (OCMW Zulte), Lore De Clercq (LOGO Gezond+),

Nadere informatie

Lokaal Overleg Drugs Deinze Verslag vergadering maandag 7 maart Nieuw. Vacature

Lokaal Overleg Drugs Deinze Verslag vergadering maandag 7 maart Nieuw. Vacature Lokaal Overleg Drugs Deinze Verslag vergadering maandag 7 maart 2016 Aanwezig Trees Van Hove (Schepen), De Meulemeester Christine (Leiepoort, campus Sint-Hendrik), Johan De Smet (sportraad Deinze), Chris

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Lokaal Overleg Drugs Nazareth. Verslag 18 september 2014. Nieuws

Lokaal Overleg Drugs Nazareth. Verslag 18 september 2014. Nieuws Lokaal Overleg Drugs Nazareth Verslag 18 september 2014 Aanwezig Verontschuldigd Els Delarue (leerkracht 6 de leerjaar GBS Nazareth), Klaartje Denoyette (KLJ Nazareth), Jens Vandenberghe (KLJ Nazareth),

Nadere informatie

Voorwoord. pagina. Jan Vermeulen Voorzitter beheerscomité Drugpunt

Voorwoord. pagina. Jan Vermeulen Voorzitter beheerscomité Drugpunt Voorwoord Opvoeden is al lang geen evidentie meer. Het is een proces van vallen en opstaan dat sterk beïnvloed wordt door de onzekerheden die de snelle maatschappelijke evolutie met zich meebrengt. Steeds

Nadere informatie

Lokaal Overleg Drugs Nazareth Verslag vergadering 22 september Alcolab. Kennismaking Ward

Lokaal Overleg Drugs Nazareth Verslag vergadering 22 september Alcolab. Kennismaking Ward Lokaal Overleg Drugs Nazareth Verslag vergadering 22 september 2016 Aanwezig Katlijn Blanchaert (jeugdconsulent), Danny Vercaigne (School van Morgen), Eline Carty (KLJ Nazareth), Lotte Brulez (KLJ Nazareth),

Nadere informatie

Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs

Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs Gezondheidsbeleid in Vlaamse scholen VIGeZ 2013 i.s.m. VAD en Logo s Guido Van Hal Indicatorenmeting 2012 Rapport te raadplegen op www.vigez.be Op welke gezondheidsthema

Nadere informatie

Visietekst drugbeleid

Visietekst drugbeleid TU1.UT TUVisie TU2.UT TUHet TU3.UT TUDrugpuntUT TUA.UT TUDrugsUT TUB.UT TUComplex TUC.UT TUKritisch TUA.UT TUGeïntegreerd TUB.UT TUGlobaal TUC.UT TUDrie TUD.UT TULange TUE.UT TUIntergemeentelijke TUF.UT

Nadere informatie

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Kennismaking Preventiewerker van het Alcohol- en drugteam De Meander De Meander is onderdeel van het Centrum voor Geestelijke

Nadere informatie

DOS-BELEIDSPLAN

DOS-BELEIDSPLAN DOS-BELEIDSPLAN 2017-2018 DRUGS OP SCHOOL Inhoud 1 Visie DOS... 2 2 Vier pijlers... 3 2.1 Regelgeving met duidelijke grenzen en consequenties... 3 2.2 Begeleiding... 6 2.2.1 Wie doet wat bij VERMOEDEN

Nadere informatie

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS of TAD-beleid 1 Als school heeft u de

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem

WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem Werkingsjaar 2011 Dit verslag vermeldt alle activiteiten die de dienst Drugspreventie heeft verwezenlijkt in het werkingsjaar 2011. Dit

Nadere informatie

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid brugge.be/preventie sherrie smith Dreamstime Stock Photos PREVENTIE CHECKLIST DOS of TAD-beleid Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS of TAD-beleid 1 Als school heeft u de

Nadere informatie

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV 'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV +HWJHPHHQWHOLMNDDQERGYDQGUXJSUHYHQWLHHQ YURHJLQWHUYHQWLHLQ$VVHQHGH 'UXJSUHYHQWLHGLHQVW$VVHQHGH 0DUNW*HPHHQWHKXLV $VVHQHGH %HVWHGLUHFWLH %HVWHOHHUNUDFKWHQHQOHHUOLQJHQEHJHOHLGHUV

Nadere informatie

Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk

Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk Voorstelling CAD Limburg Hulpverlening Enerzijds hebben wij bij de CAD verschillende hulpverleners ter beschikking. Dit zijn mensen die iedere dag bezig zijn met de begeleiding

Nadere informatie

Lokaal Overleg Drugs Deinze Verslag vergadering 12 oktober Nieuws. De Katrol

Lokaal Overleg Drugs Deinze Verslag vergadering 12 oktober Nieuws. De Katrol Lokaal Overleg Drugs Deinze Verslag vergadering 12 oktober 2015 Aanwezig Trees Van Hove (schepen stad Deinze), Johan De Smet (voorzitter sportraad Deinze), Stephanie Debeurme (Leiepoort, campus Sint-Hendrik

Nadere informatie

Nieuws. Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 16 oktober 2014

Nieuws. Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 16 oktober 2014 Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 16 oktober 2014 Aanwezig Verontschuldigd An Schelpe (provinciaal steunpunt), Tom heyerick (politie Deinze-Zulte), Dirk Goeminne (OCMW Zulte), Michaël Vandemeulebroecke

Nadere informatie

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst)

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Programma Timing 9u00-9u15 9u15-10u15 10u15-10u30 10u30-11u30 11u30 Inhoud Verwelkoming Workshop deel I Pauze Workshop deel II Broodjesmaaltijd

Nadere informatie

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 Brussel, 14 juni 2017 2016 werd voor De DrugLijn het op twee na drukste jaar ooit. In totaal werden 6.544 bellers, skypers, mailers en chatters anoniem

Nadere informatie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie Presenteert Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie (9 september 2014) http://www.skillville.be 1 Doelstelling van het pakket Alcohol-, tabak-, en drugspreventie... 4 1.1 Alcohol... 4 1.2 Tabak...

Nadere informatie

Samenwerking scholen - politie

Samenwerking scholen - politie Samenwerking scholen - politie 20 januari 2014 Aanwezigen Verontschuldigden Tania Van Helleputte (VTI), Susan De Coninck (Erasmusatheneum), Ellen Meeus (CLB-GO), Julie Ghijselen (stagiaire Drugpunt), Ellen

Nadere informatie

I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL

I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL Lies D hont, Preventiedienst Brugge Niek Vanmaeckelberghe, CGG Middelpunt West-Vlaanderen Vooronderzoek 1. Probleemanalyse: Wat is het probleem

Nadere informatie

CROSS-OVER 2/12/2014

CROSS-OVER 2/12/2014 CROSS-OVER 2/12/2014 SKILLVILLE: Alcohol, tabak en cannabis Historiek Start Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) september 2012 Impact van het ontwikkelen en inzetten van een educatieve game ter

Nadere informatie

You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen

You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen V.U. Paul Van Deun VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel - januari 2016 D/2016/6030/3 De DrugLijn is een initiatief van VAD - VAD wordt gefinancierd

Nadere informatie

Deel 5: Opvoedingsondersteuning

Deel 5: Opvoedingsondersteuning Deel : Opvoedingsondersteuning ORGANOGRAM INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS Jaarverslag 04 0 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke / Hergomoderator HCA-dienst Ouders Steunen in Opvoeden

Nadere informatie

Basisvorming drugs & & drugge g bruik i

Basisvorming drugs & & drugge g bruik i Basisvorming drugs & druggebruik 1. Drugpunt en PZ Deinze -Zulte 2. Productinformatie: soorten drugs 3. Wetgeving 4. Welke drugs worden door onze leerlingen gebruikt? Inhoud 5. Hoe moeten we dat druggebruik

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

Gemeente X stopt met roken

Gemeente X stopt met roken Logo Antwerpen vzw Lange Leemstraat 372 2018 Antwerpen tel 03/605 15 82 info@logoantwerpen.be www.logoantwerpen.be Gemeente X stopt met roken Basisregels voor lokale activiteiten In het Vlaams actieplan

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Menukaart Ouder worden en alcohol

Menukaart Ouder worden en alcohol Menukaart Ouder worden en alcohol 1 Infosessie Ouder worden en alcohol De gevolgen van alcohol op je gezondheid neemt toe met de leeftijd. Uit cijfers blijkt bovendien dat niet jongeren, maar wel vijftigers

Nadere informatie

VOORWOORD JAARVERSLAG DRUGPUNT LEIE & SCHELDE 3

VOORWOORD JAARVERSLAG DRUGPUNT LEIE & SCHELDE 3 J AARVERSLAG 2011 2012 VOORWOORD JAARVERSLAG DRUGPUNT LEIE & SCHELDE 3 VERKLARENDE WOORDENLIJST Organisaties Andere termen 4 JAARVERSLAG DRUGPUNT LEIE & SCHELDE I NHOUD CONTACT Drugpunt Leie & Schelde

Nadere informatie

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht.

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. i.s.m. Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. Lien Van Oyen & Werner De Wael Gezondheidsconferentie 16 december 2016 1 VIGeZ vzw, 2016, Inhoud Indicatorenbevraging: kader?

Nadere informatie

Voorwoord. Jan Vermeulen voorzitter Drugpunt. Jaarverslag , Pagina 1 van 33

Voorwoord. Jan Vermeulen voorzitter Drugpunt. Jaarverslag , Pagina 1 van 33 Voorwoord In 2007 strandde comadrinken op de tweede plaats in de verkiezing van het woord van het jaar. Comazuipen vervangt de Engelstalige term binge drinking, een fenomeen waarbij groepjes jongeren op

Nadere informatie

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten Overzicht gebruik beleidsprioriteiten CEBVBP01 - BP 1 - Cultureel Erfgoed 1419/001/007/007/005 Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei erfgoedconvenant CEBVBP02 - BP 2 - Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht drugs 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over cannabis en andere drugs De materialen zijn verkrijgbaar bij VAD.

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

Welzijnsoverleg Sint-Martens-Latem Verslag vergadering 21 september. Veerkrachtige gemeente. Gezond ouder worden

Welzijnsoverleg Sint-Martens-Latem Verslag vergadering 21 september. Veerkrachtige gemeente. Gezond ouder worden Welzijnsoverleg Sint-Martens-Latem Verslag vergadering 21 september Aanwezig Kristof Vanden Berghe (schepen), Bea Roos (gemeenteraadslid), Patrick Deraedt (apotheker), Els Hautekeete (gemeentelijke basisschool

Nadere informatie

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date?

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? Als school heeft u de opdracht om te werken rond verschillende gezondheidsthema s, gekaderd in een

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag)

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag) > VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag) Aanwezig: 18 leerlingen Vertegenwoordiging: Vrij Technisch Instituut Leuven, Sint-Theresia-instituut Kortrijk,

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

SESSIE VRIJE TIJD (VRIJE TIJD, GEZONDE TIJD)

SESSIE VRIJE TIJD (VRIJE TIJD, GEZONDE TIJD) SESSIE VRIJE TIJD (VRIJE TIJD, GEZONDE TIJD) VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN > Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid > Gezondheidsconferentie bespreekt voorstellen van:

Nadere informatie

Drugspreventie-beleid

Drugspreventie-beleid Lommel United stelt zich tot doel om voetballers professioneel op te leiden. In kwaliteitsvolle omstandigheden en in een gezonde competitieve én aangenaam constructieve geest wil Lommel United zoveel mogelijk

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Illegale drugs (andere dan cannabis) in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC)

Illegale drugs (andere dan cannabis) in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Illegale drugs (andere dan cannabis) in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Illegale drugs in de BBC Het gebruik van illegale drugs zoals cocaïne, xtc en speed is in iedere Vlaamse

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN?

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? Deinze 4 juni 2013 www.drugpunt.be/heelwatinhuis Drugpunt Leie & Schelde Filip Claeys Sanne Foulon www.drugpunt.be

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht Alcohol 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over alcohol Deze materialen zijn verkrijgbaar bij VAD. www.vad.be,

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

Maat in de shit Studievoormiddag vvsg 17 juni 2009

Maat in de shit Studievoormiddag vvsg 17 juni 2009 Maat in de shit Studievoormiddag vvsg 17 juni 2009 Christophe Kino Preventiewerker CAT Infopunt, deelwerking CGG ECLIPS Gent vzw Maat in de shit Situering CGG Eclips vzw CAT Infopunt Preventiehuis Curatiehuis

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

NODENBEVRAGING HORECA

NODENBEVRAGING HORECA NODENBEVRAGING HORECA VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, wil nagaan hoe er in horecazaken in Vlaanderen omgegaan wordt met alcohol en andere drugs. Daarnaast willen we weten of u,

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING NIEUWSBRIEF MULTIPLUS november 2009 Is dit de eerste keer dat u onze nieuwsbrief ontvangt? Neem dan zeker onze vorige nieuwsbrieven eerst even door. Deze zijn terug te vinden op http://www.multiplus.be/nieuwsbrief.php.

Nadere informatie

Inspiratiemap. voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs

Inspiratiemap. voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs inspiratiemap Inspiratiemap voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs Campagne over cannabispreventie Cannabis is de meest gebruikte illegale drug in Vlaanderen.

Nadere informatie

Thema Subthema Benaming Wat? Omschrijving Foto

Thema Subthema Benaming Wat? Omschrijving Foto Thema Subthema Benaming Wat? Omschrijving Foto Alcohol Alcohol en jongeren: een bundel voor iedereen die rond dit thema aan de slag wil Werkmap Achtergrondinformatie over alcoholgebruik, productinformatie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Interactieve werkvormen in de klaspraktijk Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Lia Blaton, medewerker Onderzoek naar onderwijspraktijk In het kader van de opdracht van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Nadere informatie

DRUGBELEIDSPLAN 2011-2014

DRUGBELEIDSPLAN 2011-2014 DRUGBELEIDSPLAN 2011-2014 1. INLEIDING Het drugbeleidsplan 2011 2014 bouwt verder op het drugbeleidsplan 2007 2010. Leden DOP (drugoverlegplatform): - Lieve Deprez, sociale dienst St.-Rembert Ziekenhuis

Nadere informatie

Actieplan 2015 Preventiedienst Pajottenland

Actieplan 2015 Preventiedienst Pajottenland Actieplan 2015 Preventiedienst Pajottenland De intergemeentelijke preventiewerkers van Vlaams-Brabant stellen de volgende BBC doelstellingen voorop: Doelstelling 1: Sensibiliseren en informeren van de

Nadere informatie

Jakkedoe Preventiedienst Stad Menen

Jakkedoe Preventiedienst Stad Menen Sinds: 1997 Jakkedoe Preventiedienst Stad Menen Frederik Bostyn 056/529.423 frederik.bostyn@menen.be Preventiedienst Stad Menen Yv. Serruysstraat 28 8930 Menen 1.1 De werking en algemene beschrijving van

Nadere informatie

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Doelstelling De leerlijn is een praktisch instrument dat het schoolteam wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol,

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Lokaal Overleg Drugs Nazareth. Verslag 8 mei 2014. Vorig verslag. Nieuws

Lokaal Overleg Drugs Nazareth. Verslag 8 mei 2014. Vorig verslag. Nieuws Lokaal Overleg Drugs Nazareth Verslag 8 mei 2014 Aanwezig Verontschuldigd Philip Van Maldeghem (GBS Nazareth), Margot Verstichel (KLJ Nazareth), Filip De Rho (Sp.a Nazareth), Inge Stevens (OCMW),Charlotte

Nadere informatie

SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID)

SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID) SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID) VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN > Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid > Gezondheidsconferentie bespreekt voorstellen van: gezondheidsdoelstelling

Nadere informatie

Verslag onderwijsraad

Verslag onderwijsraad Stadsbestuur Onderwijs Verslag onderwijsraad Datum Dinsdag 1 december 2015 Begin vergadering 9:30 Einde vergadering 11:30 Volgende vergadering Maandag 22 februari 2016 Aanwezig Verontschuldigd Verslaggever

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 20/04/2016 16/0231 Het brugfigurenproject verhoogt ouderbetrokkenheid in het secundair: eerste resultaten na één jaar werking Stad Gent startte in februari

Nadere informatie

Gemeente X stopt met roken

Gemeente X stopt met roken Logo Antwerpen vzw Lange Leemstraat 372 2018 Antwerpen tel 03/605 15 82 info@logoantwerpen.be www.logoantwerpen.be Gemeente X stopt met roken Basisregels voor lokale activiteiten In het Vlaams actieplan

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Jaarverslag DrugpuntWaas. Sint-Niklaas Beveren Temse Kruibeke Stekene Sint-Gillis-Waas

Jaarverslag DrugpuntWaas. Sint-Niklaas Beveren Temse Kruibeke Stekene Sint-Gillis-Waas . Jaarverslag 2015 DrugpuntWaas Sint-Niklaas Beveren Temse Kruibeke Stekene Sint-Gillis-Waas JAARRAPPORT 2015 DRUGPUNTWAAS 2 VOORWOORD 2015 was een jaar van verandering voor Drugpunt Waas. Op 1 mei startte

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Proceselementen gezondheidsbeleid

Proceselementen gezondheidsbeleid CHECKLIST Tabak Proceselementen gezondheidsbeleid Een gemotiveerd team: Personeel is gemotiveerd om rond roken te werken: beginnen met roken voorkomen en stoppen met roken stimuleren. Over het rookbeleid

Nadere informatie

Stephanie Debeurme ( Leerkracht Sint- Hendrik), Trees Van Hove ( Schepen), Chris Eggermont (CAW Deinze), Tineke Wancour (Drugpunt).

Stephanie Debeurme ( Leerkracht Sint- Hendrik), Trees Van Hove ( Schepen), Chris Eggermont (CAW Deinze), Tineke Wancour (Drugpunt). Lokaal Overleg Drugs Deinze Verslag vergadering 8 december 2014 Aanwezig Etienne Carette (Voorzitter LOD), Geert Wancour ( Coördinator JC Brieljant), Franky De Graeve (Directeur BS OLV Deinze), Willem

Nadere informatie

Cannabis in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC)

Cannabis in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Cannabis in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Cannabis in de BBC Cannabis is de meeste gebruikte illegale drug en het gebruik ervan is wijd verspreid in iedere Vlaamse stad of

Nadere informatie

Een drugbeleid op onze school

Een drugbeleid op onze school Een drugbeleid op onze school 1. Waarom een drugbeleid? We zijn het er allemaal over eens dat jongeren het zeker niet gemakkelijk hebben in onze samenleving. Jongeren met problemen zijn zeer vatbaar voor

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Tania Van Helleputte (VTI Deinze), Trees Van Hove (schepen van onderwijs)

Tania Van Helleputte (VTI Deinze), Trees Van Hove (schepen van onderwijs) Werkgroep DeMo Deinze motiveert 20 maart 2017 Aanwezig John Caron (Leiepoort, campus Sint-Hendrik), Veerle Schoors (VCLB), Elke Standaert (VTI), Peter De Greef (Erasmusatheneum), Lies David (Leiepoort,

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Intervisie Thema: evalueren van werking

Intervisie Thema: evalueren van werking Intervisie Thema: evalueren van werking Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Intervisie, 19 april 2013 Evaluatie van Brede School Evaluatie? Verschillende niveaus? Wie evalueert? Waarom evalueert

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C181 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 21 maart 2017 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (voorzitter/open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Anaïs Gevaert (Chiro Kanjo), Marlies Nachtergaele (Chiro Kanjo),

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie