Jaarverslag Jaarplan 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Jaarplan 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 & Jaarplan 2013

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 DOELSTELLINGEN 3 2 BESTUUR 4 3 ACTIVITEITEN open studies 2. wekelijkse bijeenkomsten 3. opleidingen 4. studiedagen/weekenden 5. studieretraites 6. retraites 7. vieringen 4 KERNGROEP 9 5 KUNST 9 6 ACTIVITEITEN MET EN DOOR DERDEN MEDIA 11 8 HUISVESTING EN INVESTERINGEN 12 9 INFORMATIE SFM REIZEN FONDS KINDEREN VAN RISHIKESH

3 1. DOELSTELLINGEN De SFM (1995) is niet gebonden aan één bepaalde religie of levensbeschouwing en is opgericht met als doel mensen inzicht te geven in hun eigen functioneren en dat van anderen aan de hand van studie van de religieuze en filosofische geschriften en door middel van meditatie. De filosofische en religieuze systemen die bestudeerd worden, komen uit oosterse en westerse tradities, waarbij het uitgangspunt is parallellen te zoeken tussen de diverse tradities (bijvoorbeeld de westerse en christelijke tradities, de Vedanta filosofie en het Boeddhisme). Er zijn universele wetten, die te allen tijde en voor ieder mens gelden en in de geschriften van alle filosofische en religieuze tradities zijn verwoord. De vorm kan verschillen, maar de boodschap is nog zeer actueel en een grote hulp in het leven van de moderne mens. De meeste stromingen en scholen wijzen ons erop dat duurzaam geluk, vrede etc. primair in de mens en niet buiten de mens te vinden is. Deze Filosofie van de Eenheid (FvdE) is hetgeen ons met elkaar verbindt. Het is van het grootste belang dat deze Filosofie zich verspreid in onze maatschappij, omdat zij de basis vormt voor duurzame vrede en harmonie. Innerlijke balans en harmonie zijn dan ook de randvoorwaarden en het werk van de SFM is er dan ook op gericht deze kwaliteiten te bevorderen. De belangrijkste thema's zijn: Kennis De SFM biedt een Leerweg Filosofie en Meditatie. Deze Leerweg van 8 jaar is erop gericht om in algemene zin -bewust te worden van de eigen talenten en mogelijkheden en deze te ontwikkelen om vervolgens, in harmonie met zichzelf en met zijn of haar omgeving, deze talenten aan de samenleving beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt geleerd door de fenomenen heen te kijken, hetgeen essentieel is om de zgn. hogere delen van onze geest, die wij kennen als inspiratie en intuïtie, te ontwikkelen. Meditatie Meditatie is niet alleen een techniek, maar ook een levenshouding. Het essentiële van meditatie is in verbinding willen komen met... Waarmee? Dat wordt niet gezegd, maar het heeft betrekking op onze diepste kern, op ons diepste wezen; wie of wat wij in werkelijkheid zijn. De SFM wenst meditatie te bevorderen en een prominente plaats te geven in onze Westerse samenleving. Teneinde dit op een verantwoorde wijze te doen heeft de SFM een programma 'Leren Mediteren' ontwikkeld en biedt de opleidingen Meditatiebegeleider A en B aan om de integratie van meditatie in de samenleving en in de activiteiten van het dagelijks leven goed te kunnen begeleiden. Organiseren van retraites Retraites zijn een bijzonder krachtig hulpmiddel om (weer) verbinding te maken met jezelf. Iemand beschreef het eens als volgt: een plek met veel stille hoekjes waar je het gesprek met jezelf aan kunt gaan. Het is de tijd en de plaats om dieper door te dringen en achter de woorden en fenomenen verbinding te maken met de essentie. De SFM wenst retraites in onze samenleving te bevorderen en op deze wijze plaatsen voor stilte, bezinning en meditatie aan te bieden, gebaseerd op de FvdE. De SFM organiseert de volgende retraites: Kennisretraites in het kader van de Leerweg, Zomerretraites, en Individuele retraites. Naast deze thema s is er binnen de SFM veel aandacht voor: - nieuwe vormen van onderwijs: Een regel van Gandhi die de SFM probeert te volgen is: Ik ben zeer geïnteresseerd in de Waarheid, mits het een kind is uit te leggen. 3

4 Hiertoe zijn er programma s voor ouders en kinderen. Vanuit de SFM is er ook een nieuwe organisatie die een nieuw onderwijssysteem ontwikkeld, de Schola Nova Vitae. (www.scholanovavitae.eu) - het belang van kunst voor de ontwikkeling van mens en samenleving (fonds Helicon) - Charitatief werk (fonds Kinderen van Rishikesh en fonds Gezin in de knel). 2. BESTUUR Het bestuur bestond per ultimo 2012 uit de volgende leden: Voorzitter : dr. N.M. Jiwa Secretaris : dhr. J.A.H. Nijs Penningmeester : mw. A. Horstman Leden : mw. A.M.E. Pool-Dirven mw. H.J. Fernhout-van der Meulen In 2012 hebben zich de volgende bestuurswisselingen voorgedaan: Dhr. J. Nijs is aangetreden als secretaris. Het bestuur heeft het afgelopen jaar acht openbare vergaderingen gehouden, die in notulen zijn vastgelegd. 4

5 3. ACTIVITEITEN IN 2012 De SFM organiseert activiteiten rond een aantal hoofdthema s die in hoofdstuk 1 beschreven zijn. De activiteiten hebben verschillende vormen: open studies, wekelijkse bijeenkomsten, studiedagen, -weekenden en retraiteweken. De volgende activiteiten hebben in 2012 plaatsvonden. 3.1 Open studies Bhagavad Gita Wekelijks wordt er een studieavond(en) in Amstelveen georganiseerd rond de Bhagavad Gita. Aan de hand van een aantal verzen uit de Bhagavad Gita en onder andere het daarbij geschreven commentaar van Mehdi Jiwa wordt er met elkaar gesproken over de praktische betekenis. Deze avond is voor iedereen toegankelijk. In dit jaar zijn stonden er tien speciale bijeenkomsten waarin er een heel hoofdstuk van de Bhagavad Gita werd besproken Bijbelstudie In Egmond worden er een aantal keer per jaar vertelavonden over de Bijbel georganiseerd Soefi-ochtenden In Egmond worden er eens per maand open studiebijeenkomsten georganiseerd. Soefisme is de innerlijke weg van de Islam. Weinig mensen kennen deze spirituele traditie. Soefies zijn mensen die niet alleen in de religie een steun of zekerheid zoeken voor moeilijke tijden, maar die zich inspannen op de innerlijke weg, de weg van het hart, de weg van de liefde. Tijdens deze ochtenden wordt er verteld over de traditie van het Soefisme op een eenvoudige wijze, in de hoop dat het voor iedereen een bron van inspiratie zal zijn die ons verder helpt op onze eigen innerlijke weg Open meditatiebijeenkomsten In zowel Egmond als in Amstelveen worden open meditatiebijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten worden gestart met een theeceremonie om lichaam en geest tot rust te brengen en een stillere sfeer te creëren, gevolgd door een geleide meditatie. Daarna wordt er een tekst gelezen en/of muziek geluisterd. 3.2 Wekelijkse bijeenkomsten Leerweg Filosofie en Meditatie: Voorheen werden deze zeven jaar het filosofiecurriculum genoemd, daarna werd het Leerweg innerlijke ontwikkeling en meditatie genoemd, maar nu hebben we besloten om het Leerweg filosofie en meditatie te noemen. De Leerweg is geheel gewijd aan de FvdE en heeft tot doel een goed overzicht te geven van het universele karakter en de tijdloze boodschap van de FvdE. De totale Leerweg, neemt 8 jaar in beslag. Een lange tijd? Ogenschijnlijk wel, maar de praktijk leert dat 8 jaar eigenlijk nog te kort is. De rijkdom van de spirituele tradities is zo groot en kan zoveel bijdragen aan een verrijking van ons dagelijks leven dat het niet wenselijk is het programma nog meer in te korten. Bovendien is de Leerweg opgebouwd uit overzichtelijke delen en modules waardoor een ieder zelf kan beslissen of hij/zij het gehele programma wil doorlopen of slechts een bepaald deel. Het programma is gevarieerd: het deel Menselijke Ontwikkeling is vooral gericht op het leren kennen en beheersen 5

6 van de geest en het leren onderkennen van de invloed van onze geest op ons lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel functioneren. In het verlengde hiervan wordt veel aandacht besteed aan een betere energiehuishouding en leert men de aangereikte kennis in het dagelijks leven toe te passen. Daarnaast wordt de techniek van de meditatie gegeven en worden handvatten geboden om de techniek te gebruiken voor een beter innerlijk evenwicht. Tijdens de bijeenkomsten worden praktische oefeningen gegeven, die men gedurende het leven van alledag kan beoefenen. Er worden geen examens afgenomen. De gehele Leerweg bestaat uit de volgende modules: Deel I Deel II Deel III : Menselijke Ontwikkeling Module Innerlijke Balans en Meditatie Module De Grote Spirituele Wetten Module Het Hart van het Boeddhisme : De Wijsheid van de Upanishads : Wegen tot Hoger Bewustzijn Per trimester zijn er bijeenkomsten, er is een studieweekend en in de zomer is er een studieweek. Tijdens de weekenden en de studieweek (de retraites) is er tijd om zich verder in de stof te verdiepen. Eind 2012 waren er in totaal vijf studiegroepen die de leerweg volgen. Voor de verschillende studiegroepen zijn er in 2012 in totaal, drie studieweekenden en één studieweek georganiseerd Sumi-é Na de introductie van een Sumi-é cursus in 2011 is er een vervolgcursus gegeven. Sumi-é is een voortdurend proces van aandacht. Door ideeën over resultaten los te laten en overgave aan dat stille deel in onszelf ontstaat Zen. Het biedt een manier om aandacht te schenken aan wat we zien en ervaren en geeft de mogelijkheid dat op papier vast te leggen. De schildering wordt zo onze meditatieruimte Spirituele kinderkring (8-12 jaar) De spirituele kinderkring isgeheel gewijd en gebaseerd op de FvdE en heeft tot doel kinderen enthousiast te maken voor een natuurlijk leven. Een leven waarin natuurwetten (ook wel fijne wetten van het universum genoemd) gehoorzaamd worden. Niet dingen doen of zeggen omdat je geleerd hebt dat het zo hoort of omdat iedereen vindt dat je dat moet doen of zeggen, maar omdat je diep van binnen weet dat het zo en niet anders gedaan of gezegd moet worden. Een mens die volgt wat hij/zij van binnen weet, doet in het leven wat bij hem /haar past en dat leidt misschien niet tot een gemakkelijk, maar wel tot een voldoening schenkend leven, waar ook de samenleving profijt van heeft. Voor een dergelijk leven is een grote mate van gevoeligheid en moed nodig. Kinderen bezitten die gevoeligheid en ook die moed van nature. Helaas neemt het leven in onze zelfzuchtige wereld in meer of mindere mate deze vermogens weg. Om een tegenwicht te bieden is een speciaal programma ontwikkeld. Elk onderdeel van dit programma en tevens de sfeer waarin de bijeenkomsten plaatsvinden nodigt de kinderen uit om hun eigen kracht te ontdekken en deze kracht te gebruiken in het dagelijks leven. Het programma bestaat uit: - oefening in meditatie - oefeningen in concentratie - oefeningen Body Work - verhalen uit de diverse tradities die deugden als moed, medeleven, tevredenheid, geduld, eerlijkheid, liefde etc. belichten. 6

7 - Activiteiten zoals: creatieve bezigheden, natuur en andere excursies, toneelspelen, zingen etc Jeugdgroep (12-16 jaar) De spirituele tienerkring is een vervolg op de kinderkring. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het leven van grote inspirerende voorbeelden besproken zoals Moeder teresa, Nelson mandela, Mahatma Gandhi e.a Praktische filosofie voor vrouwen De opzet van deze driejarige bijeenkomsten is om aan de hand van diverse spirituele thema s reeds aanwezige kennis die in de mens sluimert, te activeren. De thema s zijn gebaseerd op de FvdE en zijn o.a. de werking van de geest, verschillende kosmische wetten en de toepassing daarvan in het dagelijks leven. Specifieke thema s zijn onder meer; gezondheid, ouderdom, verlies en afstand doen, geluk en zelfonderzoek. Per trimester organiseert de filosofiegroep voor vrouwen een themadag. Er was in 2012 één damesgroep actief. Deze damesgroep heeft in de zomer van 2012 haar driejarige cursus afgerond met een retraiteweek in Brognon Mini-assessment Spiritualiteit in de dagelijks leven Dit mini-assessment van vier bijeenkomsten is bedoeld om te laten zien en ervaren dat door het stellen van de juiste vragen en zoeken naar de bijbehorende antwoorden, iedereen zijn leven beter kan inrichten. Door het wegnemen van onzekerheid en angst functioneert men beter, komt meer in balans en dit resulteert zonder twijfel in een gelukkiger leven. In dit mini-assessment worden 4 thema s behandeld: hoe goed ken ik mijzelf, relaties, arbeid en mens en samenleving. Dit mini-assessment is in 2012 eenmaal gegeven Leesgroep In 2012 is er een leesgroep gestart. De deelnemers lezen en bespreken met elkaar het boek De hele olifant in beeld van Marja de Vries. 3.3 Opleidingen Deze worden uitsluitend georganiseerd om het werk van de SFM op een verantwoorde en profesisonele wijze te ondersteunen. M.n. de kritische processen, zoals meditatie en body work behoeven deze ondersteuning. Degene die de opleidingen volgen, doen dit uitdrukkelijk om het gedachtegoed van de SFM op een verantwoorde wijze in de samenleving en plaats te geven. De volgende opleidig heeft plaatsgevonden: Opleiding Meditatiebegeleider Meditatiebegeleider A Diegenen die bekend zijn met meditatie, zich hier verder in willen verdiepen, op een verantwoorde wijze anderen willen helpen bij het mediteren en in staat willen zijn vragen rondom dit onderwerp te beantwoorden, kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 7

8 3.4 Studieochtenden/middagen/avonden/dagen/weekenden In 2011 werden de volgende studieochtenden, -middagen, avonden, -dagen en - weekenden, die niet aan een bepaalde cursus gekoppeld zijn, georganiseerd: Studie ochtenden, -middagen, -avonden Mantrazingen (6x), Moeder Teresa (1x), Marsilio Ficino (2x), De Pelgrim (1x), Sivananda (1x), Yoga (2x) (De open studiebijeenkomsten worden hier niet vermeld) Studiedagen Integrale gezondheid (1x), Shakespeare (1x), Economie 2.0, De Pelgrim (2x), Spirituele opvoeding (2x), Moeder Aarde (1x), Lichaamswerk (1x), Meditatie (2x) Studieweekenden Rots en Water (1x), Kalligrafie (1x) 3.5 Studieretraites In 2012 zijn de volgende retraites georganiseerd (weken) gegeven: Studieretraite over het octaaf Kinderweek rond het thema het octaaf voor kinderen van 8-12 jaar met hun ouders. Retraite: Zang, dans en bezinning. Kunstretraite beeldhouwen Stilteretraite Retraiteweek voor de kerngroep Retraiteweek Authenticiteit, leiderschap en samenwerken (2x) verder nog retraites door derden georganiseerd i.s.m. de SFM (zie hfst 7) 3.6 Retraites Individuele retraites In 2012 is er weer gelegenheid geboden om zich voor enkele dagen tot enkele weken terug te trekken in Egmond of in Brognon in het kader van een individuele retraite. Ca. 9 personen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt Kerstretraite De kerstretraite in Brognon lijkt al een wezenlijk onderdeel van het jaarprogramma te zijn, zo volkomen vanzelfsprekend en natuurlijk verlopen deze dagen. De gasten komen in groepjes: sommigen blijven de hele periode, anderen enkele dagen. In totaal hebben 9 personen van deze retraite gebruik gemaakt. Ook het oogmerk waarmee men komt is divers, hoewel de algemene grondtoon toch het zoeken en vinden van rust en stilte is. Jezelf kunnen terugtrekken van woon- en werksituatie thuis, even een bezinning, een tussentijd van omkijken, naar binnen kijken en verder kijken. 3.7 Vieringen Nieuwjaarsreceptie Traditiegetrouw is op de eerste zondag van januari de nieuwjaarsreceptie gehouden. Tijdens de receptie is er gelegenheid om elkaar onder het genot van 8

9 een hapje en een drankje te ontmoeten en er wordt een presentatie van het jaarverslag van de SFM gegeven Kerstdiner Voor de kerst is er weer het jaarlijkse kerstdiner georganiseerd. De feestelijke avond werd bezocht door ongeveer 70 kinderen en volwassenen. 4. KERNGROEP FILOSOFIE EN MEDITATIE Zij die zich de filosofie en het gedachtegoed van de SFM eigen hebben gemaakt, verbonden willen blijven met gelijkgestemden en vooral het proces geven/ontvangen een warm hart toedragen, kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten van de Kerngroep. De kerngroep heeft als taak het gedachtegoed van de SFM zuiver te houden en de ontwikkelingen rond de SFM en de vragen die hierbij ontstaan te toetsen aan de voorwaarden van dit gedachtegoed. Het is de bedoeling dat de kerngroep het bestuur gevraagd en ongevraagd advies zal geven. Hoewel het bestuur uiteindelijk verantwoordelijk blijft, zullen de adviezen zwaarwegend mee tellen bij de besluitvorming. In 2012 zijn er twee studieweekenden geweest waarbij de leidende gedachte was elkaar te enthousiasmeren en te steunen bij het zoeken naar en vorm geven aan een levensideaal. In de zomer is er een kerngroepweek georganiseerd waarbij de activiteiten van de SFM uitgebreid zijn geëvalueerd. 5 KUNST 5.1 Kunstfonds Binnen de SFM is in 2007 een kunstfonds Helicon opgericht. Het doel is om met geld uit dat fonds kunstwerken, die in opdracht van de SFM gemaakt worden of voor studiedoeleinden gebruikt worden, aan te kopen, mensen kunnen cursussen volgen en er kunnen kunstmaterialen worden aangeschaft. De naam van het fonds Helicon refereert aan de berg Helicon, de berg waar de muzen, de godinnen van kunst en wetenschap uit de Griekse mythologie, wonen Muziekcomposities op teksten uit Savitri Zie evaluatie jaarplan ACTIVITEITEN MET EN DOOR DERDEN 6.1 Activiteiten van de SFM met andere groepen Stichting Praktische Filosofie Zeeland Vanuit stichting Padma Zeeland is er in 2008 een nieuwe organisatie gestart: Stichting Praktische Filosofie Zeeland (SPFZ). Deze organisatie heeft de studies die voorheen door de SFM werden gegeven, overgenomen. Er is nog steeds een nauwe verwantschap tussen de SFM en SPFZ, maar deels zullen zij hun eigen vorm gaan geven aan het filosofiecurriculum, dat nog voor een deel het lesmateriaal van de SFM bevat. De SPFZ heeft één studieweekend en één studieweek in Brognon georganiseerd Travalje Subiet Travalje Subiet is een bedrijf uit Zeeland dat gespecialiseerd is in individuele ondersteunings-, activerings- en trainingstrajecten. Het richt zich op mensen die vanwege leerproblemen, gedragsmatige of psychische moeilijkheden of 9

10 verslaving nog niet in staat zijn om te functioneren in een reguliere werkomgeving. In 2012 is er twee keer een groep van Travalje Subiet in het retraitecentrum Le Domaine St. Antoine in Brognon geweest om o.l.v. hun eigen begeleiders te werken in het huis en in de tuin en ook natuurlijk om tot rust te komen in de prachtige omgeving. 6.2 Activiteiten van derden bij de SFM De SFM staat open voor en ondersteunt organisaties die een vergelijkbare levensfilosofie hebben als de SFM en die activiteiten ontwikkelen die gericht zijn op het uitdragen van de FvdE en die niet-commercieel zijn. Uitgangspunt is en blijft: Kennis is vrij. De SFM verhuurd nadrukkelijk geen ruimten en evenmin laat zij zich betalen voor haar diensten. De SFM biedt infrastructuur en ondersteuning waar dat mogelijk is en leeft voornamelijk van donaties. Dit geldt ook voor haar ondersteuning aan derden Kashmir yoga van Koos Zondervan In Brognon is er een kashmir yogaweek met Koos Zondervan georganiseerd Praktijk Gouden Bloem De Praktijk maakt voor het geven van yogalessen gebruik van het studiecentrum De Koningslaan Yogagroep Edwin van Oostwaard Edwin van Oostwaard heeft voor zijn yogagroep een lang weekend in Brognon georganiseerd Irma Vroegop Irma Vroegop heeft gebruik gemaakt van het studiecentrum De Koningslaan om een aantal bijeenkomsten te organiseren over geweldloos communiceren Marja van Keulen Marja van Keulen heeft een week yoga en sacrale dans georganiseerd in Brognon. 10

11 7. MEDIA 7.1 Televisie/radio Ohm televisie heeft een gefilmd verslag van de Retraiteweek Authenticiteit, Leiderschap en Samenwerken van augustus j.l. in Brognon gemaakt dat in twee delen is uitgezonden in oktober en november In deze uitzending van Chatney trekt Monique (van Ohm televisie) zich met een groepje jongeren terug in Frankrijk. Het doel van de reis is om erachter te komen of je in het leven wel op de juiste weg zit. De herhaling is te zien via de website 7.2 Publicaties Authenticiteit, leiderschap en samenwerken Mehdi Jiwa. OHMvani 18e jaargang, nr. 4: (2012) Mysterie van de ziel Mehdi Jiwa. OHMvani 18e jaargang, nr. 3: 6-8 (2012) 8. HUISVESTING EN INVESTERINGEN 8.1 Koningslaan In het studiecentrum De Koningslaan is een lekkage gerepareerd. 8.2 Cynham Op de Cynham is het houtwerk en de muren aan de buitenzijde geverfd. Ook de buitenzijden van het appartement en het schurencomplex zijn geverfd en zijn er reparatiewerkzaamheden verricht aan het houtwerk. De ruiten van het appartement, waarin een doffe laag was ontstaan, zijn vernieuwd. Het houtwerk van de puien van het entree van de boerderij zijn vernieuwd, omdat deze rot waren. Verder was er een verwarmingsbuis gesprongen in de bibliotheek als gevolg van de strenge vorst, waardoor er een enorme lekkage ontstond. Gelukkig konden de boeken snel gered worden en de lekkage snel verholpen. Inmiddels is de verwarmingsketel vervangen voor een zuinigere. Om de energiekosten te sparen wordt er per 1 januari 2013 overgestapt naar een nieuwe energieleverancier. Er zijn een aantal bomen gekapt, maar er zijn ook weer nieuwe geplant. De Cynham is door de gemeente Bergen voorgedragen om als gemeentelijk monumentaal pand in aanmerking te komen, de procedure loopt. 8.3 Domaine St. Antoine In Brognon zijn door de strenge vorst de struiken rond het terras doodgegaan en zijn er beschadigingen aan het terras ontstaan. Inmiddels zijn de reparaties verricht en worden de bakken in het voorjaar opnieuw aangeplant. 11

12 9. INFORMATIE VAN DE SFM 9.1 Websites Het websiteadres van de SFM is veranderd naar Het oude adres staat direct doorgelinked naar dit nieuwe adres. De SFM staat ook op Hyves, Facebook en Linked-in. Er is ook een nieuwe website bij, aan de hand van de retraites authenticiteit, leiderschap en samenwerken : 9.2 Nieuwsbrief De elektronische nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. Nu gebeurt dat via een programma waarbij mensen zichzelf aan- en af kunnen melden. 9.3 Programmaboekje Tweemaal per jaar wordt er een programmaboekje uitgebracht. Het programma is ook te vinden op de website van de SFM. 9.4 Flyers De SFM maakt zelf regelmatig flyers om verschillende activiteiten onder de aandacht te brengen. Af en toe wordt er extra geld besteed om een flyer op professionele basis te laten maken. 9.5 Ansichtkaarten Tussen de bezoekers van het Domaine St. Antoine zijn een aantal goede fotografen Zij hebben van foto s van het centrum en de omgeving ansichtkaarten gemaakt die gasten kunnen kopen en versturen. 10. REIZEN 10.1 India In 2012 is er een reis naar India gemaakt om de projecten van het fonds Kinderen van Rishikesh te bezoeken en er is een deelgenomen aan een spirituele retraite over de Bhagavad Gita bij Vanamali. 11. FONDS KINDEREN VAN RISHIKESH 11.1 Fonds Kinderen van Rishikesh Het fonds Kinderen van Rishikesh is genoemd naar de plaats Rishikesh in Noord India. De projecten hebben primair betrekking op het geven van onderwijs, het verbeteren van de gezondheidszorg en de positie van de vrouw. Het fonds ondersteunt initiatieven en projecten die door de lokale bevolking zijn opgezet. Dit betreft niet alleen financiële steun, maar er wordt ook morele steun geboden. De projecten: Project Prakash van de Chaudhri Trust Het project Prakash van de Chaudhri Trust wordt al jaren door het fonds Kinderen van Rishikesh gesteund. Prakash betekent: van duisternis naar licht. Het doel van dit project is om kinderen en hun ouders te laten wennen aan het naar school gaan. Kinderen in sloppenwijken of achterstandsbuurten gaan om meerdere redenen niet naar school. Sinds 1993 creëren de vrijwilligers van de Chaudhri Trust kleine schooltjes in de sloppenwijken en achterstandsbuurten. In de schooltjes wordt non-formal education gegeven. Non-formal education wil zeggen dat deze cursussen niet het hele onderwijs dekken, maar dat het opstapklassen zijn naar het formele 12

13 onderwijs. In de sloppenschooltjes krijgen de kinderen gratis onderwijs, een schooluniform en voeding. In 2012 is er een nieuwe wet in India van kracht dat non-formal education verboden is voor kinderen vanaf 6 jaar. De regering zegt echter, dat er voldoende openbare scholen zijn voor alle kinderen. Het project is de afgelopen jaren kleiner geworden, doordat de leiding al op leeftijd begint te raken. Toch zijn er nog 3 schooltjes actief. Door de kleinschaligheid van het project is er geen financiële ondersteuning van de SFM nodig en kan de Chaudhri trust het zelf bekostigen Om Indu Jain Hospital Het Om Indu Jain Hospital in Gurgaon is een charitatief ziekenhuis dat gespecialiseerd is in het behandelen van oogaandoeningen en zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld tot een kliniek met meerdere disciplines. Het ziekenhuis behandelt mensen gratis of tegen een laag tarief. Voor het project Mother and Child worden zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap gevolgd en krijgen de vrouwen begeleiding. Voor het maken van echografieën gaan de medewerkers van het Om Indu Jain Hospital met de vrouwen naar een nabij gelegen ziekenhuis die daarvoor de apparatuur en de vergunning heeft. Ook na de geboorte van de baby krijgen de moeder en de baby extra zorg. Het Om Indu Jain hospital heeft ook een vocational training centre waar jonge vrouwen naailes krijgen. In 2012 heeft de SFM het ziekenhuis een algemene donatie gegeven Virbhadra school Het Virbhadra project behelst verschillende schooltjes. Eén klein schooltje ( nonformal education ) aan de rand van Rishikesh voor 25 kinderen die geen regulier onderwijs volgen. Daarnaast een naaischooltje voor vrouwen, waar ongeveer 25 vrouwen een 1-jarige naaicursus volgen. In de loop der jaren is het project uitgebreid met nog twee naaischooltjes, één in Haridwar, Hari Pur Kalan genaamd en één in Rishikesh, Shampur Khadri genaamd. Dit jaar hebben in de drie centra totaal 40 meisjes hun opleiding afgerond en een naaimachine gekregen. Het project wordt gesuperviseerd door Aim for Seva Vanamali Vanamali Yoga Gita Ashram ondersteunt op twee verschillende plekken kleine projecten. in Rishikesh organissert zij regelmatig op zondag kinderbijeenkomsten, waar de kinderen traditionele bhadjans (Indiase liedjes) leren en ook krijgen zij wat voeding en kleding. In de locatie in de bergen van de ashram wordt geprobeerd om de vrouwen kaarten, slippers e.d. te maken om vervolgens te verkopen in Rishikesh. Er is een algemene donatie gegeven voor de projecten Kurban homeopathic clinic Kurban Hussain is al jaren een goede vriend van de SFM. Na een lange tijd zijn ashram te hebben opgebouwd, te hebben gerund en de ashram vervolgens heeft weggegeven aan de Aurobindo ashram, is hij een homeopathie kliniek begonnen in Rishikesh. De kliniek is voor alle mensen ende consulten en de medicijnen worden gratis of tegen een minimale bijdrage verstrekt. De SFM heet een kleine bijdrage gegeven voor de kliniek. 13

14 11.2 Financieel overzicht fonds Kinderen van Rishikesh Inkomsten ( ) Reservering Inkomsten uit donaties Totaal Uitgaven ( ) Aim for Seva ( hostils en Virbhadra) Om Indu Jain Hospital Vanamali 160 Kurban Homeopathic dispensary 95 Totaal Reservering fonds KvR

15 15

Verander de wereld begin bij jezelf de relatie tussen boeddhistische beoefening en maatschappelijke transformatie in de traditie van Thich Nhat Hanh

Verander de wereld begin bij jezelf de relatie tussen boeddhistische beoefening en maatschappelijke transformatie in de traditie van Thich Nhat Hanh 1 Verander de wereld begin bij jezelf de relatie tussen boeddhistische beoefening en maatschappelijke transformatie in de traditie van Thich Nhat Hanh Paper ter afsluiting van het vak: Boeddhisme als transformerende

Nadere informatie

De Zwanenhof centrum voor training en verdieping Bezinningsprogramma 2014

De Zwanenhof centrum voor training en verdieping Bezinningsprogramma 2014 De Zwanenhof centrum voor training en verdieping Bezinningsprogramma 2014 Thuiskomen Huis met een ziel Zorg en aandacht Passie, inspiratie en eenvoud Authentiek BCProgramma_2014.indd 1 19-11-13 16:48 Retraites

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

nieuwsbrief Introductie Inhoud Zengroep Rotterdam Kanzeon

nieuwsbrief Introductie Inhoud Zengroep Rotterdam Kanzeon Zengroep Rotterdam Kanzeon nieuwsbrief Introductie Deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen opent met een artikel van Gretha over onze zengroep. Het artikel, dat ook in het laatste nummer van de

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

en plannen INTERVIEW

en plannen INTERVIEW 2014 en plannen 2015 INTERVIEW 1 Voorwoord Jaarverslag 2014 Dankbaarheid, groei en toekomst zijn drie kernwoorden die CBMC 2014 kenmerken. Dankbaarheid voor alles wat we in CBMC van God hebben ontvan-

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff

Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff Verdieping & Inspiratie In dit tweede jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich heeft

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Godsdienstonderwijs... 33 Burgerschap... 33 6 Volgen van ontwikkeling en toetsing... 34 Wat is Spectrovita?... 35 Voor wie is Spectrovita?...

Godsdienstonderwijs... 33 Burgerschap... 33 6 Volgen van ontwikkeling en toetsing... 34 Wat is Spectrovita?... 35 Voor wie is Spectrovita?... Schoolgids Onze missie Het bieden van een inspirerende leeromgeving waarin jonge mensen zich op basis van gelijkwaardigheid ontwikkelen tot zelfbewuste, creatieve wereldburgers op hun eigen manier bijdragen

Nadere informatie