mr. Hilda van der Tuin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mr. Hilda van der Tuin"

Transcriptie

1 mr. Hilda van der Tuin Personalia Bedrijfsnaam: H. van der Tuin consultancy B.V. Bezoekadres: Grote Kerkstraat 20 g Leeuwarden Postadres: Postbus 2540, 8901 AA Leeuwarden Woonplaats: Leeuwarden Burgerlijke staat: samenwonend, één kind Werkervaring 1 januari 2002 heden H. van der Tuin Consultancy B.V. Leeuwarden D.G.A. Directeur van een juridisch adviesbureau, gericht op juridisch interimmanagement, mediation en detachering. Ik geef leiding aan een team juristen, ben eindverantwoordelijke voor alle aangelegenheden zoals de werving- en selectie, coaching van medewerkers, functioneringsgesprekken, acquisitie, beleid, belastingaangelegenheden, het verzekeringspakket, de bouw van een nieuw kantoorpand en ik ben schaduwjurist voor mijn medewerkers (opdrachten bij het Ministerie van Justitie, de dienst Vastgoed van het Ministerie van Defensie, diverse gemeenten, banken, bouwmultinational). Directeur van een stylinghuis (Ridge & Brooke limited). Ik ben algemeen directeur (vergelijkbare verantwoordelijkheden als voor mijn juridisch adviesbureau) en geef leiding aan tachtig creatievelingen. Ik ben eindverantwoordelijke voor de p.r., ik geef interviews, lezingen en zet het beleid van de organisatie uit. Rechtbankmediator en initiator van het Meldpunt Mediation, gespecialiseerd in conflicten bij de overheid. Interimjurist Vanaf oktober 2007 tot april 2008 voor zestien uur per week werkzaam als adviseur bij de afdeling AFJ van de gemeente Zwolle. Verantwoordelijk voor de deregulering van het terrassenbeleid. Toetsing van de nieuwe beleidsregel aan de Europese dienstenrichtlijn, de APV, Drank- en Horecawet, Wet Milieubeheer, sluitingstijdenbeleid en beleid inzake voorkoming van drankmisbruik door jongeren. Vanaf oktober 2007 tot heden verantwoordelijk voor het opstellen van een intentieovereenkomst, SLA s, samenwerkingsovereenkomst, beheersovereenkomst etc. voor Planadvies en woningcorporatie Kennemer Wonen voor het plan Daalmeer, een multifunctioneel wijkcentrum. In 2006 verantwoordelijk voor het opstellen van een realisatieovereenkomst tussen de gemeente Zeewolde en Bemog Projectontwikkeling Almere B.V. inzake het Parkkwartier. 1

2 Vanaf 1 november 2005 tot 1 mei 2006 voor zestien uur per week werkzaam als senior jurist privaatrecht en beleidsmedewerker op de stafafdeling Juridische Zaken van de gemeente Beverwijk. Ik was verantwoordelijk voor de juridische controle van alle overeenkomsten en adviseerde over de totstandkoming van een nieuw contractensysteem. Ik was belast met het opstellen van een nieuwe telecommunicatieverordening, adviseerde over de juridische aspecten van een nieuwe kinderboerderij, de APPA regeling, handelde schadeclaims af (van b.v. asbestslachtoffer), evalueerde de inspraakverordening en adviseerde over verbetering van het inspraakproces aan het college van B & W. Daarnaast heb ik zorggedragen voor de implementatie van mediation in de organisatie en heb ik de klachtenverordening beoordeeld. Tevens was ik belast met het opstellen van integriteitsbeleid (klokkenluidersregeling, gedragscode voor uitzendkrachten en interimmers) en het verrichten van integriteitsonderzoek naar derden. Een groot deel van mijn tijd was ik bezig met een onderzoek naar een malafide organisatie voor schuldhulpverlening, in samenwerking met de Rechtbank en de Kredietbank. Vanaf 4 april 2005 tot 1 augustus 2005 voor tweeëndertig uur per week op interimbasis werkzaam als wetgevingsjurist en beleidsmedewerker voor de Rijksdienst voor het Wegverkeer te Veendam. De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Ik was verantwoordelijk voor de herziening van het verstrekkingenbeleid (wijziging in de Wegenverkeerswet). Vanaf oktober 2003 tot november 2006 werkzaam als bedrijfsjurist/schaduwmanager voor drinkwaterleverancier N.V. Hydron Flevoland (inmiddels Vitens). Ik begeleidde de interim-directiesecretaris voor wat betreft de juridische, fiscale en strategische aangelegenheden inzake een fusieproces en de algemene juridische aangelegenheden. Ik adviseerde daarnaast over de Code Tabaksblat (inclusief de nieuwe structuurregeling), verzekeringsvraagstukken en de totstandkoming van een contractenregister. Ook implementatie van nieuwe wetgeving Wet Milieubeheer, Grondwaterwet, in relatie tot b.v.de Algemene wet bestuursrecht - behoorde tot mijn werkzaamheden. Vanaf 1 januari 2002 tot heden werkzaam als stagebegeleider voor afstudeerders aan universiteit en HBO. Vanaf 24 februari 2004 tot 1 juli 2006 werkzaam als jurist grondzaken bij de gemeente Heiloo. (Ik was daar tot 10 april 2007 schaduwmanager voor een paralegal Grondzaken). In het kader van het project Wonen in het Groen (6000 nieuwe woningen in Noord-Holland) voerde ik, samen met de sectordirecteur Grondgebied, nadat we gezamenlijk de aankoopstrategie bepaald hadden, dagelijks onderhandelingen met aanbieders van WVG percelen en ondernemers die hun bedrijf wilden/moesten verplaatsen. Ik was tevens verantwoordelijk voor de verkoop van diverse gemeentelijke eigendommen. Ik heb diverse beleidsstukken als algemene gronduitgiftevoorwaarden, een optieregeling, verkoopvoorwaarden bedrijventerrein, een precarioverordening, kapverordening, reclameverordening, standplaatsenverordening en kampeerverordening opgesteld. Toepasselijke wetgeving: Wet Voorkeursrecht Gemeenten, de Pachtwet, Belemmeringenwet Privaatrecht, Leegstandswet, Wet Openbaarheid Bestuur, Wet Herverdeling Wegen, Wegenverkeerswet, Kampeerwet, Wet op de Openlucht Recreatie, Aanbestedingswetgeving. Vanaf 1 september 2003 tot 1 februari 2004 voor vierentwintig uur per week werkzaam als bedrijfsjurist sectie Vastgoed voor de BAM in Bunnik (en voor 2

3 de overname bij de Hollandse Beton Groep in Rijswijk). Ik was verantwoordelijk voor het voeren van arbitragezaken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (inclusief het opstellen van processtukken). Ik behandelde geschillen met individuele kopers van woningen, met aannemers, architecten, installatiebureaus e.d. Daarnaast ontwierp ik diverse PPS constructies (in de vorm van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, koopaannemingsovereenkomsten e.d.) en voerde ik onderhandelingen met gemeenten inzake de ontwikkeling van diverse projecten (woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen - b.v. Euroborg in -). Vanaf 1 april 2003 tot 1 november 2003 voor zestien uur per week werkzaam als bedrijfsjurist op de afdeling Juridische Zaken (JZ) van het Bestuursbureau van de Rijksuniversiteit Leiden (inclusief Hortus Botanicus, Leids Universitair Medisch Centrum, School of Management). De afdeling JZ fungeert als vraagbaak voor de universitaire gemeenschap; adviseert, reglementeert en treedt op in juridische procedures. Ik hield me bezig met de advisering op civiel- en bestuursrechtelijk gebied, de interpretatie en toepassingsmogelijkheden van wetten en regelingen als de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, advisering ten aanzien van aansprakelijkheid, erfrecht (trust, ontkoppeling van geldstromen), Europese aanbestedingen, wanprestatie, bestuursrechtelijke bevoegdheden, mandaatverhoudingen, auteursrecht en octrooien, het verzekeringspakket van de universiteit, het vertalen van relevante wetgeving en jurisprudentie (Wet bescherming Persoonsgegevens, AWB), het opstellen en beoordelen van contracten en reglementen, klachtenregeling, regeling beroep- en bezwaar. Daarnaast vertegenwoordigde ik de universiteit ter zitting van de Rechtbank, de Raad van State, Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs en stelde ik de processtukken op. Tevens fungeerde ik als secretaris voor de commissie beroeps- en bezwaarschriften, kamer voor Personeelszaken. Ik bereidde de beroeps- en bezwaarschriften voor, hoorde betrokkenen ter zitting en schreef de adviezen van de commissie aan de Raad van bestuur. Vanaf 23 september 2002 tot 1 november 2003 voor zestien uur per week werkzaam als vastgoedjurist bij de gemeente Houten. Ik hield me o.a. bezig met grondverkoop, voorbereiding voor plaatsing van windturbines, privaatrechtelijke geschillen, nota grondprijzen c.q. grondprijzenbesluit, nota verkoopregulerende bepalingen c.q. antispeculatiebeding, aanpassing delegatie- en mandaatstatuut, dualisering, oprichting van stichting voor beheer parkeerterrein met gemeentelijke deelname, verkoop bedrijfsterrein, parkmanagement, exploitatieovereenkomsten en privaatrechtelijke handhaving. Vanaf januari 2002 tot 1 maart 2003 voor 24 uur per week werkzaam als bedrijfsjurist voor Woonzorg Nederland, district Noord in Assen. Naar aanleiding van wijzigingen in de AWBZ dienden de zestig huurovereenkomsten van WZN met haar huurders stichtingen voor bejaardenzorg en verpleeghuiszorg aangepast c.q. opgemaakt te worden. Tevens adviseerde ik de accountmanagers en de projectgroep over huur- en beheersovereenkomsten en voerde ik de contractuele onderhandelingen met de institutionele huurders. Ik heb bovendien samenwerkingsovereenkomsten met projectontwikkelaars i.v.m. de bouw van nieuwe verzorgings- en verpleeghuizen opgesteld. 3

4 17 april januari 2002 CHN Leeuwarden Voltijds secretaris van het College van Bestuur Zorgdragen voor de voorbereiding van de besluitvorming door het College van Bestuur (inhoudelijk en procesmatig) en ondersteunen van het CvB bij het definiëren van beleid op arbeidsrechtelijk, financieel, juridisch, communicatieen onderwijstechnisch gebied. Bewaken van de implementatie van het beleid. Hoofd van het bedrijfsbureau/afdeling bestuursondersteuning. Lid van het Corporate Office. Stroomlijnen van de communicatie tussen de diverse gremia binnen de hogeschool. Verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning aan deze gremia. Eindverantwoordelijke voor het opstellen en wijzigen van strategische stukken. Beslissen en adviseren over de inhoud van strategische beleidsadviezen- en voorstellen. Signaleren en analyseren van ontwikkelingen, verzamelen en verstrekken van relevante informatie voor c.q. aan zowel het College van Bestuur als alle instituten en diensten. Vertalen van wetgeving naar beleid. Juridische ondersteuning van alle instituten en diensten (in totaal 550 medewerkers en 6000 studenten, ik was de enige jurist in de organisatie). Juridische ondersteuning op het terrein van samenwerkingsovereenkomsten (b.v. tussen grootwinkelbedrijven als Ikea en V & D met onderwijsinstituten; onderwijsinstituten en Mbo-opleidingen en onderwijsinstituten en buitenlandse onderwijsinstellingen), medezeggenschapszaken, in- en verkoopcontracten ontslagaangelegenheden, leaseregelingen, CAO-aangelegenheden, reglement ongewenst gedrag, totstandkoming arbeidsvoorwaarden volgens het cafetaria systeem, numerus fixus, leerwerktrajecten. Opstellen van alle contracten, statuten, behandelen van alle bezwaar- en beroepszaken c.q. -schriften, voorbereiden van en adviseren inzake alle civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures. Verantwoordelijk voor alle communicatie vanuit het CvB. Verantwoordelijk voor diverse bankzaken (scheiden van geldstromen). Juridische controle van alle uitgaande documenten met rechtsgevolg. Voorbereiden van - en voorlichting geven over oprichting rechtspersonen voor CHN onderwijsinstellingen in het buitenland (b.v. Quatar en Zuid-Afrika). Reorganisatie van archief. Adviseren van de commissie bezwaar en beroep voor studenten. 1 juni mei 2001 Metafoor Heerenveen Voor de gemeenten Steenwijk, Hoogeveen, Deventer en Terschelling was ik juridisch adviseur of projectleider bij de respectievelijke afdelingen Onroerende Zaken/Vastgoed/Grondzaken. 4

5 1 juni juni 1999 ING (MKB-PUNT) Joure Voltijds Juridisch- en subsidieconsultant. Ik had de dagelijkse leiding over het kantoor Noord. Ik heb vanuit het niets een eigen juridische- en subsidiepraktijk opgebouwd. Ik was aanvankelijk aangenomen als fusiejurist, tot bleek dat daarin onvoldoende omzet was te behalen. Toen heb ik me omgeschoold tot subsidieadviseur en daarin een zeer succesvolle praktijk opgebouwd voor de zakelijke klanten van Nationale Nederlanden en de oude Nederlandse Middenstands Bank. Vanuit mijn subsidienetwerk heb ik vervolgens een juridische en fiscale praktijk opgebouwd. Ik schreef tevens juridische artikelen voor bladen als Trekker en werktuig en vergelijkbare technische vakbladen. Opleiding Sept juni 1997 Rijksuniversiteit Cursussen Doctoraal Notarieel recht. Deze studie bestaat uit een vastgesteld programma waarvan o.a. het Privaatrecht, Bestuursrecht, Personen- en Familierecht, Ondernemingsrecht, Internationaal Recht en Fiscaal recht deel uitmaken. Keuzevakken waren echtscheidingsrecht, agrarisch recht, administratief recht onroerend goed en verzekeringsrecht Nijenrode Business Universiteit Breukelen De organisatie als bron van conflicten 2006 DNV Certification B.V./Intop Mediationtoets Hilversum Gecertificeerd als mediator Nijenrode Business Universiteit Het herkennen van gedragsinconsistenties Geweldloze communicatie/human Dynamics Breukelen 2005 Nijenrode Business Universiteit Breukelen Summercourse Strategisch Management Rijksuniversiteit Actualiteiten Agrarisch Recht Personenvennootschappen VNG De nieuwe Grondexploitatiewet Den Haag Agatha Trainingen Neurolinguistisch programmeren voor mediators 5

6 2004 Rijksuniversiteit Actualiteiten Verbintenissenrecht Ontwikkelingen in het ontslagrecht Ruimtelijk Bestuursrecht Actualiteiten en Wetgeving - Mediationcursussen Voel je wat ik zeg over mediation en haptonomie Mediation en de overheid (cursusleider) 2003 Rijksuniversiteit Actualiteiten Bouwrecht Contractenrecht, niet nakoming Aanbestedingsrecht Eggens Instituut Amsterdam Procederen bij de kantonrechter 2002 Eggens Instituut Amsterdam Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten Bestuursrecht Wijzigingen in het Huurrecht Mediation Trainings Instituut Opleiding tot Mediator Amersfoort Rijksuniversiteit Cursus Nieuw Recht (huurrecht, strafrecht, bestuursrecht, personen- en familierecht, sociaal recht, privaatrecht, procesrecht) Nederlands Studie Centrum Utrecht Cursus PPS constructies (Publiek Private Samenwerking) 2000 Fiscadam Almere Cursus actualiteiten BTW en Overdrachtsbelasting Nevenactiviteiten Voorzitter van Aljemint, een ondernemersvereniging. Deze vereniging heb ik ook zelf geïnitieerd. Bestuurslid van NMVNoord. Lid van het Nederlands Centrum voor directeuren en commissarissen. 6

7 Lid van een intervisieclub voor mediators. Oprichter van het meldpunt mediation. Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bewonersraad, een huurdersorganisatie met leden. 7

CURRICULUM VITAE PERSONALIA. WERKERVARING ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht)

CURRICULUM VITAE PERSONALIA. WERKERVARING ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht) PERSONALIA CURRICULUM VITAE Naam: Mark Heimgartner Adres: Wethouder Schimmellaan 7 Postcode/Woonplaats: 3771 KW Barneveld Telefoonnummer(s): 0342-843334 of 06-46332631 E-mailadres: info@adviom.nl Geboorteplaats/-datum:

Nadere informatie

In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven:

In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven: In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven: - 29/11/1968-11-11-1992 - 06-01-1991-13-05-1987 - 26-09-1992-1989 - 26 oktober

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Achmea Bank bedrijfsjurist. Van Lanschot Chabot - Interim Bedrijfsjurist / Compliance officer

CURRICULUM VITAE. Achmea Bank bedrijfsjurist. Van Lanschot Chabot - Interim Bedrijfsjurist / Compliance officer PERSONALIA CURRICULUM VITAE Naam Kantoorhoudende te Eindhoven Geboren 6 juni 1970 Nationaliteit Nederlandse Antoinette van Spaandonk Koks WERKERVARING januari 2007 - heden Van Spaandonk & Koks VOF - Zelfstandig

Nadere informatie

stabulletin Kennis bijhouden is absoluut noodzakelijk!

stabulletin Kennis bijhouden is absoluut noodzakelijk! stabulletin ja a r g a n g 25 n u m m e r 03 s e p t e m b e r 2010 profiteer nu: STABU STUDEER ACTIE! tijdelijk 50,- korting op alle STABU cursussen & opleidingen geldig: 1-9-2010 t/m 1-3-2011 meld u

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Marisa Giunta d Albani

Marisa Giunta d Albani CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam Marisa Giunta d Albani Geboortedatum 3 oktober 1960 Adres Middenweg 221-hs 1098 AN Amsterdam Telefoon 020-6930126/ 065 33 22 88 0 E-mail BBA@giuntadalbani.nl Website www.giuntadalbani.nl

Nadere informatie

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 Colofon HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten CROHO: 39205 HBO-Rechten Publicatie: juli 2012 Vastgesteld door

Nadere informatie

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Marco van de Donk Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Wie is Marco Marco is als financiële Experis Expert in vaste dienst van Experis. Hij heeft in ruim 20 jaar alle facetten van de financiële

Nadere informatie

groninger civilistenblad

groninger civilistenblad nr 01 / november 2014 gcb groninger civilistenblad Interview met A-G L. Timmerman Prof. mr. S.F. Sagel Het nieuwe ontslagrecht Prof. mr. J.H.M. Willems Werknemers(on)macht in corporate structures Mr. dr.

Nadere informatie

Curriculum vitae Gérald Rensink

Curriculum vitae Gérald Rensink Curriculum vitae Gérald Rensink Persoonlijke gegevens: Naam Gérald Rensink Adres Oude Molstraat 5a 2513 BA Den Haag Telefoon 06 2001 8301 Email gerald@rensinkcommunicatie.nl Website www.rensinkcommunicatie.nl

Nadere informatie

Inhoud. 3 Ten geleide. Kengetallen sociaal beleid. 21 Verdeling vaste medewerkers naar afdeling in fulltime. equivalenten (fte s)

Inhoud. 3 Ten geleide. Kengetallen sociaal beleid. 21 Verdeling vaste medewerkers naar afdeling in fulltime. equivalenten (fte s) 2006 www.das.nl Inhoud 3 Ten geleide Sociaal jaarverslag 2006 Sociaal beleid 4 Arbeidsvoorwaarden 5 Functiewaardering 5 Salarisstructuur 6 Coaching; taakstellende, functionerings- en beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Curriculum Vitae Tineke Kamerling-de Jong. Werkervaring. 01-06-08 tot heden Directeur eigenaar Kat-Haros Management b.v.

Curriculum Vitae Tineke Kamerling-de Jong. Werkervaring. 01-06-08 tot heden Directeur eigenaar Kat-Haros Management b.v. Curriculum Vitae Tineke Kamerling-de Jong Werkervaring 01-06-08 tot heden Directeur eigenaar Kat-Haros Management b.v. Eigen advies-, en trainingsbureau op organisatorisch, beleidsmatig en commercieel

Nadere informatie

Joanneke Mels-de Ruiter Geboortedatum: 12 november 1969 Woon- en werkplaats: Spaarndam Werkervaring sinds: juni 1994

Joanneke Mels-de Ruiter Geboortedatum: 12 november 1969 Woon- en werkplaats: Spaarndam Werkervaring sinds: juni 1994 Curriculum Vitae Profiel Joanneke Mels-de Ruiter Geboortedatum: 12 november 1969 Woon- en werkplaats: Spaarndam Werkervaring sinds: juni 1994 Onderneming: In Process Rijbewijs ja Telefoonnr: 06-24631568

Nadere informatie

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers Nieuwe stap grootste advocatenkantoor Noordwest Veluwe OMVR Lunenberg Advocaten opent nieuw

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159 Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer procedurenummer: AWB 12/159 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 16 augustus 2012 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 4 BENOEMEN NIEUWE LEDEN BEROEPSCOLLEGE NPO

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 4 BENOEMEN NIEUWE LEDEN BEROEPSCOLLEGE NPO BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 4 BENOEMEN NIEUWE LEDEN BEROEPSCOLLEGE NPO Algemene Vergadering 31.01.15 Aan de kiesmannen, Ter versterking van het Beroepscollege NPO zijn de volgende heren bereid gevonden zitting

Nadere informatie

Curriculum Vitae Christien van den Berg

Curriculum Vitae Christien van den Berg Curriculum Vitae Christien van den Berg Ervaren, besluitvaardige, betrokken, hands-on specialist in verandermanagement. Adviseert en begeleidt bij: transities; (her)positioneringsvraagstukken; professionaliseringstrajecten;

Nadere informatie

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Een instrument voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen

Nadere informatie

Kennisgids 1 Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen

Kennisgids 1 Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen Kennisgids 1 Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen Voorwoord Voor u ligt de tweede editie van gids Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen. Een gids die praktische informatie over

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20613 18 juli 2014 Bevoegdhedenregeling COA Inhoudsopgave 1. Algemene kaders en voorschriften 2 1.1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aantal leden per 31 december 2008 Benoemd tot gerechtsdeurwaarder Overleden

Inhoudsopgave. Aantal leden per 31 december 2008 Benoemd tot gerechtsdeurwaarder Overleden Jaarverslag 1 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter, mr. John M. Wisseborn Integriteit en onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder KBvG Normen voor kwaliteit en toetsing Certificering schuldhulpverlening:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

: Robert van Gerven : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam

: Robert van Gerven : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam 20100630 cv Rob van Gerven.DOC 1/6 naam : Robert van Gerven adres : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam scholing. 1969-1975

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Onderwijsmanagement (UvA)

Onderwijsmanagement (UvA) Curriculum vitae Persoonlijke gegevens Naam: Ruth de Baat Adres: Lindengracht 239 1015 KH Amsterdam www.ruthdebaat.nl Mobiel: 06-22109014 Email: debaat@xs4all.nl Geboortedatum: 16-03-1953 te Amsterdam

Nadere informatie