de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving"

Transcriptie

1 de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 editie ledenvertoeving

2 GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn in de diepste zin mag worden ervaren en in dienend leven wordt geïnspireerd waar ieder gewaardeerd wordt in eigen bevrijd zijn door geloof bestaat uit leden en belangstellenden voor Gods aangezicht die elkander en de wereld hun aandeel aan liefde, tijd en aandacht niet onthouden De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam heeft haar kerk in het centrum van Rotterdam nabij het Hofplein en aan het eind van het Haagse Veer. Adres Noordmolenwerf AK Rotterdam Predikanten Ds. N.J. Cuperus / Ds. H.J. Wouda / Organisten M van Nispen / K. Blijdorp Koster Sj. Jansen Kerkenraad P. Appel (voorzitter) Mevr. M.F. Wethmar (secr) G. Joustra (boekhouder) H. Kruisinga B. v.d. Vijver J.H. Bos Taakgroepen Taakgroep getuigenis & dienst Mevr. H.G. Visser Taakgroep pastoraat Mevr. G. Kruisinga-Poppinga Taakgroep leren & vieren Mevr. M.F. Wethmar Taakgroep jeugd & jongeren Mevr. T. Eberwijn Taakgroep beheer H. Kruisinga Taakgroep publiciteit H. de Vrij Overig Ledenadministratie: mevr. J. Oldenburg-Koopmans e boekhouder ledenbijdragen: G. Joustra Bankrekening NL97 INGB t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Rotterdam 2

3 Uitnodiging Ledenvertoeving Rotterdam, 12 april 2015 Beste leden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam, Middels deze bijzondere Werf willen wij u uitnodigen voor de ledenvertoeving op woensdag 29 april 2015, aanvang uur. Het eerste deel van de bijeenkomst is ingeruimd voor het afgelopen jaar, maar het tweede deel wordt geheel ingeruimd voor de toekomst van onze doopsgezinde gemeente. Hierover leest u in deze Werf meer en ook uw inbreng op de avond zelf is vanzelfsprekend welkom. De verschillende stukken behorende bij de agenda kunt u opvragen bij onze secretaris, Freekje Wethmar (telefoon of per U krijgt de stukken dan per post of per toegestuurd. Ik hoop u op 29 april a.s. te mogen begroeten aan de Noordmolenwerf. Met broederlijke groet, Peter Appel voorzitter Doopsgezinde Gemeente Rotterdam 3

4 Ledenvertoeving 29 april :00 uur Agenda Locatie : Doopsgezinde Gemeente Noordmolenwerf AK ROTTERDAM Datum : 29 april uur inloop uur opening vergadering 1. opening 2. mededelingen 3. vaststellen agenda 4. verslag ledenvertoevingen 14 mei en 7 september uitkomsten evaluatiecommissie De evaluatiecommissie heeft gesproken met predikanten, kerkenraadsleden (huidig en voorgaande) en diverse leden en hierover verslag gedaan bij de kerkenraad en predikanten. De conclusies zijn als bijlage 3 beschikbaar. 6. verslag kerkenraad (bijlage 4) 7. verslag boekhouder / financiën (bijlage 5): a. begroting 2015 b. voorstel uitbesteden beheer aandelenportefeuille 8. verslag predikanten (bijlage 6) 9. verslag taakgroepen (bijlage 6) 10. decharge gevoerd beleid Toekomst: Toegelicht in het bijgaande Plan van Aanpak vindt op grote lijnen een weergave hoe de Kerkenraad de toekomst in wil gaan. De verschillende werkgroepen zullen hieromtrent verslag doen. 4

5 a. alternatieve vieringen (bijlage 7) b. interne communicatie (bijlage 8) c. externe communicatie (bijlage 9) d. financiële situatie (bijlage 10) e. presentatie vernieuwde website 12. voorstel voor te houden extra ledenvertoeving naar aanleiding van de plannen voor het versterken van onze identiteit: vredesgemeente zijn en naar aanleiding van de financiële situatie van de gemeente en de eventuele keuzes die daaruit voortvloeien. Deze extra vergadering kan plaats vinden in september en in de komende maanden kan in diverse groepen in de gemeente gesproken worden over de plannen en mogelijkheden. 13. vacatures en vervanging kerkenraadsleden (bijlage 11) 14. herbenoeming a. kerkenraad b. financiële commissie 15. rondvraag 16. sluiting 5

6 Voorgangers in de diensten Zondag, aanvang uur, Noordmolenwerf april ds.jaap Brusewitz 26 april ds.jannie Nijwenig 03 mei ds.afke Maas 10 mei leerhuisdienst 17 mei ds. Jaap Brusewitz; cantorij in de dienst 24 mei concert en lezen pinksteren 31 mei ds. Han Cuperus 07 juni ds. Christien Duhoux 14 juni dienst door dg. koor uit Zwolle 21 juni ds. Henriette van Dunnee 28 juni ds.han Cuperus avondmaal 05 juli ds.barbara Veenman Voor nadere details over de diensten in de komende periode verwijzen wij u naar onze website: Terugblik PALMPASEN 6

7 Plan van Aanpak Toekomst Doopsgezinde Gemeente Rotterdam Voorstel voor het actieplan Vooraf De afgelopen jaren is veel gesproken, nagedacht en gewerkt aan de vernieuwing of revitalisering van onze Gemeente. Na bijna vier jaar is de oogst een flink aantal verkenningen, acties en ook al veranderingen. In dit stuk doen we een voorstel voor een verder te volgen pad om weer een vitale en Doopsgezinde Gemeente in Rotterdam te kunnen zijn, met een naar buiten gerichte blik. We hopen hiermee ook meer aantrekkingskracht te krijgen voor mensen van buiten onze eigen kring. En willen we ook een aantrekkelijke partner zijn voor andere geloofsgemeenschappen om mee samen te werken. Een constatering bij dit alles, waar we helaas niet om heen kunnen, is dat de financiële toestand van de Gemeente niet langer duurzaam genoeg is om op de huidige manier door te gaan. Daardoor is de noodzaak om een aantal structurele ingrepen te doen duidelijker geworden. Een andere constatering is dat de Gemeente vergrijst en krimpt. Hierdoor is de beschikbare capaciteit en kundigheid voor de vele vrijwilligersfuncties (kerkenraad, commissies, activiteitenvoorbereidingen) afgenomen. 1. Wie zijn wij als Doopsgezinde Gemeente? Het antwoord op deze vraag is niet altijd eenduidig: we zijn een Gemeente die bestaat uit diversiteit. Dat komt tot uiting in de vele activiteiten die we ondernemen en ook uit de kern van ons idee over Gemeente zijn. Wij zijn een Gemeente van gelijkwaardige, mondige mensen die uitdrukking geven aan hun geloofsovertuiging door zelf een geloofsbelijdenis te schrijven en die ten overstaan van de Gemeente uit te spreken. Twee jaar geleden is in de ledenvertoeving het zogenoemde kader gepresenteerd als uitkomst van een onderzoek onder leden naar de waarde van het Gemeente zijn en de invulling van daarvan. Als samenvatting van dat onderzoek is toen het Rotterdamse Doperse 7

8 Rondje gemaakt. In dat diagram zijn in een aantal cirkels begrippen benoemd die invulling geven aan het Gemeente zijn. In het centrum staat de kernwaarde: We zijn een vitale Gemeente die het leven van Jezus als voorbeeld stelt. Daar direct omheen staan de kernfuncties van het Gemeente-zijn. Die zijn niet of nauwelijks aan discussie onderhevig. Verder naar buiten komen we bij de verschillende vormen, waarin het Gemeente-zijn tot uiting komt: bijvoorbeeld in de diensten, kringen, taken in de wereld enzovoort. De discussie die we nu gaan voeren gaat in eerste instantie over welke taken we blijven uitvoeren, mogelijkerwijs in andere vormen en welke we zullen moeten afstoten of samen met andere geloofsgemeenschappen zouden kunnen voortzetten. 8

9 Voorstel 1. Het Rotterdamse Doperse Rondje gebruiken als instrument om helder te maken wie wij willen zijn als Gemeente en welke activiteiten daarbij horen. Het Doperse Rondje is een instrument om de samenhang tussen activiteiten, onderling en met onze kernwaarden te kunnen beschouwen. 2. Ambitie We zijn een kleine Gemeente die een inspirerend verhaal te vertellen heeft vanuit een eeuwenlange traditie. Eén van de kernwaarden is dat we een sterke geweldloze en vredelievende boodschap hebben. Dit verhaal is onderscheidend van andere christelijke Gemeenten en sluit sterk aan bij verhalen van andere spirituele stromingen die aan populariteit winnen. En toch weten we ons verhaal niet goed voor het voetlicht te krijgen. Althans, het resulteert niet in een toename van leden, belangstellenden of deelname aan onze activiteiten. Eén van de uitkomsten van de workshop over externe communicatie in de afgelopen jaren was de mogelijkheid om ons te profileren als Vredesgemeente. Met dat thema zijn een aantal mensen binnen onze Gemeente aan de slag gegaan om dat thema verder te verkennen. Eén van de ideeën is om een Vredesprijs uit te reiken en daarmee de vredesgedachte actief uit te dragen. Wij zien in de focus op het thema Vredesgemeente een duidelijke win-win situatie: het is enerzijds een kans om onze Gemeente in de Rotterdamse samenleving te profileren; maar voordat we dat gaan doen is het vooral een kans om onszelf als Gemeente een focus te geven en daarmee nieuwe energie en actie. Wat betekent het voor ons om Vredesgemeente te zijn? Hoe gaan wij met elkaar om in geval van conflicten? En hoe gaan wij om met het militaire en verbale geweld in de wereld om ons heen? De vredesgedachte en het handelen daarnaar is sterk geïnspireerd op het leven van Jezus. Maar hoe zit dat eigenlijk bij de andere twee Abrahamitische geloofsrichtingen? En als religieuze overtuigingen van anderen onder druk komen te staan, wat betekent dat dan voor ons? Doopsgezinden kennen zelf een 9

10 geschiedenis van onderdrukking en kunnen we die verhalen delen en wat kunnen we er van leren? Voorstel 2 We gaan het interne netwerk versterken door het thema Vredesgemeente in onze Gemeente de komende tijd (maanden, jaren) te verdiepen. Het doel is onze eigen waarden te onderzoeken en ook ons eigen handelen te evalueren en te richten. Gaandeweg komt er dan wellicht de behoefte om naar buiten te treden en met andere geloofsrichtingen van gedachten te wisselen. Het uitreiken van de Vredesprijs is een evenement waarmee we ook buiten de religieuze gemeenschappen kunnen treden en uit kunnen stralen dat we echt een Vredesgemeente zijn. (zie ook agendapunt 9 bijlage9 lv) Voorwaarde voor het uitloven van een Vredesprijs is dat we als totale Gemeente actief op weg zijn om een Vredesgemeente te worden - dat is een voortgaand proces. Door ons gezamenlijk in te zetten, elkaar en ons als Gemeente te laten inspireren voor deze missie, ook al zijn we soms onderling verdeeld over onderwerpen (of misschien juist daarom) kan het Gemeente-zijn ontwikkeld worden. Als dat goed lukt, dan komt de energie vanzelf om een project zoals de Vredesprijs uit te voeren. 3. Mensen: leden, belangstellenden, predikanten en kosters Onze Gemeente heeft op dit moment ongeveer 120 leden en 30 belangstellenden. Het aantal leden is de afgelopen decennia sterk afgenomen. Deze afname komt voor een flink deel door overlijden van leden (er is sprake van een duidelijke vergrijzing), waarbij de aanwas van leden van lagere leeftijd het ontvallen van oudere leden niet compenseert. Een klein deel van de daling is gevolg van vertrekkende leden (wegens verhuizing of om andere redenen). De leden nemen deel aan de vieringen, activiteiten, kringen en wijkbijeenkomsten. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de deelname en waardering aan activiteiten. Het aantal mensen dat regelmatig tot zeer regelmatig deelneemt aan de diensten op zondag is ongeveer 40; gemiddeld zijn er 20 tot 25 mensen in de diensten, met 10

11 incidenteel een grotere deelname bij bijzondere diensten. Bij de kringen en wijkbijeenkomsten zijn ongeveer 70 mensen regelmatig betrokken, voor een deel zijn dit leden die weinig of niet in de diensten komen. De activiteiten van onze Gemeente worden door een betrekkelijk kleine groep mensen georganiseerd, ongeveer 30 mensen zijn in organisatorische zin actief, daaromheen zit een groep van ongeveer 40 mensen die regelmatig deelnemen aan de activiteiten. Het meeste werk wordt gedaan door een kleine groep van ongeveer 15 mensen in onze Gemeente. Dat de continuïteit van activiteiten van onze Gemeente afhankelijk is van een kleine groep mensen, maakt de activiteiten kwetsbaar. In de begroting zijn de grootste uitgaven die aan de mensen die in dienst zijn van onze Gemeente, de predikanten, de kosters en organist. In de scenario s die opgesteld zijn om weer een financieel gezonde Gemeente te worden, zijn er onvermijdelijk consequenties voor de inzet van deze personeelsleden. Voorstel 3 Bij de discussie over de aanpassingen in het activiteitenaanbod en het eventueel aanvangen met nieuwe activiteiten zal er steeds een goede afweging gemaakt moeten worden tussen: het belang voor de Gemeente, haar leden en de toekomst. het beslag dat de activiteit legt op beschikbare mensen en middelen (bij het opstellen van het Kader noemden we dat de zeef van mensen en middelen ). De positie van de predikanten vraagt daarin bijzondere aandacht en de kerkenraad en Gemeente zullen samen met hen een nieuwe invulling van hun opdracht gaan formuleren. In dit verband: door het deeltijdberoep van Han Cuperus in DG Dordrecht moeten we gezamenlijk op korte termijn (nog vóór het opstellen van het programma voor komend winterseizoen) de consequentie in de taakomvang van en de verdeling daarvan over beide predikanten uitwerken. 11

12 Bij de scenario s om tot een gezondere financiële situatie te komen (zie hierna onder punt 5) zijn er naast puur financiële consequenties ook gevolgen voor behoefte aan inzet van vrijwilligers, predikanten en andere medewerkers. Ook hier geldt dus dat deze consequenties bij de verschillende scenario s inzichtelijk gemaakt moeten worden en mede als criterium moeten dienen in bij de discussie over de te maken keuzes. 4. Bestuur en organisatie De afgelopen jaren is er enorm veel gebeurd in onze Gemeente. Er zijn veel activiteiten ontwikkeld, maar er zijn ook een aantal conflicten ontstaan door verschillende oorzaken. De kerkenraad heeft een evaluatiecommissie gevraagd om een analyse te maken van de oorzaken en gevolgen en ook met een advies te komen. De conclusies zijn wellicht confronterend voor een aantal betrokkenen, maar bieden ook helderheid. Mogelijk hadden een aantal conflicten kunnen worden voorkomen indien de kerkenraad beter regie had gevoerd en begeleiding had geboden om escalatie te voorkomen. Ook zou er beter en opener gecommuniceerd moeten worden binnen de Gemeente. Het verslag van de evaluatiecommissie bevat een oproep aan de kerkenraad en aanbevelingen voor de toekomst. De kerkenraad neemt de aanbevelingen over en heeft daar ook al naar gehandeld. Dit stuk is daar een voorbeeld van, maar ook in de werkgroepen zijn de aanbevelingen verwerkt in de eerste voorstellen. Onze Gemeente staat voor een grote opgave om besluiten te nemen over de toekomst van de Gemeente. Er is door een aantal werkgroepen veel voorbereidend werk verricht om de interne en externe communicatie beter of anders te organiseren en ook het project van het Vredesgemeente uitgebreid voor te bereiden. Deze projectgroepen werken vrij autonoom en laten met enige regelmaat de voortgang weten aan de kerkenraad. Om meer samenhang te organiseren is het nodig dat de verschillende plannen op korte termijn eens goed op een rij worden gezet. De kerkenraad, vanzelfsprekend in overleg met de betrokkenen, moet deze plannen aanscherpen en in het perspectief van de op handen zijnde veranderingen zetten. Concreet betekent dit dat de kerkenraad veel meer een regisserende rol 12

13 zal moeten gaan spelen. Deze veranderende rol zal ook consequenties hebben voor de organisatie van de kerkenraad zelf. De komende jaren zullen er grote beslissingen worden genomen over de toekomst van onze Gemeente. Het is van belang dat de besluiten daarover breed gedragen worden door de leden van onze Gemeente via mandaten van de ledenvertoevingen. En niet alleen gedragen, ook zullen we van de Gemeenteleden een bijdrage vragen om die mee te organiseren. Betrokkenheid van een brede groep leden en belangstellenden is van groot belang, tegelijkertijd weten we dat de beschikbare tijd van veel mensen beperkt is. Daarbij is een goede interne communicatie van groot belang en de werkgroep Interne Communicatie heeft hiertoe de eerste voorstellen uitgewerkt. Voorstel 4 De kerkenraad is het gekozen bestuur van de Gemeente en komt maandelijks voltallig bijeen. Tussen deze vergaderingen door komt de kleine kerkenraad (voorzitter, secretaris, de beheerder van de agenda en een of twee wisselende leden) bijeen om de volgende vergadering voor te bereiden en praktische zaken af te handelen die urgent zijn. Zij stellen daarvan de overige leden van de kerkenraad direct op de hoogte. De kerkenraad kan zich daardoor beter op de hoofdlijnen van bestuur en beleid concentreren in de maandelijkse vergaderingen. (zie ook agendapunt 9 bijlage 8 lv) De komende tijd gaat er veel in gang gezet worden en om de voortgang en afstemming van de verschillende werkgroepen te bewaken en afstemmen is er regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de werkgroepen. Naast de verplichte jaarlijkse ledenvertoeving, kan het ook nodig zijn om tussentijds een ledenvertoeving te organiseren. Dit is nodig om de betrokkenheid te vergroten, maar ook om besluiten te kunnen nemen. De ledenvertoeving is immers het besluitvormende orgaan van onze Gemeente, de kerkenraad voert deze besluiten uit. 5. Houdbaarheid van de financiële toestand van de Gemeente op de lange termijn. De financiële toestand van onze Gemeente is zorgelijk te noemen. Indien 13

14 we zo doorgaan als nu is het bestaansrecht van een zelfstandige Gemeente aan het begin van 2021 in zicht. Door de boekhouder zijn een aantal scenario s opgezet die inzicht geven in de toestand en de vooruitzichten bij een aantal mogelijke veranderingen. Deze vingeroefeningen zijn bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de mogelijke impact van die veranderingen en om de discussie daarover te kunnen voeren. Het doel van de discussie is een financieel gezonde Gemeente te krijgen. De scenario s reiken van voortzetting van het huidige inkomsten- en uitgavenpatroon tot een uiterst kaal scenario, waarbij we tot in de verre toekomst financieel kunnen overleven. Bij vrijwel ieder gekozen scenario zullen er ingrepen in de activiteiten van de Gemeente zijn en sommige zullen niet binnen een paar maanden georganiseerd kunnen worden. De ingrepen zullen onvermijdelijk invloed hebben op vrijwel alle facetten van de Gemeente. Voorstel 5 Maak een reeks scenario s waarin de voorgestelde ingrepen met hun consequenties zichtbaar worden. Deze voorstellingen maken de keuzes inzichtelijk en kunnen dienen als input voor de te voeren discussies om tot verantwoorde keuzes te komen. Dit zal onderwerp zijn van de volgende ledenvertoeving (na de komende zomervakantie). Een eerste kennismaking met de te onderzoeken scenario s zal op de ledenvertoeving op 29 april worden gepresenteerd. (zie ook agendapunt 9 bijlage 10 lv) 6. Exploitatie gebouw Onze Gemeente heeft nu een gebouw, onze Vermaning, in eigendom en is de eerste gebruiker van het bebouw. Daarnaast wordt het gebouw verhuurd aan mede-gebruikers. Dat zijn een aantal vaste huurders (3 stuks) die daar ook vieringen houden of cursussen geven. De kosten voor exploitatie en onderhoud van het gebouw en de noodzakelijke verbeteringen/aanpassingen aan de huidige tijd stijgen met de jaren. Opbrengst van de verhuur is altijd al lager dan de totale kosten voor het gebouw. 14

15 Daarnaast vergt het onderhoud en de verhuur veel inzet van de kant van de vrijwilligers en uitbesteden van die werkzaamheden levert niet direct een positief financieel saldo op. Doordat Edward zijn werkzaamheden grotendeels heeft neergelegd, blijkt maar eens te meer hoe ontzettend waardevol zijn jarenlange inzet is geweest. De vragen die aan de orde zijn: welke mogelijkheden zijn er om de inkomsten uit verhuur drastisch te verhogen? welke mogelijkheden zijn er om de kosten voor exploitatie en onderhoud neutraal te krijgen (b.v. exploitatie uitbesteden aan een commerciële partij) is het mogelijk om het gebouw te verkopen en ruimtes daarin terug te huren (zover nodig); levert dat een goede besparing tov de huidige situatie? Als we het gebouw verkopen, kunnen we dan een ander gebouw/ruimte huren of kopen? Voorstel 6 Onderzoek de verschillende mogelijkheden voor huisvesting van onze Gemeente en exploitatie van het gebouw. Dit zal een wat langer durend proces zijn, een eerste kennismaking zal op 29 april worden gepresenteerd, waarna deze verkenningen uitgewerkt gaan worden. Nadere informatie hierover volgt in dit najaar. 15

16 De postduif : geloof en vrede Mabuhay! (in Tagalog betekent dat Welkom tot mijn schrijven ) Mijn naam is Marilou Caneta. Ik ben Filipijnse van geboorte en ben rooms katholiek opgevoed. Dat de meerderheid van de Filippino s het rooms-katholieke geloof aanhangt, is een rechtstreeks gevolg van de Spaanse koloniale overheersing en het daarmee samenhangende missiewerk. In de praktijk van alledag betekende het dat allerlei aspecten van het christendom verweven werden met de animistische tradities en gewoonten. Ca. 83% van de bevolking is rooms-katholiek en het totale aantal christenen bedraagt zelfs 94%. De Filippijnen onderscheiden zich wat dit betreft van alle landen in Zuidoost-Azië, want daar hangt men vooral religies als de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme aan. Geloof Mijn katholieke geloof maakt mij sterk, Ik bid vaak met mijn rozenkrans Deze heb ik gekregen van een oude vrouw op de Filipijnen, doordat ik haar eten had gegeven. Zij vertelde mij dat zij niet terug kon geven, maar alleen een rozenkrans. Deze rozenkrans zou mij geluk brengen. Elke avond voordat ik ging slapen bidden ik tot God om mij te sterk te maken en bedankte Hem voor wat Hij mij heeft gegeven. Ik vroeg God om mijn kinderen een beter leven te geven dan wat ik had en een goede vader voor hen om te voor hen te zorgen. Mijn gebeden zijn gehoord. De rozenkrans heeft mij geluk gegeven. Dagelijks geef ik eten, voordat wij gaan eten aan Our lady of Salvation om te bedanken voor het eten wat wij krijgen. Ik bid ook tot Maria De moeder van God. Wie is zij voor mij? Aan het einde van zijn leven zei Jezus tegen Johannes: Zie daar je Moeder (Joh 19:27). Had Johannes meer een nieuwe moeder nodig dan de andere apostelen? Nee, maar die zijn niet bij het kruis. Als Jezus tegen Johannes zegt: Zie daar je Moeder, zegt hij dat eigenlijk tegen alle volgelingen van Jezus. Zo is Maria dus ook onze Moeder. Zij kent haar zoon Jezus als geen ander. In de hemel opgenomen is ze dicht bij haar Zoon, die graag naar haar luistert. 16

17 Vrede In de eucharistieviering zelf wordt nu een begin gemaakt van wat deelname aan de eucharistie in ons moet uitwerken: dat wij vrede brengen, in het voetspoor van Jezus Christus. Elkaar de vrede wensen is dus de uitdrukking van onze oprechte wil dat de eucharistie ons omvormt tot mensen van vrede. Vrede is hartnodig is de gehele wereld, maar ook op de Filipijnen waar Abu Sayyaf verantwoordelijk is voor vele bomaanslagen, moordaanslagen en ontvoeringen met als doel een onafhankelijke islamitische staat in het westen van Mindanao en op de Sulu-eilanden. Vergeven is de blijdschap en Blijdschap kan je niet kopen voor geld. Dit is voor mij vrede. Dat je vrede hebt in je hart en de medemens vergeeft. God stelt ons op de proef. Ik geloof in een tweede leven. De fouten die je gemaakt hebt in je eerste leven, kan je in je tweede leven herstellen. Ik geef de de duif door aan Jet Visser zij geeft mij vaak krantenknipsels van berichten uit de Filipijnen Vrede zij met U. Marilou Bonite Caneta Terugblik paasontbijt 17

18 Prikbord Postduif Het bestaande prikbord in de ontmoetingsruimte is vergroot en voorzien van het postduif logo. Het is de bedoeling dat we er stukjes (artikelen uit de krant/folders o.i.d.) op prikken die iets te maken hebben met vrede. Bijvoorbeeld een nieuw initiatief wat je in de krant leest of een flyer die in je brievenbus valt. Bij voorkeur initiatieven uit Rotterdam, dicht bij huis, die we elkaar onder de aandacht willen brengen! Projectgroep externe communicatie Terugblik paasontbijt Zwangerschapsverlof Ds. Hester Wouda Ds. Hester Wouda is per 23 maart 2015 met zwangerschapsverlof. Wij verwachten haar na de geboorte van haar kind medio augustus terug op de kansel. Wij wensen haar gezonde en voorspoedige tijd toe. 18

19 Elevator pitch: hoe vertel je wat je vindt in de DGR in 30 seconden? Stel je staat in de lift en een onbekende vraagt jou waarom je lid bent van een doopsgezinde gemeente. Wat vertel je dan? Tijdens de workshop communicatieplan maken werden we voor deze uitdaging gesteld. De leden van de projectgroep externe communicatie hebben er zelf ook een geschreven. Hoe zou uw elevator pitch eruit zien? Ik ben lid van de Doopsgezinde gemeente Rotterdam, omdat je de vrijheid hebt om je eigen Geloofsbelijdenis te schrijven en te delen met de leden van de Gemeente. Jeroen Schots Ik ben lid van de doopgezinde gemeente omdat ik in doopgezind gezin ben opgegroeid. Dit voelt dus vertrouwd, en geeft mij het gevoel van geborgenheid, Ik kan er mijzelf zijn met al mijn twijfels Joke Oldenburger Terugblik paasontbijt 19

20 Cursussen Geweldloos Communiceren in Dordrecht In ons privéleven, als opvoeders, in ons werk zien we allemaal wel eens dat grove taal wordt gebruikt. Vanaf het moment dat je kunt praten tot op hoge leeftijd toe heb je te maken met schelden, pesten, discriminatie, roddelen en gewelddadige taal. Soms zit je er ineens zelf midden in, soms zonder dat te willen. Een andere keer raak je zelf geïrriteerd en wil je een boodschap kwijt, maar hoe voorkom je dat een gesprek uit de hand loopt. Of je ziet het in je omgeving en je voelt: hier gaat iets niet goed. Wat is het? Hoe komt het toch, en nog belangrijker: kun je er wat aan doen? Met Geweldloos Communiceren kun je zelf iets doen, dichtbij in je eigen omgeving! Geweldloos Communiceren kun je leren, zodat je jezelf minder onmachtig voelt. Wanneer je met meer respect en grotere betrokkenheid leert begrijpen wat er met jezelf en anderen gebeurt in zo n situatie, kun je samen zoeken naar een andere manier met elkaar om te gaan. Leer je elkaar beter te verstaan. Wanneer je dat niet doet, ben je dan mede verantwoordelijk voor wat er gebeurt? Of zelfs medeplichtig? Hier geldt met recht: verbeter de wereld en begin bij jezelf! Cursus De Doopsgezinde Gemeente Dordrecht biedt een cursus Geweldloos Communiceren aan. Wij vinden het belangrijk het basisgereedschap te bieden om op een meer verbindende manier te kunnen communiceren, met aandacht en natuurlijk mededogen. De trainers werken volgens een methode, geïnspireerd op het gedachtegoed van de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg. Over de hele wereld worden cursussen gegeven om inzicht te krijgen in je eigen manier van communiceren en om te leren hoe je dit kunt 20

21 verbeteren. Hierbij worden een giraf (zachtaardig) en een jakhals (agressief) gebruikt om de menselijke eigenschappen te verbeelden. De volgende cursussen staan gepland: Avondgroep uur (inloop vanaf uur) 23 april mei mei 2015 Middaggroep uur (inloop vanaf uur) 30 april mei mei 2015 Alle bijeenkomsten worden gehouden de Dordtse vermaning aan de S.M. Hugo van Gijnweg 12 in Dordrecht. Praktische gegevens: De workshops staan open voor iedereen. De kosten zijn 25,00, dit is inclusief hand-outs, koffie en thee. Meld je vaan via onze website met het aanmeldingsformulier of stuur een mail naar De aanmelding is definitief na overmaking van 25,00 op rekening IBAN NL44ABNA van de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht onder vermelding van Geweldloos Communiceren en de startdatum. Het aantal deelnemers per cursus is 8 tot 16. Bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus door. 21

22 In memoriam, Op 20 februari is broeder Dirk Jan Poort overleden. Hij is 85 jaar geworden. Dirk is opgegroeid in een doopsgezinde familie uit Harlingen waar hij rond zijn achttiende gedoopt is. Na zijn opleiding kon hij in het westen gaan werken in het onderwijs. Hier leerde hij zijn vrouw Hannie kennen met wie hij 66 jaar samen is gewest. Toen Dirk een baan kreeg aangeboden als hoofdonderwijzer in het lager voortgezet onderwijs verhuisden zij naar Maassluis. Zij kregen acht kinderen. Met grote betrokkenheid stimuleerde hij hen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Zelf gaf hij hen daarin het voorbeeld. Hij had er plezier in om de dingen waar hij mee te maken had zelf te onderzoeken. Zo kon hij zelf een mening vormen over de verschillende zaken waar zijn aandacht naar uitging. Tot op het laatst van zijn leven las hij de boeken, artikelen en verslagen over vele onderwerpen die hem interesseerde. Maar niet alleen voor zichzelf zocht hij de benodigde achtergrond informatie. Als hij in de gaten had waar de belangstelling van een ander naar uitging, kreeg die allerlei post toegezonden om zich verder te verdiepen in de desbetreffende materie. Ook leeftijdgenoten wees hij enthousiast op het gemak van het gebruik van internet. Al was het alleen maar om contact te behouden met de jongere generaties. Dat Dirk niet alleen zijn kinderen en later ook zijn kleinkinderen stimuleerde hun kennis te vergroten, heb ik ook zelf mogen ondervinden nav de besprekingen tijdens de Bijbelkring Schiedam e.o. Uit verschillende boeken, tijdschriften en websites van uiteenlopende geloofstradities kreeg ik dan een aanvulling aangereikt op de bijbelgedeelten die we besproken hadden. Het waren bijeenkomsten die hij sinds 2007 samen met Hannie trouw bezocht. Althans, als zij thuis waren. Want regelmatig bezochten zij in Zuid-Frankrijk en de Verenigde Staten één van hun kinderen en de kleinkinderen. Deze regelmaat werd echter ruw verstoord toen een jaar geleden de artsen voor de tweede maal ontdekte dat Dirk een tumor had. Nadat de medicijnen daartegen niet meer toereikend waren, wilde hij verder geen behandeling. Met zijn overlijden verliest de familie en allen die hem kenden een betrokken en bescheiden pater familias. Han Cuperus 22

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 55 no.2 oktober 2015 extra ledenvertoeving

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 55 no.2 oktober 2015 extra ledenvertoeving de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 55 no.2 oktober 2015 editie extra ledenvertoeving GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53 de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53 no.1 september 2013 GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn in de diepste zin mag

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda Nieuw Jaarthema Vooruit met de basis beleid Vorming &Toerusting Missionair Team Bijbelstudiecoördinatie als handreiking vanuit beleidsplan kerkenraden St. Jan Gouda 2017-2018 De kerkenraden A en B hebben

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Welkom Openingsgebed

Welkom Openingsgebed Viering Theresia geloofsgemeenschap zondag 1 juni 2014 Welkom Openingsgebed God van leven, wij bidden U: open onze oren om Uw stem te verstaan. Dat wij ons geroepen weten tot dienstbaarheid niet omwille

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Psalm 78 : 1 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013.

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Beste Vrienden van de stichting, Nog een paar weken en dan is het zover, dan staat ons tweede event voor de deur. Let op zoals eerder vernoemd is de datum gewijzigd

Nadere informatie

Bezinning en studie door kerkenraad en gemeente om te komen tot een visie voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Lelystad

Bezinning en studie door kerkenraad en gemeente om te komen tot een visie voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Lelystad Bezinning en studie door kerkenraad en gemeente om te komen tot een visie voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Lelystad Een plan van aanpak, gemaakt door de coachgroep visievorming in opdracht van

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact

de Werf blad voor mededelingen en contact de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.3 februari 2015 GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn in de diepste zin mag

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk Draaiboek van Ark naar Vredeskerk (Een stappenplan om te komen tot realisatie van alle activiteiten van de PGO in de Vredeskerk en de Beuk) Inleiding Door de demografische ontwikkeling van onze kerkelijke

Nadere informatie

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen.

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen. Vernieuwing en versterking ti&:. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 5:15-18 Belangrijkste vers: 2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde Kunt u een verhaal over Jezus vertellen dat veel voor u betekent? Ja, Jezus is erg belangrijk voor mij en anderen die geloven dat hij onze redder en heer der levenden is Een belangrijk verhaal voor mij

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: 38-42 Ds. A.J.Wouda Geliefden van God Mensen die hier thuis zijn, gasten en mensen die thuis de viering meebeleven Toen ik dacht aan Tjeerd, Eisje en Griet nu zij stoppen

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact

de Werf blad voor mededelingen en contact de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 55 no.1 september 2015 GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn in de diepste zin mag

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Moeilijke kindervragen

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Moeilijke kindervragen DOELSTELLINGEN De ouders hebben ervaren dat hun kind niet het enige is dat moeilijke vragen stelt en dat zij elkaar kunnen ondersteunen in de omgang hiermee. De ouders kunnen met hun kind in gesprek gaan

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus,

Preek. Gemeente van Christus, Ik geloof Gezang 399: 1/2 LvdK Votum en groet Psalm 100: 1/2 OB Geloofsbelijdenis Psalm 100: 3/4 OB Schriftlezing Rom. 10:4-21 Catechismus Zondag 7 Psalm 95: 2/3/4 OB Preek Psalm 135: 8/9/10 NB Gebed Psalm

Nadere informatie

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis Werkvelden & uitdagingen Catechisatie, De jongeren in hedendaagse taal, communicatie en vorm vertellen van Gods grootheid en liefde vanuit de bijbel (Geloofsinhoud & Verdieping) Vereniging, Jongeren uitdagen

Nadere informatie

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 2 Orgelspel Verstilling VOORBEREIDING Welkom door de ouderling van dienst De tafelkaarsen worden aangestoken Wij zingen hierbij Als alles duister is (Taizé, 3x) (We gaan staan) Vg. Allen Vg. Allen In de

Nadere informatie

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f In welke leeftijdscategorie valt u? Number / Percentage Jonger dan 25 jaar; 6% 66 Tussen de 25 en 34 jaar; 120 Tussen de 35 en 44 jaar; 13% 145 Tussen de 45 en 54 jaar; 205 Tussen de 55 en 64 jaar; 28%

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar!

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar! Over De Veenbrug Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014 Deze eerste Over De Veenbrug van 2014 willen we natuurlijk niet beginnen zonder u en jullie allemaal eerst: alle goeds en gezondheid en natuurlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie!

Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie! Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie! Liturgie Voorzang: LB 320 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 122,1.3 Wet Zingen: Ps 80,10 Gebed Lezen: Marcus 3,20-35 Zingen: Gez 143,2.3 Preek

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

Oefenen in gehoorzaamheid

Oefenen in gehoorzaamheid LES Oefenen in gehoorzaamheid Sabbat Doe Lees om te beginnen Efeziers 6. Stel je eens voor dat je geen keus had over wanneer je opstond 's morgens, geen keus over wat je at of waar je naar toe ging of

Nadere informatie

Johannes 1 : 12. wij noemen God onze Vader en wijzelf zijn dan zijn kinderen maar wat bedoelen we daarmee?

Johannes 1 : 12. wij noemen God onze Vader en wijzelf zijn dan zijn kinderen maar wat bedoelen we daarmee? wij noemen God onze Vader en wijzelf zijn dan zijn kinderen maar wat bedoelen we daarmee? vaak wordt gezegd: God zorgt voor ons als een Vader dat is waar maar het is meer Johannes legt het uit in vers

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist:

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Vrije basisschool Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke waarden voor onze school Waarom kozen we deze waarden? Ons inspiratieverhaal

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

10. Het laatste woord

10. Het laatste woord 10. Het laatste woord DOELSTELLINGEN De kinderen maken kennis met de zeven kruiswoorden: Jezus laatste woorden vóór Zijn kruisdood. De kinderen leren dat de kruiswoorden een soort samenvatting van Jezus

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Belangrijke data schooljaar 2014-2015 Maandag 10 november Rapportbespreking Dinsdag 11 november Rapportbespreking Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Aangepaste Catechese (WAC)

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Aangepaste Catechese (WAC) 1. Oprichting: De Werkgroep Aangepaste Catechese is opgericht op 22-09-1994. 2. Doel van Aangepaste Catechese: 2.1 Op een eenvoudige wijze doorgeven van het Evangelie van Jezus Christus aan verstandelijk

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, We hebben zojuist uit het evangelie gelezen, hoe Petrus Jezus de Messias noemt. En hij wordt daarvoor door Jezus uitgebreid geprezen. Petrus als een

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Doopdienst van Myrthe & Doopgedachtenis. Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst: dhr. A. Boven

Welkom in de Menorah. Doopdienst van Myrthe & Doopgedachtenis. Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst: dhr. A. Boven Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst: dhr. A. Boven Organist : dhr. P. de Jong Lectrice : mw. E. Stegenga Doopdienst van Myrthe & Doopgedachtenis Naam van de zondag:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder?

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Een kerkdienst voor en door de deelnemers en leiding van de aangepaste catechese Voorganger Organist : Ds. Jaap Hansum : Ina Tamerus Welkom

Nadere informatie