de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving"

Transcriptie

1 de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 editie ledenvertoeving

2 GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn in de diepste zin mag worden ervaren en in dienend leven wordt geïnspireerd waar ieder gewaardeerd wordt in eigen bevrijd zijn door geloof bestaat uit leden en belangstellenden voor Gods aangezicht die elkander en de wereld hun aandeel aan liefde, tijd en aandacht niet onthouden De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam heeft haar kerk in het centrum van Rotterdam nabij het Hofplein en aan het eind van het Haagse Veer. Adres Noordmolenwerf AK Rotterdam Predikanten Ds. N.J. Cuperus / Ds. H.J. Wouda / Organisten M van Nispen / K. Blijdorp Koster Sj. Jansen Kerkenraad P. Appel (voorzitter) Mevr. M.F. Wethmar (secr) G. Joustra (boekhouder) H. Kruisinga B. v.d. Vijver J.H. Bos Taakgroepen Taakgroep getuigenis & dienst Mevr. H.G. Visser Taakgroep pastoraat Mevr. G. Kruisinga-Poppinga Taakgroep leren & vieren Mevr. M.F. Wethmar Taakgroep jeugd & jongeren Mevr. T. Eberwijn Taakgroep beheer H. Kruisinga Taakgroep publiciteit H. de Vrij Overig Ledenadministratie: mevr. J. Oldenburg-Koopmans e boekhouder ledenbijdragen: G. Joustra Bankrekening NL97 INGB t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Rotterdam 2

3 Uitnodiging Ledenvertoeving Rotterdam, 12 april 2015 Beste leden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam, Middels deze bijzondere Werf willen wij u uitnodigen voor de ledenvertoeving op woensdag 29 april 2015, aanvang uur. Het eerste deel van de bijeenkomst is ingeruimd voor het afgelopen jaar, maar het tweede deel wordt geheel ingeruimd voor de toekomst van onze doopsgezinde gemeente. Hierover leest u in deze Werf meer en ook uw inbreng op de avond zelf is vanzelfsprekend welkom. De verschillende stukken behorende bij de agenda kunt u opvragen bij onze secretaris, Freekje Wethmar (telefoon of per U krijgt de stukken dan per post of per toegestuurd. Ik hoop u op 29 april a.s. te mogen begroeten aan de Noordmolenwerf. Met broederlijke groet, Peter Appel voorzitter Doopsgezinde Gemeente Rotterdam 3

4 Ledenvertoeving 29 april :00 uur Agenda Locatie : Doopsgezinde Gemeente Noordmolenwerf AK ROTTERDAM Datum : 29 april uur inloop uur opening vergadering 1. opening 2. mededelingen 3. vaststellen agenda 4. verslag ledenvertoevingen 14 mei en 7 september uitkomsten evaluatiecommissie De evaluatiecommissie heeft gesproken met predikanten, kerkenraadsleden (huidig en voorgaande) en diverse leden en hierover verslag gedaan bij de kerkenraad en predikanten. De conclusies zijn als bijlage 3 beschikbaar. 6. verslag kerkenraad (bijlage 4) 7. verslag boekhouder / financiën (bijlage 5): a. begroting 2015 b. voorstel uitbesteden beheer aandelenportefeuille 8. verslag predikanten (bijlage 6) 9. verslag taakgroepen (bijlage 6) 10. decharge gevoerd beleid Toekomst: Toegelicht in het bijgaande Plan van Aanpak vindt op grote lijnen een weergave hoe de Kerkenraad de toekomst in wil gaan. De verschillende werkgroepen zullen hieromtrent verslag doen. 4

5 a. alternatieve vieringen (bijlage 7) b. interne communicatie (bijlage 8) c. externe communicatie (bijlage 9) d. financiële situatie (bijlage 10) e. presentatie vernieuwde website 12. voorstel voor te houden extra ledenvertoeving naar aanleiding van de plannen voor het versterken van onze identiteit: vredesgemeente zijn en naar aanleiding van de financiële situatie van de gemeente en de eventuele keuzes die daaruit voortvloeien. Deze extra vergadering kan plaats vinden in september en in de komende maanden kan in diverse groepen in de gemeente gesproken worden over de plannen en mogelijkheden. 13. vacatures en vervanging kerkenraadsleden (bijlage 11) 14. herbenoeming a. kerkenraad b. financiële commissie 15. rondvraag 16. sluiting 5

6 Voorgangers in de diensten Zondag, aanvang uur, Noordmolenwerf april ds.jaap Brusewitz 26 april ds.jannie Nijwenig 03 mei ds.afke Maas 10 mei leerhuisdienst 17 mei ds. Jaap Brusewitz; cantorij in de dienst 24 mei concert en lezen pinksteren 31 mei ds. Han Cuperus 07 juni ds. Christien Duhoux 14 juni dienst door dg. koor uit Zwolle 21 juni ds. Henriette van Dunnee 28 juni ds.han Cuperus avondmaal 05 juli ds.barbara Veenman Voor nadere details over de diensten in de komende periode verwijzen wij u naar onze website: Terugblik PALMPASEN 6

7 Plan van Aanpak Toekomst Doopsgezinde Gemeente Rotterdam Voorstel voor het actieplan Vooraf De afgelopen jaren is veel gesproken, nagedacht en gewerkt aan de vernieuwing of revitalisering van onze Gemeente. Na bijna vier jaar is de oogst een flink aantal verkenningen, acties en ook al veranderingen. In dit stuk doen we een voorstel voor een verder te volgen pad om weer een vitale en Doopsgezinde Gemeente in Rotterdam te kunnen zijn, met een naar buiten gerichte blik. We hopen hiermee ook meer aantrekkingskracht te krijgen voor mensen van buiten onze eigen kring. En willen we ook een aantrekkelijke partner zijn voor andere geloofsgemeenschappen om mee samen te werken. Een constatering bij dit alles, waar we helaas niet om heen kunnen, is dat de financiële toestand van de Gemeente niet langer duurzaam genoeg is om op de huidige manier door te gaan. Daardoor is de noodzaak om een aantal structurele ingrepen te doen duidelijker geworden. Een andere constatering is dat de Gemeente vergrijst en krimpt. Hierdoor is de beschikbare capaciteit en kundigheid voor de vele vrijwilligersfuncties (kerkenraad, commissies, activiteitenvoorbereidingen) afgenomen. 1. Wie zijn wij als Doopsgezinde Gemeente? Het antwoord op deze vraag is niet altijd eenduidig: we zijn een Gemeente die bestaat uit diversiteit. Dat komt tot uiting in de vele activiteiten die we ondernemen en ook uit de kern van ons idee over Gemeente zijn. Wij zijn een Gemeente van gelijkwaardige, mondige mensen die uitdrukking geven aan hun geloofsovertuiging door zelf een geloofsbelijdenis te schrijven en die ten overstaan van de Gemeente uit te spreken. Twee jaar geleden is in de ledenvertoeving het zogenoemde kader gepresenteerd als uitkomst van een onderzoek onder leden naar de waarde van het Gemeente zijn en de invulling van daarvan. Als samenvatting van dat onderzoek is toen het Rotterdamse Doperse 7

8 Rondje gemaakt. In dat diagram zijn in een aantal cirkels begrippen benoemd die invulling geven aan het Gemeente zijn. In het centrum staat de kernwaarde: We zijn een vitale Gemeente die het leven van Jezus als voorbeeld stelt. Daar direct omheen staan de kernfuncties van het Gemeente-zijn. Die zijn niet of nauwelijks aan discussie onderhevig. Verder naar buiten komen we bij de verschillende vormen, waarin het Gemeente-zijn tot uiting komt: bijvoorbeeld in de diensten, kringen, taken in de wereld enzovoort. De discussie die we nu gaan voeren gaat in eerste instantie over welke taken we blijven uitvoeren, mogelijkerwijs in andere vormen en welke we zullen moeten afstoten of samen met andere geloofsgemeenschappen zouden kunnen voortzetten. 8

9 Voorstel 1. Het Rotterdamse Doperse Rondje gebruiken als instrument om helder te maken wie wij willen zijn als Gemeente en welke activiteiten daarbij horen. Het Doperse Rondje is een instrument om de samenhang tussen activiteiten, onderling en met onze kernwaarden te kunnen beschouwen. 2. Ambitie We zijn een kleine Gemeente die een inspirerend verhaal te vertellen heeft vanuit een eeuwenlange traditie. Eén van de kernwaarden is dat we een sterke geweldloze en vredelievende boodschap hebben. Dit verhaal is onderscheidend van andere christelijke Gemeenten en sluit sterk aan bij verhalen van andere spirituele stromingen die aan populariteit winnen. En toch weten we ons verhaal niet goed voor het voetlicht te krijgen. Althans, het resulteert niet in een toename van leden, belangstellenden of deelname aan onze activiteiten. Eén van de uitkomsten van de workshop over externe communicatie in de afgelopen jaren was de mogelijkheid om ons te profileren als Vredesgemeente. Met dat thema zijn een aantal mensen binnen onze Gemeente aan de slag gegaan om dat thema verder te verkennen. Eén van de ideeën is om een Vredesprijs uit te reiken en daarmee de vredesgedachte actief uit te dragen. Wij zien in de focus op het thema Vredesgemeente een duidelijke win-win situatie: het is enerzijds een kans om onze Gemeente in de Rotterdamse samenleving te profileren; maar voordat we dat gaan doen is het vooral een kans om onszelf als Gemeente een focus te geven en daarmee nieuwe energie en actie. Wat betekent het voor ons om Vredesgemeente te zijn? Hoe gaan wij met elkaar om in geval van conflicten? En hoe gaan wij om met het militaire en verbale geweld in de wereld om ons heen? De vredesgedachte en het handelen daarnaar is sterk geïnspireerd op het leven van Jezus. Maar hoe zit dat eigenlijk bij de andere twee Abrahamitische geloofsrichtingen? En als religieuze overtuigingen van anderen onder druk komen te staan, wat betekent dat dan voor ons? Doopsgezinden kennen zelf een 9

10 geschiedenis van onderdrukking en kunnen we die verhalen delen en wat kunnen we er van leren? Voorstel 2 We gaan het interne netwerk versterken door het thema Vredesgemeente in onze Gemeente de komende tijd (maanden, jaren) te verdiepen. Het doel is onze eigen waarden te onderzoeken en ook ons eigen handelen te evalueren en te richten. Gaandeweg komt er dan wellicht de behoefte om naar buiten te treden en met andere geloofsrichtingen van gedachten te wisselen. Het uitreiken van de Vredesprijs is een evenement waarmee we ook buiten de religieuze gemeenschappen kunnen treden en uit kunnen stralen dat we echt een Vredesgemeente zijn. (zie ook agendapunt 9 bijlage9 lv) Voorwaarde voor het uitloven van een Vredesprijs is dat we als totale Gemeente actief op weg zijn om een Vredesgemeente te worden - dat is een voortgaand proces. Door ons gezamenlijk in te zetten, elkaar en ons als Gemeente te laten inspireren voor deze missie, ook al zijn we soms onderling verdeeld over onderwerpen (of misschien juist daarom) kan het Gemeente-zijn ontwikkeld worden. Als dat goed lukt, dan komt de energie vanzelf om een project zoals de Vredesprijs uit te voeren. 3. Mensen: leden, belangstellenden, predikanten en kosters Onze Gemeente heeft op dit moment ongeveer 120 leden en 30 belangstellenden. Het aantal leden is de afgelopen decennia sterk afgenomen. Deze afname komt voor een flink deel door overlijden van leden (er is sprake van een duidelijke vergrijzing), waarbij de aanwas van leden van lagere leeftijd het ontvallen van oudere leden niet compenseert. Een klein deel van de daling is gevolg van vertrekkende leden (wegens verhuizing of om andere redenen). De leden nemen deel aan de vieringen, activiteiten, kringen en wijkbijeenkomsten. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de deelname en waardering aan activiteiten. Het aantal mensen dat regelmatig tot zeer regelmatig deelneemt aan de diensten op zondag is ongeveer 40; gemiddeld zijn er 20 tot 25 mensen in de diensten, met 10

11 incidenteel een grotere deelname bij bijzondere diensten. Bij de kringen en wijkbijeenkomsten zijn ongeveer 70 mensen regelmatig betrokken, voor een deel zijn dit leden die weinig of niet in de diensten komen. De activiteiten van onze Gemeente worden door een betrekkelijk kleine groep mensen georganiseerd, ongeveer 30 mensen zijn in organisatorische zin actief, daaromheen zit een groep van ongeveer 40 mensen die regelmatig deelnemen aan de activiteiten. Het meeste werk wordt gedaan door een kleine groep van ongeveer 15 mensen in onze Gemeente. Dat de continuïteit van activiteiten van onze Gemeente afhankelijk is van een kleine groep mensen, maakt de activiteiten kwetsbaar. In de begroting zijn de grootste uitgaven die aan de mensen die in dienst zijn van onze Gemeente, de predikanten, de kosters en organist. In de scenario s die opgesteld zijn om weer een financieel gezonde Gemeente te worden, zijn er onvermijdelijk consequenties voor de inzet van deze personeelsleden. Voorstel 3 Bij de discussie over de aanpassingen in het activiteitenaanbod en het eventueel aanvangen met nieuwe activiteiten zal er steeds een goede afweging gemaakt moeten worden tussen: het belang voor de Gemeente, haar leden en de toekomst. het beslag dat de activiteit legt op beschikbare mensen en middelen (bij het opstellen van het Kader noemden we dat de zeef van mensen en middelen ). De positie van de predikanten vraagt daarin bijzondere aandacht en de kerkenraad en Gemeente zullen samen met hen een nieuwe invulling van hun opdracht gaan formuleren. In dit verband: door het deeltijdberoep van Han Cuperus in DG Dordrecht moeten we gezamenlijk op korte termijn (nog vóór het opstellen van het programma voor komend winterseizoen) de consequentie in de taakomvang van en de verdeling daarvan over beide predikanten uitwerken. 11

12 Bij de scenario s om tot een gezondere financiële situatie te komen (zie hierna onder punt 5) zijn er naast puur financiële consequenties ook gevolgen voor behoefte aan inzet van vrijwilligers, predikanten en andere medewerkers. Ook hier geldt dus dat deze consequenties bij de verschillende scenario s inzichtelijk gemaakt moeten worden en mede als criterium moeten dienen in bij de discussie over de te maken keuzes. 4. Bestuur en organisatie De afgelopen jaren is er enorm veel gebeurd in onze Gemeente. Er zijn veel activiteiten ontwikkeld, maar er zijn ook een aantal conflicten ontstaan door verschillende oorzaken. De kerkenraad heeft een evaluatiecommissie gevraagd om een analyse te maken van de oorzaken en gevolgen en ook met een advies te komen. De conclusies zijn wellicht confronterend voor een aantal betrokkenen, maar bieden ook helderheid. Mogelijk hadden een aantal conflicten kunnen worden voorkomen indien de kerkenraad beter regie had gevoerd en begeleiding had geboden om escalatie te voorkomen. Ook zou er beter en opener gecommuniceerd moeten worden binnen de Gemeente. Het verslag van de evaluatiecommissie bevat een oproep aan de kerkenraad en aanbevelingen voor de toekomst. De kerkenraad neemt de aanbevelingen over en heeft daar ook al naar gehandeld. Dit stuk is daar een voorbeeld van, maar ook in de werkgroepen zijn de aanbevelingen verwerkt in de eerste voorstellen. Onze Gemeente staat voor een grote opgave om besluiten te nemen over de toekomst van de Gemeente. Er is door een aantal werkgroepen veel voorbereidend werk verricht om de interne en externe communicatie beter of anders te organiseren en ook het project van het Vredesgemeente uitgebreid voor te bereiden. Deze projectgroepen werken vrij autonoom en laten met enige regelmaat de voortgang weten aan de kerkenraad. Om meer samenhang te organiseren is het nodig dat de verschillende plannen op korte termijn eens goed op een rij worden gezet. De kerkenraad, vanzelfsprekend in overleg met de betrokkenen, moet deze plannen aanscherpen en in het perspectief van de op handen zijnde veranderingen zetten. Concreet betekent dit dat de kerkenraad veel meer een regisserende rol 12

13 zal moeten gaan spelen. Deze veranderende rol zal ook consequenties hebben voor de organisatie van de kerkenraad zelf. De komende jaren zullen er grote beslissingen worden genomen over de toekomst van onze Gemeente. Het is van belang dat de besluiten daarover breed gedragen worden door de leden van onze Gemeente via mandaten van de ledenvertoevingen. En niet alleen gedragen, ook zullen we van de Gemeenteleden een bijdrage vragen om die mee te organiseren. Betrokkenheid van een brede groep leden en belangstellenden is van groot belang, tegelijkertijd weten we dat de beschikbare tijd van veel mensen beperkt is. Daarbij is een goede interne communicatie van groot belang en de werkgroep Interne Communicatie heeft hiertoe de eerste voorstellen uitgewerkt. Voorstel 4 De kerkenraad is het gekozen bestuur van de Gemeente en komt maandelijks voltallig bijeen. Tussen deze vergaderingen door komt de kleine kerkenraad (voorzitter, secretaris, de beheerder van de agenda en een of twee wisselende leden) bijeen om de volgende vergadering voor te bereiden en praktische zaken af te handelen die urgent zijn. Zij stellen daarvan de overige leden van de kerkenraad direct op de hoogte. De kerkenraad kan zich daardoor beter op de hoofdlijnen van bestuur en beleid concentreren in de maandelijkse vergaderingen. (zie ook agendapunt 9 bijlage 8 lv) De komende tijd gaat er veel in gang gezet worden en om de voortgang en afstemming van de verschillende werkgroepen te bewaken en afstemmen is er regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de werkgroepen. Naast de verplichte jaarlijkse ledenvertoeving, kan het ook nodig zijn om tussentijds een ledenvertoeving te organiseren. Dit is nodig om de betrokkenheid te vergroten, maar ook om besluiten te kunnen nemen. De ledenvertoeving is immers het besluitvormende orgaan van onze Gemeente, de kerkenraad voert deze besluiten uit. 5. Houdbaarheid van de financiële toestand van de Gemeente op de lange termijn. De financiële toestand van onze Gemeente is zorgelijk te noemen. Indien 13

14 we zo doorgaan als nu is het bestaansrecht van een zelfstandige Gemeente aan het begin van 2021 in zicht. Door de boekhouder zijn een aantal scenario s opgezet die inzicht geven in de toestand en de vooruitzichten bij een aantal mogelijke veranderingen. Deze vingeroefeningen zijn bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de mogelijke impact van die veranderingen en om de discussie daarover te kunnen voeren. Het doel van de discussie is een financieel gezonde Gemeente te krijgen. De scenario s reiken van voortzetting van het huidige inkomsten- en uitgavenpatroon tot een uiterst kaal scenario, waarbij we tot in de verre toekomst financieel kunnen overleven. Bij vrijwel ieder gekozen scenario zullen er ingrepen in de activiteiten van de Gemeente zijn en sommige zullen niet binnen een paar maanden georganiseerd kunnen worden. De ingrepen zullen onvermijdelijk invloed hebben op vrijwel alle facetten van de Gemeente. Voorstel 5 Maak een reeks scenario s waarin de voorgestelde ingrepen met hun consequenties zichtbaar worden. Deze voorstellingen maken de keuzes inzichtelijk en kunnen dienen als input voor de te voeren discussies om tot verantwoorde keuzes te komen. Dit zal onderwerp zijn van de volgende ledenvertoeving (na de komende zomervakantie). Een eerste kennismaking met de te onderzoeken scenario s zal op de ledenvertoeving op 29 april worden gepresenteerd. (zie ook agendapunt 9 bijlage 10 lv) 6. Exploitatie gebouw Onze Gemeente heeft nu een gebouw, onze Vermaning, in eigendom en is de eerste gebruiker van het bebouw. Daarnaast wordt het gebouw verhuurd aan mede-gebruikers. Dat zijn een aantal vaste huurders (3 stuks) die daar ook vieringen houden of cursussen geven. De kosten voor exploitatie en onderhoud van het gebouw en de noodzakelijke verbeteringen/aanpassingen aan de huidige tijd stijgen met de jaren. Opbrengst van de verhuur is altijd al lager dan de totale kosten voor het gebouw. 14

15 Daarnaast vergt het onderhoud en de verhuur veel inzet van de kant van de vrijwilligers en uitbesteden van die werkzaamheden levert niet direct een positief financieel saldo op. Doordat Edward zijn werkzaamheden grotendeels heeft neergelegd, blijkt maar eens te meer hoe ontzettend waardevol zijn jarenlange inzet is geweest. De vragen die aan de orde zijn: welke mogelijkheden zijn er om de inkomsten uit verhuur drastisch te verhogen? welke mogelijkheden zijn er om de kosten voor exploitatie en onderhoud neutraal te krijgen (b.v. exploitatie uitbesteden aan een commerciële partij) is het mogelijk om het gebouw te verkopen en ruimtes daarin terug te huren (zover nodig); levert dat een goede besparing tov de huidige situatie? Als we het gebouw verkopen, kunnen we dan een ander gebouw/ruimte huren of kopen? Voorstel 6 Onderzoek de verschillende mogelijkheden voor huisvesting van onze Gemeente en exploitatie van het gebouw. Dit zal een wat langer durend proces zijn, een eerste kennismaking zal op 29 april worden gepresenteerd, waarna deze verkenningen uitgewerkt gaan worden. Nadere informatie hierover volgt in dit najaar. 15

16 De postduif : geloof en vrede Mabuhay! (in Tagalog betekent dat Welkom tot mijn schrijven ) Mijn naam is Marilou Caneta. Ik ben Filipijnse van geboorte en ben rooms katholiek opgevoed. Dat de meerderheid van de Filippino s het rooms-katholieke geloof aanhangt, is een rechtstreeks gevolg van de Spaanse koloniale overheersing en het daarmee samenhangende missiewerk. In de praktijk van alledag betekende het dat allerlei aspecten van het christendom verweven werden met de animistische tradities en gewoonten. Ca. 83% van de bevolking is rooms-katholiek en het totale aantal christenen bedraagt zelfs 94%. De Filippijnen onderscheiden zich wat dit betreft van alle landen in Zuidoost-Azië, want daar hangt men vooral religies als de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme aan. Geloof Mijn katholieke geloof maakt mij sterk, Ik bid vaak met mijn rozenkrans Deze heb ik gekregen van een oude vrouw op de Filipijnen, doordat ik haar eten had gegeven. Zij vertelde mij dat zij niet terug kon geven, maar alleen een rozenkrans. Deze rozenkrans zou mij geluk brengen. Elke avond voordat ik ging slapen bidden ik tot God om mij te sterk te maken en bedankte Hem voor wat Hij mij heeft gegeven. Ik vroeg God om mijn kinderen een beter leven te geven dan wat ik had en een goede vader voor hen om te voor hen te zorgen. Mijn gebeden zijn gehoord. De rozenkrans heeft mij geluk gegeven. Dagelijks geef ik eten, voordat wij gaan eten aan Our lady of Salvation om te bedanken voor het eten wat wij krijgen. Ik bid ook tot Maria De moeder van God. Wie is zij voor mij? Aan het einde van zijn leven zei Jezus tegen Johannes: Zie daar je Moeder (Joh 19:27). Had Johannes meer een nieuwe moeder nodig dan de andere apostelen? Nee, maar die zijn niet bij het kruis. Als Jezus tegen Johannes zegt: Zie daar je Moeder, zegt hij dat eigenlijk tegen alle volgelingen van Jezus. Zo is Maria dus ook onze Moeder. Zij kent haar zoon Jezus als geen ander. In de hemel opgenomen is ze dicht bij haar Zoon, die graag naar haar luistert. 16

17 Vrede In de eucharistieviering zelf wordt nu een begin gemaakt van wat deelname aan de eucharistie in ons moet uitwerken: dat wij vrede brengen, in het voetspoor van Jezus Christus. Elkaar de vrede wensen is dus de uitdrukking van onze oprechte wil dat de eucharistie ons omvormt tot mensen van vrede. Vrede is hartnodig is de gehele wereld, maar ook op de Filipijnen waar Abu Sayyaf verantwoordelijk is voor vele bomaanslagen, moordaanslagen en ontvoeringen met als doel een onafhankelijke islamitische staat in het westen van Mindanao en op de Sulu-eilanden. Vergeven is de blijdschap en Blijdschap kan je niet kopen voor geld. Dit is voor mij vrede. Dat je vrede hebt in je hart en de medemens vergeeft. God stelt ons op de proef. Ik geloof in een tweede leven. De fouten die je gemaakt hebt in je eerste leven, kan je in je tweede leven herstellen. Ik geef de de duif door aan Jet Visser zij geeft mij vaak krantenknipsels van berichten uit de Filipijnen Vrede zij met U. Marilou Bonite Caneta Terugblik paasontbijt 17

18 Prikbord Postduif Het bestaande prikbord in de ontmoetingsruimte is vergroot en voorzien van het postduif logo. Het is de bedoeling dat we er stukjes (artikelen uit de krant/folders o.i.d.) op prikken die iets te maken hebben met vrede. Bijvoorbeeld een nieuw initiatief wat je in de krant leest of een flyer die in je brievenbus valt. Bij voorkeur initiatieven uit Rotterdam, dicht bij huis, die we elkaar onder de aandacht willen brengen! Projectgroep externe communicatie Terugblik paasontbijt Zwangerschapsverlof Ds. Hester Wouda Ds. Hester Wouda is per 23 maart 2015 met zwangerschapsverlof. Wij verwachten haar na de geboorte van haar kind medio augustus terug op de kansel. Wij wensen haar gezonde en voorspoedige tijd toe. 18

19 Elevator pitch: hoe vertel je wat je vindt in de DGR in 30 seconden? Stel je staat in de lift en een onbekende vraagt jou waarom je lid bent van een doopsgezinde gemeente. Wat vertel je dan? Tijdens de workshop communicatieplan maken werden we voor deze uitdaging gesteld. De leden van de projectgroep externe communicatie hebben er zelf ook een geschreven. Hoe zou uw elevator pitch eruit zien? Ik ben lid van de Doopsgezinde gemeente Rotterdam, omdat je de vrijheid hebt om je eigen Geloofsbelijdenis te schrijven en te delen met de leden van de Gemeente. Jeroen Schots Ik ben lid van de doopgezinde gemeente omdat ik in doopgezind gezin ben opgegroeid. Dit voelt dus vertrouwd, en geeft mij het gevoel van geborgenheid, Ik kan er mijzelf zijn met al mijn twijfels Joke Oldenburger Terugblik paasontbijt 19

20 Cursussen Geweldloos Communiceren in Dordrecht In ons privéleven, als opvoeders, in ons werk zien we allemaal wel eens dat grove taal wordt gebruikt. Vanaf het moment dat je kunt praten tot op hoge leeftijd toe heb je te maken met schelden, pesten, discriminatie, roddelen en gewelddadige taal. Soms zit je er ineens zelf midden in, soms zonder dat te willen. Een andere keer raak je zelf geïrriteerd en wil je een boodschap kwijt, maar hoe voorkom je dat een gesprek uit de hand loopt. Of je ziet het in je omgeving en je voelt: hier gaat iets niet goed. Wat is het? Hoe komt het toch, en nog belangrijker: kun je er wat aan doen? Met Geweldloos Communiceren kun je zelf iets doen, dichtbij in je eigen omgeving! Geweldloos Communiceren kun je leren, zodat je jezelf minder onmachtig voelt. Wanneer je met meer respect en grotere betrokkenheid leert begrijpen wat er met jezelf en anderen gebeurt in zo n situatie, kun je samen zoeken naar een andere manier met elkaar om te gaan. Leer je elkaar beter te verstaan. Wanneer je dat niet doet, ben je dan mede verantwoordelijk voor wat er gebeurt? Of zelfs medeplichtig? Hier geldt met recht: verbeter de wereld en begin bij jezelf! Cursus De Doopsgezinde Gemeente Dordrecht biedt een cursus Geweldloos Communiceren aan. Wij vinden het belangrijk het basisgereedschap te bieden om op een meer verbindende manier te kunnen communiceren, met aandacht en natuurlijk mededogen. De trainers werken volgens een methode, geïnspireerd op het gedachtegoed van de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg. Over de hele wereld worden cursussen gegeven om inzicht te krijgen in je eigen manier van communiceren en om te leren hoe je dit kunt 20

21 verbeteren. Hierbij worden een giraf (zachtaardig) en een jakhals (agressief) gebruikt om de menselijke eigenschappen te verbeelden. De volgende cursussen staan gepland: Avondgroep uur (inloop vanaf uur) 23 april mei mei 2015 Middaggroep uur (inloop vanaf uur) 30 april mei mei 2015 Alle bijeenkomsten worden gehouden de Dordtse vermaning aan de S.M. Hugo van Gijnweg 12 in Dordrecht. Praktische gegevens: De workshops staan open voor iedereen. De kosten zijn 25,00, dit is inclusief hand-outs, koffie en thee. Meld je vaan via onze website met het aanmeldingsformulier of stuur een mail naar De aanmelding is definitief na overmaking van 25,00 op rekening IBAN NL44ABNA van de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht onder vermelding van Geweldloos Communiceren en de startdatum. Het aantal deelnemers per cursus is 8 tot 16. Bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus door. 21

22 In memoriam, Op 20 februari is broeder Dirk Jan Poort overleden. Hij is 85 jaar geworden. Dirk is opgegroeid in een doopsgezinde familie uit Harlingen waar hij rond zijn achttiende gedoopt is. Na zijn opleiding kon hij in het westen gaan werken in het onderwijs. Hier leerde hij zijn vrouw Hannie kennen met wie hij 66 jaar samen is gewest. Toen Dirk een baan kreeg aangeboden als hoofdonderwijzer in het lager voortgezet onderwijs verhuisden zij naar Maassluis. Zij kregen acht kinderen. Met grote betrokkenheid stimuleerde hij hen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Zelf gaf hij hen daarin het voorbeeld. Hij had er plezier in om de dingen waar hij mee te maken had zelf te onderzoeken. Zo kon hij zelf een mening vormen over de verschillende zaken waar zijn aandacht naar uitging. Tot op het laatst van zijn leven las hij de boeken, artikelen en verslagen over vele onderwerpen die hem interesseerde. Maar niet alleen voor zichzelf zocht hij de benodigde achtergrond informatie. Als hij in de gaten had waar de belangstelling van een ander naar uitging, kreeg die allerlei post toegezonden om zich verder te verdiepen in de desbetreffende materie. Ook leeftijdgenoten wees hij enthousiast op het gemak van het gebruik van internet. Al was het alleen maar om contact te behouden met de jongere generaties. Dat Dirk niet alleen zijn kinderen en later ook zijn kleinkinderen stimuleerde hun kennis te vergroten, heb ik ook zelf mogen ondervinden nav de besprekingen tijdens de Bijbelkring Schiedam e.o. Uit verschillende boeken, tijdschriften en websites van uiteenlopende geloofstradities kreeg ik dan een aanvulling aangereikt op de bijbelgedeelten die we besproken hadden. Het waren bijeenkomsten die hij sinds 2007 samen met Hannie trouw bezocht. Althans, als zij thuis waren. Want regelmatig bezochten zij in Zuid-Frankrijk en de Verenigde Staten één van hun kinderen en de kleinkinderen. Deze regelmaat werd echter ruw verstoord toen een jaar geleden de artsen voor de tweede maal ontdekte dat Dirk een tumor had. Nadat de medicijnen daartegen niet meer toereikend waren, wilde hij verder geen behandeling. Met zijn overlijden verliest de familie en allen die hem kenden een betrokken en bescheiden pater familias. Han Cuperus 22

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie