Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo Colo en Coördinatiepunt, augustus 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo Colo en Coördinatiepunt, augustus 2009"

Transcriptie

1 Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo Colo en Coördinatiepunt, augustus Aanleiding De ervaringen met de competentiegerichte kwalificatiestructuur hebben bij branches, overheden en scholen geleid tot een (hernieuwde) vraag naar zogeheten 'certificeerbare eenheden'. Met het oog op aanpassing van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, noodzakelijk bij invoering van competentiegericht beroepsonderwijs, hebben Colo en het Coördinatiepunt op verzoek van OCW een analyse gemaakt van de aard van die vragen. Er is behoefte aan eenheden met een (beperkte) kwalificeringsinhoud én er is behoefte aan eenheden ten behoeve van een flexibele organisatie van de onderwijsuitvoering. Eén antwoord op beide vragen is onwenselijk. Dat zou tot spraakverwarring leiden en onduidelijkheid in de hand werken. Certificeerbare eenheden worden vaak verward met deelkwalificaties. Daarom geven we eerst een korte uitleg over de terminologie en inhoud van beide begrippen. Vervolgens gaan we in op de verschillende behoeften bij de betrokken partijen in het bve-veld. We sluiten af met een beschrijving van mogelijke oplossingen. 2. Certificeerbare eenheden en deelkwalificaties 2.1 Certificeerbare eenheden Een certificeerbare eenheid is in de huidige definitie een deel van een kwalificatie dat op zichzelf waarde heeft op de arbeidsmarkt. Iemand kan er betaald werk mee krijgen. De leden van de paritaire commissies stellen gezamenlijk vast wanneer dit het geval is. Vaak bestaat voor zo'n eenheid een aparte functiebenaming. Zo kennen we de notulist binnen de kwalificatie directiesecretaresse en de spuiter als certificeerbare eenheid in de kwalificatie metaalconserveerder. De inhoud van een certificeerbare eenheid komt één op één overeen met een gedeelte van een bestaande uitstroom of van meerdere verwante uitstromen in een kwalificatiedossier. Een kwalificatiedossier is echter geen optelsom van certificeerbare eenheden. Certificeerbare eenheden staan nu niet in de WEB. In het schooljaar bevat de kwalificatiestructuur tachtig certificeerbare eenheden in 38 kwalificatiedossiers van dertien kenniscentra op een totaal van 641 uitstromen. Onderstaande tabel laat het aantal certificeerbare eenheden per kenniscentrum of samenwerking van kenniscentra zien. Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo - augustus

2 Kenniscentrum Aantal certificeerbare eenheden Aequor 1 Calibris 17 ECABO 13 ECABO en Kenniscentrum Handel 2 Fundeon 0 Kenniscentrum GOC 1 Innovam, KC Handel en SVGB 1 Kenniscentrum Handel 0 Kenteq 0 Kenwerk 13 KOC Nederland 0 Kenniscentrum PMLF 0 Savantis 5 Stichting Hout & Meubel 2 SVGB 13 SVO 3 VOC 1 VTL 8 Totaal Deelkwalificaties In de WEB is (nog) wél sprake van deelkwalificaties 1. Dit zijn de 'bouwstenen' van de eindtermendocumenten, de voorgangers van de kwalificatiedossiers. Eindtermen zijn een optelsom van deelkwalificaties. Elke deelkwalificatie wordt via toetsing en examinering apart afgesloten. Het mbo-diploma op basis van een eindtermendocument is dus een optelsom van afgesloten deelkwalificaties. Deelkwalificaties kunnen sturend zijn voor de organisatie van onderwijs en examinering. Onder meer om die reden is er in de competentiegerichte kwalificatiestructuur van afgestapt. Hoewel sommigen in de huidige discussie certificeerbare eenheden willen gebruiken alsof het deelkwalificaties zijn, zijn zij niet vergelijkbaar met elkaar voor wat betreft doel, betekenis én invulling. 3. Behoefte aan te waarderen eenheden met betekenis voor derden Er is niet alleen sprake van begripsverwarring met verouderde terminologie. Uit het gegeven dat certificeerbare eenheden zo genoemd worden, blijkt dat bij branches, overheden en opleidingsinstellingen diverse behoeften leven aan eenheden waarvoor mbo-leerlingen een bewijsstuk zouden mogen ontvangen, zoals (deel)certificaten of een ander getuigschrift. De huidige certificeerbare eenheden 1 Een deelkwalificatie is volgens de WEB een "combinatie van eindtermen, vastgesteld voor een bepaalde beroepsopleiding, die in het licht van de uitoefening van het beroep waarop de opleiding is gericht een zelfstandige betekenis hebben". Wet Educatie Beroepsonderwijs, art Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo - augustus

3 komen aan die wensen slechts ten dele tegemoet. In deze paragraaf brengen we eenheden in beeld waarvan gebleken is dat er behoefte aan is, terwijl de huidige certificeerbare eenheden daar niet voor gebruikt kunnen worden. 3.1 Vragen naar eenheden met een kwalificatie-inhoud De competentiegerichte kwalificatiestructuur bevat duidelijke, landelijke standaarden voor kwalificering op mbo-niveau, uitmondend in een diploma. Aanvullend op die standaarden en dus niet in plaats ervan bestaat de behoefte om eenheden te onderscheiden die op zichzelf een kwalificerende betekenis hebben voor de arbeidsmarkt, voor het maatschappelijk functioneren of voor (vervolg)opleidingen. Specialisaties of keuzemogelijkheden binnen een beroep Soms wil de branche volstaan met een breed diploma, of is dat een wettelijke eis, maar leeft toch de wens om daarnaast een specialisatie aan te geven. Bijvoorbeeld: in de brede kwalificatie voor uurwerktechniek wil men graag óók een accent op horlogemaken of klokkenmaken. In de verpleegkunde vereist de Wet BIG een brede diplomering, maar willen branches extra aandacht voor bijvoorbeeld klinische zorg, kraamzorg of geestelijke zorg. Ook het op een eenvoudige manier kunnen toevoegen van ondernemerschap aan bestaande uitstromen valt hieronder. Nu zijn er twee uitstromen nodig, wanneer men behalve voor vakmanschap ook voor ondernemerschap wil opleiden, bijvoorbeeld de schoenmaker en de schoenmaker/ondernemer. Met een aparte certificeerbare eenheid voor de vakman/ondernemer naast de bestaande dossiers zijn de extra uitstromen niet meer nodig. Het maakt de kwalificatiestructuur flexibeler en vermindert het aantal uitstromen. Wettelijke en branchevereisten naast het diploma Voor sommige diploma's is het een pré, maar geen vereiste voor voltooiing van de opleiding, als gediplomeerden aan aanvullende wettelijke vereisten voldoen of beschikken over specifieke branchecertificaten als ze de arbeidsmarkt betreden. Zo wil het ministerie van LNV graag alle wettelijke vereisten in de groene sector in de kwalificatiestructuur opnemen, ook als ze geen deel uitmaken van een bestaand dossier. Voorbeelden uit die sector zijn het kunnen rijden van een heftruck of de erkenning Gewasbescherming A. Een voorbeeld van een branchevereiste is het VCA certificaat, dat in diverse sectoren gewenst is. Dergelijke certificaten borgen de kwaliteit van de houder ervan en geven iemand betere kansen op de arbeidsmarkt. Relevante eenheden voor maatschappelijk functioneren en vervolgopleidingen OCW wil de generieke eisen voor taal en rekenen in de kwalificatiestructuur als te certificeren eenheden opnemen. Ook vanuit de zijde van de scholen kan de behoefte bestaan om leerlingen iets extra's mee te geven tijdens hun opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van tweetaligheid of topsportbeleid. Voor mbo-4 opleidingen behoren een 'doorstroommodule' (leervaardigheden) of specifieke instroomeisen van het hbo (natuurkunde, wiskunde) tot deze categorie. Voor de deelnemer is het wenselijk dat dergelijke 'plusjes' op het diploma officieel erkend worden. Aan het hoger onderwijs Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo - augustus

4 kan de vraag voorgelegd worden aan welke doorstroommodules behoefte is, zodat scholen gerichte doorstroomprogramma's kunnen maken. 3.2 Eenheden ten behoeve van de organisatie van onderwijs Scholen en toeleiders tot de arbeidsmarkt hebben vragen naar eenheden in kwalificatiedossiers van een heel andere orde. De opkomst van EVC, het stimuleren van een leven lang leren, de diversiteit van de doelgroep van mbo'ers en het opleiden van werkende volwassenen zijn voorbeelden van ontwikkelingen waardoor scholen steeds meer op de deelnemer toegesneden maatwerk moeten leveren en hun (onderwijs)organisatie flexibel moeten en willen inrichten. Overdracht (inter)nationaal Om maatwerk te kunnen leveren, willen scholen dossiers in (opleidings)eenheden kunnen opdelen voor de organisatie van onderwijs en leeractiviteiten, voor de inrichting van leerlingvolgsystemen en voor competentiemeting. De leerling bouwt daarmee een portfolio op. Een deelnemer die verhuist, een deel van de opleiding in het buitenland volgt, of om welke reden dan ook voortijdig het onderwijs verlaat, kan de resultaten bijvoorbeeld als studiepunten (inter)nationaal meenemen. De ontwikkeling van ECVET en het stimuleren van buitenlandervaring in het mbo zijn beleidsinitiatieven die deze wens onderstrepen. Vrijstellingen, Ervaringscertificaat en contractonderwijs Ook voor examinering en de erkenning van eerder verworven competenties is behoefte aan zulke 'organisatorische' opleidingseenheden. Elementen uit de kwalificatie dienen als standaard aan de hand waarvan instellingen EVC-procedures kunnen uitvoeren. Als duidelijk is welk deel van de kwalificatie een deelnemer al beheerst en welk nog niet, kan de school een vrijstelling geven. Voor de deelnemer zelf is het mogelijk om een deel van de opleiding als losse module te volgen, bijvoorbeeld naast een andere opleiding of werk. Passend kwalificeren Deelnemers die niet in staat (blijken te) zijn om het hele diploma te halen, zoals arbeidsgehandicapten, willen bij potentiële werkgevers kunnen aantonen welk deel van een kwalificatie ze wel beheersen. Iemand met een autistische stoornis kan wellicht geen volwaardig diploma halen in de bouw-infra en toch uitstekend aan de slag bij een ingenieursbureau. 'Passend kwalificeren' is dan de terechte benaming. 4. Oplossingsrichtingen Uit het voorgaande wordt duidelijk dat er gerechtvaardigde behoeften bestaan, waar op dit moment nog niet aan tegemoet gekomen wordt. Bedrijfsleven, overheden en opleidingen zoeken naar aanvullende, flexibel in te zetten kwalificerende eenheden binnen de kwalificatiestructuur. Daarnaast bestaat de behoefte aan eenheden ten behoeve van een flexibele opleidingsorganisatie. Verschillende wensen, die elk om een andere aanpak en een andere terminologie vragen. Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo - augustus

5 4.1 Certificeerbare eenheden in de kwalificatiestructuur Voor de behoefte aan certificeerbare eenheden met kwalificerende waarde voor de arbeidsmarkt en/of vervolgonderwijs en maatschappij zien wij drie mogelijkheden: handhaven van de bestaande situatie (eventueel een definitieverruiming); opname van keuzeonderdelen in de kwalificatiedossiers; of certificeerbare eenheden naast de kwalificatiedossiers in de kwalificatiestructuur. Handhaven van de bestaande situatie, met eventueel verruiming van de definitie De kwalificatiestructuur biedt binnen het huidige format voldoende mogelijkheden om arbeidsmarktrelevante eenheden op te nemen die één op één onderdeel zijn van een bestaande kwalificatie of kwalificaties. Het civiel effect ervan is geborgd door de betrokkenheid van de paritaire commissies. Bekostiging en toezicht van de Inspectie is gebaseerd op de hele kwalificatie. Een certificeerbare eenheid voor taal en rekenen zou mogelijk zijn, wanneer de bestaande definitie enigszins verruimd wordt. Het zou dan niet meer alleen om een deel van een kwalificatiedossier moeten gaan waarmee betaald werk op de arbeidsmarkt mogelijk is, maar ook om delen van kwalificatiedossiers met een zelfstandige betekenis voor vervolgopleidingen en maatschappelijke functioneren. Omdat het nog steeds om certificeerbare eenheden binnen bestaande dossiers gaat, moet de inhoud echter één op één overeen blijven komen met een deel van de inhoud van één of meer uitstromen. Met deze oplossing kunnen we niet de eerder genoemde wens van LNV honoreren, geen doorstroomeenheden realiseren en geen extra accenten mogelijk maken in op zichzelf brede(re) diploma's. Keuzeonderdelen in de kwalificatiedossiers Een tweede oplossing zouden keuzeonderdelen in de kwalificatiedossiers kunnen zijn. Te denken valt aan de mogelijkheid om een specialisme te kiezen in combinatie met de gekozen uitstroom. Het grote nadeel daarvan is, dat het format hiermee feitelijk opnieuw doordacht en herzien zou moeten worden. Het huidige format is ontworpen om een robuuste, transparante kwalificatiestructuur te realiseren. De inhoud van een diploma is daarin eenduidig vastgelegd in een uitstroom. Hierdoor hebben we in Nederland één landelijke standaard voor mbodiploma's, waarvan de waarde voor werkgevers en vervolgonderwijs volstrekt helder is. Het zou onverstandig zijn om de huidige winst in de kwalificatiestructuur, helderheid en transparantie, op te moeten geven voor meer diplomavarianten. Bovendien is er vooral behoefte aan rust in de kwalificatiestructuur. Ook dat zijn redenen om niet te kiezen voor oplossingen die formatwijzigingen tot gevolg hebben. Certificeerbare eenheden naast de kwalificatiedossiers De derde optie is het positioneren van certificeerbare eenheden naast de kwalificatiedossiers, maar wel binnen de kwalificatiestructuur. Ook de huidige certificeerbare eenheden zouden dan uit de dossiers gehaald worden en met de rest apart in de kwalificatiestructuur gepositioneerd zijn. De digitale ontsluiting van de kwalificatiestructuur zou bestaan uit kwalificatiedossiers én certificeerbare Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo - augustus

6 eenheden. Naast een mbo-diploma kan een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar een erkend additioneel certificaat behalen. Deze optie biedt helderheid over de waarde van het volledige mbo-diploma. De robuuste landelijke standaard blijft bestaan. De huidige criteria voor certificeerbare eenheden zouden verruimd moeten worden maar een formatwijziging is niet nodig. Discussiepunten en randvoorwaarden In alle gevallen zijn voor de toepassing van certificeerbare eenheden aanvullende en heldere criteria nodig. Het Coördinatiepunt moet ze immers kunnen toetsen voor opname in de kwalificatiestructuur. Ook moet duidelijk zijn wie certificeerbare eenheden voor opname in de kwalificatiestructuur kan voordragen. Vooralsnog ligt het voor de hand die verantwoordelijkheid bij de paritaire commissie te houden, omdat dit het platform is waar bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar zitten. Anderen, zoals ministeries en scholen, zouden ook via de paritaire commissies van kenniscentra certificeerbare eenheden voor opname binnen de kwalificatiestructuur kunnen voordragen voor toetsing door het Coördinatiepunt. Geen van de drie bovenstaande oplossingsrichtingen is een antwoord op de vraag van EVC-aanbieders en van scholen om dossiers op te knippen in (al dan niet gestandaardiseerde) eenheden die voorzien kunnen worden van studiepunten of gebruikt voor Ervaringscertificaten. Hierop komen we terug in de volgende paragraaf. Ook besteden we daar aandacht aan het onderwerp bekostiging. 4.2 Afspraken over eenheden ten behoeve van curriculumorganisatie De wens om in kwalificatiedossiers (gestandaardiseerde) eenheden te onderscheiden ten behoeve van curriculumorganisatie en studievoortgangsmeting, is met de voornoemde oplossingen niet vervuld. Het antwoord moet naar ons idee niet worden gezocht in de kwalificatiestructuur, aangezien het de inrichting van het onderwijs betreft, het 'hoe'. Kwalificatiedossiers zouden in geen geval moeten sturen op de organisatie van het onderwijs. Opdelen van kwalificatiedossiers in eenheden Het auteurssysteem DigiK, waarin de kenniscentra kwalificaties ontwikkelen en presenteren, maakt iedere vorm van decompositie van kwalificatiedossiers door instellingen mogelijk. Dat past in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen 'wat' en 'hoe'. Scholen zijn vrij om curriculumeenheden te onderscheiden. Een school kan voor zulke eenheden een schoolverklaring uitreiken, bijvoorbeeld bij overstap naar een andere school in of buiten Nederland. Een schoolverklaring kan informatief zijn voor betrokkenen, maar heeft op dit moment in het (inter)nationale verkeer tussen scholen onderling en tussen scholen en bijvoorbeeld EVC-instellingen geen erkende waarde. Benamingen We pleiten er in elk geval voor het begrip 'certificeerbare eenheid' niet voor deze categorie eenheden te gebruiken. Het vergemakkelijken van de organisatie en Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo - augustus

7 afstemming tussen leertrajecten is iets heel anders dan het uitreiken van een diploma of een landelijk erkende eenheid die kwalificeert voor de arbeidsmarkt, vervolgopleidingen en maatschappij. Mogelijke indelingen Er zijn verschillende indelingen in eenheden denkbaar. De MBO Raad heeft in een recente notitie over studiepunten in het mbo het voorstel opgenomen voor erkenning op het niveau van de kerntaak. Ook zijn er ideeën om werkprocessen of prestatieindicatoren als eenheid te onderscheiden. Zulke curriculumeenheden kunnen, samen met de kwalificerende eenheden uit paragraaf 4.1, worden ondergebracht in 'onderwijscatalogi'. De catalogi leveren de bouwstenen voor flexibele opleidingstrajecten, toegesneden op individuele wensen. Het is mogelijk dat er behoefte is aan standaardisering op dit punt. Daarover kunnen direct betrokkenen zich het beste uitspreken. Het eindpunt is steeds een landelijk erkend diploma, al dan niet in combinatie met iets extra's. Bekostiging Met bovenstaande voorstellen hebben wij vooral gezocht naar de beste antwoorden op vragen die leven. Het is niet de bedoeling om het debat over bekostiging te doen oplaaien. We zijn er echter van overtuigd dat dat debat wel gevoerd moet worden. Politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen vergen steeds meer maatwerk en flexibilisering in opleiden en leren. Bij het nemen van beslissingen over de gewenste verdere ontwikkeling van de kwalificatiestructuur, inclusief het flexibeler maken ervan, zou bekostiging op geen enkele manier een argument mogen zijn. Hooguit zou geconcludeerd moeten worden dat bekostiging flexibilisering moet ondersteunen en niet tegenhouden. 4.3 Afsluitende adviezen Het moge duidelijk zijn: er is een indringende wens om (meer) eenheden in het mbo te kunnen onderscheiden en te erkennen. De motivatie achter die wens varieert en de oplossingen hebben voor- en nadelen. Colo en het Coördinatiepunt vinden het onwenselijk als in kwalificatiedossiers sturende bepalingen zouden komen ten behoeve van 'bouwstenen' voor het onderwijs. Wel adviseren we het ministerie van OCW/LNV de mogelijkheid te onderzoeken middels een wettelijke regeling de kwalificatiestructuur uit te breiden met erkende certificaten naast kwalificatiedossiers. Ons tweede advies is de omschrijving van certificeerbare eenheden te verruimen naar eenheden met een zelfstandige betekenis voor de arbeidsmarkt, voor vervolgonderwijs of voor het functioneren als burger. Tenminste drie zaken zouden daarvoor geregeld moeten worden: - criteria waaraan toelating tot de kwalificatiestructuur getoetst kan worden; - afspraken langs welke weg zulke eenheden bij het Coördinatiepunt voor opname in de kwalificatiestructuur voorgedragen worden; - afspraken over de kwaliteitsborging, zodat ervan uitgegaan kan worden dat de certificaathouder aan de vereisten voor het certificaat voldoet. Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo - augustus

8 Colo en het Coördinatiepunt kunnen geen uitspraken doen over oplossingen voor curriculumeenheden ten behoeve van de uitvoering van kwalificatiedossiers en de mogelijkheid van schoolverklaringen of schoolbewijzen. Dat antwoord moet bij de gebruikers van de kwalificatiedossiers vandaan komen. Ons derde advies is dan ook dat het ministerie over dit onderwerp in gesprek gaat met onderwijsinstellingen en hun brancheorganisaties. Een vierde advies ten slotte zoomt in op één van de gevolgen van certificeerbare eenheden in de kwalificatiestructuur. Wellicht nemen die fors in aantal toe. Of dat een risico is, of juist een geweldige kans voor flexibilisering van de kwalificatiestructuur, zal in overleg met alle betrokkenen in de kwalificeringsketen moeten blijken. De combinatie zou kunnen leiden tot een robuust en tegelijkertijd dynamisch mbo-diplomastelsel. Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo - augustus

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Aanleiding Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 1 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers

Nadere informatie

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 01-11-2013 Pagina 1 van 9 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en

Nadere informatie

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme mei 2017

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme mei 2017 Leven Lang Ontwikkelen Erwin Pierik/ Rini Romme mei 2017 Adviezen rondom LLO De Onderwijsraad adviseert de regio te benutten om aansluiting van mbo op de arbeidsmarkt te versterken. Hervorm O&O-fondsen

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en toetsing van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

Informatie diploma s

Informatie diploma s Informatie diploma s 2009-2010 1. Inleiding Voor u ligt de diplomanotitie 2009-2010. Hier wordt toegelicht hoe de diploma s voor de nieuwe competentiegerichte opleidingen eruit moeten zien en wat er op

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme april 2017

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme april 2017 Leven Lang Ontwikkelen Erwin Pierik/ Rini Romme april 2017 Diverse relevante trajecten Tweede Kamer: hoorzitting LLL OCW vraagt SBB certificaten aan te reiken. SER adviezen beroepsonderwijs en post- initieel

Nadere informatie

Wettelijke en branchevereisten & examinering

Wettelijke en branchevereisten & examinering Wettelijke en branchevereisten & examinering Een publicatie naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst op 28 januari 2014 van het Servicepunt examinering mbo in samenwerking met het ministerie van OCW

Nadere informatie

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Datum. Geachte voorzitters,

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Datum. Geachte voorzitters, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 380017

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext 1 Inleiding Dit onderwijsmodel is ontwikkeld op basis van de strategische doelstellingen van het

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een loopbaandoel Secretaresse Inleiding loopbaandoel In deze toelichting wordt nader ingegaan op het loopbaandoel in een

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Informatie diploma s 2011-2012

Informatie diploma s 2011-2012 Informatie diploma s 2011-2012 1. Inleiding Voor u ligt de diplomanotitie 2011-2012. Hier wordt toegelicht hoe de diploma s voor de competentiegerichte opleidingen eruit moeten zien en wat er op een diploma

Nadere informatie

8 Aanbevelingen op een rij

8 Aanbevelingen op een rij 8 Aanbevelingen op een rij 8.1 Verstevigen infrastructuur voor postinitiële ontwikkeling Flexibel en praktijkrelevant aanbod voor maatwerk De regelgeving wordt aangepast om bekostigde en niet-bekostigde

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van [datum], nr. BVE/Stelsel/294391, houdende vaststelling van modellen en technische veiligheidseisen diploma en resultatenlijst beroepsopleidingen

Nadere informatie

Welkom. Herziening kwalificatiedossiers. 16 september Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq

Welkom. Herziening kwalificatiedossiers. 16 september Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq Welkom Herziening kwalificatiedossiers 16 september 2014 Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq Programma 1. Waarom een nieuwe kwalificatiestructuur 2. Hoe komt de nieuwe structuur tot

Nadere informatie

Examinering in de nautische en luchtvaartsector

Examinering in de nautische en luchtvaartsector Examinering in de nautische en luchtvaartsector Inspectie van het Onderwijs Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs voert jaarlijks onderzoeken uit naar onderwerpen die niet of niet geheel in het reguliere

Nadere informatie

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N EMBARGO TOT 6 MAART 2006 15.00 UUR C O N V E N A N T & A C T I E P L A N Voorwoord In juni 2005 heeft MKB-Nederland een nota gepresenteerd over het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie,

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ]

[naam kwalificatiedossier ] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Kwalificaties Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Secretaresse Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur

Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur Inleiding De competentiegerichte kwalificatiestructuur brengt nieuwe begrippen, nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen met

Nadere informatie

Branchegerichte cursussen in VSO en PrO Overzicht en Criteria

Branchegerichte cursussen in VSO en PrO Overzicht en Criteria Branchegerichte cursussen in VSO en PrO Overzicht en Criteria Peter den Boer Michiel Rovers Maarten Sentjes Onderzoeksvragen 1. Welke kwalificerende trajecten bieden scholen voor PrO en VSO aan en hoeveel

Nadere informatie

Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs

Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs Kwalificaties ontwikkelen in een samenhangende structuur voor het middelbaar beroepsonderwijs Opgesteld door Colo, vereniging kenniscentra beroepsonderwijs

Nadere informatie

Matrix. Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen. voor EVC-kandidaat

Matrix. Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen. voor EVC-kandidaat Matrix Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen voor EVC-kandidaat Inleiding Op 1 augustus 2010 is de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht gegaan, waarmee een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 160 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1468 20 30 30januari 2009 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16683 15 september 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2011, nr. BVE/312893,

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Handleiding voor opleidingsorganisaties Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Groen

Examenprofiel mbo Groen Examenprofiel mbo Groen Sector: Groen Gevalideerd door: de paritaire commissie van Aequor Vaststellingsdatum: 8 december 2014 Examenprofielnummer: EPRO.14 1 Inleiding Doel en functie van het examenprofiel

Nadere informatie

Samen voor een sterkere arbeidsmarkt in uw regio

Samen voor een sterkere arbeidsmarkt in uw regio Samen voor een sterkere arbeidsmarkt in uw regio Leeswijzer Deze brochure geeft u: Een overzicht van de producten en diensten op basis van zeven thema s. Rode draad bij deze thema s vormt het vinden van

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Datum 17 december 2014. Ons kenmerk 212.25.21. Pagina('s) 2 van 7

Datum 17 december 2014. Ons kenmerk 212.25.21. Pagina('s) 2 van 7 FNV Naritaweg 10 Postbus 8456 1005 AL Amsterdam T 020 58 16 300 F 020 68 44 541 Postadres Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Kiezen uit keuzedelen en configuraties

Kiezen uit keuzedelen en configuraties Kiezen uit keuzedelen en configuraties Opleidingen voor mbo-studenten die vanaf 1 augustus 2016 instromen, zijn gericht op het behalen van een kwalificatie én op het volgen van een of meer keuzedelen.

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Zoetermeer, 3 februari 2014

Zoetermeer, 3 februari 2014 Ministerie van OCW Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Zoetermeer, 3 februari 2014 Betreft: geactualiseerd advies vierjarige mbo-4 kwalificaties Kenmerk: br14-0139lvd/bes_alg Geachte

Nadere informatie

Herziene kwalificatiestructuur Erkennen van leer- en werkervaring Wat kunnen zij voor elkaar betekenen?

Herziene kwalificatiestructuur Erkennen van leer- en werkervaring Wat kunnen zij voor elkaar betekenen? Herziene kwalificatiestructuur Erkennen van leer- en werkervaring Wat kunnen zij voor elkaar betekenen? Annet Feijen Servicepunt examinering mbo Erika Spoelma Graafschap College Wat gaan we doen? Herziene

Nadere informatie

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en toetsing van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Beoordelingsinstrument erkenning opleidingen ESF Beoordelingsaspecten en -criteria Normering en toepassing van criteria

Beoordelingsinstrument erkenning opleidingen ESF Beoordelingsaspecten en -criteria Normering en toepassing van criteria Beoordelingsinstrument erkenning opleidingen ESF 2007-2013 Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Inleiding Beoordelingsaspecten en -criteria Normering en toepassing van criteria Begrippenlijst Toelichting

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

3 juli 2007 PLW/2007/18216

3 juli 2007 PLW/2007/18216 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 3 juli 2007 PLW/2007/18216 Onderwerp Kwaliteit EVC Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10499 7 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juni 2010, nr. BVE/Stelsel/179292,

Nadere informatie

Samenwerking sport en onderwijs voor contractonderwijs maart

Samenwerking sport en onderwijs voor contractonderwijs maart SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN SPORTBOND EN ONDERWIJSINSTELLING INZAKE HET OPLEIDEN VAN SPORTLEIDERS (inzake sporttechnische opleidingen in het kader van contractonderwijs) Samenwerking sport en onderwijs

Nadere informatie

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 1 Inleiding In de keten van EVC zijn verschillende partijen te

Nadere informatie

Verslag EVC-conferentie 12 juni 2012 EVC en duurzame inzetbaarheid: wij tekenen ervoor!

Verslag EVC-conferentie 12 juni 2012 EVC en duurzame inzetbaarheid: wij tekenen ervoor! Verslag EVC-conferentie 12 juni 2012 EVC en duurzame inzetbaarheid: wij tekenen ervoor! Met de ondertekening van een nieuw EVC-convenant hebben de rijksoverheid en de sociale partners een volgende stap

Nadere informatie

Aan de slag met Boris Praktijkloket

Aan de slag met Boris Praktijkloket Aan de slag met Welkom bij het. Het Praktijkloket bestaat uit twee delen: 1. Het samenstellen van een Boris Praktijkverklaring voor maatwerktrajecten 2. Een overzicht van bestaande branchecertificaten

Nadere informatie

EXAMINEREN IN HET MBO. Klaar voor de start (in het beroep) november 2014

EXAMINEREN IN HET MBO. Klaar voor de start (in het beroep) november 2014 EXAMINEREN IN HET MBO Klaar voor de start (in het beroep) Auteurs Ellen Verheijen, MBO Raad & Paula Willemse, IVA Beleidsonderzoek en advies november 2014 De vlag uit, de schooltas bungelend in top examen

Nadere informatie

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding Eamenprofiel mbo Entreeopleiding Sector: Entreeopleiding Vastgesteld door: bestuur SBB Vaststellingsdatum: 24 maart 2016 Eamenprofielnummer: EXPRO.18 Eamenprofiel Entreeopleiding, versie maart 2016 1 Inleiding

Nadere informatie

Agenda. Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen. Stand van zaken herziening. Keuzedelen

Agenda. Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen. Stand van zaken herziening. Keuzedelen Agenda Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen Stand van zaken herziening Keuzedelen Herziening kwalificatiestructuur MBO 1 augustus 2016 verplichte invoering Veel partijen en veel factoren

Nadere informatie

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo Stage Erkenning Floriade 2012 11-10-2011, Venlo Inhoudsopgave: BPV Protocol Erkenning leerbedrijf Introductie Kenniscentra Betrokken Kenniscentra Introductie Stagebegeleiders Afsluiting BPV Protocol Waarom?

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie leerlingen 1 Tabel 1 BOL- en BBL-leerlingen naar soort school AOC 5 6 5 ROC 87 88 87 Vakschool 8 6 8 Tabel 2 BOL- en BBL-leerlingen

Nadere informatie

Convenant Een kwaliteitscode voor EVC

Convenant Een kwaliteitscode voor EVC OCW, SZW Convenant Een kwaliteitscode voor EVC Convenant betreffende de vrijwillige kwaliteitscode voor het Erkennen van Verworven Competenties Ondergetekenden, Stichting van de Arbeid (STvdA), te dezen

Nadere informatie

Vitaal werknemerschap in kwalificatiedossiers?

Vitaal werknemerschap in kwalificatiedossiers? Vitaal werknemerschap in kwalificatiedossiers? Verslag interviews Karen Hitters Robby Aldenkamp Pieter Iedema Adviseur NISB Adviseur NISB Adviseur MBO-raad Datum: 07/02/2012 Versie 2.0 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie

Visie op examinering. Visie op examinering, 21 april

Visie op examinering. Visie op examinering, 21 april Visie op examinering De Bve Raad en de AOC Raad willen met deze notitie hun visie op examinering uitdragen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de beide organisaties in een open dialoog met relevante

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Stuurgroep Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Stuurgroep Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Tweede Kamer der Staten-Generaal Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft: Actieplan mbo 2011-2015 Focus op vakmanschap Zoetermeer, 12 april 2011 Kenmerk:

Nadere informatie

Zoetermeer, 17 februari 2012

Zoetermeer, 17 februari 2012 Ministerie van OCW Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Zoetermeer, 17 februari 2012 Betreft: Advies mbo-4 kwalificaties met nominale studieduur van vier jaar Kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Annie Kempers-Warmerdam Voorlichtingsbijeenkomst: 17-11-2015 17/11/15

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Zuid-Holland Centraal In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 012 Leven Lang Leren Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Structuur van het kwalificatiedossier

Structuur van het kwalificatiedossier Structuur van het kwalificatiedossier deel A van het kwalificatiedossier deel B van het kwalificatiedossier deel C van het kwalificatiedossier deel D van het kwalificatiedossier Deel A bevat een voor alle

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Inhoudelijke oplossingen/aanbevelingen:

Inhoudelijke oplossingen/aanbevelingen: Advies Leren, Loopbaan & Burgerschap De Expertgroep, sectie ROC Over Leren, Loopbaan & Burgerschap bestaat veel onrust in de BVE-sector. Met deze notitie wil de expertgroep een positieve bijdrage aan de

Nadere informatie

Kwalificerend examineren in competentiegericht beroepsonderwijs

Kwalificerend examineren in competentiegericht beroepsonderwijs Kwalificerend examineren in competentiegericht beroepsonderwijs versie 3.0 Gemeenschappelijk procesmanagement Ede, 15 oktober 2006 Kwalificerend examineren in competentiegericht beroepsonderwijs versie

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Assessorennieuwsbrief mei 2012

Assessorennieuwsbrief mei 2012 Assessorennieuwsbrief mei 2012 Het werd weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief van QRM met belangrijke informatie over alle ontwikkelingen bij QRM en landelijk op het gebied van EVC. Dit keer is het

Nadere informatie

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties)

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) INLEIDING De KNSA kent sporttechnische opleidingen Basistrainer, Trainer-A en Trainer-B voor Pistool-, Geweer- en Kleiduivenschieten.

Nadere informatie

Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015

Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015 Begrippenlijst Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015 Begrip Wijziging Basisdeel, Basisregister Onderwijs, Certificaat, Complexiteit, Diploma, Diplomamodel, Entree- opleiding, Inschrijven,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Loopbaan en burgerschap (inspectiesite)

Veel gestelde vragen Loopbaan en burgerschap (inspectiesite) Achtergrondinformatie Loopbaan en Burgerschap (nieuwe wetgeving) Toezichtskader 2012 onderwijsinspectie 5.4 Beoordeling loopbaan en burgerschap (toezichtkader) Studiejaar 2011-2012 In het studiejaar 2011-2012

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd.

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. BEGRIPPENLIJST Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. Aequor Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, als bedoeld in artikel 1.5 van de WEB *, die zorgt voor

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 1 van 8 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 2 van 8

Nadere informatie