Met elkaar werken aan een oplossing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met elkaar werken aan een oplossing"

Transcriptie

1 jaargang 1 nr Special Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland Voor u ligt de eerste special over het thema Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland. In de afgelopen tijd is de visie op het Veiligheidshuis IJsselland op veel punten helder geworden. De stuurgroep heeft zich begin april gebogen over het concept visiedocument en in deze uitgave komen een aantal stuurgroepleden aan het woord over onder meer wat zij van het Veiligheidshuis IJsselland vinden. Daarnaast is er een top zeven bouwstenen samengesteld van de 58 adviezen die op de bouwstenenkaart zijn ingevuld en wordt u uitgenodigd om mee te doen met de uitwisselingsweek van 8 tot en 12 juni Veel leesplezier toegewenst! Met elkaar werken aan een oplossing Henk Jan Meijer is voorzitter van de stuurgroep Veiligheidshuis IJsselland en burgemeester van de gemeente Zwolle. Wat vindt hij van de landelijke ontwikkelingen van de veiligheidshuizen? Ik vind het goed dat er aandacht is voor de ontwikkeling van veiligheidshuizen. Bij het Veiligheidshuis IJsselland gebeurt dit van onderop. Dit betekent dat er voor intensievere samenwerking en verbetering van afstemming rond de oplossing van individuele casussen, draagvlak wordt gecreëerd bij ketenpartners. Maar ook van bovenaf moet er een visie komen, zegt Meijer. Een breed enthousiasme voor het onderwerp is iets wat ik zeker aanmoedig. Henk Jan Meijer Wij zijn met het Veiligheidshuis IJsselland geen voorloper in Nederland. Want op het gebied van landelijke ontwikkelingen van de veiligheidshuizen gebeurt er al veel. In Zwolle heeft Samen maken we de Stad al tot een positieve cultuurverandering geleid. De partijen werken hier al goed samen, aldus Meijer. Een casus op papier uitwerken, daar is hij geen voorstander van. Als het aan hem ligt wordt een situatie die vast is komen te zitten, tijdens een overleg uitgebreid belicht. Zo kunnen we met elkaar aan een oplossing werken, zegt Meijer. De gemeente Zwolle probeert daar een slag in te slaan. Veiligheidshuis als olieman Het is niet de bedoeling dat het Veiligheidshuis het van het bestaande overleg allemaal overneemt. Je bent een soort olieman die coördineert, verbindt en zorgt dat er uiteindelijk knopen worden doorgehakt. Van de elf gemeenten van de politieregio IJsselland hebben Zwolle en Deventer met de meeste casussen te maken. Deze twee steden zijn altijd al goed geweest in het gezamenlijk aanpakken van problemen. Daarnaast is hun aanpak vergelijkbaar en dat is goed. Meijer is tevreden maar vindt ook dat we gewoon aan de slag moeten gaan. Uit de praktijk kunnen we namelijk heel veel leren. Wat vindt Meijer zo bijzonder aan het Veiligheidshuis IJsselland? We werken in het Veiligheidshuis IJsselland op regionale schaal en met twee ankerpunten, namelijk Zwolle en Deventer. Daarnaast beginnen we niet vanuit nul, maar vanuit bestaande lokale overleggen die we in een goede structuur inbedden. Gedragen visie Hoe staan we er volgens Meijer voor? Met maatschappelijke partners is er een gedragen visie geschreven en zijn de beslispunten besproken. Op zo n moment wordt er pittig gediscussieerd. Maar uiteindelijk leidt het tot een vruchtbare ver-

2 gadering. Wat Meijer betreft kan de visie nog voor de zomer in het regionale college worden vastgesteld. Dan kan het project werkelijk van start gaan. Dan moet er ook duidelijkheid zijn over de financiën. Ik ga er daarbij vanuit, zegt Meijer dat het Veiligheidshuis niet iets extra s is, maar dat het leidt tot verbetering van de samenleving. Veiligheidshuis IJsselland in 2010 Het is belangrijk dat wat er op dit moment al gebeurt, goed wordt neergezet in de regio en dat het geborgd blijft. Ook als het gaat om bestuurlijke dekking op het hoogste niveau. Zo krijgen de medewerkers van het Veiligheidshuis interventiegezag en het mandaat om beslissingen te nemen in problemen, zegt Meijer. Meijer is grote voorstander van gestructureerde overleggen, zodat er voor het oplossen van problemen daadkracht kan worden ontwikkeld. Maar het Veiligheidshuis is pas geslaagd als problemen, die nu blijven liggen, worden opgelost. Bij het Veiligheidshuis draait het om mensen en het leggen van verbindingen Herbert van Petersen Sociaal maatschappelijke winst Op het gebied van zorg en welzijn vinden we elkaar. Maar ik denk dat als we intensiever gaan samenwerken met justitie en lokaal bestuur dat er een hele nieuwe dynamiek ontstaat. Ik zie mooie mogelijkheden als zorg en justitie in een vroeg stadium met elkaar gaan overleggen over een multiproblem aanpak. Ik denk dat als we elkaar meer aan de voorkant kunnen vinden dat dit uiteindelijk sociaal maatschappelijke winst oplevert, zegt Van Petersen. Als voorbeeld geeft hij aan: Onze medewerkers in Kampen begeleiden moeilijk plaatsbare cliënten naar het gewone burgerschap. Ik denk dat we de recidive kunnen verminderen als we meer samenwerken met justitie. Veiligheidshuis als een spin in het web De kracht van Veiligheidshuizen is dat ze een koppeling weten te maken tussen de justitie -en zorgketen. Pas dan kan er sprake zijn van een echte integrale aanpak en het bieden van een juiste mix van drang, dwang en zorg. Directeur Van Petersen van Stichting De Kern: Het concept Veiligheidshuis staat voor mij voor: samenwerken tussen de drie partijen, zorg, justitie en lokaal bestuur. Ik vind dat er nu nog veel schotten zijn tussen zorg/hulpverlening en justitie. Als we die zouden kunnen afbreken, komen er volgens mij vernieuwende kennis en nieuwe initiatieven los. Dat vind ik het echte voordeel van het Veiligheidshuis. Doorbraak Ik zie het Veiligheidshuis IJsselland als een spin in het web. Zij genereert slagkracht als lokale overleggen stagneren. De informatiemakelaars van het Veiligheidshuis zorgen voor een doorbraak als een overleg vastloopt. Daarnaast hebben zij een signalerende rol richting de bestuurders. Het Veiligheidshuis is het label dat boven alle casusoverleggen hangt. Ik vind dat we met elkaar moeten zorgen voor een integrale aanpak zodat we uiteindelijk dwang terug kunnen brengen, vindt de directeur van De Kern. Focus We moeten het Veiligheidshuis een kader meegeven. Laten we starten met ons te focussen op de overleggen die er nu al zijn. Ik vind dat het Veiligheidshuis een signalerende functie heeft. Zij kunnen nu al beginnen met ontschotten, zegt Van Petersen. De komst van het Veiligheidshuis betekent voor de medewerkers in de zorg dat ook vanuit het strafrecht meegedacht kan worden in de oplossing van een casus Van Petersen legt uit, Een casus wordt breder bekeken er wordt meegedacht in oplossingen, dat kan zorgen voor een (versnelde) doorbraak bij multiproblem gezinnen. Winst De eerste winst is, dat we van elkaar weten wat we doen, dat we elkaar weten te vinden. Met als streven dat we samen méér doen, sluit de heer Van Petersen af. Het project Veiligheidshuis is medio 2008 van start gegaan, met als doel dat er in 2010 een (fysiek of virtueel) Veiligheidshuis tot stand wordt gebracht. Hoe het Veiligheidshuis IJsselland er precies uit komt te zien, is nog niet bepaald maar vaststaat dat er uitgegaan wordt van de bestaande netwerken waarin afstemming tussen de zorg- en justitie plaatsvindt. Op dit snijvlak bevindt het Veiligheidshuis IJsselland zich. Het verbeteren van de samenwerking tussen hulp/zorg, bestuur en justitie gericht op het beteugelen en voorkomen van overlast en crimineel gedrag. De meerwaarde van het Veiligheidshuis is dat er niet alleen naar het individu wordt gekeken maar ook naar zijn omgeving. In het Veiligheidshuisconcept worden verbindingen gelegd tussen de aanpakken die in onze regio al goed werken, zodat zorginstanties weten dat justitie een steunpunt kan zijn en omgekeerd. En, vervolgt de projectleider, In deze ontwikkeling is het natuurlijk belangrijk dat we aansluiting zoeken bij andere bewegingen zoals het Centrum Jeugd en Gezin, Het Stedelijk Kompas (dak- en thuislozen) en het vormgeven van de aanpak huiselijk geweld (en het tijdelijk huisverbod). Bij het Veiligheidshuis gaat het om het stroomlijnen van verbindingen en processen. Straks vallen de puzzelstukjes op z n plaats, vertelt Lourina Poot, projectleider Veiligheidshuis IJsselland. Grote betrokkenheid vanuit het veld Vanuit het veld merkt zij dat het Veiligheidshuis leeft. Ik heb samen met de leden van de projectgroep in de afgelopen periode 64 gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Van het begin af aan is er al grote belangstelling voor de ontwikkeling van het Veiligheidshuis in deze regio. Wij hebben twee werkconferenties georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben waardevolle informatie opgeleverd voor het concept visiedocument Veiligheidshuis IJsselland. Daarnaast proberen we betrokkenen te informeren via onze (digitale) nieuwsbrief en via de website Bij het Veiligheidshuis draait het om mensen en het leggen van verbindingen. Het Veiligheidshuis is er om over de grenzen heen te kijken. Samen bereik je zo veel meer. Persoonlijke drive Lourina Poot is vanuit haar functie programmamanager Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV) actief bij het stimuleren van gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van een integraal veiligheidsbeleid. Zij vertelt, Ik zie veel raakvlakken in mijn werk als programmamanager RCIV en als projectleider Veilig- mensen verbindingen Lourina Poot heidshuis. Je wilt overlast en criminaliteit beteugelen en voorkomen. In beide projecten merk ik, ik kan het niet alleen. Het geven van informatie, de interactie en het koppelen van mensen, is de crux van het werk. Daar krijg ik positieve energie van. Uit de gesprekken proef ik vooral de bevestiging dat het concept Veiligheidshuis bijdraagt aan een versteviging van de samenwerking tussen de ketenpartners. Voor mij is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor effectievere samenwerking in de zorg- en veiligheidsketen. Mijn werkdag staat in het teken van elke dag een stapje verder te komen in het proces. De basis is dat we samen zoeken naar de best werkende methode. Ik spreek veel mensen en geef presentaties over het Veiligheidshuis. Als ik mijn functie moet beschrijven, is het vooral een contactfunctie. Ik kom soms niet toe aan het lezen van stukken. Wanneer iemand een dag met mij mee wil lopen, is hij of zij bij deze van harte uitgenodigd, vertelt ze lachend. Korte lijnen Voor mij is het project pas geslaagd als de mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Veiligheidshuis voelen dat er kortere lijnen zijn. We moeten ongelofelijk beschikbaar zijn vanuit het project om dit te realiseren. We kunnen geen nee verkopen. Men moet het gevoel krijgen dat ze met onze hulp een stukje verder komen.

3 Top 7 Bouwstenen voor Veiligheidshuis IJsselland Samen een nieuwe dijk bouwen IJsselland is een veilige regio en de politie IJsselland werkt er hard aan om dat ook zo te houden. Veiligheid staat bij de politie voorop. Korpschef de heer Aalbersberg vertelt, Een belangrijk deel van onze kerntaak is het handhaven van de orde en het signaleren. In ons werk hebben wij met ruim 70% van de multiprobleem gezinnen te maken, waarin wij samen met onze partners zoeken naar een duurzame oplossing. Na uur zijn wij vaak de enige die nog bereikbaar is. Ik denk dat het Veiligheidshuis ook een harde kant in zich heeft. Het gaat niet alleen om verbinden maar juist om daadkracht en doorzettingsmacht. We werken steeds meer vanuit het principe netwerk denken. Daar hoort ook bij dat je elkaar kunt aanspreken op je verantwoordelijkheden en actiegerichtheid om de vraagstukken samen daadwerkelijk op te lossen. Ik geloof namelijk niet in verbindingen zonder keuzes. Om deze beweging te kunnen realiseren, zie ik een rol voor de informatiemakelaars van het Veiligheidshuis. Zij zijn meer dan de smeerolie tussen de verschillende partijen. Zij leggen de vinger op de zere plek, aldus de heer Aalbersberg. Lokaal oplossen Als je mij vraagt naar de invulling van het Veiligheidshuis voor deze regio dan is het Veiligheidshuis actief in elke gemeente. Dat daarbij sprake is van twee dependances in Zwolle en in Deventer is wat mij betreft akkoord: legt hij uit, Stel, er is een probleem in Hardenberg dan vind ik, dat met ondersteuning van het Veiligheidshuis op lokaal niveau gezocht moet worden naar een oplossing. Het probleem moet lokaal, op casusniveau worden opgelost. Ik heb daar ook vertrouwen in, want op het operationele niveau wordt er al goed samengewerkt. Het Veiligheidshuis brengt vooral de tactisch verantwoordelijken bij elkaar. Ik vind het belangrijk dat de mensen die met elkaar om tafel zitten, de bevoegdheid hebben om capaciteit in te zetten en een resultaatsverplichting aan te gaan, zegt de korpschef. Pieter-Jaap Aalbersberg Heldere afspraken De kern zit in het maken van heldere afspraken met elkaar. Ik denk dat als het Veiligheidshuis zich alleen richt op verbinden dat we dan een extra overleglaag creëren en dat is juist niet wat we willen. Het Veiligheidshuis is een horzel en zij heeft in zekere zin ook haar verantwoordelijkheden. Het gaat erom dat we nieuwe dijken maken en niet dat we een alleen gaten in een dijk stoppen, vertelt hij. Het Veiligheidshuis is niet iets nieuws maar is er juist om het bestaande te verbeteren. Nu wordt er nog te veel in kolomoplossingen gedacht. Het Veiligheidshuis vraagt om een nieuwe manier van denken en werken, denken vanuit het probleem. 1 Invulling Veiligheidshuis Voordat het idee Veiligheidshuis verder wordt uitgewerkt zal de koppeling met zorg vanuit aanbod/vraag perspectief beter in beeld moeten zijn. Kies voor een fysiek huis in verband met contacten. Je deelt meer informatie met mensen die je kent (niet formeel)! Virtueel leidt tot verzanding en communicatieproblematiek. Het Veiligheidshuis moet wel structureel worden, anders is er geen goede basis. Een vaste contactpersoon voor partners die info nodig hebben en om betrokken gemeente te informeren. Het Veiligheidshuis moet geen competitie geven wie erover gaat. Afspraken (privacy) wel goed regelen. 2 Koppeling nieuwe bewegingen Ga eerst een gesprek aan met de stuurgroep CJG om ook de koppeling met de (jeugd)zorg te realiseren. In het kader van échte ketenzorg en ter voorkoming van onnodige bureaucratisering zie ik het Veiligheidshuis graag als onderdeel van de regionale backoffice van het CJG! Gebruik het professionele netwerk van de KIJ (jongerenwerk en jeugdzorg) in Deventer. Graag aansluiting met justitie. 3 Casusoverleg Pas op voor overlap met betrekking tot bestaand zorg-casusoverleg met huiselijk geweld en Veiligheidshuis waarbij gebruik gemaakt wordt van werkproces VIS2. Herwaardeer basis casusoverleggen en daarna pas uitbouwen. Te veel casuïstiek afstemming vs privacy (cliënt)! Het casusoverleg moet veel meer oplossingsgericht zijn. Zorg voor goede voortrekkers in het casusoverleg. 3RO is geen zorg. Te weinig geïnformeerd. Zitten de juiste met de juiste informatie wel aan tafel bij het casusoverleg? 4 Informeren Elkaar informeren. Super belangrijk! 5 Afstemmen betrekken en balans Naast woonsituatie is de dagbesteding van grote waarde bij terugkeer naar een normaal leven. Hoe is dat aspect te borgen? Teamleden politie erbij betrekken. GGZ en AMW betrekken. Balans repressie-zorg bevorderen. 6 Financiering Financiering van het Veiligheidshuis: naar rato? Provincie? Gemeente? 7 Starten Laten we vooral snel beginnen. Het moet niet verzanden in notities. Geen beleidsinstitutie! In de afgelopen periode zijn er bouwstenen uitgedeeld aan betrokkenen van het project Veiligheidshuis IJsselland. Er zijn 58 adviezen op de bouwsteen ingevuld. Deze adviezen hebben een belangrijke input gegeven voor het schrijven van het concept visiedocument Veiligheidshuis IJsselland. De adviezen zijn samengevat in een top 7:

4 Het Veiligheidshuis IJsselland wordt een vangnet voor complexe situaties Het project Veiligheidshuis IJsselland krijgt steeds meer vorm. De Stuurgroep heeft op 2 april 2009 het concept visiedocument Veiligheidshuis IJsselland besproken. Aan het woord burgemeester Heidema van de gemeente Deventer, Ik vind het sterk dat onze visie vanuit de bestaande praktijk is geschreven. En dat er draagvlak is vanuit het veld voor het concept Veiligheidshuis IJsselland. Andries Heidema In deze regio werken we al veel en goed samen. Maar we hebben het ons wel complex gemaakt met zoveel verschillende casusoverleggen. Ik denk dat dit eenvoudiger kan en daar ligt volgens mij een belangrijke taak voor het Veiligheidshuis, vindt burgemeester Heidema. Als voorbeeld noemt hij de samenwerking op het gebied van de multiprobleem gezinnen. Zij vallen nu nog buiten de boot. Het is belangrijk dat we samen effectieve oplossingen bedenken. Het Veiligheidshuis is hierin de schakel, zegt de burgemeester. Vangnet Het Veiligheidhuis IJsselland is er enerzijds voor om de uitvoering een helpende hand te bieden met het effectief oplossen van problemen en anderzijds om de bestuurders te adviseren over complexe situaties. Heidema vertelt, Als ik kijk naar Deventer dan hebben wij verschillende casusoverleggen en individuele instanties die zich met uiteenlopende zaken bezighouden, maar de samenwerking moet en kan beter. Ik vind juist dat we de koppen bij elkaar moeten steken om in onderlinge samenhang complexe situaties op te lossen. Ik zie daar ook de meerwaarde van het Veiligheidshuis, dat zij concreet op dossierniveau verbindingen leggen. Ik denk dat deze netwerkaanpak ervoor zorgt dat er efficiënt gewerkt wordt. De medewerkers van het Veiligheidshuis hebben het overzicht van de verschillende niemand tussen wal en schip vliegroutes en functioneren als een vangnet voor complexe situaties. Met als resultaat dat bijvoorbeeld multiprobleem gezinnen minder snel tussen wal en schip vallen of er tussen kruipen. Knopen doorhakken In Nederland is al een flink aantal Veiligheidshuizen actief, elk op haar eigen manier. Het omschrijft een concept van werken. Bij de realisatie van het Veiligheidshuis IJsselland zijn elf gemeenten betrokken. Heidema vertelt, We hebben hierdoor een bepaald schaalniveau om kwaliteit te organiseren. Ik denk dat we met deze schaal uiteindelijk efficiëntievoordeel kunnen behalen. Stel dat er op lokaal niveau een vraag is over bijvoorbeeld hoe zij een gezin het beste kunnen helpen? Dan is het Veiligheidshuis er om een ondersteunende en faciliterende rol te bieden. Zij is de partner die kan helpen om een knoop door te hakken. Meer met minder inspanning Ik ben tevreden als we samen meer resultaat behalen. Dat mensen niet meer tussen wal en schip raken. Ik vind het belangrijk dat we niet nog een keer gaan stapelen, niet nog een extra coördinatielaag. Ik ben voor een lichte constructie en dat er goede verbindingen blijven ontstaan. Het Veiligheidhuis is voor mij het vangnet dat zich om de problemen van mensen heen zal sluiten. De ontwikkeling van het Veiligheidshuis is een belangrijke beweging in Nederland. Om de mogelijkheden voor een Veiligheidhuis in deze regio te onderzoeken, heeft de provincie Overijssel de samenwerkende partners financieel willen ondersteunen. Dit was het vliegwiel om inhoudelijk te kijken hoe wij onze samenwerking in deze regio nog beter kunnen verbinden, vertelt de heer Tomesen. Mindset Het gaat bij het Veiligheidshuis om een persoonsgebonden aanpak. Dat je met elkaar de handen ineen slaat en samen het probleem oplost, zegt hij. Als voorbeeld geeft hij aan dat het OM niet meer geïsoleerd naar een strafzaak kijkt, maar juist de samenwerking opzoekt om een situatie beter af te wegen. Het Veiligheidshuis vraagt om een nieuwe manier van werken; een sterkere oriëntatie op partners. Het Veiligheidhuis is een constant proces waar partners elkaar weten te vinden. Wij zijn één van die partners en wij willen ook meedenken in een casus waar wij geen directe (voortrekkers)rol hebben. Wij zijn er ons van bewust dat het niet om straffen alleen gaat. We willen ook meer toekomstgericht werken en Een nieuwe manier van werken gevolgd door mindset Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Het OM werkt veel samen met de justitiepartners, politie en andere opsporingsdiensten. Het is een steeds meer gegroeide opvatting dat de effecten van oplossingen groter zijn als je samenwerkt. Dit geldt ook voor ons, wij hebben nu vaak ad hoc contact met de zorg, hier moet meer structuur in komen, vindt de hoofdofficier van justitie, de heer Tomesen. Wilbert Tomesen ons richten op het verminderen van recidive. Dit betekent dat als iemand uit detentie komt en zijn of haar leven weer moet oppakken, daar begeleiding vanuit de zorg bij nodig heeft en wij in het leveren van maatwerk daar waar mogelijk met elkaar al rekening mee houden, aldus Tomesen. Inzicht groeit De voedingsbodem voor de samenwerking is er en het inzicht dat het nog beter kan groeit. Er zijn in de afgelopen jaren al gezamenlijke initiatieven opgepakt. Ik zie het Veiligheidhuis als een mooi vervolg, vertelt hij. Als voorbeeld noemt hij de brief van de gemeente Zwolle die zij aan partijen heeft gestuurd om deze te betrekken bij een schijnbaar onoplosbare casus rondom een hulpbehoevende jongere. Het doel daarvan was om met elkaar te komen tot een creatieve oplossing buiten de gebaande paden om. Een oplossing die buiten de wil tot integrale samenwerking om wellicht niet tot stand gekomen zou zijn. Hij zegt, Dat is waar de integrale aanpak om draait: verantwoordelijkheid durven nemen en met lef en creativiteit komen tot het leveren van echt op de persoon toesneden maatwerk. Luisteren Ik vind het belangrijk dat wij ten eerste op korte termijn de mindset veranderen. Dat we meer naar elkaar gaan luisteren, ons open stellen en elkaar weten te vinden. En ten tweede dat wij op lange termijn de persoonsgebonden aanpak van het Veiligheidhuis verder weten uit te bouwen naar een meer gebiedsgericht - en wijkgericht werken. En dat we zo met elkaar samenwerken, dat het vanzelfsprekend is. Met als resultaat, dat wij integraal zo optimaal mogelijk maatwerk kunnen leveren.

5 Kijkje nemen in de bij een ander keuken Het Veiligheidshuis IJsselland organiseert in de week van 8 t/m 12 juni 2009 een uitwisselingsweek om een kijkje te nemen in de keuken bij een ketenpartner. Deze week is bedoeld om een (halve) dag met een collega uit een andere organisatie mee te lopen om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen met als doel: elkaar leren kennen en het opdoen van verfrissende ideeën. Op de website van het Veiligheidshuis IJsselland kunt u meer informatie en de spelregels vinden. U kunt zich vanaf 11 mei 2009 via ijsselland.nl aanmelden voor een dag meelopen. Om tot een goede match te komen vragen wij u om aan te geven wat u zou willen leren en met wie of welke organisatie u zou willen uitwisselen. Maar ook kunt u zich opgeven als u graag wilt dat een collega met u gaat meelopen. Voor meer vragen kunt u mailen naar Voor meer informatie over het Veiligheidshuis IJsselland kunt u contact opnemen via of kijk voor meer informatie over het project op de website Colofon Uitgave: Coördinatie: Tekstbijdragen: Foto s: Vormgeving: Oplage: Project Veiligheidshuis IJsselland Project Veiligheidshuis IJsselland Linda Udo, Lourina Poot en Inge Groen Eigen organisatie en stockfoto s Zwiet-art vormgeving & communicatie 750 exemplaren

Visiedocument. Versie: 8.0 Datum: 22 april 2009 Status: concept

Visiedocument. Versie: 8.0 Datum: 22 april 2009 Status: concept Visiedocument Versie: 8.0 Datum: 22 april 2009 Status: concept 1. Doel visiedocument Dit visiedocument is richting gevend voor de besluitvorming in Stuurgroep en Regionaal College rond het vorm geven van

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1 Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis Onderdeel Plan Fase 1 Versie 1-0 7 juni 2008 De eerste indrukken van 40 dagen veiligheidshuis en taakopdracht werkgroepen 1. Inleiding Een eerste

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3

Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3 Centrum voor Jeugd en gezin Amersfoort Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3 In deze nieuwsbrief Integrale Vroeghulp Utrecht Integrale Vroeghulp Utrecht Ouders worden betrokken bij het plan voor hun

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland Versie: 1.0 Datum: 5 maart 2013 Status: vastgesteld door de Stuurgroep op 21 maart 2013 1 Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland 1. Inleiding Basis voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND Veiligheidshuis IJsselland, notitie versie 4.0, 12 december 2007 1 1. Inleiding Landelijk worden op veel plaatsen veiligheidshuizen ingericht. In de meeste gevallen gaat het

Nadere informatie

Gemeentelijke regie op het Veiligheidshuis

Gemeentelijke regie op het Veiligheidshuis Gemeentelijke regie op het Veiligheidshuis Sabine van Eck, Jeldau Rieff programma Veiligheidshuizen, ministerie VenJ Regiobijeenkomst Amsterdam, 12 september 2013 Programma Welkom & intro Warming up Gemeentelijke

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Stappenplan Triage-instrument Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ 1 2 VOORWOORD De komende jaren staan gemeenten voor grote veranderingen in het sociale domein. Verschillende taken worden vanuit de rijksoverheid

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Bijeenkomst opschaling. Divosa 1 februari 2013

Bijeenkomst opschaling. Divosa 1 februari 2013 Bijeenkomst opschaling Divosa 1 februari 2013 Opschaling Vooral veel uitdagingen kansen, bedreigingen In de sheets een impressie van wat de deelnemers aan de masterclass bedachten. Antwoord op de vraagstukken

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Organisatieschets Veiligheidshuis Gouda

Organisatieschets Veiligheidshuis Gouda rapport notitie Organisatieschets Veiligheidshuis Gouda Organisatieschets veiligheidshuis Gouda.doc afdeling VeH Gouda, 23 april 2009 inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Sluitende keten...3 3. Profiel gericht

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

De bestuursraad Intersectorale aanpak kindermishandeling Gelderland. Paul van de Water, projectleider Arnhems Collectief tegen Kindermishandeling

De bestuursraad Intersectorale aanpak kindermishandeling Gelderland. Paul van de Water, projectleider Arnhems Collectief tegen Kindermishandeling Aan: C.C.: Van: Betreft: De bestuursraad Intersectorale aanpak kindermishandeling Gelderland Beppie Soetens, gemeente Arnhem Paul van de Water, projectleider Arnhems Collectief tegen Kindermishandeling

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland

Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland Het Veiligheidshuis is een druppeltje olie voor het optimaliseren van de ketenaanpak Versie: 3.0 Status: vastgesteld door de Stuurgroep Datum: 9 september

Nadere informatie

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsversterker Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Wat levert het op? Als organisatie: - Betere resultaten door effectief samenwerken en een gezamenlijke focus

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

Actieplan radicalisering en polarisatie

Actieplan radicalisering en polarisatie Actieplan radicalisering en polarisatie gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Sociaal Domein Support, Programmering, Ontwikkeling & Kwaliteit mei 2015 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

iii. Leertuin in actie. 1 De Leertuin Zorg en Veiligheid is een initiatief van Jolanda van Boven, Peter Gunst en John Wauben.

iii. Leertuin in actie. 1 De Leertuin Zorg en Veiligheid is een initiatief van Jolanda van Boven, Peter Gunst en John Wauben. De Leertuin Zorg en Veiligheid. i. Wat is een Leertuin? De Leertuin Zorg en Veiligheid 1 is een concept dat is ontwikkeld in Tilburg. Dit concept maakt het voor uw gemeente of uw regio mogelijk om op een

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel

raadsvoorstel voorstel raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-04129 / Aansluiting Veiligheidshuis portefeuillehouder J.B. Waaijer afdeling Bestuur en Strategie opgesteld door D. Pronk datum/voorstel nr 28 oktober 2014 / CB-14-584

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Haarlemmermeer is gestart met een nieuwe koers. Een koers waarbij klantgerichtheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis IJsselland

Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis IJsselland Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis IJsselland Versie: 1.0 Datum: 29 februari 2012 Status: Vastgesteld in de Stuurgroep 23 maart 2012 1 Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis IJsselland 1. Inleiding Basis voor

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Stand van zaken april/mei 2014 Uitvraag op verzoek van de regioburgemeesters Inhoud Inleiding 2 Werken volgens het Landelijk Kader 3 Wordt er gewerkt volgens het Landelijk

Nadere informatie

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014. Ciska Scheidel. Programmamanager decentralisatie. Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel.

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014. Ciska Scheidel. Programmamanager decentralisatie. Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Ciska Scheidel Programmamanager decentralisatie Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 14 maart JEUGDBESCHERMING, JEUGDRECLASSERING EN VEILIGHEID 2 14 maart

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!!

Jaarplan 2015. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Dit project

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04 Nieuwsbrief Geachte lezer, Er is een mijlpaal bereikt: in april wordt het Veiligheidshuis regio Alkmaar volledig operationeel! De casusoverleggen veelplegers en risicojongeren vormen daarbij het sluitstuk.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

Opening Veiligheidshuis Regio Utrecht 21 maart 2013, Vinkenburgstraat 26 te Utrecht

Opening Veiligheidshuis Regio Utrecht 21 maart 2013, Vinkenburgstraat 26 te Utrecht Opening Veiligheidshuis Regio Utrecht 21 maart 2013, Vinkenburgstraat 26 te Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Start van een nieuwe fase Op 1 januari jl. zijn de voormalige veiligheidshuizen in Amersfoort

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda De Convenantpartners; Gemeente Gouda Openbaar Ministerie Politie Hollands-Midden Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Reclassering Nederland

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland

Veilig Thuis Midden Gelderland Veilig Thuis Midden Gelderland Nieuwsbrief juni 2015, nr. 1 Veilig Thuis Midden Gelderland is sinds 1 januari 2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio. Het

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT

SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT Concept Spelregels voor het Winning Team Bewoners van de Suikerbuurt en Steelande Wonen slaan de handen ineen. In projectteam Suikerbuurt werken ze samen aan de kwaliteit van

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361 Initiatiefvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: * Onderwerp: Instelling Jongerenraad Datum: 22 juni 2015 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 361 Informant: Jan Rooijakkers j.rooijakkers@dalfsen.nl

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Ontwikkelen van een triagemethodiek voor de selectie en behandeling van casussen vóór & binnen het veiligheidshuis

Ontwikkelen van een triagemethodiek voor de selectie en behandeling van casussen vóór & binnen het veiligheidshuis Ontwikkelen van een triagemethodiek voor de selectie en behandeling van casussen vóór & binnen het veiligheidshuis Carijn Tulp Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen Van verkenning naar pilots 1

Nadere informatie

Hulpmiddel actietafel thuiszitters

Hulpmiddel actietafel thuiszitters Hulpmiddel actietafel thuiszitters Wat is de doelgroep van de actietafel? Een actietafel richt zich op alle leer- en kwalificatie plichtige leerlingen met een leeftijd tussen 4 en 18 jaar, die absoluut-

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Mentoraatproject Samen verder. Op eigen benen door een helpende hand

Mentoraatproject Samen verder. Op eigen benen door een helpende hand Mentoraatproject Samen verder Op eigen benen door een helpende hand Mentoraatproject Samen verder Op eigen benen door een helpende hand Samen verder is een nieuw project voor sociaal mentoraat in Amsterdam-Noord.

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s me nse nkennis Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s Veiligheid in gezinnen staat of valt met goede samenwerking in de keten, daarom hebben wij samenwerking tot de kern van deze opleiding

Nadere informatie

Algemeen maatschappelijk werk

Algemeen maatschappelijk werk Algemeen maatschappelijk werk Inhoud 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 Inleiding Werkwijze algemeen maatschappelijk werk Aanmelding Intakegesprek Hulpverlening Hulpverleningsplan Evaluatie en

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Keteninformatisering: casus GCOS

Keteninformatisering: casus GCOS Keteninformatisering: casus GCOS Overzicht 1. Wat was er vóór GCOS 2. Wat is GCOS 3. Resultaten 4. GCOS als ketenvoorziening 5. Goede en mindere momenten 6. De toekomst 2 Aanleiding 6-7 jaar geleden: sterke

Nadere informatie

Maartje de Kruijf Gijs Kooijmans. De Bossche Woonlastenaanpak

Maartje de Kruijf Gijs Kooijmans. De Bossche Woonlastenaanpak Maartje de Kruijf Gijs Kooijmans De Bossche Woonlastenaanpak Opbouw De aanleiding: onderzoek 2013 De Bossche woonlastenaanpak Waar staan we? Enkele projecten uitgelicht: - De 24 uur van... - Pilot woonlastencoach

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie