Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving"

Transcriptie

1 Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving VOORTGANGSRAPPORTAGE Datum FEBRUARI 2013 afgerond nieuw tov versie voortgangsrapportage december 2012 Opdracht Mijlpalen Resultaten Stand van zaken en korte toelichting (februari 2012) status Risico Algemeen/proces Ontwikkelen en implementeren van een informatieuitwisselingsysteem, waarmee handhavende instanties elektronisch informatie delen via een landelijke Informatiestructuur. Eind/2011 Geactualiseerd programmaplan PIM De actualisatie van het programmaplan PIM van maart 2010) is eind 2011 afgerond en is in de stuurgroep PUmA ingebracht (23 maart 2012). Onder het plan hangen de projectplannen cq plannen van aanpak per spoor/project. Jan/2012 Gateway review Gateway review uitgevoerd. Notitie opgesteld voor opdrachtgever Pim over hoe vorm te geven aan de adviezen van de gateway. Deze adviezen zijn in uitvoering, bijvoorbeeld is gestart met een ronde langs de kwartiermakers van de RUD s om op de verschillende om aandacht te krijgen voor de aansluiting op Inspectieview Milieu Naast de gateway is door een HEC-trainee een onderzoek gedaan naar verwachting en draagvlak voor PIM bij de betrokken partners. Dit is eind februari 2012 afgerond. Samenvatting en conclusies zijn ter beschikking gesteld van de begeleidingscommissie PIM. Door de gateway commissie werd een herhaling van de gateway geadviseerd in november Gelet op het feit dat er dan net een PUmA gateway geweest is en PUmA eind 2012 stopt, maar PIM doorgaat, lijkt een herhaling medio 2013 eerder zinvol. Nov/2013 2e gateway review De kracht van de gateway in een programma zit ook in de herhaling. Er wordt een nieuwe gateway review voor PIM voorzien in november 2013, om ook scherp te krijgen wat in het laatste jaar van PIM in 2014 de prioriteit moet hebben. Eind/2012 Febr/2013 Start voorbereiding overdracht regie, na afronding programma PIM Het gaat hier om drie trajecten: - Een voorstel voor de overdracht van regie en ondersteuningsfunctie van PIM, na beëindiging van het programma (programma loopt in ieder geval door in 2013 en 2014) - Een voorstel voor het beleggen van het technisch beheer van Inspectieview Milieu en de andere door PIM op te leveren functionaliteiten - Een voorstel voor het beheer van Inspectieview Milieu als onderdeel van het stelsel van Inspectieviews. Een voorstel voor de organisatie verschillende aspecten van het beheer is momenteel in voorbereiding en wordt voor advies ingebracht in de begeleidingscommissie PIM van 25 april 2013 Zie hiervoor geactualiseerd programmaplan waarin uitgebreid overzicht van risico s en beheersmaatregelen. Het programma PIM is aangemerkt als hoog risico ict programma Financiering van de sporen bodem/grond en afval is punt van aandacht (dekking weggevallen voor start PIM) In de begeleidingscommissie PIM van begin 2012 zijn twee risico s nader benadrukt: a: het feit dat de RUD's mogelijk de inrichting van hun informatiehuishouding onvoldoende op orde

2 30 nov/2012 Structuur, organisatie en planning PIM na stop PUmA Sept/2012 Mrt/2013 doorlopend Rapportage top-i projecten Afstemming inspectieviews 2012 Ondersteuning opbouw RUD s Een nadere planning van PIM voor in ieder geval de jaren 2013 en 2014, wanneer PUmA is opgehouden te bestaan, is opgesteld voor de stuurgroep PUmA van 30 november Door de stuurgroep is op basis daarvan besloten dat de IG-ILT gedelegeerd opdrachtgever blijft van PIM en dat er ter vervanging van PUmA een adequate sturingsstructuur moet worden ingesteld. Verder dat ingestemd wordt met een gefaseerde aansluiting op Inspectieview Milieu van alle relevante milieuhandhavende instanties en dat de minister van IenM het uiteindelijke resultaat wettelijk zal formaliseren. Aan de begeleidingscommissie wordt in vervolg hierop een organisatiestructuur voor een stuurgroep PIM voorgelegd, waarin met name ook een koppeling wordt gemaakt met de per van start gaande RUD structuur en het daaraan gekoppelde bestuurlijk stelsel. Het programma PIM is gekenmerkt als een hoogrisico ICT- programma. Op gezette tijden wordt aan de tweede kamer gerapporteerd over de voortgang van de top-i projecten, waarvan PIM er dus een is. In september 2012 wordt weer een rapportage opgeleverd. In oktober is er een gesprek geweest met de Algemene Rekenkamer over de aanpak hun adviezen voor hoog risico programma s en hoe die werken in de praktijk. In december 2012 is er een gesprek met de CIO van IenM. Hiervoor neemt de CIO-IenM het initiatief (februari 2013: initiatief door CIO nog niet genomen). Nieuw overzicht hoog risico ICT programma s gaat in maart 2013 naar de kamer, daarvoor informatie aangeleverd. Begin 2013 herijking duur PIM (van eind 2013 naar eind 2014) om dat formeel te wijzigen in BZK-programma. PIM neemt deel aan het stelseloverleg Inspectieviews ter onderlinge afstemming van de ontwikkeling en uitvoering van de verschillende inspectieviews (bedrijven, milieu, wegvervoer, binnenvaart, cites). Het project IvM bulk en de resultaten van het juridisch spoor binnen PIM worden mede ingezet voor de andere inspectieviews. In oktober 2012 is er een heide sessie met het stelseloverleg geweest gericht op concrete vragen voor te leggen aan de stuurgroep E-inspectie cq de Inspectieraad en op de start van een strategische visie op de verdere ontwikkeling van de inspectieviews. In de stuurgroep E-inspecties is besloten het beheer van Inspectieview Bedrijven te beleggen bij DICTU en een voorstel te ontwikkelen voor de verdeling van de kosten van het beheer van de inspectieviews over de gebruikers ervan. Verder om uit te zoeken wat het betekent om uiteindelijk de verschillende inspectieviews voor de verschillende domeinen te integreren tot een inspectieview In de huidige fase van opbouw van RUD s is daar de vraag aan de orde naar harmonisatie tussen de RUD s bij de opbouw van de eigen informatiehuishouding. De ondersteuning werd in PUmA verband met hulp vanuit PIM opgepakt. In dat kader is in het voorjaar van 2012 een bijeenkomst voor ict-mensen van de RUD s in opbouw georganiseerd, nemen RUD s zaakcatalogi van elkaar over en maakt de opdrachtgever van PIM, de IG-ILT een ronde langs de kwartiermakers om over hun interne ict-organisatie van gedachten te wisselen. Op 18 december 2012 is een tweede bijeenkomst voor de ict betrokkenen binnen de RUD s georganiseerd, waarbij ook de ontwikkelingen rond het omgevingsrecht aan de orde komt hebben, waardoor aansluiting op IvM in gevaar komt. b. De kwestie rond het eigenaarschap van informatie, met name de bronbestanden bij de gemeenten werden genoemd. Als gemeenten niet bereid zijn als bronbestandhouder om informatie via RUD en IvM te delen, komt de informatieuitwisseling via IvM in gevaar. En daarmee het programmaresultaat als totaal. In het SAY-stakeholder onderzoek is de meest pregnante uitkomst dat de verschillende stakeholdergroepen het uiteindelijke resultaat van PIM positief inschatten, maar het draagvlak van de politiek/het bestuur/het management negatief. 2

3 (OLO, DAO) Initiatief vervolg in 2013 wordt in eerste instantie door het IPO opgepakt dec/2012 dec/2012 Plan eerste aansluitingen Implementatieplan aansluiting op IvM en bulk Op basis van de tot nu toe gevoerde en nog volgende gesprekken van PIM met de kwartiermakers en directeuren RUD, alsmede een verkenning onder de andere milieuhandhavende instanties is een overzicht en fasering gemaakt voor vanaf juni 2013 op Inspectieview Milieu en de bulkvoorziening aan te sluiten instanties. In de begeleidingscommissie van 20 december 2012 is een implementatieplan ingebracht met een fasering van de aansluiting op Inspectieview Milieu en de bulkvoorziening. Een eerste opzet van het implementatieplan maakte onderdeel uit van een notitie aan de laatste bijeenkomst van de stuurgroep PUmA waarin op basis van de afspraken in de stuurgroep PUmA van 28 september 2012, een aantal relevante ontwikkelingen binnen PIM inzake het vergemakkelijken en goedkoper maken van de aansluitingen; het gegeven dat het programma PUmA per ophoudt te bestaan; PIM in 2013 en 2014 doorgaat met haar werkzaamheden; een overzicht wordt gegeven van de stand van zaken rond de pogingen de kostenkant van de aansluiting voor de milieuhandhavende instanties te reduceren; een implementatieplan voor de aansluitingen op inspectieview milieu, een planning van de werkzaamheden van PIM in 2013 en 2014, een overzicht van de financiële situatie van PIM en een voorstel voor de governance van PIM. Het implementatieplan concentreert zich op de werkzaamheden in de eerste helft van 2013, gericht op de eerste aansluitingen via de centraal te ontwikkelen aansluitvoorziening op IvM enkelvoudig en IvM bulk vanaf juni Febr/2013 Opheffen PUmA Met ingang van januari 2013 is PUmA als paraplu voor PIM opgehouden te bestaan. Er wordt voorzien in een alternatief interbestuurlijk overleg met een implementatieberaad dat de stuurgroep PUmA rol voor PIM moet gaan overnemen. Het Bestuurlijk Overleg, dat twee keer per jaar bijeenkomt, blijft bestaan Digitale Agenda Omgevingsrecht PIM participeert in een paraplu-overleg met andere programma s met een ict-component in het bredere omgevingsrecht: wabo, OLO, RO-online, geo, atlas leefomgeving. Dit overleg wordt in 2013 voortgezet en gestructureerd, teneinde dit complexe veld enigszins hanteerbaar en afgestemd te doen zijn. doorlopend Issue en risicomanagement Er is een lijst van issue s en risico s opgesteld die regelmatig wordt bijgehouden op voortgang en wordt geactualiseerd. Op basis van de Globale Architectuur Schets (GAS) voor PIM, die is opgesteld als overkoepelend kader voor PIM, zijn diverse issue s en risico s geïdentificeerd, die ook in de genoemde lijst zijn opgenomen. 3

4 PIM-Project Standaarden: Ontwikkelen van standaarden voor de gegevens-uitwisseling tussen handhavingspartners (semantiek en techn format van de gegevenselementen die worden uitgewisseld) Eind/2011 maart/2012 eind/2012 Plan van aanpak verdere uitwerking Standaarden Zaaktypencatalogus en uitwerking bestaande standaarden Integraal Toezichtprotocol Uitgegaan wordt van bestaande standaarden, als ook het RUDi rapport en daarop wordt iteratief verder uitgebouwd. Er is een schema met mijlpalen in de doorontwikkeling en de afstemming in 2012 opgesteld. In de begeleidingscommissie PIM van september 2012 wordt een actuele stand van zaken gepresenteerd. Uniforme zaaktypencatalogus gereed, uitwerkingen en wijzigingsvoorstellen bestaande standaarden gereed. Over de standaardisering van controle-elementen in de vorm van het Integraal Toezichtprotocol heeft afgelopen periode enige discussie plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat samenwerking is gezocht met andere kaders waar het integraal toezichtprotocol aan de orde is en dat besloten is dat de in de markt gehanteerde aanpak voor PIM actualisering behoeft en aanpassing in aanpak en niveau van detaillering. Er worden nu onder regie van de overheid workshops georganiseerd om tot overeenstemming over de aanpak te komen. In oktober is deze aanpak nader gespecificeerd om het juiste detail en aggregatieniveau van gegevens voor de handhaving te bepalen. Voor het verdere vervolg wordt momenteel bij het rijk een analyse gedaan en wordt in ieder geval uitgegaan van een regie vanuit de overheid. Afstemming is ook gezocht met het PUmA project kennismanagement. Juli/2012 Notitie landelijke objectidentificatie Notitie landelijke objectidentificatie is nu definitief. okt/2012 Dec/2012 okt/2012 RIHa, Standaardenpakket concept gereed Berichtstandaard StUF-RIHa-milieu Nieuwe release KING standaarden Nieuwe versie RIHa, nieuwe conceptversies bestaande standaarden. Berichtstandaard StUF-RIHa-milieu definitief Momenteel vindt overleg plaats met de starfrechtkant over de standaardisatie van tussen bestuur en strafrecht te delen informatie. In november laatste aanpassingen, in december afronding Begin gemaakt met opstellen koppelvlak en berichtspecificaties voor RIHa-milieu, in afstemming met IvM. Nieuwe release RSGB, RGBZ door KING. Deze mijlpaal is vervallen, wordt in voorzien in de ontwikkeling RIHa-milieu. Febr/2013 Set standaarden gereed Eindrapport RIHa versie 1.0 gereed. Inbrengen in begeleidingscommissie PIM op 28 februari. Daarna door naar (de nog even in stand gehouden) stuurgroep PUmA van 21 maart, vervolgens voorlegging aan Forum Standaardisatie. medio/2013 Begin overdracht naar beheer Toekomstige beheerpartij en regie ervan medio 2013 in overleg en afstemming met aanpak beheer van IvM vaststellen Eerste opzet notitie beheer PIM standaarden is in juni 2012 afgerond. 4

5 Mrt/2013 gebruikersraad Instellen gebruikersraad voor de standaarden dec/2013 Erkenning Standaarden erkend door Forum standaardisatie 2014 e.v. Doorontwikkeling standaarden Aanpak doorontwikkeling en borgen verantwoordelijkheid daarvoor wordt opgenomen in het op te stellen regiedocument voor de periode na PIM PIM-Project Inspectieview Milieu Het ontwikkelen van een functionaliteit waarmee handhavingspartners informatie met elkaar uitwisselen, als ook het erop aansluiten van bronnen en gebruikers. febr /2012 juli/2012 sept/2012 informatiemodel Inspectieview Milieu eerste release Opbouw project voor ontwikkeling eerste release en start ervan Tekenen participatie overeenkomst door partijen in de eerste release. Informatiemodel inspectieview milieu is vastgesteld en voorgelegd aan stuurgroep PUmA van 23 maart Periode bouw Inspectieview Milieu loopt gedurende de zomer. De ontwikkeling vindt plaats door binnen ICTU aangetrokken ontwikkelaars, aangestuurd door een specifieke PIM stuurgroep voor IvM volgens Prince-structuur, waarin ook de gebruikers participeren. De stuurgroep IvM is in juli 2012 gestart. Op basis van consultaties van de participanten en reviews van deskundigen is een concept participatie overeenkomst opgesteld. Deze is voorgelegd aan de begeleidingscommissie PIM voor suggesties, gecheckt bij de participanten, besproken in de juridische PIMwerkgroep met de participanten en wordt ondertekening voorgelegd aan de participanten die in eerste release zullen aansluiten. Deze gang van zaken wordt aangepast, gelet op de recente ontwikkelingen rond het goedkoper en eenvoudiger maken van de aansluiting en het gegeven dat de eerste aansluitingen op IvM in juni 2013 zullen plaatsvinden, omdat dan ook de IvM bulk gereed is en dan in een aansluiting voor beide functionaliteiten kan worden voorzien. nov/2012 Voorstel vereenvoudiging aansluiting Het voorstel ter vereenvoudiging van de aansluiting behelst een generieke aansluitvoorziening voor ketenpartners die als bron moeten aansluiten op zowel Inspectieview Milieu enkelvoudig als op de IvM bulk. De ontwikkeling van deze aansluitvoorziening levert schaalvoordelen op in ontwikkeling (bij >3 afnemende partijen) en beheer (bij >1 partij). Naar verwachting zal de ontwikkeling en implementatie(s) van de aansluitvoorziening t.b.v. het aansluiten van de beoogde bronpartijen op IvM tevens eerder tot aangesloten bronnen leiden dan wanneer er op de huidige wijze wordt voortgegaan (snellere implementatie). Het voorstel voor vereenvoudiging is inmiddels gereed en is ingebracht in de stuurgroep inspectieview milieu en de stuurgroep PUmA van 30 november Het wordt in de eerste helft van 2013 ontwikkeld. 5

6 Nov/2012 Uitvoering toetsen Beveiligingstoets, toegankelijkheidstoets en softwarekwaliteitstoets Dec/2012 Jan/2013 Inspectieview Milieu gereed Stuurgroep IvM enkelvoudig, IvM en IvB bulk en aansluitvoorziening Inspectieview Milieu is per 21 december 2012 gereedgekomen in eerste release. De ontwikkel en testomgeving is afgebouwd waardoor het prototype alleen offline kan worden gedemonstreerd. IvM wordt opgestart bij de start van de Gebruikers Acceptatietest in juni 2013, wanneer IvM bulk en de aansluitvoorziening gereed zijn en de aansluitingen van de eerste bronnen kunnen beginnen. In de tweede helft van 2012 is een stuurgroep IvM enkelvoudig opgericht met participatie van de gebruikers. Daarnaast is ook een stuurgroep bulk opgericht voor de begeleiding van de ontwikkeling van bulk voor IvB en IvM. Na realisatie van IvM enkelvoudig is nu de stuurgroep IvM samengevoegd met de stuurgroep IvM en IvB bulk, In deze stuurgroep wordt ook de centrale ontwikkeling van de aansluitvoorziening begeleid. De stuurgroep komt eens in de drie weken bijeen. juni/2013 Eerste aansluitingen Eerste aansluiting IvM enkelvoudig samen met IvM bulk op Inspectieview Milieu Juli/aug/2013 Tweede helft 2013/2014 Eind/2014 gebruikersaccepatietoets Verdere aansluitingen Start overdracht beheer IvM naar beheerorganisatie Gebruikers acceptatietoets op de eerste aansluitingen Aansluitingen conform implementatieplan. Momenteel wordt uitgezocht waar technisch beheer IvM cq de andere inspectieviews, zal worden neergelegd (wordt Dictu) PIM-Project Uitbreiding functionaliteit Inspectieview Milieu Het uitbreiden van het systeem inspectieview (voor de verschillende domeinen) met de functionaliteit bulkopvragingen voor analyses en met een abonnements- / signaleringsfunctie Eind/2011 Nov 2012 Nov/2012 Opstellen Proof of Concept opgesteld die bij de gebruikers getoetst wordt. Factsheet bulkvoorziening Voorstel vereenvoudiging aansluiting Specifieke vraag aan PIM vanuit E-inspecties om uitbreiding functionaliteit inspectieview met bulkopvragingen (grotere hoeveelheden data opvragen voor analyse) vanuit PIM te ontwikkellen voor ook de andere inspectieviews (bedrijven, transport, scheepvaart, zeevaart, cites ) In december is een poc-bulkopvragingen vastgesteld. Oplevering factsheet met de meest relevante informatie over de bulkvoorziening voor de Inspectieviews. Hiermee kan aan diverse betrokkenen en geïnteresseerden snel inzicht worden geboden in het waarom, wat en hoe van Bulk. Publicatie van de factsheet is aangehouden, gelet op de recente ontwikkelingen rond het centraal voorzien in een aansluitvoorziening, die directe consequenties heeft voor de aansluiting op IvM enkelvoudig en IvM bulk. Communicatie vindt nu integraal plaats. Omdat het aansluiten als informatieleverancier op zowel de bulkvoorziening als inspectieview Milieu doorgaans als complex wordt ervaren en vaak kostbaar is, is een project gestart om een voortstel te maken om dit proces eenvoudiger en goedkoper te maken. Dit voorstel wordt in november gegenereerd. (zie hierboven bij IvM). Dit voorstel is inmiddels afgerond en wordt ingebracht in de stuurgroep bulk en de stuurgroep PUmA. 6

7 begin/2013 Febr./2013 Maart/2013 Werkende oplossing Bulk ontwikkelen en uittesten Realisatie bulkvoorziening voor IvB Test bulk op 1 e release IVM Ontwikkeling functionaliteit bulkvoorziening via scrummethodiek Voor de bulkvoorziening wordt eerst een generieke versie gebouwd en vervolgens uitgetest en gerealiseerd voor Inspectieview Bedrijven en Inspectieview Milieu. Bouw IvM bulk start in 2013 en wordt juni 2013 afgerond. Ter begeleiding van de scrumsessies is een stuurgroep bulk opgericht met deelname inspectieview bedrijven en de andere inspectieviews waarvoor bulk binnen PIM mede ontwikkeld wordt Realisatiefase Inspectieview Bedrijven Bulk afgerond Vanaf maart 2013 IvB Bulk uittesten op de dan gerealiseerde 1 e release van Inspectieview milieu enkelvoudig. juni 2013 Oplevering Op levering bulkvoorziening inspectieview Milieu PIM-Project Keten Informatisering Het ontwikkelen en implementeren van Een informatieuitwisselingsfunctionaliteit in de ketens asbest, afval, vuurwerk, grond- en bodemstromen. Eind/2013 Eind/2011 Doorontwikkeling IvM bulk en voorbereiding start Ontwikkeling abonnement- en signaleringfunctie in 2014 Projectplan informatie-uitwisseling in asbestketen Febr / 2012 Fit-gap onderzoek Inspectieview Milieu op asbestketen Maart/2012 Plan van aanpak fase 2 asbestketen Mrt-nov/2012 Uitvoering fase 2 asbestketen De voorbereiding van de ontwikkeling van de andere extra functionaliteiten op Inspectieview Milieu wordt in 2013 gestart. Het gaat dan om de abonnementsfunctie (wijzigingen in gegevens doorgegeven krijgen) en de signaleringsfunctie (doorkrijgen welke handhavingsinstantie een bezoek aflegt). De daadwerkelijke ontwikkeling daarvan wordt volgens planning in 2014 opgepakt. Eind 2011 projectplan aanpak informatie-uitwisseling asbest in de keten vastgesteld. Overleg ingesteld voor afstemming met andere lopende asbestprojecten bij ILT, EL&I, I&M en ISZW Gaat om de vraag in hoeverre Inspectieview Milieu direct toepasbaar is in de handhavingketen. Het onderzoek is afgerond Plan van aanpak fase 2 gereed Fase 2 kent vier onderdelen: uitwerking informatiemodel IvM voor de asbestketen, geschikt maken IvM voor toezicht en handhaving, nadere ontwikkeling in pilots, ontwikkeling instrumentatie voor controle in het veld. Okt/2012 Informatiemodel asbestketen In oktober is het context- en procesmodel ketentoezicht asbest gereedgekomen. Hierop volgde de vraag of er voortbouwend op de nu in ontwikkeling zijnde Inspectieview Milieu een Inspectieview Milieu- Asbest gebouwd moet worden. Gebleken is dat voor het ketentoezicht asbest geen apart Inspectieview ilieu-asbest bovenop Inspectieview Milieu hoeft te worden gebouwd, zowel niet voor de enkelvoudige als voor de meervoudige uitvraag (bulk). Er zijn wel andere voorzieningen nodig. In het proces om tot risicogestuurd toezicht te komen, is er 7

8 behoefte aan laagdrempelige ICT voorzieningen waarmee snel resultaat behaald kan worden. Bovendien dienen deze te passen binnen het in verandering zijnde organisatorisch landschap van dit moment. In het kader hiervan werkt PIM aan: een instrument waarmee de landelijke lijst met aandachtsbedrijven gerelateerd wordt aan actuele asbestverwijderingsmeldingen en op maat gemaakt voor toezichtregio s; de uniformering van asbestcontrolelijsten. Dec/2012 Ontwikkeling asbestalert Vanuit het meerjarenprogramma asbest en het programma afstemming strafrecht en bestuursrecht worden pilots uitgevoerd waaraan PIM bijdraagt voor de informatie-uitwisseling. Resultaat: een wekelijks geactualiseerde lijst met aandachtsbedrijven per regio. De inhoud van de lijst is gebaseerd op meldingen ISZW, de landelijke aandachtslijst en regionale uitvoeringslijsten; Elke maandagochtend actualisatie op basis van meldingen, signalen; Overzichtelijk en geschikt om te plannen. Voorziet in behoefte van toezichthouders en casusmanagers/projectleiders: In december zijn de lijsten beschikbaar voor pilots. Hiermee gaat het asbest alert van start. Maart/2013 Evaluatie asbest-alert De asbest-alert wordt momenteel door RUD s gebruikt (IJmond, Rivierenland, Rijnmond) eind maart zal de werking geëvalueerd worden. Ook wordt dan gekeken op welke wijze de asbest alert het in beeld krijgen van malafide bedrijven kan ondersteunen. Dec/2012 febr/2013 April/2013 Samenvoeging regiegroepen asbest van PIM en ILT uniformering controlelijsten Evaluatie pilots controlelijsten Eind 2012 zijn de regiegroepen asbest PIM en de regiegroep van ILT meerjarenprogramma asbest samengevoegd. Deelnemers zijn ILT, PIM, LAVS, ISZW, OM, RUD IJmond Om tot een eenduidige controle in het veld te komen is het deelproject harmoniseren controle lijsten gestart. Er lopen drie pilots in IJmond, Rivierenland en Noord-Oost Brabant. Op basis van de evaluatie van de pilots harmoniseren controle lijsten worden waar nodig specificaties aangepast en wordt een verkenning gedaan voor de in beheer name. Juni/2013 Landelijke uitrol Start landelijke uitrol informatie-uitwisseling in de asbestketen septi/2012 Verkenning vuurwerk Parallel aan de verdere ontwikkeling van de informatie-uitwisseling in de asbestketen is een verkenning voor het thema vuurwerk opgesteld. Deze wordt aan de begeleidingscommissie van september tkn gestuurd. Daarna afspraken vastleggen met participanten voor de verdere ontwikkeling. Nov/2012 Plan van aanpak vuurwerk Op basis verkenning is plan van aanpak opgesteld met de ketenpartners (Douane, Vliegende Brigade Vuurwerk, ILT/Meld- en Informatiepunt, DCMR, het IPO Vuurwerkcoördinatorenoverleg en de Politie) 8

9 maart/2013 Eind /2013 Toepassingstoets vuurwerk Opzet aanpak grondstromen en afval Gekeken wordt in hoeverre de binnen PIM reeds ontwikkelde instrumenten toepasbaar zijn voor informatie-uitwisseling in de vuurwerkketen. Op basis daarvan wordt een toepasbaarheidsdocument opgesteld en vervolgens een plan van aanpak voor fase 2 van het vuurwerkproject. De thema s grond/bodem en afval zijn voorlopig op termijn gesteld om eerst met asbest en vuurwerk de nodige ervaring op te doen. Op verzoek begeleidingscommissie PIM wordt aangegeven wanneer en hoe de thema s grondstromen en afval zal worden opgepakt. Dit wordt eind 2013 opgepakt. PIM-Project Juridisch Kader Opstellen van een helder kader voor wat er binnen de bestaande wet- en regelgeving wel en niet is toegelaten bij de gegevensuitwisseling en onder welke condities dit het geval is. Tevens het voorbereiden van eventuele noodzakelijke aanpassingen in wet- en regelgeving. Begin 2014 Eind 2011 Start projectplannen voor grondstromen en afval Projectplan juridisch kader begin 2013 starten met plannen van aanpak voor bodem/grond en afval. Opstellen plan van aanpak, Uit de lopende projecten en pilots binnen PIM worden de juridische vragen gedestilleerd., wordt een juridische toets gedaan op het infomodel inspectieview milieu en op de bulkvoorziening, worden participatieovereenkomsten, samenwerkingsprotocollen en informatieprotocollen opgesteld. te stellen, een aansluitprotocol, een privacyreglement en eventuele voorstellen voor het aanpassen en/of aanvullen van wet en regelgeving Maart/2012 expertmeeting Om brede eenduidigheid over het juridisch kader te verkrijgen is een expertmeeting met specialisten georganiseerd. Mei/2012 Participatieprotocol eerste release IvM In samenwerking partners eerste release IvM opstellen van participatieovereenkomsten (waarborgen aansluiting en autorisaties). Dit Is inmiddels veranderd door ontwikkeling centrale aansluitmodule en fasering eerste aansluiting naar juni Er komen daarvoor geen participatieovereenkomsten meer, maar gelijk samenwerkingsovereenkomsten en informatieprotocollen. Juni-dec/2012 sept/2012 Documentstudie en juridische analyse Participatie overeenkomsten Documentstudie en juridische analyse van bestaande samenwerkingsovereenkomsten en informatieprotocollen gereed. Daarnaast juridische analyse tbv bulkopvragingen. Start proces van opstellen samenwerkingsovereenkomsten en informatieprotocollen, gezamenlijk met bronnen en gebruikers. Er is een juridische werkgroep PIM opgericht waarin ook juristen van andere inspectieviews participeren Wettelijke kaders regionale uitvoeringsdiensten en informatieuitwisseling Als wettelijk kader voor de totstandkoming van regionale uitvoeringsdiensten en ook de informatieuitwisseling wordt landelijke wetgeving VTH (vergunningen, toezicht, handhaving) voorbereid. Daarvoor is vanuit PIM het nodige bijgedragen, mede gericht op eronder hangende besluiten die meer specifiek op de informatie-uitwisseling gericht zijn. Het wetsvoorstel is in de ministerraad aanvaard en naar de RvS gestuurd. Dec/2012 Q&A lijst Opstellen uitgebreider vraag en antwoord lijst voor de juridische vragen rond informatie-uitwisseling milieuhandhaving voor een bredere doelgroep van ook bestuurders. 9

10 Dec/2012 Febr/2013 Juridisch kader IvM en IvB bulk Stand van zaken juridisch project Bcie Juridisch kader IvM bulk en IvB bulk gereed In de Begeleidingscommissie PIM van 28 februari wordt een tussentijdse stand van zaken juridisch gegeven Mei/2013 Melding aan Cpb Aanmelden afspraken / convenanten en protocollen bij College Bescherming persoonsgegevens. Start onderzoek door college bescherming persoonsgegevens 2013/2014 Samenwerking overeenkomsten en informatieprotocollen aanpassen aan nieuwe aansluitende bronnen en gebruikers In de loop van 2013 en verder zullen geleidelijk participanten op Inspectieview Milieu aansluiten. De samenwerkingsovereenkomsten en informatieprotocollen zullen steeds op de specifieke situaties aangepast worden. Daarnaast wordt autorisatiesysteem ontwikkeld en een privacyreglement opgesteld. 2013/2014 Wetgevingstraject Wanneer op basis juridisch traject aanpassingen in wet- en regelgeving nodig blijken worden die in 2013 ingezet. Ook kan het gaan om aanvullingen op wet- en regelgeving die politiek gewenst wordt geacht. In ieder geval zal de voorbereiding van de AMvB op basis van het wetsvoorstel VTH ter hand worden genomen om de aansluiting op IvM uiteindelijk wettelijk vast te leggen. PIM-Project Integratie Meldpunten Onderzoeken naar mogelijkheden integratie landelijke meldpunten Eind 2011 Vooronderzoek integratie meldpunten afgerond Vooronderzoek naar mogelijkheden en effecten integratie landelijke meldpunten loopt en rapportage is november 2011 opgeleverd. De rapportage is met een serie aanbevelingen overgedragen aan de lijn in ILT waar vervolg gegeven kan worden aan het project. Hiermee is dit project in PIM afgerond. PIM-Project Implementatie PIM Het voorbereiden en ontwikkelen van voorwaarden voor het daadwerkelijk gebruiken van de ontwikkelde systematiek door de doelgroep van milieu- Eind/2011 Maart/2012 Notitie aanpak implementatie en communicatie Geactualiseerd Implementatie en communicatie plan Notitie aanpak implementatie en communicatie is besproken en vastgesteld. De actualisatie van het communicatieplan heeft vorm gekregen in een Implementatie en communicatieplan dat in mei 2012 is afgerond met een structureel deel (aanpak en kernboodschap) en een dynamische deel (ontwikkeling in activiteiten implementatie en communicatie). Het Implementatie en communicatieplan is ter kennisname aan de begeleidingscommissie PIM van 21 juni 2012 voorgelegd. Een ingekorte versie wordt op de website gezet. 10

11 handhavers. April/2012 Informatie brochure IvM Daarnaast komt vanuit het veld de vraag naar de eisen vanuit PIM voor een zo goed mogelijke aansluiting op Inspectieview Milieu, als ook daaraan gerelateerde vragen rond de opbouw van de eigen informatiehuishouding. Daarvoor is een informatiedocument met vragen en antwoorden opgesteld. Mei/2012 Mei/2012 e.v. Jan/2013 Stakeholderonderzoek Ronde langs de kwartiermakers / directeuren RUD Vervolg ronde langs de andere partners In mei 2012 is er een SAY stakeholder-onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van de informatiebehoefte per stakeholders-groep en een doelgroepgerichte communicatie op te zetten. De resultaten van het onderzoek zijn in augustus gereedgekomen. Op basis daarvan en van de bevindingen van de ronde langs de kwartiermakers wordt een communicatie-actieplan opgesteld. Voor het borgen van de aansluiting van de RUD s in opbouw die nu hun organisatie aan het opbouwen zijn, wordt door de programmamanager een ronde langs de kwartiermakers gehouden. De vereisten voor het aansluiten op IvM worden verduidelijkt en de wensen en verwachtingen van de kwartiermakers geïnventariseerd. Op basis daarvan worden actiepunten uitgewerkt en ook een notitie met ingrediënten als inverdieneffecten en kosten van aansluiting op IvM voor bestuurders voor de besluitvorming over aansluiting op inspectieview Milieu. Inmiddels zijn 21 kwartiermakers/directeuren bezocht en zijn afspraken gemaakt over vervolgsacties, als het langskomen van PIM komt naar u toe. Na de ronde langs de kwartiermakers en directeuren van de RUD s worden ook gestructureerd de managers van de andere aan te sluiten partners bezocht inzake een aansluiting op Inspectieview milieu / bulkvoorziening. Jan/2013 Transitie PUmA/PIM Omzetten communicatiemiddelen naar PIM-eigen middelen wat betreft website/ koppelingen naar website s van E-inspecties/inspectieloket/ omgevingsdienst.nl. Uitgeven maandelijkse nieuwsbrief PIM. Ontwikkelen huisstijl PIM. Jan/2013 Okt/2012 e.v. Communicatieplan actualisatie Ronde PIM komt naar u toe Bestaand communicatieplan PIM wordt geactualiseerd, meer doelgroep gericht en gericht op presentatie van de verschillende producten van PIM die in 2013 gereedkomen, cq de activiteiten rond de aansluitingen. In vervolg op de ronde langs de directeuren is een ronde PIM komt naar u toe gestart waarin met de medewerkers van de RUD s in meer uitgebreide en verdiepte sessies de aspecten rond de aansluiting op Inspectieview milieu en bulk worden besproken. Deze ronde zal ook worden voortgezet met de andere partners die gaan aansluiten op IvM en de bulkvoorziening. Okt/2012 Films over PIM In oktober zijn drie korte films over PIM geproduceerd: een korte animatie van 3 minuten die simpel vertelt wat PIM en Inspectieview Milieu inhouden voor de handhaver. Daarnaast twee films waarin twee handhavers ieder in een minuut vertellen wat ze aan inspectieview-milieu hebben voor het uitoefenen van hun vak. doorlopend Uitvoering implementatie en communicatieplan PIM Naast het genoemde Say onderzoek, brochures en ronde langs de kwartiermakers, gaat het om verzorgen websites, factsheets, documentatiemateriaal, optreden op conferenties en organiseren PIMdagen. Op basis van de rond langs de kwartiermakers start in het najaar een ronde PIM komt naar u toe voor 11

12 de medewerkers van de nieuwe RUD s, cq ook van andere handhavende instanties. Dec 2012 ICT dag RUD s 18 december was er een ICT dag voor medewerkers van RUD s waarvan uit PIM een algemene presenatie, plus een specifieke gericht op de standaarden wordt gehouden. 2013/2014 PIM netwerkdagen voor handhavers, ict technici 31 okt/2012 Conferentie voor bestuurders Dagen met plenair deel en workshops waarin de verschillende projecten binnen PIM verder worden uitgediept. Gehouden in Te herhalen begin Deze is inmiddels astgesteld op 23 april 2013 Conferentie, in PUmA verband voor bestuurders, waarin PIM een workshop verzorgd over het delen van informatie ten behoeve van risicogericht handhaven. 12

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving VOORTGANGSRAPPORTAGE

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving VOORTGANGSRAPPORTAGE Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving VOORTGANGSRAPPORTAGE Datum APRIL 2013 afgerond nieuw tov versie voortgangsrapportage februari 2013 Opdracht Mijlpalen Resultaten Stand van zaken en korte

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving VOORTGANGSRAPPORTAGE

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving VOORTGANGSRAPPORTAGE Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving VOORTGANGSRAPPORTAGE Datum JUNI 2013 afgerond nieuw tov versie voortgangsrapportage april 2013 Opdracht Mijlpalen Resultaten Stand van zaken en korte

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PROGRAMMA INFORMATIE-UITWISSELING MILIEUHANDHAVING (PIM)

VOORTGANGSRAPPORTAGE PROGRAMMA INFORMATIE-UITWISSELING MILIEUHANDHAVING (PIM) VOORTGANGSRAPPORTAGE PROGRAMMA INFORMATIE-UITWISSELING MILIEUHANDHAVING (PIM) Datum NOVEMBER 2012 afgerond nieuw Opdracht Mijlpalen Resultaten Stand van zaken en korte toelichting (september 2012) status

Nadere informatie

INSPECTIEVIEW MILIEU

INSPECTIEVIEW MILIEU INSPECTIEVIEW MILIEU Programma Informatie-uitwisseling INSPECTIEVIEW MILIEU Milieuhandhaving OMGEVINGSWET HANDHAVEN SCHAKELDAG 2015 www.informatieuitwisselingmilieu.nl Inspectieview Milieu: Aanleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak PIM/thema asbest fase 3

Plan van aanpak PIM/thema asbest fase 3 Inleiding Dit is de verkorte weergave van het plan van aanpak voor fase 3 van het PIM themaproject Risicogestuurd toezicht in de asbestketen door betere informatie-uitwisseling. Van fase 2 naar fase 3

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.nl Vier korte inleidingen Titia van Leeuwen: wat ging er mis in T&H en

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu. Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.nl Software realisatie PIM Inspectieview Milieu (IVM) Inspectieview Milieu

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu. Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.nl PIM RUD s Politie Veiligheids- OM Rijksinspecties regio s Agenda 1.

Nadere informatie

Risico-gestuurd toezicht met Controlelijsten Bodem. Walter de Koning SIKB-congres - 21 september 2017

Risico-gestuurd toezicht met Controlelijsten Bodem. Walter de Koning SIKB-congres - 21 september 2017 Risico-gestuurd toezicht met Controlelijsten Bodem Walter de Koning SIKB-congres - 21 september 2017 Inhoud Belang van informatie delen voor risicogericht toezicht Project Controlelijsten Bodem De volgende

Nadere informatie

PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG

PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.nl De praktijk van informatiegestuurd toezicht met PIM-instrumenten Berend

Nadere informatie

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012 Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 1. Bijzonderheden LAT RB Op 16 juli is de monitor 'Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011' aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage

Nadere informatie

PIM Standaardisatie. Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)

PIM Standaardisatie. Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) PIM Standaardisatie Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) Agenda PIM Standaardisatie: waarom, wat en hoe? PIM Standaarden in context RIHa: het handhavingsobject centraal RIHa:

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers 18 februari 2015 Welkom! Welkom en voorstelronde Agenda Korte introductie door bestuur KNGF Informeren herijking en Masterplan MKiB Tijdsplanning Wederzijdse

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Offerte Programmabegroting 2017

Offerte Programmabegroting 2017 Offerte Programmabegroting 2017 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid Bedrijfsvoering Onderwerp: implementatie

Nadere informatie

ASBEST. Netwerkdag ZUID. Provinciehuis Den Bosch. 18 oktober 2011. ASBEST ontwikkelingen. Otto Hegeman LOM. Berend Timmer ICTU/PIM

ASBEST. Netwerkdag ZUID. Provinciehuis Den Bosch. 18 oktober 2011. ASBEST ontwikkelingen. Otto Hegeman LOM. Berend Timmer ICTU/PIM Netwerkdag ZUID Provinciehuis Den Bosch 18 oktober 2011 ASBEST ontwikkelingen Otto Hegeman LOM Berend Timmer ICTU/PIM ASBEST ASBEST Vragen? Actualiteit Ontwikkelingen PIM/Sggv en risico-gestuurd toezicht

Nadere informatie

Plan van aanpak Standaardisatie

Plan van aanpak Standaardisatie Plan van aanpak Standaardisatie Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) Auteur Marco Aarts Versie 1.0 Status Concept Datum april 2012 Opdrachtgever: Ministerie van I&M (mede namens V&J),

Nadere informatie

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006 Missie, visie, kernwaarden, Vaststellen visie en Augustus Januari mijlpaal 1 missie De notitie Visie, missie & Strategie is door de raad op 29-09 05 vastgesteld. De notitie is op basis van gesprekken in

Nadere informatie

Plan van aanpak fase 2

Plan van aanpak fase 2 Plan van aanpak fase 2 Project Risicogestuurd toezicht in de asbestketen door betere informatie-uitwisseling Versie 1.0 Status Definitief Datum 4 april 2012 Management samenvatting Voor het project Risicogestuurd

Nadere informatie

Releaseplan RGBZ. Inleiding. Afhankelijkheden

Releaseplan RGBZ. Inleiding. Afhankelijkheden Releaseplan RGBZ Inleiding Het RGBZ bestaat sinds 2010 en is de opvolger van het GFO-zaken uit 2004. Op basis van RGBZ 1.0 is StUF-ZKN 3.10 gemaakt. De combinatie RGBZ/StUF-ZKN is een essentieel onderdeel

Nadere informatie

Risicogestuurd toezicht in de Vuurwerkketen door betere informatie-uitwisseling Plan van aanpak

Risicogestuurd toezicht in de Vuurwerkketen door betere informatie-uitwisseling Plan van aanpak Risicogestuurd toezicht in de Vuurwerkketen door betere informatie-uitwisseling Plan van aanpak Versie 1.0 Status Definitief Datum 31 januari 2013 Management samenvatting Het PIM project Risicogestuurd

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

Kennismanagement voor omgevingsrecht

Kennismanagement voor omgevingsrecht Kennismanagement voor omgevingsrecht Handreiking: mogelijkheden voor een regionale uitvoeringsdienst Anneke van Leeuwen, 21 december 2011 Inleiding Voor een kwalitatief goede uitvoering van de VTH taken

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Friese VTH netwerkdag 22 september Ketentoezicht

Friese VTH netwerkdag 22 september Ketentoezicht Friese VTH netwerkdag 22 september 2016 Ketentoezicht Presentatie Film (Prio s) Risicoanalyse Ketentoezicht Big Eight Ketentoezicht Asbest Opdracht Speelveld Uitvoering v v v v v v v Inleiding Film van

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Regiegroep gegevens en berichten 3 februari 2016 Vernieuwing StUF familie 2 Vernieuwde

Nadere informatie

Regelreclame? Ontwikkeling van regelhulp. Rob van Dorp

Regelreclame? Ontwikkeling van regelhulp. Rob van Dorp Regelreclame? Ontwikkeling van regelhulp Rob van Dorp Kamerbrieven 2013 Schippers, Mansveld, Dijksma, Asscher in hun kamerbrieven geven aan: dat er sprake van risicoanalyse als basis voor het inspectieprogramma

Nadere informatie

rg' 1. De samenwerkingsovereenkomst "Aanbesteden gemeenschappelijke WH-applicatie aan te gaan en te afdeling Voorstel: Beslissing B&W:

rg' 1. De samenwerkingsovereenkomst Aanbesteden gemeenschappelijke WH-applicatie aan te gaan en te afdeling Voorstel: Beslissing B&W: Xr rg' gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 14 maart2016 afdeling Bouwtoezicht datum/agendapunt B&W- 290316t404 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Baten van IM BOR Welke onderlinge samenhang is er Wie voelt zich geroepen?

gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Baten van IM BOR Welke onderlinge samenhang is er Wie voelt zich geroepen? gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Probleemstelling: Elk beheersysteem heeft een eigen datamodel Enkelvoudige eenduidige registraties bestaan niet in het openbare domein Uitwisseling

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie gemeenten 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Kijkje in de keuken van de PoC Bijhouden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid Rekenkamercommissie Onderzoeksplan subsidiebeleid gemeente Best Oktober 2015 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Werkplan ZSM en veiligheidshuizen, versie 16 maart 2015. Werkplan ZSM en veiligheidshuizen. 1. Achtergrond en aanleiding

Werkplan ZSM en veiligheidshuizen, versie 16 maart 2015. Werkplan ZSM en veiligheidshuizen. 1. Achtergrond en aanleiding Werkplan ZSM en veiligheidshuizen 1. Achtergrond en aanleiding Het OM-programmateam ZSM heeft de landelijke ontwikkelgroep ZSM en veiligheidshuizen in 2013 opdracht gegeven om een landelijke uniforme werkwijze

Nadere informatie

Veel gestelde juridische vragen

Veel gestelde juridische vragen Veel gestelde juridische vragen Update januari 2014 1. Is er een wettelijke basis op basis waarvan de informatie-uitwisseling milieuhandhaving is toegestaan? 2. Wordt de wettelijke grondslag nog uitgebreid

Nadere informatie

Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden. Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden

Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden. Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden Agenda 1. Plan van aanpak 2. Modelgedreven ontwikkeling 3.

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Implementatiewijzer PIM Standaarden

Implementatiewijzer PIM Standaarden Implementatiewijzer PIM Standaarden auteur: Marco Aarts maart 2013 Versie 1.1 concept tekst op hoofdlijnen vastgesteld: Titia van Leeuwen 22 april 2013 vastgesteld: 1/16 maart 2013 Implementatiewijzer

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd agendapunt 4.8 1182176 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GETEKENDE INTENTIEOVEREENKOMST MET LTO GLASKRACHT BETREFFENDE PILOT ONDERNEMINGSDOSSIER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum

Nadere informatie

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming PS: 4045048 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De uitgangspunten

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Duurzame Kennisinfrastructuur Uitvoering Omgevingsrecht. Jaarcongres EV Anneke van leeuwen

Duurzame Kennisinfrastructuur Uitvoering Omgevingsrecht. Jaarcongres EV Anneke van leeuwen Duurzame Uitvoering Omgevingsrecht Jaarcongres EV 11 12 2012 Anneke van leeuwen Inhoud Aanleiding en resultaten PUmA Inhoudelijke projecten PUmA Project kennisinfrastructuur Voorgesteld eindbeeld Implementatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Implementatiewijzer PIM Standaarden (versie 1.2) Mei 2014

Implementatiewijzer PIM Standaarden (versie 1.2) Mei 2014 Implementatiewijzer PIM Standaarden (versie 1.2) Mei 2014 1/13 1. Inleiding In het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving wordt gewerkt aan de informatieinfrastructuur waarmee informatie gedeeld

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Schakeldag 2015. Omgevingsloket online versie 3 voor overheden. Ivo de Been Florien de Jong InfoMil

Schakeldag 2015. Omgevingsloket online versie 3 voor overheden. Ivo de Been Florien de Jong InfoMil Schakeldag 2015 Omgevingsloket online versie 3 voor overheden Ivo de Been Florien de Jong InfoMil Programma Programma Omgevingsloket online (Olo) algemeen Inhoud Olo 2.11 Uitgangspunten en afbakening Olo3

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL

PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL Aanpak voor de realisatie van standaard koppelvlakken voor het zoeken en raadplegen van RSGB 2.01 Een samenwerking van de gemeente Den

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen Transitieafspraken ICT Rijk van Inleiding In de periode dat de module ICT Rijk van gebouwd wordt is het van belang een aantal concrete afspraken vast te leggen over wat wel en niet is toegestaan voor de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Zaaknummer 00477122 Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De raad heeft 12 juli jl. de notitie Richting een nieuwe aanpak van schulden vastgesteld.

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding Bijlage 2 Communicatieplan bij het opslagtanks PGS29 Petra van Zijst, 24 september 2012 Aanleiding Van augustus 2012 tot en met maart 2013 wordt het Inspectieproject Tankopslagbedrijven uitgevoerd. Hierin

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving Veel gestelde vragen Update 21 januari 2013 Dit document bevat de meest gestelde vragen en antwoorden over het Programma Informatieuitwisseling Milieu.

Nadere informatie

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 Datum 31 december 2013 1. Samenvatting Een uniforme Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Werkprogramma handhaving vuurwerk

Werkprogramma handhaving vuurwerk Werkprogramma handhaving vuurwerk ILT Koningskade 4 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag Kenmerk ILT-2015/52161 1. Inleiding In het Algemeen Overleg met Tweede Kamer van 4 juni 2015 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016

KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016 KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres 2016 Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016 1 Een paar vragen vooraf Wie bent u? Wie van jullie vertegenwoordigt een netbeheerder? Wie een grondroerder?

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID agendapunt 04.B.05 1289952 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017 I. Vaststellen van

Nadere informatie

Archivering en de Omgevingswet. Archiefinnovatie decentrale overheden Nieuwegein 7 april 2016

Archivering en de Omgevingswet. Archiefinnovatie decentrale overheden Nieuwegein 7 april 2016 Archivering en de Omgevingswet Archiefinnovatie decentrale overheden Nieuwegein 7 april 2016 Wim van Oekel, 07.04.2016 Onderwerpen Omgevingswet (Ow) Doelen en Inhoud Stand van zaken Digitaal Stelsel Omgevingswet

Nadere informatie