Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:"

Transcriptie

1 Convenant Rijk Vastgoed Belang (Bestuurdersakkoord) De ondergetekenden: 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw Sybilla M. Dekker, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen de Minister ; 2. Vastgoed Belang, Nederlandse Vereniging van Beleggers en Eigenaren, statutair gevestigd te Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door de heren dr. D.K.J. Tommel en mr. J.H. Gisolf, hierna te noemen Vastgoed Belang ; In aanmerking nemende a. dat partijen erkennen dat ieder een eigen verantwoordelijkheid en eigen doelstellingen heeft, hetgeen ondermeer impliceert dat het vermelden in dit convenant van uitgangspunten van een partij niet inhoudt dat de andere partij zich hieraan committeert; b. dat het de uitsluitende bevoegdheid van de regering en de Staten-Generaal is om wet- en regelgeving tot stand te brengen; c. dat partijen derhalve geen afspraken kunnen maken die die uitsluitende bevoegdheid niet respecteren d. dat Vastgoed Belang voor haar leden mensen en ondernemingen die beleggen in vastgoed- streeft naar verbetering van het netto direct rendement uit verhuur van woonruimte; e. dat Vastgoed Belang de belangenbehartiging in een sociale context plaatst. Huurders worden als klanten gezien en hebben recht op kwaliteit; f. dat Vastgoed Belang zich actief en op velerlei wijze wil inzetten voor het onder haar leden bevorderen van onder meer investeringen in het wonen. Vastgoed Belang wil daarvoor een tegemoetkoming in de kosten; g. dat Vastgoed Belang bij brief van 13 januari 2004 heeft aangegeven over een breed scala van onderwerpen afspraken te willen maken, mogelijk in de vorm van een geactualiseerd Nationaal Akkoord Wonen; h. dat Vastgoed Belang er aan hecht dat er procedureafspraken in de tijd komen een zogenoemd afsprakenkader - waarin over een aantal onderwerpen, die niet direct te maken hebben met huurprijsbeleid, nadere afspraken worden gemaakt. Het gaat er daarbij om: o dat de betrokkenheid van verhuurders en hun organisatie(s) bij de formulering van de lokale en/of regionale woonopgave en de betrokkenheid - in een vroeg stadium - van eigenaren/bewoners en verhuurders en hun organisaties bij de planontwikkeling in de stedelijke herstructurering, wordt verankerd in de wet- en regelgeving; o dat een bredere invulling wordt gegeven aan het begrip particulier opdrachtgeverschap en aan het op lokaal niveau beschikbaar komen van bouwkavels voor ontwikkeling door niet-institutionele partijen in casu particulieren, opdat deze partijen een risiconemende rol kunnen spelen in de ontwikkeling van projecten, waarbij belangstellende kopers/medeontwikkelaars nadrukkelijk worden betrokken;

2 o dat bij verkoop van appartementen na splitsing de verkoopopbrengst niet meer wordt belast in box 1, althans voor niet-actieve beleggers. Dat particuliere beleggers in staat worden gesteld complexen huurwoningen te verwerven tegen dezelfde voorwaarden als corporaties en dat met de liberalisering van de Huisvestingswet woningsplitsing niet door gemeenten belemmerd wordt (geen hindermacht); o dat met relevante partijen een studie wordt verricht naar ketenmanagement in de volkshuisvesting; o dat Vastgoed Belang wordt gefaciliteerd voor de informatievoorziening en eventuele begeleiding naar en van gemeenten en beleggers met betrekking tot voorzieningen voor zorgbehoevenden; o dat het initiatief van Vastgoed Belang, VEH, VVE-Belang, SvN, NHG, NVBB, BouwNed en NVM om te komen tot fiscale (overigens budget neutrale) facilitering van woningonderhoud en verbetering met een positieve grondhouding door VROM wordt gevolgd; o dat in de tweede tranche van de stedelijke vernieuwing gemeenten bij de verdeling ISV-middelen, deze niet op voorhand uitsluiten voor facilitering van particuliere woningverbetering (waarbij gedacht kan worden aan een revolving fund) en dat de organisaties van particulieren, beleggers en zelfbewoners bij het transformatieproces worden betrokken; o dat Vastgoed Belang bij initiatieven met betrekking tot de studentenhuisvesting betrokken wil worden en daarin concrete mogelijkheden wil krijgen, aangezien particulieren op dit moment verantwoordelijk zijn voor het huisvesten van zeker 50% van alle studenten. Vastgoed Belang meent dat de particuliere sector een substantiële bijdrage kan leveren aan het oplossen van de huisvestingsproblematiek van studenten. i. dat de Minister in de brief van 29 oktober 2003 over het huurbeleid voor de lange termijn heeft aangegeven dat met de betrokken partijen overlegd zal worden over de contouren van het huurbeleid voor de langere termijn en de verdere uitwerking; j. dat partijen de lijn delen van het Hoofdlijnenakkoord Meedoen, meer werk, minder regels waarin het kabinet regelgeving waar mogelijk wil beperken en meer appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid van partijen. k. dat voor de Minister de uitgangspunten en actiepunten gelden zoals die zijn verwoord in de brief aan de Tweede Kamer over herijking van de regelgeving van 17 oktober 2003 (kamerstukken II, 2003/2004, XI, nr. 7); Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: Artikel 1. Doel a. Het doel van dit convenant, hierna te noemen: bestuurdersakkoord, is vast te leggen langs welke weg, op basis van welke agenda, binnen welke tijd en richting van uitwerking tot een bekrachtigd convenant kan worden gekomen

3 b. Partijen streven er naar uiterlijk september 2004 mede op basis van de analyse van de woningmarktproblematiek een bekrachtigd convenant te sluiten over de modernisering van het huurbeleid, dat wil zeggen van het huurprijsstelsel en de betaalbaarheid. c. Alvorens definitieve afspraken te maken, stelt de Minister een beleidsnotitie op ter vaststelling in de Ministerraad op basis van een uitgangspuntennotitie. Deze uitgangspuntennotitie wordt door de Minister medio mei opgesteld met als oogmerk overeenstemming met Vastgoed Belang en andere partijen, met inachtneming van de verschillende posities van partijen. d. Het is de bedoeling dat de Minister die beleidsnotitie voor de zomer bespreekt met de Tweede Kamer en Vastgoed Belang de uitgangspuntennotitie met zijn bevindingen voorlegt aan zijn leden. Artikel 2. Proces a. Uitwerking door partijen van het in de in artikelen 3 en 4 bedoelde vindt plaats in een zodanig tempo dat in een bekrachtigd convenant begin september 2004 nadere afspraken kunnen worden vastgelegd, alsmede een tijdpad omtrent de concretisering hiervan en de vertaling in wetgeving. b. Vastgoed Belang beziet hoe de afzonderlijke particuliere verhuurders zich kunnen binden aan een bekrachtigd convenant begin september c. Partijen behouden zich het recht voor over de materie genoemd in de artikelen 3 en 4 met andere partijen te overleggen. Artikel 3. Modernisering van het lange termijn Huurbeleid a. Partijen gaan na hoe de betaalbaarheid van het wonen voor de periode 2005 tot en met 2010 duurzaam gegarandeerd kan worden. Daarbij wordt betrokken dat de uitgaven van het rijk ten behoeve van het de huursubsidie onder druk staan vanwege de forse ingrepen die noodzakelijk zijn met betrekking tot de rijksfinanciën. b. Bij modernisering van het huurbeleid zullen onder meer de volgende elementen worden bezien in relatie tot het huurbeleid zoals dat voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2005 is vastgelegd: o aanpassing van de ruimte voor jaarlijkse huurverhoging; o aanpassing van de liberalisatiegrens; o aanpassing van het woningwaarderingsstelsel; o aanpassing van de maximale huurprijsgrenzen. c. Bij modernisering van het huurbeleid en de betaalbaarheid zijn voor Vastgoed Belang de volgende uitgangspunten leidend: o meerjarige (vijfjarige) zekerheid voor de huurder; o het voorkomen van al te grote sprongen in de aanpassing van de huren; o een minimum netto exploitatierendement uit de verhuur van woningen (voor belastingen) van dat van staatsleningen;

4 o dat wordt bevorderd, dat in het woningwaarderingstelsel zodanige voorwaarden worden geschapen, dat de minimum huurprijs, te betalen door de huurders, een normbedrag aan onderhoudskosten, gemeentelijke lasten en rentevergoeding overstijgt; o huurprijzen, die uitdrukking vormen van de kwaliteit van woningen; o aanpassing van het woningwaarderingstelsel om de prijs/kwaliteitsverhouding beter tot zijn recht te laten komen; o het in beginsel leveren van een bijdrage, door daarvoor in aanmerking te nemen particuliere verhuurders, aan de betaalbaarheid van het wonen door kwetsbare groepen; o dat artikel 246 BW wordt gewijzigd in dier voege, dat in drie jaren de relatief lage huren, ontstaan door langjarige huurcontracten, op het niveau worden gebracht van bijvoorbeeld 75 % van de maximaal redelijke huurprijs; o o dat bij voorkeur de bijdrage aan de betaalbaarheid voor de kwetsbare groepen publiekrechtelijk wordt geregeld. d. Partijen zullen de afspraken zodanig uitwerken dat de financiële effecten macro inzichtelijk zijn. Artikel 4. Investeringen a. Partijen leggen in het bekrachtigde convenant afspraken vast over de investeringen in het wonen voor de periode van 2005 tot en met 2010, mede ter bevordering van de doorstroming; b. Voor de Minister vormt hetgeen is verwoord in de brieven aan de Tweede Kamer over de woningbouwproductie van 30 september 2003 (kamerstukken II, 2003/2004, XI, nr. 3) en de voortgang van het actieprogramma herstructurering van 6 november 2003 daarbij het uitgangspunt. c. Partijen maken nadere afspraken hoe bij Vastgoed Belang aangesloten verhuurders zicht houden op de werkelijke huurders zodat illegaal gebruik van de woning wordt voorkomen. Artikel 5 Bekendmaking Van de inhoud van dit convenant zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant

5 Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op.. te, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuheer, Sybilla M. Dekker Vastgoedbelang, Nederlandse Vereniging van Beleggers en Eigenaren, Dr. D.K.J. Tommel (Voorzitter) Mr. J.H. Gisolf

Verbetering positie en zeggenschap huurders. Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties)

Verbetering positie en zeggenschap huurders. Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties) Verbetering positie en zeggenschap huurders Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties) 11 oktober 2005 I Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Opdracht

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

Profiel van IVBN. inzicht in de gevolgen van bepaalde maatregelen. Maximaal professionaliseren van mensen en middelen.

Profiel van IVBN. inzicht in de gevolgen van bepaalde maatregelen. Maximaal professionaliseren van mensen en middelen. Profiel van IVBN De leden IVBN is de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland. Tot de leden van IVBN behoren grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en (al dan niet

Nadere informatie

Convenant aanpak leegstand kantoren. Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012. Partijen:

Convenant aanpak leegstand kantoren. Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012. Partijen: Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012 Partijen: 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. Melanie Schultz van Haegen, te dezen handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan,

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Maatschappelijke en ~conomische Ontwikkeling

Nadere informatie

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 Ondernemingsplan 2012 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 2 Uitbreiding

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE

Nadere informatie

vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001

vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001 vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001 Mede met het oog op het komende Algemeen Overleg informeer ik U over de

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Prioriteiten

Nadere informatie

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL Bijlage 1 (blz. 1294) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting Wonen, Wijken en Integratie

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1.

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024 Gemeente Bussum Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting Brinklaan

Nadere informatie

Meer Met Minder. Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen

Meer Met Minder. Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen Meer Met Minder Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen Partijen: 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen vertegenwoordigd door minister J.W.E. Spies,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland Uw

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

C-152 Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten

C-152 Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten C-152 Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 444 XI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Concurrentie in corporatieland

Concurrentie in corporatieland Concurrentie in corporatieland Marktwerking als instrument voor verhoging van de efficiëntie oktober 2001 Arjen Wolters Roelof Verhage 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie