+RH NDQ (XURSD KHW YHUWURXZHQ LQ GH ILQDQFLsOHPDUNWHQKHUVWHOOHQ"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+RH NDQ (XURSD KHW YHUWURXZHQ LQ GH ILQDQFLsOHPDUNWHQKHUVWHOOHQ""

Transcriptie

1 63((&+ 'HKHHU)ULWV%RONHVWHLQ Lid van de Europese Commissie verantwoordelijk voor Interne Markt en Belastingzaken +RH NDQ (XURSD KHW YHUWURXZHQ LQ GH ILQDQFLsOHPDUNWHQKHUVWHOOHQ" Toespraak ABN-AMRO $PVWHUGDPQRYHPEHU

2 De recente boekhoudschandalen in de Verenigde Staten raken de fundamenten van de moderne economie die is gebouwd op een juiste en zorgvuldige financiële verslaggeving. Het is niet verwonderlijk dat de Amerikaanse wetgever snel en hard heeft teruggeslagen door het aannemen van de Sarbanes-Oxley-Act (SOA). De SOA is een Amerikaanse reactie op Amerikaanse problemen. Vooral Amerikaanse boekhoudschandalen hebben het vertrouwen in de kapitaalmarkten over de hele wereld serieus geschaad. In mijn contacten met de Amerikaanse autoriteiten heb ik er telkens de nadruk op gelegd dat de Europese Commissie de doelstelling van SOA - het vertrouwen in de kapitaalmarkten herstellen - volledig ondersteunt. De Europese Commissie heeft in de afgelopen jaren tal van gelijkaardige initiatieven genomen. Bijvoorbeeld het recente eindrapport van de Wintergroep dekt vrijwel alle aspecten corporate governance die in de SOA geregeld zijn. Er is meer op komst! De Commissie zal in een Mededeling een aantal prioriteiten voor de accountantscontrole aanduiden die bijdragen tot een geharmoniseerde kwalitatief hoogwaardige accountantscontrole in de gehele Europese Unie. Tenslotte, de Europese Unie heeft internationaal leiderschap getoond op het gebied van financiële verslaggeving door de aanname van de IAS verordening in juni. Ik wil onderstrepen dat dergelijke initiatieven niet een simpele reactie zijn op Enron, Worldcom en de SOA. Integendeel, deze initiatieven vormen een onderdeel van een groter geheel namelijk het Actieplan voor Financiële Diensten uit 1999 dat de realisatie van een gemeenschappelijke, efficiënte en internationaal concurrerende Europese kapitaalmarkt beoogt. De Sarbanes-Oxley Act is een wet die snel is aangenomen zonder verdere consultatie. Bepaalde artikelen zijn ingevoegd achter gesloten deuren, rond middernacht van de dag voorafgaande aan de aanneming van de wet. Dit betekent dat Europese ondernemingen en Europese accountantskantoren hun bezwaren niet hebben kunnen uiten terwijl ze wel onderwerp van de Act zijn. Dit is in scherp contrast met de situatie in Europa. Amerikaanse ondernemingen en vertegenwoordigers van de Amerikaanse autoriteiten benaderen de Europese Commissie inzake specifieke artikelen van ontwerp-richtlijnen. Het is duidelijk dat de wijze van totstandkoming van de Act leidt tot onbedoelde bijeffecten of zelfs fouten. Nu zou men, om dit alles te compenseren corrigerende wetgeving mogen verwachten. Helaas, dit is voorlopig niet het geval. Niemand in de VS heeft de politieke moed om SOA s doos van Pandora te openen. Dit betekent dat de onbedoelde neveneffecten door implementerende regelgeving van vooral de SEC gecorrigeerd moeten worden. De SEC heeft reeds aangeven dat zij uiterst terughoudend zal zijn om ontheffingen voor buitenlandse ondernemingen en accountantskantoren toe te staan, zelfs indien zij formeel de mogelijkheid heeft om dit te doen. Dit biedt geen rooskleurige uitgangssituatie voor de Europese Commissie om vrijstellingen te krijgen voor onnodige disproportionele maatregelen van de Act. Echter, onze contacten tot nu toe met de SEC voorzitter, andere SEC commissarissen en SEC medewerkers geven ons toch hoop om ieder geval een aantal verlichtende maatregelen te krijgen. 2

3 De VS hebben het volste recht om dezelfde hoge standaarden te verwachten van alle ondernemingen die kapitaal in de Verenigde Staten opnemen ongeacht of zij in Amerika of elders gevestigd zijn. Dit betekent echter niet dat de Verenigde Staten zich als meest geschikte autoriteit kunnen beschouwen om gedetailleerde regelgeving op te stellen die buiten het VS rechtsgebied toegepast dient te worden. Tenzij vrijstelling wordt gegeven, zullen veel Europese ondernemingen en accountantskantoren onderworpen zijn aan equivalente regelgeving die op zijn best tot duplicering en op zijn slechts tot conflict, verwarring en dubbele aansprakelijkheid zal leiden. Ik geloof dat de SOA een aanleiding is om te komen tot een gestructureerde dialoog tussen de Europese en Amerikaanse regelgevers. Een dialoog; geen monoloog. De Europese Commissie heeft zich daarvoor ingezet. Onlangs heeft de Directeur generaal van DG Markt, in de VS gesproken met de SEC voorzitter, relevante SEC stafleden en leden van het Congres. De boodschap van de EU is eenvoudig: equivalente dus niet identieke - EU regelgeving die is gericht op het beschermen van investeerders moet leiden tot ontheffingen voor Europese ondernemingen. De Europese Commissie heeft in overleg met de Lidstaten een lijst van 7 sleutelgebieden opgesteld zoals: de registratie van Europese accountantskantoren in de VS, directe toegang tot de werkdocumenten van accountantskantoren, certificering van jaarrekeningen en interne controle systemen. Ik reis begin december naar de VS, onder andere wegens de SOA. Ik wil ook nader ingaan op een aantal initiatieven van de Europese Commissie in 3 deelgebieden die alle in verband staan met wat SOA beoogt: een deugdelijke financiële verslaggeving en het herstellen van het vertrouwen van beleggers in de kapitaalmarkt. Die deelgebieden zijn: 1. Corporate governance 2. Financiële verslaglegging 3. Accountantscontrole &RUSRUDWHJRYHUQDQFH Corporate governance is een modieuze term die iedereen te pas en te onpas gebruikt. Bijvoorbeeld, is corporate governance er alleen voor de aandeelhouders of ook voor andere belanghebbenden zoals werknemers? En valt interne controle en externe accountscontrole ook onder corporate governance? Coporate governance bestrijkt een breed terrein en het begrip is sterk versplinterd. Uit een vergelijkende studie van de Europese Commissie naar codes inzake corporate governance bleek dat er in de EU maar liefst 37 codes waren. Het aantal groeit verder. Het is niet verwonderlijk dat het recente eindrapport van de vennootschapsrecht specialisten onder leiding van professor Jaap Winter, aanbeveelt om 1 corporate governance code per Lidstaat te gebruiken. 3

4 Enkele belangrijke voorstellen van de Wintergroep zijn: Een betere publicatie door ondernemingen van de gebruikte corporate governance codes; De bepaling dat de raad van commissarissen in meerderheid onafhankelijk moet zijn van het ondernemingsbestuur en beslissingsbevoegdheid moet hebben voor zaken waar er een conflict kan ontstaan met het ondernemingsbestuur. De publicatie van beloningen voor bestuurders van ondernemingen, voorafgaande goedkeuring door aandeelhouders van op aandelen gebaseerde beloningen en verantwoording van dergelijke beloningen in de jaarrekening, Het op Europees niveau vastleggen van de collectieve verantwoordelijkheid van bestuurders voor financiële en belangrijke niet-financiële informatie inzake de onderneming. Het opzetten van een regelgevend raamwerk voor grensoverschrijdend stemmen door aandeelhouders door middel van het gebruik van moderne technologie zoals de website van de onderneming. Het is belangrijk dat er een brede politieke steun is vanuit de Raad om de voorstellen van de Wintergroep in een actieplan te vertalen en om een structuur op te zetten die de initiatieven van Lidstaten op het gebied van corporate governance zal coördineren. U hoort dus nog van ons.. )LQDQFLsOHYHUVODJJHYLQJ Financiële verslaggeving in de Europese Unie heeft vooral een vennootschaprechtelijke achtergrond. De idee is dat de jaarrekening op een conservatieve manier winst bepaalt die uitkeerbaar is aan de aandeelhouders zonder dat de vereiste minimale vermogenspositie wordt aangetast. Uiteindelijk is de handhaving van een minimum aan eigen vermogen bedoeld om de crediteuren te beschermen. De manier waarop Lidstaten de Jaarrekeningrichtlijnen hebben ingevoerd heeft in praktijk niet geleid tot een goede vergelijkbaarheid van jaarrekeningen binnen de EU. De EU-wetgeving heeft ongeveer 60 opties en een aantal recentere ontwikkelingen zijn niet in de 25 jaar oude wetgeving opgenomen. Het wekt geen verbazing dat bij het ontluiken van een meer internationale kapitaalmarkt aan het begin van de jaren negentig, de onvolmaaktheid van dit model voor grote Europese ondernemingen tot uiting kwam. De Europese Commissie reageerde met een Mededeling in 2000 waarin werd voorgesteld alle beursgenoteerde ondernemingen vanaf 2005 de verplichting op te leggen hun geconsolideerde jaarrekening op te maken overeenkomstig IAS. Dit voorstel leidde tot de Verordening inzake de toepassing van IAS, die op 7 juni 2002 door de Raad werd vastgesteld na vooraf vrijwel unaniem door het Europese Parlement te zijn goedgekeurd. 4

5 De Commissie is van mening dat internationale standaarden de beste oplossing zijn omdat zij ondernemingen in staat stellen ongehinderd op wereldvlak te opereren. Daarom ook besliste de Commissie geen keuze te laten tussen IAS en US GAAP. Keuze laten betekent uiteindelijk een uitstel van het gekozen model. Het zou ook ten onrechte een bevoordeling hebben betekend van het Amerikaanse model dat reeds bestaat en door talrijke (ook niet-amerikaanse ondernemingen) wordt toegepast. Het komt er nu op aan ervoor te zorgen dat IAS jaarrekeningen van Europese ondernemingen die aan de beurs genoteerd zijn in de Verenigde Staten uiterlijk in 2005 door de SEC worden erkend zonder verplichting tot extra herleidingen naar US-GAAP. Dit is voor de Commissie een hoge prioriteit. Ik heb daarover reeds gesproken met Harvey Pitt. $FFRXQWDQWVFRQWUROH Als de financiële verslaggeving malversaties iets hebben duidelijk gemaakt dan is het wel het belang van Accountantscontrole. Naar mijn opvatting is er nauwelijks een alternatief voor accountantscontrole om de kwaliteit van de jaarrekening te waarborgen. Controlerend accountants hebben toegang tot alle documenten en ondernemingstransacties en zijn actief voordat de jaarrekening wordt opgesteld. Natuurlijk is het belangrijk om mogelijkheden te hebben achteraf vast te stellen of de jaarrekening in orde is zoals in Nederland via de Ondernemingskamer. De Commissie werkt aan een Mededeling inzake de prioriteiten voor de accountantscontrole. Dit is in beginsel een voortzetting van het werk dat tot nu toe wordt vervuld door het EU Comité voor de accountantscontrole. Er wordt ook bekeken in hoeverre de bepalingen van de SOA voor Europa relevant zijn. SOA betekent het einde van zelfregulering door het Amerikaanse accountantsberoep en toezicht op het accountantsberoep in de EU zal dan ook één van de onderwerpen zijn van de Commissie Mededeling. &RQFOXVLH Concluderend kan men zeggen dat de Europese Commissie werkt aan een deugdelijke en proportionele regelgeving voor een efficiënte en concurrerende Europese kapitaalmarkt. Een regelgeving die beleggers reële bescherming biedt maar niet tot onnodige kosten of onnodig beperkende maatregelen voor ondernemingen leidt. Dit aspect van operationele doelmatigheid van de Europese kapitaalmarkt vind ik belangrijk. Ik ben niet overtuigd dat SOA en afgeleide regelgeving voldoende evenwicht brengt tussen de operationele meerkosten voor ondernemingen op de Amerikaanse kapitaalmarkt en een groter vertrouwen van beleggers. Ik ben daardoor eigenlijk meer dan ooit overtuigd dat Europa op de goede weg is! 5

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie V BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole

Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole Filename Rapport Auditcommissies Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole Maart 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving In Balans 2013 Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Outlook 7 3 Aandachtspunten uit reguliere desktopreviews 12 4 Aandachtspunten themaonderzoeken 2013

Nadere informatie

Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving. Toezicht Financiële Verslaggeving

Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving. Toezicht Financiële Verslaggeving Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Aanleiding, doelstellingen en populatie 7 3 Belangrijkste

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

DE KLOOF OVERBRUGGEN BIJ RISICOMANAGEMENT

DE KLOOF OVERBRUGGEN BIJ RISICOMANAGEMENT Het derde rapport van de Monitoringcommissie deed opnieuw veel stof opwaaien in de Nederlandse media. En dan ging het weer vooral om de vaste en variabele beloningen van de leden van de raad van bestuur.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2012 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: -

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - De Naamlooze Vennootschap, Proxy solicitation Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - Proxy solicitation Mr. L.J.

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4.

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. BELEIDSPLAN 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. EVENEMENTEN 21 5. DIENSTVERLENING 22 5.1

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

De waarde van een aandeelhouder

De waarde van een aandeelhouder De waarde van een aandeelhouder Inaugurale rede uitgesproken door Prof. mr. Barbara Bier op 28 maart 2012 De driehoek tussen de vennootschap en haar schuldeisers enerzijds en de vennootschap en haar aandeelhouders

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Samenvatting stembeleid MN

Samenvatting stembeleid MN Samenvatting stembeleid MN MN is van mening is dat actief aandeelhouderschap van groot belang is voor een verantwoorde bedrijfsvoering door de bedrijven waar zij in belegt. Daarom voert MN wereldwijd een

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

1 HISTORISCHE SITUERING

1 HISTORISCHE SITUERING 10 Camfferman en Van den Brand 1 HISTORISCHE SITUERING De jaarverslaggeving in Nederland heeft zich ontwikkeld onder invloed van een groot aantal factoren, soms met tegenstrijdig effect en vaak wisselend

Nadere informatie

De toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen

De toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen De toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen Rogier van den Heuvel* Er heerst een economische crisis. Na een recente overnamegolf op het Damrak staan er wederom bedrijven te

Nadere informatie

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie.

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie. Jaarverslag 2003 De klant centraal Ahold is een internationale groep van bedrijven in foodretail en foodservice, die onder hun eigen merknaam opereren. Wij bieden de consument van vandaag het beste op

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie