Rendement van het advies van beleggingsbladen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rendement van het advies van beleggingsbladen"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Rdemt van het advies van beleggingsblad Masterproef voorgedrag tot het bekom van de graad van Master of Scice in de Bedrijfseconomie Maxim Cassiman Michaël Smets Prof. Philippe Van Cauwberghe 1

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Rdemt van het advies van beleggingsblad Masterproef voorgedrag tot het bekom van de graad van Master of Scice in de Bedrijfseconomie Maxim Cassiman Michaël Smets Prof. Philippe Van Cauwberghe 3

4 Vertrouwelijkheidsclausule Ondergetekde verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd /of gereproduceerd word, mits bronvermelding. Maxim Cassiman Michaël Smets 4

5 Woord vooraf Deze masterproef werd geschrev door Maxim Cassiman Michaël Smets. Maxim Cassiman, afkomstig uit Aalst, heeft als vooropleiding op de master bedrijfseconomie e master lichamelijke opvoeding got. Michaël Smets, afkomstig uit Kapell, heeft als vooropleiding e master psychologie got. We hebb gekoz voor e masterproef in belegg omwille van het feit dat we beid zeer geïnteresseerd zijn in het reil zeil van de financiële markt het uiteraard ook interessant is om te wet hoe je e goede belegger kan zijn. Bij deze will we ook nog kele person in het bijzonder bedank. T eerste professor Philippe Van Cauwberghe, dankzij zijn ondersteuning tijds dit academiejaar zijn we tot verschillde inzicht gekom hoe we het onderzoek het best moest voer. Zijn assistt Peter Beyne will we bij deze ook bedank. Tot slot will we ook onze familie vridkring bedank die ons gesteund hebb bij het schrijv van deze masterproef. Te Gt op 19/0/14 Maxim Cassiman Michaël Smets

6 Inhoudsopgave Vertrouwelijkheidsclausule 4 Woord vooraf Inhoudsopgave Lijst van tabell grafiek 8 Abstract 9 Inleiding 10 Analyse beleggingsblad 1 Inleiding 1 Inside Belegg 1 Schets Inside 1 Opbouw Inside 13 Actua artikel 13 Aandel België/Europa/VS 13 Andere beleggingsproduct 14 Financieel agda 1 Markt in beeld 1 Adviez 1 Lezersvrag 1 Thematische aanpak strategie 1 Analyse van de adviez 1 Ratings 1 Belangrijke factor bij adviesbepaling 18 Enkele opmerking 19 De Belegger 0 Algeme 0 Opbouw De Belegger 1 Actualiteitsoper portefeuille 1 Aandel België/Europa/VS/Groeimarkt 1 Marktsignal Andere beleggingsproduct Adviez 3 Thema nader bekek Enkele opmerking Vergelijking beleggingsblad Literatuurstudie 8

7 Inleiding 8 Literatuur beleggingsblad 8 8 Literatuur portefeuillesamstelling van huishouds 9 Hypothese 31 Methode 3 Portefeuille rdemt 3 Resultat 3 Algeme 3 Grafisch overzicht 38 Discussie 4 Algeme besluit 4 Referties 48 Bijlag 1 Bijlage A: lange termijn portefeuilles 1 Bijlage B: korte termijn portefeuilles 9

8 Lijst van tabell grafiek Tabel 1: Resultat voor de lange termijn portefeuilles 3 Tabel : Resultat voor de korte termijn portefeuilles 3 Tabel 3: Resultat voor de lange termijn portefeuille van Bel-0 aandel 3 Tabel 4: Resultat voor de korte termijn portefeuilles van Bel-0 aandel 3 Grafiek 1: Evolutie korte termijn portefeuille gebaseerd op De Belegger 38 Grafiek : Evolutie korte termijn portefeuille gebaseerd op Inside Belegg 39 Grafiek 3: Evolutie korte termijn portefeuille van de Bel-0 40 gebaseerd op De Belegger Grafiek 4: Evolutie korte termijn portefeuille van de Bel-0 41 gebaseerd op Inside Belegg 8

9 Abstract Dit onderzoek werd gevoerd om na te gaan of beleggingsblad de particuliere belegger kunn ondersteun bij het handel op de aandelbeurs. Gaan beleggingsblad voor beleggers e meerwaarde betek of is het kel interessante literatuur om inzicht te krijg in de macro micro economische beweging? M onderzocht dit door gebruik te mak van verschillde portefeuilles, die samgesteld zijn op basis van de adviez van de twee onderzochte beleggingsblad; De Belegger Inside Belegg. Er is telks e lange termijn portefeuille e korte termijn portefeuille samgesteld. De korte termijn portefeuille werd wekelijks aangepast aan de adviez terwijl de lange termijn portefeuille onveranderd bleef gedurde de beleggingshorizon van 4 maand. Tijds het onderzoek zijn soort portefeuilles samgesteld; risico averse portefeuilles met uitsluitd aandel uit de Bel 0. De risico averse portefeuilles hadd op lange termijn respectievelijk,% (De Belegger) -8.0% (Inside Belegg) rdemt. Op korte termijn war de rdemt respectievelijk 8,% (De Belegger) -14,9% (Inside Belegg). Er kan voorzichtig geconcludeerd word dat het volg van adviez van beleggingsblad rdabel kan zijn voor beleggers, dit hoofdzakelijk voor lezers van De Belegger. Voor de Bel 0 lijkt uit dit onderzoek Inside Belegg zijn waarde te hebb (%). 9

10 Inleiding In de huidige economische situatie staat de rte op de spaarboekjes laag verliest geld zijn waarde. Op deze wijze wordt m aangespoord om te consumer te invester in de economie zodat deze weer zou aanslaan. In dit opzet lijkt m niet zozeer te slag, daar er e recordbedrag van 0 miljard euro geparkeerd staat op de spaarboekjes (De Tijd). De zekerheid die e spaarboekje biedt in deze economische moeilijke tijd blijkt zo belangrijker te zijn dan e mooie rte. Echter, voor zij die wel e mooi rdemt ws te hal bestaan er alternatiev als aandel, opties, fonds dergelijke meer. Investering in deze product zijn echter niet zonder risico, waarvoor de belegger zich zal tracht in te dekk door onder andere zoveel mogelijk valabele informatie te bekom. E bron van informatie wordt gevormd door beleggingsblad, die pretder dat het volg van deze adviez zal leid tot mooie rdemt. De vraag stelt zich echter of zich abonner op e dergelijk blad op zich wel e goede investering is. De prijs van e dergelijk abonnemt bevindt zich al gauw tuss de euro per jaar, e verlor kost als zou blijk dat de verlede adviez niet zoud overestemm met de realiteit. Bovstaande is net wat het huidige onderzoek zal bestuder, met name of het advies dat door de beleggingsblad verstrekt wordt, rdabel is voor de particuliere belegger. Er wordt hier zo op de particuliere belegger gericht omdat zij vaak niet over voldode tijd middel beschikk om zelf informatie op te spor. Beleggingsblad vorm zo e vaak geconsulteerde informatiebron omdat deze de voor de belegger nodige informatie bundel. Het onderzoek heeft verder nog twee belangrijke doelstelling. Zo wordt er in de eerste plaats de buy and hold strategie getest, daar particuliere beleggers vaak geïnteresseerd zijn om aandel langer in hun portefeuille te houd. Particuliere beleggers beschikk bovdi niet altijd over de tijd om zich dagelijks bezig te houd met het beher van hun aandel. Dit zou de buy and hold strategie voor h interessant kunn mak, wat we in dit onderzoek zull bestuder. Tegover de buy and hold strategie staat het daytrad. Hier zal nagegaan word of er effectief e effect is van e advies in de eerste drie dag na het uitbrg ervan. Door deze twee strategieën te vergelijk zull we kunn nagaan welke het meest interessante is voor e particuliere belegger om te volg. 10

11 T tweede zull er ook portefeuilles word samgesteld met uitsluitd aandel uit de Bel-0 om te gaan kijk of de beleggingsblad beter scor bij binnlandse aandel dan bij buitlandse aandel. Op deze wijze kunn we ook vaststell of beleggers die uitsluitd in Belgische aandel handel, e extra rdemt hal d.m.v. de adviez van de magazines op te volg. 11

12 Analyse beleggingsblad Inleiding E goede huisvader wil zijn spaarct zo goed mogelijk belegg om zijn toekomst financieel veilig te stell. Daarom is hij steeds op zoek naar waardevolle informatie die hem kan help bij het belegg. Op de markt zijn er verschillde alternatiev voorhand om deze informatie te verkrijg. Er zijn financiële krant met dergelijk advies ( bv de tijd) maar ook betalde beleggingsblad, fora zelfs Facebook groep met beleggingsadvies. Er is m.a.w. e overvloed aan keuze maar is het de moeite waard om te betal voor deze informatie aangezi er zoveel gratis alternatiev zijn? Zijn beleggingsblad echt waard wat ze bewer te zijn? Twee van die beleggingsblad zijn Inside Belegg De Belegger. Om na te gaan of deze beleggingsblad wel degelijk de kost waard zijn zal er eerst e grondige analyse gemaakt word van de twee blad. Deze analyse zal beginn met e korte schets van elk blad. Vervolgs zal de opbouw de strategie van elk blad beschrev word. Daarna wordt nagegaan hoe de adviez word bepaald. Tot slot zull er kele kantteking gemaakt word bij elk blad wordt er e conclusie gemaakt. Inside Belegg Schets Inside Inside is e gespecialiseerde nieuwsbrief voor beleggers die wordt uitgegev door Roularta. Roularta is e uitgeverij die vooral gekd is voor magazines zoals Knack Trds. Inside wordt twee keer per week uitgegev. Meestal legt de eerste editie van de week de focus op het binnland terwijl de tweede editie focust op het buitland. E jaarabonnemt op Inside kost rond de 300 euro daarmee is het mete het duurste beleggingsblad in Vlaander. E behoorlijk rdemt mag dus wel verwacht word. Inside belegg mikt, zoals de meeste andere beleggingsblad, op de privébelegger tracht deze waardevolle informatie te verschaff voor het samstell van e beleggingsportefeuille. De meerwaarde van Inside belegg ligt hem niet in het feit dat het twee keer per week wordt uitgegev, maar wel in de thematische aanpak van het blad. Het blad houdt elke editie e aandelportefeuille bij maakt daarbij e opdeling in zes verschillde thema s. In elke 1

13 editie is er aandacht voor de thema s bescherming, consumptie middklasse opkomde land, ergie, goud metal, landbouw voor het thema vergrijzing. Opbouw Inside Actua artikel Elke editie van Inside begint steeds met e artikel over de huidige economische situatie of e bepaalde maatschappelijke trd (bv vergrijzing) steeds wordt dezelfde vraag gesteld: welke relevantie heeft dit tot onze lezer? Populaire onderwerp hierbij zijn o.a. de verschuiving van het epictrum van de wereldeconomie van de Westerse land naar de opkomde groeiland. Maar ook maatschappelijke gebeurtiss zoals de overbevissing of het nakde einde van het olietijdperk, kom uitgebreid aan bod. Meestal op het einde van het artikel wordt er e bedrijf voorgesteld dat, volgs Inside, veel groeimogelijkhed heeft op dit gebied. Zo was er in het nummer van 8 november e artikel over de overbevissing de opkomde aquacultuur ( kwek van verschillde vissoort). Inside stelde het bedrijf Nutreco voor, dat e belangrijke speler is in de visvoerindustrie met ambitieuze groeidoelstelling. Aandel België/Europa/VS In elke editie word kele aandel uit de doek gedaan die rect veel beweging hebb gekd, zowel op e positieve als op e negatieve manier. Meestal word er eerst e tweetal Belgische aandel beschrev, daarna volgt er e artikel met e tweetal Europese of Amerikaanse aandel, afhankelijk van de editie. Allereerst wordt de sector waarin het bedrijf actief is geschetst. Daarbij word ook grafiek met het koersverloop gegev van het bedrijf haar sectorgot concurrt. Uiteraard word deze grafiek ook gegev voor het bedrijf in kwestie. Het koersverloop wordt zowel op middellange termijn (1 jaar) als op lange termijn weergegev ( jaar). Vervolgs word de rectelijke bezighed van het bedrijf beschrev welke mogelijke impact die zoud kunn hebb op het resultaat op het koersverloop van het bedrijf. Dit kan zowel gaan over operationele activiteit van het bedrijf zoals de aankoop van e nieuwe machine, als over financiële activiteit zoals e kapitaalsverhoging. Er wordt ook e toelichting gegev over de groeimogelijkhed van het bedrijf. 13

14 Inside geeft ook steeds e beknopte analyse van de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat dan vooral over de bedrijfswinst (ebit= earnings before taxes and interest) de toegevoegde waarde van het bedrijf. Het geeft daarbij kele belangrijke kantteking zoals bijvoorbeeld veranderde voorziing of e veranderde afschrijvingsmethode om de bedrijfswinst te beïnvloed. O.b.v. deze analyse velt Inside e oordeel over het bedrijf. Is het koopwaardig of niet? Bij dit oordeel houd de analist sterk reking met mogelijke dividd die het bedrijf zal uitker de prijs/winst ratio. Hoeveel keer moet de aandeelhouder de winst betal om het aandeel in zijn portefeuille te krijg? Inside zal vooral aandel aanprijz die goedkoop zijn in de og van de analist, d.w.z. met e lage prijs/winst ratio. Andere beleggingsproduct Na de beschrijving van de geselecteerde aandel, gaat Inside dieper in op andere beleggingsproduct. Dit kan zowel over obligaties als afgeleid (calloptie, putoptie, termijncontract) gaan. De eerste editie van de week legt meestal de focus op obligaties. In dit artikel wordt er eerst dieper ingegaan op de economische realiteit van de obligaties. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan over het feit dat de Federal Reserve (Amerikaanse staatsbank) massaal Amerikaans staatspapier opkoopt de invloed hiervan op de markt. Vervolgs geeft Inside aan welke obligaties interessant veilig zijn voor de belegger om aan te kop. Tot slot geeft het ook e overzicht van de nieuwe uitgiftes op de primaire secundaire markt. In de tweede editie focust Inside op de markt van de afgeleide product. Dit gaat dan ofwel over opties of termijncontract. Als er gesprok wordt over termijncontract is dit meestal i.v.m. commodities, bijvoorbeeld tarwe. In het geval van opties selecteert Inside eerst e aandeel wordt de nodige informatie over dit aandeel gegev die nodig is om de analyse te begrijp. Vervolgs gev de analist verschillde mogelijkhed aan die interessant kunn zijn voor dit aandeel. Het geeft de verschillde, meest interessante, opties op de markt voor dit aandeel geeft suggesties om zelf bepaalde opties uit te schrijv. In het tweede geval, wordt er eerst e overzicht gegev over het reil zeil van de verschillde commodities. Dit kan dan gaan over de politieke instabiliteit in sommige land de invloed op de prijs van de besprok commodities hiervan. Na deze uitgebreide 14

15 bespreking bespreekt Inside kele termijncontract die interessant kunn zijn voor de belegger. Financieel agda In elke editie van Inside Belegg staat er steeds e financieel agda. Dit is e chronologisch overzicht van de geplande gebeurtiss in de financiële wereld voor de komde week. In deze agda staan de data van de publicatie van de kwartaalresultat van de bedrijv, maar ook de data van belangrijke mededeling door instelling die relevant zijn voor beleggers. Markt in beeld De meeste edities van Inside belegg gaan het hebb over de markt in haar geheel. Hier word dan de belangrijkste stijgers van de voorbije maand toegelicht. De analist kiez telks e zestal aandel met e interessant koersverloop in de laatste maand. Er volgt dan e korte analyse van de resultat van de onderneming haar groeipottieel. Tot slot geeft Inside ook haar advies over het aandeel. Adviez Het laatste deel van elke editie bestaat uit e tabel met de adviez voor elk aandeel. Er wordt telks e opdeling gemaakt tuss Belgische, Europese, Amerikaanse aandel aandel uit de rest van de wereld. De eerste editie van de week legt steeds de focus op Belgische Europese aandel. De tweede editie daarteg, legt de focus op Amerikaanse aandel aandel uit de rest van de wereld. De lijst van adviez voor Belgische Europese aandel is wel het meest extsief. Lezersvrag Tot slot word er in sommige edities nog kele vrag beantwoord van lezers. Deze vrag handel in het overgrote deel over aandel. Bij de antwoord word de aandel hun koersevolutie uitgebreid uit de doek gedaan in verband gebracht met de cijfers van de onderneming. Meestal licht Inside hierbij hun advies nog es toe geeft het evtuele groeipottieel van het aandeel weer. Thematische aanpak strategie Zoals in het inleidde deel reeds kort aangehaald, maakt Inside gebruik van e thematische aanpak. Daarbij mak ze gebruik van vijf hoofdthema s één extra thema. 1

16 Het eerste thema, consumptie middklasse opkomde land, focust op consumptiegoeder. Dit telt voor meer dan 30% van de totale portefeuille. De term consumptiegoeder moet wel ruim geïnterpreteerd word. Er zitt bijvoorbeeld bedrijv in het thema die in de spoorwegsector actief zijn, maar ook bedrijv die op heel andere markt zitt, bijvoorbeeld de fastfoodmarkt. Het is ook zo dat het thema consumptie meer meer aandacht besteedt aan de opkomde land omdat Inside ervan overtuigd is dat het groeiverhaal van de babyboomers hier in het West verled tijd is. Daarom dat bedrijv zoals Alstom (spoorweg) in het thema zitt, zij focuss zich immers meer meer op groeiland zoals China Brazilië. Het tweede thema heeft aandacht voor ergie, maar niet zozeer duurzame ergie. Inside blijft invester in bedrijv actief in de olie-industrie. Wellicht omdat olie één van de fundamt is van de heddaagse economie dat de wereld moeilijk zonder kan. Verder investeert Inside ook in kernergie. Dit thema telt mee voor bijna 1% van de portefeuille. Het derde thema luistert naar de naam: goud metal. Dit deel van de portefeuille telt mee voor 14% van de portefeuille. Hierbij wordt er zowel geïnvesteerd in edele metal waaronder goud koper als niet edele metal waaronder nikkel. Wel is het zo dat Inside investeert in bedrijv die als core business goud metal hebb niet investeert in de aankoop van goud metal. Het voorlaatste thema landbouw telt mee voor bijna 1% van de portefeuille. Hierin zitt bedrijv zoals meststofproduct product van landbouwmateriaal. Dit is net zoals de sector ergie, e conservatieve relatief veilige sector om in te belegg. Het laatste thema vergrijzing telt voor iets meer dan 13% mee. Dit thema is e voorbeeld van het feit dat Inside tracht te invester in belangrijke maatschappelijk trds. Dit is ook het geval bij het thema van de consumptie. In dit deel van de portefeuille zitt bedrijv die vooral actief zijn op de markt van de ouderdomsziekt. De levsverwachting van de ms stijg elk jaar deze stijging gaat gepaard met meer ouderdomsziekt. Invester in dit segmt biedt dus zeker kans naar de toekomst toe. Er is tot slot nog het supplemtaire thema bescherming. Bij het thema bescherming volg de Inside analist steeds e interessante ETF (exchange traded fund), ook indextracker goemd. De analist van Inside zijn ervan overtuigd dat dit één van de veiligste 1

17 belegging is dat hun lezers kunn do. Het thema bescherming bedraagt plusminus 10% van de totale portefeuille. Er kan geconcludeerd word dat de nadruk in de portefeuille van Inside ligt op de groeisegmt waaronder het vergrijzingsthema het thema consumptie. Hierbij tracht de Inside analist duidelijk in te spel op de maatschappelijke trds. Verder belegt Inside hoofdzakelijk in conservatieve segmt wat de belegger e relatieve zekerheid tracht te gev. Er wordt m.a.w. weinig risico gom wat natuurlijk de kans op grote rdemt verlaagt. De Inside analist tracht dus op zeker te spel in zoverre dat dit uiteraard mogelijk is. Analyse van de adviez Ratings Zoals eerder vermeld, geeft Inside voor elk aandeel e advies. Er zijn vijf mogelijke adviez bij Inside. Bij de koopzijde zijn er twee soort adviez: er kan e advies koopwaardig word gegev of e advies opbouw. Koopwaardig is de sterkst mogelijke vorm van e koopadvies. Opbouw is ook e koopadvies maar hiermee wil Inside zegg dat, als je het aandeel in je portefeuille hebt, het verantwoord is om je positie te versterk in het bedrijf. Aan de andere kant, aan de verkoopzijde, zijn er twee gelijkaardige adviez. Inside kan het advies verkop gev het advies afbouw. Verkop wil zegg dat Inside adviseert om volledig uit het bedrijf te stapp. Terwijl afbouw wilt zegg dat het aangerad is om gedeeltelijk je positie af te bouw in het bedrijf zonder alles te verkop. Tot slot is er het advies houd. Hier is Inside ervan overtuigd dat het volstaat om je positie in het bedrijf te behoud. Er moet ge verdere actie ondernom word. Naast koop of verkoopadvies geeft Inside elk aandeel e risicograad. Er zijn vier risicograd. E aandeel met risicograad A heeft e laag risico, B e gemiddeld risico, C e hoog risico D e zeer hoog/speculatief risico. O.b.v. het koop/verkoopadvies de risicograad wordt e rating toegekd aan elk bedrijf. 1

18 Belangrijke factor bij adviesbepaling Maar welke factor spel nu allemaal e rol bij de adviesbepaling van de analist van Inside? Zijn er waard die e doorslaggevde rol spel bij de analyse van de aandel zo ja, welke? Bij het kijk naar het overzicht van de adviez vall mete al twee waard op. Enerzijds is er de geschatte K/W waarde of de prijs/winst ratio. Anderzijds is er het rdemt, hoe Inside het zelf noemt. Dit is het dividdrdemt op basis van het laatst uitgekeerde dividd van het aandeel. Eerst vooral heeft Inside e boontje voor goedkope aandel. Onder goedkope aandel wordt er e K/W verstaan tuss de De kans dat Inside e positief koopadvies geeft bij dergelijke K/W is vrij groot. Deze waarde speelt zeker e belangrijke rol in de adviesbepaling. Vervolgs speelt het dividdrdemt e belangrijke rol. Bij e laag dividdrdemt is de kans op e koopadvies laag. Als dit vergelek wordt met aandel met e hoog dividdrdemt hebb deze aandel meer kans op e positief advies. Dit is uiteraard logisch. Bij aandel met e hoog dividd, is de belegger al vrij zeker van ige return, namelijk zijn dividd. Terwijl bij aandel met e laag dividd er kel rdemt kan gehaald word uit de geboekte meerwaard. Inside maakt gebruik van nog twee opvallde waard. T eerste is er de steunwaarde. Inside zegt hierover: Dit zijn koerspeil die belangrijk zijn voor het betreffde aandeel. Zakt de koers door de steun, dan is e verdere koersdaling zeer waarschijnlijk is het, behouds anders geadviseerd, aangewez om het aandeel te verkop. T tweede is er de weerstandwaarde. Inside zegt hierover: e koers die de weerstand doorbreekt, gereert e technisch koopsignaal. Er kan geconcludeerd word dat Inside gebruik maakt van vier kernwaard om zijn advies te bepal. Eerst vooral is er de K/W ratio. Goedkope aandel hebb e grotere kans om e koopadvies te krijg. T tweede wordt er reking gehoud met het dividdrdemt. E aandeel met e hoog dividd heeft e streepje voor op aandel die dat niet hebb. T derde is er de steunwaarde. Dit is het anker voor de koers van het aandeel. D.w.z. dat als de koers bed deze waarde zakt, er nog e grotere daling zal 18

19 plaatsvind, dit resulteert in e verkoopadvies. Tot slot is er de weerstandwaarde. Als de koers hierbov stijgt zal er hoogstwaarschijnlijk e koopadvies volg. Enkele opmerking Maar is het nu de moeite waard om als privébelegger e jaarabonnemt te nem op Inside? Is er ige zekerheid dat met het advies van Inside e hoger rdemt zal behaald word? Om daarover e oordeel te vell moet er toch eerst kele kantteking gemaakt word bij het blad. Eerst vooral is Inside e beleggingsblad met e totaalaanpak. Inside gaat veel verder dan alle maar advies te gev over aandel. Inside bespreekt alle soort beleggingsproduct die beschikbaar zijn op de markt. Het gaat hier over aandel, obligaties afgeleide product. Op dit vlak scoort Inside dus goed. Het is ook zo dat Inside naast e beleggingswaarde, ook wel degelijk e nieuwswaarde heeft. Het bespreekt niet alle de geselecteerde aandel andere beleggingsproduct, maar gaat ook dieper in op de economische context die het belegg eig is. Inside maakt m.a.w. niet alle e micro-economische analyse, op het niveau van de bedrijv de consumt, maar ook e macro-economische analyse, op het niveau van de economische system. De belegger krijgt dus meer dan beleggingsadvies, hij krijgt meer inzicht in de economische context van het belegg. Omwille van de gespecialiseerde kijk die Inside biedt op het belegg is ige economische financiële knis wel e groot voordeel bij het lez interpreter van de adviez van Inside. Zonder die knis kan de lezer moeilijk beleggingsacties ondernem zonder papegaaiwerk. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn. E grote plus is het feit dat Inside kele kantteking maakt bij de financiële resultat van e onderneming. Het neemt niet letterlijk de resultat over maar biedt e kritische kijk op de ondernemingsresultat. Het analyseert e onderneming haar kost (bv. afschrijvingsmethode) opbrgst (bv. opdeling per product) zodat de lezer telks e correcte kijk krijgt op de jaarreking. Uiteraard is het niet allemaal rozgeur maneschijn. Er zijn wel degelijk punt van kritiek op Inside Belegg. 19

20 Bij het lez van Inside valt het op dat de analist zeer gefocust zijn op het koersverloop. Ze gaan m.a.w. snel e koopadvies gev als de koers e flinke dip heeft gekd of snel e verkoopadvies gev als de koers hoogdag beleeft. Dit doet dk aan intuïtief belegg doet vrag rijz over de adviez bij Inside. Daarbij is er de bevinding dat de aanpak bij Inside belegg zeer risico avers is. De financieel analist hebb angst om verkeerd advies te gev weiger daarom risico te nem. Dit blijkt uit het feit dat ge kel aandeel de laagste risico rating krijgt maar dat aandel al sneller e hoog of zelfs speculatief risico krijg toegewez. Tot slot moet er opgemerkt word dat de analyse van de aandel niet volledig transparant gebeurt naar de lezer toe. Wat zijn namelijk de criteria om voor e bepaald aandeel e advies uit te gev andere aandel nooit e advies te gev? En gebeurt de analyse van de aandel grondig of is ze vooral gebaseerd op de twee eerder vernoemde kernwaard namelijk de koers/winst ratio het dividdrdemt? De Belegger Algeme De Belegger is één van de meest prominte beleggingsblad, uitgegev door Mediafin NV dit sedert E jaarabonnemt kost al gauw 99 euro per jaar, wat maakt dat het in prijs niet moet onder do voor de concurrtie van Inside Belegg. Voor dit bedrag krijgt de lezer niet kel één keer per week het blad in de brievbus, maar wordt er eves toegang verled tot de website waar m advies kan bekom over meer dan 400 aandel. Daarnaast ontvangt elke abonnee dagelijks gratis De Belegger Vandaag per . Het blad maakt gebruik van eig medewerkers die onafhankelijk van financiële instelling advies verstrekk, gericht op het adviser het zo goed mogelijk bijstaan van particuliere beleggers. Deze onafhankelijke aanpak biedt de lezer het voordeel dat de journalist niet de belangconflict hebb die analist van investeringsbank bijvoorbeeld wel hebb (Kerl & Walter, 009). 0

21 Opbouw De Belegger Actualiteitsoper portefeuille De Belegger opt elke editie met e artikel over de actualiteit, waarbij uiteraard e thema aan bod komt dat van belang is voor de beleggers. Het gaat niet kel om het louter beschrijv van e topic uit de actualiteit, maar veelal word er vooruitzicht, waarschuwing bepaalde adviez gegev in dit opingsartikel. Vervolgs wordt de prestatie van de aandelportefeuille die het blad aanhoudt weergegev. In deze sectie wordt er geopteerd om e aantal aandel uit de portefeuille te voorzi van gedetailleerde informatie die de beslissing om te kop, verkop, houd opbouw of afbouw rechtvaardigt. Deze voorbeeldportefeuille wordt door het blad echt aangehoud, wat voor de lezer e garantie vormt dat de analist niet op lichtzinnige grond tot de adviez van deze aandel kom. Naast het prester analyser van de aandelportefeuille die door het blad gehoud wordt, gev ze e selectie aandel weer die koopwaardig zijn met als doel de belegger te ondersteun bij het samstell van e eig portefeuille. Enerzijds word er basiswaard gepresteerd waarvan m stelt dat ze op langere termijn koopwaardig zijn zo de basis di te vorm van elke goede portefeuille. Anderzijds word er aandel voorgesteld die de actieve koopselectie uitmak, met name de aandel die op e kortere termijn interessant zijn hogere groeikans giet, maar eves e hogere risicograad hebb. Deze methodiek zorgt ervoor dat m niet kel de evolutie van deze portefeuille kan volg, maar zo kan m makkelijk zelf op basis van deze portefeuille e eig portefeuille samstell beher. Aandel België/Europa/VS/Groeimarkt In elke editie van het blad word er e aantal steraandel geselecteerd die gedetailleerd beschrev geanalyseerd word waardoor de belegger e goed zicht krijgt op de beslissingsgrond voor het verstrekk van e bepaald advies voor dat aandeel. In de eerste plaats wordt dit telks gedaan voor e aantal aandel die goteerd staan op de Euronext Brussel, gevolgd door e aandeel van de Euronext Parijs, waarna m 1

22 overschakelt naar andere beurz om tot slot, aandel gedetailleerd toe te licht van groeimarkt. Bij sommige van deze aandel wordt er e schets gegev van het bedrijf zelf, maar er wordt vooral toegespitst op e aantal strategische beslissing van het bedrijf. Dit kan dan gaan over het kop of verkop van divisies of dochteronderneming, het afloss van ling dergelijke meer. Bovdi wordt de impact van deze beslissing op de resultat besprok tracht m vaak vooruit te kijk om de belegger e beeld te gev van mogelijke toekomstige prestaties van het bedrijf. Er word bij deze analyses telks ook illustraties voorzi in de vorm van grafiek met het koersverloop van het aandeel evtueel ook tabell met daarin kerngegevs zoals de omzet, ebitda ebitda-marge van de onderneming. Marktsignal In de wekelijkse editie van de Belegger word er telks ook e aantal marktsignal van bepaalde onderneming toegelicht. Aangezi het niet voor elke particuliere belegger evoudig is om alle informatie die in de markt circuleert te volg te interpreter, is het zeer handig dat er grafisch met beknopte uitleg ev wordt stilgestaan bij de signal die er op markt zijn. Andere beleggingsproduct De belegger beperkt zich niet tot het verstrekk van informatie advies over aandel alle, de rte- valutamarkt kom eves aan bod. In deze sectie bespreekt m eerst e bepaald thema binn de rte- valutamarkt. Het gaat hier niet kel over de evolutie van bepaalde munt, maar ook situaties zoals bijvoorbeeld de moeilijkheid om gedurde e bepaalde periode obligatie herbelegging te do in euro, het feit dat er ge rte-opstoot is op korte termijn dergelijke meer. Afhankelijk van de problematiek die hier aan bod komt, bespreekt m bepaalde pijnpunt belemmering waarmee de belegger dit reking te houd alsook mogelijke toekomstige evoluties. Dit gedeelte zal telks gestaafd word aan de hand van e aantal tabell of grafiek om de lezer e duidelijker beeld te verschaff.

23 De Belegger zal in dit gedeelte e schematisch overzicht bied in tabelvorm met daarin de muntbarometer die voor e reeks munt niet kel de verhouding tot de euro geeft, maar ook de wijziging sinds het begin van het jaar op jaar. De 10-jarige rte alsook e kort advies wordt hier verstrekt. Eves wordt er e tabel aangebod met daarin e weergave van nieuwe emissies. Er wordt hier informatie verschaft over de debiteur, de munt van de emissie, de betaal- vervaldatum, de coupon (%), de uitgifteprijs de ISIN-code. E voordeel voor de lezer is het feit dat m de S&P rating vermeldt, wat de lezer mete e idee geeft over de kredietwaardigheid van de debiteur, alsook geeft m het netto rdemt weer, dit is berekd op de uitgifteprijs na % roerde voorheffing. Voor zij die niet veel wijzer word uit deze gegevs voorziet m opmerking om aan te gev of het rdemt bijvoorbeeld te laag is of matig of dat de munt bijvoorbeeld koopwaardig is. Naast de muntbarometer nieuwe emissies voorziet het blad e rtebarometer in tabelvorm met daarin onder andere gegevs over de EUR swap rte op 30, 10 jaar alsook rteverschill (bijvoorbeeld tuss bedrijv (BB) de Belgische overheid), de Euribor de inflatie. Adviez Het blad eindigt elke week met e lijst adviez, de e week over Belgische aandel de andere over buitlandse aandel. In deze sectie wordt e beknopte lijst weergegev van aandel met e aantal kerngegevs die niet kel het advies onderbouw maar eves de lezer in staat moet stell om zelf te bepal of de aandel e interessante belegging vorm. Voor de Belgische aandel wordt er e onderscheid gemaakt tuss vastgoed, holdings, bank industrie. De kerngegevs die door het blad verstrekt word zijn voor deze categorieën niet helemaal gelijk. Bij de secties vastgoed holdings word de volgde gegevs verstrekt: koers, laatste nettodividd, volgd nettodividd, ex-coupon datum, betaaldatum, dividd rdemt (%), intrinsieke waarde, onderwaardering (%), publicatiedatum, koersvariaties (%) tot slot het advies. Voor de aandel die onder bank word opgelijst wordt er geopteerd om de volgde gegevs weer te gev: koers, laatste nettodividd, volgd nettodividd, betaaldatum, 3

Het rendement van advies op beleggerssites

Het rendement van advies op beleggerssites UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het rendement van advies op beleggerssites Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie Promotor : Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2002-2003 ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van : Licentiaat in de

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN adviezen om u(w) kapitaal krachtiger te maken 20concrete en hoe De Belegger u daarbij helpt Inhoud 01 VOOR ALLES: KEN UZELF!... 04 02 HET VERSCHIL TUSSEN HET RISICO DAT U WILT

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

r0425997 De beste beleggingsstrategie voor jongeren: theorie versus realiteit 3FVA/MK Scriptie voorgedragen door KATJA VAN CUTSEM

r0425997 De beste beleggingsstrategie voor jongeren: theorie versus realiteit 3FVA/MK Scriptie voorgedragen door KATJA VAN CUTSEM Academiejaar 2013-2014 Scriptie voorgedragen door KATJA VAN CUTSEM Studentennummer: r0425997 De beste beleggingsstrategie voor jongeren: theorie versus realiteit Tot het behalen van het diploma van Bachelor

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Beleggen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN adviezen om u(w) kapitaal krachtiger te maken 19concrete en hoe beurswijzer.com u daarbij helpt Inhoud 01 VOOR ALLES: KEN UZELF!... 04 02 HET VERSCHIL TUSSEN HET RISICO DAT

Nadere informatie

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Boudewijn Meyboom S0095737 Bacheloropdracht voor de opleiding

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Scriptie Behavioural Finance

Scriptie Behavioural Finance Scriptie Behavioural Finance De motivatiepsychologie van de belegger Stagebegeleider: Carine Allaer Student: Dorien Robberechts Stage-instelling: DVV Peter Lamberts VOF Opleiding: Bedrijfsmanagement Stagementor:

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie