RENDEMENT EN RISICO IN 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RENDEMENT EN RISICO IN 2014"

Transcriptie

1 RENDEMENT EN RISICO IN 2014 UPDATE JULI 2014 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. De informatie in dit document is met de meeste zorg samengesteld. Er zal geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden. Deze publicatie verleent geen rechten. FRD NV STEENWAGENSTRAAT 48 B 1820 MELSBROEK TEL ++32(02) FAX ++32(02) RPR BRUSSEL BTW BE BANK

2 DEEL I - De wereldeconomie in het 2 de halfjaar I.1. Recente ontwikkelingen Het eerste kwartaal van dit jaar kende op macro-economisch vlak een aantal tegenvallers: de BBP groei in een aantal EUR landen werd opnieuw negatief (Finland, Nederland, Portugal), terwijl de Verenigde Staten er een forse 2,9% (kwartaal op kwartaal) op achteruit gingen. Steevast noemt men de wintermaanden als de grote boesdoeners: in Europa omdat ze zo zacht waren (wat o.m. het Nederlandse gasverbruik drukte en zo voor minder inkomsten zorgde), in de Verenigde Staten omdat ze zo streng waren (wat o.m. de bouwactiviteit negatief beïnvloedde en evenzeer zo voor minder inkomsten zorgde). Wat de reden ook moge zijn, de ontgoochelende data van het eerste kwartaal hebben als gevolg dat de groei over geheel 2014 van het wereldwijde BBP lager zal liggen dan oorspronkelijk door het IMF geraamd. Een ander signaal dat de wereldeconomie het moeilijk blijft hebben, is het feit dat de centrale banken hun politiek van goedkoop en overvloedig geld verder zetten. Het is niet omdat de Fed iedere maand haar programma van geldverruiming met 10 miljard USD terug schroeft, dat haar balans niet langer groeit en de geldhoeveelheid niet langer toeneemt. Erger, bij de ECB is het alle hens aan dek: de basisrente werd verminderd tot 0,15% en commerciële banken die geld bij haar deponeren moeten hiervoor nu 0,10% rente betalen. Bovendien klinken almaar meer geluiden dat de Europese centrale bank in het najaar een programma van kwantitatieve versoepeling zal lanceren, d.w.z. door het opkopen van bestaande obligaties meer geld in omloop brengen. Ook in Japan is dit reeds het geval: daar doet de Bank of Japan (BoJ) dit op grote schaal met als gevolg dat de economie alle kanten opschiet. Tijdens het eerste kwartaal was ze flink gegroeid, maar als gevolg van o.m. een btw verhoging op 1 april l.l. en een plotse inflatieopstoot, zou de BBP groei in het tweede kwartaal sterk zijn terug gevallen. I.2. Terug naar een periode van langdurige groei? Het beleid van de centrale banken is erop gericht de economie een jump start te geven: door extreem lage rentetarieven en massale creatie van liquiditeiten ervoor zorgen dat bedrijven en consumenten meer gaan investeren en verbruiken. Probleem is echter dat dit beleid al vijf jaar lang wordt volgehouden, zonder dat het groeiritme van voor de crisis van opnieuw wordt bereikt. Zelfs in de Verenigde Staten is de BBP groei nog altijd ondermaats (zie hoger). Blijkt dus dat de extreem expansieve monetaire politiek er weliswaar voor gezorgd heeft dat de diepe recessie van is verlaten, maar ook niets meer dan dat. De grond van de zaak is dat er specifieke redenen bestaan die verhinderen dat een periode van langdurige economische groei terug op gang komt. Op de eerste plaats komt er maar geen einde aan de stijging van de schuld van bedrijven, particulieren en van de overheid. Integendeel, de politiek van de centrale banken is er precies op gericht die schulden nog meer op te drijven bijv. onder de vorm van hogere consumenten- en investeringskredieten. Volgens de Bank voor Internationale Betalingen is de gecombineerde schuld van bedrijven (exclusief banken en verzekeringsinstellingen), particulieren en de overheid gegroeid van 160% van het BBP in 1980 tot 321% in 2010 (voor de 18 landen die deel uitmaken van de OESO; meest recente cijfer). Sinds 2010 is dit percentage nog verder gestegen als gevolg van de nog altijd grote jaarlijkse overheidstekorten en de stijging van de particuliere schulden, vooral in Groot- Brittannië (hypotheekschulden) en de Verenigde Staten (o.m. studentenleningen). Daarnaast worden o.a. schulden gemaakt om extra op de aandelenmarkten te kunnen beleggen. Dit blijkt bijv. uit de statistieken van de beurs van New York: nog nooit in de geschiedenis werd zoveel krediet verleend met aandelen als onderpand, met de bedoeling nog meer aandelen te kunnen kopen. De overvloedig 1 Behalve indien anders aangegeven, zijn alle cijfergegevens ontleend aan Bloomberg. 2

3 beschikbare financiering samen met de ultra lage rente leiden tot excessen. Dit blijkt o.m. uit veel te duur betaalde overnames (zie de overname in februari l.l. door Facebook van WhatsApp voor 19 miljard USD), of de inkoop op grote schaal van eigen aandelen (zie de inkoop einde juni door Colruyt van eigen aandelen voor een bedrag van bijna 270 miljoen EUR). In normale omstandigheden (d.w.z. wanneer de rente niet wordt gemanipuleerd) zouden bedrijven hiertoe niet zo snel overgaan. Een tweede groot probleem is dat van de niet-gefinancierde verplichtingen. Niet alleen België met zijn uit de pan swingende pensioen- en ziektenuitgaven maar ook heel wat andere landen en bedrijven, zijn in dat bedje ziek. De oorsprong van deze problematiek ligt meer dan 60 jaar terug, toen in veel landen een genereus stelsel van sociale zekerheid op het getouw werd gezet. De Staat nam een aantal verplichtingen op zich (ziekenzorg, pensioen, invaliditeit, ), die worden gefinancierd door directe bijdragen van de werknemer/werkgever (de RSZ bijdragen) en door overheidssubsidies (een repartitiestelsel). Zolang het aandeel van de werkende bevolking in de totale bevolking groeit, is er geen probleem. De stijgende bijdragen van de grote groepen nieuwe werknemers volstaan dan ruimschoots om de gepensioneerden van een pensioen te voorzien, dat op de koop toe mee evolueert met de salarissen van de werkenden en met het prijzenpeil. Echter, eens de bevolkingspiramide versmalt, zijn deze bijdragen onvoldoende. Dit is o.a. in België het geval omdat zoveel babyboomers de komende jaren pensioengerechtigd worden. De overheid moet dan almaar grotere sommen uit haar eigen begroting gebruiken om de gaten in het systeem van de sociale zekerheid te dichten. Bovendien verlengt de gemiddelde levensduur. Op 65 jaar een riant pensioen beloven als men weet dat de gemiddelde levensduur daar maar enkele jaren boven ligt (zie de situatie net na de Tweede Wereldoorlog), is iets heel anders dan dit te doen wanneer de gemiddelde levensduur is gestegen tot meer dan 77 jaar (een Belgische man die vandaag wordt geboren). Het bedrag dat de overheid ieder jaar moet opzijzetten om aan deze verplichtingen te voldoen, stijgt hierdoor parabolisch. In dit kader is het bedroevend te moeten vaststellen, dat de recente voorstellen van de Belgische Pensioencommissie nauwelijks een antwoord bieden. Ze pogen het huidige repartitiestelsel op te lappen, maar gaan fundamentele oplossingen uit de weg. Schrijnend is dat de overheid geen flauw idee heeft hoe hoog de wettelijke pensioenverplichtingen op termijn zijn. Haar enig antwoord lijkt tot nog toe te zijn meer inkomsten te zoeken (i. e. belastingen verhogen) om de put van de sociale zekerheid die almaar dieper dreigt te worden, te dempen. De huidige torenhoge schulden van overheden, bedrijven en particulieren met op de achtergrond nog veel meer toekomstige financiële verplichtingen, wegen op de economische groei. I.p.v. een productieve aanwending te krijgen, dient het door de centrale banken extra gecreëerde geld om het schip drijvend te houden. Er is volgens hen maar één aanvaardbare oplossing: steeds meer extra liquiditeiten creëren, waarbij extra staat voor geldinjecties die procentueel hoger liggen dan de nominale groei van het BBP 2. De problemen waarvoor de grote centrale banken staan, zijn in grote lijnen de volgende. - De meeste West-Europese landen en Japan kennen beduidende overheidstekorten, waardoor hun totale overheidsschuld ieder jaar stijgt. Hieraan op korte termijn ernstig willen sleutelen, resulteert in een scherpe economische terugval zoals o.a. Griekenland sinds enkele jaren ondervindt. Maar de zaken blauwblauw laten, is ook geen oplossing. Nog hogere tekorten toestaan, zou het latere saneringsproces sterk bemoeilijken. - De tekorten worden in steeds grotere mate monetair gefinancierd. Dat wil zeggen dat het de centrale bank is van landen als Groot-Brittannië, Japan of de Verenigde Staten, die de obligaties opkoopt uitgegeven door de eigen overheid om de uitgaven van deze zelfde overheid te kunnen betalen. Dit betreft voor het grootste deel courante uitgaven zoals personeelskosten en interestlasten. Ook de ECB dreigt in het najaar die weg op te gaan. 2 De enige andere fundamentele keuze is het op grote schaal kwijtschelden van schulden. Maar omdat tegenover iedere schuldenaar een schuldeiser staat, zijn dergelijke pistes vandaag slechts noodoplossingen. 3

4 - Een cruciaal element is de hoogte van de rentevoeten. Hoe hoger deze zijn, hoe meer rente de overheid moet betalen en hoe groter haar tekort wordt. Gevolg: de centrale banken moeten nog meer obligaties opkopen. Daarom is de algemene verwachting dat de centrale banken er werkelijk alles zullen aan doen om de rente laag te houden. - De hierboven geschetste ontwikkelingen kunnen slechts op één manier worden gekeerd: door opnieuw met stevige groei aan te knopen waardoor de belastinginkomsten stijgen en de overheidsuitgaven dalen omdat er dan o.a. minder werklozen zijn. - Economische groei veronderstelt echter niet alleen een bedrijfsvriendelijk klimaat, maar ook een sociaal en demografisch kader dat ondersteunend is. Het afnemend inwonersaantal waarmee Japan worstelt of de grote toename van het aantal gepensioneerden waarvoor veel Europese landen staan, bevorderen allerminst de consumptie (het consumptiepatroon van iemand van 70 ligt op een beduidend lager peil dan dat van iemand van 35) of de investeringen. Het besluit is dat de economie in de Westerse landen en Japan nog veel jaren geconfronteerd zal zijn met lage BBP groeicijfers. I.3. Actuele stand van zaken Sinds eind 2012 zien veel gerenommeerde instituten (BIB, IMF, Wereldbank) de wereldeconomie geleidelijk herstellen. Keer op keer blijken deze prognoses echter te hoog gegrepen. Integendeel, de groei in bijv. de Verenigde Staten was tijdens het eerste kwartaal zwaar negatief. Actueel is de verwachting dat de tweede helft van 2014 verbetering brengt. De gezondheid van de economie van de Westerse wereld en van Japan, wordt weerspiegeld in het consumenten- resp. producentenvertrouwen. a) Consumentenvertrouwen van 1 januari 2007 t.e.m. 31 mei Eurozone Japan VSA VK /01/2007 1/03/2008 1/05/2009 1/07/2010 1/09/2011 1/11/2012 1/01/2014 4

5 b) Producentenvertrouwen van 1 januari 2007 t.e.m. 31 mei VK VSA Japan Eurozone 0 1/01/2007 1/01/2008 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2013 1/01/2014 Beide grafieken geven dezelfde evolutie weer: tijdens de financiële crisis van eind begin 2009 verschrompelt het vertrouwen van consumenten en producenten. In maart 2009 begint het herstel. Echter, vanaf 2011 verzwakken de indices opnieuw. Vandaag - met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk - ligt het consumentenvertrouwen in de eurozone, in Japan en in de Verenigde Staten nog steeds onder dat van voor de crisis. Het verloop van het producentenvertrouwen geeft hetzelfde beeld, met opnieuw het VK als uitzondering. Specifiek wat betreft de Verenigde Staten - door veel economen beschouwd als het Westerse land dat er vandaag het beste voorstaat - geven de ISM indices 3 een gelijklopend beeld. De betere cijfers uit het Verenigd Koninkrijk illustreren dat strenge structurele hervormingen dé sleutel zijn om de economische crisis finaal achter zich te laten. Bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie- en dienstensector van 1 januari 2007 t.e.m. 31 mei ISM Industrie ISM Diensten /01/2007 1/01/2008 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2013 1/01/ De indices berekend door het Institute for Supply Management (ISM), betreffen enerzijds de nijverheid en anderzijds de dienstensector. Deze indices zijn samengestelde graadmeters. Ze peilen tegelijkertijd naar zo verscheiden parameters als de vraag en de productie van goederen en diensten, de tewerkstelling en de verwachte tewerkstelling, het prijzenpeil, de voorraden, Gezien ze berekend worden met slechts een maand vertraging, geven ze een vrij concreet beeld van de feitelijke gang van zaken in de Amerikaanse nijverheid- en dienstensector. 5

6 Nijverheid- en dienstensector hernemen scherp na de implosie van eind begin Maar vanaf begin 2011 draait de wind. Sindsdien evolueren beide indices zijdelings met recent een duidelijke neerwaartse knip. Zoals hoger gemeld, is dit merkwaardig in het licht van de grote stimulusinspanningen van zowel de Amerikaanse federale overheid als de Fed. Men kan zich geredelijk afvragen wat er gaat gebeuren van zodra de Fed haar kwantitatieve versoepeling staakt, laat staan de rente met mondjesmaat verhoogt. Een ander beeld dan het Westen en Japan, geeft de Chinese economie. Zoals enkele belangrijke graadmeters aantonen (zie onderstaande grafiek) 4, heeft de crisis van ook hier diep gesneden, eveneens gevolgd door een krachtig herstel. Maar opvallend is dat al vanaf 2010 de industriële productie en die van diensten neerwaarts zijn gericht, terwijl het vertrouwen in de vastgoedsector flink is afgebrokkeld. Bedrijvigheid in de Chinese industrie- en dienstensector, en de vertrouwensindex in de vastgoedsector van 1 januari 2007 t.e.m. 31 mei PMI Industrie Vastgoed sentiment PMI Diensten 70 1/01/2007 1/01/2008 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2013 1/01/2014 Hoewel het Chinese BBP volgens het IMF nog steeds met meer dan 7% op jaarbasis groeit, rijzen o.a. op basis van hoger vermelde afzwakkende indicatoren steeds meer twijfels over de kwaliteit van deze groei. Verhalen over het bestaan van spooksteden volgebouwd met nieuwe huizen maar quasi onbewoond, gekoppeld aan fraudeschandalen waarbij niet-bestaande metaalvoorraden worden gebruikt als onderpand voor het afsluiten van nieuwe kredieten, doen de wenkbrauwen fronsen. Een van de grootste moeilijkheden om een correct beeld te krijgen van de stand van zaken van de Chinese economie, is het bestaan en het grote gewicht van schaduwbanken, d.w.z. financiële instellingen niet onder de controle van de centrale bank. Volgens Bloomberg zouden deze shadow banks vandaag een omvang hebben bereikt die nagenoeg gelijk is aan die van de totale Chinese economie, te weten miljard USD. M.a.w. het is best mogelijk dat de Chinese economie stevig groeit, maar de fragiliteit van deze groei neemt overhand toe. Tenslotte nog twee indices die veelzeggende informatie geven over de stand van de wereldhandel, de Baltic Dry Index en de ontwikkeling van de Chinese uitvoer (vooral naar Europa en Noord-Amerika). 4 PMI staat voor Purchase Managers Index, graadmeters die de verwachte ontwikkeling van de industriële activiteit en van de dienstensector weergeven. Deze indices worden opgesteld op basis van de inschattingen van de aankoopdirecteuren. 6

7 a) de Baltic Dry Index van begin 1999 t.e.m. juni , ,00 Baltic Dry Index 8000, , , ,00 0,00 1/01/1999 1/01/2002 1/01/2005 1/01/2008 1/01/2011 1/01/2014 Deze index die de evolutie van de tarieven van bulktransport voor de 25 belangrijkste scheepvaartroutes wereldwijd weergeeft - en daarom een objectieve meter is van de economische activiteit - moddert aan rond een niveau dat het laagste is sinds het bijhouden van deze waarnemingen. Van enig (krachtig) herstel is voorlopig geen spraak. b) de groei van de Chinese uitvoer van begin 2007 t.e.m. juni 2014 (jaarlijkse procentuele wijziging) Groeiritme Chinese uitvoer /01/2007 1/01/2008 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2013 1/01/ Van begin 2007 tot midden 2008 groeit de Chinese export met bijna 30% jaar op jaar. De crisis van eind vormt ook hier een breekpunt, echter gevolgd door een sterk herstel in het volgende paar jaar. Sinds juni 2010 kalven de groeicijfers in een negatieve trend echter maand na maand af. Omdat het grootste deel van de Chinese export bestemd is voor Europa en de Verenigde Staten, is dit een bijkomend bewijs dat de economie in deze landen zwak presteert. 7

8 I.4. Macro-economische vooruitzichten Het basisprobleem blijft dat de totale wereldwijde vraag naar goederen en diensten onvoldoende is om alle fabrieken te laten draaien, laat staan op grote schaal de productiecapaciteit te verhogen. Dit is de stand van zaken vandaag in het Westen en in Japan, terwijl China almaar meer dezelfde richting uitgaat. Omdat banken wereldwijd (noodgedwongen) heel wat voorzichtiger zijn geworden met het toekennen van krediet en aan de andere kant de vraag naar krediet in veel landen op een laag pitje staat, blijven wat de reële economie betreft de liquiditeitsinjecties van de centrale banken zonder grote gevolgen. Integendeel, het kunstmatig drukken van de rentetarieven ontwricht de prijsvorming van vastrentende producten, terwijl het nemen van soms buitensporige risico s op de financiële markten wordt aangemoedigd (zie verder). De jacht op rendement heeft geresulteerd in extreem hoge obligatiekoersen (van stukken van topkwaliteit tot en met rommelobligaties) en in nieuwe historische maxima o.a. van de Dow Jones Industrials, de S&P 500 en de DAX beursindices. Een vaststelling waar men niet omheen kan, is dat de volgehouden politiek van kwantitatieve versoepeling nog steeds niet tot de beoogde resultaten leidt. Eind begin 2009, in het licht van de scherpe terugval van de wereldeconomie, was deze politiek terecht. Nadien echter heeft hij vooral de financiële sector en de overheid gebaat, die zich tegen nooit geziene ultralage rentevoeten kunnen financieren. Aangezien de financiële noden van de overheid in de meeste landen van de wereld bijzonder hoog blijven, zullen de centrale banken niet vlug geneigd zijn om de rentevoeten te verhogen (misschien met als uitzondering de Bank of England met de bedoeling een vastgoedbel te vermijden). Integendeel, de ECB zou in het najaar eveneens een politiek van kwantitatieve versoepeling kunnen introduceren. De centrale banken hebben zich in een onmogelijke positie gewerkt. Ze beseffen goed genoeg dat hun acties op termijn het gevaar van groot financieel onheil met zich meebrengen. Maar ze blijven vastgeklonken aan hun politiek van versoepeling en kredietinjecties. Zouden ze ervan afstappen (bruusk of geleidelijk) dan loopt de rente (fors) op. Dit zal o.m. de overheidsfinanciën in stormweer doen terechtkomen. Andere gevolgen zullen zijn dat de financiële markten op hun grondvesten daveren en dat de reële economie zwaar terugvalt. De realiteit is dat een fundamentele gezondmaking van de wereldeconomie - en dus van het vastleggen van een standvastige BBP groei op lange termijn - slechts mogelijk is door het schuldenniveau wereldwijd naar beneden te brengen, niet door het nog verder te verhogen in de (ongefundeerde) verwachting dat de economie de groeivoeten van 20 jaar geleden zal terugvinden. Een andere manier om de schuldenproblematiek op te lossen, is door inflatie te creëren; een mantra die tot vervelens toe door alle grote centrale banken wordt gezongen. Echter, hoewel inflatie vanuit een meerjarenperspectief onvermijdelijk is, hoeft men niet te vrezen (of te hopen...) dat ze op korte termijn fors aantrekt. De reden hiervan is de terughoudendheid van de banken om hun depositobasis voor extra kredietverlening aan te wenden, terwijl de consumenten er niet aan toe zijn om het geld te laten rollen. Integendeel, de kans dat de prijsstijgingen verder afzwakken tot negatief worden, is reëel. Zo is bijv. de Belgische inflatie van bijna 6% midden 2008 teruggevallen tot 0,27% in juni Kijkt men echter naar de economie vanuit een meerjarenoptiek, dan verandert dit beeld. De huidige economische malaise die in Europa straks vijf jaar duurt, blijft niet aanhouden. Er komt een ogenblik dat het vertrouwen fundamenteel herstelt en dat hogere economische groei opnieuw haar intrede doet. Op dat ogenblik is de hamvraag hoe de centrale bankiers erin zullen slagen om de geldhoeveelheid terug te schroeven met de bedoeling uit de hand lopende inflatie te vermijden. Gelet op de problematiek van de nog steeds groeiende overheidsschulden, is het onwaarschijnlijk dat ze hierin zullen slagen. Tot het jaareinde blijft de wereldeconomie vlak tot licht stijgend evolueren, zonder veel inflatie. Op lange termijn (5 jaar en langer) is een nieuwe periode van volgehouden, krachtige groei ook in het Westen en Japan mogelijk, op voorwaarde dat tegen dan de schuldexcessen zijn verteerd. De overgang naar deze periode zal wellicht gepaard gaan met schuldherschikkingen en - vooral - hogere inflatie. 8

9 DEEL II - Beleggen in het 2 de halfjaar 2014 II.1. Op balans of niet op balans? Omdat de overheidswaarborg op spaargelden en ermee gelijkgestelde in de eurozone beperkt is tot EUR per persoon en per instelling, verandert het risicoprofiel van vastrentende producten zoals spaarboekjes en kasbons, drastisch. De controle op de liquiditeit en solvabiliteit van een financiële instelling wordt een belangrijk element bij de beslissing al of niet van deze instelling producten af te nemen. De reden hiervan is dat eigen geldmarktproducten en door de instelling zelf uitgegeven obligaties op de balans van de financiële instelling staan ingeschreven. De balans van een bank ziet er als volgt uit (geschematiseerde voorstelling). De schulden aan particulieren en bedrijven zijn in het rood aangeduid. Actief Passief Vaste activa Gronden, gebouwen... Vlottende activa Gekochte overheidsobligaties Andere gekochte obligaties Vorderingen op andere banken Kredieten Hypotheken Consumentenkredieten Ondernemingskredieten... Eigen vermogen Uitgegeven aandelen Achtergestelde eigen leningen Vreemd vermogen (= schulden) Klantendeposito s Spaarboekjes, kasbons... Eigen obligatieleningen Kredieten vanwege de ECB Leningen van andere banken Gestructureerde producten... Het eigen vermogen bestaat uit de door de financiële instelling uitgegeven aandelen. De achtergestelde leningen - die door de regelgever met eigen vermogen worden gelijk gesteld - betreffen vaak zgn. eeuwigdurende leningen. Deze obligaties dragen een hogere rentevoet, maar deze rente is meestal voorwaardelijk (de bank moet bijv. winst maken). Het vreemd vermogen van een bank bestaat uit klantendeposito s, uit spaarboekjes en kasbons, uit niet-achtergestelde obligatieleningen, uit kredieten vanwege de ECB, uit kredieten vanwege andere financiële instellingen, uit andere ontvangen financieringen en uit diverse schulden zowel aan de overheid, aan het personeel, als aan derden. 5 Wanneer nu de actiefzijde van de balans aan waarde inboet (bijv. omdat er grote verliezen zijn op verstrekte hypotheken), is het mogelijk dat deze verliezen zo hoog oplopen dat ze de solvabiliteit van de instelling in gevaar brengen. Op dat ogenblik zal in eerste instantie aan de aandeelhouders worden gevraagd om in te tekenen op een kapitaalverhoging. Lukt dit niet of in onvoldoende mate, dan zal de instelling haar obligatiehouders aanspreken onder de vorm van een haircut (korten op het nominaal bedrag van de lening). Griekenland - nochtans een soevereine uitgever - heeft wat dit betreft het slechte voorbeeld gegeven door op een groot deel van de overheidsschuld daterend van voor 2010 in maart % af te schrijven. Zo deze maatregelen nog niet volstaan om het bedrijf van de 5 In België maken tak 21 producten eveneens deel uit van het vreemd vermogen van een bank-verzekeraar. Ze genieten van dezelfde waarborg als zichtrekeningen, klassieke spaarproducten en kasbons (i.e. tot EUR per persoon en per instelling), maar worden dus eventueel ook meegezogen indien de uitgevende instelling in de problemen geraakt. Dit is overigens ook het geval met Belgische tak 23 producten (Opgelet! Deze genieten niet van enige overheidswaarborg). In Luxemburg is de situatie helemaal anders. Een Luxemburgse tak 23 verzekeringspolis staat niet op het passief van de uitgevende instelling, maar is ondergebracht bij een bewaarnemende bank. Zo de uitgevende verzekeringsinstelling problemen krijgt, worden de polishouders dankzij deze aanpak nooit verontrust. 9

10 ondergang te redden, zijn de houders van zicht- en spaarrekeningen en de ermee gelijkgestelde aan de beurt (termijnrekeningen, kasbons, tak 21 polissen ). In het slechtste geval zullen deposito s en ermee gelijkgestelde groter dan EUR per persoon volledig kunnen worden aangewend voor het redden van de bank in kwestie. Deze werkwijze die deze van de Europese Commissie en de ECB is, leidt tot het besluit dat dergelijke deposito s vanaf EUR per persoon en per instelling, verre van risicovrij zijn. In de volgende bespreking van de verschillende vastrentende effecten (van spaarboekjes, over kasbons tot obligaties), mag deze belangrijke opmerking niet uit het oog worden verloren. II.2. Geldmarktbeleggingen De geldmarkt wordt gestuurd door de korte rente, die bepaald wordt door de centrale banken. Omdat in het huidige macro-economische kader de economie moet worden gestut en de gezondheid van de banken moet worden hersteld, bestaat er niet de minste twijfel over dat de centrale banken van de grote monetaire blokken (eurozone, Japan en de Verenigde Staten) hun korte tarief de komende kwartalen niet zullen verhogen. Integendeel, het is niet uitgesloten dat de ECB de korte rente nogmaals symbolisch vermindert om ze te brengen op 0,10%. Het basistarief op korte termijn in alle grote monetaire zones noteert op historische dieptepunten. Hoewel de kans bestaat dat ze volgend jaar hierin verandering zal brengen onder invloed van de oververhitting op de vastgoedmarkt, hanteert de Bank of England - die in 1694 werd opgericht - vandaag nog steeds het laagste korte tarief ooit. Als gevolg hiervan overtreffen de nochtans beperkte prijsstijgingen de opbrengst van geldmarktbeleggingen. Dit betekent dat beleggers die kiezen voor spaarboekjes, termijnrekeningen, tak 21 polissen, kasbons in koopkrachttermen verlies lijden. Daarom is het argument dat deze beleggingsvormen het ingelegde kapitaal beschermen, een gevaarlijke stelling. Zo op termijn de inflatie oploopt - zoals hoger uitgelegd is dit te verwachten gelet op de oeverloze geldcreatie - zal de koopkrachtwaarde van deze financiële instrumenten snel achteruit gaan. Er zijn m.a.w. geen rationele argumenten te vinden om vandaag voor langere tijd in geldmarktbeleggingen te stappen: de rente is ultra laag en zal laag blijven, terwijl de huidige, lage inflatiepercentages nu al leiden tot een negatief reëel rendement. Bovendien is het maar de vraag wat er van de overheidswaarborg tot EUR per persoon en per instelling terecht komt, mochten enkele grote bankdominostenen omvallen. Beleggen op de geldmarkt in EUR, JPY of USD (spaarboekjes, termijnrekeningen, kasbons, tak 21 polissen ) staat gelijk met het zich overleveren aan de krachten van oeverloze geldcreatie en overheidsmanipulatie, op termijn uitmondend in oplopende inflatie. Afblijven! II.2. Obligaties Omdat er allerlei soorten obligaties bestaan, wordt eerst stilgestaan bij die van de beste kwaliteit uitgegeven door landen als Duitsland en de Verenigde Staten. Vooral dit laatste land krijgt aandacht, omdat historische tijdreeksen over het rendement van Amerikaanse soevereine effecten ver in de tijd terug gaan. De geschiedenis van Duits overheidspapier wordt daarentegen doorkruist door beide Wereldoorlogen en - vooral - door de hyperinflatie tijdens de beginjaren van de Weimarrepubliek ( ): Duits staatspapier verloor toen quasi al zijn waarde (wat ten overvloede bewijst dat ook soevereine obligaties allesbehalve risicoloos zijn). Zoals af te lezen is van onderstaande grafiek die de rente sinds 1980 weergeeft op Amerikaanse overheidsobligaties met een resterende looptijd van 10 jaar, noteert deze rente nog altijd zeer laag, zelfs rekening gehouden met de stijging sinds midden

11 De rente (in percent) op Amerikaanse overheidsobligaties met een resterende looptijd van 10 jaar van begin 1980 tot einde juni VSA overheidsrente (in %) op 10 jaar /01/1980 1/01/1985 1/01/1990 1/01/1995 1/01/2000 1/01/2005 1/01/2010 De laatste waarneming op deze grafiek dateert van 30 juni Met 2,60% ligt ze net geen vol procent hoger dan het historisch laagterecord van 2 mei 2013 (1,63%), het laagste peil sinds het begin van de waarnemingen die teruggaan tot aanvang 19 de eeuw. Sinds de top van 15,79%, bereikt op 30/09/1981, is het rendement op Amerikaanse T-Bills met een resterende looptijd van 10 jaar met een spectaculaire 83,9% gedaald. De neerwaartse trend die meer dan 30 jaar geleden inzette, lijkt - ondanks soms opwaartse correcties - nog steeds door te zetten, o.a. onder invloed van de afnemende inflatieverwachtingen. Anderzijds is het best mogelijk dat de Amerikaanse lange rente wat oploopt (de economie is na het catastrofale 1 ste kwartaal aan de beterhand), maar zoals hoger gemeld, verdraagt ze evenmin als de Europese of de Japanse, een structureel hoger renteniveau. De centrale banken zullen daarom alles in het werk stellen om de lange rente op een laag peil vast te spijkeren 6. Een correcte vergoeding voor treasuries op 10 jaar zou ongeveer het dubbele van vandaag moeten bedragen. Immers, de lange rente weerspiegelt de inflatieverwachtingen verhoogd met een reële rentevergoeding. De vaststelling dat dit niet zo is, is als een wild knipperend gevaarlicht. Gegeven de waarschijnlijkheid dat het prijzenpeil binnen 10 jaar zowat overal in de wereld een stuk hoger zal liggen dan vandaag, is beleggen in obligaties van de beste kwaliteit met een lange resterende looptijd niet aangewezen. Een speciale vermelding geldt Duits overheidspapier op lange termijn (tien jaar). Ook hiervan is de rente tot bijzonder lage niveaus teruggevallen. De constante druk om de geldstromen van de noordelijke eurolanden naar de zuidelijke te verhogen (bv. door de uitgifte van Europese overheidsobligaties of door projectobligaties), betekent in de praktijk dat de renteniveaus van landen als Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje naar elkaar toe zullen bewegen: hoe sneller en hoe meer gemeenschappelijke schuld wordt gecreëerd, hoe vlugger die convergentie zal gebeuren. Men zou deze operatie kunnen omschrijven als een nivellering naar beneden. Deze convergentieneiging zal de Duitse lange rente opstuwen. In dit kader hoeft eraan te worden herinnerd dat de koersgevoeligheid 6 Deze strijd is echter niet bij voorbaat gewonnen. De ECB kan weliswaar de Griekse of Portugese lange rente sturen, maar de munitie waarover ze beschikt is niet eindeloos. In de Verenigde Staten is de markt voor treasuries dermate groot, dat niet kan worden uitgesloten dat op een bepaald ogenblik de Fed niet langer in staat is door haar programma van kwantitatieve versoepeling genoeg overheidseffecten op te kopen om de lange rente laag te houden; bovendien bouwt ze dit programma stelselmatig af. Zo dit gebeurt zal ofwel de lange rente de hoogte inschieten, ofwel zal een omvangrijk extra programma van kwantitatieve versoepeling het daglicht zien, iets waar vandaag niemand bij stilstaat. 11

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 300,00 JPMorgan GBI (overheidsobligaties wereldwijd - USD) MSCI World (aandelen wereldwijd - USD) 250,00 CRB/Reuters (grondstoffen - USD) FTSE EPRA NAREIT

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2012

RENDEMENT EN RISICO IN 2012 RENDEMENT EN RISICO IN 2012 Januari 2012 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Jan Willem Joenje. Zeepbeleconomie

Jan Willem Joenje. Zeepbeleconomie Zeepbeleconomie Dit boekje bevat de persoonlijke visie van de auteur. Aan de inhoud ervan kan geen enkel recht worden ontleend. De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade,

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009 9 april 20 Geen geld en de oude sok De laatste paar maanden zijn er vele miljarden aan vermogen verdampt. Het thema laat niemand onberoerd. Kenmerkend is dat deze crisis de bijl legt aan veel vermeende

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. JAARGANG 5 nr 10 NOVEMBER 2014 WERELDBANK EMITTENT VAN TOPKWALITEIT

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. JAARGANG 5 nr 10 NOVEMBER 2014 WERELDBANK EMITTENT VAN TOPKWALITEIT NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST news JAARGANG 5 nr 10 NOVEMBER 2014 REDACTIE BEËINDIGD OP 5 november 2014 WERELDBANK EMITTENT VAN TOPKWALITEIT ENERGIE-EFFICIËNTIE EEN PRIORITEIT

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

The Merit Capital Investor April 2015

The Merit Capital Investor April 2015 The Merit Capital Investor April 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends De comeback van Europa In onze vorige edities hebben we het meermaals aangedurfd om Europa als

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie