FRYSLÂN MILLENNIUM PROVINCIE plan van aanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FRYSLÂN MILLENNIUM PROVINCIE 2012. plan van aanpak"

Transcriptie

1 FRYSLÂN MILLENNIUM PROVINCIE 2012 plan van aanpak Vastgesteld door het college van GS versie 30 augustus 2011 geactualiseerd juni

2 2

3 1 INLEIDING In ons Coalitieakkoord Nije enerzjy foar Fryslân spraken we de ambitie uit om in 2012 Millennium Provincie en in 2015 Fairtrade Provincie te zijn. In voorliggend plan van aanpak geven we aan hoe we hieraan invulling geven. Friezen zijn wereldburgers: ze hebben de luiken open voor wat er gaande is in de rest van Nederland, Europa en de wereld. Ze zijn zich steeds meer bewust van de verbanden tussen hun leven in Fryslân en het leven op andere plaatsen in de wereld. En tussen het leven nu in het begin van de 21 e eeuw en het leven van volgende generaties. Onze westerse wereld laat een voetafdruk achter op ontwikkelingslanden, waar armoede, honger, gebrek aan schoon water en ernstige vervuiling aan de orde van de dag zijn. Als wereldburgers voelen wij ons solidair met bewoners van andere delen van de wereld en met de generaties die na ons komen. In 2000 hebben regeringsleiders van de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er zijn acht concrete doelstellingen geformuleerd: de Millenniumdoelen. De doelen werden weliswaar door regeringsleiders vastgesteld, maar om ze voor 2015 daadwerkelijk te kunnen halen is met name ook actie nodig op lokaal niveau. Hoewel de mondiale opgaven groot zijn, zijn we ervan overtuigd dat ruim Friezen een verschil kunnen maken. 3

4 2 DOELSTELLING We willen de bijdrage vergroten die we als Fryske Mienskip in het algemeen, en als provinciale organisatie in het bijzonder, leveren aan het realiseren van de VN Millenniumdoelen. We gaan hiertoe in de eerste plaats als provinciebestuur en provinciale organisatie onze eigen verantwoordelijkheid nemen voor een betere wereld. Daarnaast gaan we de Fryske Mienskip stimuleren om werkelijk als Wereldburgers te handelen en zo een grotere bijdrage te leveren aan het realiseren van de Millenniumdoelen. Bewustwording speelt hierin een belangrijke rol. We zien de vele Millennium-initiatieven die in Fryslân al genomen zijn, als een goede basis en een waardevolle inspiratiebron voor nieuwe initiatieven. We werken een en ander uit in het vervolg van dit plan. Het is geen uitputtend plan, maar een plan dat een aanzet en richting geeft voor verdere invulling. Ter voorbereiding op dit plan is overleg gevoerd met de gemeenten Het Bildt, Tytsjerksteradiel en Súdwest Fryslân, Tûmba, het Millenniumnetwerk Fryslân (voorheen Drylts Oer De Grins), de NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) en het landelijke campagneteam Fairtrade-gemeenten. 4

5 3 FRYSLÂN MILLENNIUM PROVINCIE Zoals aangekondigd in ons Coalitieakkoord zorgen we ervoor dat Fryslân in 2012 een Millennium Provincie is. De VNG startte in 2007 samen met onder andere de NCDO en COS Nederland (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Nederland) in 2007 de Millennium Gemeente Campagne. Een gemeente mag zich Millennium Gemeente noemen als ze actief is óf wil worden ten aanzien van de Millenniumdoelen en dat wil uitdragen. De enige eis die wordt gesteld is dat de desbetreffende gemeente hierover een expliciet besluit neemt. Gemeenten kunnen vervolgens zelf bepalen hoe ze invulling geven aan de titel Millennium Gemeente. De concrete invulling, en het ambitieniveau daarvan, verschilt dan ook sterk per Millennium Gemeente. Op 6 juni 2011 waren er 152 Nederlandse Millennium Gemeenten (36% van het totale aantal gemeenten). Hiervan waren er 13 Fries (48% van het totale aantal Friese gemeenten). Er bestaan in Nederland geen criteria die voorschrijven waaraan een provincie moet voldoen om zich Millennium Provincie te mogen noemen. Kijkend naar de criteria die gelden voor gemeenten, dan lijkt het nemen van een expliciet besluit om een actieve bijdrage te (gaan) leveren aan de realisatie van de Millenniumdoelen, voldoende. Met de vaststelling van het Coalitieakkoord door Provinciale Staten op 20 april 2011 is er in feite al voldaan aan dit criterium. Acties We gaan in gesprek met de initiatiefnemers van de Millennium Gemeente Campagne om te komen tot erkenning van Fryslân als Millennium Provincie. We bekijken ook of het IPO of andere instellingen hierin een rol kunnen en willen spelen. Mogelijk kan Fryslân als voorbeeld dienen voor andere provincies. We stellen een Actieplan Fryslân Millennium Provincie op waarin we beschrijven hoe we invulling geven aan onze (toekomstige) status van Millennium Provincie. Hoofdstuk 4 vormt de basis van dit actieplan. In de komende tijd vullen we dit actieplan, in samenspraak met externe partijen, verder in. Het is daarmee een groeidocument. 5

6 4 ACTIEPLAN FRYSLÂN MILLENNIUM PROVINCIE 4.1 Inleiding Zoals vermeld in paragraaf 1.1 stelden regeringsleiders acht millenniumdoelen op. Op lokale en regionale schaal kunnen we niet aan alle Millenniumdoelen een directe bijdrage leveren. We hebben, via ons provinciaal beleid en onze eigen bedrijfsvoering, directe invloed op de Millenniumdoelen 7 (duurzaam leefmilieu) en 8 (eerlijke handel) en een meer indirecte invloed op de Millenniumdoelen 1 (uitbannen extreme armoede en honger), 4 (afname kindersterfte) en 6 (stoppen verspreiding ziekten). Bij de keuze voor activiteiten hanteren we de volgende uitgangspunten: Aansluiting bij beleidsspeerpunten van de provincie Fryslân, zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord Aansluiting bij in Fryslân aanwezige kennis en bedrijvigheid. Aansluiting bij kenmerken en karakteristieken van Fryslân. Mogelijkheden om als provinciale overheid een (zichtbare) voorbeeldfunctie te kunnen vervullen. In geval van internationale samenwerking: samenwerkingsvormen rondom inhoudelijke thema s waarin een wederzijdse uitwisseling van kennis en/of diensten centraal staat (voorkomen paternalisme). Op basis van deze uitgangspunten kiezen we vooralsnog voor drie hoofdlijnen. 4.2 Fairtrade Fryslân Zoals aangekondigd in ons Coalitieakkoord zorgen we ervoor dat Fryslân in 2015 een Fairtrade Provincie is. Wat ooit begon in het kleine dorpje Garstang (UK), groeide uit tot een wereldwijde campagne in inmiddels achttien landen. Wereldwijd zijn er bijna 1000 Fairtrade steden en dorpen. In Nederland voeren ICCO (de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking), de Stichting Max Havelaar, en de landelijke vereniging van Wereldwinkels de Campagne Fairtrade Gemeente uit. Om de titel Fairtrade Gemeente te kunnen behalen moet een gemeente voldoen aan zes criteria. Een jury onder voorzitterschap van Jacobine Geel beoordeelt de aanvragen om de titel te mogen voeren. Jaarlijks wordt beoordeeld of een Fairtrade Gemeente nog steeds aan de eisen voldoet. Momenteel (juni 2012) zijn er 24 Fairtrade Gemeenten in Nederland (6% van 6

7 het totale aantal gemeenten), waarvan 2 in Fryslân (7% van het totale aantal Friese gemeenten): Het Bildt en Tytsjerksteradiel. Er bestaan in Nederland (nog) geen criteria voor Fairtrade Provincies, maar deze zijn wel in ontwikkeling. Zoals het er nu naar uitziet hebben deze criteria betrekking op: Expliciete besluitvorming door het provinciebestuur t.a.v. Fairtrade. Het gebruik van Fairtrade koffie en thee. Het voeren van provinciaal beleid om het gebruik van Fairtradeproducten in de eigen bedrijfsvoering uit te breiden. Het oprichten van een provinciale campagnewerkgroep (bestuurlijk en ambtelijk, in- en extern). Het stimuleren van gemeenten om Fairtrade Gemeente te worden. Een provincie kan Fairtrade Provincie zijn als 75% van de inliggende gemeenten actief is met Fairtrade, en 60% van deze gemeenten de titel daadwerkelijk heeft behaald. In- en externe communicatie. Er is inmiddels contact gelegd met het campagneteam van de Campagne Fairtrade Gemeente. Het campagneteam reageerde enthousiast op de ambitie van Fryslân om Fairtrade Provincie te worden en gaat daarover graag in gesprek. Acties We gaan een samenwerking aan met de initiatiefnemers van de landelijke campagne Fairtrade Gemeente om de criteria voor Fairtrade Provincies uit te ontwikkelen. We maken met de initiatiefnemers van de landelijke campagne Fairtrade Gemeente, en met andere samenwerkingspartners, afspraken over de toepassing van de criteria voor Fairtrade Provincies op de provincie Fryslân. We stimuleren en ondersteunen (lokale werkgroepen in) Friese gemeenten om Fairtrade Gemeente te worden. In 2012 hebben we hiervoor, vanuit het Frysk Miljeuplan , een opdracht verstrekt aan Tûmba. N.B.: Bij de aanbesteding van koffieautomaten voor het nieuwe Provinciehuis is geselecteerd op basis van prijs en smaak. Er zijn daarbij strenge eisen gesteld t.a.v. ecologie en eerlijke handel. Alle inschrijvingen móesten voldoen aan deze eisen. Als resultaat van deze aanbesteding bieden de koffieautomaten in het Provinciehuis de komende vijf jaar Fairtrade-gecertificeerde en tevens biologische koffie en thee. 7

8 4.3 Maatschappelijk verantwoord vermogensbeheer We gaan via maatschappelijk verantwoord vermogensbeheer een bijdrage leveren aan het realiseren van de Millenniumdoelen. Als provinciale overheid beheren we een financieel vermogen van zo n 620 miljoen. In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft het Rijk eisen gesteld aan de wijze waarop gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Via ons vermogensbeheer kunnen we, met inachtneming van de Wet Fido, bijdragen aan de realisatie van de Millenniumdoelen. BNG Vermogensbeheer biedt de mogelijkheid veilig en verantwoord te beleggen in Oikocredit met een hoofdsomgarantieproduct. Oikocredit is als een soort ontwikkelingsbank al ruim 30 jaar wereldwijd actief als de verstrekker van geld voor microkrediet ter bestrijding van armoede. Oikocredit investeert in microfinanciering, Fairtradebedrijven, midden- en kleinbedrijf en coöperaties. Jos de Wit, directeur BNG Vermogensbeheer, over beleggen in Oikocredit met een hoofdsomgarantieproduct: Een belegging in het BNG Optimaalselect Fonds met een belegging in Oikocredit levert niet alleen rendement op in termen van euro's, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden, door het stimuleren van Fairtrade en lokale initiatieven.' 'Decentrale overheden zijn bij het beleggen aan vrij strenge eisen gebonden, vastgelegd in de Wet Fido (financiering decentrale overheden). BNG Vermogensbeheer is als sectorspecialist als geen ander in staat om die eisen te vertalen naar een zeer prudent beleggingsbeleid.' 'Vanuit die maatschappelijke betrokkenheid en het thema duurzaam - dat bij gemeenten heel sterk leeft - kunnen wij met een hoofdsomgarantieproduct middelen van gemeenten alloceren aan een fonds van Oikocredit.' Bron: 8

9 Een belegging in een dergelijk product voldoet aan de Wet Fido. Het hoofdsomgarantieproduct met een belegging in Oikocredit bestaat uit twee onderdelen: Een garantiedeel. Dit groeit op de einddatum aan tot 100%. Hiermee is de hoofdsom gegarandeerd. Een risicodragende participatie in Oikocredit. Al zolang Oikocredit bestaat, worden de participaties uitgegeven en teruggenomen tegen dezelfde prijs. Ze zijn dus niet onderhevig aan koersschommelingen. Jaarlijks keert Oikocredit dividend uit. Momenteel bedraagt het dividend 1,55% van de participatie. De looptijd is gelijk aan de looptijd van het risicodragende deel (bijvoorbeeld 7 of 10 jaar). Verwacht rendement en risico s De provincie ontvangt het inlegde bedrag aan het eind van de looptijd terug (de hoofdsom is gegarandeerd). Het rendement van de participatie in Oikocredit staat niet vast. Gaat Oikocredit gedurende de looptijd niet failliet, dan ontvangt de provincie in ieder geval de waarde van de participatie in Oikocredit retour. Daar bovenop ontvangt de provincie jaarlijks dividend. Momenteel bedraagt het dividend 1,55% van de participatie. Bij gelijkblijvend dividend is het effectief financieel rendement van het hoofdsomgarantieproduct circa 2,82% per jaar. Actueel voorbeeld Oikocredit (Bron: BNG Vermogensbeheer, maart 2011) Allocatie Opbrengst BNG Zero 78,92% 100,00 % (effectief rendement 3,44%) Oikocredit risicodragende 19,33 % 19,33 % participatie Uitkeringen Oikocredit* 2,10 % Beheerfee (eenmalig) 1,75% TOTAAL 100,00% 121,43% * 1,55% * 19,33% = 0,30% per jaar over de totale investering. Looptijd 7 jaar, effectief rendement circa 2,82% per jaar. Mocht Oikocredit gedurende de looptijd onverhoopt failliet gaat, dan levert de participatie in Oikocredit (nagenoeg) niets op. In dat geval resteren alleen de gegarandeerde hoofdsom en eventueel reeds uitgekeerd dividend, en is het effectieve financiële rendement van de totale belegging ~ 0% per jaar. Het financieel rendement van ons regulier vermogensbeheer is circa 3,5%. In het slechtste geval (Oikocredit gaat failliet gedurende de looptijd, financieel rendement = 0%) is het financieel rendement van bovengenoemd product dus 3,5% lager dan het rendement van onze reguliere beleggingen. 9

10 Voorstel Het verwachte financieel rendement van een belegging via genoemd hoofdsomgarantieproduct is lager dan dat van ons reguliere vermogensbeheer. Naast het financieel rendement is echter sprake van een moreel rendement van de belegging in de vorm van het leveren van een bijdrage aan de Millenniumdoelen. We willen een deel van ons totaal belegd vermogen inzetten om dit morele rendement te realiseren. Om een begin te maken, beleggen we een bedrag van ,- in een hoofdsomgarantieproduct met belegging in Oikocredit van BNG Vermogensbeheer. Uitgaand van bovenstaand voorbeeld, participeert de provincie daarmee voor ca ,- in Oikocredit. De belegging in Oikocredit met een hoofdsomgarantieproduct wordt binnen het vermogensbeheer (beheer Nuon-middelen) uitgevoerd. Het in de Begroting 2012 pgenomen budget ( ,-) wordt toegevoegd aan het vermogen ter compensatie van de rendementsderving. Eventuele opbrengsten uit de belegging in Oikocredit zijn niet vrij inzetbaar maar worden onderdeel van het toekomstige rendement uit beleggingen. De eventuele verliezen worden ook opgevangen binnen het vermogensbeheer. Na afloop van de looptijd van het BNG/Oikocredit-product (7 jaar), wordt de ingelegde ,- terugontvangen en wordt bepaald of er opnieuw wordt geïnvesteerd in een dergelijk product. Genoemd bedrag van ,- is circa 0,2% van ons totaal belegd vermogen. Uiteindelijk willen we een substantiëler deel van ons belegd vermogen op een maatschappelijk verantwoorde wijze beheren, zodat we daarmee een bijdrage leveren aan de realisatie van de Millenniumdoelen. We werken dit de komende tijd verder uit in een aanvullende notitie. Acties We beleggen ,- (circa 0,2% van ons totaal belegd vermogen) in een hoofdsomgarantieproduct met belegging in Oikocredit van BNG Vermogensbeheer. We voegen ,- toe aan het vermogen ter compensatie van de rendementsderving. We stellen een aanvullende notitie op waarin we aangeven hoe een substantiëler deel van ons belegd vermogen op een maatschappelijk verantwoorde wijze beheerd kan worden. 10

11 4.4 Betrokkenheid Fryske Mienskip We brengen de Fryske Mienskip verder in beweging om werkelijk als Wereldburgers te handelen en zo een grotere bijdrage te leveren aan het realiseren van de Millenniumdoelen Samenwerkingsagenda rond drie thema s We zijn ervan overtuigd dat als we onze kwaliteiten en talenten inzetten voor het leveren van een bijdrage aan de mondiale problemen, dit ook volop kansen biedt voor Fryslân. Vanuit deze gedachte koppelen we onze inzet ten aanzien van de Milllenniumdoelen aan sectoren die in Fryslân sterk ontwikkeld zijn, te weten: Water(technologie) Energie Landbouw/voedsel (agro/food) Rondom de drie genoemde thema s initiëren we (gebruikmakend van bestaande clusters en netwerken) een gesprek met bedrijven, kennisinstellingen, overheden, de financiële sector, en maatschappelijke organisaties over de rol van de stakeholders binnen dit thema bij het realiseren van de Millenniumdoelen. Centraal staat de vraag welke intrinsieke motivatie de organisaties hebben voor het realiseren van een betere wereld en hoe hieraan invulling wordt gegeven. Doel is elkaar te inspireren om vanuit ieders eigen rol, mogelijkheden en verantwoordelijkheid invulling te geven aan goed Wereldburgerschap en zo bij te dragen aan de Millenniumdoelen. We beginnen daarbij niet bij nul. Er zijn in Fryslân al vele Millenniuminitiatieven genomen. Bij enkele daarvan zijn wij als provincie ook betrokken, zoals bij het project Schoon water voor Mozambique. In bovengenoemde gesprekken vormen de bestaande initiatieven wat ons betreft een goede basis en een waardevolle inspiratiebron. De gesprekken kunnen aanleiding geven tot aanvullingen op of aanpassing van bestaande initiatieven, of tot nieuwe initiatieven. TTI Wetsus overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking over de financiering van een deel van haar onderzoeksprogramma op het gebied van watertechnologie. Nieuwe technologie, die hierin wordt ontwikkeld kan een bijdrage leveren aan het realiseren van de Millleniumdoelen op het gebied van drinkwater en sanitatie. 11

12 4.4.2 Stimuleren bewustwording en handelingsperspectief We streven ernaar dat de Friese samenleving in zijn algemeenheid een grotere bijdrage levert aan het realiseren van de Millenniumdoelen. We willen daarom dat meer mensen en organisaties de Millenniumdoelen kennen, en weten hoe ze hieraan zelf kunnen bijdragen. Hiertoe werken we samen met verschillende netwerken en ondersteunen we deze netwerken waar nodig. Hierbij denken we vooralsnog in ieder geval aan: Millenniumnetwerk Fryslân (voorheen Drylts Oer De Grins). Het Millenniumnetwerk Fryslân (voorheen: Drylts Oer De Grins) zet zich in voor het vergroten van het draagvlak voor de Millenniumdoelen. Het netwerk geeft voorlichting, verbindt gelijkgestemden en stimuleert kansrijke initiatieven. Het netwerk organiseert jaarlijks het 2015 Festival en verschillende Millenniumlopen. Het gehele batig saldo van het Millenniumnetwerk gaat naar The Hunger Project: een internationaal project dat mensen stimuleert zelf hun eigen toekomst op te bouwen. The Hunger Project stond aan de wieg van de Millenniumdoelen. In het Millenniumnetwerk Fryslân is ook de voormalige stichting Millenniumbedrijven opgegaan. Global Goals Global Goals 2015 is een onderdeel van Present Promotion, het leerbedrijf van ROC Friese Poort, Friesland College en Stenden Hogeschool. Global Goals 2015 is een leerbedrijf dat zich focust op de Millenniumdoelen in Friesland. Dit leerbedrijf heeft als doel de Millenniumdoelen bekend te maken bij diverse instanties en jongeren in de hoop bewustheid te creëren. Dit wordt gerealiseerd door middel van workshops, voorlichting en deelname aan beurzen en evenementen. Ook ondersteunt Global Goals 2015 diverse projecten waarbij de Millenniumdoelen tot uiting komen Kennisuitwisseling met Friese Millenniumgemeenten Er bestaat een overleg waarin Friese Millennium Gemeenten kennis en ervaring uitwisselen. Als (toekomstige) Millennium Provincie willen we graag leren van Friese Millennium Gemeenten en hen deelgenoot maken van de ervaring die wij zelf opdoen. We nemen daarom graag deel aan het Fries overleg Millennium Gemeenten. 12

13 Acties We initiëren een dialoog met stakeholders binnen de thema s water(technologie), energie en landbouw/voedsel over de rol die deze stakeholders vanuit hun eigen rol, mogelijkheden en verantwoordelijkheid kunnen spelen bij het realiseren van de Millenniumdoelen. We sluiten aan bij het overleg Friese Millennium Gemeenten. We maken met verschillende netwerken afspraken over samenwerking en ondersteuning. 4.5 Communicatie Met onze activiteiten rondom de Millenniumdoelen en Fairtrade willen we andere partijen inspireren. We stellen daarom een communicatieplan op, waarin we aangeven op welke wijze we onze activiteiten structureel onder de aandacht brengen van deze partijen. Dat doen we allereerst door de (toekomstige) status van Fryslân als Millennium en Fairtrade Provincie actief te communiceren. Om te beginnen organiseren we in het najaar van 2012 een grootschalig Fairtrade Event om lokale bestuurders en ambtenaren, bedrijven, etc. te inspireren. Verder gaan we de Millennium- en Fairtrade-logo s in onze reguliere communicatie-uitingen gebruiken en plaatsen we een Millennium Provincie-bord bij de toegangswegen van de provincie. Verder valt te denken aan het benoemen van een ambassadeur uit de Friese samenleving voor Fryslân Millennium Provincie. Acties We stellen een communicatieplan Fryslân Millennium Provincie op, waarin we aangeven hoe we onze activiteiten structureel onder de aandacht brengen. Het organiseren van een Fairtrade Event maakt hier deel van uit. We gaan de status van Fryslân als (toekomstige) Millennium en Fairtrade Provincie actief communiceren. 13

14 5. FINANCIËN De geraamde kosten van dit plan van aanpak à ,- zijn onderdeel van de financiering van het totale Coalitieakkoord Het genoemde bedrag is opgenomen in de Begroting Bij de behandeling van de Begroting 2012 hebben Provinciale Staten aangegeven op basis van een plan van aanpak te willen besluiten over het vrijgeven van dit bedrag. We beleggen ,- (circa 0,2% van ons totaal belegd vermogen) in een hoofdsomgarantieproduct met belegging in Oikocredit van BNG Vermogensbeheer. Daarmee participeert de provincie voor ca ,- in Oikocredit. Hiertoe wordt het voor dit plan van aanpak beschikbare budget ( ,-) toegevoegd aan het vermogen. Dit ter compensatie van de rendementsderving. De inleg van ,- is gegarandeerd en vloeit op de einddatum van de looptijd van zeven jaar terug naar de provincie. Op dat moment wordt bepaald of er opnieuw wordt geïnvesteerd in een dergelijk product. De proceskosten die samenhangen met de uitvoering van dit plan van aanpak financieren we uit bestaande middelen, in hoofdzaak vanuit het budget voor het Frysk Miljeuplan , uitvoeringsspoor 3. Personele inzet vindt plaats vanuit de bestaande formatie.. 14

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Voor meer informatie over Faitrade Hoorn volgt hieronder een korte beschrijving over wat Faitrade-gemeente-Hoorn is en wil bereiken.

Voor meer informatie over Faitrade Hoorn volgt hieronder een korte beschrijving over wat Faitrade-gemeente-Hoorn is en wil bereiken. Koersopdoen en Fairtrade Tijdens de oprichting van mijn eigen onderneming Koersopdoen werd ik (vanwege mijn afstudeerrichting) door werkgroep lid R. Rote gevraagd plaats te nemen in de werkgroep Fairtrade

Nadere informatie

Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente. september 2011

Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente. september 2011 Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente september 2011 PvdA/GroenLinks heeft samen met ODS een initiatief-raadsvoorstel ingediend met als doel

Nadere informatie

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland Datum: 4 oktober 2016 Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag van de provincie Friesland voor de titel Fairtrade Provincie positief beoordeeld. De jury

Nadere informatie

Agendapunt: 9 No. 72/'11. Dokkum, 6 september 2011. ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad,

Agendapunt: 9 No. 72/'11. Dokkum, 6 september 2011. ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, Agendapunt: 9 No. 72/'11 Dokkum, 6 september 2011 ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, In de raadsvergadering van 18 juni 2009 is besloten de gemeente

Nadere informatie

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Een voorstel voor Provinciale Staten van Gelderland en de Raden van de Gelderse gemeenten 7 juli 2015 Ramon Barends http://www.psp92.nl/gelderland/ Deze

Nadere informatie

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018 HELMOND MONDIAAL Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers in de periode 2014 tot en met 2018 Helmond Mondiaal 1 Inleiding Recente besluitvorming in de raad van Helmond leidt tot een andere

Nadere informatie

Fairtrade Gemeente Weert

Fairtrade Gemeente Weert Fairtrade Gemeente Weert Hans Kreutzer, Trijnie Helfferich, Henrieke Graven 17 april 2013 Fairtrade Gemeente Fairtrade Gemeente is een eretitel die aangeeft dat de gemeente bijzonder veel aandacht heeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College V200801012 Onderwerp: Millennium gemeente Raadsvoorstel Inleiding: In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te

Nadere informatie

*RV10.0013* Documentnr.: RV10.0013. Roden, 27 januari 2010. Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente. Onderdeel programmabegroting: nee.

*RV10.0013* Documentnr.: RV10.0013. Roden, 27 januari 2010. Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente. Onderdeel programmabegroting: nee. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0013 Roden, 27 januari 2010 Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente Onderdeel programmabegroting: nee Voorstel Besluiten: - dat de gemeente Noordenveld

Nadere informatie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie 1. Inleiding In september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uitgangspunten op het gebied van millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

G e m e e n t e Z e i s t

G e m e e n t e Z e i s t RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 09RAAD0225 INITIATIEF VOORSTEL GROENLINKS ZIN IN DE TOEKOMST IN ZEIST Ronde Tafel : 23/25 juni 2009 Debat : 7 juli 2009 Raadsvergadering : Indien vrijgegeven na

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente Inhoud 1. Inleiding 2. Millenniumgemeente wat is dat? 3. Landelijke VNG-campagne 4. Wat doet de gemeente al? 5. Waarom meedoen? 6. Waarom dit raadsvoorstel? 7. Wat gaat

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

De mienskip denkt mee over de actualisatie van het Frysk Miljeuplan

De mienskip denkt mee over de actualisatie van het Frysk Miljeuplan De mienskip denkt mee over de actualisatie van het Frysk Miljeuplan Het Frysk Miljeuplan 2011-2014 wordt twee jaar verlengd en geactualiseerd aan de hand van vier onderwerpen. Op donderdag 28 augustus

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2015

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Switch, samen naar duurzaam en rechtvaardig Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. Switch

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.: 2012.04335 Onderwerp : Voorstel inzake Millenniumgemeente Programma : 1. Bestuur en dienstverlening Commissie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie Initiatiefvoorstel de raad der gemeente EDE Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2011 / 110 685552 Fractie GL/PE oktober 2011 Cie. n.v.t. betreft Raad 15-12-2011 Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

Bijlagen: - MVO referentiekader - Fairtrade Gemeente handleiding. Afhandeling. 1. Inleiding

Bijlagen: - MVO referentiekader - Fairtrade Gemeente handleiding. Afhandeling. 1. Inleiding RG nr. Datum: Indiener(s): Onderwerp: Initiatiefvoorstel: ChristenUnie PAS SP PvdA Millenniumdoelstellingen De indieners stellen voor: - dat de gemeente Steenwijkerland zich actiever inzet om bij te dragen

Nadere informatie

Haren Fairtrade Gemeente

Haren Fairtrade Gemeente Pagina 1 Verantwoordelijkheid Wereldwinkel Ineke Wielinga Projectgroep Wereldwinkel Adèle Dummer gemeente Haren Hinke de Boer Petronel Rietema Zernike College Martine Slager Kerkelijke gemeenschap Marco

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Dit concrete project is gevonden in het ondersteunen van natuur- en milieuprojecten in de gemeente Bamenda in Kameroen.

Dit concrete project is gevonden in het ondersteunen van natuur- en milieuprojecten in de gemeente Bamenda in Kameroen. Raadsvoorstel: 2015-1530 Onderwerp: millenniumgemeente en internationale samenwerking Datum: 24 februari 2016 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk Raadsbijeenkomst: 11 februari 2016 Raadsvergadering: 3 maart

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Werkplan Millenniumdoelen comité Gemeente Langedijk

Werkplan Millenniumdoelen comité Gemeente Langedijk Werkplan Millenniumdoelen comité Gemeente Langedijk Inleiding De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de gemeente Langedijk toegevoegd aan de lijst Millennium Gemeenten. Langedijk is daarmee

Nadere informatie

Praat mee over de nieuwe Millennium doelen!

Praat mee over de nieuwe Millennium doelen! Praat mee over de nieuwe Millennium doelen! Millennium Gemeente Langedijk 9 november 2015 Programma Presentatie Workshop Toelichten resultaten uit de workshop Borrel en napraten Inleiding In 1999 stelt

Nadere informatie

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken.

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken. D66 Uitgeest Aan de raadsleden van Uitgeest Betreft: Uitgeest, een Millennium Gemeente midden in de wereld Bijlage: initiatiefvoorstel Millennium Gemeente Uitgeest, 26 augustus 2010 Geachte collega raadsleden,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN MEERSSEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BELEIDSPLAN MEERSSEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BELEIDSPLAN MEERSSEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2016-2018 Ondersteuning bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG Sustainable Development Goals/Global Goals) Millenniumgemeente: Armoede

Nadere informatie

Gemeentelijke Werkgroep Fairtrade

Gemeentelijke Werkgroep Fairtrade Gemeentelijke Werkgroep Fairtrade Keurmerken Sinds 2010 Fairtrade Gemeente Dronten Sinds 2016 zichtbaar bij de ingangswegen Doelstelling 7-Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu 8-Er is meer eerlijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6043 Inboeknummer 14bst01553 Beslisdatum B&W 21 oktober 2014 Dossiernummer 14.43.151 Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente

Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente 2008-2015 1. De Millenniumdoelen In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de als belangrijkst benoemde wereldproblemen

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente

Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie

Nadere informatie

2008-318. Van klimaatneutraliteit naar millenniumdoelstelling

2008-318. Van klimaatneutraliteit naar millenniumdoelstelling 2008-318 Van klimaatneutraliteit naar millenniumdoelstelling Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 2 april 2008 - provinciale staten op 23 april 2008 - fatale beslisdatum: n.v.t.

Nadere informatie

16 November 2011 LANGEDIJK FTG?! Martha Klein, FairBusiness

16 November 2011 LANGEDIJK FTG?! Martha Klein, FairBusiness 16 November 2011 LANGEDIJK FTG?! Martha Klein, FairBusiness FAIRTRADE? FAIRTRADE bevordert het volgen van sociale en milieuregels bij internationale handel Handel met respect voor mens en milieu. ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Inleiding. Waarom deze handleiding? Waarom een titel?

Inleiding. Waarom deze handleiding? Waarom een titel? Inleiding De Fairtrade Gemeente campagne groeit door het enthousiasme en de inzet van werkgroepen in heel Nederland. In de gemeenten die de titel Fairtrade Gemeente hebben of hiernaar streven, zijn werkgroepen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Datum Agendapunt Nummer. 9 november R11S007

Datum Agendapunt Nummer. 9 november R11S007 Datum Agendapunt Nummer 9 november 2010 12 R11S007 Onderwerp Duurzaamheidsprogramma Zeewolde Raadsvoorstel Beoogd effect Met het duurzaamheidsprogramma Zeewolde wordt een overkoepelend kader geschetst

Nadere informatie

Millenniumnotitie. Gemeente Drechterland

Millenniumnotitie. Gemeente Drechterland Millenniumnotitie Gemeente Drechterland In 2015 willen de Verenigde Naties de volgende zogenoemde Millenniumdoelen gerealiseerd hebben: 1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen 2. Alle jongens en

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Schiermonnikoog, december 2014 Werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog e-mail: Fairtrade.Schiermonnikoog@gmail.com Projectplan Fairtrade gemeente Schiermonnikoog

Nadere informatie

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu!

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013 morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente (SOM) Ommen, juni 2012 1 0 inleiding Voor u ligt een uitwerkingsplan van de Stichting Millenniumgemeente

Nadere informatie

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking, elk jaar voorzien in de begroting van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan initiatieven,

Nadere informatie

Naar een fairtradegemeente in Drechterland. (Notitie Fairtrade Gemeente Drechterland)

Naar een fairtradegemeente in Drechterland. (Notitie Fairtrade Gemeente Drechterland) Naar een fairtradegemeente in Drechterland (Notitie Fairtrade Gemeente Drechterland) Millenniumplatform Drechterland 26 mei 2010 1 Inleiding Al langer is de gemeente Drechterland actief op het terrein

Nadere informatie

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr:

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 11-11-2005 FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 20-09-2005 Nr: STA0503148/22 Onderwerp: Begroting 2006 met de meerjarenraming

Nadere informatie

Er zijn twee geldprijzen voorzien van elk 21.200 euro. Deze worden verdeeld tussen één NGO en één vierde pijler organisatie.

Er zijn twee geldprijzen voorzien van elk 21.200 euro. Deze worden verdeeld tussen één NGO en één vierde pijler organisatie. Wedstrijdreglement Mechelen Mondiaal duurzaamheid 2016-2017 ART 1. DOELSTELLING VAN DIT WEDSTRIJDREGLEMENT De stad Mechelen wil met haar beleid internationale samenwerking solidair zijn met het Zuiden.

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Stichting Day for Change

Stichting Day for Change Day for Change Microfinanciering 'Microkrediet is geen panacee voor alles, er is veel meer nodig. Maar de gedachte die er aan ten grondslag ligt - niet geven maar lenen - moeten we veel breder verspreiden.

Nadere informatie

VIMG 13 NOV 2015 (070)

VIMG 13 NOV 2015 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 13 NOV 2015 VIMG Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum VNG activiteiten

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

Stichting Ommen Millenniumgemeente activiteitenplan 2012-2013. morgen is nu!

Stichting Ommen Millenniumgemeente activiteitenplan 2012-2013. morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente activiteitenplan 2012-2013 morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente (SOM) Ommen, juni 2012 1 inleiding Veel woorden zijn er geschreven over het zijn van een Millenniumgemeente.

Nadere informatie

Informatiepakket bij de Tijdcapsule. VNG International

Informatiepakket bij de Tijdcapsule. VNG International Den Haag, Inhoudsopgave 02 Inhoudsopgave 1 Aanleiding voor de Tijdcapsule 3 2 Oproep Minister Ploumen en VNG Voorzitter Van Zanen _ 4 3 Tijdcapsule, hoe gaat het in zijn werk? 5 4 Instructie voor de foto

Nadere informatie

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma en -thema Betreft 15 december 2009 SBC/2009/246437 Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Nadere informatie

mondiaal bewuste Helmonders

mondiaal bewuste Helmonders in Helmond 2016-2018 Inleiding Wat is HelMondiaal Positie HelMondiaal Doelstellingen mondiale bewustwording Plannen Inleiding Bewustwording is een van de pijlers van beleid van de raadscommissie Internationale

Nadere informatie

Informatiepakket bij de Tijdcapsule. VNG International

Informatiepakket bij de Tijdcapsule. VNG International Den Haag, Inhoudsopgave 02 Inhoudsopgave 1 Aanleiding voor de Tijdcapsule 3 2 Oproep Minister Ploumen en VNG Voorzitter Van Zanen _ 4 3 Tijdcapsule, hoe gaat het in zijn werk? 5 4 Instructie voor de foto

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4

Aan de raad AGENDAPUNT 4 Aan de raad AGENDAPUNT 4 ONGEWIJZIGD VASTGESTELD 5 JUNI 2008 Doetinchem millenniumgemeente 1. Inleiding In april 2007 lanceerde de VNG de campagne Millenniumgemeente. Met deze campagne wordt beoogd een

Nadere informatie

Teylingen Fairtrade gemeente gemeente TEYLINGEN

Teylingen Fairtrade gemeente gemeente TEYLINGEN BURGERINITIATIEF (Gemeenteraad) Registratienummer 144966 Teylingen Fairtrade gemeente gemeente TEYLINGEN van (indiener) Aan Bart de Jong, namens Rembrandtlaan 46, 2172 DE Sassenheim Telefoonnummer 0252

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0081 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0081 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0824 Naam programma +onderdeel: Mondiale Bewustwording Onderwerp: Leiden Millenniumgemeente Aanleiding:

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Steunfonds. Familie van der Linden

Jaarrekening 2013. Stichting Steunfonds. Familie van der Linden Jaarrekening 2013 van de Stichting Steunfonds Familie van der Linden Inhoudsopgave bladzij 1. Waarderingsgrondslagen 1 2. Balans 2 3. Staat van baten en lasten 3 4. Toelichting balans 4 5. Toelichting

Nadere informatie

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan ! STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Strategie Doel en Visie Winstoogmerk 3. Beleid Uitbouw scholenproject Verduurzaming toekomst Verwerving en beheer van

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

In actie voor duurzaamheid!

In actie voor duurzaamheid! In actie voor duurzaamheid! Ontwerp Actieplan Duurzaamheid Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 5 februari 2008 1 Inleiding Duurzaamheid: een verantwoordelijkheid van iedereen Duurzaamheid

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit. besluiten:

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit. besluiten: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 11-11-2003 belast met Nr: FEZ-076 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 21-10-2003 Nr: STA035241/13 Onderwerp: Begroting 2004 met de meerjarenraming

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp: Deelname Coalitie Biodiversiteit 2010

Collegevoorstel. Onderwerp: Deelname Coalitie Biodiversiteit 2010 College V20100275 Onderwerp: Deelname Coalitie Biodiversiteit 2010 Collegevoorstel Inleiding: Het jaar 2010 is uitgeroepen tot het Jaar van de Biodiversiteit. Om in 2010 de communicatieactiviteiten hieromtrent

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) April 2012 Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wet- en regelgeving...3 2. Financiële middelen...3 2.1 Algemeen...3 2.2 Schulden en reserves...4

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Ven, D.S.M. van de (Desire?) Kenmerk 16.500973. Vergaderdatum 24 maart 2016. Utrecht Global Goals City

Voorstel aan de raad. Ven, D.S.M. van de (Desire?) Kenmerk 16.500973. Vergaderdatum 24 maart 2016. Utrecht Global Goals City Voorstel aan de raad Opgesteld door Bestuurs-en Concernstaf Ven, D.S.M. van de (Desire?) Kenmerk 16.500973 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 24 maart 2016 Geheim Nee Utrecht Global Goals

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

#iv. Oikocredit INVESTEREN IN MENSEN 2 9 0^,200! GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN INr- ^N. Routing: Afd, Opbergen

#iv. Oikocredit INVESTEREN IN MENSEN 2 9 0^,200! GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN INr- ^N. Routing: Afd, Opbergen GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN INr- ^N Afd, 2 9 0^,200! #iv Routing: Opbergen Oikocredit INVESTEREN IN MENSEN Aan de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN Afschrift

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Treasury Statuut. 23 september Nazorgfonds

Treasury Statuut. 23 september Nazorgfonds Treasury Statuut 23 september 2010 Inhoudsopgave Achtergrond Kaders van het Treasury Statuut Positie PS Vragen uit commissies/provinciale Staten - Mandaat van PS aan GS - Treasury Jaarplan en Jaarverslag

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TEN BOER MILLENNIUMGEMEENTE januari 2010

PLAN VAN AANPAK TEN BOER MILLENNIUMGEMEENTE januari 2010 PLAN VAN AANPAK TEN BOER MILLENNIUMGEMEENTE januari 2010 Inleiding De raad heeft in oktober 2007 ingestemd met het voorstel (via een motie) om Ten Boer te laten aansluiten bij de Millenniumcampagne en

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp Samenvoegen Leefbaarheidsbudget en Bewonersondersteuningsbudget - Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget

Collegebesluit. Onderwerp Samenvoegen Leefbaarheidsbudget en Bewonersondersteuningsbudget - Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget Collegebesluit Onderwerp Samenvoegen Leefbaarheidsbudget en Bewonersondersteuningsbudget - Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget Nummer 2017/523728 Portefeuillehouder Spijk, J.K.N. van Programma/beleidsveld

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

Gemeente Harlingen op weg naar de titel Fairtrade gemeente

Gemeente Harlingen op weg naar de titel Fairtrade gemeente Gemeente Harlingen op weg naar de titel Fairtrade gemeente Harlingen, november 2016 1. Inleiding De gemeenteraad van de gemeente Harlingen heeft in zijn vergadering van 25 mei 2016 een motie aangenomen,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken 1. Aanleiding In december 2015 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Emmen, Zonneakkers vastgesteld. In de structuurvisie zijn

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie