DEEL Inleiding De CJG partners & privacy Uitgangspunten CJG Zeewolde Doel van deze handleiding...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 1...3. 1. Inleiding...3. 2. De CJG partners & privacy...3. 3. Uitgangspunten CJG Zeewolde...3. 4. Doel van deze handleiding..."

Transcriptie

1 Handleiding privacy

2 Inhoudsopgave DEEL Inleiding De CJG partners & privacy Uitgangspunten CJG Zeewolde Doel van deze handleiding De CJG partners & klachtenregeling Privacy: begrippenkader en wet- en regelgeving Privacy & netwerken Dossier Geraadpleegde literatuur & websites...6 DEEL CJG netwerken in Zeewolde...7 DEEL Richtlijnen privacy in netwerken in Zeewolde...9 Handleiding privacy CJG Zeewolde november

3 Handleiding privacy in het CJG Zeewolde DEEL 1 1. Inleiding De omgang met persoonlijke gegevens van ouders/kinderen is voor professionals vaak lastig. Want de wettelijke regels hierover beperken de vrije uitwisseling van persoonlijke gegevens. Dat is ook precies de bedoeling. Een ouder/kind moet er van op aan kunnen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met wat hij/zij aan een professional vertelt en dat er in principe niets buiten hem/haar om gebeurt. Dat werkt drempelverlagend: ouders/kinderen zullen eerder om hulp vragen en ook eerder bereid zijn hun zorgen open op tafel te leggen als ze kunnen rekenen op geheimhouding en er op mogen vertrouwen dat de professionals niets buiten hem/haar om doen. In die zin is een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens een voorwaarde voor een toegankelijke hulpverlening. Vertrouwelijkheid en openheid naar ouders/kinderen vormen dus belangrijke aspecten van de beroepshouding. Maar soms is het voor effectieve hulpverlening noodzakelijk dat professionals persoonlijke gegevens aan elkaar uitwisselen omdat alleen op die manier goede hulp kan worden geboden. 2. De CJG partners & privacy Het CJG Zeewolde is een netwerkorganisatie. Er wordt samengewerkt door uitvoerende partijen zoals de GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst), Icare, MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland), BJZ (Bureau JeugdZorg) en signalerende partijen zoals de kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs. Iedere partner is gebonden aan het privacyreglement van de eigen instelling. De eigen instelling is gebonden aan eventuele melding aan het College Bescherming Persoonsgegevens. 3. Uitgangspunten CJG Zeewolde Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom is het een voorwaarde dat gesignaleerde zorgen bij een kind worden besproken met ouders en/of kind (afhankelijk van de leeftijd). De stand van zaken wordt regelmatig teruggekoppeld aan ouders en kind conform afspraken. Voor de privacy is het volgende uitgangspunt van belang: De uitvoering van het beleid is dicht bij kind en ouders geregeld en de toegang tot de voorzieningen is laagdrempelig. Dit betekent dat we eerst gebruik maken van de eigen kracht en het netwerk van het gezin en het kind. In tweede instantie kan kortdurende professionele hulp worden ingezet. 4. Doel van deze handleiding Deze handleiding geeft praktische informatie over de omgang met persoonlijke gegevens van jeugdige cliënten. De informatie in deze handleiding is beperkt tot de algemene regels. Voor meer (specifiekere) informatie kunt u terecht bij Jennita van den Berg, beleidsmedewerker Welzijn gemeente Zeewolde ; Deze handleiding wordt gepubliceerd op 5. De CJG partners & klachtenregeling Ouders die menen dat een medewerker van het CJG onzorgvuldig is omgegaan met de gegevens van hun kind kunnen gebruik maken van de klachtenprocedure van de betreffende organisatie. Handleiding privacy CJG Zeewolde november

4 Als het gaat om het functioneren van het CJG (geen klachten op het gebied van privacy) kunnen ouders een klacht indienen bij het college van burgemeester&wethouders. Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij Jennita van den Berg 6. Privacy: begrippenkader en wet- en regelgeving - Persoonlijke gegevens: alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot een bepaalde persoon, bijvoorbeeld naam, adres, aantekeningen over een intakegesprek, over verleende zorg, of over de schoolopleiding. - Ouders/kinderen: de jeugdige, zijn (stief)ouders of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden - Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP): de WBP geeft algemene regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Extra zorgvuldigheid vraagt de wet bij de omgang met bijzondere persoonlijke gegevens zoals medische gegevens en strafrechtelijke gegevens. - Wet op de jeugdzorg: binnen de jeugdzorg geldt voor de meeste professionals niet alleen het algemene kader van de WBP maar ook, en op de eerste plaats, de regels over persoonlijke gegevens en geheimhouding uit de Wet op de jeugdzorg - Wet geneeskundige behandelovereenkomst: medische hulpverleners, zoals de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige, zijn op de eerste plaats gebonden aan de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. - Meldcode kindermishandeling: beschrijft hoe beroepskrachten horen te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. De meldcode biedt houvast bij de stappen die de professional kan zetten, zoals bijvoorbeeld het voorleggen van zijn zorgen aan de ouders. Of hoe hij om moet gaan met dossiervorming en het uitwisselen van gegevens. Daarnaast geeft de meldcode richtlijnen voor het vragen van advies aan en het doen van een melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). - Wet Publieke Gezondheid (WPG): regelt o.a. de digitaliseringsplicht voor de jeugdgezondheidszorg. 7. Privacy & netwerken Professionals nemen regelmatig deel aan netwerken met professionals van buiten de eigen organisaties, zoals zorgteams, zorgadviesteams enz. De randvoorwaarden en spelregels die hieronder worden genoemd staan niet letterlijk in de wet. Wel kunnen ze worden afgeleid uit de regels die de wet geeft voor omgang met persoonlijke gegevens. 7a. Randvoorwaarden: 1. Vaststellen doel van het netwerk 2. Duidelijkheid over de status van het netwerk 3. Openheid en aanspreekbaarheid van het netwerk 4. Klachtenregeling 7b. Spelregels voor het uitwisselen van persoonlijke gegevens: Voor een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens binnen het netwerk gelden een aantal regels. Deze regels gelden ook voor casuïstiekbesprekingen waarbij het noodzakelijk is dat ook persoonlijke gegevens worden uitgewisseld. 1. Er worden alleen persoonlijke gegevens uitgewisseld als het doel van de bespreking niet kan worden bereikt door een anonieme casusbespreking. 2. Het netwerk heeft tot doel het belang te behartigen van het kind dat besproken wordt. 3. De professional die het kind aanmeldt voor het netwerk heeft een directe (behandel)relatie met het kind. 4. De casuïstiek van het kind wordt alleen ingebracht als ouders daarvoor schriftelijke toestemming hebben gegeven aan de professional die de situatie van hun kind wil bespreken. Hebben ouders geen toestemming/instemming gegeven dan wordt de casuïstiek van het kind alleen Handleiding privacy CJG Zeewolde november

5 ingebracht als er sprake is van een overmachtsituatie/vermoeden van onveiligheid voor het kind (zie hoofdstuk 12: richtlijnen privacy in netwerken in Zeewolde, toestemming ouders). - Een professional die casuïstiek van het kind inbrengt geeft aan het begin van de bespreking aan of hij toestemming van ouders heeft. Is er geen toestemming, dan legt de professional de overige deelnemers uit waarom hij meent dat er sprake is van een overmachtsituatie waarin het kind, ondanks het ontbreken van toestemming toch besproken moet worden. - De persoonlijke gegevens die door de professionals worden verstrekt zijn noodzakelijk voor het dienen van het belang van het kind en worden alleen verstrekt aan die professionals van het overleg die deze gegevens nodig hebben voor hun taakuitoefening. - Iedere bespreking wordt afgesloten met afspraken over acties of vervolgstappen die naar aanleiding van de bespreking zullen worden ondernomen (handelingsplan). afspraken over de communicatie met ouders. - Bij het maken van afspraken behoudt iedere professional zijn eigen professionele verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorg. - De professionals die deelnemen aan het netwerk gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die in het netwerk worden verstrekt. Zij verstrekken deze gegevens alleen aan andere professionals van buiten het netwerk als daarover in het netwerk en met ouders afspraken zijn/worden gemaakt. In dat geval worden alleen die gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor het dienen van het belang van het kind. 5. Verslagen van besprekingen in het netwerk beperken zich tot de afspraken die naar aanleiding van de bespreking zijn gemaakt. Deze verslagen maken deel uit van het dossier dat de verschillende professionals die aan het netwerk deelnemen over het kind hebben aangelegd. - Let op: Ouders hebben recht op inzage in het verslag en dossier. 8. Dossier De jeugdgezondheidszorg (GGD en Icare) moet vanuit haar wettelijke taak de ontwikkeling van kinderen volgen. Zij registreert dit in het kinddossier. In de loop van 2010 wordt het papieren kinddossier vervangen door het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. Ook de instelling (b.v. school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal) zorgt voor systematische signalering. De instelling registreert deze gegevens in het leerlingdossier, peuter volgsysteem of het dossier van het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. De gegevens in het dossier zijn - Niet bovenmatig - Toereikend - Ter zake dienend - Juist en nauwkeurig - Objectief Toegang tot het dossier - Bevoegde professionals hebben toegang tot het dossier van de eigen instelling en/of discipline. Bevoegde professionals zijn degenen die noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van één kind, één gezin, één plan. Inzage in het dossier - Ouders (met gezag) en/of kind hebben recht op inzage in het dossier. - Ouders (met gezag) en/of kind hebben recht op correctie en verwijdering van zijn/haar gegevens als de gegevens feitelijk onjuist zijn voor het doel of de doeleinden niet toereikend of ter zake dienend zijn, of Handleiding privacy CJG Zeewolde november

6 op andere wijze in strijd met de wet worden verwerkt. - Ouders (met gezag) kunnen voor inzage van het dossier een afspraak maken met de betreffende organisatie. - Ouders kunnen worden gevraagd om bewijs te overleggen waaruit blijkt dat zij gezag hebben over het kind. - Ouders zonder gezag hebben recht op informatie, niet recht op inzage. Bewaartermijn - De wettelijke bewaartermijn van de betreffende organisatie is van toepassing. 9. Het gebruik van heeft binnen organisaties een grote vlucht genomen. Naast de evidente voordelen voor professionals zoals productiviteit, bereikbaarheid en snelheid heeft ook de negatieve kanten. Gebruiksregels zijn: Beschrijf de feiten in de op dezelfde manier als op papier. Anonimiseer de cliëntgegevens wanneer ouders (nog) niet op de hoogte zijn. De organisaties beschikken over voldoende beveiliging. Check na het schrijven van de het adres van de geadresseerde. Voeg de toe aan het dossier. Ouders en/of kind hebben recht op inzage in de (s) (zie hoofdstuk 8: Dossier: Inzage dossier). 10. Geraadpleegde literatuur&websites Omgaan met cliëntgegevens in de jeugdzorg Privacy op scholen en in multidisciplinaire zorgteams Handreiking verwerking persoonsgegevens in Zorg- en adviesteams -IKZ-producten nr. 6 ( 2008 Nederlands Jeugdinstituut Onderwijs & Jeugdzorg / LCOJ/NJi Onderwijs & Jeugdzorg / LCOJ) Handleiding privacy CJG Zeewolde november

7 DEEL CJG netwerken in Zeewolde CJG netwerken in Zeewolde Netwerk Deelnemers netwerk Organisator Doel netwerk Zorgniveau* CJG Kernteam 0 18 jaar ZAT Zorgadviesteam 4 12 jaar zorgcoördinator+ medewerker BJZ algemeen maatschappelijk werker schoolmaatschappelijk werker Mogelijke deelnemers: IB er gedragskundige zorgcoördinator+ schoolmaatschappelijk werker leerplicht ambtenaar andere deskundigen per casus te bepalen zorgcoördinator+ één kind, één gezin, één plan = integraal handelingsplan t.b.v. medische en/of sociale zorg IB er Integraal handelingsgericht plan Toewijzen casemanagement 3 4 WSNS 4 12 jaar coördinator van WSNS basisscholen coördinator WSNS één kind, één gezin, één plan = integraal handelingsplan t.b.v. onderwijs zorg 3&4 Weer Samen Naar School Weer Samen Naar School Opmerking: De structuur wordt in 2010 doorontwikkeld in het kader van aansluiting passend onderwijs- CJG. ZAT jaar Zorg Advies Team Mogelijke deelnemers: zorgcoördinator school leerplichtambtenaar zorgcoördinator 12+ BJZ jeugdagent jeugdarts (12 19 jaar*) Orthopedagoog Rebound zorgcoördinator van de school één kind, één gezin, één plan = integraal handelingsplan t.b.v. medische en/of sociale zorg Opmerking: GGD levert tot nu toe JGZ tot 19 jaar. De expertise van jaar is in ontwikkeling. 3&4 Handleiding privacy CJG Zeewolde november

8 CJG netwerken in Zeewolde Netwerk Deelnemers netwerk Organisator Doel netwerk Zorgniveau* andere deskundigen per casus te bepalen Casuïstiek bespreking/ ronde tafel bespreking Steunpunt huiselijk geweld Vangnet & advies Mogelijke deelnemers: leerplicht / RMC ambtenaar spilfunctionaris VO + BJZ jeugdagent Zorg coördinator 12- en 12+ Zorg coördinatoren VO scholen Herstart Jongerenwerker Schoolmaatschappelijk werk 12- Maatschappelijk werk AMK BJZ MDF andere deskundigen per casus te bepalen (jeugd)agent MDF zorgcoördinator12- en 12+ Mogelijke deelnemers: sociaal verpleegkundige GGD medewerker Kwintes Wmo-consulent gemeente Zeewolde medewerker Zorgmaatwerk medewerker MEE IJsseloevers MDF medewerker GGZ de Meerkanten medewerker Tactus medewerker Triade-Flevoland 12 + overleg leerplicht/ RMC ambtenaar jeugdagent zorgcoördinator 12+ MDF/gezinscoach Pitstop/Chu Shin BJZ, afdeling Toegang Reclassering BJZ Nieuw Veldzicht Leerplichtambtenaar wisselend MDF sociaal verpleegkundige GGD Zorgcoördinator 12+ één kind, één gezin, één plan = integraal handelingsplan t.b.v. onderwijs en/of medische en/of sociale zorg integraal handelingsplan nav zorgmeldingen één kind, één gezin, één plan = integraal handelingsplan t.b.v. sociale zorg Bestrijden van overlast door groepen in de openbare ruimte integraal handelingsplan t.b.v. onderwijs/dagbesteding en/of medische en/of sociale zorg 4 3&4 3&4 3&4 Handleiding privacy CJG Zeewolde november

9 CJG netwerken in Zeewolde Netwerk Deelnemers netwerk Organisator Doel netwerk Zorgniveau* Straathoekwerker Leger des heils, woontrainingscentrum Zeewolde LSG- Rentray Nieuw Veldzicht * Er wordt gewerkt met zorgniveaus 0 t/m 5. Zorgniveau 0 t/m 2: enkelvoudige problematiek; Zorgniveau 3: meervoudige problematiek; Zorgniveau 4: complexe problematiek; Zorgniveau 5: de problematiek is niet opgelost in de voorgaande zorgniveaus. Handleiding privacy CJG Zeewolde november

10 DEEL 3 Richtlijnen privacy in netwerken in Zeewolde Richtlijnen privacy in netwerken in Zeewolde Situatie toestemming ouders/verzorgers Welke gegevens mogen worden gedeeld Dossier signalerende instelling Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg Situatie A: De wenselijke praktijksituatie Ouders geven toestemming : Voor het verstrekken en uitwisselen van informatie met bij naam beschreven externe partijen Ouders bekrachtigen dit met plaatsen van hun handtekening Alle relevante informatie: van kind en signalerende instelling: personalia instellingsgegevens (b.v. school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal) aanleiding aanmelding, geboden zorg door instelling, gegevens over voortgang en evaluatie uit de dossiers van de overlegdeelnemers: afgesloten contacten actuele contacten, relevante informatie in relatie tot de aanmeldvraag handelingsplannen over voortgang&evaluatie Resultaat overleg: overleg ouders integraal handelingsplan Informatie over vervolgacties wordt opgenomen Vermeld daarbij altijd de bron van de informatie Vermeld feiten Ouders hebben inzage recht Informatie over vervolgacties wordt opgenomen Vermeld daarbij altijd de bron van de informatie Vermeld feiten Ouders hebben inzage recht Tip: Toets steeds je handelen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Denk daarbij aan de principes van proportionaliteit, transparantie en ondubbelzinnige toestemming. Situatie B: De bijna wenselijke praktijksituatie Ouders hebben na het Zgn. buitenkantinformatie : Informatie over vervolgacties Informatie over vervolgacties Handleiding privacy CJG Zeewolde november

11 Richtlijnen privacy in netwerken in Zeewolde Situatie toestemming ouders/verzorgers Welke gegevens mogen worden gedeeld Dossier signalerende instelling Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (schriftelijk) informeren geen bezwaar (instemming) beperkte persoonsgegevens van het kind (naam e.d.) is bekend (geweest) bij (externe) partij en hoe lang Resultaat overleg: overleg ouders integraal handelingsplan wordt opgenomen Vermeld feiten Ouders hebben inzage recht wordt opgenomen Vermeld feiten Ouders hebben inzage recht Tip: Toets steeds je handelen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Denk daarbij aan de principes van proportionaliteit, transparantie en ondubbelzinnige toestemming. Situatie C: De niet wenselijke praktijksituatie Ouders geven geen toestemming Anonieme bespreking; het kind mag niet herkenbaar zijn, dus: geen uitwisseling van persoonsgegevens (naam e.d.) geen uitwisseling van andere tot het kind herleidbare informatie bespreking is éénmalig bespreking dient ter ondersteuning van de inbrenger Resultaat overleg: gesprek ouders inbrenger gaat met ouders in gesprek over de zorgen die er zijn over hun kind(eren) en probeert toestemming/instemming voor inbreng problematiek in netwerkoverleg Informatie kan niet worden opgenomen omdat de casus anoniem is besproken Geadviseerde vervolgacties zijn algemeen Men maakt werkaantekeningen voor eigen gebruik Tip: Toets steeds je handelen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Denk daarbij aan de principes van proportionaliteit, transparantie en ondubbelzinnige toestemming. Situatie D: De ongewenste praktijksituatie Informatie kan niet worden opgenomen omdat de casus anoniem is besproken Geadviseerde vervolgacties zijn algemeen Men maakt werkaantekeningen voor eigen gebruik Uitzonderingssituatie Bij - vermoedens van - bedreiging van de persoonlijke levenssfeer* én bij zorgen dat toestemming regelen de situatie kan compliceren of Alle relevante informatie: van kind en signalerende instelling: personalia instellingsgegevens (b.v. school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal) aanleiding aanmelding, geboden zorg door instelling, Informatie over de geadviseerde vervolgacties wordt niet opgenomen Men kan wel werkaantekeningen voor eigen gebruik Informatie over de geadviseerde vervolgacties wordt niet opgenomen Men kan wel werkaantekeningen voor eigen gebruik Handleiding privacy CJG Zeewolde november

12 Richtlijnen privacy in netwerken in Zeewolde Situatie toestemming ouders/verzorgers Welke gegevens mogen worden gedeeld Dossier signalerende instelling Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg de ernst vergroten * bedreiging van de persoonlijke levenssfeer: lichamelijk geweld, lichamelijke verwaarlozing, psychische verwaarlozing, emotionele verwaarlozing, psychische mishandeling, emotionele mishandeling, seksueel misbruik. gegevens over voortgang en evaluatie uit de dossiers van de overlegdeelnemers: afgesloten contacten actuele contacten, relevante informatie in relatie tot de aanmeldvraag, handelingsplannen over voortgang&evaluatie vervolgtraject AMK, BJZ, Raad voor de Kinderbescherming Resultaat overleg: gesprek met ouders regulier melding AMK of melding AMK met verzoek om crisisinterventie of procescoördinatie of doorzettingsmacht maken Dossier: AMK/BJZ/Raad maken Dossier: AMK/BJZ/Raad Tip: Toets steeds je handelen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Denk daarbij aan de principes van proportionaliteit, transparantie en ondubbelzinnige toestemming. Situatie E CRISIS Een crisis is een situatie waarin snel/onmiddellijk hulp nodig is. Bureau Jeugdzorg kan deze hulp organiseren of zelf bieden. Alle relevante CRISISinformatie: van kind en signalerende instelling: personalia instellingsgegevens (b.v. school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal) aanleiding aanmelding, geboden zorg door instelling, gegevens over voortgang en evaluatie uit de dossiers van de overlegdeelnemers: afgesloten contacten actuele contacten, relevante informatie in relatie tot de aanmeldvraag, handelingsplannen Informatie over de geadviseerde vervolgacties wordt niet opgenomen Men kan wel werkaantekeningen voor eigen gebruik maken Informatie over de geadviseerde vervolgacties wordt niet opgenomen Men kan wel werkaantekeningen voor eigen gebruik maken Handleiding privacy CJG Zeewolde november

13 Richtlijnen privacy in netwerken in Zeewolde Situatie toestemming ouders/verzorgers Welke gegevens mogen worden gedeeld Dossier signalerende instelling Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg Voor crisissituaties is het Bureau Jeugdzorg 7 dagen per week, 24 uur per dag over voortgang&evaluatie vervolgtraject AMK, BJZ, Raad voor de Kinderbescherming Resultaat overleg: Dossier: Dossier: beschikbaar. bellen met de bureaudienst van BJZ te Lelystad met verzoek om onmiddellijke actie Telefoon: AMK/BJZ/Raad AMK/BJZ/Raad Tip: Toets steeds je handelen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Denk daarbij aan de principes van proportionaliteit, transparantie en ondubbelzinnige toestemming. Handleiding privacy CJG Zeewolde november

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Inleiding Ten behoeve van multidisciplinair casusoverleg zijn er spelregels nodig. Uitgangspunten zijn: - Iedere discipline/organisatie

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Kindbespreking 0-4 Kinderopvang (stand-alone) Brondocument, maart 2016

Kindbespreking 0-4 Kinderopvang (stand-alone) Brondocument, maart 2016 Kindbespreking 0-4 Kinderopvang (stand-alone) Brondocument, maart 2016 Inleiding De kindbesprekingen 0-4 van de kinderopvang (standalone) zijn volop in ontwikkeling en vormen een belangrijk onderdeel van

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

Praktijkwijzer Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen

Praktijkwijzer Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen Praktijkwijzer Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen In het voorliggende Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen worden beknopt de regels en afspraken zoals die binnen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Overwegende dat de Stichting Het Rijnlands Lyceum verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE

HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE Inleiding In dit privacyreglement worden regels gegeven voor een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van SOVEE. In het reglement wordt geregeld:

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch Basisschool de Bukehof, Oudenbosch 2015-2016 0 Het bevoegd gezag van basisschool de Bukehof Overwegende dat de school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar leerlingen

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

Digitale leerlingdossiers en omgaan met privacy/de Wbp. Waar moet ik rekening mee houden?

Digitale leerlingdossiers en omgaan met privacy/de Wbp. Waar moet ik rekening mee houden? Digitale leerlingdossiers en omgaan met privacy/de Wbp. Waar moet ik rekening mee houden? De Wbp De wet bepaalt wat wel en wat niet mag worden geregistreerd etc.: de wet biedt dus houvast; In complexe

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 Privacyreglement Peuterspeelzaal Lotje vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 1. Inleiding Peuterspeelzaal Lotje gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten en peuterspeelzaalleidsters(beroepskrachten

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam 2011/12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam Inhoudsopgave Protocol meldcode... 3 1. De meldcode... 4 1.1. Waarom een meldcode?... 4 1.2

Nadere informatie

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

secundaire preventie kindermishandeling

secundaire preventie kindermishandeling Bijlage 2 Meldcodes van VWS/NIZW 1 en KNMG De samenvattingen van de meldcode kindermishandeling van VWS/NIZW en van de KNMG zijn beide in deze bijlage afgedrukt. In beide meldcodes worden de stappen van

Nadere informatie

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser PRIVACYPROTOCOL 1. Inleiding Het jongerenwerk beweegt en verandert. We zijn actief binnen het sociaal domein en werken met verschillende partijen samen. Onze samenwerkingspartners hebben verwachtingen

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling . Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Brielle, September 2015 1 Inleiding De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Abraham Kuyperstraat 3, 7391 KR Twello

PRIVACYREGLEMENT. Abraham Kuyperstraat 3, 7391 KR Twello PRIVACYREGLEMENT Abraham Kuyperstraat 3, 7391 KR Twello www.dekruimelkring.nl info@dekruimelkring.nl 1 1. Inleiding en verantwoording Peutercentrum De Kruimelkring gaat zorgvuldig om met privacy gegevens

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy Jeugd gezond heids zorg en uw privacy 5032 Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? JGZ en uw privacy Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? Bij de Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door mdw Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Montgolfierstraat EB Helmond Protocol Kindermishandeling Meldcode

Montgolfierstraat EB Helmond Protocol Kindermishandeling Meldcode Montgolfierstraat 71 5703 EB Helmond 0492-599745 info@bs-goedeherder.nl Protocol Kindermishandeling Meldcode 2015-2016 Inhoudsopgave Protocol Kindermishandeling 2 Inleiding 3 Definitie van Kindermishandeling

Nadere informatie

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn;

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn; 1 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Gemeente Hengelo Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo, Overwegende: dat het gemeentebestuur van Hengelo het, in verband met een effectieve en zorgvuldige

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Meldcode Charlemagnecollege, locatie Eijkhhagen. Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Stap 1 In kaart brengen van signalen

Meldcode Charlemagnecollege, locatie Eijkhhagen. Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Stap 1 In kaart brengen van signalen Meldcode Charlemagnecollege, locatie Eijkhhagen Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 1: In kaart brengen van signalen Observeer Onderzoek

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

De Trinoom. Openbare basisschool. MELDCODE De Trinoom

De Trinoom. Openbare basisschool. MELDCODE De Trinoom Openbare basisschool De Trinoom MELDCODE De Trinoom Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderstaande punten gelden voor de medewerkers van De Trinoom:

Nadere informatie

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode HANDELEN: Quiz werken met de meldcode Vraag 1 Waarom durven veel mensen niets te doen als ze weten dat een kind mishandeld wordt? Noem 5 redenen 1. 2. 3. 4. 5. Antwoord vraag 1 Angst voor: Bemoeizucht

Nadere informatie

PROTOCOL SIGNALEREN EN MELDEN MISHANDELING/MISBRUIK/VERWAARLOZING. Smidserweg 4 6419 CP Heerlen Telefoon 045-5741409

PROTOCOL SIGNALEREN EN MELDEN MISHANDELING/MISBRUIK/VERWAARLOZING. Smidserweg 4 6419 CP Heerlen Telefoon 045-5741409 CATHARINASCHOOL (V.)S.O. voor Z.M.L.K. PROTOCOL SIGNALEREN EN MELDEN MISHANDELING/MISBRUIK/VERWAARLOZING Smidserweg 4 6419 CP Heerlen Telefoon 045-5741409 1 Je hebt een vermoeden van kindermishandeling

Nadere informatie

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Privacyreglement Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Zorg- en adviesteam in het onderwijs standaard Convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Product van het programma Intensivering Kwaliteit Zorg- en adviesteams NJi Onderwijs & Jeugdzorg / LCOJ mei 2008 Inhoudsopgave Inleiding Convenant

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

openbare Cees Wilkeshuisschool

openbare Cees Wilkeshuisschool openbare Cees Wilkeshuisschool Deventer 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens

Nadere informatie

Vragen over privacy bij VVE

Vragen over privacy bij VVE Vragen over privacy bij VVE Oberon 1, december 2013 Om de toeleiding naar VVE goed te organiseren en te monitoren is het nodig gegevens over de doelgroepkinderen te delen tussen de betrokken partijen.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Inhoud 1. Wat is kindermishandeling; Quiz 2. De meldcode; 5 stappen 3. AMK werkwijze 4. Signaleren in het basisonderwijs 5.

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1 Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Versie 1.0 voorjaar 2011 MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina

Nadere informatie

Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad

Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad Deze Handleiding is gebaseerd op het model Samenwerkingsafspraken informatie uitwisseling tussen (G)GZ en AMK, Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Catent, Overwegende - dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan leerlingen/hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van Pieter de Hoochplaats 1-2951 SC Alblasserdam Tel.: 078-69 14 229 E-mail: info@loopplank-alblasserdam.nl Website: www.loopplank-alblasserdam.nl I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Versa

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling Meldcode huiselijk geweld en mishandeling Voorwoord Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle professionals

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie

Derden Personen of instanties die niet aan de organisatie verbonden zijn.

Derden Personen of instanties die niet aan de organisatie verbonden zijn. Bijlage Privacyreglement Introductie van dit reglement De organisatie houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van uw directe persoonlijke

Nadere informatie

SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld

SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld 2013 SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld Van Wet Meldcode via SKIPOV-beleid naar concrete stappen op de werkvloer. Versie 1.0, 11-09-2013 Inhoudsopgave 1. Meldcode bij signalen van

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF Rotterdam, juni 2009 Vastgesteld 11-06-2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Cliëntgegevens en wettelijke regelingen 1 2 Zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg 2 3 Inzagerecht, recht

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling CvB/180717 Heerenveen, 18 juli 2017 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Inleiding In het najaar van 2008 kondigden de staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en voor Jeugd en

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld Stappenplan voor het handelen bij signaleren van Kindermishandeling en Huiselijk geweld Juni 2015 Deze Meldcode is ontleend aan de Meldcode huiselijk geweld

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren

Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Dit protocol heeft tot doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers (Peelregio)

Gedragscode medewerkers (Peelregio) Gedragscode medewerkers (Peelregio) Gedragscode privacy medewerkers sociaal domein Inleiding Peel 6.1. wil integrale en effectieve ondersteuning bieden aan de inwoners van de zes Peelgemeenten bij vragen

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Voorwoord Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle professionals

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Privacy reglement in het kader van de aanpak complexe multiprobleemgezinnen Nieuwegein

Privacy reglement in het kader van de aanpak complexe multiprobleemgezinnen Nieuwegein Privacy reglement in het kader van de aanpak complexe multiprobleemgezinnen Nieuwegein 1. Inleiding De problematiek van gezinnen met meervoudige maatschappelijke problemen strekt zich uit over de leefdomeinen

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy Onze hulp aan u is vertrouwelijk

Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy Onze hulp aan u is vertrouwelijk Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy In deze verklaring vertellen we u hoe wij met uw gegevens en informatie omgaan. U leest waarom en onder

Nadere informatie

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (meldcode)

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (meldcode) Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (meldcode) OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1 Inleiding Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (meldcode)

Nadere informatie

Spelregels. voor samenwerkingsverbanden huiselijk geweld. Paul Baeten Lydia Janssen NIZW

Spelregels. voor samenwerkingsverbanden huiselijk geweld. Paul Baeten Lydia Janssen NIZW Spelregels voor samenwerkingsverbanden Paul Baeten Lydia Janssen NIZW 2003 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het primair onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het primair onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het primair onderwijs Inpassen van de meldcode in de zorgroute van het primair onderwijs Invoeren en toepassen van meldcode wordt verplicht Basismodel

Nadere informatie

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling?

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling? Digitaal stroomdiagram op basis van de Meldcode (Eerst komen alleen de 5 stappen in beeld, als je op de stap klikt, wordt de tekst onder elke stap zichtbaar) De stappen 1 t/m 4 kunnen door elkaar heen

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Besloten 16 december 2008 Herzien januari 2015 Privacyreglement Persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Utrecht 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie