messenger Preventie woon-werkverkeer is absolute noodzaak Preventie op het werk verzekert de toekomst p.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "messenger Preventie woon-werkverkeer is absolute noodzaak Preventie op het werk verzekert de toekomst p.4"

Transcriptie

1 2010 December 08 messenger Preventie woon-werkverkeer is absolute noodzaak p.2 Preventie op het werk verzekert de toekomst p.4 Lifestyle Internet Broker Project op kruissnelheid p.6

2 vertrouwen empathie innovatie Mevrouw, Mijnheer, Oudjaar nadert. Ik maak alvast van de gelegenheid gebruik om u en uw dierbaren in naam van al onze medewerkers een gezond en succesvol 2011 te wensen. Tegelijk hoop ik dat we de loyale samenwerking die we met u hebben opgebouwd, in het nieuwe jaar zullen verstevigen. De naam Avéro Belgium Insurance zal na de afronding van de verkoop van Avéro door Eureko aan de Baloise Group in de loop van 2011 verdwijnen. Maar u kunt er op aan dat we dan met de collega s van Mercator vanuit onze vertrouwde uitvalsbasis in Brussel alles in het werk blijven stellen om uw cliënteel terdege te verzekeren. Preventie woon-werkverkeer is absolute noodzaak Ruim zestig procent van alle arbeidswegongevallen in België is toe te schrijven aan het woon-werkverkeer. Specialisten ter zake stellen dat de meeste werkgevers te weinig preventiemiddelen inzetten om hier wat aan te doen en daardoor de financiële gezondheid van hun bedrijf hypothekeren. Het totale aantal ongevallen in het woonwerkverkeer daalde in 2009 met 2,2 % ten opzichte van het jaar daarvoor. Vrouwen blijken net iets meer het slachtoffer van een arbeidswegongeval te worden dan mannen (54 % tegenover 46 %) maar ze laten opmerkelijk minder het leven (22 % tegenover 78 %). Andere vaststelling: het merendeel van de ongevallen vond plaats in het Vlaamse Gewest (bijna 70 %). Wat dodelijke ongevallen betreft was er echter bijna geen verschil tussen Vlaanderen en Wallonië (49 % tegenover 47 %). Ook raakten meer arbeiders, al dan niet met een bediendestatuut, in een woon-werkongeval betrokken dan administratieve bedienden (50,4 % tegenover 39,4 %). En omdat we in 2011 nog meer aandacht zullen besteden aan preventie, hebben we daar alvast een themanummer aan gewijd. Kris Houben Directeur-generaal Grote financiële impact De lichte daling van 2,2 % is welgekomen maar geeft geen reden tot euforie. Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) spreekt voor een ongeval met tijdelijke arbeidsongeschiktheid immers van een gemiddelde rechtstreekse kostprijs van euro. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid lopen de kosten op tot euro, bij een dodelijk ongeval tot euro.

3 Ochtend- en avondspits wegen zwaar door Niet minder dan 48 % van alle arbeidsongevallen gebeurt tijdens verplaatsingen voor het werk. Eén op de acht werknemers die erin betrokken raken, houdt er blijvende letsels aan over. Ten dele zijn deze frappante vaststellingen te wijten aan het toegenomen aantal mobiele beroepen: hoe meer consulenten, vertegenwoordigers en koeriers zich in het verkeer begeven, des te groter het risico op een verkeersongeval. Toch blijkt uit de statistieken van 2009 dat deze ongevallen zich vooral voordoen tijdens het woon-werkverkeer tussen 6 u. en 9 u. (41,4 %) en van 16 u. tot 19 u. (20,2 %). Naast de rechtstreekse kosten brengt een woon-werkongeval ook verborgen kosten met zich mee. De tijd die verloren gaat door de werkonderbreking, de herstellings- of vervangingskosten als een bedrijfsvoertuig in het ongeval betrokken was, misschien moet een wervings- en selectieprocedure worden opgestart om een vervanger aan te trekken, de verzekeringspremies kunnen stijgen, klanten kunnen afhaken, het bedrijf kan imagoschade oplopen enzovoort. Sensibilisering is belangrijk Werknemers die beroepshalve vaak in het verkeer zitten, vormen een belangrijke risicogroep. Vrachtwagenchauffeurs, buitendienstpersoneel en koeriers, om het bij die voorbeelden te houden, lopen 50 % meer kans op een ongeval dan andere chauffeurs. Ze zouden meer risico s nemen en ook sneller rijden. Dat blijkt uit een Britse studie. Onaangepaste snelheid is overigens in alle woon-werkongevallen een belangrijke schadeoorzaak. Andere factoren die eveneens een rol spelen, zijn: vermoeidheid, rijden zonder veiligheidsgordel, rijden onder invloed van alcohol of drugs, tijdsdruk, bumperkleven, familiale stress, activiteiten die de aandacht afleiden (gsm, gps, radio, roken, eten ). Liefst 95 % van alle verkeersongevallen zou gerelateerd zijn aan menselijke fouten. Daarom is de wetgeving verstrengd denk aan de boete bij niet-handenvrij telefoneren bijvoorbeeld, of de verplichte rusttijden voor vrachtwagen- en buschauffeurs. Daarom zet de overheid ook hoffelijkheidcampagnes op het getouw, en bieden almaar meer officiële en commerciële organisaties rijvaardigheidscursussen en sensibiliseringssessies aan. Eerst inventariseren Met rijvaardigheidscursussen en sensibiliseringssessies is trouwens niets mis. Maar vooraleer daarover een beslissing te nemen, is het zinvol dat een bedrijf nagaat waar de problemen liggen. De vzw Prevent vermeldt in dat verband vier aandachtspunten, waarvoor ze zich inspireerde op een Franse studie. Ter illustratie staan bij elk aandachtspunt enkele voorbeelden van vragen waarop een antwoord dient te worden geformuleerd: De organisatie van de verplaatsingen. Worden de verplaatsingen voorbereid? Bestaan er ondubbelzinnige procedures inzake rij- en rusttijden? Zijn er voorschriften van kracht inzake het naleven van het verkeersreglement? Is het gebruik van het openbaar vervoer een valabel alternatief, en wordt het financieel gestimuleerd? Het beheer van het wagenpark. Zijn de wagens uitgerust met ABS, ESP? Kan het personeel daarmee omgaan? Is de huidige regelgeving inzake laden en lossen bekend bij alle chauffeurs? Bestaat er een protocol dat hen verplicht slijtage en defecten te melden? Worden werknemers ertoe gestimuleerd de wegcode na te leven en hun persoonlijk voertuig terdege te onderhouden? De communicatiebehoeften en praktijken. Zijn er regels opgesteld voor telefoneren in de wagen? Wordt een handenvrije kit ter beschikking gesteld? Het competentiebeheer. Worden de werknemers attent gemaakt op de verkeersrisico s in de onthaalbrochure en/ of in een afzonderlijke folder? Worden ze opgevolgd op medisch vlak? Bestaan er al rijvaardigheidsopleidingen? Toont het management voldoende betrokkenheid in de verkeersproblematiek? Het vervoerplan Nadat alle factoren in kaart zijn gebracht, kunnen initiatieven worden genomen om eraan te verhelpen. Vooraf moet van elk initiatief uiteraard de prioriteit, de investeringskost en het verwachte effect worden bepaald. Hierdoor heeft het bedrijf niet alleen een instrument in handen om het risico op arbeidswegongevallen planmatig aan te pakken, maar kan het ook elk initiatief snel bijsturen. Rijvaardigheidscursussen en sensibiliseringssessies horen zeker bij deze initiatieven. Maar ze bewijzen pas ten volle hun nut nadat het bedrijf de verbeterpunten heeft gedefinieerd en de maatregelen om eraan te verhelpen heeft vastgelegd in een globaal en geregeld geactualiseerd vervoersplan. Woon-werkongevallen in 2009 Enkel medische ,1 % tussenkomst Tijdelijke ,6 % ongeschiktheid Blijvende ,1 % ongeschiktheid Dodelijke 51 0,2 % afloop Totaal % 3

4 messenger Preventie op het werk verzekert de toekomst Ieder weldenkend bedrijf, van multinational tot kmo, heeft nood aan een doordacht preventiebeleid om zijn voortbestaan veilig te stellen. De inspanningen op dat vlak beperken zich niet langer tot proactief brand, diefstal, milieuschade en arbeidsongevallen voorkomen. Ook aan het mentale welzijn van de werknemers wordt almaar meer aandacht besteed, en terecht. Belgische ondernemingen die 50 werknemers of meer tewerkstellen, zijn door de Welzijnswet van 1996 verplicht een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk op te richten. Maar er is niets op tegen dat ook kleinere kmo s de principes ervan naleven. In deze wet staan niet langer alleen de veiligheid en de gezondheid van de werknemers centraal. De overheid eist dat eveneens aandacht wordt besteed aan de psychosociale druk, de arbeidshygiëne, de ergonomie, het milieu, en aan ongewenst seksueel gedrag, geweld en pesterijen op het werk. Mentale fitheid loont Werkstress is nummer twee van arbeidsgebonden gezondheidsproblemen: niet minder dan 28% van de werknemers heeft ermee te kampen. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht zelfs dat depressie tegen 2020 de tweede belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid zal worden. Stress leidt bovendien tot extra werk voor collega s en veroorzaakt gespannen relaties die de kwantiteit en de kwaliteit van de productie en de economische slagkracht van het bedrijf ondermijnen. Volgens de vzw Prevent zijn bedrijven vandaag dusdanig afhankelijk van geestelijk fitte werknemers, dat ze het best de mentale gezondheid van hun personeel preventief bevorderen. Enerzijds kan dit door maatregelen die de werkorganisatie verbeteren, anderzijds is het nuttig werknemers te leren omgaan met stress en

5 Assuralia speelt een actieve rol Als beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen steunt Assuralia organisaties zoals Prevent, BIVV en ANPI. Verzekeringspolissen zijn gericht op risicobesef, en daarin heeft preventie haar plaats, stelt woordvoerder Wauthier Robyns. Grotere bedrijven krijgen maatwerkadvies van hun verzekeraars. Voor kmo s is dit omwille van de rendabiliteit niet of minder haalbaar. Daarom steunt Assuralia actief de collectieve preventiecampagnes van deze verenigingen. collega s met mentale problemen intern of extern te begeleiden. Samen met het European Network for Workplace Health Promotion (www.enwhp. org) heeft Prevent hierover een campagne opgezet: Move Europe, Werken aan mentaal welzijn. Op de site be kunnen bedrijven gratis testen in welke mate ze de mentale gezondheid op het werk al bevorderen. Daarna krijgen ze advies om hun beleid ter zake te verbeteren. In het voorjaar van 2011 bekroont Move Europe de beste onder hen. Ook voor kmo s Kmo s met minder dan 50 werknemers lopen vaak niet zo hoog op met preventie door alle wettelijke verplichtingen die ze daaromtrent moeten naleven. Die kosten vooral tijd en geld, is een veelgehoorde opmerking. Nochtans zijn alle experts het eens dat preventie-investeringen zichzelf dubbel en dik terugbetalen. Ook kleinere arbeidsongevallen hebben immers vele, dikwijls onvermoede financiële gevolgen: er gaan arbeidsdagen verloren, de loonkosten blijven doorlopen, de verzekeringspremie verhoogt, de productiviteit daalt, de werknemers kijken uit naar een andere baan omdat ze zich onveilig voelen Arbeidsongevallen, met inbegrip van woon-werkverkeersongevallen, zijn overigens niet het enige zorgenkind. Naast de hiervoor al aangehaalde problematiek van welzijn op het werk kunnen een brand, een diefstal of milieuschade evenzeer de toekomst hypothekeren. Mondjesmaat Iedere werkgever is verplicht een beroep te doen op een erkende externe dienst preventie en bescherming op het werk en moet bovendien een interne preventieadviseur aanstellen. Als er minder dan 20 werknemers zijn, is het vaak de zaakvoerder zelf die de taak van preventieadviseur op zich neemt. Maar tegelijk of zelfs meer zal hij gefocust zijn op operationele zaken, op het dagelijkse wel en wee van zijn bedrijf. Net daarom pakken kleinere kmo s hun preventiebeleid het best in fases aan. Zo is het raadzaam eerst preventiemaatregelen te treffen voor de meest kritische risico s zoals brand en diefstal en zeker ook de veiligheid van het machinepark, ter bescherming van het personeel. Minder elementaire zaken kunnen dan nadien worden aangepakt, wat uiteraard geen vrijgeleide is om ze uit het oog te verliezen. Betrokkenheid stimuleren Niemand kent de werkomstandigheden beter dan het personeel dat dagelijks aan de slag is met de machines en het materiaal. De kennis en de ervaring van werknemers kan bijgevolg nuttig zijn om de meest geschikte preventieoplossingen te kiezen. Door hen daarin te betrekken zullen ze ook meer gemotiveerd zijn er effectief aandacht aan te besteden. Los daarvan dient er zeker op gelet te worden dat het materiaal aan de Europese normen voldoet. Dat is gemakkelijk te controleren: in dat geval draagt het een CElabel. Bij materiaal met dit label worden bovendien altijd gebruiksinstructies geleverd. Toch is het aangewezen daarnaast gepaste opleidingen en opfriscursussen te geven. Dit geldt trouwens niet alleen voor arbeidsongevallenpreventie, maar voor alle veiligheidsmaatregelen. In diezelfde optiek is het raadzaam werknemers over de risico s van hun werkpost voor te lichten. In de praktijk gebeurt dit vaak nog niet of onvoldoende. Daarom heeft de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk een werkpostfiche opgesteld. Het is geen verplicht formulier: bedrijven die al op een vergelijkbare manier hun personeel informeren, moeten hun werkwijze niet aanpassen. De fiche kan worden gedownload op het adres sector_kmo. Uw rol als makelaar Ook u als makelaar kunt uw steentje bijdragen tot het veiligheidsbeleid van uw cliënten. U kunt hen helpen, desgevallend in samenspraak met onze preventiespecialisten, de prioriteiten te bepalen en de realisatie ervan op te volgen. 5

6 messenger Internet Broker Project op kruissnelheid Internet Broker Project is een schot in de roos. De nieuwe functionaliteiten van de IBP-website van Brocom maken het initiatief nog aantrekkelijker. Daar waar het aantal makelaars die de vroegere WEB-wizard van Brocom gebruikten rond 600 bleef schommelen, staat de teller voor IBP na enkele maanden al ruimschoots hoger. IBP oogt dan ook modern, dynamisch en professioneel, en is bovendien personaliseerbaar. Drie luiken IBP biedt de websitebezoeker drie soorten informatie: over verzekeringen in het algemeen, over het makelaarskantoor, en over verzekeringsoplossingen van maatschappijen. Iedere Brocom-makelaar kreeg bij de lancering een toegangssleutel tot een eigen standaardwebsite. De tekst van de homepagina en van de voorstellingspagina van het kantoor kan evenwel naar eigen goeddunken worden aangepast. De makelaar beslist ook vrij welke maatschappijinformatie op zijn website komt. Hij kan hieruit putten uit de IBP-catalogus, die momenteel uit zowat 1900 items over meer dan 540 producten van 16 geregistreerde verzekeraars bestaat. Die items kunnen diverse vormen aannemen: pdf s, tekstdocumenten, filmpjes en zelfs minisites, met dien verstande dat de bezoeker altijd terug naar de site van de makelaar geleid wordt. Vier productcategorieën Momenteel vindt een particulier op de site informatie over vier domeinen: auto-, woning-, familiale en levensverzekeringen. Hij kan ook online een offerte vragen en een schadegeval melden. In de toekomst wordt het allicht mogelijk inlichtingen in te winnen over nog andere verzekeringen zoals de reis- en de ongevallenpolis. De informatie over verzekeringen voor zelfstandigen en kmo s is vrij summier, mede doordat ze over het algemeen maatwerk zijn. Makkelijk aanpasbaar Een foto van de contactpersonen of van het kantoor kan in een handomdraai worden toegevoegd, net zoals de beschikbare banners en de gewenste productinformatie van de maatschappijen. Voor de tekstaanpassingen is geen kennis van html vereist. De verantwoordelijkheid voor de productinformatie in de IBP-catalogus ligt

7 bij de maatschappijen. Zij kunnen ze trouwens selectief beschikbaar stellen. Goedkoop Na de gratis introductieperiode tot eind 2010 vraagt Brocom amper 121 euro per jaar voor het gebruik van de IPB-website. Dit bedrag is te betalen vóór 31 december 2010, wat kan via de beveiligde online betalingsmodule. Makelaars kunnen hun IBP-site aan een bestaande eigen domeinnaam koppelen of er zich voor 25 euro per jaar een aanschaffen. IBP-catalogus is niet exclusief Brocom heeft alvast gezorgd voor een basiswebsite voor zijn leden. Makelaars die al over een eigen website beschikken, kunnen deze echter probleemloos (laten) koppelen aan de IBP-catalogus. Ook wie geen Brocom-lid is, kan die koppeling (laten) maken. Want het enige doel van IBP is dat zoveel mogelijk makelaars van het internet gebruikmaken. Meer informatie over IBP, met alle nodige links, vindt u op In het kort: Europa 2011 wordt scharnierjaar voor de Europese verzekeringssector In de nasleep van de financiële crisis werkt Europa ook op verzekeringsvlak aan een doorgedreven regulering. Zo komt er een Witboek over Verzekeringsgarantiestelsels (VGS). Dit zou een Europese richtlijn worden met een set van uniforme basisgaranties voor het geval dat een verzekeraar uit een lidstaat zijn contractuele verbintenissen niet kan nakomen. De garanties zouden gelden voor alle natuurlijke personen en voor rechtspersonen die aan bepaalde criteria beantwoorden, en dit voor alle producten Leven en Niet-leven, met uitzondering van de motorrijtuigenverzekering. Messenger kwam tot stand in samenwerking met Kluwer. Verantwoordelijke uitgever: Avéro Belgium Insurance, Woluwedal 64, 1200 Brussel Wedstrijd Waag uw kans en win een cursus Defensief en preventief rijden. Avéro Insurance geeft vijf cursussen weg. U mag die cursus zelf volgen of ze wegschenken aan een familielid of een klant. Vraag: Welke Avéro-polissen bevatten een arbeidsongevallenverzekering? Bijkomende vraag: Hoeveel schadeaangiften ontvingen de diensten schaderegeling van Avéro Insurance tussen 1 en 31 december. Graag uw antwoord voor 15 december via mail naar met referentie preventie. Het Witboek sluit aan bij het Solvency IIproject dat, naar analogie met Basel II voor de banksector, een nieuw solvabiliteitsraamwerk beoogt waaraan Europese (her)verzekeraars met premies van meer dan 5 miljoen euro vanaf 2012 moeten voldoen. Solvency II zal ook van toepassing zijn voor in de EU gevestigde onderdelen van niet-eu-verzekeraars. Verder wil Europa de verzekeringsdistributie nog meer harmoniseren met IMD 2 (Insurance Mediation Directive), een geactualiseerde versie van de bestaande richtlijn inzake verzekeringsbemiddeling. De inhoudelijke debatten daarover zijn nog volop aan de gang. Er wordt ook gedacht aan een strengere reglementering voor producten met een duidelijk investeringsaspect, de PRIPs (Packaged Retail Investment Products). In beginsel zouden daarop de MIFID-regels van toepassing zijn, waardoor voor een breed gamma van producten eenzelfde consumentenbenadering zou gelden. De Belgische verzekeringssector, met inbegrip van de makelaarsfederaties, stelt zich daar echter vragen bij. Hierdoor zou immers de specifieke benadering van de consument in functie van het verzekeringsrisico teloorgaan. Genoeg voer voor discussie Om aan ieder van onze relaties toe te laten Messenger persoonlijk te ontvangen heeft Avéro gekozen voor milieu vriendelijk papier. 7

8

Quality Driver. Verkeerspreventie Bewust op weg. Informatiebrochure t.b.v. de verzekeringssector

Quality Driver. Verkeerspreventie Bewust op weg. Informatiebrochure t.b.v. de verzekeringssector Quality Driver Verkeerspreventie Bewust op weg Informatiebrochure t.b.v. de verzekeringssector Waarom ongevallenpreventie voor de verzekeringssector? De cijfers vanuit het BIVV voor 2009: 61.282 gekwetsten

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Organiseer je vooraf klaar om te bobben!

Organiseer je vooraf klaar om te bobben! PERSBERICHT Organiseer je vooraf klaar om te bobben! 11 juni 2013 Het Bob-concept krijgt een nieuwe dimensie De staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, en het BIVV presenteerden vandaag de

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING. 25 juni 2014

VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING. 25 juni 2014 VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS 25 juni 2014 Verkeersveiligheid Tractebel Engineering 2 Tractebel Engineering = studiebureau met activiteiten in 3 grote domeinen

Nadere informatie

Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Vlaamse Stichting Verkeerskunde Vlaamse Stichting Verkeerskunde Het belang van verkeersveiligheid voor bedrijven Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Werner De Dobbeleer 28 april 2014 Verkeersveiligheid, een probleem voor bedrijven?

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Infodagen preventie en bescherming in het GO! Tom Peerboom Sociaal inspecteur

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde

VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde Vlaams Congres Verkeersveiligheid Themasessie: verkeersveiligheid bij bedrijven - Truckveilig Charter en VSV-aanbod bedrijven - Dries Rombouts en Kirsten De Mulder 13

Nadere informatie

Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen Verzekering Arbeidsongevallen Aanvullende waarborgen Optimale bescherming van de zelfstandige bedrijfsleider en zijn werknemers. Via de verzekering Collectieve ongevallen bieden we een oplossing voor de

Nadere informatie

Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector.

Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector. Onderzoeksrapport Titel Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector. Auteur onderzoeksrapport Pascal Meyns Auteur eindwerk

Nadere informatie

Gezond werk is werk zonder stress! De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk

Gezond werk is werk zonder stress! De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Gezond werk is werk zonder stress! De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Veilig en gezond aan t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak.. Inleiding tot de campagne

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL art 7 ERNSTIG Welzijnswet 1996, art 94bis, 1 KB Welzijnsbeleid 1998, art 26, 4 ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld: een plotse

Nadere informatie

Verkeersongevallen tijdens het werk Anita Venema, Annick Starren & Marloes van der Klauw TNO Work and Health NVVC, 19 april 2012.

Verkeersongevallen tijdens het werk Anita Venema, Annick Starren & Marloes van der Klauw TNO Work and Health NVVC, 19 april 2012. 0 NVVC april 2012 Verkeersongevallen tijdens het werk Verkeersongevallen tijdens het werk Anita Venema, Annick Starren & Marloes van der Klauw TNO Work and Health NVVC, 19 april 2012. Definitie arbeidsongeval

Nadere informatie

Berichtjes en bellen tijdens het rijden? Vooral met het thuisfront

Berichtjes en bellen tijdens het rijden? Vooral met het thuisfront Berichtjes en bellen tijdens het rijden? Vooral met het thuisfront Belg gebruikt smartphone in de wagen vooral om met kinderen en partner te communiceren ¾ Niet de werkgever zorgt voor afleiding in de

Nadere informatie

Psychosociaal welzijnsbeleid in de praktijk. Vaststellingen in de toepassing van de wetgeving

Psychosociaal welzijnsbeleid in de praktijk. Vaststellingen in de toepassing van de wetgeving Psychosociaal welzijnsbeleid in de praktijk Vaststellingen in de toepassing van de wetgeving Klachten Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk Evolutie in cijfers Slide 2 % personen dat te maken

Nadere informatie

WERKEN AAN VERKEERSVEILIGHEID LOONT. Werner De Dobbeleer, VSV Basisopleiding Mobiliteitscoördinatoren Antwerpen, 6 oktober 2015

WERKEN AAN VERKEERSVEILIGHEID LOONT. Werner De Dobbeleer, VSV Basisopleiding Mobiliteitscoördinatoren Antwerpen, 6 oktober 2015 WERKEN AAN VERKEERSVEILIGHEID LOONT Werner De Dobbeleer, VSV Basisopleiding Mobiliteitscoördinatoren Antwerpen, 6 oktober 2015 INHOUD 1. Verkeersonveiligheid, een probleem voor uw bedrijf? 2. Oplossingen

Nadere informatie

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 oktober 2012 Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald De kans dat Vlamingen

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

De verkeersveiligheid in 2008

De verkeersveiligheid in 2008 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 25 FEBRUARI 2009 De verkeersveiligheid in 2008 Resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit Voorzitter

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 57 van 25 oktober 2002 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beveiliging

Nadere informatie

Lancering winter-bob-campagne: een beetje BOB bestaat niet De bekendste bestuurder van België viert zijn 20 ste verjaardag

Lancering winter-bob-campagne: een beetje BOB bestaat niet De bekendste bestuurder van België viert zijn 20 ste verjaardag PERSBERICHT 25 november 2015 Lancering winter-bob-campagne: een beetje BOB bestaat niet De bekendste bestuurder van België viert zijn 20 ste verjaardag De gewesten, de Belgische Brouwers en Assuralia lanceerden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/006 BERAADSLAGING NR. 11/005 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Schade is natuurlijk ongewenst in uw bedrijf. Schades binnen uw wagenpark hebben

Nadere informatie

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden Welkom 1. Federale verzekering 2. De aangifte arbeidsongevallen 3. Betrokkenheid van derden 1. Federale verzekering De Bouwverzekeraar bij uitstek Opgericht door13 bouwondernemers sector nog steeds in

Nadere informatie

Wat te doen na een arbeidsongeval

Wat te doen na een arbeidsongeval Wat te doen na een arbeidsongeval Ir. Pieter De Munck Adviseur-generaal TWW RD Limburg Vlaams-Brabant Arbeidsongeval Voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt als arbeidsongeval

Nadere informatie

Meer fiets, Minder ongevallen!

Meer fiets, Minder ongevallen! Meer fiets, Minder ongevallen! Frederik Goegebeur Nationaal Coördinator Preventie, Slachtofferbegeleiding en Duurzaamheid, KBC Verzekeringen. 5 September 2017 Agenda 1. Situatieschets 2. Ondertussen..

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1. Roken in de onderneming

Inhoud. Inleiding 1. Roken in de onderneming Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk I. Antitabaksbeleid als topprioriteit 3 I. Gezondheidsrisico 3 A. Kerncijfers 3 B. Discussies vermijden op bedrijfsniveau 3 II. Antitabaksbeleid als topprioriteit 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Risicoanalyse en preventiemaatregelen Arbeidsongevallen en onbezoldigde stages Met stagiairs bedoelt men personen die gewoon onderwijs volgen en in het kader van die opleiding arbeidsprestaties verrichten bij een werkgever om beroepservaring

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid CODE 95 De nascholingsplicht voor chauffeurs C/CE en D/DE is van kracht sedert 1 september 2009. Elke bus- of vrachtwagenchauffeur die na deze datum zijn vakbekwaamheid behaald heeft, moet per 5 jaar 35

Nadere informatie

Beleidsplan ter bevordering van welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen

Beleidsplan ter bevordering van welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen Beleidsplan ter bevordering van welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen Van wettelijke verplichtingen voor personeel naar globaal beleid voor iedereen Voorstelling in Kinepolis Brussel, 24 oktober

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober A D V I E S Nr. 2.055 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 -------------------------------------------------- IAO - 107 e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie

Nadere informatie

Een verzekeringsoplossing. door terrorisme

Een verzekeringsoplossing. door terrorisme Een verzekeringsoplossing voor schade veroorzaakt door terrorisme Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade Aanpak - Oplossing die de verschillende verzekeringstakken voor zowel particulieren

Nadere informatie

Jonge chauffeurs worden gestigmatiseerd en zijn slecht geïnformeerd

Jonge chauffeurs worden gestigmatiseerd en zijn slecht geïnformeerd 14 oktober 2014 PERSBERICHT 14 oktober 2014 Ethias lanceert de 'Young Drivers Bonus', de verzekering die de situatie voor jonge chauffeurs helemaal omgooit door veilig en verantwoord rijden te belonen

Nadere informatie

E4 Integraal werken aan verkeersveiligheid met bedrijven

E4 Integraal werken aan verkeersveiligheid met bedrijven E4 Integraal werken aan verkeersveiligheid met bedrijven Waarom investeren in verkeersveiligheid? 57% van alle dodelijke arbeidsongevallen zijn verkeersongevallen 1 op 8 werknemers die in het verkeer een

Nadere informatie

Persvoorstelling 13 maart 2015 Jongeren en hun rijvaardigheid. Uw veiligheid, onze zorg.

Persvoorstelling 13 maart 2015 Jongeren en hun rijvaardigheid. Uw veiligheid, onze zorg. Persvoorstelling 13 maart 2015 Uw veiligheid, onze zorg. De Baloise Group heeft elke vrijdag de 13e uitgeroepen tot Safety Day. Ons engagement Iedere vrijdag de 13e een specifieke actie rond veiligheid

Nadere informatie

WERKEN AAN VERKEERSVEILIGHEID LOONT. Werner De Dobbeleer, VSV Netwerkmeeting Mobiliteitsmanagement Mechelen, 21 oktober 2015

WERKEN AAN VERKEERSVEILIGHEID LOONT. Werner De Dobbeleer, VSV Netwerkmeeting Mobiliteitsmanagement Mechelen, 21 oktober 2015 WERKEN AAN VERKEERSVEILIGHEID LOONT Werner De Dobbeleer, VSV Netwerkmeeting Mobiliteitsmanagement Mechelen, 21 oktober 2015 INHOUD 1. Verkeersonveiligheid, een probleem voor uw bedrijf? 2. Oplossingen

Nadere informatie

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 V.C.A. belang voor de industrie Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 Koen Bollaerts Veiligheidskundige niveau 1 15 jaar ervaring met veiligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles PERSBERICHT 07 februari 2013 Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Kenniscentrum voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de

Nadere informatie

Departement Psychosociale Aspecten

Departement Psychosociale Aspecten Departement Psychosociale Aspecten (bron FOD) Model 1 : beleidsverklaring waarbij de onderneming ervoor kiest om het alcohol- en drugsbeleid niet verder uit te werken (zie Art. 3, 3 en 4 van het KB van

Nadere informatie

Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site

Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site Doelstelling Best Practice Life Saving Rules Chemelot Site Hulpmiddel voor het lijnmanagement van de site bewoners op de Chemelot Site Bedoeld om de Life

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Internet en andere informatiebronnen. BESWIC: Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk

Welzijn op het werk. Internet en andere informatiebronnen. BESWIC: Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk Welzijn op het werk Internet en andere informatiebronnen BESWIC: Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid Gent, 27 april 2012

Nadere informatie

PRESENTATIE OVER ARBEIDSTIJDEN VOOR MOBIEL PERSONEEL IN DE COMISSIE WERK- GELEGENHEID VAN HET EUROPEES PARLEMENT MINI HEARING, 1 DECEMBER 2009

PRESENTATIE OVER ARBEIDSTIJDEN VOOR MOBIEL PERSONEEL IN DE COMISSIE WERK- GELEGENHEID VAN HET EUROPEES PARLEMENT MINI HEARING, 1 DECEMBER 2009 PRESENTATIE OVER ARBEIDSTIJDEN VOOR MOBIEL PERSONEEL IN DE COMISSIE WERK- GELEGENHEID VAN HET EUROPEES PARLEMENT MINI HEARING, 1 DECEMBER 2009 Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de Nederlandse organisatie

Nadere informatie

MiFID / Twin Peaks II

MiFID / Twin Peaks II MiFID / Twin Peaks II De uitbreiding van MiFID naar de verzekeringssector wordt voorzien door de Twin Peaks II wet van 30/07/2013 (in werking getreden per 30/04/2014) en omschrijft de gedragsregels die

Nadere informatie

ZELFDODING OP DE WERKVLOER PRE EN POSTVENTIE

ZELFDODING OP DE WERKVLOER PRE EN POSTVENTIE ZELFDODING OP DE WERKVLOER PRE EN POSTVENTIE IMPOSSIBLE IS NOTHING. Nico De fauw Psycholoog Beleidsmedewerker Voorzitter Werkgroep Verder www.passant.be www.werkgroepverder.be WELZIJN OP HET WERK Welzijnswet

Nadere informatie

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor?

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor? jobstudenten Inhoud 1. Kanttekeningen bij presentatie PI : samenvatting wie doet wat? Fg is dubbel zo hoog dan het nationaal gemiddelde 2. Jongeren op het werk 3. Risico-analyse 4. Verboden werkzaamheden

Nadere informatie

De gevolgen van een arbeidsongeval. Tom Dauwen Preventieadviseur Belfius Insurance Belgium

De gevolgen van een arbeidsongeval. Tom Dauwen Preventieadviseur Belfius Insurance Belgium De gevolgen van een arbeidsongeval Tom Dauwen Preventieadviseur Belfius Insurance Belgium t is snel gebeurd... Voorbeeld Dit is het verhaal van Mark. Mark is 23 jaar en ongeschoold arbeider. Hij is al

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 Verkeersongevallen 2016 in detail: oorzaken, leeftijd, & type weggebruiker, plaats & tijd ongeval De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag

Nadere informatie

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD ISO/IEC 17065 Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl i.s.m.

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Onderzoek naar het verband tussen psychosocialebelastingop het werken (ernstige) arbeidsongevallen in België

Onderzoek naar het verband tussen psychosocialebelastingop het werken (ernstige) arbeidsongevallen in België Onderzoek naar het verband tussen psychosocialebelastingop het werken (ernstige) arbeidsongevallen in België Unité de Valorisation des Ressources Humaines Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 1 Arbeidsongevallen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

STANDPUNT VERZEKERINGEN

STANDPUNT VERZEKERINGEN Illustratie 1 logo vrouwenraad STANDPUNT VERZEKERINGEN De Richtlijn 2004/113/EG verbiedt discriminatie op grond van geslacht bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. Er mag dus geen gebruikgemaakt

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

Dienst Psychosociale zorg VOEL JE GOED OP JE WERK

Dienst Psychosociale zorg VOEL JE GOED OP JE WERK Dienst Psychosociale zorg VOEL JE GOED OP JE WERK 1 2 Dienst Psychosociale zorg Bij de preventieadviseur psychosociale aspecten (PA/PSY) van de dienst Psychosociale Zorg kan je terecht voor alle vormen

Nadere informatie

Verzekeringen in de deeleconomie. Verslag conferentie

Verzekeringen in de deeleconomie. Verslag conferentie Verzekeringen in de deeleconomie Verslag conferentie 28.09.2017 De BV-OECO (vzw) en de FOD Economie organiseerden op 28 september een conferentie over verzekeringen in de deeleconomie. Deze conferentie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 58 van 25 oktober 2002 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het gebruik

Nadere informatie

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Een benchmarkstudie naar de relatie met jobtevredenheid, verzuim en verloopintenties Een jaar geleden, op 1 juli 2002, is de Wet op Welzijn op het Werk

Nadere informatie

WELZIJNSWETGEVING: wat met veiligheidsfuncties en het gezondheidstoezicht

WELZIJNSWETGEVING: wat met veiligheidsfuncties en het gezondheidstoezicht WELZIJNSWETGEVING: wat met veiligheidsfuncties en het gezondheidstoezicht Nadine Gilis Adviseur Afdeling Normen welzijn op het werk Algemene Directie Humanisering van de Arbeid FOD Werkgelegenheid, Arbeid

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie

INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie INHOUDSTAFEL Arbeidsongeval & Letselpreventie 1 ARBEIDSONGEVAL DEEL 1 2 3 ARBEIDSONGEVAL I. UW RECHTEN INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVÉSECTOR...4 1. Is de wet betreffende de arbeidsongevallen in de

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS OM ZEKER IN HET LEVEN TE STAAN GENERALI. GENERALI verzekeringsgroep nv is onderdeel van de wereldwijd actieve Generali Group. Dit toonaangevende concern is sinds 1831 actief,

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding... 15

INHOUD. 1. Inleiding... 15 INHOUD 1. Inleiding... 15 2. Psychosociale risico s op het werk... 17 2.1. Stress op het werk... 19 2.2. Burn-out... 22 2.3. Ongewenst gedrag en conflicten... 23 2.3.1. Geweld op het werk... 23 2.3.2.

Nadere informatie

Themasessie: The Safe Mile

Themasessie: The Safe Mile Themasessie: The Safe Mile Rein Casters DrivOlution Rik De Winne Baloise 1 Programma Schade: hoe ernstig is het probleem in organisaties? Best practices in fleet safety: resultaten van de enquête Definitie

Nadere informatie

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Dames en Heren, Het is mij een eer en een genoegen om dit boeiende colloquium te mogen afsluiten. Deze middag hebben we in elk geval een voortschrijdend inzicht gekregen

Nadere informatie

Regelgeving psychosociale risico's (PSR) en evolutie. Resultaten van de campagne TWW Oost-Vl: PSR in het buitengewoon onderwijs (2015)

Regelgeving psychosociale risico's (PSR) en evolutie. Resultaten van de campagne TWW Oost-Vl: PSR in het buitengewoon onderwijs (2015) Regelgeving psychosociale risico's (PSR) en evolutie Resultaten van de campagne TWW Oost-Vl: PSR in het buitengewoon onderwijs (2015) Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid

Nadere informatie

Globaal preventieplan

Globaal preventieplan // Globaal preventieplan 2017-2021 1. Doelstelling In het kader van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 en het uitvoeringsbesluit van 27 maart 1998 (B.S. 31 maart 1998) Art. 10, stelt de werkgever, in overleg

Nadere informatie

Het belang van preventie voor de onderneming

Het belang van preventie voor de onderneming Netwerkmeeting voor mobiliteitscoördinatoren. 18 oktober 2012 Het belang van preventie voor de onderneming Niet hebben over preventie OP HET WERK, maar wel over preventie VAN EN NAAR HET WERK: Welke rol

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Wagenparkmanagement

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Wagenparkmanagement Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Wagenparkmanagement Hoeveel gemak wilt u hebben bij het beheren van uw wagenpark? Uw wagenpark is onmisbaar voor uw bedrijfsvoering. Geen wonder dat u alle zorg

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

DEPRESSIE EN LEEFTIJD

DEPRESSIE EN LEEFTIJD DEPRESSIE EN LEEFTIJD BROCHURE Kathleen Van Hyfte Universiteit Gent Kathleen.vanhyfte@ugent.be 1 Project CAPA BROCHURE DEPRESSIE & LEEFTIJD Brochure : Depressie (1) Depressie en leeftijd (2) Depressie,

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 Statistieken van de verkeersongevallen 2014 De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag de recentste cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

Smartphoneapplicatie moet jongeren zichtbaarder maken in het verkeer

Smartphoneapplicatie moet jongeren zichtbaarder maken in het verkeer Smartphoneapplicatie moet jongeren zichtbaarder maken in het verkeer Drive Up Safety en Fidea lanceren nieuwe campagne voor meer verkeersveiligheid tijdens donkere dagen Antwerpen, 24 november 2015 Nu

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Ongevallen op de weg van en naar het werk

Ongevallen op de weg van en naar het werk Newsletter Het arbeidswegongeval Ongevallen op de weg van en naar het werk In de polis arbeidsongevallen worden automatisch de ongevallen op de weg van en naar het werk meeverzekerd. Net als bij een arbeidsongeval

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007 Opgelet! Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier C - Dienstjaar 2007 Te bezorgen aan de bevoegde regionale directie(s) vóór 1 april 2008 Dit formulier C is

Nadere informatie