messenger Preventie woon-werkverkeer is absolute noodzaak Preventie op het werk verzekert de toekomst p.4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "messenger Preventie woon-werkverkeer is absolute noodzaak Preventie op het werk verzekert de toekomst p.4"

Transcriptie

1 2010 December 08 messenger Preventie woon-werkverkeer is absolute noodzaak p.2 Preventie op het werk verzekert de toekomst p.4 Lifestyle Internet Broker Project op kruissnelheid p.6

2 vertrouwen empathie innovatie Mevrouw, Mijnheer, Oudjaar nadert. Ik maak alvast van de gelegenheid gebruik om u en uw dierbaren in naam van al onze medewerkers een gezond en succesvol 2011 te wensen. Tegelijk hoop ik dat we de loyale samenwerking die we met u hebben opgebouwd, in het nieuwe jaar zullen verstevigen. De naam Avéro Belgium Insurance zal na de afronding van de verkoop van Avéro door Eureko aan de Baloise Group in de loop van 2011 verdwijnen. Maar u kunt er op aan dat we dan met de collega s van Mercator vanuit onze vertrouwde uitvalsbasis in Brussel alles in het werk blijven stellen om uw cliënteel terdege te verzekeren. Preventie woon-werkverkeer is absolute noodzaak Ruim zestig procent van alle arbeidswegongevallen in België is toe te schrijven aan het woon-werkverkeer. Specialisten ter zake stellen dat de meeste werkgevers te weinig preventiemiddelen inzetten om hier wat aan te doen en daardoor de financiële gezondheid van hun bedrijf hypothekeren. Het totale aantal ongevallen in het woonwerkverkeer daalde in 2009 met 2,2 % ten opzichte van het jaar daarvoor. Vrouwen blijken net iets meer het slachtoffer van een arbeidswegongeval te worden dan mannen (54 % tegenover 46 %) maar ze laten opmerkelijk minder het leven (22 % tegenover 78 %). Andere vaststelling: het merendeel van de ongevallen vond plaats in het Vlaamse Gewest (bijna 70 %). Wat dodelijke ongevallen betreft was er echter bijna geen verschil tussen Vlaanderen en Wallonië (49 % tegenover 47 %). Ook raakten meer arbeiders, al dan niet met een bediendestatuut, in een woon-werkongeval betrokken dan administratieve bedienden (50,4 % tegenover 39,4 %). En omdat we in 2011 nog meer aandacht zullen besteden aan preventie, hebben we daar alvast een themanummer aan gewijd. Kris Houben Directeur-generaal Grote financiële impact De lichte daling van 2,2 % is welgekomen maar geeft geen reden tot euforie. Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) spreekt voor een ongeval met tijdelijke arbeidsongeschiktheid immers van een gemiddelde rechtstreekse kostprijs van euro. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid lopen de kosten op tot euro, bij een dodelijk ongeval tot euro.

3 Ochtend- en avondspits wegen zwaar door Niet minder dan 48 % van alle arbeidsongevallen gebeurt tijdens verplaatsingen voor het werk. Eén op de acht werknemers die erin betrokken raken, houdt er blijvende letsels aan over. Ten dele zijn deze frappante vaststellingen te wijten aan het toegenomen aantal mobiele beroepen: hoe meer consulenten, vertegenwoordigers en koeriers zich in het verkeer begeven, des te groter het risico op een verkeersongeval. Toch blijkt uit de statistieken van 2009 dat deze ongevallen zich vooral voordoen tijdens het woon-werkverkeer tussen 6 u. en 9 u. (41,4 %) en van 16 u. tot 19 u. (20,2 %). Naast de rechtstreekse kosten brengt een woon-werkongeval ook verborgen kosten met zich mee. De tijd die verloren gaat door de werkonderbreking, de herstellings- of vervangingskosten als een bedrijfsvoertuig in het ongeval betrokken was, misschien moet een wervings- en selectieprocedure worden opgestart om een vervanger aan te trekken, de verzekeringspremies kunnen stijgen, klanten kunnen afhaken, het bedrijf kan imagoschade oplopen enzovoort. Sensibilisering is belangrijk Werknemers die beroepshalve vaak in het verkeer zitten, vormen een belangrijke risicogroep. Vrachtwagenchauffeurs, buitendienstpersoneel en koeriers, om het bij die voorbeelden te houden, lopen 50 % meer kans op een ongeval dan andere chauffeurs. Ze zouden meer risico s nemen en ook sneller rijden. Dat blijkt uit een Britse studie. Onaangepaste snelheid is overigens in alle woon-werkongevallen een belangrijke schadeoorzaak. Andere factoren die eveneens een rol spelen, zijn: vermoeidheid, rijden zonder veiligheidsgordel, rijden onder invloed van alcohol of drugs, tijdsdruk, bumperkleven, familiale stress, activiteiten die de aandacht afleiden (gsm, gps, radio, roken, eten ). Liefst 95 % van alle verkeersongevallen zou gerelateerd zijn aan menselijke fouten. Daarom is de wetgeving verstrengd denk aan de boete bij niet-handenvrij telefoneren bijvoorbeeld, of de verplichte rusttijden voor vrachtwagen- en buschauffeurs. Daarom zet de overheid ook hoffelijkheidcampagnes op het getouw, en bieden almaar meer officiële en commerciële organisaties rijvaardigheidscursussen en sensibiliseringssessies aan. Eerst inventariseren Met rijvaardigheidscursussen en sensibiliseringssessies is trouwens niets mis. Maar vooraleer daarover een beslissing te nemen, is het zinvol dat een bedrijf nagaat waar de problemen liggen. De vzw Prevent vermeldt in dat verband vier aandachtspunten, waarvoor ze zich inspireerde op een Franse studie. Ter illustratie staan bij elk aandachtspunt enkele voorbeelden van vragen waarop een antwoord dient te worden geformuleerd: De organisatie van de verplaatsingen. Worden de verplaatsingen voorbereid? Bestaan er ondubbelzinnige procedures inzake rij- en rusttijden? Zijn er voorschriften van kracht inzake het naleven van het verkeersreglement? Is het gebruik van het openbaar vervoer een valabel alternatief, en wordt het financieel gestimuleerd? Het beheer van het wagenpark. Zijn de wagens uitgerust met ABS, ESP? Kan het personeel daarmee omgaan? Is de huidige regelgeving inzake laden en lossen bekend bij alle chauffeurs? Bestaat er een protocol dat hen verplicht slijtage en defecten te melden? Worden werknemers ertoe gestimuleerd de wegcode na te leven en hun persoonlijk voertuig terdege te onderhouden? De communicatiebehoeften en praktijken. Zijn er regels opgesteld voor telefoneren in de wagen? Wordt een handenvrije kit ter beschikking gesteld? Het competentiebeheer. Worden de werknemers attent gemaakt op de verkeersrisico s in de onthaalbrochure en/ of in een afzonderlijke folder? Worden ze opgevolgd op medisch vlak? Bestaan er al rijvaardigheidsopleidingen? Toont het management voldoende betrokkenheid in de verkeersproblematiek? Het vervoerplan Nadat alle factoren in kaart zijn gebracht, kunnen initiatieven worden genomen om eraan te verhelpen. Vooraf moet van elk initiatief uiteraard de prioriteit, de investeringskost en het verwachte effect worden bepaald. Hierdoor heeft het bedrijf niet alleen een instrument in handen om het risico op arbeidswegongevallen planmatig aan te pakken, maar kan het ook elk initiatief snel bijsturen. Rijvaardigheidscursussen en sensibiliseringssessies horen zeker bij deze initiatieven. Maar ze bewijzen pas ten volle hun nut nadat het bedrijf de verbeterpunten heeft gedefinieerd en de maatregelen om eraan te verhelpen heeft vastgelegd in een globaal en geregeld geactualiseerd vervoersplan. Woon-werkongevallen in 2009 Enkel medische ,1 % tussenkomst Tijdelijke ,6 % ongeschiktheid Blijvende ,1 % ongeschiktheid Dodelijke 51 0,2 % afloop Totaal % 3

4 messenger Preventie op het werk verzekert de toekomst Ieder weldenkend bedrijf, van multinational tot kmo, heeft nood aan een doordacht preventiebeleid om zijn voortbestaan veilig te stellen. De inspanningen op dat vlak beperken zich niet langer tot proactief brand, diefstal, milieuschade en arbeidsongevallen voorkomen. Ook aan het mentale welzijn van de werknemers wordt almaar meer aandacht besteed, en terecht. Belgische ondernemingen die 50 werknemers of meer tewerkstellen, zijn door de Welzijnswet van 1996 verplicht een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk op te richten. Maar er is niets op tegen dat ook kleinere kmo s de principes ervan naleven. In deze wet staan niet langer alleen de veiligheid en de gezondheid van de werknemers centraal. De overheid eist dat eveneens aandacht wordt besteed aan de psychosociale druk, de arbeidshygiëne, de ergonomie, het milieu, en aan ongewenst seksueel gedrag, geweld en pesterijen op het werk. Mentale fitheid loont Werkstress is nummer twee van arbeidsgebonden gezondheidsproblemen: niet minder dan 28% van de werknemers heeft ermee te kampen. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht zelfs dat depressie tegen 2020 de tweede belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid zal worden. Stress leidt bovendien tot extra werk voor collega s en veroorzaakt gespannen relaties die de kwantiteit en de kwaliteit van de productie en de economische slagkracht van het bedrijf ondermijnen. Volgens de vzw Prevent zijn bedrijven vandaag dusdanig afhankelijk van geestelijk fitte werknemers, dat ze het best de mentale gezondheid van hun personeel preventief bevorderen. Enerzijds kan dit door maatregelen die de werkorganisatie verbeteren, anderzijds is het nuttig werknemers te leren omgaan met stress en

5 Assuralia speelt een actieve rol Als beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen steunt Assuralia organisaties zoals Prevent, BIVV en ANPI. Verzekeringspolissen zijn gericht op risicobesef, en daarin heeft preventie haar plaats, stelt woordvoerder Wauthier Robyns. Grotere bedrijven krijgen maatwerkadvies van hun verzekeraars. Voor kmo s is dit omwille van de rendabiliteit niet of minder haalbaar. Daarom steunt Assuralia actief de collectieve preventiecampagnes van deze verenigingen. collega s met mentale problemen intern of extern te begeleiden. Samen met het European Network for Workplace Health Promotion (www.enwhp. org) heeft Prevent hierover een campagne opgezet: Move Europe, Werken aan mentaal welzijn. Op de site be kunnen bedrijven gratis testen in welke mate ze de mentale gezondheid op het werk al bevorderen. Daarna krijgen ze advies om hun beleid ter zake te verbeteren. In het voorjaar van 2011 bekroont Move Europe de beste onder hen. Ook voor kmo s Kmo s met minder dan 50 werknemers lopen vaak niet zo hoog op met preventie door alle wettelijke verplichtingen die ze daaromtrent moeten naleven. Die kosten vooral tijd en geld, is een veelgehoorde opmerking. Nochtans zijn alle experts het eens dat preventie-investeringen zichzelf dubbel en dik terugbetalen. Ook kleinere arbeidsongevallen hebben immers vele, dikwijls onvermoede financiële gevolgen: er gaan arbeidsdagen verloren, de loonkosten blijven doorlopen, de verzekeringspremie verhoogt, de productiviteit daalt, de werknemers kijken uit naar een andere baan omdat ze zich onveilig voelen Arbeidsongevallen, met inbegrip van woon-werkverkeersongevallen, zijn overigens niet het enige zorgenkind. Naast de hiervoor al aangehaalde problematiek van welzijn op het werk kunnen een brand, een diefstal of milieuschade evenzeer de toekomst hypothekeren. Mondjesmaat Iedere werkgever is verplicht een beroep te doen op een erkende externe dienst preventie en bescherming op het werk en moet bovendien een interne preventieadviseur aanstellen. Als er minder dan 20 werknemers zijn, is het vaak de zaakvoerder zelf die de taak van preventieadviseur op zich neemt. Maar tegelijk of zelfs meer zal hij gefocust zijn op operationele zaken, op het dagelijkse wel en wee van zijn bedrijf. Net daarom pakken kleinere kmo s hun preventiebeleid het best in fases aan. Zo is het raadzaam eerst preventiemaatregelen te treffen voor de meest kritische risico s zoals brand en diefstal en zeker ook de veiligheid van het machinepark, ter bescherming van het personeel. Minder elementaire zaken kunnen dan nadien worden aangepakt, wat uiteraard geen vrijgeleide is om ze uit het oog te verliezen. Betrokkenheid stimuleren Niemand kent de werkomstandigheden beter dan het personeel dat dagelijks aan de slag is met de machines en het materiaal. De kennis en de ervaring van werknemers kan bijgevolg nuttig zijn om de meest geschikte preventieoplossingen te kiezen. Door hen daarin te betrekken zullen ze ook meer gemotiveerd zijn er effectief aandacht aan te besteden. Los daarvan dient er zeker op gelet te worden dat het materiaal aan de Europese normen voldoet. Dat is gemakkelijk te controleren: in dat geval draagt het een CElabel. Bij materiaal met dit label worden bovendien altijd gebruiksinstructies geleverd. Toch is het aangewezen daarnaast gepaste opleidingen en opfriscursussen te geven. Dit geldt trouwens niet alleen voor arbeidsongevallenpreventie, maar voor alle veiligheidsmaatregelen. In diezelfde optiek is het raadzaam werknemers over de risico s van hun werkpost voor te lichten. In de praktijk gebeurt dit vaak nog niet of onvoldoende. Daarom heeft de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk een werkpostfiche opgesteld. Het is geen verplicht formulier: bedrijven die al op een vergelijkbare manier hun personeel informeren, moeten hun werkwijze niet aanpassen. De fiche kan worden gedownload op het adres sector_kmo. Uw rol als makelaar Ook u als makelaar kunt uw steentje bijdragen tot het veiligheidsbeleid van uw cliënten. U kunt hen helpen, desgevallend in samenspraak met onze preventiespecialisten, de prioriteiten te bepalen en de realisatie ervan op te volgen. 5

6 messenger Internet Broker Project op kruissnelheid Internet Broker Project is een schot in de roos. De nieuwe functionaliteiten van de IBP-website van Brocom maken het initiatief nog aantrekkelijker. Daar waar het aantal makelaars die de vroegere WEB-wizard van Brocom gebruikten rond 600 bleef schommelen, staat de teller voor IBP na enkele maanden al ruimschoots hoger. IBP oogt dan ook modern, dynamisch en professioneel, en is bovendien personaliseerbaar. Drie luiken IBP biedt de websitebezoeker drie soorten informatie: over verzekeringen in het algemeen, over het makelaarskantoor, en over verzekeringsoplossingen van maatschappijen. Iedere Brocom-makelaar kreeg bij de lancering een toegangssleutel tot een eigen standaardwebsite. De tekst van de homepagina en van de voorstellingspagina van het kantoor kan evenwel naar eigen goeddunken worden aangepast. De makelaar beslist ook vrij welke maatschappijinformatie op zijn website komt. Hij kan hieruit putten uit de IBP-catalogus, die momenteel uit zowat 1900 items over meer dan 540 producten van 16 geregistreerde verzekeraars bestaat. Die items kunnen diverse vormen aannemen: pdf s, tekstdocumenten, filmpjes en zelfs minisites, met dien verstande dat de bezoeker altijd terug naar de site van de makelaar geleid wordt. Vier productcategorieën Momenteel vindt een particulier op de site informatie over vier domeinen: auto-, woning-, familiale en levensverzekeringen. Hij kan ook online een offerte vragen en een schadegeval melden. In de toekomst wordt het allicht mogelijk inlichtingen in te winnen over nog andere verzekeringen zoals de reis- en de ongevallenpolis. De informatie over verzekeringen voor zelfstandigen en kmo s is vrij summier, mede doordat ze over het algemeen maatwerk zijn. Makkelijk aanpasbaar Een foto van de contactpersonen of van het kantoor kan in een handomdraai worden toegevoegd, net zoals de beschikbare banners en de gewenste productinformatie van de maatschappijen. Voor de tekstaanpassingen is geen kennis van html vereist. De verantwoordelijkheid voor de productinformatie in de IBP-catalogus ligt

7 bij de maatschappijen. Zij kunnen ze trouwens selectief beschikbaar stellen. Goedkoop Na de gratis introductieperiode tot eind 2010 vraagt Brocom amper 121 euro per jaar voor het gebruik van de IPB-website. Dit bedrag is te betalen vóór 31 december 2010, wat kan via de beveiligde online betalingsmodule. Makelaars kunnen hun IBP-site aan een bestaande eigen domeinnaam koppelen of er zich voor 25 euro per jaar een aanschaffen. IBP-catalogus is niet exclusief Brocom heeft alvast gezorgd voor een basiswebsite voor zijn leden. Makelaars die al over een eigen website beschikken, kunnen deze echter probleemloos (laten) koppelen aan de IBP-catalogus. Ook wie geen Brocom-lid is, kan die koppeling (laten) maken. Want het enige doel van IBP is dat zoveel mogelijk makelaars van het internet gebruikmaken. Meer informatie over IBP, met alle nodige links, vindt u op In het kort: Europa 2011 wordt scharnierjaar voor de Europese verzekeringssector In de nasleep van de financiële crisis werkt Europa ook op verzekeringsvlak aan een doorgedreven regulering. Zo komt er een Witboek over Verzekeringsgarantiestelsels (VGS). Dit zou een Europese richtlijn worden met een set van uniforme basisgaranties voor het geval dat een verzekeraar uit een lidstaat zijn contractuele verbintenissen niet kan nakomen. De garanties zouden gelden voor alle natuurlijke personen en voor rechtspersonen die aan bepaalde criteria beantwoorden, en dit voor alle producten Leven en Niet-leven, met uitzondering van de motorrijtuigenverzekering. Messenger kwam tot stand in samenwerking met Kluwer. Verantwoordelijke uitgever: Avéro Belgium Insurance, Woluwedal 64, 1200 Brussel Wedstrijd Waag uw kans en win een cursus Defensief en preventief rijden. Avéro Insurance geeft vijf cursussen weg. U mag die cursus zelf volgen of ze wegschenken aan een familielid of een klant. Vraag: Welke Avéro-polissen bevatten een arbeidsongevallenverzekering? Bijkomende vraag: Hoeveel schadeaangiften ontvingen de diensten schaderegeling van Avéro Insurance tussen 1 en 31 december. Graag uw antwoord voor 15 december via mail naar met referentie preventie. Het Witboek sluit aan bij het Solvency IIproject dat, naar analogie met Basel II voor de banksector, een nieuw solvabiliteitsraamwerk beoogt waaraan Europese (her)verzekeraars met premies van meer dan 5 miljoen euro vanaf 2012 moeten voldoen. Solvency II zal ook van toepassing zijn voor in de EU gevestigde onderdelen van niet-eu-verzekeraars. Verder wil Europa de verzekeringsdistributie nog meer harmoniseren met IMD 2 (Insurance Mediation Directive), een geactualiseerde versie van de bestaande richtlijn inzake verzekeringsbemiddeling. De inhoudelijke debatten daarover zijn nog volop aan de gang. Er wordt ook gedacht aan een strengere reglementering voor producten met een duidelijk investeringsaspect, de PRIPs (Packaged Retail Investment Products). In beginsel zouden daarop de MIFID-regels van toepassing zijn, waardoor voor een breed gamma van producten eenzelfde consumentenbenadering zou gelden. De Belgische verzekeringssector, met inbegrip van de makelaarsfederaties, stelt zich daar echter vragen bij. Hierdoor zou immers de specifieke benadering van de consument in functie van het verzekeringsrisico teloorgaan. Genoeg voer voor discussie Om aan ieder van onze relaties toe te laten Messenger persoonlijk te ontvangen heeft Avéro gekozen voor milieu vriendelijk papier. 7

8

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Verzekerings- Verzekering en preventie BVVO BVVO. Een oproep, een aanmoediging BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

Verzekerings- Verzekering en preventie BVVO BVVO. Een oproep, een aanmoediging BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN HUIS DER VERZEKERING DE MEEÛSPLANTSOEN 29 B-1000 BRUSSEL TEL: 02/547 56 11 FAX: 02/547 56 01 E-mail: info@bvvo.be Website: www.bvvo.be 2001 Verzekeringscahiers

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN. Hoe minder betalen voor uw kleurenprints? Efficiënt documentbeheer rendeert

HET NIEUWE WERKEN. Hoe minder betalen voor uw kleurenprints? Efficiënt documentbeheer rendeert 18 SEPTEMBER 2012 Kosten besparen door duurzaam vlootbeheer 5 tips voor een ecologisch wagenpark P. 2 Is uw mobiel internet veilig genoeg? Slim omgaan met smartphones op het werk P. 3 HET NIEUWE WERKEN

Nadere informatie

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel De Ombudsman V A N D E B V V O 2000 J A A R V E R S L A G BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Gebeurtenissen van 2000

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van ESF

Nadere informatie

INCASSO (in miljarden euro)

INCASSO (in miljarden euro) A lgemene omgeving Samenloop van omstandigheden Voor de verzekering was 2011 een jaar van onverwachte omstandigheden en risico s. Niets ongewoons voor verzekeraars, die als beroep precies het beheersen

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2011

Cijfers en Analyse 2011 Cijfers en Analyse 2011 1987-2012 2012 2011 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar 2007 2006 Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC-Info Uw eigen zaak plannen en uitbouwen Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC Bank & Verzekering wil u met deze gids helpen om goed voorbereid aan uw eigen zaak te beginnen. Wie goed voorbereid is,

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Anti-alcoholbeleid op het werk. ACV-Openbare Diensten juli 2013

Anti-alcoholbeleid op het werk. ACV-Openbare Diensten juli 2013 Anti-alcoholbeleid op het werk ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 Krachtlijnen voor een alcoholbeleid op het werk Zowel werknemers als werkgevers winnen bij een duidelijk alcoholbeleid. De uitwerking

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie