MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY"

Transcriptie

1 MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY

2 Inhoudstafel 1. Benutten van ICT om een slimme, duurzame en innovatieve overheid te bevorderen Investeren in performante telecommunicatie-infrastructuren Voorzie een ambitieus plan voor het aantrekken van digital experts Toekomstgerichte geo-sector een voldoende draagvlak geven Toegang verlenen tot publieke overheidsinformatie Bevorderen van ehealth en telegeneeskunde Significante stappen zetten naar Cloud Computing & Big Data toepassingen Voor een positief beleid rond mobiele applicaties Stimuleren van ICT beveiligingsmaatregelen en investeringen Opstellen van een masterplan rond intelligente transport systemen (ITS) Herzien van het systeem van heffingen voor auteursrechten Vermijden van restrictieve net neutraliteitsregels /2014-1

3 1. Benutten van ICT om een slimme, duurzame en innovatieve overheid te bevorderen MEMO Gebruik van ICT bij de overheid bevorderen waarbij de ICT sector wordt gerespecteerd VASTSTELLINGEN We merken weinig concrete realisaties op vlak van e-gov projecten. Het betreft vooral verbeteringen en aanpassingen aan reeds langlopende informatiserings-projecten. Voor de rest heeft men vooral oog voor besparingen via bijvoorbeeld costing out en ICT-groepsaankopen. Daar is op zich niets mis mee indien de informaticanoden van de verschillende administraties hiermee niet in het gedrang komen. Slotsom is wel dat de besparingsdrang ruim de bovenhand neemt op de uitwerking van nieuwe slimme, duurzame en innovatieve projecten. De tegenhanger van de Informatisering van de staat, is de administratieve vereenvoudiging. Een project dat wel zou kunnen bijdragen tot het stimuleren van de economische groei in ons land is het aanmoedigen van ondernemingen om over te stappen naar elektronische facturatie. Het is gangbare praktijk dat overheidsbedrijven ( verenigingen ) worden opgezet om voor rekening van bepaalde overheidsdiensten (die lid werden van deze vereniging) informaticadiensten te leveren. Sinds enkele jaren stellen deze ICT-vzw s zich ook steeds meer en nadrukkelijker op als leverancier van IT-personeel aan hun leden. In dat opzicht werd recent ook bijvoorbeeld de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel vzw opgezet. De ICT-sector is om meerdere redenen ontevreden over deze nationalisering van de informaticadiensten. De argumenten die worden aangehaald om de creatie van ICT-vzw s te verantwoorden overtuigen niet. Hieronder overlopen we de 4 meest gehoorde argumenten. 1 De overheidsdienst die een beroep doet op ICT-v zw s moet geen BTW betalen op haar diensten De ICT-vzw s rekenen geen BTW aan wanneer ze een ICT-dienst factureren aan hun leden. Dat maakt hen ogenschijnlijk goedkoper dan privé-ict-ondernemingen. Voor de overheid in haar geheel is de factuur in het beste geval budgettair neutraal, aangezien de FOD Financiën de BTWinkomsten derft die zouden kunnen worden geïnd indien de ICT-dienst zou worden geleverd door een privé-onderneming. 2 De overheidsdienst die een beroep doet op ICT-v zw s moet niet werken via een openbare aanbesteding. Het is aan te bevelen dat de overheid lastenboeken, het analyseren en vergelijken van de verschillende antwoorden en de uiteindelijke gunning en opvolging ervan, administratief minder complex maakt, zodat het gebruik van ICT-vzw s, om deze complexiteit te omzeilen, overbodig wordt. 3 De overheidsdienst die een beroep doet op ICT-v zw s moet geen beroep doen op de overheidsdiensten verantwoordelijk voor recrutering. 4 De cijfers die circuleren over de verschillen tu ssen de kost van een medewerker uit de privésector en een ambtenaar zijn onjuist en niet transparant. Bovendien houden deze berekeningen sowieso geen rekening met de productiviteits-, de kennis- en de netwerkeffecten. Tot slot is er ook geen enkele tijds- of kwaliteitsgarantie voor de klant van de ICT-vzw, daar waar dit quasi steeds opgelegd wordt aan de privé-bedrijven die voor de overheid werken /2014-2

4 DOELSTELLINGEN Zinvol besparen en een meerwaarde creëren voor een (e-)samenleving via efficiënt ICT gebruik. Het Nationaal Forum e-invoicing zijn werkzaamheden onverminderd voort moet zetten. Een betere communicatie vanuit de overheid betreffende de concrete toepassing van de drie voorwaarden die een factuur rechtsgeldig maken zal de penetratie van de elektronische facturatie sterk bevorderen. Overheid en ICT-bedrijven moeten samen op zoek gaan naar ondersteunende ICT-oplossingen die op een innovatieve en efficiënte manier de overheid haar verschillende maatschappelijke functies laten uitvoeren. De overheid moet dan bekijken of ze gaat voor een make of een buy - beslissing. Dit moet echter gebeuren op basis van transparante en correcte berekeningen waarbij zowel de privé ICT-bedrijven als de ICT-vzw s op een eerlijke manier met elkaar kunnen concurreren. WAT AGORIA VRAAGT AGORIA pleit voor: de inzet van voldoende investeringsmiddelen (tijd en geld). Vaak kent een aanbestedende overheid wel de kost van een project, maar is te weinig berekend wat de (mogelijke) opbrengsten zijn van een e-gov-project. Zowel op het vlak van meer efficiëntie, minder tijdsverlies, betere dienstverlening aan de burger en ondernemingen en collega s van andere overheidsdiensten, hogere kwaliteit van het resultaat. Als de opbrengsten van in den beginne beter worden geëxpliciteerd zal dit niet alleen de uitvoering van het project meer kans op slagen geven, maar het zal ook de draagkracht van het project bij de beslissingsnemers (voorzitters FODs, inspectie financiën, enz ) en bij de belastingbetaler sterk verhogen. Een e-gov-project moet worden aanzien als een investeringsproject met een bepaalde return on investment. een grotere transparantie in de e-gov projecten. We hebben nog al te vaak de indruk dat projecten herhaald worden of niet altijd op het juiste niveau worden uitgevoerd. Het zou interessant zijn om naar Nederlands voorbeeld een exhaustief overzicht te maken van alle e-govprojecten met hun doelstellingen en functionaliteiten, hun kosten-batenanalyse en hun status eens ze in uitvoering zijn. Nederland toont het ons: met het Rijks-ICT-Dashboard 1 ontwikkelden zij een website die alle egovprojecten opsomt met het waarom, het hoe, het budget en de uitvoering. Zo kan de burger en natuurlijk de overheid zelf, perfect opvolgen waar het belastinggeld aan wordt besteed en wat het opbrengt. Bovendien kunnen administraties zich via de site inspireren op de projecten van hun collega s. Gezien de steeds complexer wordende staatsstructuren bij ons, is dit laatste overigens meer dan welkom. AGORIA vraagt aan de overheid om het gebruik van elektronische facturen door de ondernemingen te stimuleren. Hierbij moet de overheid ook een leidende rol nemen ( Lead by example ) door haar leveranciers te verplichten via elektronische weg te factureren. De door de overheid gekozen oplossing om dit te realiseren mag in geen geval een niet gewenste meerkost meebrengen voor de Belgische bedrijven en meer specifiek voor de KMO s. We moedigen de overheid aan om hiervoor de nodige budgetten vrij te maken om het standaardiseren, integreren en onderhouden van een transportprotocol, die de interoperabiliteit tussen de verschillende stakeholders sterk zal bevorderen, te ondersteunen. In de nieuwe wetgeving dient de ontvanger zich niet langer formeel akkoord te verklaren met de vorm waarin hij of zij de factuur ontvangt. We moedigen de overheid dan ook aan om de markt te sensibiliseren dit concreet te vertalen door van een opt-in systeem over te stappen naar een opt-out mechanisme /2014-3

5 AGORIA vraagt ook met aandrang om verder werk te blijven maken van het overleg met de privésector over de uitvoeringsvoorwaarden van projecten die werden gegund. De tendens om steeds meer verantwoordelijkheden door te schuiven naar de toeleverancier neemt verder toe. Hierdoor wordt het voor privé-bedrijven steeds minder interessant (en steeds meer risicovol) om deel te nemen aan openbare aanbestedingen en haken steeds meer kandidaten af. AGORIA pleit daarom voor een overleg tussen private en publieke sector om de uitvoeringsvoorwaarden (verantwoordelijkheden, boeteclausules, enz ) van gegunde aanbestedingen meer in verhouding te brengen met de economische realiteit. AGORIA vraagt de verschillen tussen privésector en ICT VZW s op vlak van BTW regeling en overheidsopdrachten weg te werken, zodat een level playing field ontstaat tussen publieke en private ICT leveranciers. Daarenboven zou er met type-bestekken, conform de herziening van de algemene aannemingsvoorwaarden voor overheidsopdrachten, dienen gewerkt te worden /2014-4

6 2. Investeren in performante telecommunicatie elecommunicatie-infrastructuren infrastructuren MEMO Investeringen in telecommunicatie-infrastructuren en de uitrol van nieuwe netwerken met zeer hoge bandbreedte bevorderen. VASTSTELLINGEN Connectiviteit achterop, snelwegen herdenken: Het volume gegevens dat op de mobiele netwerken wordt uitgewisseld groeit exponentieel; maar België loopt achterop wat de connectiviteit van de gezinnen en de bedrijven betreft. In Europa heeft enkel Hongarije een lagere penetratiegraad voor mobiel hoog debiet dan België. Bron: EU, Communications Committee, toestand in juli 2012 De bestaande vaste netwerken maken op dit ogenblik wel de uitrol mogelijk van breedbandtoepassingen die gemeengoed zijn geworden, maar zullen niet volstaan om de toepassingen van morgen en overmorgen te ondersteunen. Om het potentieel van alle mogelijke verschillende en vaak parallel lopende ICT/internettoepassingen maximaal te benutten, moeten het vaste en mobiele netwerk performant zijn. In de barometer van de Belgische Attractiviteit 2012 van Ernst & Young geldt de aanwezige telecommunicatie-infrastructuur als tweede belangrijkste troef voor het aantrekken van potentiële investeerders in ons land. Dit werd bevestigd in de studie die WIK in 2012 uitvoerde. De capaciteit van communicatie- en datanetwerken zal in het komende decennium sterk moeten worden opgevoerd. Studies wijzen uit dat het gebruik van internetbandbreedte elk jaar met 50% toeneemt. HD-televisie, netwerkgaming, zelfproductie van videobeelden, cloud computing, het geconnecteerde huis & thuiswerken, social networking en e-health toepassingen worden meer en meer gebruikt, vaak parallel. De nieuwe toepassingen die op ons afkomen, vergen gaandeweg meer bandbreedte en maken infrastructuurinvesteringen noodzakelijk. De gebruikers worden daarenboven aldoor veeleisender op het vlak van kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. AGORIA heeft in de context van het NGA-forum, samengesteld uit aanbieders van telecommunicatieoplossingen, netwerkoperatoren, equipment & solutions providers en content providers, gesteld dat verder moet worden geïnvesteerd in nieuwe technologieën in het aansluitnet naar de eindklant om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de hoge eisen op het vlak van snelheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Daarom zullen next generation aansluitnetten ( Next Generation Access of NGA) moeten worden aangelegd. De installatie van dergelijke netten zal het mogelijk maken zeer hoge snelheden in de orde van 1 Gbps te bereiken, maar dat vergt - 01/2014-5

7 kapitaal- en tijdsintensieve investeringen. De beschikbaarheid van performante telecommunicatie-infrastructuren biedt de ondernemingen in ons land de mogelijkheid om zich te onderscheiden en is een troef in de concurrentiestrijd. De kwartaalresultaten van de rapporten die door het Amerikaanse Akamai over de stand van zaken van het Internet ( The State of the Internet ) worden gepubliceerd, tonen echter aan dat België geleidelijk aan zijn voorsprong verliest op het vlak van gebruikte bandbreedte ( Average Connection Speeds ). Terwijl België in het rapport van het eerste trimester van 2012 nog in de top-10 stond (9de plaats) is het sindsdien uit de wereldtop verdwenen. 2 Andere Europese landen zoals Zwitserland, Letland, Nederland, Tsjechië, Zweden en Verenigd Koninkrijk hebben ons ondertussen ingehaald. Het is dus hoog tijd om de investeringen in NGA-infrastructuur aan te moedigen om de voorsprong die België had genomen niet te verliezen. Toenemende lasten hebben impact op investeringen: De gemeentelijke belastingen op telecommunicatie-infrastructuur zouden ook een zeer nefaste maatregel voor investeringen in supersnel breedband zijn. Sinds de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 15 december 2011 hebben de gemeenten meer mogelijkheden om te beslissen belastingen te heffen op antennes en masten. Het principe van het gratis doorgangsrecht beperkt niet langer de gemeentelijke autonomie. Er bestaat dus een reëel gevaar voor buitensporige lokale belastingen die bij opbod worden bepaald, en zelfs voor een drievoudige belasting op gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk vlak. Wetende dat dit een directe financiële impact heeft op potentiële investeringsbeslissingen en op een modern en gediversifieerd telecomaanbod voor consument en bedrijven, mag de overheid dit niet zondermeer negeren. Op mobiel vlak hebben deze lasten meteen tot gevolg dat de investeringsbudgetten van de telecommunicatie-operatoren verminderen. Men kan ervan uitgaan dat er per miljoen euro belastingen de dekking met 120 km² vermindert. De omvang van de belastingen die vandaag op sommige plaatsen worden geheven, leiden tot een verdubbeling van de exploitatiekosten. Dergelijke taxatie is bijzonder ongelegen, vooral nu er met de komst van 4G een oplossing is om in gebieden met de laagste bevolkingsdichtheid een dekking met zeer hoog debiet te garanderen. De investeringen voor de uitrol van 4G in deze gebieden dreigen echter te worden vertraagd. De impact op de prijs die de consument betaalt, zou de index bovendien met 0,12% doen stijgen (studie in 2012 uitgevoerd in opdracht van de operatoren). In de huidige situatie, waarin volgens o.a. het IMF, de OESO en de Europese Commissie de indexstijgingen in België het concurrentievermogen van onze ondernemingen aantasten, zou een bijkomende indexstijging niet zonder gevaar zijn. Bovendien zouden de ondernemingen nog een tweede keer worden getroffen, dit keer door een stijging van de tarieven voor mobiele communicatie. DOELSTELLINGEN Opnieuw zorgen voor een investeringsvriendelijk klimaat: de overheid moet streven naar een investeringsvriendelijk klimaat en heeft een belangrijke rol te vervullen in de ontwikkeling naar het net van de toekomst. Ze moet investeringen aanmoedigen, niet afremmen. De voornaamste telecommunicatie-actoren in België vragen een positiever klimaat. De lasten en belastingen die sector opgelegd krijgt, blokkeren de investeringen die vandaag noodzakelijk zijn. De telecomoperatoren hebben in België bijna mensen in dienst en leveren een nettobijdrage aan de vennootschapsbelasting (bijna 600 miljoen euro/jaar). Demarches vereenvoudigen: Vandaag duurt in het Brussels gewest gemiddeld 400 dagen om de vergunningen te verkrijgen voor de installatie van een antennesite voor mobiele telecommunicatie. Er bestaat in het Waals (en Brussels) gewest geen regeling van stedenbouwkundige vrijstellingen voor kleinere werken aan vaste en/of mobiele infrastructuur. Een algemene vereenvoudiging is noodzakelijk. 2 p /2014-6

8 Anticiperen op de evolutie van connectiviteitsbehoeften: Als België en zijn gewesten aantrekkelijk willen blijven voor de burgers en de ondernemingen, dan moeten ze ambitieuze, maar realistische doelen stellen voor de ontwikkeling van nieuwe performante diensten. Er moet vanaf nu ook gewerkt worden aan een investeringsvriendelijk klimaat met het oog op de aanleg van de ultrasnelle toegangsnetten van de toekomst. Met de Europese digitale agenda worden tegen het jaar 2020 ambitieuze doelstellingen beoogd: de lidstaten moet 100% snelle breedbandlijnen halen en 50% ultrasnelle. België moet nog een lange weg afleggen om dit te realiseren. Maar verder dan deze doelstellingen moet worden gestreefd naar de uitrol van Next Generation Networks (glasvezel en fiber to the home, Long Term Evolution (LTE) voor mobiel enz.) en naar een connectiviteit tegen 1GBit/sec. De gewestelijke overheden moeten met een proactieve reglementering en een denkoefening over de openstelling van de infrastructuur bijdragen tot het halen van deze doelstellingen. Het voorstel voor een verordening, dat de Europese Commissie op 26 maart 2013 publiceerde om de kosten voor de installatie van breedband te beperken, kan een goede basis voor discussie vormen. De regulatoren (BIPT en mediaregulatoren) moeten overigens verder zorgen voor een concurrentieklimaat dat investeringen in infrastructuur mogelijk maakt en stimuleert. De uitrol van een NGA-netwerk vergt een gecoördineerd, duidelijk, rechtszeker en stabiel investeringskader. 3 WAT AGORIA VRAAGT AGORIA vraagt aan de overheid de uitrol van NGA te vergemakkelijken. Om te voldoen aan de Europese verplichtingen zal samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus nodig zijn. De noodzakelijke regelgevende en politieke initiatieven moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de wegenwerken en de bouwprojecten en vastgoedrenovaties high speed ready zouden zijn. Voorts zou een evolutieve inventaris van alle passieve infrastructuren (wegen, tunnels, rioleringsnetten enz.) moeten worden opgemaakt om ze ter beschikking te kunnen stellen voor de netwerken van de nieuwe generatie. Waar noodzakelijk dient de overheid financiële steun aan te wenden om de uitrol van NGA netwerken te bewerkstelligen in gebieden waar er voor commerciële exploitanten geen prikkel is om te investeren. AGORIA vraagt de overheid om gebruik te maken van het potentieel van mobiele communicatie en apps als hefboom om haar beleid te realiseren: sociale integratie en verkleining van de digitale kloof, beheer van het energieverbruik, volksgezondheid, verbetering van de logistieke stromen en uiteraard mobiliteit. AGORIA vraagt een technologieneutrale opstelling (bijv. : WiFi eerder dan mobiele netwerken) bij de besluitvorming over het aanbod van openbare internetverbindingen. AGORIA vraagt toe te zien op een level playing field dat een evenwichtige concurrentie garandeert tussen alle actoren van de sector: fiscaliteit, regulering. AGORIA vraagt de emissienormen (golven) aan te passen om tegelijk de gezondheid en het milieu te vrijwaren (volgens de internationaal aanvaarde normen) en op lange termijn een efficiënte uitrol van mobiele technologieën mogelijk te maken. 3 Het volledige standpunt zoals door het NGA forum uitgewerkt, is terug te vinden op - 01/2014-7

9 AGORIA vraagt dat dergelijke gemeentelijke en provinciale belastingen niet zouden toegepast worden om een investeringsvriendelijk klimaat te behouden. AGORIA vraagt om, wat de verdeling van bevoegdheden betreft, niet naar een verregaande regionalisering te gaan. Dat zou een negatieve impact op het investeringsklimaat hebben in de veronderstelling dat dit het besluitvormingsproces trager en complexer zou maken. AGORIA vraagt het bestaande wetgevend kader te stabiliseren en te focussen op de uitwerking daarvan en een gestructureerd overleg met de sector op te zetten /2014-8

10 3. Voorzie een ambitieus plan voor het aantrekken van digital experts MEMO Een ambitieus plan uitwerken voor meer Digital Experts VASTSTELLINGEN Eind 2012 werkten in België mensen in de ICT en alle indicatoren wijzen erop dat dit aantal de komende jaren zal blijven stijgen. Tegelijk is er een structurele kloof tussen het aanbod van en de vraag naar ICT-gekwalificeerd personeel. Zo telde AGORIA eind vacatures (waarvan à in Vlaanderen en à in Brussel en Wallonië). Met Digital Experts erbij zou een extra 1,3 miljard euro bbp kunnen worden gerealiseerd. De redenen voor het verschil tussen vraag en aanbod zijn duidelijk in kaart gebracht, met aan de basis een gebrek aan interesse voor ICT-beroepen bij jongeren. Daarom heeft de Federatie van de technologische industrie de afgelopen jaren een aantal initiatieven genomen om jongeren te sensibiliseren en warm te maken voor de ICT-sector. Alleen al in academiejaar hebben CEO s van Belgische ICT-bedrijven bijna leerlingen van het laatste jaar secundair verteld over hun werk en over de sector. Onlangs heeft AGORIA de aftrap gegeven van de Digital Expert -promotiecampagne, die veel succes oogst bij jongeren. Het doel van deze campagne, die wordt ondersteund door MNM en NRJ, is om een duidelijk beeld te schetsen van de verschillende informaticaberoepen. Inmiddels hebben verschillende hogescholen, de VDAB enz. de benaming Digital Expert al overgenomen. Naast de noodzakelijke technologische bagage moeten die digitale experts naargelang van hun specialisme inzicht hebben in de manier waarop een onderneming werkt, commerciële relaties onderhouden, projecten managen, makkelijk contact kunnen leggen, een groep kunnen leiden enz. In april 2013 organiseerde AGORIA het evenement DigitaLive, waaraan enkele honderden leerlingen van het secundair (voornamelijk uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) hebben deelgenomen. DOELSTELLINGEN Het tekort aan Digital Experts terugdringen. WAT AGORIA VRAAGT In het kader van de Digital Agenda en de Grote Coalitie vraagt AGORIA om een ambitieus sensibiliseringsplan voor ICT-beroepen uit te werken. Momenteel hebben de gemeenschappen, gewesten enz. al een aantal initiatieven lopen om ICT-beroepen bij jongeren te promoten, maar die hebben meer weg van proefprojecten dan van een groot initiatief. AGORIA wil dat een sterk initiatief wordt genomen naar het voorbeeld van wat in Nederland is gedaan in het kader van het Platform Bèta Techniek. Dit overheidsinitiatief, dat in 2003 van start ging en door de industrie wordt gesteund, heeft onmiskenbare resultaten opgeleverd: het aantal leerlingen en studenten is aanzienlijk toegenomen in alle betrokken onderwijsrichtingen. AGORIA en zijn leden willen actief meewerken aan een dergelijk project, dat op gemeenschapsniveau moet worden uitgevoerd. In dit kader zou het ook goed zijn om de studies m.b.t. de redenen voor het gebrek aan interesse vanwege jongeren (en in het bijzonder wat meisjes betreft) voor informaticawetenschappen te actualiseren /2014-9

11 Informaticacompetenties zijn essentieel geworden voor alle jongeren die de arbeidsmarkt zullen betreden. Zowel wat het basisonderwijs als wat het secundair en het hoger onderwijs betreft, is er behoefte aan een referentiekader inzake informaticacompetenties (en niet alleen wat kantoortoepassingen betreft). Afhankelijk van de onderwijsrichting moeten daarbij specifieke beheersingsniveaus worden gedefinieerd. Informatica (met inbegrip van programmeren) moet in het volledige lessenpakket worden toegepast, ook in de algemene vakken. Hiervoor moeten alle leerkrachten en docenten grondig worden (her)opgeleid. Er moet dringend werk worden gemaakt van een strategische denkoefening m.b.t. de klas van de toekomst in de basisschool en het secundair onderwijs. Het is ondenkbaar dat in de toekomst de leerkracht voor een (zelfs elektronisch) bord staat voor een groep leerlingen op de banken. Een voorbeeld van nieuwe organisatie van het onderwijs zoals het Future Classroom Lab, ontwikkeld door het European SchoolNet en gedemonstreerd in Brussel, moet dienen als model voor deze denkoefening. 4 Dit project werd begin 2012 gedemonstreerd aan het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming 5 en aan minister J.-C. Marcourt 6. ICT-professionals van buiten de EU ondervinden soms moeilijkheden om hun diploma s te laten erkennen terwijl ze vaak wel beschikken over de nodige competenties. Door een proces voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van diploma s (competenties) voor alle ICT-beroepen te veralgemenen zal het huidige tekort in de ICT-sector kunnen worden teruggedrongen /

12 4. Toekomstgerichte geo-sector een voldoende draagvlak geven MEMO Stimuleren en ondersteunen van de Geo-ICT sector VASTSTELLINGEN Volgens een studie van het bedrijf OXERA is het investeren in geo-infrastructuur met publieke financiering aangewezen daar de economische externaliteiten voor bedrijf en privé heel belangrijk zijn. 7 AGORIA GEO-ICT heeft recent gepeild naar de prioriteiten van geo-bedrijven ten opzichte van het Vlaamse geo-beleid, Uit de voorlopige resultaten blijkt dat het toepassingsveld van geografische data en applicaties enorm toeneemt en een sleutel vormt in heel wat horizontale en verticale beleidsdomeinen zoals huisvesting, ruimtelijke ordening, mobiliteit. DOELSTELLINGEN Op federaal vlak bemoedigt de privé sector het werk van het INSPIRE forum dat een informele coördinatie nastreeft tussen federale en regionale overheden bij de realisatie van de INSPIRE verplichtingen. Het Nationaal Geografische Instituut speelt een cruciale rol als kenniscentrum rond geo-informatie voor de Federale overheid. In het kader van administratieve vereenvoudiging is haar rol als geo-broker (centralisatie en optimalisatie van bestekken rond geo-data) voor de andere federale administraties aan te moedigen /

13 Op vlak van de Vlaamse overheid werkt AGORIA actief mee in de GDI-raad, een adviesorgaan van de Vlaamse overheid om sturing te geven aan het GDI Vlaanderen-project. AGORIA heeft actief deelgenomen aan verschillende adviezen, o.a. rond het hergebruik van geo-data. Prioriteit voor het Vlaamse geo-beleid is te maken dat die verschillende niet geo-administraties zonder belemmering geografische datasets kunnen gebruiken. Dit gaat bijvoorbeeld via het inzetten op een gedocumenteerd geo-portaal met volledige technische specificaties. Dit geldt ook voor interactie met de privésector die effectief geo-data op een commerciële manier wil hergebruiken. De lokale expertise van privé geo-bedrijven kan verder uitgebreid worden met het uitschrijven van innovatieve opdrachten in samenspraak met de geo-sector. Op vlak van de Brusselse overheid wenst de privé-sector de bestaande uitwisselingen op niveau van strategie (comité GEObru) alsook op niveau van de praktische uitwerkingen van de geoinfrastructuur in het Brussels gewest verder te ontwikkelen. WAT AGORIA VRAAGT Geo-bedrijven actief bij AGORIA (www.agoria.be/geoict) wensen dat de verschillende overheden ook alles in het werk stellen om deze toekomstgerichte sector een voldoende draagvlak te geven. Dit kan door: - voldoende projecten uit te besteden - innovatie en onderzoek te stimuleren - juiste profielen te vinden - export te bevorderen - 01/

14 5. Toegang verlenen tot publieke overheidsinformatie MEMO Toegang tot en hergebruik van publieke overheidsinformatie VASTSTELLINGEN AGORIA schat de economische waarde van het hergebruik van overheidsinformatie op ongeveer 875 tot 900 miljoen euro. Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie ( richtlijn Overheidsinformatie ) is op 17 november 2003 vastgesteld. In artikel 13 van de richtlijn werd bepaald dat de richtlijn voor 1 juli 2008 moest worden geëvalueerd. De evaluatie is uitgevoerd door de Commissie en heeft geleid tot de publicatie van mededeling COM(2009) De Commissie concludeerde dat zij de richtlijn opnieuw zou evalueren in 2012, wanneer er meer duidelijkheid bestaat over de uitwerking, effecten en toepassing van de richtlijn. Op 12 december 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie, COM(2011) 877, gecommuniceerd. Ondertussen werd dit op 4 april 2013 goedgekeurd door het Europese Parlement. DOELSTELLINGEN In de discussie rond hergebruik zijn er verschillende stakeholders met diverse invalshoeken. AGORIA behandelt enkel de privé bedrijven die voor hergebruik en integratie in hun dienstenpakket gebruik wensen te maken van bestaande informatie die de overheid bij de uitvoering van overheidstaken heeft verzameld over de buitenwereld. Overheidsinformatie vormt een belangrijke grondstof voor digitale informatieproducten en -diensten met een groot potentieel dat tot dusver nog niet is gebruikt. AGORIA beschouwt dat de modernisering van de Europese richtlijn een goed teken is; het zorgt voor een modernisering van dataformaten en een duidelijk kader rond licenties en kosten. AGORIA zal de implementatie in België op verschillende beleidsniveaus van nabij volgen zodat hergebruik daadwerkelijk mogelijk wordt. Vanaf 2013 is er een periode van drie jaar om de richtlijn om te zetten in de Belgische wetgeving. De stappen die tot nu toe genomen werden (licentie, opening van bepaalde datasets) zijn traag opgestart. Op vlak van de Vlaamse overheid nam AGORIA actief deel aan de discussie en adviezen in het kader van de Vlaamse GDI-raad (adviesorgaan) rond het openzetten van geografische datasets. AGORIA werkte concreet mee aan de uitwerking van de Vlaamse conceptnota (23/9/2011) rond open data, met als doelstelling een kwalitatief hergebruik van overheidsdata van de Vlaamse overheid mogelijk te maken. AGORIA werkte mee aan initiatieven zoals opendataforum.be en kwam tussen in de Vlaamse Open Data Dag. Naar de toekomst toe pleit AGORIA voor een effectieve beschikbaarheid van de verschillende datasets in een on-line catalogus. In 2013 werkte de Vlaamse overheid haar Open Data strategie volledig uit, en maakte het een aantal standaardlicenties. Er is een aparte regeling voor hergebruik van geografische data t.o.v. andere data. Bij de omzetting van de nieuwe Europese richtlijn rond hergebruik van overheidsinformatie moet dit verschil verdwijnen. De Brusselse overheid ondersteunt reeds open data en open standaarden. Data van Brussel mobiliteit en geo-data van de Urbis cataloog van CIRB zijn effectief beschikbaar. Andere - 01/

15 administraties moeten ook worden aangezet tot het openstellen van hun datasets. AGORIA pleit er ook voor dat de Brusselse overheid in haar enthousiasme niet de stap zet om in haar bestekken open source software te gaan verplichten. WAT AGORIA VRAAGT AGORIA vraagt de toegang tot zoveel mogelijk ruwe datasets. Er is nood aan toegang binnen een redelijke termijn tot zoveel mogelijk ruwe datasets. Een verspreidingssysteem dat technologische beperkingen inhoudt, is niet wenselijk, e.g. enkel toegang via webservices. De privé sector wenst een veelheid van klanten te bedienen met een veelheid van diensten, elk met specifieke behoeften waarvoor data in diverse vormen beschikbaar dienen te zijn. AGORIA spoort aan tot het maken van vordering in catalogen van beschikbare overheidsdata. Het is noodzakelijk om vordering te maken in catalogen van beschikbare overheidsdata met haar technische karakteristieken door middel van een uniek loket concept en gedistribueerde datainfrastructuren. AGORIA ondersteunt actief het oprichten van federale portalen zoals en AGORIA vraagt een coherent en transparant kader tussen overheidsactoren. Er is nood aan het uitwerken van hoge transparante en coherente afspraken tussen de diverse overheidsactoren, met betrekking tot toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie. AGORIA vraagt dat data-uitwisseling tussen overheden wordt gecultiveerd. Het bevorderen van een cultuur bij overheden voor het openstellen van data en data-uitwisseling inclusief met een duidelijke beschrijving van de metagegevens zou het hergebruik alleen maar ten goede komen. AGORIA zet open data hackatons op zoals om die drempels bij de overheid te verminderen. Bij de overheid is er een algemene sensibilisering nodig dat commercieel hergebruik van overheidsdata welvaart brengt voor de economie en uiteindelijk ook het algemeen welzijn. AGORIA vraagt dat er duidelijke afspraken tussen de overheid en de privé sector worden gemaakt. - Afspraken zijn wenselijk betreffende fysieke toegang, actualiteit van de gegevens, uitwisselingsformaten, etc. - Het voeren van een ingewikkelde licentiepolitiek moet worden vermeden. Standaard licenties zijn eenvoudig en in een digitaal formaat ter beschikking. Licenties zijn leesbaar door machines (clickuse) zoals door de nieuwe Europese regeling voorgesteld /

16 6. Bevorderen van ehealth en telegeneeskunde MEMO Voor reëel overleg tussen alle actoren die ehealth willen bevorderen en het opzetten van een masterplan voor de ontwikkeling en het bevorderen van telegeneeskunde. VASTSTELLINGEN AGORIA is een groot voorstander en is overtuigd van het nut van het ehealth-initiatief, dat eerst en vooral steunt op communicatie en op de uitwisseling van medische gegevens tussen burgers, zorgverleners en overheidsinstellingen. Dankzij ehealth kan de kwaliteit van de zorgverlening worden verbeterd en kunnen de kosten aanzienlijk worden verlaagd. Die argumenten zijn onlosmakelijk verbonden met ieder project voor administratieve vereenvoudiging. Met het oog op efficiëntie en goed beheer moet echter een nauwkeurig businessmodel worden opgesteld m.b.t. de ontwikkeling van ehealth en moet worden bepaald welke return on investment wordt verwacht en wat daardoor bespaard kan worden. Er kan gesteld worden dat men in België niet meer om de doorbraak van telegeneeskunde heen kan. De invoering moet geleidelijk verlopen en moet in de eerste plaats gericht zijn op duidelijke geïdentificeerde behoeften. In december 2010 heeft AGORIA zijn position paper over telegeneeskunde gepubliceerd. 8 De aanbieders van telegeneeskundige oplossingen zijn er nog niet voldoende in geslaagd om businessmodellen op te stellen die het hun mogelijk maken om telegeneeskundige projecten ook na de proeffase voort te zetten (ook al waren de resultaten overtuigend). De reden daarvoor is dat telegeneeskunde nog niet in het derdebetalerssysteem is ingeschreven. De Sociale Zekerheid, een belangrijke begunstigde, draagt nog niet bij tot de financiering waardoor het businessmodel onevenwichtig is. De industrie moet end-to-end telegeneeskundige oplossingen ontwikkelen in samenwerking met de medische gemeenschap om op doeltreffende wijze alle behoeften aan thuisverzorgingsdiensten te dekken. Met het oog op een ononderbroken zorgverlening is het belangrijk dat de oplossingen op een eenvormige manier worden geïntegreerd en beheerd door de verschillende zorginstellingen die telegeneeskundige oplossingen aanbieden. Er moet worden voorkomen dat een patiënt die afhangt van verschillende zorgverstrekkers opdraait voor de gevolgen van verschillende visies op het beheer van de workflow. DOELSTELLINGEN AGORIA is van mening dat het de rol van de Staat is om te voorzien in het kader waarin de precieze doelstellingen en prioriteiten voor ehealth worden bepaald en dat het de rol van de industrie is om die oplossingen uit te werken. In dit kader moet rekening worden gehouden met de ondernemingen, waarbij hen de garantie wordt geboden dat de investeringen in innoverende oplossingen en producten op lange termijn verantwoord zijn. Op federaal niveau is een ehealth-actieplan opgesteld. De voornaamste benadering van dat actieplan moet de return on investment zijn. De projecten van de Staat en de industrie moeten namelijk gedeeltelijk worden voorgefinancierd (niet gesubsidieerd) zodat de gemaakte kosten gemakkelijker kunnen worden teruggewonnen bij de uitvoering van het project. Het scheppen van banen en dus van toegevoegde waarde voor de sector mag niet uit het oog worden verloren: gezien de huidige economische behoeften is dit een niet te verwaarlozen neveneffect. Het beleidsmatig en financieel bewerkstelligen van telegeneeskunde ten einde voor de gemeenschap economisch en sociaal gunstige oplossingen te kunnen gebruiken /

17 WAT AGORIA VRAAGT In het kader van het ehealth-actieplan vragen wij reëel overleg tussen alle bevoegdheidsniveaus die verantwoordelijk zijn voor ehealth-gerelateerde zaken. Dit overleg, dat wordt verzekerd door de aanwezigheid van de gemeenschappen en de gewesten in het beheerscomité van het ehealth-platform en het gebruikersoverlegcomité, moet het mogelijk maken om de acties, de strategie, de communicatie en de projecten beter te coördineren en meer transparantie te scheppen t.a.v. de industrie. Met dit actieplan wil de ehealth-industrie ook dat de uitvoering van de verschillende actiepunten daadwerkelijk wordt gevolgd en tegen 2015 internationale standaarden worden uitgewerkt en toegepast. De ehealth-industrie staat ook concepten voor die internationaal succesvol zijn gebleken zoals HIMSS (de verschillende logische stappen in de invoering van een elektronisch medisch dossier in ziekenhuizen) en meaningful use (zorginstellingen zouden moeten worden gemeten en stapsgewijs incentives moeten krijgen naargelang van de gehaalde doelstellingen (afgeronde fasen), op basis van hun goede gebruik van informatica). De uitvoering van een studie door het expertisecentrum voor gezondheidszorg waarin de financiële en economische impact van telegeneeskunde op het budget voor gezondheidszorg wordt geanalyseerd. Een kader dat een structuur creëert voor de terugbetaling op verschillende niveaus, met name voor chronische aandoeningen. Concreet vraagt AGORIA dat de ministers van de gewesten/gemeenschappen belast met gezondheidszorg voorzien in een financiële tegemoetkoming voor de investering in uitrusting om chronisch zieken in de thuisomgeving te kunnen houden, naar het voorbeeld van de tegemoetkomingen voor ouderen of personen met een handicap. AGORIA vraagt ook dat het RIZIV voorziet in een nomenclatuur voor prestaties of forfaits voor de follow-up van chronische ziekten met behulp van telegeneeskunde. Deze kan deel uitmaken van de zorgtrajecten waarin het RIZIV al voorziet. Juridische en deontologische duidelijkheid, meer bepaald: de vereenvoudiging en de standaardisering van het verzoek om instemming van de patiënt (informed consent), en een proces voor de erkenning, goedkeuring en labeling van de telegeneeskunde systemen. De oprichting van een stuurgroep bestaande uit de voornaamste actoren op het gebied van telegeneeskunde zowel op federaal, gewestelijk en communautair vlak als in de industrie. Om de aandoeningen waarvoor telegeneeskunde reële toegevoegde waarde biedt (zoals chronische ziekten) beter te kunnen identificeren, pleit AGORIA ervoor om een strategisch plan op te stellen, onafhankelijk van de politieke cycli, waarin de invoering van telegeneeskunde wordt beschreven, met mijlpalen en precieze KPI s. Het is noodzakelijk dat de gebruikers worden opgeleid voor telegeneeskundige technologieën en oplossingen. Een permanente opleiding van het verzorgende personeel en van de patiënt en zijn omgeving is noodzakelijk. Investeringen in netwerkinfrastructuur van de nieuwe generatie is onontbeerlijk om het volledig potentieel van de mogelijkheden van ICT-oplossingen en ICT-toepassingen in de telegeneeskunde aan te wenden. Het verder ondersteunen van de Ambient Assisted Living (AAL) gemeenschappelijke programmering zou een goede zaak zijn, mits een vereenvoudiging van regelgeving, een aangepast instrumentarium en sensibilisering voor deelname /

18 7. Significante stappen zetten naar Cloud Computing & Big Data toepassingen MEMO Een voorbeeld functie aannemen in Cloud Computing alsook in Big Data en hierdoor deze toepassingen stimuleren. VASTSTELLINGEN De nieuwe strategie van de Europese Commissie 9 voor "het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa" behelst maatregelen die netto 2,5 miljoen nieuwe banen in Europa kunnen opleveren. Algemeen gezien verwacht men een netto jaarlijkse toename van het BBP van de EU van 160 miljard euro in 2020 (of een totale toename van bijna 600 miljard euro tussen 2015 en 2020) als de volledige cloudstrategie van de EU wordt verwezenlijkt. Zonder de strategie zouden de economische voordelen twee derden lager uitvallen. De strategie zorgt ervoor dat cloud computing in alle sectoren sneller en vaker wordt gebruikt en omvat onder meer de volgende maatregelen: de wildgroei aan technische normen terugdringen om interoperabiliteit, gegevensportabiliteit en reversibiliteit voor de gebruikers te verbeteren; welke normen hiervoor nodig zijn, dient in 2013 te zijn bepaald; steun geven aan EU-brede systemen voor het certificeren van betrouwbare clouddienstverleners; opstellen van veilige en eerlijke voorwaarden voor cloud computing-contracten, met inbegrip van overeenkomsten inzake het dienstverleningsniveau; een Europees cloudpartnerschap tussen de lidstaten en het bedrijfsleven om de aanzienlijke uitgaven door de publieke sector (20 % van alle uitgaven aan IT) in goede banen te leiden om de Europese cloudmarkt vorm te geven, de Europese clouddienstverleners meer mogelijkheden te geven om te groeien tot een concurrerende omvang alsmede e- overheid goedkoper te maken en te verbeteren. Dit laatste punt geeft aan hoe belangrijk het ook voor de overheid is om de stap te zetten naar Cloud Computing. Gebruikers hoeven immers geen software te kopen en evenmin dure servers en opslagmedia aan te schaffen en te onderhouden. Dat betekent lagere kosten, minder kantoorruimte en minder eigen ondersteunend IT-personeel. Bovendien hebben gebruikers nagenoeg volledige flexibiliteit wat betreft de opslagruimte en de tools die ze gebruiken. Op basis van een steekproef onder Europese bedrijven zou het wegnemen van de belemmeringen voor het gebruik van cloud computing de volgende resultaten opleveren: meer dan 98 % van de Europese bedrijven zou de cloud intensiever gebruiken of er beginnen er gebruik van te maken; cloud zou nieuwe gebruikers aantrekken: 96 % van de Europese bedrijven die de cloud niet gebruiken, maar dat wel overwegen, zou beginnen erin te investeren; de vraag naar IT-vaardigheden zou stijgen, niet alleen voor standaardtaken als het beheer van datacentra, maar bijvoorbeeld ook voor digitale marketing, app-design, sociale netwerken evenals financiële diensten en soliditeit. 9 In het kader van de Europese Digitale agenda stelde Neelie Kroes op 27 september 2012 de nieuwe strategie voor om bedrijfsleven en overheden in Europa productiever te maken met cloud computing /

19 Dat Big Data enorme opportuniteiten creëert valt niet meer te bewijzen. De Verenigde Staten investeren massaal in deze nieuwe technologieën 10 terwijl meer en meer Europese landen Big Data bovenaan hun prioriteiten hebben geplaatst. 11 Vanuit de Europese Commissie werd eveneens een call gelanceerd rond nieuwe business modellen met data (FP7 ICT SME initiative on Digital Content and Language ). DOELSTELLINGEN Volgens recente ramingen zouden inkomsten uit cloud computing in de EU kunnen stijgen tot bijna 80 miljard euro in 2020 als de beleidsinterventie succesvol is (meer dan een verdubbeling van de groei van de sector). Met deze strategie kan er dus een nieuwe bedrijfstak worden opgebouwd en kan de concurrentie met in het bijzonder de Verenigde Staten beter worden aangegaan. De voordelen worden vooral behaald doordat bedrijven de kosten kunnen drukken en ze toegang krijgen tot technologie waarmee ze productiever kunnen werken. Wat betreft het totale aantal arbeidsplaatsen verwachten Europa 3,8 miljoen nieuwe banen bij volledige tenuitvoerlegging van de strategie en slechts 1,3 miljoen als de regelgevingsproblemen en andere belemmeringen niet worden aangepakt. 12 AGORIA moedigt de overheid sterk aan om Big Data toepassingen in de bedrijfswereld en binnen de overheid te stimuleren. Fundamentele maatschappelijke uitdagingen kunnen dankzij deze nieuwe technologieën op een efficiënte manier aangepakt worden. Hierdoor zal de overheid efficiënter kunnen werken en in nagenoeg bijna alle overheidsbevoegdheden nieuwe inzichten kunnen creëren die het leven van de burgers aanzienlijk zal bevorderen. Bekende voorbeelden worden nu vooral in de gezondheidszorg en de publieke veiligheid gevonden, maar ook defensie en fraudebestrijding worden meer en meer met Big Data technieken aangepakt: - Health & Life Sciences: het gebruik van real-time Big Data kan jaarlijks een significant aantal levens redden, bijv. doordat medische onderzoekers informatie kunnen inwinnen over het resultaat van behandelingen om zo patronen te ontdekken, wat leidt tot effectievere behandeling en het signaleren van epidemieën. - Security & Defense: uit onderzoek van de TechAmerica Foundation blijkt dat 75 procent van de ITprofessionals werkzaam bij een deelstaatbestuur grote voordelen zien van Big Data voor de publieke veiligheid. Op dit moment maakt de politie in de US gebruik van Big Data technologie om voorspellende modellen te ontwikkelen over waar en wanneer criminaliteit zou kunnen plaatsvinden. Op die manier kunnen criminaliteitscijfers drastisch worden teruggebracht. - Smart Cities: real-time Big Data helpt de overheid om de levenskwaliteit van burgers te verhogen. Een sterk mobiliteitsplan dat rekening houdt met verschillende databases in real-time zal het verkeer 10 /201308/u-s-government-spending-on-big-data-to-grow-exponentially /

20 rond steden vlotter laten verlopen terwijl het gebruik van trein-tram-metro-bus nog beter op elkaar kunnen afgestemd worden met een efficiënte communicatie naar de gebruikers toe. Het functioneren van de overheid kan met Big Data technologieën tevens sterk verbeterd worden. Door grote hoeveelheden data beschikbaar te maken (open data) voor verschillende overheidsinstellingen en externe leveranciers kan de overheid een verbeterde en een meer gepersonaliseerde dienstverlening aanbieden. - Substantiële bezuinigingen: IT-professionals bij de federale overheid stellen dat real-time analyse van Big Data kan leiden tot een bezuiniging van zeker 10 procent op de jaarbegroting. - Fraudebestrijding door het kruisen van verschillende databases. Daarnaast moet de overheid de competitiviteit van de Belgische bedrijven ondersteunen door innovatie met Big Data toepassingen te stimuleren. WAT AGORIA VRAAGT AGORIA vraagt dan ook aan de overheid om deze Europese Cloud computing strategie ten volle te steunen en zelf ook het voorbeeld te geven door significante stappen te zetten voor de eigen werking naar Cloud Computing. AGORIA vraagt aan de overheid om overkoepelende initiatieven te ondersteunen die de Belgische industrie stimuleren Big Data technologieën in haar innovatieproces te integreren. AGORIA vraagt tevens aan de overheid om de academische wereld sterk aan te moedigen om deze nieuwe technologieën in hun leerprogramma s op te nemen. Er is een nieuw soort van talent nodig opdat bedrijven voordeel kunnen halen uit Big Data. Veel organisaties hebben het talent en deze vaardigheden niet in huis. AGORIA vraagt aan de Belgische en Europese overheden om een duidelijk kader te creëren voor het vrijwaren van de privacy. Enkel als het vertrouwen tussen klant en leverancier aanwezig is zullen de Big Data applicaties in de bedrijfswereld ook substantieel kunnen groeien /

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 België speelt momenteel een voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet. De Belgische overheid moet er alles aan doen

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

In de slimme stad bestaat bijna alle info over de stad, haar diensten, haar voorzieningen, de bevolking, de economie, het milieu, digitaal.

In de slimme stad bestaat bijna alle info over de stad, haar diensten, haar voorzieningen, de bevolking, de economie, het milieu, digitaal. 2 In de slimme stad bestaat bijna alle info over de stad, haar diensten, haar voorzieningen, de bevolking, de economie, het milieu, digitaal. Deze gegevens zijn van belang voor onderzoekers en de pers,

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 Brussel, 25 juni 2013 De FOD Economie publiceert jaarlijks een globale barometer van de informatiemaatschappij. De resultaten

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Digital agenda Deel V. juli 2015

Digital agenda Deel V. juli 2015 Digital agenda Deel V juli 2015 Inhoudstafel Deel V - Bescherming en beveiliging van digitale gegevens... 1 V.1 Cybersecurity... 1 V.2 Beveiliging van betalingen... 3 V.3 Vertrouwen van de consumenten

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

BELTUG Peiling - De plannen van grotere bedrijven m.b.t. elektronische facturatie

BELTUG Peiling - De plannen van grotere bedrijven m.b.t. elektronische facturatie BELTUG Peiling De plannen van grotere bedrijven m.b.t. elektronische facturatie december 2015 BELTUG Peiling - De plannen van grotere bedrijven m.b.t. elektronische facturatie De resultaten van 60 bedrijven

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar INHOUDSTAFEL Voorwoord Afkortingenlijst Deel I Commentaar A. Inleiding 1 Soorten overheidsinformatie 2 1.1 Een inhoudelijk criterium 2 1.2 Een economisch criterium 3 1.3 Een criterium met betrekking tot

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Introductie Het leidt geen twijfel dat het stimuleren van duurzame ontwikkeling en duurzame mobiliteit één van de grootste uitdagingen

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

VOORONTWERP VAN RESOLUTIE

VOORONTWERP VAN RESOLUTIE EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Zittingsdocument 10.4.2015 B8-0000/2015 VOORONTWERP VAN RESOLUTIE naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2015 ingediend overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 29.5.2012 2011/0299(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Duurzame overheidsopdrachten A05 Brussel, 16 december 2008 MH/MG/LC A D V I E S over HET VOORONTWERP TOT FEDERAAL ACTIEPLAN DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Europees Parlement 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 14.7.2016 2015/2103(I) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan de

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Aanvullende geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie- en Telecom) 31 mei

Aanvullende geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie- en Telecom) 31 mei > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bureau Europa Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag Postadres

Nadere informatie

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Brussel, 16 juli 2015 De editie 2015 van de jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij kunt u nu raadplegen.

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 25.6.2013 2013/2063 (INI) ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake het vrijmaken van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) 15578/10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien PERSCONFERENTIE Technologische industrie blijft groeien Groei activiteit en werkgelegenheid versterkt nog in 2016......maar verslechterende wereldconjunctuur...en we mogen aandacht voor herstel concurrentievermogen

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

BELTUG Paper. Datacenters in België

BELTUG Paper. Datacenters in België BELTUG Paper Datacenters in België November 2014 Datacenters in België Inhoud 1 Het belang van datacenters... 3 2 Het aanbod aan datacenters in België... 3 3 Gevolgen van het exporteren van toepassingen

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1601 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Opdracht motor en coördinator van het e-government in de sociale sector de KSZ ijvert voor een herziening van de processen en relaties tussen

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.12.2010 2010/2211(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Impact op de Belgische gezondheidszorg

Impact op de Belgische gezondheidszorg EUROPESE UNIE EN GEZONDHEIDSZORG OSE-IZRI studiedag EU geneesmiddelenbeleid: toegankelijkheid of concurrentiepositie versterken? Impact op de Belgische gezondheidszorg Minne Casteels Katholieke Universiteit

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

ADVIES. 21 september 2017

ADVIES. 21 september 2017 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages 21 september 2017

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Marktverkenning. Mobiliteit en ICT in België. Dr. Sven Maerivoet. 11 April 2011

Marktverkenning. Mobiliteit en ICT in België. Dr. Sven Maerivoet. 11 April 2011 Marktverkenning Mobiliteit en ICT in België 11 April 2011 Overzicht : Overheden. Steden. Openbaar vervoer. Privé bedrijven. :.... : Het oerwoud van aanbestedingen... 2 1 Wat is België (op dit moment) juist?

Nadere informatie

Op weg naar een Beleidsplan voor de Uitbouw van de Informatiesamenleving.

Op weg naar een Beleidsplan voor de Uitbouw van de Informatiesamenleving. Op weg naar een Beleidsplan voor de Uitbouw van de Informatiesamenleving. 1 less is more Welk beleid? België telt vandaag niet minder dan 20 ministers in de federale, regionale en gemeenschapsregeringen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 september 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 september 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 september 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0265 (COD) 12056/16 ADD 2 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 7 september 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ECOFIN

Nadere informatie

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst Optimale zorg tegen lagere kosten Het ziekenhuis van de toekomst 1 KIVI NIRIA Jaarcongres Onze visie en waarden Onze visie: Pioniersrol Siemens Energiezuinigheid Onze waarden: Innovatief Innovatief denken

Nadere informatie

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck E-Procurement Federale Dienst e-procurement Waldo Van den Broeck Inhoud Huidige situatie Korte demonstratie e-notification e-tendering Principes uitrol Vlaamse Overheid Bespreking samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting ATLEC Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting WP nummer WP titel Status WP2 State of the Art en Onderzoeksanalyse F Project startdatum

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT

OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT AANBEVELING 151 / 18 oktober 2016 1 OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT Inhoud 1. Betrokken bevoegdheden... 1 2. Context... 1 3. Verplichtingen onder het Internationaal Verdrag inzake

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

Memorandum Digitaal België: een nieuw ICT-beleid als wissel op de toekomst!

Memorandum Digitaal België: een nieuw ICT-beleid als wissel op de toekomst! Memorandum Digitaal België: een nieuw ICT-beleid als wissel op de toekomst! Niemand betwist nog dat in onze geglobaliseerde leef- en werkomgeving van vandaag een competitieve en inclusieve informatie-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Federaal e-government in België

Federaal e-government in België Federaal e-government in België Jan Deprest 24 september 2008 Cipal e-gov Symposium Agenda >Fedict: een verhaal van continue verandering >Informatisering van de staat Bouwstenen Services Projecten Samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Slotwoord. Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Slotwoord. Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Slotwoord Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management 1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Inleiding...1. 2. De Europese integratieparadox...11

Inhoudstafel. 1. Inleiding...1. 2. De Europese integratieparadox...11 Inhoudstafel 1. Inleiding.............................................................1 1.1. Probleemstelling........................................................1 1.2. Onderzoeksopzet.......................................................3

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Kader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan, zoals vermeld in artikel 4, 1, van het besluit

BIJLAGE 1: Kader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan, zoals vermeld in artikel 4, 1, van het besluit Bijlage bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het

Nadere informatie

Skarabee. Managing your Real Estate Office

Skarabee. Managing your Real Estate Office Skarabee Managing your Real Estate Office Verrassend gebruiksvriendelijk Skarabee munt uit door z n uniek en heel apart design. Geen esthetiek om de esthetiek, maar echt bedoeld om alle taken van de vastgoedmakelaar

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie een betere toegang tot federale geografische informatie Intro De broker rol 3 projecten NGI Federale parastatale B Defensie Stafkaarten Federale efficiëntieprogramma s Doel Duurzame besparingen verwezenlijken

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers Moedige overheden Stille kampioenen = ondernemingen Gewone helden = burgers Vaststellingen Onze welvaart kalft af Welvaartscreatie Arbeidsparticipatie Werktijd Productiviteit BBP Capita 15-65 Bevolking

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Deel I SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Deel I SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX SEC(2011) 1290 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Deel I SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 29 maart 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 23 maart 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 ADVIES Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel 11 april 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205 68 68 Fax : 02 502

Nadere informatie

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Agenda JPI Urban Europe «SMART CITIES» in het EFRO in Brussel (in voorbereiding)

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Draagvlak voor aanpassingen van de verkeersbelasting in Vlaanderen/België?

Draagvlak voor aanpassingen van de verkeersbelasting in Vlaanderen/België? Draagvlak voor aanpassingen van de verkeersbelasting in Vlaanderen/België? Frank Van Thillo 2004: voorstel invoering wegenvignet 2 Invoering van een wegenvignet ter vervanging van de verkeersbelasting,

Nadere informatie