ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN"

Transcriptie

1 ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u bepaalde inlichtingen te geven betreffende het orderuitvoeringsbeleid voor financiële instrumenten van de Bank. Deze informatie wordt geacht aanvaard te zijn - en de orders die u ons doorgeeft zullen bijgevolg overeenkomstig dit beleid worden uitgevoerd behoudens andersluidende instructie bij het doorgeven van uw orders. Orderuitvoeringsbeleid 1. Preambule Het orderuitvoeringsbeleid voor financiële instrumenten ( het uitvoeringsbeleid ) dat in dit document beschreven is vult het Reglement der Verrichtingen aan dat de relaties tussen Bank Degroof ( de Bank ) en haar cliënten regelt. Het beleid is opgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Europese Richtlijn 2004/39/EG (Markets in Financial Instruments Directive MiFID ) die door de Koninklijke besluiten van 27 april en 3 juni 2007 in het Belgische recht is omgezet. De cliënt wordt geacht met het uitvoeringsbeleid ingestemd te hebben wanneer hij na ontvangst van dit beleid een order geeft aan de Bank. De cliënt die met dit beleid niet wenst in te stemmen dient bijgevolg schriftelijk, tegelijkertijd met zijn order, de specifieke instructie te geven om dit beleid niet toe te passen voor het punt/de punten die hij bepaalt. Bij afwezigheid van andersluidende instructie is een specifieke instructie voor een bepaalde transactie alleen geldig voor die ene transactie. De andere orders van de cliënt worden geacht in overeenstemming met dit beleid te zijn doorgegeven ter uitvoering. 2. Betrokken markten en financiële instrumenten Vanaf 1 november 2007 geldt dit beleid voor de uitvoering van orders op financiële instrumenten die tot volgende categorieën behoren en die de privécliënten en de professionele cliënten aan de Bank toevertrouwen: a) effecten, namelijk de categorieën van op de kapitaalmarkt verhandelbare waardepapieren, betaalinstrumenten uitgezonderd, zoals: aandelen in vennootschappen en andere met aandelen in vennootschappen, partnerships of andere entiteiten gelijk te stellen waardepapieren, alsmede aandelencertificaten; obligaties en ander schuldinstrumenten, alsmede certificaten betreffende dergelijke effecten;

2 alle andere waardepapieren die het recht verlenen die effecten te verwerven of te verkopen of die aanleiding geven tot een afwikkeling in contanten waarvan het bedrag wordt bepaald op grond van effecten, valuta s, rentevoeten of rendementen, grondstoffenprijzen of andere indexen of maatstaven; b) alle categorieën instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld, zoals schatkistpapier, depositocertificaten commercial paper, betaalinstrumenten uitgezonderd; c) rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging. d) financiële afgeleide producten, zoals opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van een materiële levering of in contanten. e) opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van één van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft); f) opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF; g) andere niet in e) vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij inzonderheid in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van margin calls (verzoek om storting van extra zekerheden); h) afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico; i) financiële contracten ter verrekening van verschillen (contracts for differences). j) opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één van de partijen, kunnen worden afgewikkeld (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan de hoger vermelde die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij inzonderheid in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van margin calls (verzoek om storting van extra zekerheden). Het aanvaarden en uitvoeren van orders op alle financiële instrumenten die al dan niet tot deze categorieën behoren, kan onderworpen zijn aan elke voorwaarden die de Bank oplegt. In voorkomend geval kunnen de uitvoeringsvoorwaarden van bepaalde bijzondere transacties in bijzondere overeenkomsten worden bepaald.

3 3. Principes 3.1 Het orderuitvoeringsbeleid van Bank Degroof beoogt de wijze te beschrijven waarop zij de orders van haar privécliënten en professionele cliënten uitvoert. In de praktijk zoekt de Bank het best mogelijke resultaat voor de cliënt te behalen binnen de beperkingen van dit beleid. Ze houdt hierbij rekening met een reeks parameters zoals prijs, kosten van de transactie, snelheid van uitvoering, marktliquiditeit, waarschijnlijkheid van uitvoering van de transactie en met alle andere factoren die de Bank passend acht. Zij neemt hiertoe alle redelijke maatregelen en houdt rekening met meer bepaald de hoedanigheid van de cliënt, de aard van de order (bijvoorbeeld een op een markt uit te voeren order of een OTC-order), de aard van het betrokken financieel instrument (bijvoorbeeld een genoteerd of niet-genoteerd instrument, waarvoor beurskoersen al dan niet beschikbaar zijn), de conjuncturele context (bijvoorbeeld een context van sterke prijsvolatiliteit die een vlugge uitvoering vereist, het reglementaire en technische kader waarin het betrokken instrument verhandeld wordt. Binnen de beperkingen van dit uitvoeringsbeleid bepaalt de Bank de volgens haar meest gepaste parameters die voorrang moeten krijgen en/of die in overweging moeten worden genomen bij de uitvoering van de transactie. Wanneer de order voor rekening van een privécliënt uitgevoerd wordt, dan krijgt het criterium van globale uitvoeringskosten van de order voor de cliënt voorrang. Dat sluit evenwel niet uit dat andere criteria in overweging worden genomen en zelfs, in voorkomend geval, voorrang krijgen op de globale kosten voor de cliënt als de situatie dat rechtvaardigt. De globale uitvoeringskosten stemmen overeen met de prijs van de betrokken financiële instrumenten op de overwogen plaatsen van uitvoering krachtens dit beleid, vermeerderd met alle kosten verbonden aan de uitvoering van de orders (namelijk kosten van de plaats van uitvoering, verrekening- en vereffeningskosten en alle andere kosten) die aan derden worden betaald voor de uitvoering van de orders. Om deze kosten te bepalen kiest de Bank om zelf de transactie uit te voeren of bijvoorbeeld als zij geen lid is van de betrokken markt - om de uitvoering aan een andere bemiddelaar toe te vertrouwen, afhankelijk van wat zij het meest gepast acht. De Bank hoeft niet zelf de transacties uit te voeren die de cliënten haar hebben toevertrouwd. Zij kan een beroep doen op een of meer bemiddelaars naar keuze, telkens zij dit nodig of nuttig acht. Afhankelijk van haar ervaring kiest de Bank deze bemiddelaars op basis van de beste kwaliteit van dienstverlening. Een lijst van bemiddelaars op wie de Bank een beroep kan doen volgt als bijlage 1 bij dit beleid. Deze lijst is niet exhaustief en de Bank behoudt zich het recht voor om andere bemiddelaars te kiezen wanneer haar dat gepast lijkt, in overeenstemming met dit orderuitvoeringsbeleid. 3.2 Bank Degroof kiest de plaatsen van uitvoering die zij het meest geschikt acht om in de meeste gevallen een optimale uitvoering van de orders te kunnen realiseren voor rekening van de cliënten gezien de parameters waarin dit beleid voorziet. De lijst met plaatsen van uitvoering die de Bank gekozen heeft volgt als bijlage 2 bij dit beleid. Bij afwezigheid van andersluidende instructie van de cliënt worden de orders van de cliënten op deze plaatsen van uitvoering uitgevoerd. De Bank behoudt zich niettemin het recht voor om op elk moment de lijst in bijlage 2 te wijzigen of om voor bepaalde bijzondere orders andere plaatsen van uitvoering te kiezen in overeenstemming met dit beleid.

4 4. Beperkingen a. Wanneer een cliënt specifieke instructies geeft bij zijn order, mag de Bank geheel of gedeeltelijk afwijken van dit uitvoeringsbeleid om deze instructie uit te voeren. Door de transactie overeenkomstig de specifieke instructie van de cliënt uit te voeren, wordt de Bank onweerlegbaar geacht aan al haar verplichtingen van optimale uitvoering ten opzichte van de cliënt voldaan te hebben. Onder specifieke instructies verstaat de Bank onder meer een instructie betreffende de plaats van uitvoering, een prijslimiet of een bepaalde termijn waarin de order moet worden uitgevoerd. De orders die op een gereglementeerde markt worden ingediend via een terminal of remote screen worden automatisch geacht vergezeld te zijn van de specifieke instructie om de betreffende transacties op de overeenstemmende gereglementeerde markt uit te voeren. b. Een order van een cliënt zal nooit worden verdeeld om op meer dan een plaats van uitvoering te worden uitgevoerd. c. De Bank behoudt zicht het recht voor om orders van cliënten met haar eigen orders of met orders van andere cliënten te consolideren wanneer zij redelijkerwijs oordeelt dat zij zo een beter resultaat kan behalen dan door de orders afzonderlijk uit te voeren. De consolidatie kan niettemin occasioneel een minder gunstig resultaat opleveren voor een gegeven order. d. De Bank kan, met de toestemming van de cliënt, orders op financiële instrumenten die tot een gereglementeerde markt of een MTF toegelaten zijn, buiten deze markt of MTF uitvoeren. Als de cliënt niet ingestemd heeft met dergelijke uitvoering, dan zal de betreffende order op een gereglementeerde markt of een MTF worden uitgevoerd, ook al biedt de uitvoering, volgens het oordeel van de Bank, niet het best mogelijke resultaat voor de cliënt. e. In het geval van een limietorder betreffende aandelen die tot een gereglementeerde markt toegelaten zijn, die niet onmiddellijk uitgevoerd wordt onder de geldende marktvoorwaarden, kan de Bank, met de toestemming van de cliënt, kiezen om de order niet onmiddellijk openbaar te maken. Als de cliënt niet ingestemd heeft, dan zal de Bank elk limietorder van de cliënt onmiddellijk openbaar maken. 5. Herziening en bijwerkingen De Bank zal haar orderuitvoeringsbeleid regelmatig herwaarderen. Ten minste eenmaal per jaar beoordeelt zij de selectie van de plaatsen van uitvoering en zij doet dit telkens er een aanzienlijke verandering is die eist dat de lijst van plaatsen van uitvoering gewijzigd wordt. De eventuele wijzigingen aan het uitvoeringsbeleid en aan de bijlagen worden ter kennis gebracht van de cliënt op de wijze die de Bank bepaalt. Ze worden geacht goedgekeurd te zijn wanneer de cliënt, zonder voorbehoud, een order ter uitvoering geeft aan de Bank nadat hij in kennis werd gesteld van de wijzigingen in kwestie.

5 LIJST VAN MARKTPLAATSEN Onderstaande lijst is niet exhaustief. De Bank mag in overeenstemming met haar uitvoeringsbeleid via andere markten werken. FINANCIELE INSTRUMENTEN ROERENDE WAARDEN FINANCIELE DERIVATEN GRONDSTOF- DERIVATEN REGIO LAND MARKT EUROPA NEDERLAND EURONEXT AMSTERDAM BELGIË EURONEXT BRUSSELS FRANKRIJK EURONEXT PARIS PORTUGAL EURONEXT LISBON LUXEMBURG LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE DUITSLAND DEUTSCHE BÖRSE XETRA SPANJE BOLSA DE MADRID BME ZWITSERLAND SWX SWISS EXCHANGE VIRT-x ITALIË BORSA ITALIANA GRIEKENLAND ATHENS EXCHANGE ATHEX DENEMARKEN THE NORDIC EXCHANGE - OMX COPENHAGEN FINLAND THE NORDIC EXCHANGE - OMX HELSINKI ZWEDEN THE NORDIC EXCHANGE - OMX STOCKHOLM NOORWEGEN OSLO BØRS ASA VER. KONINKRIJK LONDON STOCK EXCHANGE LES OOSTENRIJK WIENER BORSE ATX IERLAND IRISH STOCK EXCHANGE ISE CYPRUS CYPRUS STOCK EXCHANGE CSE AZIË & STILLE SINGAPORE SINGAPORE EXCHANGE SGX OCEAAN HONGKONG HONG KONG STOCK EXCHANGE HKEx JAPAN TOKYO STOCK EXCHANGE TSE KOREA KOREA EXCHANGE KRX AUSTRALIË AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE ASX AFRIKA ZUID-AFRIKA JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE JSE NOORD-AMERIKA VERENIGDE NEW YORK STOCK EXCHANGE NYSE STATEN AMERICAN STOCK EXCHANGE AMEX NASDAQ CANADA VANCOUVER STOCK EXCHANGE BOURSE DE MONTREAL MX EUROPA NEDERLAND EURONEXT LIFFE AMSTERDAM BELGIË EURONEXT LIFFE BRUSSELS FRANKRIJK EURONEXT LIFFE PARIS PORTUGAL EURONEXT LIFFE LISBOA DUITSLAND EUREX SPANJE MEFF ZWITSERLAND EUREX ITALIË BORSA ITALIANA GRIEKENLAND ATHENS DERIVATIVE EXCHANGE DENEMARKEN COPENHAGEN EXCHANGE FINLAND EUREX ZWEDEN STOCKHOLM STOCK EXCHANGE NOORWEGEN OSLO STOCK EXCHANGE VER. KONINKRIJK LIFFE OOSTENRIJK WIENER BORSE AZIË & STILLE SINGAPORE SYMEX OCEAAN HONGKONG HONG KONG FUTURES EXCHANGE JAPAN TOKYO STOCK EXCHANGE TSE OSAKASECURITIES EXCHANGE KOREA KOREA FUTURES EXCHANGE AUSTRALIË SYDNEY FUTURES EXCHANGE NOORD-AMERIKA VER.ENIGDE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE STATEN CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OPTION EXCHANGE NYMEX CANADA MONTREAL EXCHANGE EUROPA FRANKRIJK POWERNEXT DUITSLAND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE NOORWEGEN NORDPOOL ELECTRICITY VER. KONINKRIJK LME INTERCONTINENTAL EXCHANGE ELEKTRON. DIRECTE MARKT- TOEGANG (LID) ELEKTRON. DIRECTE MARKT- TOEGANG (LOK.BROKER) ANDERE TOEGANG (LOKALE BROKER)

6 LIJST VAN TUSSENPERSONEN Onderstaande lijst, beperkt tot onze ESN Partner, is niet exhaustief. De Bank mag in overeenstemming met haar uitvoeringsbeleid met andere tussenpersonen werken. ESN European Securities Network LLP Registered office c/o Withers LLP 16 Old Bailey - London EC4M 7EG - UK ITALIË Banca Akros Viale Eginardo, Milano Web site: Portugal Caixa Banco de Investimento Rua Barata Salgueiro, Lisboa Web site: DENEMARKEN Danske Bank Holmens Kanal 2-12 DK-1092 Copenhagen K Web site: FINLAND Unioninkatu 22 FI Helsinki Web site: ZWEDEN Norrmalmstorg 1 SE Stockholm Web site: NOORWEGEN Stortingsgaten 6 N-0107 Oslo Web site: SPANJE Caja Madrid Bolsa Serrano, Madrid Web site : FRANKRIJK CM-CIC Securities 6, avenue de Provence Paris cedex 09 Web site: DUITSLAND equinet AG Gräfstraße 97 D Frankfurt am Main Web site: GRIEKENLAND Investment Bank of Greece 32, Aegialias Street Maroussi, Athens Web site: IERLAND NCB Stockbrokers 3 George's Dock IFSC Dublin 1 Web site: VERENIGD KONINKRIJK NCB Stockbrokers 51 Moorgate London EC2R 6BH Web site: NEDERLAND SNS Securities N.V. Nieuwezijds Voorburgwal 162 P.O. Box AE Amsterdam Web site:

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Datum 15-1-2013 1 Regio Noord-Holland Regio Noordoost Regio Zuid Prinsen Bolwerk 1 Eekwal 3 Parklaan 66 2011 MA Haarlem 8011 LA Zwolle 5611 CW Eindhoven Tel: 023

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Theodoor Gilissen Bankiers

Orderuitvoeringsbeleid Theodoor Gilissen Bankiers Orderuitvoeringsbeleid Theodoor Gilissen Bankiers Beleid van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. voor de optimale uitvoering van uw effectenorders. 1. Inleiding Op 1 november 2007 is de Wet financieel toezicht

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

Regeling privé-beleggingstransacties

Regeling privé-beleggingstransacties DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling privé-beleggingstransacties In deze regeling zijn bepalingen opgenomen waaraan medewerkers van DNB zich moeten houden indien zij besluiten om privé-transacties te verrichten

Nadere informatie

Gedragscode voor persoonlijke transacties

Gedragscode voor persoonlijke transacties Gedragscode voor persoonlijke transacties Inleiding Van Lanschot heeft interne voorschriften vastgesteld 1 met betrekking tot het omgaan met Voorwetenschap en andere informatie en ten aanzien van Persoonlijke

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

LYNX OPENINGS FORMULIER

LYNX OPENINGS FORMULIER LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 9 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties

ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties Nederland ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties Nederland Group Compliance Ingangsdatum De ABN AMRO Gedragscode Privébeleggingstransacties Nederland

Nadere informatie

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap )

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap ) De Bestuurders van de Vennootschap wier namen vermeld worden in het Prospectus van de Vennootschap in het hoofdstuk De Vennootschap De Bestuurders en de Secretaris aanvaarden de verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

Risico s van financiële instrumenten

Risico s van financiële instrumenten Risico s van financiële instrumenten Informatie voor Particuliere Cliënten Appendix 2 1. Inleiding Het functie van dit document is om beleggers enig inzicht te geven in de typen risico s die verbonden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht DWS Invest Verkoopprospectus Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 1 november 2012 Inhoudsopgave A. Verkoopprospectus 1 Algemeen gedeelte B. Verkoopprospectus 43 Specifiek

Nadere informatie

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In

Nadere informatie

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Veelgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten is noodzakelijk

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

Officieel bericht opties en futures

Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures 1 Wat zijn opties en futures? 5 2 Beschrijving van opties 6 3 De contractspecificaties 8 4 Doelstellingen van de optiebelegger 11

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE TECHNICOLOR Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Technicolor SA op 24 oktober 2013 Technicolor is een anonieme vennootschap naar Frans

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie