Instellingsbesluit cliëntenraden en participatieraden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instellingsbesluit cliëntenraden en participatieraden"

Transcriptie

1 Instellingsbesluit cliëntenraden en participatieraden Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf

2 2

3 Instellingsbesluit cliëntenraden en participatieraden Stichting Philadelphia Zorg 1

4 Inhoud 1. Begripsbepaling Instelling cliëntenraden en participatieraden Taak cliëntenraad en participatieraad Samenstelling leden cliëntenraad en participatieraad Benoeming leden Duur en einde lidmaatschap Voorwaarden voor medezeggenschap Bevoegdheden van de cliëntenraad en participatieraad Overige (boven)wettelijke bevoegdheden Procedure voordracht Raad van Toezicht Geheimhouding Geschillenregeling Overgangs- en slotbepalingen Bijlage 1. Matrix verdeling onderwerpen cliënten- en participatieraden, lokaal, regionaal en landelijk

5 Instellingsbesluit Aan dit instellingsbesluit ligt een visiedocument ten grondslag. Dit document met de titel Visie Stichting Philadelphia Zorg op de medezeggenschap van cliënten en belangenbehartigers is op te vragen bij het bestuurssecretariaat. 1. Begripsbepaling Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. Zorgaanbieder De Stichting Philadelphia Zorg en alle daarbij aangesloten rechtspersonen die door haar in stand worden gehouden, zijnde de instelling die diensten verleent aan cliënten en daartoe is toegelaten op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) AWBZ. 2. Raad van Bestuur Het orgaan dat krachtens de statuten van Stichting Philadelphia Zorg (hierna te noemen Philadelphia) dat belast is met de leiding van de stichting en met de coördinatie van de beleidsvoering. 3. Raad van Toezicht Het orgaan dat toezicht houdt op de Raad van Bestuur. 4. Cliënten De natuurlijke personen ten behoeve van wie Philadelphia werkzaam is 5. Ouder of (wettelijk) vertegenwoordiger De ouder of (wettelijk) vertegenwoordiger/belangenbehartiger van een cliënt die als zodanig bij Philadelphia bekend is. 6. Regiodirecteur De persoon die leiding geeft aan en verantwoordelijk is voor de zorg en dienstverlening aan een door Philadelphia gevormde clustering van organisatorische eenheden (regio genoemd). 7. Locatiemanager De persoon die leiding geeft aan en verantwoordelijk is voor de zorg en dienstverlening aan een door Philadelphia gevormde organisatorische eenheid. 8. Huiskameroverleg of werkoverleg Overleg binnen een woon- of werkeenheid, waarin de dagelijkse gang van zaken met elkaar wordt besproken. 3

6 9. Lokale cliëntenraad Het, op basis van artikel 2 van de WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen), door de zorgaanbieder ingestelde orgaan, bestaande uit cliënten, dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten voor een lokale organisatorische eenheid onder leiding van een locatiemanager behartigt. 10. Lokale participatieraad Het, op basis van artikel 2 van de WMCZ door de zorgaanbieder ingestelde orgaan, bestaande uit ouders of (wettelijk) vertegenwoordigers van cliënten, dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten voor een lokale organisatorische eenheid onder leiding van een locatiemanager behartigt. 11. Regionale cliëntenraad Het, op basis van artikel 2 van de WMCZ, door de zorgaanbieder ingestelde orgaan, bestaande uit cliënten, dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten voor een regio behartigt. 12. Regionale participatieraad Het, op basis van artikel 2 van de WMCZ, door de zorgaanbieder ingestelde orgaan, bestaande uit ouders of (wettelijk) vertegenwoordigers van cliënten, dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten voor een regio behartigt. 13. Landelijke cliëntenraad Het, op basis van artikel 2 van de WMCZ, door de zorgaanbieder ingestelde orgaan, bestaande uit cliënten, dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten voor de gezamenlijke instelling behartigt. 14. Landelijke participatieraad Het, op basis van artikel 2 van de WMCZ, door de zorgaanbieder ingestelde orgaan, bestaande uit ouders of (wettelijk) vertegenwoordigers van cliënten, dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten voor de gezamenlijke instelling behartigt. 15. Instellingsbesluit Dit document, waarin de zorgaanbieder vastlegt over welke middelen de cliëntenraden en participatieraden kunnen beschikken en wat de regels zijn voor samenstelling van de cliëntenraad, de benoeming van nieuwe cliëntenraadsleden en de zittingsduur. 16. Commissie van Vertrouwenslieden De door de Raad van Bestuur en landelijke cliëntenraad en landelijke participatieraad en op grond van de WMCZ ingestelde commissie van vertrouwenslieden. 4

7 2. Instelling cliëntenraden en participatieraden Artikel 2 Binnen iedere wooneenheid of werkeenheid vinden minimaal zes keer per jaar huiskameroverleggen dan wel werkoverleggen plaats. De (coördinerend) begeleider of locatiemanager is gesprekspartner van deze overleggen. Philadelphia stelt daarnaast cliëntenraden en participatieraden conform de Wmcz als volgt in: Per organisatorische eenheid onder leiding van een locatiemanager wordt één lokale cliënten raad en één participatieraad ingesteld. De locatiemanager is de gesprekspartner van zowel de cliëntenraad als de participatieraad en zij vergaderen minimaal vier keer per jaar. Per regio wordt één regionale cliëntenraad en één regionale participatieraad ingesteld. De regiodirecteur van de betreffende regio is de gesprekspartner van zowel de cliëntenraad als de participatieraad en zij vergaderen minimaal vier keer per jaar. Voor de gezamenlijke vestigingen van Philadelphia wordt één landelijke cliëntenraad en één landelijke participatieraad ingesteld. De Raad van Bestuur is gesprekspartner van zowel de cliëntenraad als de participatieraad en zij vergaderen minimaal zes keer per jaar. Artikel 3 1. De cliëntenraad dan wel participatieraad en de zorgaanbieder komen bijeen volgens een, door hen in onderling overleg jaarlijks vast te stellen, vergaderrooster. 2. Voorts komen de zorgaanbieder en de cliëntenraad dan wel participatieraad bijeen binnen twee weken nadat de cliëntenraad, participatieraad of de zorgaanbieder daar schriftelijk, onder opgave van redenen, om heeft verzocht. 3. Een vergadering wordt niet gehouden als minder dan de helft van het aantal leden van de cliënten raad of participatieraad aanwezig is of als de zorgaanbieder afwezig is. Indien een vergadering op grond van het bepaalde in de eerste volzin niet doorgaat, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven met dezelfde agenda. 4. Zowel de cliëntenraad, participatieraad als de zorgaanbieder kan zich tijdens de vergadering laten bijstaan door één of meer deskundigen. 5. De cliëntenraad kan waar nodig ondersteuning krijgen in haar werkzaamheden. 6. De agenda voor de vergadering wordt opgesteld door de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad of participatieraad / dan wel degene die de raad ambtelijk ondersteunt, in overleg met de voor zitter en de zorgaanbieder. De ambtelijk secretaris plaatst alle onderwerpen die door de zorg aan bieder en/of de cliëntenraad/participatieraad voor het overleg zijn aangemeld, op de agenda. 7. De vergadering wordt door de ambtelijk secretaris / dan wel degene die de raad ambtelijk onder steunt schriftelijk bijeengeroepen, ten minste zeven dagen voordat de vergadering wordt gehouden. De ambtelijk secretaris voegt bij de oproep de agenda en de bijbehorende stukken. 8. De ambtelijk secretaris / dan wel degene die de raad ambtelijk ondersteunt is verantwoordelijk voor het opstellen van een verslag van de vergadering. Dit verslag wordt tijdens de eerstvolgende vergadering vastgesteld. 9. Een vergadering wordt door de voorzitter geschorst wanneer de cliëntenraad, participatieraad of de zorgaanbieder voor een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht. 5

8 3. Taak cliëntenraad en participatieraad Artikel 4 De cliëntenraden en participatieraden hebben tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling en met inachtneming van dit instellingsbesluit, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. 4. Samenstelling leden cliëntenraad en participatieraad Artikel 5 Het uitgangspunt binnen de medezeggenschap van Philadelphia is dat iedere cliënt moet kunnen meepraten over zijn zorg en dienstverlening. De praktijk wijst uit dat er veel verschillende vormen van zorg en dienstverlening zijn, waarbij er ook cliënten zijn voor wie meepraten in een cliëntenraad niet mogelijk is. Als de achtergrond van cliënten of de verschillende zorgvormen binnen een organisatorische eenheid te zeer verschillen om een representatieve lokale cliëntenraad of lokale participatieraad te kunnen vormen, kan de locatiemanager in overleg met cliënten en ouders/vertegenwoordigers en de regiodirecteur kiezen voor een inrichting van medezeggenschap die passend is voor de lokale situatie. Artikel 6 1. De lokale cliëntenraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging vanuit de lokale organisatorische eenheid onder leiding van een locatiemanager. Iedere lokale cliëntenraad en participatieraad bestaat uit vijf tot zeven leden met een minimum van drie leden. 2. Iedere regionale cliëntenraad en participatieraad bestaat uit vijf tot zeven leden met een minimum van drie leden. In een regionale cliëntenraad of participatieraad zijn zoveel als mogelijk alle verschillende zorgvormen die door Philadelphia in deze regio worden geboden vertegen woordigd. Per lokale organisatorische eenheid mag maximaal één persoon in de regionale raad vertegenwoordigd zijn. De betreffende regiodirecteur zal toezien op de daadwerkelijke representativiteit van de raden. 3. De landelijke cliëntenraad en participatieraad bestaan ieder uit vijftien leden (een vertegenwoordiger uit elke regio en de voorzitter). De landelijke cliëntenraad of landelijke participatieraad heeft een evenredige vertegenwoordiging vanuit de verschillende regio s en doelgroepen van Philadelphia. De door de verschillende regio s gekozen leden van de landelijke raden kiezen uit hun midden een voorzitter. De regio van waaruit de voorzitter komt draagt een tweede vertegenwoordiger voor de landelijke raad voor. 6

9 Artikel 7 1. Lid van de cliëntenraad kunnen zijn: cliënten die in een organisatie verblijven of met regelmaat zorg ontvangen vanuit de organisatie. 2. Lid van de participatieraad kunnen zijn: Ouders van een cliënt; (Wettelijk) vertegenwoordigers van een cliënt die tevens als zodanig bij Philadelphia bekend zijn; 3. Personen die een dienstverband hebben met Philadelphia kunnen geen deel uit maken van een participatieraad. 4. Leden zijn lid op persoonlijke titel, lidmaatschap is niet overdraagbaar. 5. Benoeming leden Artikel 8 1. De leden van de lokale, regionale en landelijke cliëntenraad en participatieraad worden benoemd door de zorgaanbieder op bindende voordracht van de cliëntenraad/participatie raad. De benoe ming vindt plaats door diegene die voor de betreffende raad gesprekspartner is. 2. Besluiten tot voordracht van een lid van cliëntenraad en participatieraad worden met meerder heid van stemmen genomen. 3. Besluiten tot benoeming van een lokaal en regionaal cliëntenraadslid en participatieraadslid worden bekend gemaakt aan de achterban. 4. De leden van de lokale raden vaardigen het benodigde aantal leden af naar de regionale raad, zodat op dit niveau een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende zorgvormen ontstaat. 5. De leden van de regionale cliëntenraad en regionale participatieraad vaardigen één lid af als vaste vertegenwoordiger in de landelijke cliëntenraad en landelijke participatieraad. 6. De landelijke cliëntenraad en participatieraad kiezen uit hun midden een voorzitter. De regionale raad waaruit dit lid afkomstig is mag nog iemand afvaardigen naar de landelijke raad. 7. In een separaat document wordt door Philadelphia en de landelijke cliëntenraad en landelijke participatieraad de procedure beschreven omtrent het verkiezen van leden. 6. Duur en einde lidmaatschap Artikel 9 1. De leden van de cliëntenraad en participatieraad worden gekozen voor vier jaar; ze zijn terstond herbenoembaar. De maximale aaneengesloten zittingsperiode is twee keer vier jaar. 2. Nadat een lid is afgetreden na de maximale aaneengesloten zittingsperiode te hebben voltooid, is het lid niet eerder voor een nieuwe termijn herkiesbaar dan na een periode van vier jaar. 7

10 Artikel 10 De leden van de cliëntenraden en participatieraden treden af volgens een door de raden opgesteld rooster van aftreden. Artikel Het lidmaatschap van de cliëntenraad en participatieraad eindigt: a. door verloop van de zittingsduur; b. door overlijden; c. door te bedanken voor het lidmaatschap, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden; d. wanneer de cliëntenraad of participatieraad, overeenkomstig de regeling die hij daarvoor reglementair getroffen heeft, besluit dat voortzetting van het lidmaatschap redelijkerwijs niet van de cliëntenraad of participatieraad gevergd kan worden; e. indien de cliëntenraad of participatieraad niet meer representatief is voor de cliënten van Philadelphia of niet meer in staat is om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen (zoals bedoelt in art. 2 lid 3 WMCZ). De zorgaanbieder kan dan de cliëntenraad of participatieraad collectief ontslaan. f. wanneer een lid ophoudt te voldoen aan het begrip ouder/belangenbehartiger of cliënt zoals beschreven in artikel 1; tot een maximum van 6 maanden nadat iemand voldoet aan dit begrip. 2. Ontslag van een lid van de cliëntenraad of participatieraad door de zorgaanbieder is mogelijk indien dit lid zich schuldig maakt aan gedragingen die conform het Burgerlijk Wetboek als strafbaar feit beschreven zijn. 3. De cliëntenraad of participatieraad kan een lid schorsen. Deze procedure is vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad of participatieraad. 4. Personen die als lid van de cliëntenraad of participatieraad zijn ontslagen door de zorgaanbieder kunnen in de twee jaar volgend op hun ontslag niet worden benoemd tot lid van de cliëntenraad of participatieraad. Artikel 12 De cliëntenraad of participatieraad voorzien op zo kort mogelijke termijn in tussentijdse vacatures conform de bepalingen in paragraaf 5. De zorgaanbieder voorziet in middelen die redelijkerwijs nodig zijn om dit te realiseren. Artikel 13 Bij vervulling van een tussentijdse vacature treedt het nieuwe lid in het rooster van aftreden in de plaats van zijn voorganger. 8

11 7. Voorwaarden voor medezeggenschap Artikel De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat degenen die solliciteren naar de functie van cliëntenraadslid of participatieraadslid en leden van een cliëntenraad of participatieraad niet uit hoofde van hun sollicitatie of lidmaatschap worden benadeeld in de organisatie. 2. Leden van de cliëntenraad of participatieraad die menen dat er sprake is van hinder (zoals genoemd in artikel 13), kunnen zich wenden tot de gesprekspartner op het betreffende organisatieniveau zijnde de Raad van Bestuur, de regiodirecteur of locatiemanager. Artikel De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de cliëntenraden of participatieraden komen ten laste van Philadelphia. 2. De zorgaanbieder stelt gezamenlijk met de cliëntenraad en participatieraad ieder jaar in december opnieuw een budget vast op het niveau in de organisatie waarvoor de cliëntenraad of participatieraad is ingesteld. Kosten waardoor het budget wordt overschreden, komen na verantwoording op verzoek van de cliëntenraad of participatieraad en na goedkeuring door de zorgaanbieder ten laste van de zorgaanbieder. 3. De kosten van het voeren van rechtsgedingen in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen komen slechts ten laste van de zorgaanbieder indien deze van tevoren van de te maken kosten schriftelijk op de hoogte is gesteld. Artikel De zorgaanbieder staat de cliëntenraad en participatieraad het gebruik toe van die voorzieningen waarover hij kan beschikken en die de cliëntenraad of participatieraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan de zorgaanbieder jaarlijks, in overeenstemming met de cliëntenraad of participatieraad, een nadere regeling vaststellen waarin wordt beschreven welke voorzieningen de cliëntenraad of participatieraad ten dienste staan; de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt en al het overige wat in dit kader relevant wordt geacht. 3. De Raad van Bestuur geeft de cliëntenraden en participatieraden de gelegenheid cliënten, ouders, (wettelijk) vertegenwoordigers en medewerkers te informeren over het werk van de cliëntenraad of participatieraad via nader af te stemmen communicatiemiddelen. 4. De cliëntenraden en participatieraden houden de zorgaanbieder op de hoogte van de wijze waarop de raden met de cliënten, ouders en (wettelijk) vertegenwoordigers overleggen en van de wijze waarop zij hen informeren. 5. De cliëntenraad en participatieraad gekoppeld aan eenzelfde niveau in de organisatie stemmen minstens twee keer per jaar met elkaar af en houden de organisatie hiervan op de hoogte. Artikel 17 Bij verschil van mening tussen de zorgaanbieder en de cliëntenraad of participatieraad over het naleven van de artikelen 14 en 15 kan de cliëntenraad of participatieraad zich tot de kantonrechter wenden. 9

12 Artikel Leden van de cliëntenraad of participatieraad kunnen de reiskosten ten behoeve van werkzaam heden van de cliëntenraad of participatieraad declareren bij Philadelphia. 2. Kosten gemaakt met het openbaar vervoer kunnen voor 100% worden gedeclareerd. Overige vervoerskosten kunnen worden gedeclareerd voor 0,29 per kilometer. Declaraties geschieden middels een formulier wat door Philadelphia wordt opgesteld. 8. Bevoegdheden van de cliëntenraad en participatieraad Artikel De cliëntenraad en participatieraden zijn bevoegd de zorgaanbieder te adviseren over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. 2. De cliëntenraden en participatieraden hebben adviesbevoegdheid op zaken die de kwaliteit van de zorg en dienstverlening betreffen. 3. De participatieraden hebben naast adviesbevoegdheid op de zorg en dienstverlening ook adviesbevoegdheid op zaken die de organisatie en bedrijfsmatige kant van Philadelphia betreffen. 4. In de bijlage is een onderwerpenverdeling tussen de lokale, regionale en landelijke raden én de cliëntenraad en participatieraad opgenomen. 5. Alle adviezen worden op een zodanig tijdstip gevraagd dat ze van wezenlijke invloed kunnen zijn op het te nemen besluit. 6. De organisatie verstrekt de cliëntenraad en de participatieraad, tijdig en desgevraagd, schriftelijk en/of mondeling de inlichtingen en gegevens die de cliëntenraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 7. De zorgaanbieder neemt geen, van een schriftelijk door de cliëntenraad of participatieraad gedaan advies, afwijkend besluit dan nadat dit besluit tenminste éénmaal in de overleg vergadering aan de orde is geweest. 8. De zorgaanbieder doet van een besluit over een schriftelijk gedaan advies van de cliëntenraad of participatieraad schriftelijk, en, voor zover hij van het advies afwijkt, onder opgave van redenen, mededeling aan de cliëntenraad of participatieraad. 9. Wanneer de cliëntenraad of participatieraad een schriftelijk advies doet over één van de onderwerpen genoemd in de bijlage neemt de zorgaanbieder geen van dat advies afwijkend besluit, tenzij hij het besluit moet nemen op grond van een wettelijk voorschrift of nadat de Commissie van Vertrouwenslieden heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder, bij afweging van de betrokken belangen, in redelijkheid het voorgenomen besluit kan nemen. 10. Bij het bepalen op welk niveau een onderwerp ter advisering wordt voorgelegd aan een raad is de vraag leidend op welk niveau in de organisatie de besluitvorming ten aanzien van dit onderwerp plaatsvindt. Met betrekking tot adviezen geldt dat door een raad op een hoger organisatieniveau uitgebrachte adviezen niet herroepbaar zijn door een raad op een lager organisatieniveau. 10

13 9. Overige (boven)wettelijke bevoegdheden Artikel De landelijke participatieraad en landelijke cliëntenraad hebben gezamenlijk het recht van voordracht voor de benoeming van de volgende functionarissen: een lid van de Klachtencommissie (deze commissie vervult eveneens de functie van Commissie van Vertrouwenslieden); een bestuurslid van de Stichting Philadelphia Bewindvoering en Vermogensbeheer. 2. De landelijke participatieraad en landelijke cliëntenraad hebben verzwaard adviesrecht ten aanzien van de wijziging van de doelstelling of grondslag van Stichting Philadelphia Zorg. 10. Procedure voordracht Raad van Toezicht Artikel Een lid van de Raad van Toezicht van de organisatie wordt benoemd op gezamenlijke bindende voordracht van de landelijke cliëntenraad en landelijke participatieraad. 2. Wanneer het lid van de Raad van Toezicht dat op bindende voordracht is benoemd terug treedt, worden de landelijke cliëntenraad en landelijke participatieraad hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld door de Raad van Toezicht. 3. De Raad van Toezicht en de cliëntenraad/participatieraad spreken een termijn af waarbinnen de cliëntenraad/participatieraad een voordracht zal doen. 4. De Raad van Toezicht benoemt de kandidaat die de raden hebben voorgedragen, tenzij deze kandidaat niet voldoet aan de eisen die volgens de statuten van de zorgaanbieder gelden voor alle leden van de Raad van Toezicht. 5. Indien de cliëntenraad/participatieraad geen gebruik maakt van zijn bevoegdheid om een kandidaat voor te dragen, is de Raad van Toezicht vrij om een kandidaat te benoemen die niet is voorgedragen door de raden. Dit is ook het geval als de raden geen voordracht doen binnen de in het derde lid bedoelde termijn. Na het verstrijken van de zittingstermijn van degene die is benoemd op basis van deze bepaling, worden de cliëntenraad en participatieraad opnieuw in de gelegenheid gesteld om een kandidaat ter benoeming voor te dragen. 11

14 11. Geheimhouding Artikel De leden van de cliëntenraad en participatieraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in hun hoedanigheid als lid van de cliëntenraad of participatieraad vernemen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden. 2. De geheimhoudingsplicht duurt voort na het einde van het lidmaatschap van de cliëntenraad of participatieraad. 3. De zorgaanbieder kan leden van de cliëntenraad of participatieraad uitsluitend geheimhouding opleggen indien hij dit voorafgaand aan het verstrekken van de informatie waarop de geheimhouding betrekking heeft, heeft gemeld aan de cliëntenraad of participatieraad en de cliëntenraad of participatieraad hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt. De zorgaanbieder en cliëntenraad of participatieraad spreken per keer af hoe lang en voor wie de geheimhoudingsplicht geldt. 12. Geschillenregeling Artikel De Raad van Bestuur en de landelijke participatieraad en landelijke cliëntenraad stellen een Commissie van Vertrouwenslieden in. Deze commissie wordt gevormd door de leden van de Klachtencommissie. 2. De commissie heeft tot taak te bemiddelen en zonodig een bindende uitspraak te doen: a. op verzoek van de cliëntenraad in geschillen met de Raad van Bestuur over de uitvoering van de artikelen 3; 4, eerste en derde lid; 5, eerste lid; en 9 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ); b. op verzoek van de Raad van Bestuur, indien deze ten aanzien van een onderwerp, genoemd als onderwerp van verzwaard advies in de onderwerpenverdeling in de bijlage van dit document, een van het schriftelijk uitgebrachte advies afwijkend besluit wil nemen. 3. Geschillen tussen zorgaanbieder en de cliëntenraad of participatieraad over de WMCZ worden voorgelegd aan de Commissie van Vertrouwenslieden. 4. Van een geschil is alleen sprake wanneer de cliëntenraad, participatieraad of de zorgaanbieder te kennen geven een geschil aanwezig te achten en dit schriftelijk bevestigen. 5. Bij inschakeling van de Commissie van Vertrouwenslieden stelt de cliëntenraad, participatie raad dan wel de zorgaanbieder de andere partij terstond op de hoogte. 6. De kosten voor de Commissie van Vertrouwenslieden worden gedragen door de zorgaanbieder. 12

15 13. Overgangs- en slotbepalingen Artikel 24 Overgangsregeling 1. Dit instellingsbesluit vervangt de reglementen uit Vanaf het moment van ondertekening zal binnen een termijn van 24 maanden dit document als geheel in werking treden. 3. Huidige leden die op moment van ondertekening van dit instellingsbesluit in de cliëntenraad of participatieraad zitten, blijven zitting houden in de nieuwe raden die worden gevormd. 4. Raden zullen in onderling overleg een rooster van aftreden maken. Bij het opstellen van het rooster van aftreden is de lengte van de huidige zittingstermijn van het betreffende lid leidend. De huidige raadsleden kunnen in overleg met hun gesprekspartner tot een maximum van twee jaar na inwerkingtreding van dit document zitting blijven hebben in de raad. Artikel In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist de zorgaanbieder en stelt deze de cliëntenraad of participatieraad in staat hierover te adviseren. 2. Dit besluit kan worden gewijzigd door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder wijzigt dit besluit niet voordat de cliëntenraad of participatieraad hierover positief advies heeft uitgebracht dan wel, wanneer dit advies negatief is, de interne Commissie van Vertrouwenslieden heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot de beoogde wijziging van het besluit kan komen. Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Stichting Philadelphia Zorg op 2 maart 2010 te Nunspeet. Namens de zorgaanbieder, Greet Prins Voorzitter Raad van Bestuur 13

16 Bijlage 1: Matrix verdeling onderwerpen cliënten- en participatieraden, lokaal, regionaal en landelijk Deze matrix geeft een overzicht van de rechten die de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) aan cliëntenraden geeft. De WMCZ biedt cliëntenraden en zorginstellingen de mogelijkheid om, behalve de wettelijke rechten ook extra rechten aan de cliëntenraad toe te kennen, de zogenoemde bovenwettelijke bevoegdheden. Zorgaanbieder en cliëntenraden kunnen hier samen nadere afspraken over maken. Bij het bepalen op welk niveau een onderwerp wordt besproken is de vraag bepalend op welk niveau de organisatie de besluitvorming hierover plaatsvindt. De manier waarop de medezeggenschap van cliënten/belangenbehartigers wordt georganiseerd sluit aan op de organisatiestructuur van Philadelphia. Medezeggenschap volgt zeggenschap. Dat wil zeggen dat medezeggenschap plaatsvindt waar zeggenschap wordt uitgeoefend ofwel op de plaatsen waar besluiten worden genomen. Concreet betekent dit dat medezeggenschap wordt georganiseerd op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Verklaring afkortingen: O = ongevraagd advies, A = advies en Z = verzwaard advies WMCZ Artikel 3.3 O 3.1.b 3.1.c 3.1.d 3.1.e 3.1.f WMCZ Recht A A A A A Onderwerp Alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn Fusie of duurzame samenwerking met andere instelling Hierover hebben de participatieraden adviesrecht Cliëntenraden worden geïnformeerd Opheffing van de instelling, verhuizing of verbouwing Belangrijke wijziging van de organisatie Belangrijke inkrimping, uitbreiding, of wijziging van de werkzaamheden Benoeming van hoogste leiding gevenden van de instelling Lokale cliëntenraad/ Participatieraad Onderwerpen die voor cliënten van de lokale organisatorische eenheid van belang zijn Opheffing van de locatie, verhuizing van de locatie, verbouwing, wijzigen van de locatie (ook de inrichting, gemeenschappelijke ruimtes en de tuin) Wijziging van de organisatie van de lokale organisatorische eenheid Veranderingen in het werk van de locatie (ook doelgroepenbeleid) Regionale cliëntenraad/ participatieraad Alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn op regioniveau Fusie of duurzame samenwerking in de regio Hierover hebben de participatieraden adviesrecht Cliëntenraden worden geïnformeerd Huisvestingsbeleid en lange termijn huisvestingsplan van de regio Wijziging van de organisatie in de regio Veranderingen in het werk van de regio (ook doel groepenbeleid) Regiodirecteur Landelijke cliëntenraad/ participatieraad Onderwerpen die voor alle cliënten van belang zijn Fusie of duurzame samenwerking van de organisatie. Hierover hebben de partici pa tie raden adviesrecht Cliëntenraden worden geïnformeerd Huisvestingsbeleid, vergaande bouwplannen van de organisatie Beleid over de organisatie van de zorginstelling Veranderingen in het werk van de rechtspersoon / organisatie als geheel (ook doelgroepenbeleid) Raad van Bestuur 14

17 WMCZ Artikel 3.1.g 3.1.h 3.1.i 3.1.i 3.1.i 3.1.i 3.1.i 3.1.j 3.1.k 3.1.l 3.1.l 3.1.m WMCZ Recht A A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Onderwerp Jaarplan, begroting en jaarrekening Hierover hebben de participatieraden advies recht Cliëntenraden worden wel geïnformeerd Algemeen toelatingsbeleid cliënten en beleid rond de beëindiging zorgverlening aan cliënten Voeding Veiligheid Gezondheid en hygiëne Geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand van cliënten Recreatiemogelijkheden, ontspanningsmogelijkheden en ontspann ings activiteiten Systematische bewaking, beheersing, of verbetering van de kwaliteit van zorg Klachtenregeling voor cliënten en belangenbehartigers Wijziging regeling en samenstelling cliëntenraad Alle voor cliënten geldende regelingen Aanstelling leidinggevende locatie Lokale cliëntenraad/ Participatieraad Jaarplan, begroting en de lokale organisato rische eenheid Hierover hebben de participatieraden adviesrecht Cliëntenraden worden wel geïnformeerd Het eten op de locatie (ook tijdstip, kwaliteit, keuzemenu, catering) Veiligheid op de locatie (ook ontruimingsplan, brandveiligheid, inbraakpreventie, veiligheid in de buurt, calamiteitenplan, etc.) Rookbeleid, uitvoering van beleid rond gezondheid en hygiëne op de locatie Invulling hiervan op de locatie Ontspanningsactiviteiten en -mogelijkheden, recreatie, vakanties, uitstapjes Kwaliteit van de zorg (ook bejegening, tevredenheid cliënten) Analyse van de klachten en verbetervoorstellen op niveau van de lokale organisatorische een heid Regels voor cliënten van de lokale organisatorische eenheid (ook huisregels, privacyregels, regels en protocollen rond ethische vragen Locatiemanager Regionale cliëntenraad/ participatieraad Jaarplan, begroting van de regio Hierover hebben de participatieraden adviesrecht Cliëntenraden worden wel geïnformeerd Algemeen beleid toelating en beëindiging zorg van cliënten van de regio Specifiek voedingsbeleid in de regio Veiligheidsbeleid gericht op cliënten van de regio Uitvoering van beleid rond gezondheid en hygiëne specifiek voor cliënten van de regio Invulling hiervan voor cliënten van de regio Recreatie en ontspanningsbeleid voor cliënten van de regio Kwaliteit van de zorg (ook bejegening, tevredenheid cliënten) in de regio Analyse van de klachten en verbetervoorstellen op regionaal niveau Regels voor cliënten van de regio Landelijke cliëntenraad/ participatieraad Jaarplan, begroting en jaarrekening van de organisatie Hierover hebben de participatieraden adviesrecht Cliëntenraden worden wel geïnformeerd Algemeen beleid rond toelating cliënten en beëindiging zorgverlening Algemeen beleid rond voeding Algemeen beleid rond veiligheid, arbobeleid, beleid middelen en maatregelen Algemeen beleid over gezondheid en hygiëne Algemeen beleid over geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand van cliënten Algemeen beleid over recreatie en ontspanningsactiviteiten van cliënten Algemeen kwaliteitsbeleid van de instelling Algemeen klachtenbeleid voor cliënten, klachtenregeling voor cliënten en verbetervoorstellen op landelijk niveau Wijziging van de medezeggenschap in de zorginstelling Algemene regels die niet alleen gelden voor cliënten van één regio 15

18 Alle rechten voorbehouden. Stichting Philadelphia Zorg, Raad van Bestuur, bestuurssecretariaat - Maart

19 17

20

Instellingsbesluit cliëntenraden en familieraden

Instellingsbesluit cliëntenraden en familieraden Instellingsbesluit cliëntenraden en familieraden Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf 2 Instellingsbesluit cliëntenraden en familieraden Stichting Philadelphia Zorg 1 Inhoud 1. Begripsbepaling...

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf 2 Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Reglement Centrale Participatieraad Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Watertoren 20 3247CL Dirksland Reglement centrale participatieraad - 2 - INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG...

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Centraalzorg

Reglement Cliëntenraad Centraalzorg Reglement Cliëntenraad Centraalzorg Tel: 033-2862202 Een cliëntenraad in een zorgorganisatie behartigt de belangen van patiënten en cliënten. Centraalzorg heeft zijn medezeggenschapsstructuur zodanig ingericht

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Besluit tot instelling van de familie-/cliëntenraad Regio 2 Stichting Pleyade Locaties Eldenstaete, Tertzio, thuiszorg

Besluit tot instelling van de familie-/cliëntenraad Regio 2 Stichting Pleyade Locaties Eldenstaete, Tertzio, thuiszorg Besluit tot instelling van de familie-/cliëntenraad Regio 2 Stichting Pleyade Locaties Eldenstaete, Tertzio, thuiszorg Preambule Inspraak en medezeggenschap van cliënten is van groot belang, waarbij cliënten

Nadere informatie

Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade

Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Preambule Inspraak en medezeggenschap van cliënten zijn van groot belang en moeten zo dicht mogelijk bij de cliënt worden

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1. (begripsbepalingen) In dit besluit wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Florence te Rijswijk; b. instelling

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

14 mei 2014. Samenwerkingsovereenkomst Stichting Bartiméus en Cliëntenraad sector Wonen

14 mei 2014. Samenwerkingsovereenkomst Stichting Bartiméus en Cliëntenraad sector Wonen Samenwerkingsovereenkomst Stichting Bartiméus en Cliëntenraad sector Wonen 14 mei 2014 Inleiding In deze samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken over medezeggenschap tussen de cliëntenraad Wonen en

Nadere informatie

Visie op de medezeggenschap van cliënten en belangenbehartigers

Visie op de medezeggenschap van cliënten en belangenbehartigers Visie op de medezeggenschap van cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia org Het beste uit jezelf 2 Visie op de medezeggenschap van cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia

Nadere informatie

Document ID: Pagina 1 van 9 v. 6.0

Document ID: Pagina 1 van 9 v. 6.0 Document ID: 1505616 Pagina 1 van 9 v. 6.0 Inhoudsopgave 1. Cliëntenraad... 1 2. Begripsbepalingen... 1 3. Doelstelling... 2 4. Taken... 2 5. Adviesrecht van de Cliëntenraad... 2 6. Verzwaard adviesrecht

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 30-10-2012) Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Zorgaanbieder Instelling Cliënt Belangenbehartiger Ouder/familieberaad Ouder/familiecommissie

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland De Stichting Samen Veilig Midden-Nederland stelt conform artikel 4.2.4 e.v. van de Jeugdwet een cliëntenraad in.

Nadere informatie

nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen

nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen Ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie, september 2016 nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen Voorstel van wet Wij Willem-Alexander, bij de gratie

Nadere informatie

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers)

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Cliënt(e): Degene die gebruik maakt van de hulp en/of dienstverlening

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

3. De Centrale Cliëntenraad bevordert de samenwerking tussen enerzijds cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers en anderzijds de stichting.

3. De Centrale Cliëntenraad bevordert de samenwerking tussen enerzijds cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers en anderzijds de stichting. REGELING CENTRALE CLIËNTENRAAD CELLO Artikel 1: Doelstelling van de Centrale Cliëntenraad 1. De Centrale Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten op stichtingsniveau. 2. De

Nadere informatie

Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen Bespreekbaar door RVB concept. Oktober 2016

Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen Bespreekbaar door RVB concept. Oktober 2016 REGLEMENT CLIËNTENRAAD VERSIEBEHEER RAPPORTDATUM Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen 21-10- 2016 Bespreekbaar door RVB Oktober 2016 0.1 - concept Manager 1.0 Directeur Ter goedkeuring

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Reglement voor de lokale cliëntenraad Stichting Pleyade

Reglement voor de lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Reglement voor de lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Preambule Inspraak en medezeggenschap van cliënten zijn van groot belang en moeten zo dicht mogelijk bij de cliënt worden georganiseerd. Pleyade

Nadere informatie

REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic

REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Zorgaanbieder : The Home Clinic V.O.F. b. Instelling : The Home Clinic, Weesp b. Cliënt

Nadere informatie

Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 13 augustus 2002

Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 13 augustus 2002 stichting icare Icare Cliëntenraad Blankenstein 400 Postbus 900 7940 KE Meppel Reglement Icare Cliëntenraad Internet www.icare.nl KvK 41020244 Meppel CR 2008.006 Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door

Nadere informatie

RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers

RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Visie Stichting Cavent op (mede)zeggenschap 3 Hoofdstuk 3 Begrippenkader en overlegstructuur

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. instelling: Netwerkpsychologen b. cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Procedure # 06 Medezeggenschap

Procedure # 06 Medezeggenschap Procedure # 06 Medezeggenschap Versie 2 Datum 10 november 2015 Goedgekeurd door: Bestuursvoorzitter CKZ: 1. DOEL Handtekening Het vastleggen van de procedure betreffende het instellen, de samenstelling,

Nadere informatie

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel Rechten van de cliëntenraad Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) staan de rechten van de cliëntenraad. Er zijn 3 soorten

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul Reglement Cliëntenraad Zorgcentrum Vincent Depaul Panningen, juli 2014 Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 2 PARAGRAAF 2 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 PARAGRAAF 3 FUNCTIES... 5 PARAGRAAF 4 VERGADERINGEN...

Nadere informatie

Artikel 1 1. Zorgaanbieder: PsyM (Second Opinion Centrum Nederland), zijnde de rechtspersoon die de organisatie in stand houdt.

Artikel 1 1. Zorgaanbieder: PsyM (Second Opinion Centrum Nederland), zijnde de rechtspersoon die de organisatie in stand houdt. Cliëntenraad PsyM Huishoudelijk reglement Toelichting De WMCZ zegt alleen dat de cliëntenraad zijn werkwijze en vertegenwoordiging in en buiten rechte schriftelijk moet vastleggen. De werkwijze, zoals

Nadere informatie

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster.

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. 2. De Cliëntenraad bevordert het zo goed mogelijk functioneren

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst.

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst. T.a.v. de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie Amstelveen 17 oktober 2012 Betreft: Consultatie Jeugdwet Mijne Dames, Heren, De vereniging LOPOR heeft zich, als belangenbehartiger

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal

Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal Versie Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen 10-06- 2015 0.1 - concept Algemeen directeur i.s.m. interne

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is: HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN 2017 Artikel 1: Doelstelling De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is: De RvSDD levert zowel gevraagd als ongevraagd

Nadere informatie

REGLEMENT CLIENTENRAAD

REGLEMENT CLIENTENRAAD Versie: 2.0 Beoordelaar: kwaliteitsfunctionaris Autorisator: Algemeen directeur Datum vaststelling: 04-11-2013 Datum evaluatie: 04-11-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ)

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop

Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop Algemeen Stichting Kinderopvang Op Kop vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

Reglement versie oktober 2016

Reglement versie oktober 2016 Reglement Cliëntenraad Lumens Artikel 1. Doel cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de klanten van Lumens en brengt - gevraagd en ongevraagd- advies uit over onderwerpen die

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015

Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015 Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Fonds: Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

R1 Reglement van de centrale oudercommissie

R1 Reglement van de centrale oudercommissie R1 Reglement van de centrale oudercommissie 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder: Bestuur: Directie: Kindercentrum: Locatiemanager: Beroepskracht: Ouder: Oudercommissie: Stichting Kinderopvang

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO Reglement Cliënten Medezeggenschapsraad SBPE november 2011 Inhoud Artikel 1: Begripsomschrijving... 3 Artikel 2: Installatie van de Cliënten Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Reglement Centrale ouderraad Kids2b

Reglement Centrale ouderraad Kids2b Reglement Centrale Ouderraad Pagina 1 van 5 Reglement Centrale ouderraad Kids2b Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds NIBC 1 juli 2014 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds NIBC van toepassing.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa

Stichting Pensioenfonds Trespa Postbus 110 6000 AC Weert Nederland Tel. +31(0)495458297 Fax +31(0)495458883 E-mail: pensioen@trespa.com Reglement deelnemersraad Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Cliëntenraad. De Lichtenvoorde. februari 2007

Samenwerkingsovereenkomst. Cliëntenraad. De Lichtenvoorde. februari 2007 Samenwerkingsovereenkomst Cliëntenraad & De Lichtenvoorde februari 2007 Dit is de officiële samenwerkingsovereenkomst tussen de cliëntenraad en De Lichtenvoorde. Van deze overeenkomst is ook een vereenvoudigde

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC.

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC. Artikel 1: Definities Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC. In dit reglement wordt verstaan onder: Erasmus MC: Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam Cliëntenraad: Cliëntenraad van het Erasmus

Nadere informatie

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor!

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Even voorstellen: de cliëntenraad Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Wat doet de Cliëntenraad (CR) van het St.Jans Gasthuis Weert voor u? De CR behartigt de gemeenschappelijk belangen van cliënten

Nadere informatie

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Klager: Huurder: Woningzoekende: Corporatie: Klacht: Commissie: Woning in Zicht: Definities De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Een

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015 Wijzigingsverordening Cliëntenparticipatie gemeente Kapelle 2015 1 De raad van de gemeente Kapelle; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Kapelle van ; Gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan 1

Reglement Verantwoordingsorgaan 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. cliëntenraad Raffy

Huishoudelijk reglement. cliëntenraad Raffy Huishoudelijk reglement cliëntenraad Raffy Vastgesteld in vergadering van cliëntenraad Raffy op 26 oktober 2009 Vastgesteld huishoudelijk reglement cliëntenraad Raffy 26 oktober 2009 1 Inhoudsopgave Paragraaf

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie