Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank"

Transcriptie

1 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank 1. Situering van het orderuitvoeringsbeleid Aanpak van optimale uitvoering Uitvoeringsfactoren Plaatsen van uitvoering Orderuitvoering Specifieke instructies van de cliënt Optimale uitvoering per klasse van financiële instrumenten Aandelen / Certificaten van aandelen / Rechten / Exchange Traded Funds Schuldinstrumenten Rechten van deelneming in ICB s Marktenzaalproducten Genoteerde derivaten Kasbons/ Certificaten / Achtergestelde certificaten Evaluatie en herziening Toestemming van de cliënt... 6 Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW-nummer BE www kbc.be Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Toezichthoudende autoriteit van KBC Bank voor het prudentiële toezicht : Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel Bankvergunning van de NBB Toezichthoudende autoriteit van KBC Bank voor wat betreft het toezicht op de gedragsregels (MiFID): Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel Van kracht met ingang van 1 februari 2015 ter vervanging van alle vorige versies. CW1967N V P.1/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

2 1. Situering van het orderuitvoeringsbeleid Het orderuitvoeringsbeleid beschrijft hoe KBC Bank haar verplichtingen inzake optimale uitvoering van cliëntenorders in financiële instrumenten zal nakomen. Via dit document informeert KBC haar cliënten over dit beleid. Een begrippenlijst is toegevoegd als bijlage 1. Het orderuitvoeringsbeleid geldt zowel voor cliënten die door KBC als professionele cliënt als voor cliënten die als retailcliënt geclassificeerd zijn. Het geldt niet voor cliënten die als in aanmerking komende tegenpartijen worden geclassificeerd. Tenzij de cliënt een specifieke instructie geeft, heeft KBC Bank de verplichting alle redelijke maatregelen te nemen om orders uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van haar orderuitvoeringsbeleid. KBC Bank is echter niet verplicht om voor elk individueel order het best mogelijke resultaat te behalen. 2. Aanpak van optimale uitvoering 2.1 Uitvoeringsfactoren KBC Bank houdt bij de uitvoering van orders rekening met de prijs, de kosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard van het order en andere voor de uitvoering relevante aspecten. Om het relatieve gewicht van deze factoren te bepalen neemt KBC Bank volgende criteria in aanmerking: a) de kenmerken van de cliënt, waaronder zijn classificatie als retail- dan wel als professionele cliënt; b) de kenmerken van het order van de cliënt (bv. marktorder, limietorder, ); c) de klasse van financiële instrumenten waarop het order betrekking heeft (bv. aandelen, obligaties, ); d) de kenmerken van de plaatsen van uitvoering waar het order kan worden geplaatst. Voor retailcliënten gaat KBC voor de optimale utvoering uit van de totale tegenprestatie, die bestaat uit de prijs van het financiële instrument en alle kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het order (zoals verrekenings- en vereffeningskosten). Ook voor professionele cliënten zullen prijs en kosten in het algemeen een relatief belangrijk gewicht toegemeten krijgen. Er kunnen omstandigheden zijn waarbij andere factoren een groter gewicht krijgen voor de uitvoering van orders voor rekening van zowel retail- als professionele cliënten, bijvoorbeeld voor orders boven de standaardmarktomvang of voor orders in illiquide financiële instrumenten. KBC Bank is daarbij gerechtigd orders uit te voeren rekening houdend met andere factoren, zoals waarschijnlijkheid van uitvoering, die volgens KBC Bank in dat geval in het beste belang van de cliënt zijn. 2.2 Plaatsen van uitvoering Orders kunnen uitgevoerd worden op een gereglementeerde markt, een MTF, een systematische internaliseerder, een marktmaker, een transferagent of een andere liquiditeitsverschaffer (met inbegrip van KBC Bank en andere vennootschappen binnen de KBC-groep die kunnen optreden als tegenpartij) of een entiteit die in een niet-eer land (Europese Economische Ruimte) een soortgelijke functie uitoefent als die van één van de voornoemde partijen. Het orderuitvoeringsbeleid bevat voor elke klasse van financiële instrumenten informatie over de verschillende plaatsen van uitvoering en de factoren die de keuze hiervan beïnvloeden. Het beleid CW1967N V P.2/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

3 omvat de plaatsen van uitvoering die KBC Bank in staat stellen op een consistente wijze het best mogelijke resultaat te behalen voor de uitvoering van cliëntenorders. Voor sommige financiële instrumenten kan deze keuze beperkt zijn tot slechts één plaats van uitvoering. In bijlage 2 worden de voornaamste plaatsen van uitvoering opgesomd waarop KBC Bank beroep doet om haar verplichtingen inzake orderuitvoering na te komen. Dit overzicht is niet exhaustief en kan door KBC Bank op elk ogenblik aangepast worden. KBC Bank heeft het recht een order uit te voeren via een plaats van uitvoering die hierin niet is opgenomen, bijvoorbeeld om een order uit te voeren in een voor KBC Bank ongebruikelijk financieel instrument. KBC Bank gaat regelmatig na of deze plaatsen van uitvoering consistent tot het best mogelijke resultaat voor de cliënt leiden. Indien dit niet het geval is, zal zij haar orderuitvoeringsregelingen wijzigen. 2.3 Orderuitvoering KBC Bank zal orders uitvoeren overeenkomstig haar orderuitvoeringsbeleid aan de hand van één van de volgende methodes of een combinatie daarvan. (1) Het order kan rechtstreeks uitgevoerd worden op de door KBC Bank geselecteerde gereglementeerde markt of MTF, of, wanneer KBC Bank geen rechtstreeks lid is van de relevante markt of MTF, kan het order doorgegeven worden aan een derde marktdeelnemer waarmee KBC Bank afspraken heeft gemaakt voor de behandeling van orders op die gereglementeerde markt of MTF. (2) Het order kan worden doorgegeven ter uitvoering aan een andere broker of dealer of een andere entiteit van de KBC-groep. In dit geval zal KBC Bank ofwel zelf bepalen waar het order zal uitgevoerd worden en hiervoor een specifieke instructie geven, ofwel ervoor zorgen dat de broker, dealer of entiteit regelingen heeft ingesteld die KBC Bank in staat te stellen te voldoen aan haar orderuitvoeringsbeleid. (3) Een order in een financieel instrument dat toegelaten is tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en/of MTF, kan ook daarbuiten uitgevoerd worden, bijvoorbeeld omdat KBC Bank zelf, een andere broker of dealer, of een andere entiteit van de KBC-groep optreedt als plaats van uitvoering. De cliënt geeft hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming. Voor de uitvoering van orders in genoteerde financiële instrumenten doet KBC Bank voornamelijk beroep op KBC Securities die als broker optreedt. 2.4 Specifieke instructies van de cliënt Wanneer de cliënt specifieke instructies geeft voor de uitvoering van zijn order (bv. de plaats van uitvoering zelf selecteert), zal KBC Bank dat order uitvoeren overeenkomstig die specifieke instructies, en hiermee voldaan hebben aan haar verplichtingen inzake orderuitvoering wat betreft het aspect van het order waarop deze specifieke instructies slaan. OPGEPAST: het geven van specifieke instructies kan verhinderen dat KBC Bank de door haar vastgestelde en in haar orderuitvoeringsbeleid opgenomen maatregelen te nemen voor de elementen van het order waarop deze instructies betrekking hebben. De cliënt geeft specifieke instructies altijd op zijn verantwoordelijkheid. 3. Optimale uitvoering per klasse van financiële instrumenten Voor elke klasse van financiële instrumenten waarvoor KBC Bank orders aanvaardt, heeft zij de belangrijkste factoren bepaald waarmee rekening zal gehouden worden bij de uitvoering van orders en ook de voornaamste plaatsen van uitvoering waarop zij een beroep doet om haar verplichting na CW1967N V P.3/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

4 te komen om alle redelijke maatregelen te nemen om bij de uitvoering van orders op consistente basis het best mogelijke resultaat te behalen. Hierna volgt hiervan een samenvatting. De in het orderuitvoeringsbeleid beschreven principes en methodes verhinderen KBC Bank niet anders te handelen wanneer zij meent dat het order anders niet met het best mogelijke resultaat zou uitgevoerd worden. De cliënt wordt hiervan vooraf niet op de hoogte gebracht. KBC Bank of een door haar aangeduide dealer kan een order steeds intern afhandelen en zelf als tegenpartij optreden van de cliënt, in plaats van het order uit te voeren op een gereglementeerde markt of MTF. In geval van overmacht of noodsituaties (zoals de buitenwerkingstelling van het orderuitvoeringssysteem veroorzaakt door factoren buiten de onmiddellijke controle van KBC Bank) is het mogelijk dat KBC Bank een order niet kan uitvoeren volgens de bepalingen van het orderuitvoeringsbeleid. In dergelijke uitzonderlijke omstandigheden zal KBC Bank het order op de voor de cliënt meest voordelige wijze proberen uit te voeren rekening houdend met alle omstandigheden. 3.1 Aandelen / Certificaten van aandelen / Rechten / Exchange Traded Funds KBC Bank meent dat de thuismarkt in het algemeen het best mogelijke resultaat levert gelet op het criterium van totale tegenprestatie (prijs en kosten). Orders in instrumenten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt of MTF zijn toegelaten, worden bijgevolg meestal op de thuismarkt geplaatst, tenzij deze onvoldoende liquiditeit biedt. Deze orders kunnen ook geplaatst worden op een andere gereglementeerde markt of MTF op voorwaarde dat deze uitvoering in de regel het beste resultaat geeft gelet op de totale tegenprestatie. Zo worden de orders voor een aantal Europese waarden uitgevoerd via de gereglementeerde markt Equiduct, omdat deze minstens hetzelfde en regelmatig een beter resultaat geeft gelet op de totale tegenprestatie. De lijst van waarden die KBC Bank uitvoert via Equiduct kunnen teruggevonden worden op de website De thuismarkt is in principe de gereglementeerde markt waar het instrument het eerst werd toegelaten voor verhandeling. Wanneer KBC Bank de thuismarkt niet aanbiedt of wanneer het betrokken instrument niet genoteerd is op de thuismarkt, wordt gekozen voor een andere liquide gereglementeerde markt of MTF. Belgische effecten die niet beursgenoteerd zijn worden aangeboden via de Openbare Veiling. 3.2 Schuldinstrumenten Staatsobligaties (OLO s, staatsbons), bedrijfsobligaties, Floating Rate Notes (FRN)* en andere schuldbewijzen KBC Bank zal orders in geldmarktinstrumenten (depositocertificaten, commercial paper en schatkistpapier) en obligaties (staatsobligaties, bedrijfsobligaties, gestructureerde obligaties) meestal OTC uitvoeren. Een gereglementeerde markt of MTF biedt slechts een beperkte liquiditeit. In normale omstandigheden kunnen OTC-markten transacties afhandelen tegen competitieve prijzen (ongeacht het nominaal) en dit voor alle liquide producten vermeld onder In normale omstandigheden zijn staatsobligaties meer liquide dan bedrijfsobligaties, Floating Rate Notes, gestructureerde obligaties en andere schuldbewijzen. Orders van retail cliënten in OLO s en Staatsbons worden via de gereglementeerde markt (Euronext Brussel) uitgevoerd. Grotere orders in OLO s en Staatsbons worden meestal OTC afgehandeld. Orders van professionele cliënten in OLO s en Staatsbons worden steeds OTC afgehandeld. Voor de prijszetting baseert KBC Bank zich in eerste instantie op externe prijzen die worden aangegeven door uitvoerende makelaars waarmee KBC Bank samenwerkt (dit zijn andere financiële instellingen - lijst in bijlage 2). Indien er geen externe prijzen beschikbaar zijn, baseert KBC Bank zich op eigen modellen die onderworpen zijn aan interne controle. De belangrijkste elementen waarmee in de prijszetting wordt rekening gehouden zijn looptijd, marktrente, kredietspread en volatiliteit. Voor gestructureerde obligaties kan de waarde van de derivatencomponent(en) een bijkomend belangrijk CW1967N V P.4/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

5 element uitmaken. KBC Bank treedt steeds op als tegenpartij voor de cliënt Gestructureerde producten extern aan KBC Bank producten gelinkt aan index, CMS, geldmarktrente en munten KBC Bank zal orders in gestructureerde producten extern aan de bank, meestal OTC uitvoeren, gelet op het feit dat een gereglementeerde markt of MTF slechts een beperkte liquiditeit biedt. Deze zullen uitgevoerd worden via één specifieke marktmaker (i.c. de tegenpartij waar de structuur werd uitgegeven). De transparantie in dit marktsegment is miniem, waardoor elk order individueel wordt opgevolgd. Orders worden niet steeds onmiddellijk uitgevoerd (dit is afhankelijk van de uitvoeringsmodaliteiten bij de desbetreffende marktmaker). KBC Bank treedt steeds op als tegenpartij voor de cliënt Gestructureerde producten uitgegeven door een entiteit van KBC Groep producten gelinkt aan index, CMS, geldmarktrente en munten KBC Bank zal orders in deze gestructureerde producten OTC uitvoeren. Voor de prijszetting van deze instrumenten baseert KBC Bank zich op eigen modellen die onderworpen zijn aan interne controle. De belangrijkste elementen waarmee in de prijszetting wordt rekening gehouden zijn looptijd, marktrente, kredietspread en volatiliteit, alsook de waarde van de derivatencomponent(en). KBC Bank treedt steeds op als tegenpartij voor de cliënt. 3.3 Rechten van deelneming in ICB s KBC Bank zal orders in rechten van deelneming in ICB s waarvan het beheer wordt waargenomen door een vennootschap die behoort tot de KBC-groep, steeds overmaken aan de transferagent van de betrokken ICB. Voor ICB s van derde partijen zal KBC Bank de orders meestal overmaken aan de betrokken transferagent. Hierdoor wordt een prijs verzekerd die de economische waarde van de belegging reflecteert, en worden over het algemeen de laagste kosten aangerekend. Wanneer het niet mogelijk of onpraktisch zou zijn het order over te maken aan een transferagent, zal KBC Bank een alternatief uitvoeringskanaal selecteren, in de mate van het mogelijke rekening houdend met de determinerende factoren van prijs en kosten. Zo kunnen orders in rechten van deelneming in ICB s met een vast aantal rechten van deelneming overgemaakt worden aan de gereglementeerde markt waar zij zijn toegelaten tot de verhandeling. Voor elke ICB geldt een cut-off tijd die bepaald wordt op basis van de officiële in het prospectus vermelde cut-off tijd en van de technische mogelijkheden om het order bij de transferagent of correspondent te plaatsen vóór die officiële cut off tijd. Orders die ontvangen worden na de cut-off tijd worden geacht ontvangen te zijn op de eerstvolgende dag waarop de rechten van deelneming van de betrokken ICB kunnen verhandeld worden. 3.4 Marktenzaalproducten Met marktenzaalproducten worden onder meer bedoeld opties, futures, swaps, termijncontracten en combinaties daarvan die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, financiële indexen en grondstoffen, en die niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt of MTF. Contante transacties (spots), deposito s en leningen vallen buiten het toepassingsgebied van het orderuitvoeringsbeleid. KBC Bank gaat er van uit dat cliënten of potentiële cliënten voor deze producten verschillende instellingen contacteren om een prijs te vragen. KBC Bank heeft de nodige procedures in werking die garant staan voor een correcte en marktconforme prijszetting voor deze producten. KBC Bank baseert zich daarbij op eigen modellen die onderworpen zijn aan interne controle. 3.5 Genoteerde derivaten Beursgenoteerde derivaten, voornamelijk opties en futures, zijn op dit ogenblik in Europa niet CW1967N V P.5/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

6 fungibel en zijn onderworpen aan verschillende regels en reglementeringen. Als gevolg hiervan hebben derivaten die op twee verschillende markten of op twee verschillende segmenten van één markt worden verhandeld niet dezelfde kenmerken, zelfs indien zij dezelfde onderliggende waarde hebben. KBC Bank zal alleen specifieke instructies m.b.t. de keuze van de markt van de cliënt aanvaarden met betrekking tot de uitvoering van een order in dergelijke instrumenten. 3.6 Kasbons/ Certificaten / Achtergestelde certificaten Voor de verhandeling van Kasbons/ Certificaten/ Achtergestelde certificaten verwijst KBC Bank naar het Reglement KBC-Termijnbeleggingen. KBC-Kasbons en KBC-Certificaten die bij KBC Bank worden aangeboden vóór de vervaldag, kunnen door KBC Bank geheel of gedeeltelijk vervroegd worden terugbetaald. De houder geniet echter geen terugkoopgarantie. De KBC-Kasbons en KBC-Certificaten zijn ook verhandelbaar op de Openbare Veiling. KBC-Achtergestelde certificaten kunnen door KBC Bank niet vervroegd terugbetaald worden. Deze kunnen enkel via de Openbare Veiling verkocht worden. Kasbons van AFI (andere financiële instellingen) worden via een interne markt nl. de kasbonmarkt verhandeld. Dit houdt in dat AFI-kasbons, die de cliënt wil verkopen, indien mogelijk rechtstreeks bij de AFI aangeboden worden in plaats van op de Openbare Veiling. Indien er geen mogelijkheid bestaat om de AFI-kasbons aan te bieden bij de relevante AFI, worden deze toch op de Openbare Veiling aangeboden. 4. Evaluatie en herziening KBC Bank houdt toezicht op de doeltreffendheid van haar uitvoeringsregelingen en haar orderuitvoeringsbeleid om eventueel mogelijke tekortkomingen te achterhalen en recht te zetten. Zo gaat zij regelmatig na of de in het orderuitvoeringsbeleid opgenomen plaatsen van uitvoering nog steeds consistent tot het best mogelijke resultaat voor de cliënt leiden en of de uitvoeringsregelingen niet moeten gewijzigd worden. KBC Bank evalueert jaarlijks haar orderuitvoeringsbeleid en ook telkens wanneer zich een wezenlijke verandering voordoet in haar mogelijkheden om op een consistente manier het best mogelijke resultaat te behalen voor haar cliënten op de plaatsen van uitvoering die in haar orderuitvoeringsbeleid zijn opgenomen. KBC Bank stelt haar cliënten in kennis van wezenlijke wijzigingen in haar orderuitvoeringsbeleid. 5. Toestemming van de cliënt Door het geven van een order aan KBC Bank verklaart de cliënt zich akkoord met het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank. Wanneer een limietorder in aandelen die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, onder de heersende marktomstandigheden niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, stemt de cliënt er uitdrukkelijk mee in dat KBC Bank of een door haar aangestelde broker, dealer of andere entiteit, niet gehouden is dit order onmiddellijk openbaar te maken op zodanige wijze dat andere marktdeelnemers er gemakkelijk toegang toe kunnen krijgen met het oog op een zo spoedig mogelijke uitvoering van dit order. De cliënt kan KBC Bank verzoeken om aan te tonen dat zijn order werd uitgevoerd in overeenstemming met dit orderuitvoeringsbeleid. CW1967N V P.6/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

7 Bijlage 1: Begrippenlijst Plaats van uitvoering: elke gereglementeerde markt, MTF, systematische internaliseerder, marktmaker, transfer agent of andere liquiditeitsverschaffer, met inbegrip van entiteiten die tot de KBC-groep behoren. Gereglementeerde markt: elke Belgische of buitenlandse gereglementeerde markt die als dusdanig vergund is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en georganiseerd door een marktonderneming. In België zijn dit de volgende markten: de markt "Euronext Brussels" en de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels NV. MTF of Multilateral Trading Facility of multilaterale handelsfaciliteit: een door een beleggingsonderneming, een kredietinstelling of een marktonderneming geëxploiteerd multilateraal systeem dat verschillende koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten binnen dit systeem en volgens nietdiscretionaire regels samenbrengt. Systematische internaliseerder: een beleggingsonderneming of kredietinstelling die op een georganiseerde, frequente en systematische wijze voor eigen rekening cliëntenorders uitvoert buiten een gereglementeerde markt of een MTF. Marktmaker: een persoon die op de financiële markten doorlopend blijk geeft van de bereidheid voor eigen rekening en met eigen kapitaal te handelen door financiële instrumenten tegen door hem vastgestelde prijzen te kopen en te verkopen OTC: Over the counter, d.w.z. niet over een gereglementeerde markt of MTF. De secundaire handel in obligaties verloopt meestal OTC waar professionele partijen direct met elkaar handelen Transferagent: administrateur die instaat voor de afhandeling van orders in fondsen en daartoe door het fonds is aangeduid. Liquiditeitsverschaffer: onderneming die een verplichting op zich neemt ervoor te zorgen dat er altijd koopen verkooporders klaar staan op een beperkte afstand van de laatst verhandelde prijs of onderliggende waarde. Specifieke instructie: elke specificatie die de cliënt zelf bepaalt voor de uitvoering van zijn order (bv. keuze van de markt) Broker: lid van een gereglementeerde markt of MTF die orders aanneemt en uitvoert voor andere partijen Dealer: lid van een gereglementeerde markt of MTF die uitsluitend voor eigen rekening handelt Openbare Veiling: Markt van de Openbare Veilingen, een MTF georganiseerd door Euronext Brussels waarop illiquide effecten verhandeld worden via een systeem van veiling. ICB: Instelling voor Collectieve Belegging, in het algemeen beter bekend als fonds Floating Rate Note: Obligaties met vlottende rente Obligaties waarbij de rentevoet op vaste tijdstippen wordt vastgelegd voor de volgende periode (bv. om de 3 maanden voor de volgende 3 maanden). De modaliteiten voor het bepalen van de rente worden vastgelegd bij de uitgifte van de obligatie. CW1967N V P.7/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

8 Bijlage 2 Overzicht van de voornaamste plaatsen van uitvoering waarop KBC Bank een beroep doet om haar verplichting na te komen om alle redelijke maatregelen te nemen teneinde op consistente basis het best mogelijke resultaat te behalen: 1. Genoteerde aandelen, warrants, certificaten, trackers, rechten,.. Euronext Brussels Euronext Paris Euronext Amsterdam Euronext Lisbon Budapest Stock Exchange Warsaw Stock Exchange Prague Stock Exchange Bourse de Luxembourg Frankfurt Stock Exchange Börse Berlin Equiduct Wiener Börse London Stock Exchange Irish Stock Exchange Borsa Italiana Madrid Stock Exchange Copenhagen Stock Exchange Helsinki Stock Exchange Oslo Stock Exchange Stockholm Stock Exchange Athens Stock Exchange SWX Swiss Exchange New York Stock Exchange American Stock Exchange NASDAQ Philadelphia stock exchange Australian Securities Exchange New Zealand Stock Exchange Toronto Stock Exchange Hong Kong Stock Exchange Tokyo Stock Exchange Stock Exchange of Singapore Kuala Lumpur Stock Exchange Stock Exchange of Thailand Johannesburg Stock Exchange BEURS 2. Genoteerde derivaten BEURS NYSE Liffe Brussels Derivatives NYSE Liffe Paris Derivatives NYSE Liffe Amsterdam Derivatives NYSE Liffe Londen NYSE Liffe U.S. Chicago Board Options Exchange Montreal Exchange - Options Market Eurex OMX Commodities CW1967N V P.8/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

9 3. Schuldinstrumenten Meestal OTC uitvoering (zie punt 4). a. Staatsobligaties (OLO s, staatsbons, schatkistpapier), bedrijfsobligaties, Floating Rate Notes (FRN) en andere schuldbewijzen. Meestal OTC uitvoering met KBC Bank steeds als tegenpartij voor de klant. Orders van retail klanten in OLO s en Staatsbons: Euronext Brussel (grote orders meestal OTC) Orders van professionele klanten in OLO s en Staatsbons: steeds OTC b. Gestructureerde producten extern aan KBC Bank producten gelinkt aan index, CMS, geldmarktrente en munten. Meestal OTC uitvoering met als uitvoeringsplaats de instelling die het product heeft uitgegeven. KBC Bank treedt steeds op als tegenpartij voor de klant. c. Gestructureerde producten uitgegeven door een entiteit van de KBC-groep producten gelinkt aan index, CMS, geldmarktrente en munten. OTC uitvoering met KBC Bank steeds als tegenpartij voor de klant. 4. Uitvoerende makelaars (financiële instellingen) van over the counter (OTC) schuldinstrumenten ABN Amro, ANZ Banking Group, Banca IMI Credit, Banco Santander, Banque Degroof, Barclays, Bayerische landesbank, Belfius Bank, BIL, BNP Paribas, BoA Merrill Lynch, Citigroup, CIBC, Commerzbank, Commonwealth Bank, Credit Agricole, Credit Suisse, Daiwa, Danske Bank, Dekabank, Deutsche Bank, DZ Bank, Erste Bank, Goldman Sachs, Helaba, HSBC, ING, Jefferies, KBC Bank, KB Lux, LBBW, Lloyds TSB, Meliorbanca, Morgan Stanley, Mitsubishi, Munnik, National Australia Bank, Rabobank, Nomura, Nord Deutsche Landesbank, Nordea Markets, Raiffeisen Bank, RBC, RBS, SNS Bank, Société Générale, Svenska, TD Securities, UBS, Unicredit, WGZ, Westpac, ZKB. 5. Open en gesloten ICBE s, beursgenoteerde fondsen SOORT FONDS Belgische KBC fondsen Luxemburgse KBC fondsen Ierse KBC fondsen Niet KBC fondsen Beursgenoteerde fondsen TEGENPARTIJ KBC Asset Management EFA (European Fund Administration) Northern Trust / Bank of Ireland Via KBC Securities al dan niet rechtstreeks naar de Transfer Agent (voornaamste tegenpartijen : Vestima, Fundsettle, KBL en KBC Bank) De desbetreffende gereglementeerde markt voor beursgenoteerde fondsen Zie markten onder punt 1. CW1967N V P.9/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank 1. Situering van het orderuitvoeringsbeleid... 2 2. Aanpak van optimale uitvoering... 2 2.1. Uitvoeringsfactoren... 2 2.2. Plaatsen van uitvoering... 2 2.3. Orderuitvoering...

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Inwerkingtreding Dit orderuitvoeringsbeleid voor de verrichtingen op financiële instrumenten werd bijgewerkt op 31/12/2009. Het

Nadere informatie

MiFID Uitvoeringsbeleid

MiFID Uitvoeringsbeleid Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879 Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79 MiFID Uitvoeringsbeleid = BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Dit Beleid is van toepassing op en verplichte lectuur voor alle personen die met CapitalatWork NV en CapitalatWork Foyer Group

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Datum 15-1-2013 1 Regio Noord-Holland Regio Noordoost Regio Zuid Prinsen Bolwerk 1 Eekwal 3 Parklaan 66 2011 MA Haarlem 8011 LA Zwolle 5611 CW Eindhoven Tel: 023

Nadere informatie

Reglement Transacties Financiële Instrumenten KBC Bank NV

Reglement Transacties Financiële Instrumenten KBC Bank NV Reglement Transacties Financiële Instrumenten KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.920.226 BTW-nummer BE

Nadere informatie

Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten

Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten Hoofdstuk I: algemeen

Nadere informatie

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE ORDERS IN FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Kadering 1.1. Doel van dit document

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BPOST BANK

ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BPOST BANK ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BPOST BANK bpost bank N.V. is een kredietinstelling die verschillende beleggingsdiensten aanbiedt, waaronder het uitvoeren van orders of het ter uitvoering doorgeven van orders

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Januari 2015

Orderuitvoeringsbeleid Januari 2015 Januari 2015 Versie 3.0 Extern 1 van 8 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 G. van Gameren 2.0 Definitief 30-01-2014 V. Albayrak 2.1 Enkele wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Algemeen De Wet financieel toezicht [WFT] verplicht BinckBank om haar cliënten inzicht te geven in haar orderuitvoeringsbeleid per 1 november 2007. Het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Inhoud Inleiding 3 1. Orderuitvoeringsbeleid 4 2. Toepassingsgebied 4 3. Plaatsen van uitvoering 4 4. Criteria om de plaats van uitvoering te bepalen 4 5. Wijze van uitvoering 5

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank

Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank Artikel 1 Voorwerp Fortuneo Bank, bijkantoor van Fortuneo V, met maatschappelijke zetel in Parijs, Place de Pyramide 5, 92088 Paris La Défense (hierna de Bank ), biedt

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

Informatie voor Cliënten over het Orderuitvoeringsbeleid van BNP Paribas Fortis

Informatie voor Cliënten over het Orderuitvoeringsbeleid van BNP Paribas Fortis Informatie voor Cliënten over het Orderuitvoeringsbeleid van BNP Paribas Fortis December 2010 Inhoud 1. Voorwaarden voor orderuitvoering 4 2. Toepassing 4 3. De uitvoeringsverplichting 4 4. De ontvangst

Nadere informatie

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Naamloze vennootschap Kredietgever Erkenningsnummer: 937 Verzekeringsmakelaar Fsma nr.: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tel.: 09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 BTW BE 0400.028.394 RPR Gent www.europabank.be

Nadere informatie

Beleid inzake de optimale uitvoering van orders in financiële instrumenten

Beleid inzake de optimale uitvoering van orders in financiële instrumenten Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Beleid inzake de optimale uitvoering van orders in financiële instrumenten Januari 2018 Inhoud

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR CLIËNTEN OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BNP Paribas Fortis SPECIALISTEN IN DIENST VAN UW AMBITIE

INFORMATIE VOOR CLIËNTEN OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BNP Paribas Fortis SPECIALISTEN IN DIENST VAN UW AMBITIE INFORMATIE VOOR CLIËNTEN OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BNP Paribas Fortis SPECIALISTEN IN DIENST VAN UW AMBITIE Inhoud 1. Voorwaarden voor orderuitvoering 3 2. Toepassing 3 3. De uitvoeringsverplichting

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid 1. INLEIDING Dit beleid is door InsingerGilissen Bankiers N.V. (hierna: wij ) opgesteld in overeenstemming met zowel de Wet op het financieel toezicht (Wft) als Europese wetgeving, de herziene Richtlijn

Nadere informatie

Optimaal Orderuitvoeringsbeleid ("OUB")

Optimaal Orderuitvoeringsbeleid (OUB) Bijlage 1 bij het BRVI Optimaal Orderuitvoeringsbeleid ("OUB") 1/7 Inhoudstafel 1. Toepassingsgebied en beschikbaarheid 2. Definities 3. Verrichtingen 4. Opbrengst van een verkoop 5. Optimale uitvoering

Nadere informatie

Gedetailleerd Optimaal Orderuitvoeringsbeleid van ING België

Gedetailleerd Optimaal Orderuitvoeringsbeleid van ING België Gedetailleerd Optimaal Orderuitvoeringsbeleid van ING België Versie op 12/11/2016 Dit document geeft per klasse van Financiële Instrumenten de praktische details weer omtrent het Optimaal Order Uitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Introductie Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna: Hof Hoorneman) heeft een wettelijke verplichting bij het uitvoeren van cliëntorders of het versturen

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform

Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform Fondsenplatform neemt alle redelijke maatregelen om het beste resultaat voor haar klanten te behalen. Daarbij volgt Fondsenplatform haar orderuitvoeringsbeleid. In

Nadere informatie

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management Juni 2015 Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management 1 Introductie 2 In dit beleid is beschreven hoe KCM voor haar cliënten op consistente wijze het best mogelijke resultaat

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BNP PARIBAS FORTIS

ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BNP PARIBAS FORTIS INFORMATIE VOOR CLIËNTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BNP PARIBAS FORTIS SPECIALISTEN IN DIENST VAN UW AMBITIE. Geldig vanaf 25/09/2015 Inhoudsopgave 1. Voorwaarden voor orderuitvoering 3 2. Toepassing 3

Nadere informatie

Informatie voor Cliënten over het Orderuitvoeringsbeleid van Fintro FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Informatie voor Cliënten over het Orderuitvoeringsbeleid van Fintro FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Informatie voor Cliënten over het Orderuitvoeringsbeleid van Fintro FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 25-09-2015 Inhoudsopgave 1. Voorwaarden voor orderuitvoering 4 2. Toepassing 4 3. De uitvoeringsverplichting

Nadere informatie

SAXO BANK (Belgium) Beleid Voor BeSte uitvoering

SAXO BANK (Belgium) Beleid Voor BeSte uitvoering SAXO BANK (Belgium) Beleid Voor BeSte uitvoering SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240

Nadere informatie

Orderverwerkingsbeleid

Orderverwerkingsbeleid Orderverwerkingsbeleid Inleiding Orderverwerking/ relevante factoren 1. Voor Van Lanschot bij het aanduiden van een tussenpersoon 2. Voor de tussenpersoon bij het uitvoeren van een order Orderverwerking/

Nadere informatie

Orderverwerkingsbeleid

Orderverwerkingsbeleid Orderverwerkingsbeleid Inleiding Relevante factoren bij het uitvoeren van een order Werkwijze van Van Lanschot bij orderverwerking 1. Algemeen 2. Orders m.b.t. beleggingsfondsen van derden 3. Profielfondsen

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u bepaalde inlichtingen te geven betreffende het orderuitvoeringsbeleid voor financiële

Nadere informatie

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders 1..Inleiding 1.1.. Wat is het doel van dit beleid? In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert. In

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 201 Bijlage 2 bij de mededeling NBB_201_08 Standaardformulier

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

De door de Bank weerhouden markten op basis van de voormelde criteria, worden hierna opgesomd.

De door de Bank weerhouden markten op basis van de voormelde criteria, worden hierna opgesomd. 1 1. Uitvoeringsbeleid 1.1. Criteria voor de keuze van markten De Bank heeft in alle onafhankelijkheid de per 1 oktober 2007 aangegeven markten geanalyseerd om zo de meest efficiënte en liquide markten

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Noordam Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

ASR Vermogensbeheer N.V. SELECTIE- EXECUTIE- EN UITVOERINGSBELEID

ASR Vermogensbeheer N.V. SELECTIE- EXECUTIE- EN UITVOERINGSBELEID ASR Vermogensbeheer N.V. SELECTIE- EXECUTIE- EN UITVOERINGSBELEID Inhoud ASR Vermogensbeheer N.V.... 3 Inleiding... 3 Principes, verantwoordelijkheden en controles... 4 Principes... 4 Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 De Perpetuele Portefeuille Note I (NL0000456614), de Perpetuele Portefeuille Note II (NL0000456440) en de Perpetuele

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015 In voege vanaf 1 januari 2015 1 2 Transactietarieven Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers, sprinters, turbo's, speeders en boosters Tarief per transactie Beurs 2.500

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten (MiFID)

Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten (MiFID) Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten (MiFID) Informatie voor Particuliere Cliënten Appendix 1 1. Inleiding Het doel van deze Bijlage is om u te informeren over bepaalde wijzigingen

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

Reglement Transacties Financiële Instrumenten KBC Bank NV

Reglement Transacties Financiële Instrumenten KBC Bank NV KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.920.226 BTW-nummer BE 462.920.226 www kbc.be Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht Aandelen / obligaties / warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Provisie 6.50 + 0.10% [min. 10, max. 150] Luxemburg (Eurobonds) Provisie

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,

Nadere informatie

JAARCIJFERS Continuing Growth ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AMSTERDAM, 23 APRIL 2008

JAARCIJFERS Continuing Growth ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AMSTERDAM, 23 APRIL 2008 JAARCIJFERS 2007 Continuing Growth ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AMSTERDAM, 23 APRIL 2008 012 AGENDA Kernpunten, financiële doelstellingen Update strategie: pure play Resultaten 2007 KERNPUNTEN

Nadere informatie

Evaluatie Orderuitvoeringsbeleid 2014. Datum juli 2015 / Version: 1.0

Evaluatie Orderuitvoeringsbeleid 2014. Datum juli 2015 / Version: 1.0 Evaluatie Orderuitvoeringsbeleid 2014 Datum juli 2015 / Version: 1.0 Document Type Owner Security class Policy review Compliance Limited access Author Key terms Date of approval Noëlle Sanglier Best Execution

Nadere informatie

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 1 januari 2018

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 1 januari 2018 Online tarieven Geen bewaarloon Gratis realtime koersen Euronext/Amerika Geen minimum instapbedrag S101 Tarieven geldig vanaf 1 januari 2018 Makelaarslonen 1 2 AANDELEN, TRACKERS, WARRANTS, TURBO S, SPRINTERS,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties, Structured products

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Institut royal De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte DSINH/cs Uw referte Da(Uln 2 1 JAN. 2011 Geachte Confrater, Betreft: Advies

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen MiFID ifid MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten tijd nemen om te bouwen MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die onder andere

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012

Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012 %4:.=5,4:0 Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012 *($ )4.3

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.1 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief 25 + 0.25

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN 1. Aan en verkopen op Euronext (BRUSSEL - AMSTERDAM - PARIJS - LISSABON) Basis: brutobedrag (aantal of nominaal x koers + opgelopen interesten)

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved.

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved. HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank NYSE Euronext. All Rights Reserved. Gestructureerde producten markt van NYSE Euronext NYSE Euronext Brussel NYSE Euronext

Nadere informatie

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille Bijlage 5 srichtlijnen A. srichtlijnen Ingangsdatum: 1 januari 2014 Beheerder dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico's ln acht te nemen,

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie