Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank"

Transcriptie

1 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank 1. Situering van het orderuitvoeringsbeleid Aanpak van optimale uitvoering Uitvoeringsfactoren Plaatsen van uitvoering Orderuitvoering Specifieke instructies van de cliënt Optimale uitvoering per klasse van financiële instrumenten Aandelen / Certificaten van aandelen / Rechten / Exchange Traded Funds Schuldinstrumenten Rechten van deelneming in ICB s Marktenzaalproducten Genoteerde derivaten Kasbons/ Certificaten / Achtergestelde certificaten Evaluatie en herziening Toestemming van de cliënt... 6 Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW-nummer BE www kbc.be Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Toezichthoudende autoriteit van KBC Bank voor het prudentiële toezicht : Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel Bankvergunning van de NBB Toezichthoudende autoriteit van KBC Bank voor wat betreft het toezicht op de gedragsregels (MiFID): Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel Van kracht met ingang van 1 februari 2015 ter vervanging van alle vorige versies. CW1967N V P.1/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

2 1. Situering van het orderuitvoeringsbeleid Het orderuitvoeringsbeleid beschrijft hoe KBC Bank haar verplichtingen inzake optimale uitvoering van cliëntenorders in financiële instrumenten zal nakomen. Via dit document informeert KBC haar cliënten over dit beleid. Een begrippenlijst is toegevoegd als bijlage 1. Het orderuitvoeringsbeleid geldt zowel voor cliënten die door KBC als professionele cliënt als voor cliënten die als retailcliënt geclassificeerd zijn. Het geldt niet voor cliënten die als in aanmerking komende tegenpartijen worden geclassificeerd. Tenzij de cliënt een specifieke instructie geeft, heeft KBC Bank de verplichting alle redelijke maatregelen te nemen om orders uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van haar orderuitvoeringsbeleid. KBC Bank is echter niet verplicht om voor elk individueel order het best mogelijke resultaat te behalen. 2. Aanpak van optimale uitvoering 2.1 Uitvoeringsfactoren KBC Bank houdt bij de uitvoering van orders rekening met de prijs, de kosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard van het order en andere voor de uitvoering relevante aspecten. Om het relatieve gewicht van deze factoren te bepalen neemt KBC Bank volgende criteria in aanmerking: a) de kenmerken van de cliënt, waaronder zijn classificatie als retail- dan wel als professionele cliënt; b) de kenmerken van het order van de cliënt (bv. marktorder, limietorder, ); c) de klasse van financiële instrumenten waarop het order betrekking heeft (bv. aandelen, obligaties, ); d) de kenmerken van de plaatsen van uitvoering waar het order kan worden geplaatst. Voor retailcliënten gaat KBC voor de optimale utvoering uit van de totale tegenprestatie, die bestaat uit de prijs van het financiële instrument en alle kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het order (zoals verrekenings- en vereffeningskosten). Ook voor professionele cliënten zullen prijs en kosten in het algemeen een relatief belangrijk gewicht toegemeten krijgen. Er kunnen omstandigheden zijn waarbij andere factoren een groter gewicht krijgen voor de uitvoering van orders voor rekening van zowel retail- als professionele cliënten, bijvoorbeeld voor orders boven de standaardmarktomvang of voor orders in illiquide financiële instrumenten. KBC Bank is daarbij gerechtigd orders uit te voeren rekening houdend met andere factoren, zoals waarschijnlijkheid van uitvoering, die volgens KBC Bank in dat geval in het beste belang van de cliënt zijn. 2.2 Plaatsen van uitvoering Orders kunnen uitgevoerd worden op een gereglementeerde markt, een MTF, een systematische internaliseerder, een marktmaker, een transferagent of een andere liquiditeitsverschaffer (met inbegrip van KBC Bank en andere vennootschappen binnen de KBC-groep die kunnen optreden als tegenpartij) of een entiteit die in een niet-eer land (Europese Economische Ruimte) een soortgelijke functie uitoefent als die van één van de voornoemde partijen. Het orderuitvoeringsbeleid bevat voor elke klasse van financiële instrumenten informatie over de verschillende plaatsen van uitvoering en de factoren die de keuze hiervan beïnvloeden. Het beleid CW1967N V P.2/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

3 omvat de plaatsen van uitvoering die KBC Bank in staat stellen op een consistente wijze het best mogelijke resultaat te behalen voor de uitvoering van cliëntenorders. Voor sommige financiële instrumenten kan deze keuze beperkt zijn tot slechts één plaats van uitvoering. In bijlage 2 worden de voornaamste plaatsen van uitvoering opgesomd waarop KBC Bank beroep doet om haar verplichtingen inzake orderuitvoering na te komen. Dit overzicht is niet exhaustief en kan door KBC Bank op elk ogenblik aangepast worden. KBC Bank heeft het recht een order uit te voeren via een plaats van uitvoering die hierin niet is opgenomen, bijvoorbeeld om een order uit te voeren in een voor KBC Bank ongebruikelijk financieel instrument. KBC Bank gaat regelmatig na of deze plaatsen van uitvoering consistent tot het best mogelijke resultaat voor de cliënt leiden. Indien dit niet het geval is, zal zij haar orderuitvoeringsregelingen wijzigen. 2.3 Orderuitvoering KBC Bank zal orders uitvoeren overeenkomstig haar orderuitvoeringsbeleid aan de hand van één van de volgende methodes of een combinatie daarvan. (1) Het order kan rechtstreeks uitgevoerd worden op de door KBC Bank geselecteerde gereglementeerde markt of MTF, of, wanneer KBC Bank geen rechtstreeks lid is van de relevante markt of MTF, kan het order doorgegeven worden aan een derde marktdeelnemer waarmee KBC Bank afspraken heeft gemaakt voor de behandeling van orders op die gereglementeerde markt of MTF. (2) Het order kan worden doorgegeven ter uitvoering aan een andere broker of dealer of een andere entiteit van de KBC-groep. In dit geval zal KBC Bank ofwel zelf bepalen waar het order zal uitgevoerd worden en hiervoor een specifieke instructie geven, ofwel ervoor zorgen dat de broker, dealer of entiteit regelingen heeft ingesteld die KBC Bank in staat te stellen te voldoen aan haar orderuitvoeringsbeleid. (3) Een order in een financieel instrument dat toegelaten is tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en/of MTF, kan ook daarbuiten uitgevoerd worden, bijvoorbeeld omdat KBC Bank zelf, een andere broker of dealer, of een andere entiteit van de KBC-groep optreedt als plaats van uitvoering. De cliënt geeft hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming. Voor de uitvoering van orders in genoteerde financiële instrumenten doet KBC Bank voornamelijk beroep op KBC Securities die als broker optreedt. 2.4 Specifieke instructies van de cliënt Wanneer de cliënt specifieke instructies geeft voor de uitvoering van zijn order (bv. de plaats van uitvoering zelf selecteert), zal KBC Bank dat order uitvoeren overeenkomstig die specifieke instructies, en hiermee voldaan hebben aan haar verplichtingen inzake orderuitvoering wat betreft het aspect van het order waarop deze specifieke instructies slaan. OPGEPAST: het geven van specifieke instructies kan verhinderen dat KBC Bank de door haar vastgestelde en in haar orderuitvoeringsbeleid opgenomen maatregelen te nemen voor de elementen van het order waarop deze instructies betrekking hebben. De cliënt geeft specifieke instructies altijd op zijn verantwoordelijkheid. 3. Optimale uitvoering per klasse van financiële instrumenten Voor elke klasse van financiële instrumenten waarvoor KBC Bank orders aanvaardt, heeft zij de belangrijkste factoren bepaald waarmee rekening zal gehouden worden bij de uitvoering van orders en ook de voornaamste plaatsen van uitvoering waarop zij een beroep doet om haar verplichting na CW1967N V P.3/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

4 te komen om alle redelijke maatregelen te nemen om bij de uitvoering van orders op consistente basis het best mogelijke resultaat te behalen. Hierna volgt hiervan een samenvatting. De in het orderuitvoeringsbeleid beschreven principes en methodes verhinderen KBC Bank niet anders te handelen wanneer zij meent dat het order anders niet met het best mogelijke resultaat zou uitgevoerd worden. De cliënt wordt hiervan vooraf niet op de hoogte gebracht. KBC Bank of een door haar aangeduide dealer kan een order steeds intern afhandelen en zelf als tegenpartij optreden van de cliënt, in plaats van het order uit te voeren op een gereglementeerde markt of MTF. In geval van overmacht of noodsituaties (zoals de buitenwerkingstelling van het orderuitvoeringssysteem veroorzaakt door factoren buiten de onmiddellijke controle van KBC Bank) is het mogelijk dat KBC Bank een order niet kan uitvoeren volgens de bepalingen van het orderuitvoeringsbeleid. In dergelijke uitzonderlijke omstandigheden zal KBC Bank het order op de voor de cliënt meest voordelige wijze proberen uit te voeren rekening houdend met alle omstandigheden. 3.1 Aandelen / Certificaten van aandelen / Rechten / Exchange Traded Funds KBC Bank meent dat de thuismarkt in het algemeen het best mogelijke resultaat levert gelet op het criterium van totale tegenprestatie (prijs en kosten). Orders in instrumenten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt of MTF zijn toegelaten, worden bijgevolg meestal op de thuismarkt geplaatst, tenzij deze onvoldoende liquiditeit biedt. Deze orders kunnen ook geplaatst worden op een andere gereglementeerde markt of MTF op voorwaarde dat deze uitvoering in de regel het beste resultaat geeft gelet op de totale tegenprestatie. Zo worden de orders voor een aantal Europese waarden uitgevoerd via de gereglementeerde markt Equiduct, omdat deze minstens hetzelfde en regelmatig een beter resultaat geeft gelet op de totale tegenprestatie. De lijst van waarden die KBC Bank uitvoert via Equiduct kunnen teruggevonden worden op de website De thuismarkt is in principe de gereglementeerde markt waar het instrument het eerst werd toegelaten voor verhandeling. Wanneer KBC Bank de thuismarkt niet aanbiedt of wanneer het betrokken instrument niet genoteerd is op de thuismarkt, wordt gekozen voor een andere liquide gereglementeerde markt of MTF. Belgische effecten die niet beursgenoteerd zijn worden aangeboden via de Openbare Veiling. 3.2 Schuldinstrumenten Staatsobligaties (OLO s, staatsbons), bedrijfsobligaties, Floating Rate Notes (FRN)* en andere schuldbewijzen KBC Bank zal orders in geldmarktinstrumenten (depositocertificaten, commercial paper en schatkistpapier) en obligaties (staatsobligaties, bedrijfsobligaties, gestructureerde obligaties) meestal OTC uitvoeren. Een gereglementeerde markt of MTF biedt slechts een beperkte liquiditeit. In normale omstandigheden kunnen OTC-markten transacties afhandelen tegen competitieve prijzen (ongeacht het nominaal) en dit voor alle liquide producten vermeld onder In normale omstandigheden zijn staatsobligaties meer liquide dan bedrijfsobligaties, Floating Rate Notes, gestructureerde obligaties en andere schuldbewijzen. Orders van retail cliënten in OLO s en Staatsbons worden via de gereglementeerde markt (Euronext Brussel) uitgevoerd. Grotere orders in OLO s en Staatsbons worden meestal OTC afgehandeld. Orders van professionele cliënten in OLO s en Staatsbons worden steeds OTC afgehandeld. Voor de prijszetting baseert KBC Bank zich in eerste instantie op externe prijzen die worden aangegeven door uitvoerende makelaars waarmee KBC Bank samenwerkt (dit zijn andere financiële instellingen - lijst in bijlage 2). Indien er geen externe prijzen beschikbaar zijn, baseert KBC Bank zich op eigen modellen die onderworpen zijn aan interne controle. De belangrijkste elementen waarmee in de prijszetting wordt rekening gehouden zijn looptijd, marktrente, kredietspread en volatiliteit. Voor gestructureerde obligaties kan de waarde van de derivatencomponent(en) een bijkomend belangrijk CW1967N V P.4/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

5 element uitmaken. KBC Bank treedt steeds op als tegenpartij voor de cliënt Gestructureerde producten extern aan KBC Bank producten gelinkt aan index, CMS, geldmarktrente en munten KBC Bank zal orders in gestructureerde producten extern aan de bank, meestal OTC uitvoeren, gelet op het feit dat een gereglementeerde markt of MTF slechts een beperkte liquiditeit biedt. Deze zullen uitgevoerd worden via één specifieke marktmaker (i.c. de tegenpartij waar de structuur werd uitgegeven). De transparantie in dit marktsegment is miniem, waardoor elk order individueel wordt opgevolgd. Orders worden niet steeds onmiddellijk uitgevoerd (dit is afhankelijk van de uitvoeringsmodaliteiten bij de desbetreffende marktmaker). KBC Bank treedt steeds op als tegenpartij voor de cliënt Gestructureerde producten uitgegeven door een entiteit van KBC Groep producten gelinkt aan index, CMS, geldmarktrente en munten KBC Bank zal orders in deze gestructureerde producten OTC uitvoeren. Voor de prijszetting van deze instrumenten baseert KBC Bank zich op eigen modellen die onderworpen zijn aan interne controle. De belangrijkste elementen waarmee in de prijszetting wordt rekening gehouden zijn looptijd, marktrente, kredietspread en volatiliteit, alsook de waarde van de derivatencomponent(en). KBC Bank treedt steeds op als tegenpartij voor de cliënt. 3.3 Rechten van deelneming in ICB s KBC Bank zal orders in rechten van deelneming in ICB s waarvan het beheer wordt waargenomen door een vennootschap die behoort tot de KBC-groep, steeds overmaken aan de transferagent van de betrokken ICB. Voor ICB s van derde partijen zal KBC Bank de orders meestal overmaken aan de betrokken transferagent. Hierdoor wordt een prijs verzekerd die de economische waarde van de belegging reflecteert, en worden over het algemeen de laagste kosten aangerekend. Wanneer het niet mogelijk of onpraktisch zou zijn het order over te maken aan een transferagent, zal KBC Bank een alternatief uitvoeringskanaal selecteren, in de mate van het mogelijke rekening houdend met de determinerende factoren van prijs en kosten. Zo kunnen orders in rechten van deelneming in ICB s met een vast aantal rechten van deelneming overgemaakt worden aan de gereglementeerde markt waar zij zijn toegelaten tot de verhandeling. Voor elke ICB geldt een cut-off tijd die bepaald wordt op basis van de officiële in het prospectus vermelde cut-off tijd en van de technische mogelijkheden om het order bij de transferagent of correspondent te plaatsen vóór die officiële cut off tijd. Orders die ontvangen worden na de cut-off tijd worden geacht ontvangen te zijn op de eerstvolgende dag waarop de rechten van deelneming van de betrokken ICB kunnen verhandeld worden. 3.4 Marktenzaalproducten Met marktenzaalproducten worden onder meer bedoeld opties, futures, swaps, termijncontracten en combinaties daarvan die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, financiële indexen en grondstoffen, en die niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt of MTF. Contante transacties (spots), deposito s en leningen vallen buiten het toepassingsgebied van het orderuitvoeringsbeleid. KBC Bank gaat er van uit dat cliënten of potentiële cliënten voor deze producten verschillende instellingen contacteren om een prijs te vragen. KBC Bank heeft de nodige procedures in werking die garant staan voor een correcte en marktconforme prijszetting voor deze producten. KBC Bank baseert zich daarbij op eigen modellen die onderworpen zijn aan interne controle. 3.5 Genoteerde derivaten Beursgenoteerde derivaten, voornamelijk opties en futures, zijn op dit ogenblik in Europa niet CW1967N V P.5/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

6 fungibel en zijn onderworpen aan verschillende regels en reglementeringen. Als gevolg hiervan hebben derivaten die op twee verschillende markten of op twee verschillende segmenten van één markt worden verhandeld niet dezelfde kenmerken, zelfs indien zij dezelfde onderliggende waarde hebben. KBC Bank zal alleen specifieke instructies m.b.t. de keuze van de markt van de cliënt aanvaarden met betrekking tot de uitvoering van een order in dergelijke instrumenten. 3.6 Kasbons/ Certificaten / Achtergestelde certificaten Voor de verhandeling van Kasbons/ Certificaten/ Achtergestelde certificaten verwijst KBC Bank naar het Reglement KBC-Termijnbeleggingen. KBC-Kasbons en KBC-Certificaten die bij KBC Bank worden aangeboden vóór de vervaldag, kunnen door KBC Bank geheel of gedeeltelijk vervroegd worden terugbetaald. De houder geniet echter geen terugkoopgarantie. De KBC-Kasbons en KBC-Certificaten zijn ook verhandelbaar op de Openbare Veiling. KBC-Achtergestelde certificaten kunnen door KBC Bank niet vervroegd terugbetaald worden. Deze kunnen enkel via de Openbare Veiling verkocht worden. Kasbons van AFI (andere financiële instellingen) worden via een interne markt nl. de kasbonmarkt verhandeld. Dit houdt in dat AFI-kasbons, die de cliënt wil verkopen, indien mogelijk rechtstreeks bij de AFI aangeboden worden in plaats van op de Openbare Veiling. Indien er geen mogelijkheid bestaat om de AFI-kasbons aan te bieden bij de relevante AFI, worden deze toch op de Openbare Veiling aangeboden. 4. Evaluatie en herziening KBC Bank houdt toezicht op de doeltreffendheid van haar uitvoeringsregelingen en haar orderuitvoeringsbeleid om eventueel mogelijke tekortkomingen te achterhalen en recht te zetten. Zo gaat zij regelmatig na of de in het orderuitvoeringsbeleid opgenomen plaatsen van uitvoering nog steeds consistent tot het best mogelijke resultaat voor de cliënt leiden en of de uitvoeringsregelingen niet moeten gewijzigd worden. KBC Bank evalueert jaarlijks haar orderuitvoeringsbeleid en ook telkens wanneer zich een wezenlijke verandering voordoet in haar mogelijkheden om op een consistente manier het best mogelijke resultaat te behalen voor haar cliënten op de plaatsen van uitvoering die in haar orderuitvoeringsbeleid zijn opgenomen. KBC Bank stelt haar cliënten in kennis van wezenlijke wijzigingen in haar orderuitvoeringsbeleid. 5. Toestemming van de cliënt Door het geven van een order aan KBC Bank verklaart de cliënt zich akkoord met het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank. Wanneer een limietorder in aandelen die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, onder de heersende marktomstandigheden niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, stemt de cliënt er uitdrukkelijk mee in dat KBC Bank of een door haar aangestelde broker, dealer of andere entiteit, niet gehouden is dit order onmiddellijk openbaar te maken op zodanige wijze dat andere marktdeelnemers er gemakkelijk toegang toe kunnen krijgen met het oog op een zo spoedig mogelijke uitvoering van dit order. De cliënt kan KBC Bank verzoeken om aan te tonen dat zijn order werd uitgevoerd in overeenstemming met dit orderuitvoeringsbeleid. CW1967N V P.6/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

7 Bijlage 1: Begrippenlijst Plaats van uitvoering: elke gereglementeerde markt, MTF, systematische internaliseerder, marktmaker, transfer agent of andere liquiditeitsverschaffer, met inbegrip van entiteiten die tot de KBC-groep behoren. Gereglementeerde markt: elke Belgische of buitenlandse gereglementeerde markt die als dusdanig vergund is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en georganiseerd door een marktonderneming. In België zijn dit de volgende markten: de markt "Euronext Brussels" en de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels NV. MTF of Multilateral Trading Facility of multilaterale handelsfaciliteit: een door een beleggingsonderneming, een kredietinstelling of een marktonderneming geëxploiteerd multilateraal systeem dat verschillende koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten binnen dit systeem en volgens nietdiscretionaire regels samenbrengt. Systematische internaliseerder: een beleggingsonderneming of kredietinstelling die op een georganiseerde, frequente en systematische wijze voor eigen rekening cliëntenorders uitvoert buiten een gereglementeerde markt of een MTF. Marktmaker: een persoon die op de financiële markten doorlopend blijk geeft van de bereidheid voor eigen rekening en met eigen kapitaal te handelen door financiële instrumenten tegen door hem vastgestelde prijzen te kopen en te verkopen OTC: Over the counter, d.w.z. niet over een gereglementeerde markt of MTF. De secundaire handel in obligaties verloopt meestal OTC waar professionele partijen direct met elkaar handelen Transferagent: administrateur die instaat voor de afhandeling van orders in fondsen en daartoe door het fonds is aangeduid. Liquiditeitsverschaffer: onderneming die een verplichting op zich neemt ervoor te zorgen dat er altijd koopen verkooporders klaar staan op een beperkte afstand van de laatst verhandelde prijs of onderliggende waarde. Specifieke instructie: elke specificatie die de cliënt zelf bepaalt voor de uitvoering van zijn order (bv. keuze van de markt) Broker: lid van een gereglementeerde markt of MTF die orders aanneemt en uitvoert voor andere partijen Dealer: lid van een gereglementeerde markt of MTF die uitsluitend voor eigen rekening handelt Openbare Veiling: Markt van de Openbare Veilingen, een MTF georganiseerd door Euronext Brussels waarop illiquide effecten verhandeld worden via een systeem van veiling. ICB: Instelling voor Collectieve Belegging, in het algemeen beter bekend als fonds Floating Rate Note: Obligaties met vlottende rente Obligaties waarbij de rentevoet op vaste tijdstippen wordt vastgelegd voor de volgende periode (bv. om de 3 maanden voor de volgende 3 maanden). De modaliteiten voor het bepalen van de rente worden vastgelegd bij de uitgifte van de obligatie. CW1967N V P.7/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

8 Bijlage 2 Overzicht van de voornaamste plaatsen van uitvoering waarop KBC Bank een beroep doet om haar verplichting na te komen om alle redelijke maatregelen te nemen teneinde op consistente basis het best mogelijke resultaat te behalen: 1. Genoteerde aandelen, warrants, certificaten, trackers, rechten,.. Euronext Brussels Euronext Paris Euronext Amsterdam Euronext Lisbon Budapest Stock Exchange Warsaw Stock Exchange Prague Stock Exchange Bourse de Luxembourg Frankfurt Stock Exchange Börse Berlin Equiduct Wiener Börse London Stock Exchange Irish Stock Exchange Borsa Italiana Madrid Stock Exchange Copenhagen Stock Exchange Helsinki Stock Exchange Oslo Stock Exchange Stockholm Stock Exchange Athens Stock Exchange SWX Swiss Exchange New York Stock Exchange American Stock Exchange NASDAQ Philadelphia stock exchange Australian Securities Exchange New Zealand Stock Exchange Toronto Stock Exchange Hong Kong Stock Exchange Tokyo Stock Exchange Stock Exchange of Singapore Kuala Lumpur Stock Exchange Stock Exchange of Thailand Johannesburg Stock Exchange BEURS 2. Genoteerde derivaten BEURS NYSE Liffe Brussels Derivatives NYSE Liffe Paris Derivatives NYSE Liffe Amsterdam Derivatives NYSE Liffe Londen NYSE Liffe U.S. Chicago Board Options Exchange Montreal Exchange - Options Market Eurex OMX Commodities CW1967N V P.8/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

9 3. Schuldinstrumenten Meestal OTC uitvoering (zie punt 4). a. Staatsobligaties (OLO s, staatsbons, schatkistpapier), bedrijfsobligaties, Floating Rate Notes (FRN) en andere schuldbewijzen. Meestal OTC uitvoering met KBC Bank steeds als tegenpartij voor de klant. Orders van retail klanten in OLO s en Staatsbons: Euronext Brussel (grote orders meestal OTC) Orders van professionele klanten in OLO s en Staatsbons: steeds OTC b. Gestructureerde producten extern aan KBC Bank producten gelinkt aan index, CMS, geldmarktrente en munten. Meestal OTC uitvoering met als uitvoeringsplaats de instelling die het product heeft uitgegeven. KBC Bank treedt steeds op als tegenpartij voor de klant. c. Gestructureerde producten uitgegeven door een entiteit van de KBC-groep producten gelinkt aan index, CMS, geldmarktrente en munten. OTC uitvoering met KBC Bank steeds als tegenpartij voor de klant. 4. Uitvoerende makelaars (financiële instellingen) van over the counter (OTC) schuldinstrumenten ABN Amro, ANZ Banking Group, Banca IMI Credit, Banco Santander, Banque Degroof, Barclays, Bayerische landesbank, Belfius Bank, BIL, BNP Paribas, BoA Merrill Lynch, Citigroup, CIBC, Commerzbank, Commonwealth Bank, Credit Agricole, Credit Suisse, Daiwa, Danske Bank, Dekabank, Deutsche Bank, DZ Bank, Erste Bank, Goldman Sachs, Helaba, HSBC, ING, Jefferies, KBC Bank, KB Lux, LBBW, Lloyds TSB, Meliorbanca, Morgan Stanley, Mitsubishi, Munnik, National Australia Bank, Rabobank, Nomura, Nord Deutsche Landesbank, Nordea Markets, Raiffeisen Bank, RBC, RBS, SNS Bank, Société Générale, Svenska, TD Securities, UBS, Unicredit, WGZ, Westpac, ZKB. 5. Open en gesloten ICBE s, beursgenoteerde fondsen SOORT FONDS Belgische KBC fondsen Luxemburgse KBC fondsen Ierse KBC fondsen Niet KBC fondsen Beursgenoteerde fondsen TEGENPARTIJ KBC Asset Management EFA (European Fund Administration) Northern Trust / Bank of Ireland Via KBC Securities al dan niet rechtstreeks naar de Transfer Agent (voornaamste tegenpartijen : Vestima, Fundsettle, KBL en KBC Bank) De desbetreffende gereglementeerde markt voor beursgenoteerde fondsen Zie markten onder punt 1. CW1967N V P.9/9 Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Datum 15-1-2013 1 Regio Noord-Holland Regio Noordoost Regio Zuid Prinsen Bolwerk 1 Eekwal 3 Parklaan 66 2011 MA Haarlem 8011 LA Zwolle 5611 CW Eindhoven Tel: 023

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Introductie Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna: Hof Hoorneman) heeft een wettelijke verplichting bij het uitvoeren van cliëntorders of het versturen

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Theodoor Gilissen Bankiers

Orderuitvoeringsbeleid Theodoor Gilissen Bankiers Orderuitvoeringsbeleid Theodoor Gilissen Bankiers Beleid van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. voor de optimale uitvoering van uw effectenorders. 1. Inleiding Op 1 november 2007 is de Wet financieel toezicht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Algemene informatie Hieronder treft u informatie aan over het orderuitvoeringsbeleid van Kairos Asset Management B.V. en het beleid ter voorkomen van belangenconflicten alsmede kenmerken van financiële

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN Om de opstelling van beleggingsprofielen mogelijk te maken, deelt de Beursvennootschap de verschillende financiële

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie