instantsepa kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade als gevolg van te late aanlevering van betaal- of incassobestanden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "instantsepa kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade als gevolg van te late aanlevering van betaal- of incassobestanden."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden InstantSEPA Onderdeel van de Dienstenovereenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden instantsepa. Door de dienst instantsepa en de website te gebruiken, wordt de Afnemer geacht de Dienstenovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden instantsepa te accepteren. Toepasselijke voorwaarden SEPA: instantsepa ondersteunt de huidig geldende versie van de SEPA rulebooks. Vereisten voor het afnemen van InstantSEPA Aan het gebruik van instantsepa zijn kosten verbonden. Deze kosten worden vermeld op de website van instantsepa en dienen vooraf te worden voldaan door of namens de Afnemer voor de periode van 1 jaar. Een abonnement voor instantsepa is verbonden aan één rekeningnummer van één organisatie van de Afnemer, één gebruiker per organisatie en één Incassant ID. De Afnemer kan alleen gebruik maken van de conversiedienst van instantsepa als alle minimaal benodigde gegevens zijn geregistreerd, zoals een Incassant ID De gebruikersnaam voor instantsepa bestaat uit een mailadres van de Afnemer. Indien een Afnemer meerdere abonnementen wenst af te nemen, heeft de Afnemer meerdere unieke mailadressen nodig voor het gebruik van instantsepa. Conversie van ClieOp03 naar SEPA Alle bestanden die de Afnemer aanlevert voor de conversie naar SEPA, moeten voldoen aan de regels die de bank van de Afnemer stelt aan de omvang van bestanden voor SEPA overboekingen en SEPA incasso s. Dit is een verantwoordelijkheid van de Afnemer. Om de SEPA betaal- en incasso bestanden te kunnen laten uitvoeren door de bank levert de Afnemer de te converteren bestanden tijdig aan bij instantsepa. Dit is een verantwoordelijkheid van Afnemer. instantsepa kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade als gevolg van te late aanlevering van betaal- of incassobestanden. Niet uitvoering van een opdracht tot conversie en/of verrijking In onder meer de volgende gevallen kan een bestand niet worden geconverteerd en/of verrijkt naar een SEPA overboeking of een SEPA Incasso opdracht: a. Een bestand dat een ander formaat heeft dan ClieOp03. b. Bestanden waarbij het rekeningnummer van de Afnemer afwijkt van het rekeningnummer dat is opgegeven tijdens de registratie voor instantsepa. c. Bestanden die onvoldoende gegevens bevatten voor conversie naar een SEPA bestand (bijvoorbeeld naam debiteur, rekeningnummer debiteur). d. Bestanden die het totale transactie volume van transacties per jaar overschrijden e. Incasso opdrachten waarvoor geen actieve machtiging beschikbaar is in de machtigingen administratie. instantsepa is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van het niet of niet tijdig kunnen converteren van door Afnemer aangeboden bestanden.. 1

2 Einde van het Gebruik Na verloop van een jaar eindigt het abonnement van de Afnemer op gebruik van de dienst instantsepa van rechtswege. Bij voortijdige beëindiging vindt er geen restitutie plaats van het reeds betaalde abonnementsgeld. De Afnemer heeft de mogelijkheid om voor het einde van het gebruik van instantsepa de machtigingsgegevens uit de machtigingenadministratie van instantsepa te downloaden. Indien er na beëindiging van de Dienstovereenkomst nog andere data van de Afnemer achterblijft dan machtigingengegevens dan worden deze door de Saas-Dienstverlener op beveiligde wijze en zo spoedig mogelijk verwijderd en vernietigd. DIENSTENOVEREENKOMST De voorwaarden van deze Dienstenovereenkomst zijn van toepassing tussen PowertoPay ( SaaS- Dienstverlener ) en de gebruiker ( Afnemer ) van de dienst instantsepa (de SaaS-Dienst ) Naar SaaS-Dienstverlener en Afnemer kan individueel worden verwezen als een Partij en gezamenlijk als de Partijen. 1. Rechten en Verplichtingen 1.1 Rechten en Verplichtingen Afnemer De Afnemer is gerechtigd tot niet exclusief en niet overdraagbaar gebruik van de SaaS-Dienst gedurende de abonnementsperiode voor instantsepa De geautoriseerde Afnemer zal niemand anders toegang verlenen of pogingen laten ondernemen om (onderdelen van) deze SaaS-dienst op enigerlei wijze te kopiëren, op te slaan, te verspreiden of over te dragen aan derden De Afnemer stelt derden niet in de gelegenheid om de werking van de Saas-Dienst te ondermijnen door de verspreiding van virussen of materiaal in welke vorm dan ook die onrechtmatig, bedreigend of op enigerlei wijze van invloed zijn op de werking van deze Saas-Dienst en in strijd zijn met iedere voorkomende wet- en regelgeving, eigendomsrechten van de SaaS-Dienstverlener en haar contractuele partners of enig vertrouwen tussen de Afnemer en de SaaS-Dienstverlener kunnen schaden De SaaS-Dienstverlener behoudt zich het recht om zonder aansprakelijkheid de Afnemer toegang te ontzeggen of op te schorten als de SaaS-Dienstverlener het vermoeden heeft dat de afspraken in deze Dienstenovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden instantsepa op enigerlei wijze door Afnemer worden geschonden Het is de Afnemer niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de SaaS-Dienst dat daardoor schade kan ontstaan aan de SaaS-Dienst, aan SaaS-Dienstverlener en/of aan derden, of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid ontstaat De Afnemer dient, onverwijld na eerste kennisgeving door de SaaS-Dienstverlener van excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, maatregelen te treffen om hieraan een einde te maken. De SaaS-Dienstverlener is gerechtigd de SaaS-Dienst en/of iedere andere op grond van de Dienstenovereenkomst uit te voeren verplichting op te schorten bij een voortdurend excessieve systeem- en/of netwerkbelasting. 2

3 1.1.8 De Afnemer vrijwaart de SaaS-Dienstverlener tegen aanspraken van derden die schade leiden door het gebruik door Afnemer van de Saas-Dienst en waarvan de oorzaak niet aan de SaaS- Dienstverlener is toe te wijzen De Afnemer is niet gerechtigd: om in de media of welke vorm dan ook de SaaS-Dienst geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen, dupliceren, te spiegelen, te publiceren, afgeleiden te ontwikkelen, te verspreiden, over te nemen of pogingen daartoe te ondernemen. om een dienst te ontwikkelen die concurrerend is met deze SaaS-Dienst of delen daarvan. om deze SaaS-Dienst commercieel te exploiteren aan derde partijen via verkoop, een licentie, verhuur, lease, overdracht, toewijzing, overdracht, video opnames of scherm ontsluiting. om derde partijen te ondersteunen of enige bijdrage te leveren aan het verkrijgen van toegang tot deze SaaS-Dienst voor exploitatie van deze dienst. 1.2 Overdracht van rechten en verplichtingen De SaaS-Dienstverlener is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Dienstenovereenkomst over te dragen De SaaS-Dienstverlener is bevoegd om bij de uitvoering van de Dienstenovereenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. 1.3 Intellectuele eigendomsrechten De intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen databankrechten en/of auteursrechten, blijven volledig bij de SaaS-Dienstverlener dan wel haar toeleveranciers berusten. Behoudens de intellectuele eigendomsrechten op gegevens welke Afnemer zelf middels het gebruik van de SaaS-Dienst inbrengt of verwerft, deze intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de Afnemer De SaaS-Dienstverlener is niet aansprakelijk voor vertragingen, leveringsfouten of elk ander verlies van data die het gevolg is het transport van data over communicatie netwerken en faciliteiten, inclusief het internet, en de Afnemer erkent dat de SaaS-Dienst beïnvloed kan worden door beperkingen, vertragingen of andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van communicatie faciliteiten en andere middelen die buiten het bereik van controle door de SaaS-Dienstverlener ligt. 1.4 Overdracht van data De SaaS-Dienstverlener leeft in haar eventuele rol van bewerker van persoonsgegevens alle regels na met betrekking tot de privacy en veiligheid van de data van de Afnemer De verwerking en opslag van data vindt alleen plaats binnen de EEA. 3

4 2. Beschikbaarheid 2.1. SaaS-Dienst beschikbaarheid De Saas-Dienstverlener levert de dienst in lijn met deze Dienstenovereenkomst, op basis van industriële standaards (inclusief SEPA) en de benodigde vaardigheden en zorg De SaaS-Dienstverlener bepaalt zelfstandig en zonder raadpleging van de Afnemer het versiebeleid en zorgt ervoor dat telkens indien en voor zover dat mogelijk is de meest recente functionaliteit beschikbaar is voor de Afnemer. 2.2 IBAN/BIC Conversie Voor de conversie en verrijking van Nederlandse rekeningnummers (BBAN) naar standaard SEPA rekeningnummers (INAN) en de corresponderende Bank Identifier Code (BIC), maakt de SaaS- Dienstverlener gebruik van de diensten van een derde partij, Stichting IBAN Service NL genaamd die wordt uitgevoerd door een broker Experian genaamd. Deze service wordt hierna BBAN naar IBAN conversiedienst genoemd De Afnemer gaat ermee akkoord dat de BBAN naar IBAN conversiedienst alleen wordt gebruikt voor het converteren, vervangen of aanvullen van data die wordt aangeleverd door de Afnemer De SaaS-Dienstverlener heeft het recht om de BBAN naar IBAN Conversiedienst onmiddellijk en zonder overleg te beëindigen in het geval de derde partij en/of broker reden heeft om aan te nemen dat de Afnemer deze dienst gebruikt voor andere doeleinden of redenen dan is bepaald in artikel De BBAN naar IBAN conversiedienst is van tijdelijke aard en zal worden beëindigd zodra de overeenkomst tussen de Stichting IBAN Service NL en de Broker wordt beëindigd omwille van iedere willekeurige reden De Afnemer begrijpt en onderkent dat de data die wordt gebruikt voor de BBAN naar IBAN conversiedienst is gebaseerd op en berust op de data die die de derde Partij Stichting IBAN Service NL aanlevert bij de broker Experian. De derde partij en de broker zjjn niet in staat om de accuuraatheid en/of volledigheid van deze data te controleren. Vanuit dien hoofde accepteren de SaaS-Dienstverlener, de derde partij en de broker geen aansprakelijkheid voor incorrecte of onvolledige data of fouten in de betreffende data De beëindiging van de BBAN naar IBAN conversiedienst verplicht de SaaS-Dienstverlener niet tot aansprakelijkheid, het voortzetten van deze dienst en geeft de Afnemer niet het recht om het abonnement op de SaaS-Dienst voortijdig op te zeggen, restitutie of schade claims. 2.3 Informatie overdracht De SaaS-Dienstverlener zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen e.d. trachten na te komen. Evenwel zijn alle data en termijnen en dergelijke naar beste weten geïndiceerd en is overschrijding van deze data en/of termijnen nimmer fataal. De enige remedie voor de Afnemer zal 4

5 zijn dat de SaaS-Dienstverlener een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Dienstovereenkomst In geval de Afnemer nalatig is in het verschaffen van informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Dienstovereenkomst, met inbegrip van die informatie waarvan de Afnemer kan vermoeden dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering, is de SaaS-Dienstverlener voor de duur van deze nalatigheid niet gehouden meer te presteren dan naar beste kunnen De Afnemer verplicht zich bij de uitvoering van de Dienstovereenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen. 3. Beëindiging 3.1 Einde van het gebruik Deze Dienstenovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat het gebruik van de SaaS-Dienst overeenkomstig de Algemene Voorwaarden instantsepa eindigt. 3.2 Einde met reden Zowel de Afnemer als de Saas-Dienstverlener mag deze overeenkomst per direct beëindigen als de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit deze Dienstenovereenkomst en de Algemene Voorwaarden instantsepa en die tekortkoming niet is opgelost binnen een periode van zestig (60) dagen Buiten hetgeen elders in deze Dienstenovereenkomst en de Algemene Voorwaarden instantsepa is bepaald is kan de SaaS-Dienstverlener deze overeenkomst beëindigen zonder hierdoor schadeplichtig te zijn bij opheffing van instantsepa om redenen van: Onmogelijkheid om nog langer landelijke rekeningnummers om te zetten naar IBAN/BIC met een unieke uitkomst Regelgeving omtrent conversie van bestanden bepaald door Europese of landelijke wet- en regelgeving, op instignatie van Centrale bank(en), banken, European Payment Council of lokale banken Ieder van de Partijen is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere Partij surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling is verleend; het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd of dat hij in staat van faillissement is verklaard; de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij dan wel op de bij de uitvoering van de SaaS-Dienst betrokken infrastructuur en/of computerprogrammatuur beslag wordt gelegd, dan wel de andere partij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te kunnen komen Indien deze overeenkomst door SaaS-Dienstverlener wordt beëindigd op grond van het in dit artikel onder bepaalde, heeft Afnemer op verzoek het recht om voor een periode van twee (2) aaneengesloten maanden de SaaS-Dienst te blijven gebruiken, binnen de periode van de overeengekomen gebruikersovereenkomst Tenzij anders bepaald blijven verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze overeenkomst voort te duren, na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging ontslaat Partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, 5

6 aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, personeelsovername, toepasselijk recht en forumkeuze. 4. Aansprakelijkheid 4.1 Algemeen Aansprakelijkheid van de SaaS-Dienstverlener wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Dienstovereenkomst is, behoudens voor zover een bepaling van dwingend recht zich hiertegen verzet, volledig uitgesloten De hiervoor genoemde beperking van aansprakelijkheid komen te vervallen in geval van aanspraken op schadevergoeding ten gevolge van dood of lichamelijk letsel of indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de SaaS-Dienstverlener, waaronder begrepen diens werknemers en ingeschakelde derden. In deze gevallen is de aansprakelijkheid van SaaS- Dienstverlener beperkt tot een maximum van EUR ,= (zegge: 1 miljoen euro) De aansprakelijkheid van een Partij wegens tekortkoming in de nakoming van de Dienstovereenkomst ontstaat pas nadat de nalatige Partij door de andere Partij in gebreke is gesteld, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in verzuim is. De ingebrekestelling wordt uitgevoerd conform artikel Overmacht In geval van overmacht wordt de nakoming van de Dienstovereenkomst en alle daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat Partijen ter zake over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn Als een Partij door overmacht tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de Dienstovereenkomst kan de andere Partij, indien vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk zal zijn, dan wel indien een periode van meer dan zestig (60) Werkdagen is verstreken, de Dienstovereenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang buiten rechte beëindigen, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding te zijn gehouden Onder overmacht aan de zijde van de SaaS-Dienstverlener wordt in elk geval verstaan: ziekte van personeel, gebrek aan personeel, stakingen, natuurrampen, al dan niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers, verlies van data, stroomstoringen en/of uitval van netwerkverbindingen van één en ander aan de zijde van SaaS-Dienstverlener. Daarnaast worden alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop SaaS-Dienstverlener geen invloed op kan uitoefenen, gerekend onder overmacht. 5. Slotbepalingen 5.1 Vorm en uitleg overeenkomst Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken verband houdende met de uitvoering van de Dienstovereenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze door de betreffende Partij verifieerbaar zijn bevestigd. 6

7 5.1.2 In de gevallen waarin de Dienstovereenkomst niet voorziet, dan wel indien wijziging van de Dienstovereenkomst noodzakelijk is kan de SaaS-Dienstverlener hiertoe zonder overleg een aanvulling of wijziging maken in deze Dienstvoorwaarden Indien één van de bepalingen van de Dienstovereenkomst nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Dienstovereenkomst van kracht blijven Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Dienstovereenkomst, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Dienstovereenkomst geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Dienstovereenkomst Indien en voor zover tegenstrijdigheden voorkomen tussen deze Dienstovereenkomst en de bij behorende Algemene Voorwaarden instantsepa, geldt het gestelde in de Dienstovereenkomst Indien de SaaS-Dienstverlener niet steeds strikte naleving van deze Dienstovereenkomst verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de SaaS- Dienstverlener in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen of in de toekomst de stipte naleving van de bepalingen van deze Dienstovereenkomst te verlangen Algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer, dan wel andere algemene of bijzondere (inkoop)voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op deze Dienstovereenkomst en worden hierbij dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5.2 Toepasselijk recht en geschillen Op de Dienstovereenkomst en de bijbehorende Algemene Voorwaarden instantsepa is Nederlands recht van toepassing Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten In geval van een geschil, geeft de meest gerede Partij aan de andere Partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die Partij het onderwerp van het geschil is. Alle geschillen die naar aanleiding van of ten gevolge van de Dienstovereenkomst mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar de SaaS-Dienstverlener gevestigd is, daaronder mede begrepen de voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding Het in artikel bepaalde laat onverlet de verplichting van beide Partijen zich maximaal in te spannen om geschillen, verband houdende met de Dienstovereenkomst, zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen. instantsepa, Versie 1.0, 21 november

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

1.1 Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit.

1.1 Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit. ALGEMENE VOORWAARDEN INCHECKERT versie 1.0 7.6.2017 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN inzake ASP-dienstverlening

ALGEMENE VOORWAARDEN inzake ASP-dienstverlening ALGEMENE VOORWAARDEN inzake ASP-dienstverlening Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter en die

Nadere informatie

Freelance Inhuurovereenkomst

Freelance Inhuurovereenkomst Freelance Inhuurovereenkomst De partijen, 1. Opdrachtgever X, gevestigd aan de Straat 123 te Amsterdam te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Vries

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND Vastgesteld d.d. 1 juli 2016 Auteur mr A.I.B. van West Artikel 1: Definities Diensten: Leveringen: Opdrachtnemer: Overeenkomst: Partijen/Partij:

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Afnemer)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Afnemer) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Afnemer) Datum 1 januari 2015 Versie 5.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Voorwaarden

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, rechtsbetrekkingen tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl. Algemene voorwaarden plaatsing advertentie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie/bedrijfspresentatie op de website van Moslimbruiloft.nl. Indien er in deze voorwaarden over

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Catbox Gevestigd aan de Oudenoord 39, 3513EP, te Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer: 61898554 Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 0031 Academy

Algemene voorwaarden 0031 Academy Algemene voorwaarden 0031 Academy Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden van 0031 Academy. 2. 0031 Academy : 0031 Academy,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Coöperatie UA Appelgaarde 101 3992 JD Houten 030-2687463 06-81275438 info@media-alliantie.nl Artikel 1 Definities In de Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD Machtigen (Afnemer)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD Machtigen (Afnemer) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD Machtigen (Afnemer) Datum 1 januari 2015 Versie 5.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende

Nadere informatie

5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Artikel 1. Algemeen 1. Lines, Curves & Pixels (LC&P) is een bedrijf dat zich toelegt op het vervaardigen en verwerken van tekeningen, illustraties en foto s ten behoeve van bescherming van intellectueel

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Opdrachtgever: Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met opdrachtnemer.

Opdrachtgever: Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Tim Beeren Internet Marketing Advies Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Tim Beeren Internet Marketing Advies de navolgende algemene voorwaarden.

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Insezo B.V.

Algemene voorwaarden Insezo B.V. 1 Algemene voorwaarden Insezo B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op voor het laatst gecorrigeerd en zijn tevens in te zien op www.insezo.com Inhoudsopgave: Art. 1. Toepasselijkheid Art. 2. Aanvulling

Nadere informatie

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van SocialDipping gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening 1. Definities 1.1 "Implementation IQ": Handelsnaam van Innovation IQ B.V., gevestigd te De Meern aan de Vasalisplantsoen 17 (3454 LT) en ingeschreven in

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

89 85 KVK:280.871.76 I

89 85 KVK:280.871.76 I Algemene Voorwaarden DigitaleFactuur Haagweg 4 G5-G6 2311 AA Leiden T:071-513 89 85 KVK:280.871.76 I http://www.digitalefactuur.nl E info@digitalefactuur.nl 1 1. Algemeen 1.1 Partijen bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid

Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid taxiid b.v. Amsterdam The Netherlands KvK nr.: 52397297, BTW nr.:187823662b01 1 ALGEMEEN 1.1 Op de levering van

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Food for text

Algemene Voorwaarden Food for text Algemene Voorwaarden Food for text Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Food for text waaronder begrepen maar niet beperkt

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite DE ONDERGETEKENDEN xxx, gevestigd te xxx, aan xxx, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, in de functie van bestuurder, hierna te noemen: Afnemer

Nadere informatie

DGinformatisering KvK-registration: 17151698 email: info@dginfo.nl Van Goghstraat 127a fax: +31 84 718 9614 2512TC Den Haag tel.

DGinformatisering KvK-registration: 17151698 email: info@dginfo.nl Van Goghstraat 127a fax: +31 84 718 9614 2512TC Den Haag tel. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN VAN DG INFORMATISERING 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen waarbij DG Informatisering

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GMS Kantoordiensten h.o.d.n. Vivere VvE Beheer

Algemene voorwaarden GMS Kantoordiensten h.o.d.n. Vivere VvE Beheer Algemene voorwaarden GMS Kantoordiensten h.o.d.n. Vivere VvE Beheer 1 Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden, opdrachten

Nadere informatie