(On)betrouwbaarheid van klimaatwetenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(On)betrouwbaarheid van klimaatwetenschap"

Transcriptie

1 2 (On)betrouwbaarheid van klimaatwetenschap Een illustratie uit Climategate Arthur Petersen Het doel van deze bijdrage is om licht te werpen op de wereld van het natuurwetenschappelijke klimaatonderzoek. Hoe wordt daarin met onzekerheid omgegaan? Hoe betrouwbaar zijn de resultaten? Wat betekent dit voor Climategate, met name de vraag die in deze affaire centraal staat: wat te doen met het probleem dat sinds het eind van de 20e eeuw bepaalde bomen minder hard groeien dan je op grond van de gemeten opwarming zou verwachten? Ik zal beginnen met een kort overzicht van de belangrijkste onzekerheden over het klimaatsysteem. Daarna richt ik mijn aandacht op de science in the making achter de discussie over de trick... to hide the decline (het niet tonen in figuren van de divergentie tussen recente gemeten temperaturen en schattingen op basis van boomringen), die door Climategate publiek is geworden. Tenslotte reflecteer ik op de gewenste wijze waarop klimaatwetenschappers met verschillende dimensies van (on)betrouwbaarheid van hun resultaten omgaan. Natuurwetenschappelijke onzekerheden over het klimaatsysteem Wat zijn de belangrijkste onzekerheden in het debat over klimaatverandering? 1 In de context van dit hoofdstuk volsta ik met een beknopt overzicht van onzekerheden over het natuurlijke klimaatsysteem. Daarbij zoom ik in op processen (met zowel natuurlijke als menselijke oorzaken) die leiden tot veranderingen in het klimaat. In figuur 1 is het klimaatsysteem grafisch weergegeven. Wat opvalt is het grote aantal processen dat een rol speelt en de veelheid van interacties tussen deze processen. We kunnen met recht spreken van een zeer complex systeem! De belangrijkste onzekerheden in onze kennis over het klimaatsysteem zijn onder te verdelen in vier categorieën: 2 onzekerheden in (1) menselijke en natuurlijke drijvende factoren; (2) waargenomen veranderingen; (3) attributie van veranderingen naar oorzaken en (4) toekomstprojecties. Ik schets enkele

2 14 kennisklimaat jaarboek 2011 Figuur 1 Het klimaatsysteem (bron: IPCC, 2007, figuur 1 in FAQ 1.2, p. 104). voorbeelden van onzekerheden uit deze vier categorieën, waarbij de lezer zich duidelijk voor ogen moet houden dat het hier slechts om een selectie gaat. Onzekerheden in menselijke en natuurlijke drijvende factoren In het klimaatonderzoek worden de veranderingen in menselijke (broeikasgassen, aërosolen, landgebruik) en natuurlijke (vulkanen, zonneactiviteit) drijvende factoren vertaald naar een stralingsforcering. 3 Klimaatwetenschappers hebben veel vertrouwen in hun kennis over de grote, positieve (dat is: opwarmende) bijdrage van broeikasgassen, met relatief kleine onzekerheid. De compenserende (dat is: afkoelende) bijdrage van aërosolen vooral het indirecte wolkenalbedo-effect, dat gaat over de reflectie van het zonlicht aan de bovenzijde van wolken is veel onzekerder. Over de bijdrage van veranderingen in zonneactiviteit wordt door het Intergovernmental Panel on Climate Change (het IPCC-rapport 2007) geconcludeerd dat de bijdrage van de zon relatief klein is ten opzichte van andere factoren. Daar wordt echter wel bij aangetekend dat de Level of Scientific Understanding (LOSU) nog laag is; de LOSU is echter volgens de wetenschappers wel toegenomen ten opzichte van het vorige IPCC-rapport uit 2001 (toen was de LOSU nog zeer laag ).

3 onbetrouwbaarheid van klimaatwetenschap Arthur Petersen 15 Figuur 2 Temperatuurverandering op het Noordelijk Halfrond vanaf het jaar 700 (bron: IPCC, 2007, figuur TS.20 boven, p. 55). NORTHERNÊHEMISPHEREÊTEMPERATUREÊRECONSTRUCTIONS Onzekerheden in waargenomen veranderingen in het klimaatsysteem Eén van de grote onzekere factoren in het klimaatsysteem is het gedrag van oceanen. De warmte-inhoud van de bovenste 700 meter van de oceanen lijkt de afgelopen 50 jaar te zijn toegenomen. Echter, aangezien de decenniumvariabiliteit van deze warmte-inhoud die te maken heeft met warmte-uitwisseling met de diepere oceaan nog niet goed begrepen wordt, kan de toename in warmte-inhoud aan de bovenkant volgens het IPCC slechts met beperkte betrouwbaarheid worden vastgesteld. Een tweede voorbeeld betreft de reconstructie van de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op het Noordelijk Halfrond sinds het jaar 700 (ook wel bekend geworden onder de naam hockeystick, vanwege de zichtbaar snelle stijging aan het eind van de curve). Het is volgens de klimaatwetenschappers verenigd in het IPCC zeer waarschijnlijk (>90% kans) dat de tweede helft van de twintigste eeuw warmer was dan de afgelopen 500 jaar en waarschijnlijk (>66% kans) dat deze periode warmer was dan de afgelopen 1300 jaar. De onzekerheden die zichtbaar zijn gemaakt door het tonen van verschillende klimaatreconstructies in figuur 2, hebben te maken met verschillen in keuzes van proxies (indirecte methoden om historische temperaturen te bepalen, bijvoorbeeld via boomringen) en statistische technieken. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk zal ik nader ingaan op de discussie over deze hockeystick. Deze discussie is begonnen nadat in het IPCC-rapport van 2001 in de samenvatting slechts één van de reconstructies werd getoond. Weliswaar stonden daar onzekerheidsmarges omheen, maar de suggestie was gewekt dat de conclu-

4 16 kennisklimaat jaarboek 2011 sie van recente opwarming aan die specifieke reconstructie was opgehangen. Toen later bleek dat er statistische fouten waren gemaakt in de betreffende reconstructie, kwam het IPCC onder hevige kritiek te staan. Desondanks zaten alle andere beoordeelde reconstructies binnen de onzekerheidsmarge van de gewraakte versie van de curve. Onzekerheden in toeschrijving klimaatverandering aan oorzaken De afgelopen jaren heeft de wetenschap vooruitgang geboekt in de zekerheid waarmee de wereldwijde opwarming in het bijzonder die van de afgelopen vijftig jaar kan worden toegeschreven aan de menselijke uitstoot van broeikasgassen. Waar het IPCC in 2001 nog met 66% zekerheid sprak over de grote invloed van broeikasgassen op de waargenomen opwarming, is dit nu toegenomen tot 90%. De voornaamste onzekerheden die nog resteren, zijn onder te verdelen naar de volgende bronnen: (i) de bepaling van natuurlijke en menselijke stralingsforcering (stralingsforcering is de verstoring van de stralingsbalans van de aarde als geheel), in tijd, plaats en grootte, (ii) de gemodelleerde responspatronen voor de verschillende typen van stralingsforcering en (iii) de (in tijd en ruimte verdeelde) waarnemingen van de opwarming. Onzekerheden in toekomstprojecties Bij het maken van toekomstprojecties spelen twee bronnen van onzekerheid een belangrijke rol: de onzekerheid in emissies en de onzekerheid in modellen. De eerste onzekerheid wordt gekarakteriseerd aan de hand van toekomstscenario s waaraan geen waarschijnlijkheden kunnen worden toegekend. Daarvoor is de toekomst van maatschappelijke ontwikkeling te fundamenteel onzeker (dit heeft te maken met het reflexief vermogen van de mens). De tweede onzekerheid wordt bepaald door verschillende modellen te gebruiken. Dat kan echter problematisch zijn wanneer projecties worden gedaan voor processen waarvan we weten dat ze niet of niet goed in de modellen zitten. Een voorbeeld is de mogelijk versnelde afsmelting van ijskappen op Groenland en Antarctica. Het is op dit moment onmogelijk om daar een beste schatting voor te geven en deze versnelde afsmeltingsprocessen zijn daarom vooralsnog niet meegenomen in de zeespiegelprojecties van het IPCC, die daardoor als conservatieve schattingen zijn te beschouwen. De beoordeling van onzekerheden Het is belangrijk om bij bovenstaande karakteriseringen van onzekerheden aan te tekenen dat het in kaart brengen en beoordelen van onzekerheid knap

5 onbetrouwbaarheid van klimaatwetenschap Arthur Petersen 17 lastig kan zijn. Dit geldt met name in wetenschappen, zoals de klimaatwetenschap, die zich geconfronteerd zien met diepe onzekerheid. 4 Toegespitst op de onzekerheid in uitspraken die gebaseerd zijn op klimaatmodellen en gevat in termen van één bepaalde typologie van onzekerheid 5 manifesteert diepe onzekerheid over het natuurlijke klimaatsysteem zich als volgt: Er zijn fundamentele beperkingen van de menselijke cognitieve en wetenschappelijke mogelijkheden om het klimaatsysteem te begrijpen en te voorspellen ( epistemische onzekerheid ); De intrinsieke onvoorspelbaarheid van het klimaatsysteem is groot ( ontische onzekerheid ); Het bereik van modeluitkomsten voor verschillende modelaannames is groot; Voor het toekennen van statistische betekenis aan het bereik van modeluitkomsten kan geen rechtvaardiging gegeven worden die refereert aan de realiteit; daarom dient dit bereik te worden opgevat als scenario-onzekerheid (als-dan opties met verschillende modelaannames); Het is belangrijk om onwetendheid te erkennen: in de modellen ontbreken verschillende dynamische processen met verwachte significante invloed op de uitkomsten van studies in de context van klimaatverandering; Het is niet duidelijk wat de meest betrouwbare methodologie is voor klimaatmodellering, maar het is wel duidelijk dat alle klimaatmodellen verschillende methodologische zwakheden bevatten, onder andere in de theoretische en empirische onderbouwing van aannames; Sommige modelaannames worden sterk beïnvloed door bepaalde epistemische waarden (algemene en discipline-gebonden) en niet-epistemische waarden (socio-politieke en praktische). 6 De trick... to hide the decline en de achterliggende science in the making Eind 2010 werd door klimaatsceptici via de media Climategate geconstrueerd. De bepaling van de temperatuur tot enkele honderden of duizenden jaren terug aan de hand van proxies (zie figuur 2) zou het resultaat zijn van list en bedrog. Dit wordt geclaimd onder verwijzing naar meer dan duizend openbaar geworden s van de Climate Research Unit, University of East Anglia (UEA). De s bestrijken de periode en bevatten berichten uit een kerngroep van klimaatwetenschappers die aan temperatuurreconstructies werken. Naast discussies over wetenschappelijke kwesties, besprak deze kerngroep hoe de argumenten van sceptici over klimaatverandering bestreden

6 18 kennisklimaat jaarboek 2011 konden worden. Laten we hier in kort bestek één icoon uit deze discussie nader bekijken: de trick... to hide the decline. Een centrale zin in de Climategate-affaire is de volgende, uit een mail van Phil Jones (UEA) van 16 november 1999 over een hockeystickfiguur die in een publicatie van de Wereld Meteorologische Organisatie zou worden opgenomen: I ve just completed Mike s Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (i.e. from 1981 onwards) [and] from 1961 for Keith s to hide the decline Zoals Ryghaug & Skjølsvold (2010) in hun Science and Technologies Studies analyse van de s laten zien, is de methodologische discussie over de betrouwbaarheid van temperatuurreconstructies aan de hand van proxies een centraal thema van de onderlinge discussie binnen de kerngroep van klimaatwetenschappers die met die reconstructies bezig zijn en die deelnamen aan de openbaar geworden discussies. De trick... to hide the decline refereert aan het methodologische probleem dat sommige bomen, met name in de noordelijkste breedtes en in berggebieden, de afgelopen decennia minder gevoelig zijn geworden voor temperatuurverandering. Daardoor laten bepaalde temperatuurreconstructies die boomringen gebruiken, de opwarming sinds het midden van de twintigste eeuw niet of nauwelijks zien, terwijl men er wel vrijwel zeker van is dat die opwarming daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Deze discrepantie wordt het divergentieprobleem genoemd en wordt als zodanig ook in de wetenschappelijke literatuur bestudeerd. Naar mijn mening verdient de analyse van dit methodologische probleem en de mogelijke impact op reconstructies van temperaturen vele honderden jaren terug echter meer aandacht van de wetenschappelijke gemeenschap dan op dit moment het geval is. 7 Gegeven het feit dat er een wereld aan echte methodologische problemen schuilgaat achter het weglaten van een deel van de temperatuurreconstructie (ook zichtbaar in figuur 2 die in het IPCC-rapport van 2007 stond), is het goed te verklaren dat de klimaatsceptici zo fel aansloegen in de media: er is namelijk meer onzekerheid over die temperatuurreconstructie dan uit sommige figuren valt op te maken. Wat dit materiaal natuurlijk zo spannend maakt is dat s een medium vormen voor informele, maar toch geschreven wetenschappelijke uitwisseling. Dit medium zit ergens tussen gesprekken en publicaties in. Uit de s van Climategate ontstaat een beeld van hoe de klimaatwetenschap er in de dagelijkse praktijk uitziet. Een beeld wat je tot nu toe alleen kon krijgen als je zelf in de wandelgangen meeliep. En dan is de klimaatwetenschap natuur-

7 onbetrouwbaarheid van klimaatwetenschap Arthur Petersen 19 lijk niet zomaar een van de maatschappij geïsoleerde wetenschap, maar een wetenschap die gaat over vraagstukken met grote maatschappelijke belangen. Wanneer dan boven tafel komt, zoals wij bij Woolgar en Latour al meer dan dertig jaar geleden konden lezen, dat wetenschap mensenwerk is en feiten historische constructies zijn, volgt al snel de beschuldiging van foul play. Terwijl voor alle wetenschapspraktijken geldt dat er een veelheid van epistemische en niet-epistemische waarden een rol spelen, die samen bijdragen aan een waardengeladenheid van data, modellen, theorieën, apparaten, routines, disciplines, et cetera. Door een perspectief te kiezen van waaruit alle resultaten van wetenschap kunnen worden opgevat als historische constructies (vgl. Hackings The Social Construction of What?), kan de waardengeladenheid van het wetenschapsbedrijf worden blootgelegd. Wanneer we Climategate vanuit zo n perspectief bekijken, krijgen we een dieper inzicht in de onzekerheden die spelen in de reconstructie van temperatuur en daarom zijn de s vanuit dat opzicht heel leerzaam. De publieke klimaatcontroverses van 2009 en 2010 moeten volgens Berkhout (2010) vooral worden gezien als een gevecht over de grenzen van de wetenschap. Door drie maatschappelijke veranderingen zijn deze grenzen onder druk komen te staan. Ten eerste is zoals we boven ook zagen het wetenschapsbedrijf, en praktijken daarbinnen zoals peer review, publiek zichtbaarder geworden. Ten tweede dringt geleidelijk aan het besef door dat ingrijpend klimaatbeleid nodig zal zijn om de concentraties van CO 2 op een aanvaardbaar niveau te stabiliseren, bijvoorbeeld om de mondiale opwarming tot 2 graden Celsius te beperken. En ten derde is de mediatisering van de samenleving langs velerlei kanalen er debet aan dat er vele mogelijkheden zijn voor afwijkende geluiden om gehoord te worden. 8 Deze veranderingen leiden ertoe dat de klimaatwetenschap in toenemende mate met verschillende dimensies van de eigen (on)betrouwbaarheid wordt geconfronteerd. Wanneer we als voorbeeld de IPCC-uitspraak nemen dat de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op het noordelijk halfrond sinds het jaar 700 waarschijnlijk (>66% kans) niet zo hoog is geweest als nu, dan laten deze dimensies zich als volgt beschrijven: statistische betrouwbaarheid (uitgedrukt in termen van waarschijnlijkheid): het is niet zeker, er is een tweederde kans dat het de afgelopen 1300 jaar niet zo warm is geweest als nu; methodologische betrouwbaarheid (uitgedrukt in termen van kwalitatieve, methodologische zwakke punten met betrekking tot een uitspraak): in principe zijn methodologische problemen zoals het divergentieprobleem meegewogen door de experts in het bepalen van de statistische betrouw-

8 20 kennisklimaat jaarboek 2011 baarheid; er is geen aparte inschatting van de mate van methodologische betrouwbaarheid beschikbaar in IPCC-rapporten; publieke betrouwbaarheid (uitgedrukt in termen van het publieke vertrouwen dat aan de wetenschappers en daarmee aan de uitspraak wordt toegekend): na Climategate is het publieke vertrouwen in de klimaatwetenschappers afgenomen; er is echter geen eenduidige maat van publiek vertrouwen. Hoe dienen de klimaatwetenschappers met de (on)betrouwbaarheid van hun werk om te gaan? Omgaan met de (on)betrouwbaarheid van klimaatwetenschap Het is van groot belang dat in de praktijk van de klimaatwetenschap, en in de praktijk van het beoordelen van die wetenschap in het kader van het IPCC, adequaat wordt gereflecteerd op de onzekerheden. Gegeven de diepe onzekerheden is dit geen eenvoudige opgave (zie paragraaf 2). Het beoordelen van onzekerheid is een kwestie van expertbeoordeling (expert judgment). Dit maakt het nodig dat in IPCC-rapporten een traceerbaar verhaal te vinden is achter de expertbeoordelingen. Dit was tot nog toe onvoldoende het geval, 9 ondanks eerdere richtlijnen binnen het IPCC over traceerbaarheid van onzekerheidskwalificaties. Percepties van het risico van klimaatverandering variëren tussen landen en binnen maatschappijen. Ook wetenschappers hebben verschillende percepties van de risico s. Dit maken ze niet altijd even expliciet. Vooral wanneer wetenschappers de politiek adviseren of aan het publieke debat deelnemen, dragen zij een grote verantwoordelijkheid om dit toch wel te doen anders riskeren ze een verdere afname van het publiek vertrouwen in de wetenschap. Om dit nader toe te lichten is het zinnig om te kijken naar de verschillende rollen die wetenschappers kunnen aannemen ten opzichte van besluitvormers. Roger Pielke onderscheidt in zijn boek The Honest Broker (2007) vier rollen. Ten eerste kan de wetenschapper zich opstellen als pure wetenschapper. Zo iemand is niet geïnteresseerd in de praktische implicaties van zijn of haar onderzoek, maar is alleen op zoek naar de waarheid. Een tweede rol is die van wetenschappelijke scheidsrechter. Zo iemand wil alleen adviseren over vraagstukken die ondubbelzinnig door de wetenschap kunnen worden opgelost. Een derde rol is die van de pleitbezorger. Die is vooral erop gericht één bepaald belang te bevorderen door gebruik te maken van zijn of haar status als expert. Tenslotte is er nog de rol van de eerlijke makelaar. Deze laatste rol is vooral nodig wanneer de problemen die voorliggen, te complex en politiek gepolariseerd zijn om rechttoe-rechtaan wetenschappelijk advies te kunnen geven.

9 onbetrouwbaarheid van klimaatwetenschap Arthur Petersen 21 In de praktijk van het klimaatdebat komen we wetenschappers tegen in alle vier de genoemde rollen. Gezien de complexiteit en grote belangenstrijd rond het beleidsprobleem van klimaatverandering zou mijns inziens echter de rol van eerlijke makelaar prominenter naar voren moeten komen eigenlijk kunnen wetenschappers niet heel veel meer doen dan het enigszins structureren van het probleem, en vanuit verschillende waardegeladen perspectieven belichten wat de mogelijkheden zijn om er wat aan te doen. Wetenschappers zullen dus eerlijk moeten zijn over onzekerheid en over de verschillende waardeperspectieven van waaruit je naar de oplossingen kunt kijken. In de media komen we echter vaak eenzijdige pleitbezorgers tegen die óf voor óf tegen klimaatmaatregelen zijn en daarvoor argumenteren op basis van hun eigen gekleurde interpretatie van de onzekerheid (de ene weet zeker wat er allemaal voor vreselijks staat te gebeuren, de andere is ervan overtuigd dat er niets vreselijks gebeuren zal), zonder dat de eigen waarden expliciet boven tafel komen. Beide partijen gaan vaak op onverantwoorde wijze met de onderliggende wetenschappelijke informatie om en dragen bij aan een afnemend publiek vertrouwen in de klimaatwetenschap, wat voor elementen uit de tweede partij nog het doel kan zijn ook. Wanneer klimaatwetenschappers het gesprek aangaan met echte sceptici (dat wil zeggen mensen die sceptisch zijn, maar wel op een verantwoorde manier met wetenschap om willen gaan) dan kan onderscheid gemaakt worden tussen ontkenners van wetenschap enerzijds en sceptici anderzijds. Daar waar de wetenschap geen zekerheid kan bieden (en iedereen kan tegenwoordig alternatieve theorieën van het web plukken), worden normatieve of ideologische invalshoeken belangrijk: men kan nu eenmaal verschillend omgaan met onzekerheden en risico s. Wanneer er sprake is van wetenschappelijke onzekerheden en grote maatschappelijke belangen, dan gaat de discussie niet simpelweg over de te maken keuzen, maar worden onherroepelijk ook de verschillen in wetenschappelijke inzichten in de discussie betrokken. Het gaat dan niet alleen over de vraag wat er moet gebeuren, maar ook over de vraag of het probleem dat men wil oplossen wel reëel is. Wetenschappelijke adviseurs (eerlijke makelaars) over het klimaatvraagstuk zouden het beleidsdebat kunnen helpen door klimaatverandering in de context van het duurzaamheidsdebat brengen, en het debat te structureren door verschillende wetenschappelijke stromingen, verschillende ideologieën en verschillende waardeoriëntaties zodanig te groeperen dat de belangrijkste keuzen (dilemma s) inzichtelijk konden worden gemaakt: keuzes tussen een internationale of een lokale aanpak, tussen meer nadruk op de markt of meer nadruk op overheidsregulering, tussen puur efficiëntie en solidariteit, tussen techniek en gedragsverandering, tussen een proactieve planmatige dan wel een reactieve aanpassingsgerichte strategie. Dit is niet iets waar natuurwetenschappelijke of zelfs economische klimaatonderzoekers zich senang bij zullen

10 22 kennisklimaat jaarboek 2011 voelen. Het is daarom belangrijk om andere wetenschappers hierbij te betrekken en het klimaatdebat multi- en transdisciplinair te voeden. Voor een aanzet hoe dat zou kunnen, zie het project De Matrix. 10 Zo n eerlijke makelaar -benadering vertoont sterke gelijkenis met de methodiek van strategisch denken: het voorop stellen van de wil om een bepaald doel te realiseren, het denken vanuit verschillende invalshoeken, het benutten van mogelijkheden die goed lijken uit te pakken ongeacht de invalshoek, het afdekken van risico s die aan een bepaalde strategie kunnen kleven. De beperkte planbaarheid van maatschappelijke processen stelt daarbij wel grenzen: strategieën zijn vaak emergent, dat wil zeggen ontstaan in de wisselwerking met complexe maatschappelijke processen. Eerlijke makelaars willen discussie stimuleren en dragen daarbij geen eenduidige oplossingen aan. Tenslotte nog eenmaal terug naar het IPCC. Dit orgaan van de Verenigde Naties is op dit moment bezig met zijn vijfde assessmentronde, die in moet resulteren in vier rapporten. De communicatie over onzekerheden door het IPCC is voor buitenstaanders vaak weinig transparant en moeilijk te begrijpen. Om te kunnen bepalen wat er allemaal schuilgaat achter de onzekerheid die in de eindconclusies van het IPCC wordt gecommuniceerd, is vaak heel wat speurwerk nodig. Vervolgens verdwijnen in de vertaalslag naar eenvoudiger boodschappen doorgaans niet gedaan onder verantwoordelijkheid van het IPCC onzekerheden vaak buiten beeld. Dit geldt zowel voor voor- als tegenstanders van klimaatbeleid. Het zou goed zijn voor de betrouwbaarheid van de klimaatwetenschap als het omgaan met onzekerheid in de huidige assessmentronde systematisch nog meer aandacht krijgt dan tot nog toe het geval was. Vooral het inzichtelijk maken van de redenering achter expertbeoordelingen is daarbij van belang. In de rapporten zal in deze ronde ook explicieter een eerlijke makelaar -rol moeten worden vervuld. Dus beter benoemen vanuit welke perspectieven je naar het klimaatprobleem en de oplossingen kunt kijken en een zo breed mogelijk palet schetsen aan handelingsperspectieven, waarbij niet alleen overheden, maar ook bedrijven en burgers aan zet zijn. Noten 1 Dit overzicht bouwt voort op Petersen (2006, 2008). 2 Deze indeling volgt de indeling in vier subparagrafen van de paragraaf TS.6 Robust findings and key uncertainties in de Technical Summary van het IPCC (2007) rapport. 3 De technische definitie van stralingsforcering is: de netto verandering in opwaartse minus neerwaartse straling (uitgedrukt in Watt per vierkante meter) ter hoogte van de tropopauze (de grens tussen de troposfeer en stratosfeer, typisch liggend rond de 10 km). 4 Cf. Kandlikar, Risbey & Dessai (2005). 5 Petersen (2006).

11 onbetrouwbaarheid van klimaatwetenschap Arthur Petersen 23 6 Voor een meer gedetailleerde uitleg en onderbouwing van deze stellingen verwijs ik de lezer naar mijn boek over onzekerheden in klimaatsimulatie (Petersen, 2006). 7 Zie Visser, Büntgen, D Arrigo & Petersen (2010). 8 Zie ook Hajer (2009). 9 PBL (2010); IAC (2010). 10 Een (uitgebreidere) voorloper van dit essay is geschreven in het kader van dit project De Matrix, zie de Literatuur Berkhout, F. (2010). Reconstructing boundaries and reason in the climate debate. Global Environmental Change 20, Hajer, M. (2009). Authoritative Governance: Policy-Making in the Age of Mediatization. Oxford: Oxford University Press. IAC (2010). Climate Change Assessments, Review of the Processes and Procedures of the IPCC. Amsterdam: InterAcademy Council. IPCC (2007). Climate Change The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press. Kandlikar, M., Risbey, J. & Dessai, S. (2005). Representing and communicating deep uncertainty in climate change assessments. Comptes Rendus Geosciences 337, PBL (2010). Evaluatie van een IPCC-klimaatrapport: Een analyse van conclusies over de mogelijke regionale gevolgen van klimaatverandering. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. Petersen, A. (2006). Simulating Nature: A Philosophical Study of Computer-Model Uncertainties and Their Role in Climate Science and Policy Advice. Apeldoorn/Antwerpen: Het Spinhuis. Petersen, A. (2008). Omgaan met onzekerheid over het klimaatsysteem. In: De Gier, A.M. & Opschoor, J.B. (Red.), Onzekerheden en klimaatverandering. Amsterdam: KNAW, pp Pielke, R. (2007). The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics. Cambridge: Cambridge University Press. Ryghaug, M. & Skjølsvold, T.M. (2010). The global warming of climate science: Climategate and the Construction of Scientific Facts. International Studies in the Philosophy of Science 24, Visser, H., Büntgen, U., D Arrigo, R. & Petersen, A. (2010). Detecting instabilities in treering proxy calibration. Climate of the Past 6,

12

KLIMAATVERANDERING Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland

KLIMAATVERANDERING Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland KLIMAATVERANDERING Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland Planbureau voor de Leefomgeving Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Klimaatverandering Klimaatverandering

Nadere informatie

Je moet alles met beleid doen

Je moet alles met beleid doen Je moet alles met beleid doen Klimaatverandering en de relatie tussen wetenschap en overheid inaugur ele r ede door prof. dr. ir. br am br egman inaugurele rede rede prof. prof. dr. ir. dr. bram ir. bram

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

MIEKE BOON University of Twente, Department of Philosophy, P.O.Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands. Email: m.boon@utwente.nl.

MIEKE BOON University of Twente, Department of Philosophy, P.O.Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands. Email: m.boon@utwente.nl. DRAFT (d.d. Dec. 2008). This article has been published. Please refer to: Boon, M. 2009.Grote Vraagstukken Wetenschap in Praktijk. in: Wetenschap en Werkelijkheid Honoursprogramma Universiteit Twente,

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

Energie opties voor de 21e eeuw

Energie opties voor de 21e eeuw 1 Energie opties voor de 21e eeuw verslag van een studiegroep van PvdA-leden onder redactie van Marc Beurskens, Heleen de Coninck en Egbert Boeker 17 juni 2004 2 Gebruikte afkortingen 1 MJ (Mega Joule)

Nadere informatie

Samenwerken aan werkzame kennis

Samenwerken aan werkzame kennis Science System Assessment Samenwerken aan werkzame kennis Methoden en technieken voor kenniscocreatie Femke Merkx Samenwerken aan werkzame kennis Methoden en technieken voor kenniscocreatie Femke Merkx

Nadere informatie

Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek

Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek Volkert Beekman Cor van der Weele Projectcode 62581 Augustus 2004 Rapport 7.04.10 LEI, Den Haag Het LEI beweegt zich op een breed terrein van onderzoek

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

De menselijke beslisser

De menselijke beslisser WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas en H.M. Prast (red.) De menselijke beslisser over de psychologie van keuze en gedrag AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS De menselijke

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

Communicatie over klimaatonderzoek

Communicatie over klimaatonderzoek Communicatie over klimaatonderzoek Gerbrand Komen (KNMI) Hoe gaat het in de praktijk als je wetenschappelijk ambtenaar bent en geacht wordt de minister en haar beleid te dienen? In het juni-nummer van

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Naar een onderbouwd IS-beleid

Naar een onderbouwd IS-beleid Auteur: Frans Bieckmann Naar een onderbouwd IS-beleid Achtergronden bij Singing a New Policy Tune Dit document biedt zeer kort wat achtergronden bij het proces dat we ingaan met Singing a New Policy Tune

Nadere informatie

Veerkracht als strategie voor klimaatadaptatie onder onzekerheid

Veerkracht als strategie voor klimaatadaptatie onder onzekerheid Veerkracht als strategie voor klimaatadaptatie onder onzekerheid onderzoek aan de hand van de casus Het buitendijks gebied van gemeente Rotterdam Arie de Jong juli 2008 0 Veerkracht als strategie voor

Nadere informatie

Handleiding voor kostenbatenanalyses. domein. Opdrachtgever: Ministerie van VROM. ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut

Handleiding voor kostenbatenanalyses. domein. Opdrachtgever: Ministerie van VROM. ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut Handleiding voor kostenbatenanalyses in het sociale domein Opdrachtgever: Ministerie van VROM ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut Rotterdam, april 2008 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Nadere informatie

Institutionele omgeving. (sociaal-cultureel-wetgeving) Aanbod. Personeel

Institutionele omgeving. (sociaal-cultureel-wetgeving) Aanbod. Personeel 7 Verandervermogen van publieke organisaties Marco de Witte, Ben Kuipers en Tessa Janssen Marktomgeving (product-markt-technologie) Institutionele omgeving (sociaal-cultureel-wetgeving) Organisatie Organisatie

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Een dialoog over de duurzaamheid van energie uit biomassa

Een dialoog over de duurzaamheid van energie uit biomassa Een dialoog over de duurzaamheid van energie uit biomassa Visies, ketens en perspectieven Matthijs Hisschemöller Sylvia Breukers Eefje Cuppen Emmy Bergsma W-09/01 Januari 2009 IVM Instituut voor Milieuvraagstukken

Nadere informatie

Draagvlak in de energieke samenleving: van acceptatie naar betrokkenheid en legitimatie

Draagvlak in de energieke samenleving: van acceptatie naar betrokkenheid en legitimatie Draagvlak in de energieke samenleving: van acceptatie naar betrokkenheid en legitimatie Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het kader van Alterra en Wageningen University (Leerstoelgroep Bos en natuurbeleid)

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN. Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid

BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN. Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

tussen onderzoek en samenleving

tussen onderzoek en samenleving d e j o n g e a k a d e m i e tussen onderzoek en samenleving aanbevelingen voor optimale wetenschapscommunicatie advies tussen onderzoek en samenleving voetregel 1 2012 De Jonge Akademie Sommige rechten

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie