COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Benchmarking Publiekszaken 2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Benchmarking Publiekszaken 2012."

Transcriptie

1 COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Benchmarking Publiekszaken Te besluiten om - Kennis te nemen van de resultaten van de Benchmarking Publiekszaken In 2014 weer deel te nemen aan de Benchmarking Publiekszaken. - Middels het programma dienstverlening de nodige verbeteringen te realiseren. Inleiding Sinds 2011 doet de gemeente Krimpen aan den IJssel mee met de Benchmarking Publiekzaken. Ook in 2012 heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel, samen met 69 andere, deelgenomen aan de Benchmarking Publiekszaken. Deze benchmark maakt de prestaties van afdelingen publiekszaken zichtbaar door deze met elkaar te vergelijken aan de hand van kengetallen. Op die wijze wordt duidelijk hoe de publieksfunctie presteert en hoe anderen dat doen. De resultaten van die vergelijking bieden handvatten om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. De resultaten van dit onderzoek worden hierbij aangeboden. Als bijlage is de Brief op Maat toegevoegd. In dit rapport worden alle resultaten die door de gemeente Krimpen aan den IJssel behaald zijn gepresenteerd en vergeleken met de andere die deelgenomen hebben aan de benchmark. Er zal hier verder niet op alle resultaten ingegaan worden, maar op een aantal resultaten die opvallen, zowel in positieve als negatieve zin. Ook volgt enige uitleg over het onderzoek en worden een aantal conclusies en aanbevelingen genoemd. Het onderzoek De benchmark bestaat uit verschillende onderdelen, in maart en april dit jaar zijn er klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd en heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel zelf, middels een digitale vragenlijst de nodige input geleverd. Een ander onderdeel is een continu onderzoek naar het digitale loket, waarbij alle personen die een transactie doen via het E-loket uitgenodigd worden een vragenlijst in te vullen. De benchmark is gericht op een achttal resultaat gebieden, te weten: 1 Bereikbaarheid. De gemeente is voldoende/ruim bereikbaar. 2 Beschikbaarheid. Zoveel mogelijk klantcontacten worden in één keer (en foutloos) afgehandeld. 3 Informatievoorziening. De informatievoorziening aan klanten is voldoende en begrijpelijk. 4 Wachttijden. Klanten worden binnen aanvaardbare tijden geholpen. 5 Levertijden. Diensten en producten worden binnen redelijke termijn afgehandeld. 6 Tarieven. De prijs voor de producten en diensten is redelijk. 7 Bejegening van klanten. Klanten worden correct en deskundig behandeld. 8 Betrouwbaarheid. De informatie die de gemeente verstrekt is betrouwbaar, volledig en juist. Op elk van deze gebieden is in de Brief op Maat een vergelijk gemaakt met zowel het landelijk gemiddelde als het gemiddelde van vergelijkbare, d.w.z. met een inwoneraantal tussen de en

2 De resultaten Gesteld kan worden dat over het geheel genomen de gemeente Krimpen aan den IJssel goed presteert, zo staat de gemeente op de 18 e plaats van de 70 deelnemende bij de totaalscores. Dit is wel lager dan in 2011 toen nog een 9 e plaats werd behaald. Alleen de onderdelen tarieven en betrouwbaarheid scoren onder het gemiddelde, hierover later meer. De overige onderdelen zijn bovengemiddeld met als positieve uitschieters de onderdelen Bejegening, Bereikbaarheid en informatievoorziening. In onderstaande tabel is te zien welke scores er per onderdeel zijn behaald: Krimpen aan den IJssel Gemiddelde alle benchmark Rangorde Thermometer totaal 63,2% 59,2 % 59,6 % 18 I. Bereikbaarheid 69,8% 58,7% 60,1 % 2 II. Beschikbaarheid 47,2% 40,9% 43,3 % 27 III. Informatievoorziening 75,6% 60,0% 62,2 % 6 IV. Wachttijden 71,2% 66,7% 66,7 % 27 V. Levertijden 74,9% 65,3% 65,0 % 12 VI. Tarieven 62,7% 67,0% 62,5 % 43 VII. Bejegening 78,1% 73,0% 73,0 % 1 VIII. Betrouwbaarheid 31,3 % 44,6 % 44,6 % 58 De hierboven getoonde cijfers zijn de totalen per onderdeel, ieder onderdeel is opgebouwd uit 3 resultaten voor de dienstverlening via de balie, de telefoon en digitaal. Verder zal er hier vooral ingegaan worden op deze subonderdelen, omdat resultaten op een specifiek onderdeel meer inzicht geven dan totaalscores. Een mooi resultaat is behaald op het onderdeel bejegening van klanten. De respondenten hebben dit onderdeel voor wat betreft het loket gewaardeerd met een 8,5. Hiermee staat de gemeente Krimpen aan den IJssel op de eerste plaats in de benchmark. Ook de website is met een score van 100% op de webrichtlijnentoets een positieve uitschieter, dit heeft er mede voor gezorgd dat voor wat betreft het onderdeel bereikbaarheid de gemeente Krimpen aan de IJssel de tweede plaats inneemt. Ondanks dat dit een mooi resultaat is, zegt dit niets over de tevredenheid van de klanten van de website. De webrichtlijnentoets is een (automatisch) technisch onderzoek naar de website. Voor wat betreft de klanttevredenheid over de website beperkt het onderzoek naar de digitale dienstverlening zich tot het E-loket. In een apart onderzoek, de benchmark digitale dienstverlening, wordt continu de tevredenheid van de gebruikers van het E-loket gemeten. In dit onderzoek worden, alle klanten die een transactie via het E-loket gedaan hebben, verzocht deel te nemen aan een enquête. Voor wat betreft het E-loket scoort de gemeente Krimpen aan den IJssel ruim boven het gemiddelde. Een 7,5 tegen een 7,1 gemiddeld, dit is een mooi resultaat! Wanneer er niet alleen naar de scores van de andere gemeente gekeken wordt maar ook naar de resultaten van 2011 is te zien dat er maar weinig grote verschillen zijn. Wel is te zien 2

3 op welke onderdelen er vooruitgang is geboekt. Flinke vooruitgang is geboekt op het onderdeel openingstijden telefonie deze score is gestegen van een 7,0 naar en 7,4. Het is duidelijk dat de verruiming van de openingstijden van het belcentrum gewaardeerd wordt. De klanttevredenheidsscore op het gebied van telefonie is met een 7,4 gelijk aan het benchmark gemiddelde. Onlangs hebben de medewerkers van het belcentrum een uitgebreide training klantgericht telefoneren gevolgd. Het is de verwachting dat door deze training de tevredenheid bij een volgende benchmark hoger zal zijn. Een lage score bij het onderdeel betrouwbaarheid, hier is slechts een score van 31.3 % behaald. Dit is met name het gevolg van het niet kunnen aanleveren van enkele cijfers over de prestaties van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Een voorbeeld hiervan is de afhandeling van binnengekomen berichten. Op dit onderdeel is er nu een score van 0% genoteerd. Door de afhandeling van het verkeer, meetbaar en inzichtelijk te maken kan er in de toekomst wel input geleverd worden. Buiten dat er een reële score aangeleverd kan worden, kan er ook gestuurd worden op de normen. Onlangs is begonnen met de ontwikkeling van een kwaliteitsmonitor dienstverlening waarmee het mogelijk wordt de belangrijkste vormen van dienstverlening te monitoren. Een tweede score die beduidend lager is dan die van de andere uit de benchmark, is de score m.b.t. het aantal producten dat via het één loket principe wordt aangeboden. Met een score van 18,87 % blijft de gemeente Krimpen aan den IJssel ver achter bij het benchmark gemiddelde van 44%. De oorzaak van deze lage score is te verklaren doordat bij de start van het publiekscentrum er voor gekozen is de producten wel op dezelfde locatie, de centrale hal, aan te bieden, maar deze niet door de afdeling publiekcentrum aan te laten bieden. Tot slot nog een aandachtspunt en dat is het aantal telefoontjes dat na doorverbinden terug valt naar de telefooncentrale. Ondanks dat dit van 38% terug is gebracht naar 26% is hier nog veel winst te behalen, want volgens de Antwoord norm mag dit maximaal 10 % zijn. Het mag duidelijk zijn dat de bereikbaarheid van de verschillende vakafdelingen, zeker gezien de pilot het nieuwe werken, hoog op de agenda staat in het programma dienstverlening. Conclusies en aanbevelingen Geconcludeerd mag worden dat de gemeente Krimpen aan den IJssel op de goede weg is voor wat betreft de dienstverlening. De scores zoals hierboven besproken zijn over het algemeen genomen hoger dan de benchmark gemiddelden. Uiteraard zijn er ook resultaten die de aandacht behoeven. Inmiddels is er een start gemaakt met het ontwikkelen van een kwaliteitsmonitor dienstverlening en is er mede door de aanstelling van een programmamanager gestart met de uitvoering van het programma dienstverlening. Hierbij zal er niet alleen aandacht zijn voor verbetering op de lange termijn, maar zullen daar waar mogelijk op een aantal onderdelen snelle verbeteringen worden doorgevoerd. Deze quick wins zullen overigens ook al geboekt worden door zaken binnen de bedrijfsvoering op te pakken. Bij de Benchmarking Publiekszaken worden gegevens over het voorgaande jaar gebruikt. 3

4 Gegevens die de gemeente Krimpen aan den IJssel bij de benchmark van 2012 niet aan kon leveren, kunnen zolang de kwaliteitsmonitor nog niet volledig geïmplementeerd is, ook nu nog niet aangeleverd worden. Daar komt bij dat de gevolgen van de verschillende ontwikkelingen in het kader van het programma dienstverlening in de benchmark pas het jaar daarna zichtbaar worden. Gezien het feit dat er komend jaar vele projecten uit het programma dienstverlening van start gaan en de kwaliteitsmonitor nog in ontwikkeling is, heeft deelname aan de bechmark in 2013 weinig zin. Pas wanneer alle gevraagde gegevens aangeleverd kunnen worden en een aantal projecten uit het programma dienstverlening succesvol zijn afgerond, is deelname zinvol. Voorgesteld wordt dan ook pas in 2014, wanneer ook het onderzoek waar staat je gemeente uitgevoerd wordt, weer aan de Benchmarking Publiekszaken deel te nemen. Bijlagen Brief op Maat Benchmarking Publiekszaken

5 Definitief De Brief op Maat Benchmarking Publiekszaken COLOFON Juli 2012 Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Benchmarking Publiekszaken is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en (voorheen) Stichting Rekenschap en wordt uitgevoerd door Quint Result en SGBO Benchmarking. Benchmarking Publiekszaken heeft het Benchmark kwaliteitskeurmerk 2012 met additionele aanvulling Benchlearning, gecertificeerd door KING. 5

6 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitkomsten per resultaatgebied Bereikbaarheid Beschikbaarheid Informatievoorziening Wachttijden Levertijden Tarieven Bejegening van klanten Betrouwbaarheid Totaaloordeel dienstverlening Uitkomsten per organisatiegebied Medewerkers en financiën Processen en besturing Eindoordeel 24 Bijlage 1: Kernindicatoren 33 Bijlage 2: Overzicht VNG Minimumnormen 37 Bijlage 3: Overzicht Antwoord normen 43 In dit rapport worden uw cijfers gepresenteerd in vergelijking tot het gemiddelde van alle deelnemers en de door u zelf gekozen vergelijkingsgroep. U kunt uw vergelijkingsgroep bijvoorbeeld bepalen door een gemeentegrootteklasse te selecteren, maar u kunt ook een ander criterium kiezen. Onderstaand ziet u een aantal voorbeelden waar u op kunt selecteren. Gemeentegrootteklasse Score bejegening aan de telefoon Score bejegening aan de publieksbalie Score oordeel digitale dienstverlening Aantal formatieplaatsen voor uw Publieksdienst per 1000 inwoners Belangrijk: Als u bij enkele vragen in Benchmarking Publiekszaken geen gegevens heeft kunnen aanleveren ( niet voor handen of niet van toepassing ), bestaat de kans dat dit gevolgen heeft voor uw Brief op Maat. Dit wordt in veel gevallen weergegeven als "0" in de rapportage. 6

7 1. Inleiding Dit jaar heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel, samen met 69 andere, deelgenomen aan Benchmarking Publiekszaken. De benchmark maakt de prestaties van 'afdelingen' publiekszaken zichtbaar door deze met elkaar te vergelijken aan de hand van kengetallen. Op die wijze wordt duidelijk hoe uw publieksfunctie presteert en hoe anderen dat doen. De resultaten van die vergelijking bieden handvatten om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Uit deze vergelijking blijkt ook bij welke u eens aan kunt kloppen om er achter te komen waarom zij een beter resultaat hebben behaald voor bijvoorbeeld klanttevredenheid, wachttijden of klachtafhandeling dan de gemeente Krimpen aan den IJssel. In dit document treft u een individuele samenvatting van de eindrapportage van Benchmarking Publiekszaken: de brief op maat. Voor deze brief op maat is een selectie gemaakt van de meest interessante indicatoren uit de benchmark, de zogenaamde kernindicatoren. Hieronder wordt per thema of indicator een toelichting gegeven op de prestaties van de gemeente Krimpen aan den IJssel in vergelijking tot de door u gekozen vergelijkingsgroep. De gegevens zijn voor het grootste deel aangeleverd door de zelf en hebben doorgaans betrekking op het afgelopen jaar, dus Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken die als onderdeel van benchmarking Publiekszaken zijn uitgevoerd. Het klanttevredenheidsonderzoek balie is eind april 2012 door TNS NIPO bij 69 publieksbalies uitgevoerd. In een groot aantal is tevens een KTO telefonie uitgevoerd naar de tevredenheid van bellers, die naar het gemeentelijk telefoonnummer hebben gebeld. 64 van de 70 deelnemers hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Ook de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft deelgenomen aan het klanttevredenheidsonderzoek naar de telefonische dienstverlening. U kunt de cijfers terugvinden in deze Brief op Maat. Daarnaast wordt bij 47 deelnemers een continu digitaal klanttevredenheidsonderzoek onder aanvragers van een digitaal product uitgevoerd. Ook de gemeente Krimpen aan den IJssel doet mee aan het KTO Digitaal en heeft voldoende respons behaald. U vindt enkele cijfers terug in de Brief op Maat. In de Brief op Maat is niet alle informatie te vinden die in het afgelopen jaar is verzameld. Het gaat met name om de meest belangrijke indicatoren in Benchmarking Publiekszaken. Als u meer informatie wilt om uw gemeente mee te vergelijken, kunt u dit vinden via het alleen voor deelnemers toegankelijke, besloten deel van de website Als u nog geen inloggegevens heeft, verwijzen wij u graag naar het primair contactpersoon van de gemeente Krimpen aan den IJssel: M.S.M. Klis. 7

8 2. Uitkomsten per resultaatgebied Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste resultaten van Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. De gegevens zijn verkregen via de verschillende klanttevredenheidsonderzoeken (balie, telefoon, digitaal) en de elektronische vragenlijst die door de gemeente Krimpen aan den IJssel is ingevuld op Hierin is gevraagd naar indicatoren op acht resultaatgebieden: Bereikbaarheid. De gemeente is voldoende/ruim bereikbaar. Beschikbaarheid. Zoveel mogelijk klantcontacten worden in één keer (en foutloos) afgehandeld. Informatievoorziening. De informatievoorziening aan klanten is voldoende en begrijpelijk. Wachttijden. Klanten worden binnen aanvaardbare tijden geholpen. Levertijden. Diensten en producten worden binnen redelijke termijn afgehandeld. Tarieven. De prijs voor de producten en diensten is redelijk. Bejegening van klanten. Klanten worden correct en deskundig behandeld. Betrouwbaarheid. De informatie die de gemeente verstrekt is betrouwbaar, volledig en juist. Per resultaatgebied wordt eerst bekeken wat de totaalscore voor de gemeente Krimpen aan den IJssel is. De maximale score per onderdeel is 100%. De totaalscore geeft in één cijfer weer wat de stand van zaken is in de gemeente Krimpen aan den IJssel op het betreffende onderdeel. De totaalscore per resultaatgebied wordt verkregen door aan de onderliggende indicatoren punten toe te kennen en deze vervolgens bij elkaar op te tellen (maximaal 150 punten). Niet iedere indicator krijgt daarbij evenveel punten. Het oordeel van de klant over de openingstijden bijvoorbeeld wordt belangrijker gevonden en krijgt meer punten dan de aanwezigheid van additionele diensten. Voor meer informatie over de puntentoekenning per resultaatgebied voor de gemeente Krimpen aan den IJssel verwijzen we naar de toelichting bij de thermometer-indicatoren, te vinden onderaan het tabblad 'gegevens invoeren' op de benchmarksite. Als u op de benchmarksite bij tabblad 'gegevens invoeren' onder categorie 'Thermometers" kijkt, ziet u per resultaatgebied de onderliggende subthermometers. Als u huer verder op inzoomt, vindt u per thermometer-indicator in de toelichting de berekening én het door de gemeente Krimpen aan den IJssel gegeven antwoord, waarop het puntenaantal gebaseerd is. Op deze manier ziet u direct waarom uw gemeente een bepaald aantal punten gekregen hebt voor dat onderdeel. Hierbij kunt u zichzelf de volgende vragen stellen: Herkent u zich in de gegevens en zijn uw gegevens juist en betrouwbaar? Welke factoren verklaren het prestatieniveau van de gemeente Krimpen aan den IJssel? Geven de benchmarkresultaten aanleiding de achtergrond van uw prestatieniveau verder te analyseren of veranderingen in de gemeente Krimpen aan den IJssel door te voeren? 8

9 2.1 Bereikbaarheid Totaalscore Gemiddeld behalen de deelnemende 60,1% van het totaal van 100% op het onderdeel Bereikbaarheid. Uw gemeente scoort 69,8%. Dit percentage is gebaseerd op 104,6 punten (maximaal 150), waarmee de gemeente Krimpen aan den IJssel op dit onderdeel plaats 2 inneemt op de ranglijst van alle deelnemende. De bereikbaarheid van diensten en producten is onderverdeeld in de bereikbaarheid van de balie, de telefonische bereikbaarheid en de bereikbaarheid van de website. Bereikbaarheid balie In de figuur hieronder wordt het aantal uren weergegeven dat burgers per week op inloop kunnen worden geholpen bij de centrale publieksbalie. Daarnaast is het aantal uren opgenomen dat de burger op afspraak kan komen, voor tenminste een aantal veelgevraagde producten (zoals een paspoort). Het betreft de openingstijden op afspraak die als zodanig worden gecommuniceerd aan de burger. Gemiddeld zijn publieksdiensten in uw vergelijkingsgroep 29,2 uur per week op vrije inloop geopend. Uw gemeente kent minder openingstijden op inloop ( 26,5 uur) in vergelijking met het gemiddelde van alle deelnemers aan de benchmark: 31,0 uur. 9

10 Uit het KTO balie blijkt dat het benchmarkgemiddelde voor de tevredenheid over de openingstijden het cijfer 7,4 is. In relatie tot uw gekozen vergelijkingsgroep scoort de gemeente Krimpen aan den IJssel vergelijkbaar voor de openingstijden. Gemiddeld een 7,3 tegen gemiddeld een 7,3 voor uit uw vergelijkingsgroep. Bereikbaarheid telefoon Het aantal telefonische openingsuren in de gemeente Krimpen aan den IJssel bedraagt 42,5 uur per week. Dit is vergelijkbaar in relatie tot de in uw vergelijkingsgroep: 42,4 uur. Het benchmarkgemiddelde is 44,0 uur. De waardering van de telefonische openingstijden is door respondenten in de gemeente Krimpen aan den IJssel met een 7,4 beoordeeld. Het totale benchmarkgemiddelde is een 7,2. Bereikbaarheid digitaal Voor de bereikbaarheid van de gemeentelijke website zijn de openingstijden geen onderscheidend criterium. Iedere website is immers 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. In Benchmarking Publiekszaken maken we daarom gebruik van de score op de webrichtlijnentoets (bron: Deze score wordt berekend door de gemeentelijke website te onderwerpen aan een 'automatische toetsing'. De automatische toetsing bestaat uit 47 van de 125 (internationaal erkende) webrichtlijnen die gelden voor een bereikbare en kwalitatief hoogwaardige website. Per richtlijn wordt één punt toegekend, wat maximaal 47 punten kan opleveren. De maximale score van 47 punten wordt in Benchmarking Publiekszaken omgerekend naar 100%. De gemeente Krimpen aan den IJssel scoort in totaal 100,0% in Benchmarking Publiekszaken voor de webrichtlijnentoets. Gemiddeld scoren alle deelnemende 81,7 % voor dit onderdeel. 10

11 2.2 Beschikbaarheid Totaalscore Gemiddeld behalen de deelnemende 43,3% van het totaal van 100% op het onderdeel Beschikbaarheid. Uw gemeente scoort 47,2%. Dit percentage is gebaseerd op 70,7 punten (maximaal 150), waarmee de gemeente Krimpen aan den IJssel op dit onderdeel plaats 27 inneemt op de ranglijst van alle deelnemende. Onder de beschikbaarheid van producten en diensten verstaan we de wijze waarop de gemeente de producten en diensten via de verschillende kanalen aan de burger aanbiedt. In 2015 zouden 80% van alle vragen in de frontoffice moeten kunnen afhandelen. Het liefst zoveel mogelijk via één balie, één telefoonnummer en één website. De beschikbaarheid van producten en diensten wordt in Benchmarking Publiekszaken gemeten aan de hand van: percentage van de producten en diensten dat direct klaar is of via de balie van de publieksdienst wordt afgehandeld percentage van de inkomende telefoongesprekken dat in 1 keer wordt afgehandeld percentage van de diensten en producten dat elektronisch kan worden afgehandeld Eén loket (balie) Het percentage producten en diensten dat direct klaar of via de balie kan worden afgehandeld geeft aan waar in de gemeente Krimpen aan den IJssel de knip tussen Publieksdienst en vakafdeling is gelegd. Hoe hoger dit percentage is, hoe meer producten binnen uw publieksdienst kunnen worden afgehandeld. In de gemeente Krimpen aan den IJssel bedraagt het percentage 18,8 %. Dit is 24,9 % procent lager in relatie tot uit uw vergelijkingsgroep: 43,7 %. Het landelijk gemiddelde is 42,6 %. Eén loket (telefoon) Het aantal telefonische klantcontacten in 2011 in de gemeente Krimpen aan den IJssel via het centrale telefoonnummer is: Indien er een terugbelafspraak wordt gemaakt dan duurt het in 13,0 % langer dan één werkdag en 0,0 % van de gevallen langer dan een week alvorens de klant wordt teruggebeld. Over de benchmark als geheel wordt 41,3% van de terugbelafspraken niet binnen één dag opgepakt. De indicator 'terugvalverkeer' geeft aan hoeveel procent van het aantal doorverbonden telefoontjes niet wordt opgenomen en weer terugvalt naar het algemene nummer (terugvaltelefoontjes). De Antwoord -norm is dat dit maximaal in 10% van de gevallen mag gebeuren. In de gemeente Krimpen 11

12 aan den IJssel valt 26,0% van de doorverbonden telefoontjes terug naar het algemene nummer en wordt 44,0 % van alle inkomende gesprekken in één keer afgehandeld. Respondenten in het klanttevredenheidsonderzoek naar telefonische dienstverlening geven benchmarkbreed aan gemiddeld 1,4 keer doorverbonden te worden. In de gemeente Krimpen aan den IJssel is dat 1,2 keer volgens de respondenten. Elektronische dienstverlening Het percentage elektronische dienstverlening geeft aan op welk niveau een veelgevraagd aantal producten en diensten op uw website kan worden afgehandeld. Het percentage gepersonaliseerde dienstverlening geeft aan in hoeverre uw website is afgestemd op de individuele burger door bijvoorbeeld een Persoonlijke internetpagina (PIP), vooringevulde formulieren etc. Krimpen aan den IJssel Alle benchmark % elektronische dienstverlening % gepersonaliseerde dienstverlening 72,4% 61,0% 64,3% 86,2% 46,0% 51,0% 12

13 2.3 Informatievoorziening Totaalscore Gemiddeld behalen de deelnemende 62,2% van het totaal van 100% op het onderdeel Informatievoorziening. Uw gemeente scoort 75,6%. Dit percentage is gebaseerd op 113,4 punten (maximaal 150), waarmee de gemeente Krimpen aan den IJssel op dit onderdeel plaats 6 inneemt op de ranglijst van alle deelnemende. De informatievoorziening aan klanten wordt in Benchmarking Publiekszaken beoordeeld aan de hand van: de informatievoorziening tijdens het wachten, de mogelijkheid tot het achterlaten van een telefonisch bericht en het inzicht dat de gemeente biedt in de wacht- en levertijden. Daarnaast wordt in de thermometerscore ook gekeken naar de wijze van afhandeling van brieven, faxen en s. In onderstaande tabel zijn enkele indicatoren voor het onderdeel informatievoorziening weergegeven. Informatievoorziening BALIE Aanwezigheid servicenormen Real-time info wachttijd aan de balie Oordeel klant over duidelijkheid verkregen informatie (KTO balie) Oordeel over de mate waarin de klant op de hoogte werd gehouden van het verloop van de dienstverlening (KTO balie) Krimpen aan den IJssel Alle benchmark Ja 65,4% heeft servicenormen 74,6% heeft servicenormen Nee 11,5% heeft Real-time info 9,0% heeft Real-time info 8,3 8,1 8,1 8,2 8,0 8,0 13

14 Informatievoorziening TELEFOON Real-time info wachttijd aan de telefoon Real-time info aantal wachtenden aan de telefoon Mogelijkheid achterlaten telefonisch bericht Telefonisch doorverwijzing naar andere contact- of informatiebronnen Oordeel klant over duidelijkheid verkregen informatie (KTO telefonie) Krimpen aan den IJssel Alle benchmark Nee 3,8% heeft Real-time info 9,0% heeft Real time info Nee Ja 19,2% heeft Real-time info 26,9% heeft Real-time info 42,3% heeft mogelijkheid achterlaten bericht 38,8% heeft mogelijkheid achterlaten bericht Ja 69,2% heeft doorverwijzing 68,7% heeft doorverwijzing 7,6 7,5 7,5 14

15 2.4 Wachttijden Totaalscore Gemiddeld behalen de deelnemende 66,7% van het totaal van 100% op het onderdeel Wachttijden. Uw gemeente scoort 71,2 %. Dit percentage is gebaseerd op 106,8 punten (maximaal 150), waarmee de gemeente Krimpen aan den IJssel op dit onderdeel plaats 27 inneemt op de ranglijst van alle deelnemende. Bij het in kaart brengen van de wachttijden hebben we onderscheid gemaakt tussen de wachttijden aan de (centrale) balie en wachttijden aan de telefoon. De wachttijd aan de balie is het aantal minuten waarbinnen een burger/klant wordt geholpen. De wachttijd aan de telefoon is de snelheid waarmee de telefoon wordt opgenomen en het aantal keren dat de burger/klant wordt doorverbonden. Wachten aan de balie De indicator 'wachttijd aan de balie' geeft het percentage wachtenden weer (op inloop) dat minder dan 15 minuten heeft moeten wachten aan de publieksbalie. Hoe hoger dit percentage is hoe korter de wachttijd aan de publieksbalie. In de gemeente Krimpen aan den IJssel bedraagt dit percentage 90,0%. Het gemiddelde percentage 'wachttijd minder dan 15 minuten' aan de balie op inloop voor alle benchmarkdeelnemers bedraagt 88,9%. Het percentage dat in de gemeente Krimpen aan den IJssel minder dan 5 minuten heeft moeten wachten op een afspraak aan de balie bedraagt 90,0%. In uw vergelijkingsgroep is dit 83,6%. De wachttijd aan de balie wordt door bezoekers gewaardeerd met een 8,5. Dit ligt boven het gemiddelde 8,2 van de in de door u gekozen vergelijkingsgroep. Het benchmarkgemiddelde is een 8,1. Wachten aan de telefoon Veel hanteren het uitgangspunt dat de telefoon opgenomen dient te worden binnen 20 seconden (binnen 4 maal overgaan). De VNG hanteert een norm van 25 seconden. Gemiddeld wordt de telefoon bij in uw vergelijkingsgroep in 71,8% van de gevallen binnen 20 seconden opgenomen en in 91,6% binnen 25 seconden. In de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn de gemiddelden voor het opnemen van de telefoon als volgt: binnen 20 seconden 87,0 % en binnen 25 seconden 97,0%. 15

16 2.5 Levertijden Totaalscore Gemiddeld behalen de deelnemende 65,0% van het totaal van 100% op het onderdeel Levertijden. Uw gemeente scoort 74,9 %. Dit percentage is gebaseerd op 112,3 punten (maximaal 150), waarmee de gemeente Krimpen aan den IJssel op dit onderdeel plaats 12 inneemt op de ranglijst van alle deelnemende. De publieksdienst levert vele diensten en producten. Een aantal daarvan zijn 'klaar terwijl u wacht'- producten. Voor andere producten geldt een bepaalde levertijd. Dat kan te maken hebben met procedures die gevolgd moeten worden, of met het verplicht raadplegen van andere instanties. In onderstaande tabel worden de gerealiseerde termijnen weergegevens voor een aantal verstrekte producten. Weergegeven is het percentage van de in 2011 verstrekte producten, dat binnen de 'kortst mogelijke termijn' is afgegeven. Onderaan de tabel is ook het gemiddelde percentage weergegeven. Hoe hoger dit percentage is, hoe sneller de onderscheiden producten in de gemeente Krimpen aan den IJssel worden afgehandeld. % Klaar terwijl u wacht Krimpen aan den IJssel Alle benchmark Uittreksel Burgerlijke Stand 100,0% 97,9% 96,8% Uittreksel GBA 100,0% 98,3% 98,1% Adreswijziging binnengemeente 0,0% 86,8% 87,8% % < 20 werkdagen Krimpen aan den IJssel Alle benchmark Bijzondere bijstand 75,0% 71,3% 64,7% % < 30 werkdagen Krimpen aan den IJssel Alle benchmark Kwijtschelding belastingen 70,0% 75,9% 67,3% Evenementenvergunning 100,0% 68,2% 71,8% 16

17 % < 40 werkdagen Krimpen aan den IJssel Alle benchmark Omgevingsvergunning 97,0% 86,0% 84,2% Drank en horecavergunning 95,0% 61,8% 61,5% Krimpen aan den IJssel Alle benchmark Gemiddeld percentage 91,0% 85,0% 82,2% Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat bezoekers aan uw publieksbalie gemiddeld een 8,3 geven voor de tijd die nodig was om de gevraagde informatie, dienst of het product te verkrijgen. Dat is hoger dan het benchmarkgemiddelde 8,0. Gemeenten uit uw vergelijkingsgroep scoren gemiddeld een 8,1 voor dit onderdeel. 17

18 2.6 Tarieven Totaalscore Gemiddeld behalen de deelnemende 62,5 % van het totaal van 100% op het onderdeel Tarieven. Uw gemeente scoort 62,7 %. Dit percentage is gebaseerd op 94,0 punten (maximaal 150), waarmee de gemeente Krimpen aan den IJssel op dit onderdeel plaats 43 inneemt op de ranglijst van alle deelnemende. Bij het in kaart brengen van de prijzen van gemeentelijke producten en diensten, wordt in Benchmarking Publiekszaken onderscheid gemaakt tussen tarieven voor burgerzakenproducten en tarieven voor vergunningen. Op de volgende pagina vindt u een staafdiagram dat inzicht geeft in uw leges ten opzichte van uw vergelijkingsgroep en het benchmarkgemiddelde. 18

19 Tarieven burgerzaken Een burger betaalt in de gemeente Krimpen aan den IJssel een relatief vergelijkbare prijs voor de producten uit het boodschappenmandje 'burgerzaken' in relatie tot alle benchmark. Het totaal bedraagt in de gemeente Krimpen aan den IJssel over deze vijf producten 95,95 euro. Het benchmarkgemiddelde is totaal voor het boodschappenmandje 93,26 euro. In het boodschappenmandje 'burgerzaken' zijn opgenomen: uittreksel GBA, rijbewijs, vermissing paspoort, legalisatie handtekening en bewijs in leven. De prijs van producten en diensten van de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt door de bezoekers aan de publieksbalie gewaardeerd met een 5,8. Dit is vergelijkbaar met uit de vergelijkingsgroep: 6,0. Het totale benchmarkgemiddelde betreft een 6,0. 19

20 Tarieven Vergunningen In het boodschappenmandje vergunningen zijn opgenomen: kleine evenementen (22,10 euro) en de parkeervergunningen (0,00 euro). De opgetelde prijs voor deze vergunningen bedraagt in de gemeente Krimpen aan den IJssel 22,10 euro en is hoger dan het benchmarkgemiddelde: 97,68 euro. De prijs in uw vergelijkingsgroep bedraagt 61,16 euro. In het boodschappenmandje vergunningen zijn opgenomen: kleine evenementen (22,10 euro) en de parkeervergunningen (0,00 euro). De opgetelde prijs voor deze vergunningen bedraagt in de gemeente Krimpen aan den IJssel 22,10 euro en is lager dan het benchmarkgemiddelde: 97,68 euro. De prijs in uw vergelijkingsgroep bedraagt 61,16 euro. 20

21 2.7 Bejegening van klanten Totaalscore Gemiddeld behalen de deelnemende 73,0 % van het totaal van 100% op het onderdeel Bejegening. Uw gemeente scoort 78,1%. Dit percentage is gebaseerd op 117,1 punten (maximaal 150), waarmee de gemeente Krimpen aan den IJssel op dit onderdeel plaats 1 inneemt op de ranglijst van alle deelnemende. Bejegening aan de balie Worden klanten aan de balie correct en deskundig behandeld? Het antwoord op deze vraag is weergegeven in onderstaande figuur. Weergegeven is het gemiddelde rapportcijfer dat klanten geven voor de vriendelijkheid, de bereidheid om de klanten te helpen, de mate van pro-activiteit, de deskundigheid, uiterlijke verzorging en het inlevingsvermogen aan de publieksbalie. De gemiddelde score voor deze zes aspecten is in de gemeente Krimpen aan den IJssel een 8,4. Het gemiddelde in uw vergelijkinsgroep is een 8,2 en het benchmarkgemiddelde is het cijfer 8,2. De meeste waardering hebben de bezoekers van alle voor de vriendelijkheid van de medewerkers van de publieksbalie, zoals blijkt uit het figuur op de volgende bladzijde. Dit aspect wordt beoordeeld met een 8,5 in gemeente Krimpen aan den IJssel. Bezoekers van uw vergelijkingsgroep geven gemiddeld een score 8,4. 21

22 Bejegening aan de telefoon Ook in het telefonische onderzoek onder klanten die recent het publieksnummer van de gemeente hebben gebeld is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de bejegening. Het betreft de vriendelijkheid, de bereidheid om de klanten te helpen, de mate van pro-activiteit, de deskundigheid, de mate waarin de medewerker verantwoordelijkheid neemt en het inlevingsvermogen van de medewerker aan de telefoon. De gemiddelde score voor deze zes aspecten is in de gemeente Krimpen aan den IJssel een 7,4. Het gemiddelde in uw vergelijkinsgroep is een 7,4 en het benchmarkgemiddelde is het cijfer 7,5. 22

23 2.8 Betrouwbaarheid Totaalscore Gemiddeld behalen de deelnemende 44,6% van het totaal van 100% op het onderdeel Betrouwbaarheid. Uw gemeente scoort 31,3%. Dit percentage is gebaseerd op 46,9 punten (maximaal 150), waarmee de gemeente Krimpen aan den IJssel op dit onderdeel plaats 58 inneemt op de ranglijst van alle deelnemende. De score op het resultaatgebied Betrouwbaarheid wordt bepaald door: % gegrond verklaarde bezwaarschriften (AwB, WWB, WOZ, Gemeentelijke Belastingen) % gegrond verklaarde klachten Hoeveel procent van de klantcontacten (balie, telefonie en digitaal) wordt inhoudelijk correct afgehandeld? Vermindering van administratieve lasten voor burgers Bezwaarschriften en klachten Het aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften per 1000 inwoners geeft een indicatie van de kwaliteit van de besluitvorming in de gemeente Krimpen aan den IJssel: hoe lager dit cijfer is, hoe beter de gemeente het doet. In de gemeente Krimpen aan den IJssel bedraagt het aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften AwB per inwoners 0,17. Voor uit uw vergelijkingsgroep bedraagt dit 0,35 en voor de gehele benchmark 1,15. Het aantal gegrond verklaarde klachten per 1000 inwoners geeft een indicatie van de kwaliteit van de dienstverlening in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Ook hier geldt dat een lager aantal klachten een indicatie is van goede dienstverlening. In de gemeente Krimpen aan den IJssel bedraagt het aantal gegrond verklaarde klachten inwoners 0,00. Voor uit uw vergelijkingsgroep bedraagt dit 0,20 en voor de gehele benchmark 0,17. Inhoudelijk correct afgehandeld Inhoudelijk correct wil zeggen dat er geen vormfouten (bijv. niet doorvragen, samenvatten) of fouten worden gemaakt die leiden tot extra kosten voor de klant (bijv. onjuist of onvolledig antwoord, verkeerd doorverbinden, geen terugbelverzoek of boodschap aannemen). De Antwoord -norm voor een 'fout' is dat dit slechts in minder dan 5% van de gevallen mag voorkomen. Met andere woorden het percentage baliecontacten, telefoontjes en s dat inhoudelijk correct wordt afgehandeld (de zgn. 'fatal error accuraatheid') moet minimaal 95% zijn. In de gemeente Krimpen aan den IJssel is: Het percentage inhoudelijk correct afgehandelde baliecontacten: 95,0% (benchmarkgemiddelde 94,1%) 23

24 Het percentage inhoudelijk correct afgehandelde telefoontjes: 73,0% (benchmarkgemiddelde 79,6%) Het percentage inhoudelijk correct afgehandelde s: 0,0% (benchmarkgemiddelde 80,0%) Vermindering van administratieve lasten De vermindering van administratieve lasten geeft aan in hoeverre de gemeente Krimpen aan den IJssel onnodige bureaucratie tegengaat. Een indicatie hiervoor is hoe meer vergunningen zijn afgeschaft, des te minder administratieve lasten er zijn voor de burgers. In onderstaande tabel ziet u een overzicht: Vergunning verplicht voor: Krimpen aan den IJssel Kleine evenementen Ja 29,6% heeft vergunningsplicht Eenvoudige werkzaamheden aan monument Verkoop van goederen op straat Ja Ja 63,0% heeft vergunningsplicht 40,7% heeft vergunningsplicht Reclamevergunning Ja 63,0% heeft vergunningsplicht Rooi- en kapvergunning Nee 48,1% heeft vergunningsplicht Alle Benchmark 25,7% heeft vergunningsplicht 58,6% heeft vergunningsplicht 41,4% heeft vergunningsplicht 67,1% heeft vergunningsplicht 52,9% heeft vergunningsplicht 24

25 2.9 Totaaloordeel dienstverlening In het KTO Balie, KTO Telefonie en KTO Digitaal is gevraagd een totaaloordeel te geven over de dienstverlening. Het totaaloordeel van klanten die de publieksbalie van de gemeente Krimpen aan den IJssel in april 2012 bezochten is een 7,9. De gemiddelde score voor alle deelnemers aan Benchmarking Publiekszaken is een 7,8. Gemeenten in de door u gekozen vergelijkingsgroep behalen een 7,8. De tevredenheid over het telefonisch contact wordt in de gemeente Krimpen aan den IJssel beoordeeld met het cijfer 7,4. Het gemiddelde van alle deelnemers aan Benchmarking Publiekszaken is een 7,4. Dit jaar wordt de tevredenheid over uw digitaal loket continu gemeten. De gemiddelde score voor het totaaloordeel bestellen product via de website (peildatum 31 juli) is in de gemeente Krimpen aan den IJssel het cijfer 7,5. Gemiddeld is dit 6,9 voor de door u gekozen vergelijkingsgroep en 7,1 voor alle benchmarkdeelnemers. 25

26 3. Uitkomsten per organisatiegebied Niet alleen de prestaties zijn van belang. Even belangrijk is de analyse van de onderliggende oorzaken: hoe en waarom realiseert een gemeente een behaalde prestatie. Hoe kan het bijvoorbeeld dat een aanvraag in de ene gemeente meer tijd in beslag neemt dan in de andere gemeente? Is de aanvraagprocedure anders ingericht? Welke ICT-toepassingen worden gebruikt? Waar wordt geld aan uitgegeven? Om te helpen een antwoord te formuleren op dit soort vragen, zijn bij Benchmarking Publiekszaken ook een aantal input en throughput indicatoren opgenomen. Deze indicatoren verwijzen naar factoren die een gemeente beleidsmatig kan beïnvloeden, zoals de organisatiewijze, de inzet van personeel en middelen en het management van processen. Deze vormen het vertrekpunt voor verbetering en vernieuwing van prestaties. 3.1 Medewerkers en financiën In Benchmarking Publiekszaken wordt voor het bepalen van de formatie uitgegaan van de inrichting van de publieksbalie in de eigen gemeente. Dit betekent dat onderdelen die niet in uw publieksfunctie worden aangeboden (c.q. niet organisatorisch tot uw publieksdienst behoren) niet worden meegeteld in de formatie. Het voordeel van deze definitie is dat meer recht wordt gedaan aan de onderlinge organisatorische verschillen tussen afdelingen publiekszaken. Nadeel is echter dat de formatiegegevens niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Daarvoor moet naast het aantal medewerkers ook worden gekeken naar de producten en diensten die worden uitgevoerd door uw publieksdienst, zie paragraaf 2.2 Beschikbaarheid. In onderstaande tabel wordt de formatie van de publieksdienst van de gemeente Krimpen aan den IJssel daarom vergeleken met het percentage producten dat door de publieksdienst wordt afgehandeld. % fte publiekszaken ten opzichte van fte van totale gemeente Het aantal fte Uitvoerende medewerkers publieksdienst per 1000 inw. % producten dat afgehandeld wordt door de publieksdienst Krimpen aan den IJssel Alle benchmark 9,7% 11,1% 9,4% 0,38 0,49 0,44 18,8 % 43,7 % 42,6 % Het aantal leidinggevenden uitgedrukt als percentage van de totale formatie van uw publieksdienst bedraagt 11,3 %. Dit is hoog ten opzichte van uit de door u gekozen vergelijkingsgroep: 6,9%. Let op: deelnemers aan de Lightvariant van Benchmarking Publiekszaken hebben hier geen gegevens ingevuld in Benchmarking Publiekszaken. In dat geval ziet u door een technische reden "0,0" in de tabel hierboven. 26

27 3.2 Processen en besturing Voor veel deelnemende heeft het invoeren van de data voor Benchmarking Publiekszaken hen meer inzicht verschaft in de interne processen van hun eigen gemeente. In Benchmarking Publiekszaken is gevraagd naar de aanwezigheid van kwaliteitsrichtlijnen voor telefonie, briefafhandeling, afhandeling, het verstrekken van informatie over de (wettelijke) levertijd van producten en het proactief informeren van klanten. De meeste hanteren richtlijnen op het gebied van telefonie, briefafhandeling en . Uw gemeente heeft richtlijnen geformuleerd voor telefonie, briefafhandeling, afhandeling en het verstrekken van informatie over de (wettelijke) levertijden van producten. Naast (interne) kwaliteitsrichtlijnen zijn er ook steeds meer die een extern gericht kwaliteitshandvest hanteren. Hierin worden beloften aan klanten gedaan, met betrekking tot het niveau van dienstverlening dat de gemeente voor zichzelf heeft gesteld. In totaal beschikt 74,0 % van de in Benchmarking Publiekszaken over een kwaliteitshandvest. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft ook een kwaliteitshandvest opgesteld. 27

28 4. Eindoordeel In hoofdstuk 2 zijn de totaalscores per resultaatgebied en de scores van de belangrijkste onderliggende indicatoren beschreven en vergeleken. Naast een score per resultaatgebied wordt in Benchmarking Publiekszaken ook een eindscore berekend. De eindscore geeft in één cijfer weer wat de stand van zaken is in de gemeente Krimpen aan den IJssel met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening. De eind-totaalscore wordt verkregen door de afzonderlijke scores per resultaatgebied te vermenigvuldigen met een wegingsfactor en vervolgens bij elkaar op te tellen. Als u meer wilt weten over de precieze opbouw van de score per resulaatgebied in de sub-thermometers en de toekenning van punten, verwijzen wij u graag naar de website Hier kunt u op het tabblad 'gegevens invoeren' onder de categorie 'Thermometers" de gemeentespecifieke informatie terugvinden. De gemeente Krimpen aan den IJssel scoort op totaalniveau van de thermometers 63,2 %, waarmee de gemeente Krimpen aan den IJssel plaats 18 behaalt op de ranglijst van Benchmarking Publiekszaken. De gemiddelde totaal-thermometerscore van uw vergelijkingsgroep is 59,2% en het benchmarkgemiddelde is 59,6%. 28

29 Hieronder vindt u het totaaloverzicht van thermometerscores in tabelvorm. Krimpen aan den IJssel Gemiddelde alle benchmark Rangorde Thermometer totaal 63,2% 59,2 % 59,6 % 18 I. Bereikbaarheid 69,8% 58,7% 60,1 % 2 II. Beschikbaarheid 47,2% 40,9% 43,3 % 27 III. Informatievoorziening 75,6% 60,0% 62,2 % 6 IV. Wachttijden 71,2% 66,7% 66,7 % 27 V. Levertijden 74,9% 65,3% 65,0 % 12 VI. Tarieven 62,7% 67,0% 62,5 % 43 VII. Bejegening 78,1% 73,0% 73,0 % 1 VIII. Betrouwbaarheid De top 10 deelnemers van dit jaar zijn: 1. Vlaardingen: 72,88 % 2. Terneuzen: 70,23 % 3. Teylingen: 70,12 % 4. Etten-Leur: 68,44 % 5. Rijswijk: 67,82 % 6. Nijkerk: 67,68 % 7. Lisse: 67,24 % 8. Enschede: 65,73 % 9. Eindhoven: 65,28 % 10. 's-hertogenbosch: 65,26 % 31,3 % 44,6 % 44,6 % 58 29

30 Hier kunt u een overzicht vinden van enkele kernindicatoren van Benchmarking Publiekszaken, gesorteerd per onderwerp. 1. Openingstijden 30

31 2. Eén loket 31

32 3. Wachttijden 32

33 4. Levertijden 33

34 5. Tarieven 34

35 6. Bejegening 35

36 7. Totaaloordeel dienstverlening 36

37 Bijlage 1 Overzicht van kernindicatoren Als de gemeente Krimpen aan den IJssel niet voor handen of niet van toepassing heeft ingevuld, wordt dit weergegeven als "0" in onderstaande tabel. 1a. Bereikbaarheid balie - Aantal openingsuren op inloop - Aantal openingsuren op afspraak - Oordeel bezoekers openingstijden publieksbalie 1b. Bereikbaarheid telefoon - Aantal telefonische openingsuren per week - Oordeel bezoekers over de telefonische openingstijden - oordeel bezoekers over de telefonische bereikbaarheid 1c. Bereikbaarheid elektronisch - Score webrichtlijnen test - % klanten dat aangeeft dat de digitale aanvraag eenvoudig verliep - % klanten dat aangeeft het Digitaal Loket goed te kunnen vinden op de website Krimpen aan den IJssel Alle benchmark 26,5 uur 29,2 uur 31,0 uur 40,0 uur 27,2 uur 30,9 uur 7,3 7,3 7,4 42,5 uur 42,4 uur 44,0 uur 7,4 7,2 7,2 7,5 7,4 7,4 100,0% 82,1% 81,7% 76,5 % 68,8% 70,7% 73,6 % 64,7% 64,6% 2a. Eén loket (balie) - % producten dat direct klaar is of via de publieksdienst wordt afgehandeld 2b. Eén loket (telefoon) - % inkomende telefoongesprekken dat in één keer wordt afgehandeld 2c. Elektronische Krimpen aan den IJssel Alle benchmark 18,8 % 43,7% 42,6% 44,0 % 40,1 % 47,3% 37

38 dienstverlening - % diensten en producten dat elektronisch kan worden afgehandeld - % gepersonaliseerde dienstverlening 72,4% 61,0% 64,3% 86,2% 61,0% 51,0% 38

39 3a. Informatievoorziening balie - Aanwezigheid kwaliteitshandvest Krimpen aan den IJssel Alle benchmark Ja 65,4 % heeft een handvest 74,6 % heeft een handvest - Real-time info aan de balie Nee 11,5% heeft Real-time info 9,0% heeft Real-time info - Oordeel klant over duidelijkheid verkregen informatie (KTO balie) - Oordeel over de mate waarin de klant op de hoogte werd gehouden van het verloop van de dienstverlening (KTO balie) 3b. Informatievoorziening telefoon - Real-time info wachttijd aan de telefoon - Mogelijkheid achterlaten telefonisch bericht - Telefonische doorverwijzing naar andere contact- of informatiebronnen - Oordeel klant over duidelijkheid verkregen informatie (KTO telefoon) 3c. Informatievoorziening elektronisch - Mogelijkheid om online de status van een product/aanvraag te kunnen volgen - Mogelijkheid om online vergunningendossier in te zien 8,3 8,1 8,1 8,2 8,0 8,0 Nee 3,8% heeft Real-time info 5103,6% heeft Real time info Ja 42,3% heeft mogelijkheid achterlaten bericht 38,8% heeft mogelijkheid achterlaten bericht Ja 69% heeft doorverwijzing 69% heeft doorverwijzing 7,6 7,5 7,5 Ja, de klant kan inloggen 40,7% heeft een mogelijkheid om status te volgen 45,7% heeft een mogelijkheid om status te volgen 39

40 4a. Wachten aan de balie - Gerealiseerde wachttijd aan de publieksbalie < 15 minuten - Oordeel bezoekers wachttijd aan de balie 4b. Wachten aan de telefoon - Telefonische wachttijd (% minder dan 20 seconden) Krimpen aan den IJssel Alle benchmark 90,0% 92,5% 88,9% 8,5 8,2 8,1 87,0% 71,8% 68,4% 5. Levertijden - % Uittreksel Burgerlijke stand Klaar terwijl u wacht - % Uittreksel GBA Klaar terwijl u wacht - % Adreswijziging binnengemeentelijk Klaar terwijl u wacht - % Bijzondere Bijstand < 20 werkdagen - % Evenementenvergunning < 30 werkdagen - % Omgevingsvergunning < 40 werkdagen - % Drank- en Horecavergunning < 40 werkdagen - Oordeel van bezoekers totale doorlooptijd van de aanvraag Krimpen aan den IJssel Alle benchmark 100,0 % 97,9% 96,8% 100,0% 98,3% 98,1% 0,0% 86,8% 87,8% 75,0% 71,3% 64,7% 100,0% 68,2% 71,8% 97,0% 86,0% 84,2% 95,0% 61,8% 61,5% 8,30 8,1 8,0 40

41 Bijlage 2: Overzicht VNG Minimumnormen Als de gemeente Krimpen aan den IJssel niet voor handen of niet van toepassing heeft ingevuld, wordt dit weergegeven als "0" in onderstaande tabel. 1.Minimumnorm Telefoon a b c d Indien u belt naar ons centrale telefoonnummer, nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door Bij een terugbelafspraak nemen wij binnen 1 werkdag telefonisch contact met u op Na afloop van het gesprek krijgt u de gelegenheid aan te geven of uw vraag is beantwoord/uw aanvraag is afgehandeld. Zo niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist Indicator % Minder dan 25 sec. % Binnen 2 keer doorverbonden % Binnen 1 werkdag teruggebeld Krimpen aan den IJssel Alle benchmark 97,0% 91,6% 91,6% 100,0% 94,8% 92,7% 67,0% 60,2% 63,1% gemeten in 2.Minimumnormen Brief a Wij beantwoorden uw brief binnen 6 weken na ontvangst Indicator % Brieven (zonder wettelijke termijn) binnen 30 werkdagen afgehandeld Krimpen aan den IJssel Alle benchmark 100,0% 78,6% 75,6% b U ontvangt binnen 5 % ontvangst- 100,0% 93,0% 97,4% 41

42 werkdagen een ontvangstbevestiging waarin wij aangeven: dat behandeling binnen zes weken zal plaatsvinden en indien zes weken niet mogelijk wat hiervan de reden is en binnen welke termijn beantwoording dan zal plaatsvinden, de behandelend ambtenaar of afdeling. bevestigingen brief/fax binnen 5 werkdagen verzonden c U krijgt de gelegenheid aan te geven of uw vraag is beantwoord/uw aanvraag is afgehandeld. Zo niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist. Wordt niet gemeten in 3.Minimumnormen Balie a b c De wachttijd aan de balie is maximaal 15 minuten. Heeft u een afspraak? Dan bedraagt de wachttijd maximaal 5 minuten. Na afloop van uw bezoek krijgt u de gelegenheid aan te geven of uw vraag is beantwoord/uw aanvraag is afgehandeld. Zo niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist. Indicator Gerealiseerde wachttijd aan de balie op inloop Gerealiseerde wachttijd op afspraak < 5 minuten Krimpen aan den IJssel Alle benchmark 90,0% 92,5% 88,9% 90,0 % 83,6% 85,4% Indicator Krimpen Vergelijkings- Alle 42

43 4.Minimumnormen a U krijgt binnen 5 werkdagen een inhoudelijk antwoord b U ontvangt binnen 2 werkdagen een behandelingsbericht waarin wij aangeven: dat behandeling binnen 5 werkdagen zal plaatsvinden en indien 5 werkdagen niet mogelijk wat hiervan de reden en binnen welke termijn beantwoording dan zal plaatsvinden, de behandelend ambtenaar of afdeling c U krijgt de gelegenheid aan te geven of uw vraag is beantwoord/uw aanvraag is afgehandeld. Zo niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist. % s binnen 5 werkdagen afgehandeld % ontvangstbevestigingen binnen 2 werkdagen verzonden aan den IJssel groep benchmark 50,0 % 72,7% 74,2% 100,0 % 77,3% 68,7% gemeten in Indicator Krimpen aan den IJssel Alle benchmark 5.Minimumnormen website a De informatie op de website is correct, actueel en begrijpelijk % klanten dat aangeeft positief te zijn over de volledigheid, actualiteit en duidelijkheid informatie van de website 73,2% 66,1% 66,4% b De indieningsvereisten voor vergunningen staan op onze website Vermelding van indieningsvereisten voor vergunningen Ja 100,0% heeft vereisten op website 98,5% heeft vereisten op website c Wij zorgen ervoor dat onze website toegankelijk is Score webrichtlijnentest 100,0% 82,1% 81,7% 43

44 d U krijgt de gelegenheid aan te geven of uw vraag is beantwoord. Zo niet, dan kunt u terugmelden waarom niet. Wij proberen u dan alsnog naar tevredenheid van informatie te voorzien. Lukt dat niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist. Wordt niet gemeten in Indicator Krimpen aan den IJssel Alle benchmark 6.Dienstverlening op maat a Als u meer privacy wilt is een gesprek in een aparte ruimte mogelijk Oordeel klant over privacy 7,9 7,4 7,4 b Bij complexe vraagstukken wijzen wij zo nodig een contactpersoon toe Gebruik vast contactpersoon bij complexe aanvragen Ja 96,3% wijst door 85,7% wijst door 7.Aanspreekpunt bij klachten a Bent u niet tevreden over de wijze waarop gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, dan kunt u mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij de gemeente. Wij geven per contactkanaal duidelijk aan hoe en waar u een klacht kunt indienen. Indicator Informatievoor-ziening over de klachtenprocedure (via balie) Informatievoorziening over de klachtenprocedure (via Krimpen aan den IJssel Ja Ja Vergelijkings-groep Alle benchmark 85,2% heeft informatievoorziening 88,9% heeft informatievoorziening 84,3% heeft informatievoorzienin 84,3% heeft informatievoorzienin 44

Definitief. gemeente Houten. De Brief op Maat Benchmarking Publiekszaken. COLOFON Juli 2012 Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken

Definitief. gemeente Houten. De Brief op Maat Benchmarking Publiekszaken. COLOFON Juli 2012 Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Definitief De Brief op Maat Benchmarking Publiekszaken COLOFON Juli 2012 Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Benchmarking Publiekszaken is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

Nadere informatie

Definitief. gemeente Heerenveen. De Brief op Maat Benchmarking Publiekszaken. COLOFON Juli 2012 Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken

Definitief. gemeente Heerenveen. De Brief op Maat Benchmarking Publiekszaken. COLOFON Juli 2012 Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Definitief De Brief op Maat Benchmarking Publiekszaken COLOFON Juli 2012 Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Benchmarking Publiekszaken is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

Nadere informatie

Brief op maat De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden. November 2008 COLOFON

Brief op maat De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden. November 2008 COLOFON Brief op maat 2008 De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden November 2008 COLOFON Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Technische realisatie websolve B.V. Benchmarking

Nadere informatie

Brief op maat De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden. Oktober 2009 COLOFON

Brief op maat De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden. Oktober 2009 COLOFON Brief op maat 2009 De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden Oktober 2009 COLOFON Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Technische realisatie websolve B.V. Benchmarking

Nadere informatie

De Brief op Maat van Benchmarking Publiekszaken

De Brief op Maat van Benchmarking Publiekszaken De Brief op Maat van Benchmarking Publiekszaken COLOFON september 2015 Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Benchmarking Publiekszaken is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

Nadere informatie

De Brief op Maat van Benchmarking Publiekszaken. COLOFON september 2014 Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken

De Brief op Maat van Benchmarking Publiekszaken. COLOFON september 2014 Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken De Brief op Maat van Benchmarking Publiekszaken COLOFON september 2014 Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Benchmarking Publiekszaken is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

Nadere informatie

De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer

De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer Brief op maat 2006 De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer November 2006 COLOFON Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Technische realisatie websolve v.o.f.

Nadere informatie

Pagina 1 / 41 - Brief op Maat Benchmarking Publiekszaken Valkenswaard -

Pagina 1 / 41 - Brief op Maat Benchmarking Publiekszaken Valkenswaard - De Brief op Maat van Benchmarking Publiekszaken COLOFON september 2014 Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Benchmarking Publiekszaken is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

Nadere informatie

Brief op maat De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden. Oktober 2007 COLOFON

Brief op maat De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden. Oktober 2007 COLOFON Brief op maat 2007 De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden Oktober 2007 COLOFON Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Technische realisatie websolve v.o.f. Benchmarking

Nadere informatie

Brief op maat De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Houten. September 2007 COLOFON

Brief op maat De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Houten. September 2007 COLOFON Brief op maat 2007 De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Houten September 2007 COLOFON Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Technische realisatie websolve v.o.f. Benchmarking

Nadere informatie

Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2013 Aalsmeer

Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2013 Aalsmeer Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2013 Informatie over de Benchmark Publiekszaken De Benchmark Publiekszaken is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch Monitor Publieke Dienstverlening 2014 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 - 2 - Samenvatting In deze monitor komen de resultaten van diverse onderzoeken naar dienstverlening

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Rapport op Maat van Benchmarking Publiekszaken

Rapport op Maat van Benchmarking Publiekszaken Rapport op Maat van Benchmarking Publiekszaken De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de continu klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2014 september

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2014 heeft een aantal klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

In 2012 deden er in totaal 70 gemeenten mee, waarvan 27 met een inwonertal tussen de en (inclusief Aalsmeer).

In 2012 deden er in totaal 70 gemeenten mee, waarvan 27 met een inwonertal tussen de en (inclusief Aalsmeer). Uitkomsten Benchmark Publiekszaken 2012 Aalsmeer Opbouw van de notitie Gestart wordt met een uitleg over de benchmark: geschiedenis, opzet, betekenis. De analyse van de cijfers is thematisch opgebouwd:

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Heerhugowaard uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door.

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door. Kwaliteitshandvest Zaltbommel De gemeente Zaltbommel streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente Zaltbommel

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop. I. De contactkanalen. Telefoon. Balie. Brief. . Versie november 2012

Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop. I. De contactkanalen. Telefoon. Balie. Brief.  . Versie november 2012 Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop Versie november 2012 De gemeente Nieuwkoop streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

Toelichting bij b-advies: Uitkomsten Benchmark Publiekszaken 2011

Toelichting bij b-advies: Uitkomsten Benchmark Publiekszaken 2011 Toelichting bij b-advies: Uitkomsten Benchmark Publiekszaken 2011 Informatie over de Benchmark Publiekszaken De Benchmark Publiekszaken is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten,

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Toelichting bij b-advies: uitkomsten benchmark publiekszaken 2009

Toelichting bij b-advies: uitkomsten benchmark publiekszaken 2009 Toelichting bij b-advies: uitkomsten benchmark publiekszaken 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Informatie over de benchmark Publiekszaken...1 Leeswijzer...2 Uitkomsten...3 0. Samenvatting belangrijkste

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Papendrecht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening:

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening: reg.nummer: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: onderwerp : Resultaten Benchmarking Publiekszaken 2010 bijlagen

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening gemeente Schinnen

Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening gemeente Schinnen Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening gemeente Schinnen De gemeente Schinnen streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren.

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2012 marjolein.zonjee

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Publieksdienstverlening in cijfers. Leiden 2011

Publieksdienstverlening in cijfers. Leiden 2011 Publieksdienstverlening in cijfers Leiden Publieksdienstverlening in cijfers, Leiden Colofon Serie Statistiek 2012 /3 Verschijnt: april 2012 Gemeente Leiden Afdeling Strategie & Onderzoek Postbus 9100,

Nadere informatie

Benchmarking Publiekszaken 2012 Eindrapport

Benchmarking Publiekszaken 2012 Eindrapport Benchmarking Publiekszaken 12 Eindrapport Dit rapport is vertrouwelijk. De inhoud ervan is alleen bedoeld voor de deelnemende gemeenten. Zonder uitdrukkelijke toestemming mogen alleen de eigen cijfers

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2014 Aalsmeer

Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2014 Aalsmeer Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2014 Informatie over de Benchmark Publiekszaken De Benchmark Publiekszaken is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Maastricht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Dienstverlening- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Dienstverlening- 0

Stadsmonitor. -thema Dienstverlening- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Dienstverlening- 0 Stadsmonitor -thema Dienstverlening- Modules Samenvatting 1 Waardering op basis van (klanten)onderzoek 2 Programma en ontwikkelingen 5 Bronnen 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Benchmarking Publiekszaken 2010

Benchmarking Publiekszaken 2010 Benchmarking Publiekszaken 1 Eindrapport Dit rapport is vertrouwelijk. De inhoud ervan is alleen bedoeld voor de deelnemende gemeenten. Zonder uitdrukkelijke toestemming mogen alleen de eigen cijfers en

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014

SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014 SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014 De gemeente Moerdijk streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE Oranje-staete MANAGEMENT- SAMENVATTING DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE Gemeente Dronten 1

GEMEENTE Oranje-staete MANAGEMENT- SAMENVATTING DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE Gemeente Dronten 1 MANAGEMENT- SAMENVATTING GEMEENTE Oranje-staete DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE 217 Gemeente Dronten 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Klanten en kanalen 4 3 Type klantcontacten 6 4 Wijze van afhandeling

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

dienst verlening zichtbaar. Aan duidelijk hoe de geboden dienst wij staan ten opzichte van andere vergelijking bieden ons handvat

dienst verlening zichtbaar. Aan duidelijk hoe de geboden dienst wij staan ten opzichte van andere vergelijking bieden ons handvat Oktober 2013 Factsheet Benchmark publiekszaken 2013 Door middel van de factsheet dienstverlening informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken rondom het programma Eén in Dienstverlening.

Nadere informatie

Publieksdienstverlening in cijfers Leiden 2009

Publieksdienstverlening in cijfers Leiden 2009 Publieksdienstverlening in cijfers Leiden 2009 Colofon Serie Statistiek 2009 / 16 Verschijnt: januari 2010 Gemeente Leiden Afdeling Strategie & Onderzoek Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

De werkgroep Dienstverlening vraagt het DT het kwaliteitshandvest 2015 vast te stellen voor de drie gemeenten.

De werkgroep Dienstverlening vraagt het DT het kwaliteitshandvest 2015 vast te stellen voor de drie gemeenten. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Werkgroep Opsteller Dienstverlening Dietwin Bruin Datum 29-9-14 Onderwerp Vaststellen kwaliteitshandvest 2015 Samenvatting Het kwaliteitshandvest bevat servicenormen die

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Benchmarking Publiekszaken Eindrapport 2013

Benchmarking Publiekszaken Eindrapport 2013 Benchmarking Publiekszaken Eindrapport 213 Dit toestemming andere corresponderen website rapport interne leidend is mogen vertrouwelijk. of met externe zijn, de alleen omdat cijfers publicaties. De de

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Inhoud 1. Conclusies De gemeente Zwijndrecht doet haar best om de inwoners van Zwijndrecht zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar hoe waarderen

Nadere informatie

Continu meting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen

Continu meting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen Continu meting Klanttevredenheid dienstverlening Sittard-Geleen April-September 2008 1. Het onderzoek In april tot en met september 2008 is dit onderzoek gehouden. In de periode is aan alle burgers, die

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: 375326 Onderwerp: KC onderzoek klanttevredenheid aan de publieksbalie Collegevoorstel Inleiding In 2011 is onder bezoekers aan de publieksbalie in Vlijmen en Drunen een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSONDERZOEK

DIENSTVERLENINGSONDERZOEK DIENSTVERLENINGSONDERZOEK Gemeente Dongen September 2013 GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Samenvatting 3. Onderzoeksresultaten Publieksbalies

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

Rekenkamer. rekenkameronderzoek leges Burgerzaken 8595

Rekenkamer. rekenkameronderzoek leges Burgerzaken 8595 Rekenkamer de gemeenteraad kopie aan: college van B&W directeur Algemene Zaken betrokkenen rekenkameronderzoek leges Burgerzaken 8595 rekenkamer (058) 233 8662 T. Huisink 4 28 april 2006 Geachte leden,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Net als eerdere jaren heeft circa zes op de tien Leidenaren in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen.

Nadere informatie

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009) Samenvatting resultaten Rapportage Waarstaatje.nl (najaar 2009) 22 februari 2010 1 1. Resultaten totaaloverzicht Burgerrollen vergelijking gemiddelde cijfers Waarstaatje.nl gaat uit van 6 burgerrollen:

Nadere informatie

Bezoekadres Raadhuisplein CP WOUDRICHEM. Postadres Postbus ZG WOUDRICHEM

Bezoekadres Raadhuisplein CP WOUDRICHEM. Postadres Postbus ZG WOUDRICHEM GEMEENTE WOUDRICHEM Bezoekadres Raadhuisplein 1 4285 CP WOUDRICHEM Postadres Postbus 6 4285 ZG WOUDRICHEM Telefoon (0183) 308100 Telefoon meldpunt (0183) 308100?? Net als verderop in het document Fax (0183)

Nadere informatie

was reeds door de deelgemeenten uitbesteed aan de ABC van de gemeente Rotterdam. Ook deze categorie bezwaarschriften blijft echter buiten

was reeds door de deelgemeenten uitbesteed aan de ABC van de gemeente Rotterdam. Ook deze categorie bezwaarschriften blijft echter buiten 1 2 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp 2 Het ging hierbij met name om besluiten inzake omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten. De behandeling

Nadere informatie

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt Onze servicenormen Regelmatig krijgt u te maken met de gemeente; bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning maar bijvoorbeeld ook om ons te laten weten dat er in uw straat een lantaarnpaal

Nadere informatie

Servicenormen. Wat mag u van ons verwachten?

Servicenormen. Wat mag u van ons verwachten? Servicenormen Wat mag u van ons verwachten? Servicenormen: wat mag u van ons verwachten? Wij zijn er voor u. Daarom willen we graag een betrouwbare en transparante gemeente zijn. We willen u hoogstaande

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING!

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! De gemeente Weert streeft ernaar haar burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om duidelijk te maken wat u van ons kunt

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN

Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN Project 112238 Versie 01 / 8 augustus 2014 Voor u ligt de impressie van de Benchmark KCC Woningcorporaties 2014. Dit document geeft een anonieme,

Nadere informatie

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Optimale dienstverlening Tegenwoordig kunt u de gemeente Ommen op veel verschillende manieren benaderen. Naast een telefoontje, brief of bezoek aan de balie kunt u

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum: Van: het college van burgemeester en wethouders Aan:

Raadsmededeling. Datum: Van: het college van burgemeester en wethouders Aan: Raadsmededeling Datum: 16-6-2005 Van: het college van burgemeester en wethouders Aan: de raad van de gemeente Roosendaal Kopie aan: College van B&W Onderwerp: Telefonisch bereikbaarheidsonderzoek Inleiding

Nadere informatie

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

Dienstverlening in cijfers. Resultaten Benchmark Publiekszaken en Burgerpanel

Dienstverlening in cijfers. Resultaten Benchmark Publiekszaken en Burgerpanel Dienstverlening in cijfers. Resultaten Benchmark Publiekszaken en Burgerpanel Gemaakt Genop 11/26/2013 1:03:00 PM Gemeente Noordoostpolder November 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: E-mailadres : Daan.brom@heuvelrug.nl Onderwerp : Uitwerking moties Dienstverlening en Gemeentewinkel Geachte leden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rekenkamer Wageningen

Rekenkamer Wageningen Rekenkamer Wageningen Wageningse dienstverlening Ruim voldoende en voor verbetering vatbaar Een onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Wageningen Telefoon Bezoek Email - Formulieren In samenwerking

Nadere informatie

Telefonische dienstverlening: De klant aan het woord

Telefonische dienstverlening: De klant aan het woord Telefonische dienstverlening: De klant aan het woord NMKG themabijeenkomst Gemeentelijk Callcenter Donderdag 15 maart 2007 te Houten Sergio van Keulen TNS NIPO Commerce Inhoud Even voorstellen Wat vindt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Eindverslag Maart 2016 Inhoudsopgave Opdrachtgever Slide nr. Henk Teussink 1 Aanleiding onderzoek en werkwijze 3 E: h.teussink@enschede.nl T: 06

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Hieronder ziet u de interne servicenormen voor het KCC van de ABG-organisatie. We beginnen met de algemene servicenormen per kanaal, vervolgens

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie