Winst- en verliesrekening Netto-omzet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winst- en verliesrekening 2012 2011 2010. Netto-omzet 386.619 192.836 -"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 15 januari 2013 Gegevens onderneming : Mijn Broker B.V., statutair gevestigd te Purmerend, kantoorhoudende te 1012 JW Amsterdam, Beursplein 5 Insolventienummer surseance : S2012/16 Insolventienummer faillissement : F2013/1/15 Datum uitspraak voorlopige surséance van betaling : 14 december 2012 Datum uitspraak faillissement : 2 januari 2013 Curator : mr. R. Mulder R-C : mr. A.J. Wolfs Dossiernummer curator : Activiteiten onderneming : makelaarskantoor in effecten (broker) Omzetgegevens : 2011: : Personeel gemiddeld aantal : 3 Saldo einde verslagperiode : Verslagperiode : 13 december 2012 t/m 14 januari 2013 Bestede uren in verslagperiode : 56 uur en 6 minuten Bestede uren Totaal : 56 uur en 6 minuten Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Seunke Advocaten: 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: Mijn Broker B.V. is opgericht op 3 augustus Bestuurders van de vennootschap zijn: vanaf 3 augustus 2010 E.G. De Bats alsmede vanaf 1 juli 2012 H.J. Kuperus. Aandeelhouders van de vennootschap zijn: RBE Investments B.V. voor 27%, Belton voor 19%, CM Holding B.V. voor 13,75%, Vivace Holding B.V. (voorheen P.A.G.M. Ter Meer Holding B.V.) voor 18,25%, Kuppen Beheer B.V. 8,25%, Kuperus Participatiemaatschappij B.V. voor 9,25%, de heer W.J. Kuperus voor 2,25% en R. Kuperus voor 2,25%. 1.2 Winst en verlies: Winst- en verliesrekening Netto-omzet Lonen en salarissen incl sociale lasten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten

2 Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefeningen voor belastingen Bronnen: De cijfers 2011 en 2010 komen uit het jaarrapport 2011, uitgebracht d.d. 16 mei 2012 met controleverklaring door HLB Schippers Accountants. De cijfers 2012 komen uit de administratie van failliet, waarop geen accountantscontrole is toegepast. 1.3 Balanstotaal: Balans Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Balanstotaal activa Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Agio reserve Overige reserve Onverdeeld resultaat Eigen vermogen Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Balanstotaal passiva Bronnen: De cijfers 2011 en 2010 komen uit het jaarrapport 2011, uitgebracht d.d. 16 mei 2012 met controleverklaring door HLB Schippers Accountants. De cijfers 2012 komen uit de administratie van failliet, waarop geen accountantscontrole is toegepast. 1.4 Lopende procedures: Geen. 1.5 Verzekeringen: Deze zijn of worden opgezegd. 1.6 Huur: De huurovereenkomst van Mijn Broker B.V. met Euronext is op 20 december 2012 opgezegd met inachtname van een termijn van drie maanden. 1.7 Oorzaak faillissement: Mijn Broker B.V. is haar handelsactiviteiten gestart begin Mijn Broker B.V. is een zogenaamde internetbroker, een online broker die gebruik maakt van een in eigen beheer ontwikkeld systeem. Via het handelssysteem van Mijn Broker is het mogelijk om zelf in

3 aandelen, opties, futures en andere beleggingen op de beurs te handelen. Mijn Broker B.V. heeft zich geprofileerd als de goedkoopste optie voor de slimme belegger en staat bekend als optieprijsvechter en heeft de aanval ingezet op grote partijen zoals Binck Bank. De directie heeft aangegeven dat 2011 en 2012 te weinig beleggers zijn aangetrokken waardoor de omzetten ook ver zijn achtergebleven bij de verwachtingen. Eind 2012 had Mijn Broker B.V. ongeveer 500 klanten. In 2011 is een verlies geleden van ongeveer ,-- en in 2012 van ongeveer Eind 2012 is gebleken dat de zittende aandeelhouders niet meer bereid bleken om de verliezen verder te financieren. Ook nieuwe investeerders waren niet bereid om kapitaalinjecties te doen. Om die reden heeft Mijn Broker zich genoodzaakt gezien om zich per 31 december 2012 terug te trekken uit de markt. Op 14 december 2012 is in dat kader voorlopig surséance van betaling verleend, welke voorlopige surséance van betaling op 2 januari 2013 is ingetrokken waarna het faillissement van Mijn Broker B.V. is uitgesproken. De oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill.: Aantal in jaar voor faill.: Datum ontslagaanzegging: 3 januari Werkzaamheden: Ontslaan personeel, verzorgen bijeenkomst UWV. 3. Activa Het saldo op de faillissementsrekening bij de kasbank bedraagt nihil. 3.1 Onroerende zaken Geen 3.2 Bedrijfsmiddelen Mijn Broker B.V. is gevestigd op het Beursplein 5 en huurt aldaar een kleine ruimte. De aanwezige inventaris is eigendom van Euronext. 3.3 Voorraden/ onderhanden werk Er zijn geen voorraden en/of onderhanden werk 3.4 Andere activa Beschrijving: - Mijn Broker B.V. houdt diverse rekeningen aan bij de Kas Bank te Amsterdam. Het saldo op de kantoorrekening bedraagt ,38. Daarnaast wordt een rekening aangehouden met een saldo van ,75. Het saldo op deze rekening is echter verpand aan de Kas Bank N.V., zulks in het kader van de tussen Mijn Broker B.V. en de Kas Bank N.V. gesloten overeenkomst. Tussen Mijn Broker B.V. en de Kas Bank N.V. heeft nog geen eindafrekening plaatsgevonden. Daarnaast worden diverse rekeningen aangehouden ten behoeve van de cliënten van Mijn Broker B.V. bij de Kas Bank N.V. Deze rekeningen worden op dit moment afgewikkeld. - Bij overeenkomst d.d. 14 februari 2011 heeft Sergeii Gutov de intellectuele eigendomsrechten op de software van het handelsplatform overgedragen aan Mijn Broker B.V. De curator is thans doende om deze software aan-- derden te verkopen.

4 - In de periode 14 december t/m 31 december 2012 heeft de boedel nog een opbrengst aan provisies genoten van Verkoopopbrengst: Nog geen. 3.6 Werkzaamheden: 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren; Er staat nog een bedrag van ongeveer 1.000,-- aan debiteuren open. Deze zijn waarschijnlijk niet inbaar. 4.2 Opbrengst: Geen 4.3 Boedelbijdrage: Niet van toepassing 4.4 Werkzaamheden: 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): De huisbankier van Mijn Broker B.V. is de Kas Bank N.V. Bij deze bank werd credit gebankierd. De Kas Bank N.V. heeft, zoals hiervoor is aangegeven, pandrecht op een creditsaldo van ongeveer ,-- als zekerheid voor haar eventuele vorderingen op Mijn Broker B.V. 5.2 Leasecontracten: 5.3 Beschrijving zekerheden: Zie Separatistenpositie: Geen. 5.5 Boedelbijdragen: 5.6 Eigendomsvoorbehoud: 5.7 Reclamerechten: 5.8 Retentierechten: 5.9 Werkzaamheden: Overleg Kas Bank

5 6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden: De activiteiten van Mijn Broker B.V. zijn gedurende de periode 14 december t/m 31 december 2012 voortgezet. Gedurende deze periode is in overleg met de Kas Bank N.V. de handelsapplicatie van Mijn Broker B.V. online gehouden zodat cliënten hun positie zelf konden sluiten. Per 31 december 2012, na beurs, is de handelsapplicatie afgesloten en zijn de handelsactiviteiten gestaakt. Klanten wier posities nog niet zijn afgewikkeld kunnen terecht bij de Kas Bank. Tot 1 februari 2013 is het team van Mijn Broker B.V. aanwezig en behulpzaam bij de verdere afwikkeling en om vragen van klanten en de Kas Bank te beantwoorden. Per 15 januari 2013 zijn van de in totaal 498 klanten 419 posities afgewikkeld. De overige posities zijn voornamelijk nog in behandeling bij de Kas Bank. Doorstart 6.4 Beschrijving: Er heeft geen doorstart plaatsgevonden. Bij brief d.d. 14 december 2012 zijn de klanten van Mijn Broker B.V. geïnformeerd over het terugtrekken van Mijn Broker B.V. uit de markt per 1 januari 2013 en de verleende voorlopige surséance van betaling. Verder is aangegeven dat de cliënten op zoek moeten naar een andere broker. In dat kader is aangegeven dat op grond van de tripartiete overeenkomst tussen Mijn Broker B.V., de klant en de Kas Bank, de Kas Bank N.V. zorg draagt voor de afwikkeling van de transacties en de effecten en derivaten bewaart. Verder is gewezen op een speciale overstapovereenkomst met Lynx. Mijn Broker B.V. heeft met Lynx een zogenaamde overstapprocedure opgezet zodat de portefeuille gemakkelijk en snel kan worden overgezet naar een andere broker. Daarbij is een speciaal kortingstarief bedongen voor al Mijn Broker-cliënten. Voor elke klant die overstapt ontvangt Mijn Broker B.V. een vergoeding van 200,--, met een minimum van ,--. Als zekerheid heeft Lynx een bedrag ad ,-- voldaan op een derdengeldrekening van de curator. Inmiddels hebben 101 klanten zich aangemeld bij Lynx. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: De boekhouding maakt op het eerste gezicht een verzorgde indruk. 7.2 Deponering jaarrekeningen: De jaarrekening 2010 is vastgesteld op 11 mei 2011 en gedeponeerd 24 mei 2011; De jaarrekening 2011 is volgens Kamer van Koophandel op 8 mei 2012 vastgesteld (de jaarrekening zelf is gedateerd d.d. 16 mei 2012) en gedeponeerd 21 juni Goedk. Verkl. Accountant: HLB Schippers Accountants heeft bij het jaarrapport 2011 een goedkeurende verklaring afgegeven. Het oordeel van de accountant luidt: Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Mijn Broker B.V. te Purmerend per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Benadrukking van een onzekerheid in de jaarrekening vanwege onzekerheid omtrent continuïteit. En Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. 7.4 Stortingsverpl. aandelen: In onderzoek.

6 7.5 Onbehoorlijk bestuur: In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen: In onderzoek. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: 8.2 Pref. vord. van de fiscus: 8.3 Pref. vord. van het UWV: 8.4 Andere pref. crediteuren: 8.5 Bedrag concurrente crediteuren : , Bedrag betwiste crediteuren: 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Nog niet bekend 8.8 Werkzaamheden: 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill.: Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak: Afwikkelen klantenposities, verkoop handelsapplicatie, afwikkeling positie met Lynx, rechtmatigheidvraagstukken, afwikkeling en afstemmen met Kasbank, AFM, DNB, overleg crediteuren, vaststellen schuldenlast, opleveren pand. 9.3 Indiening volgend verslag : Over drie maanden 9.4 Werkzaamheden:

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie