aanpak laat zien met welke activiteiten en bronnen jij aan de slag gaat om antwoord te krijgen op jouw onderzoeksvraag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aanpak laat zien met welke activiteiten en bronnen jij aan de slag gaat om antwoord te krijgen op jouw onderzoeksvraag."

Transcriptie

1 Plan van aanpak - Burgerschap Je maakt een plan van aanpak voor hoe jij je wil gaan ontwikkelen binnen de vier domeinen van burgerschap. Je bepaalt zelf welk thema je interessant en leuk vindt te onderzoeken. Het plan van aanpak laat zien met welke activiteiten en bronnen jij aan de slag gaat om antwoord te krijgen op jouw onderzoeksvraag. EEN BEETlE ARISTIEII STAD KLERT Z'N BEOUING ~/e o IPLOYABIUTY o Politiek Juridisch Naam. Thema Wat is het thema van je plan? Verantwoording Waarom wit je dit doen/leren? Onderzoeksvraag Wat wil je precies onderzaeken/leren? OSociaal Maatschappelijk 0 Economisch OVitaal burgerschap lwin EICEN LOOUN ~e ""M_.:..~ HOEVEE RAMPE WNERNODIG OM DE MENSHEIÐ TE VEHENIGEN Deelvragen Wat voor vragen kun je allemaal bedenken bij dit onderzaek? Werkwijze Wat ga je allemaal doen om antwoord te krijgen op je onderzoeksraag? (Iaat dit controleren door je docent). ~/e.. ~, ;twoordelijkheid iei-.,ten.. WEGENS,\iANTELZORGTAKEN ~ANAVOND GEEN IADSVERGAERlNG Lø Presentatie Hoe ga je de uitkomsten van je onderzoek presenteren (een verslag, een presentatie, een film etc. wees creatief!). Product Wat moet er uiteindelijk allemaal aanwezig zijn in je product (of datgene dat je laat zien/presenteert)? GRAPPIGJ EEN LERARENTEKORT IN EEN LAND WAA IEDEREEN HET ALll BmRWEET.. ~/e.. Bronnen Welke informatiebronnen ga je D gebruiken am antwoord te krijgen op je onderzoeksvraag(en)? Minimaal 2 verschillende bronnen (bijv. een boek en een interview).

2 Burgerschap. Burgerschap is een belangrijk onderdeel van je MBO opleiding, het is goed te weten wat er in de maatschappij gebeurd. Voor nu, maar natuurlijk ook voor later als je werkzaam bent als BOSmedewerker, Sociaalbewegingsagoog of Orthobewegingsagoog.. Er worden door de overheid beslissingen genomen die van invloed zijn op jouw werkzaamheden en jouw privé leven, wat vind je van deze beslissingen en wat verandert er voor jou?. Nederland heelt steeds meer inwoners vanuit verschllende culturen, iedere cultuur kent zijn eigen normen en waarden, hoe kun jij hier op inspelen als SB-functionaris?. Je bent werkzaam binnen een bedrijf of instellng, wat zijn de regels en procedures van het bedrijf en wat ijn jouw rechten en plichten als SB-functionaris? Bedrijven proberen op vele manier de consument te beïnvloeden, op welke wijze wordt dit gedaan en hoe kun je hier als consument het beste in handelen?. Door veel onderzoeken en een veranderende maatschappij veranderen de uitspraken/beweringen over wat gezond is en wat niet. Je bent SB-fucntionaris, veel mensen zullen jouw vragen wat een gezonde leefstijl is en of de beweringen van de reclames en tijdschrilten waar zijn, maar weet jij dit zelf eigenlijk wei? En hoe kun jij de gezondheid van mensen om je heen bevorderen, dit is immers onderdeel van jouw werk? Boven worden vier voorbeelden genoemd over waarom het belangrijk is je te verdiepen In burgerschap. Wat wordt er eigenlijk bedoeld met het begrip burgerschap? We verdelen burgerschap in vier domeinen; 1. Politiek Juridisch domein Je neernt dee! aan de politieke besluitvorming. Je participeert (doet mee) aan verkiezingen en denkt na over maatschappelijke dilemma's. Je benoemd je eigen ral en mening in issues als; duurzaamheid, veiligheid, internationalisering, ondernemerschap, interculturaliteit, levensbeschauwing. Je hebt keniiis van de 'Jo!gende onderwerper..: kenmerkei~ en f~:nct;cnerer \Jar een par!ernentaire democratie. de rechtsstaat ri hei: rec.htssysteem. de íoi van de :)\ erheid. de belarigi"jjkste po;itieke stromingen en hun 0iaatschappei jl(e agenda's. de '-0: en de inv!oed oj: d pc!iti ke beslu\1:orlt.:ng van de be!angerigroeperingeri en maatschappeiíjke o~ga:1 :it:es, de inv!oe:i 'Ian de EU,)p h t Ned-er! ;~dse cve,.heidsbeieid, de roi \ian de (massa)niedia. 2. Sociaal maatschappelijk domein Je maakt deel uit van een gemeenschap en levert een bijdrage, je functioneert in je leefomgeving binnen zorgsituaties en in school. Je toont respect veer de culturele verscheidenheid. Je hebt KennJS van de voige:1de In,jerwe~per.: gr:indrech~en en plichten in Nederland, kenmerken van de versch\lende (subìcultuien in Nederiand; k nme,~ef1 yare en oorzaken van - spanningen tuss'2r: versch:!!ende c'.!turen ei cevoikingsgroepen in Ne.j rland. K::r,rne,-ker van o:i:hi5ch er imeger handelen doei van suciale en )rcfessicneie netwerke::1. 3. Domein vitaal burgerschap Je bent bereid am te reflecteren op je eigen leefstijl, je weet hoe je kan bijdragen aan eigen vitaliteit (waarbij afstemming is tussen werken, zorg, leren en ontspannen). je hebt kennis van de volgende anderwerpen; kenrnerken van êt!i' gezonde leefwij:e. ge:c''1dheidsbevordereride actjv!teitei~:n de samenlevirg en het a rbeidsproces. de :nvloed van roken/aic.:hoiidn.:gs er; seksualitelt op de gezor:dheid. Je oe;it bewust van je eige1 leefstiji en de gezondheídsrisicc.:5 ~iervan. 4. Economisch domein - richt zich op 2 gebieden; 1. Jij als werknemer binnen een arbeidsorganisatie 2. Jij als consument binnen de maatschappij. Je functloneert binnen een arbeidsorganisatie, Je kent de algemene regels van de arbeidsorganisatie en houd je daar aan, je kent de rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar en stelt je collegiaal op_ Je handelt verantwoord op de consumentenmarkt, verzamelt informatie over producten en diensten.le hebt kennis van de vo!gende o.1iderv'erpen: de l11aatschappeiijke fu:1cties en waarde,ing van arbeid, de factore;i die var :nvioed ij!" cp de bedrijfk..tu:.r.. de,3:'beids1/erhoudinger:n Nederlandi åe rol en de inv!ced V3:1 branche- or vakorganisêlties, de raj va;, de cverheid op het gebied van arbe\d.. de verzorgingsstaat en de :or.sijrnentef'r.,arkt, de belangt'ijlute p(ric:pes van budge~tering, kenmerken van jui.::-:ame consumptie er píoduc~ e, de roi en de :~vioed va'" de consumenter;orga,, saties. de :ivioed \far de media op het bested rigs;:atroor va:' de ccnsurr:e:it.

3 Burgerschap.. Keuzes, keuzes, keuzes. Het leven zit er vol van. Weike opleiding je kiest, voor welke baan je gaat en wat voor mobiel je koopt. AI die keuzes bepalen wie jij bent en hoe jij in de samenleving staat. Oat is belangrijk, voor nu en voor later. Burgerschap is een ondedeel van je opleiding dat draait om jou en jouw positie in de samenleving! Daarbij richten we ons op vier verschillende dimensies:. Politiek Juridisch. Sociaal Maatschappelijk. Economisch. Vitaal Burgerschap Op deze website kun je alles vinden om te werken aan Burgerschap. Aile informatie die je nodig hebt kun je bekijken en download en. Maar daarnaast bled deze site ook inspiratie voor het vak. Leuke links, handlge tools en werk van andere cursisten zijn slechts een aantal bronnen ter inspiratie. Niet aileen voor cursisten, maar ook voor docenten en coaches. Voor informatie en bronnen zie: https:ljstudienet.fcroc.nlf log in. Zie LLB navigatie. ml Hoe ziet dat eruit tijdens mijn opleiding? In de startase van ja opleiding zit aen periode waarin je met een groep cursisten bezig gaat met burgerschap. Tijdens deze periode krijg je verschilende workshops en projecten van een docent I coach aangeboden waarbij jij telkens als middelpunt fungeert. Deze periode is dan ook de basis voor burgerschap tijdens je opleiding. Na deze periode ga je per dimensie een stappenplan uitvoeren wat wordt begeleid door je coach. Dit moet doorlopen zijn voordat je de opleiding afrond. Wat moet ik doen voor burgerschap? In het eerste jaar volg je de burgerschap startase. Tijdens deze periode ga je onder begeleiding van een docent I coach een start maken met dit onderdeel van je opleiding. De workshops, projecten en opdrachten die daarbij horen zijn verplicht. Na deze periode start je samen met je coach het 8 stappenplan. Voor iedere dimensie van burgerschap doorloop je het stappenplan. Het stappenplan bestaat uit acht stappen die voor aile beroepsniveaus gelijk zijn. Ook zijn ze voor aile vier thema's gelijk. In totaal doorloop je voor ieder thema minimaal één keer het stappenplan.

4 Afronding burgerschap vanaf cohort Bij MBO Handel en Zakelijke Dienstverlening van het Friesland College Leeuwarden. Doel Het doel van burgerschap is dat de cursist ontwikkeling doormaakt en laat zien op de verschillende burgerschapsdimensies. Voor cursisten gestart in 2009 zijn dit drie en voor cursisten gestart in 2010 zijn dit er vier. Sociaal Maatschappelijk, Economisch, Politiek Juridisch en Vitaal Burgerschap1. Hoe laten wij ontwikkeling zien? In de beginfase van de opleiding zit een burgerschap startfase2. Tijdens die startfase gaan de cursisten bezig met allerlei verschiiende opdrachten waarin de volgende elementen steeds weer terugkomen: - oriëntatie en/of onderzoek (waar gaat het om, wat weet je ai, wat heb je nog meer nodig, welke bronnen kun je raadplegen, wat is de waarde van de informatie, hoe kun je de informatie gebruiken?); - meningsvorming en/of actie (wat vind je ervan, waarom vind je dat, waar baseer je je mening op, wat vinden anderen ervan, welke keuzes maakje, wat ga je doen?); - en reflectie en/ofverantwoording (wat is het effect van je mening of gedrag op je omgeving, wat heb je ermee bereikt, hoe verklaar je de reactie van je omgeving op je mening of gedrag?). AI deze opdrachten vormen samen de nulmeting voor de cursist. Vanuit deze nulmeting gaan de cursisten middels het 8 stappenplan3 bezig met de individuele ontwikkeling rondom de dimensies van burgerschap. Aan het eind van ieder stappenplan schrijft de cursist een eindreflectie waarin zijn of haar ontwikkeling vanaf de nulmeting wordt beschreven. De producten die daarvoor gemaakt zijn Iiggen hieronder. Hoe ronden we het at? Je kunt nooit burger 2.0 worden. Maar om toch ergens de grens te trekken laten we de cursist, na de startfase, voor iedere dimensie één keer het stappenplan doorlopen. Wanneer voor iedere dimensie ontwikkeling is aangetoond voigt er een eindgesprek voor burgerschap tussen de coach en de cursist. Tijdens het eindgesprek word het reflectie formulier4 ingevuld en wanneer dit positief is, toegevoegd aan het diplomeringsdossier. Hiermee is burgerschap voor de opleiding afgerond.

5 Ontwikkeling doormaken Na de startase kun je aan de slag met het 8 stappenplan. Dit doe je samen met andere cursisten of individueel maar altijd onder begeleiding van je coach. Dit stappenplan pas je op aile dimensies toe. De dimensies zijn: politiek juridisch, economisch, sociaal maatschappelijk en vitaal burgerschap. Aan het eind van je opleiding heb je dus minimaal vier keer het stappenplan doorlopen, met uitzondering van de startase, deze volg je eenmalig tijdens de start van je opleiding. H iemaast zie je de 8 stappen besch reven. Natuurlijk werk je tijdens dit stappenplan ook altijd:. vanuit respect voor jezelf. vanuit respect voor een ander. vanuit respect voor de omgeving 1. Startfase De start van het stappenplan wordt gelegd tijdens de startase. De reflecties/producten of verslagen daarvan vormen de basis van dit stappenplan. 2. Plan van aanpak Naar aanleiding van de startase schrijf je hier op wat je wilt gaan doen voor een dimensie. Dit kan individueel of in groepjes binnen de coachgroep. 3. Praktijkdeel Tijdens deze stap voer je het plan van aanpak uit. 4. Reflectie en vergelijking stap 1 Hier reflecteer je op het praktijkdeel. Dit doe je samen met de coach. Ook trek je hierbij de vergelijking met stap Plan van aanpak Naar aanleiding van stap 4 schrijf je hier op welk gemaakt product of verslag je wilt verbeteren, verbreden of verdiepen. 6. Finale praktijkdeel Tijdens deze stap voer je het plan van aanpak uit. 7. Reflectie en vergelijking stap 4 Hier reflecteer je op het finale praktijkdeel. Dit doe je sam Ook trek je hierbij de vergelijking met stap 4. en metje coach. 8. Eind reflectle Tot slot reflecteer je hier op het gehele thema. Dit doe je samen met je coach. Ook trek je hierbij de vergelijking met stap 1.

6

Advies burgerschapscompetenties in het MBO

Advies burgerschapscompetenties in het MBO Advies burgerschapscompetenties in het MBO In deze notitie leest u het advies van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) over de verdere ontwikkeling van de burgerschapscompetenties

Nadere informatie

De school uit, de regio in

De school uit, de regio in De school uit, de regio in Regioleren in het mbo Alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo, mbo, hbo tot en met universiteit werken samen binnen de Groene Kennis Coöperatie (GKC). In nauw

Nadere informatie

Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen

Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen In vier stappen kun je tot een bruikbare, zinvolle onderzoeksvraag komen. Die stappen zijn: 1. Het onderzoeksterrein verkennen 2. Het onderzoeksterrein afbakenen

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Mondiale vorming en wereldburgerschap

Mondiale vorming en wereldburgerschap KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 70 Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild Derriks Ewoud de Kat Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild

Nadere informatie

Keuzes in ontwikkeling

Keuzes in ontwikkeling Stichting Platforms Vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes in ontwikkeling Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes

Nadere informatie

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Iedereen die me een beetje kent, weet dat de titel van dit hoofdstuk mijn motto is. Het geldt voor kennis, winst en zeker voor

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap De KNVB gelooft in de maatschappelijke meerwaarde van voetbal. Voetbal brengt de samenleving in beweging. Zo n 300.000 vrijwilligers zijn in Nederland actief bij

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over vacatures.

Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over vacatures. 1 Op zoek naar werk KleurRijker Deze module gaat over Op zoek naar werk. Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen.

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. Veranderen? Dat kan! ( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. ( Waarom? ) Datgene doen wat je jezelf hebt voorgenomen, is dikwijls niet makkelijk om ook effectief

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie