Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014)"

Transcriptie

1 Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) 1. Inleiding Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Er komt één regeling voor mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Het streven is om zoveel mogelijk mensen te laten participeren op de arbeidsmarkt, bij voorkeur middels regulier werk. De uitvoering van de Participatiewet ligt primair bij de gemeenten, maar ook werkgevers en werknemers hebben zich middels het Sociaal Akkoord verbonden aan de hoofddoelstelling van de Participatiewet: de komende jaren zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen Gezamenlijke verantwoordelijkheid: uitvoering geven aan het Sociaal Akkoord en de totstandkoming van het regionaal Werkbedrijf In het akkoord is onder andere vastgelegd dat werkgevers tot 2026 in totaal mensen extra met een arbeidsbeperking aan een baan zullen helpen. Tevens is afgesproken dat de overheid in dezelfde periode mensen extra aan het werk helpt. Indien de werkgevers en de overheid de jaarlijkse aantallen niet halen, wordt een quotumregeling van kracht. De hoofddoelstelling van de Participatiewet om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt is een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid van zowel gemeenten, als werkgevers. Om de hierboven genoemde doelstelling te realiseren is in het Sociaal Akkoord tevens afgesproken dat gemeenten samen met sociale partners werkbedrijven gaan vormen. Het regionale Werkbedrijf is een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV en werkgevers- en werknemersorganisaties. Gemeenten hebben de lead bij de vorming van deze werkbedrijven. Uitgangspunt hierbij is om zo veel mogelijk voort te bouwen op de bestaande regionale structuren en werkwijzen. 1.2 Een marktbewerkingsplan Regio Amersfoort In de landelijke Werkkamer (samenwerking VNG/ Stichting v.d. Arbeid) zijn eerder dit jaar uitgangspunten geformuleerd over de samenwerking tussen gemeenten en sociale partners. Er is sprake van een Werkbedrijf als er een regionaal marktbewerkingsplan is, als er samenwerkingsafspraken zijn opgesteld tussen gemeenten, het UWV en de sociale partners en afspraken over de wijze waarop de taken van het Werkbedrijf worden vormgegeven. Het Werkbedrijf maakt afspraken over doelen, onderleggers, taken, etc., geeft vorm aan regionaal en lokaal partnerschap van werkgevers en onderwijs, enz. monitoort de voortgang van de regionale samenwerkingsafspraken, die hun basis vinden in het marktbewerkingsplan. Primair doel daarbij is het matchen van arbeidsgehandicapten op de extra banen waarvoor werkgevers zich garant hebben gesteld. Daarnaast is het wenselijk dat de brede groep van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (ook) onder de aandacht worden gebracht van werkgevers. Ook dit aspect krijgt aandacht in dit marktbewerkingsplan. 2. Opgave Sociaal Akkoord voor de regio Amersfoort In het Sociaal Akkoord is landelijk vastgelegd dat werkgevers in de marktsector en overheidssector zich vanaf 2014 garant stellen voor totaal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In tabel 1 en 2 is te lezen wat dat voor de beide partijen betekent specifiek voor de arbeidsmarktregio 1

2 Amersfoort. De inschatting is gebaseerd op het aandeel dat de regio heeft in de totale beroepsbevolking van Nederland, namelijk 1,86%. Tabel 1: Overzicht jaarlijks aantal extra plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking door de marktsector Jaar Totaal Landelijk Amersfoort Baarn Bunschoten Leusden Nijkerk Soest Woudenberg Regio Amersf Tabel 2: Overzicht jaarlijks aantal extra plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking door de overheid Jaar Totaal Landelijk Amersfoort Baarn Bunschoten Leusden Nijkerk Soest Woudenberg Regio Amersfoort Arbeidsmarktanalyse regio Amersfoort Om bovenstaande opgave te kunnen realiseren, is het van belang inzicht te krijgen in de regionale arbeidsmarktkenmerken en de kanssectoren. Eind 2013 is daarom door het UWV een arbeidsmarktanalyse opgesteld voor de regio Oost-Utrecht (nu de arbeidsmarktregio Amersfoort), specifiek t.b.v. dit plan. Onder de arbeidsmarktregio Amersfoort vallen de volgende gemeenten: Amersfoort, Nijkerk, Soest, Bunschoten, Baarn, Leusden en Woudenberg. Hieronder volgt een korte weergave van de belangrijkste punten uit dit plan. 1 Geconstateerd wordt 2 dat de economie weer groeit in 2014, maar nog niet krachtig genoeg is om de werkgelegenheid te laten groeien. In Oost-Utrecht is het aantal banen in de eerste helft 2014 nog verder gekrompen. Vacatures die ontstaan, zijn vooral het gevolg van uittreding van personeel en in mindere mate van uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen. De verwachting is echter dat de vraag naar arbeid vanaf volgend jaar weer verder gaat aantrekken, als gevolg van verdere economische groei. 1 Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlage Arbeidsmarktanalyse t.b.v. het Marktbewerkingsplan 2014 Oost- Utrecht 2 UWV Arbeidsmarktprognose , juni

3 3.1. Vraagzijde arbeidsmarkt In onze regio zijn de volgende sectoren zeer belangrijk voor het aanbod van werk: Zakelijke diensten (w.o. de creatieve diensten) Zorg en welzijnssector Detailhandel Industrie De ICT-sector is minder groot, maar relatief sterk aanwezig. De meeste vacatures ontstonden het afgelopen jaar in de detailhandel en zakelijke dienstverlening. Er was vooral vraag naar commerciele employees, verkopers, hulpkrachten horeca & verzorging, verzorgend personeel en schoonmakers Aanbodzijde arbeidsmarkt De beroepsbevolking in de arbeidsmarktregio Amersfoort kenmerkt zich door een relatief groot aantal hoogopgeleiden (40%). De bevolking zal de komende jaren verder groeien met meer dan 4%, hierdoor zal het arbeidsaanbod verder toenemen. Eind 2013 bedroeg het aantal ingeschreven werkzoekende bij het UWV bijna personen. Het afgelopen jaar is dit aantal behoorlijk gegroeid met 48%. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat 36% 50 jaar of ouder is, 25% hoogopgeleid is en 61% 6 maanden of langer niet-werkend is. De meest kansrijke sectoren voor WW-ers zijn de uitzendsector, zorg & welzijn en transport. In deze sectoren vinden meer mensen werk dan het aantal mensen dat werkloos wordt Uitdagingen en kansen arbeidsmarkt regio Amersfoort Kijkende naar de kenmerken van de werkzoekenden en de eisen van de werkgevers kan o.b.v. de analyse in het rapport, kan geconcludeerd worden dat er op dit moment een discrepantie aanwezig is m.b.t. de leeftijd, opleidingsniveau, competentie, ervaring en arbeidsgeschiktheid. Het is voor onze arbeidsmarktregio een uitdaging om bij een ruime arbeidsmarkt, zoveel mogelijk moeilijk bemiddelbare werkzoekenden aan het werk te krijgen en zo uitvoering te geven aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord. Er wordt geadviseerd zich bij de acquisitie van vacatures, de bemiddeling van werkzoekenden en het initiëren van arrangementen /projecten, vooral te richten op de volgende sectoren: Zakelijke diensten: Groot volume aan banen en vacatures, ook/juist voor lager opgeleiden en jongeren. M.n. kansen in de uitzend-, beveiligings,- en schoonmaakbranche. Zorg en welzijnssector: Vanwege volumeomvang. M.n. kansen op het gebied van administratief, sociaal cultureel werk en in de verzorging. Ondanks de verwachte getemperde groei (m.n. als gevolg van huidige overheidsbezuinigingen), wordt er op termijn toch een vervangings- en/of- uitbreidingsvraag verwacht. Detailhandel en groothandel: Kansen voor commerciële medewerkers, chauffeurs en verkopers. Industrie & bouw/techniek: Beperkte omvang werkgelegenheid, maar in de ambachtssector worden tekorten aan vakmensen verwacht. Kansen: bevorderen instroom technische opleidingen en beroepen van werklozen. 3

4 ICT : Op dit moment oververtegenwoordigd, maar op termijn wordt groei verwacht. Kansen voor werkzoekenden in ondersteunende functies. Toerisme en recreatieve branche/ horeca: Veel vacatures in de horeca, verwachting dat toeristische en recreatieve sector gaat toenemen. Overige sectoren: onderwijs/ transport/ overheid: Als gevolg van vergrijzing ontstaat hier op termijn een vervangingsvraag. 4. Eén regionale uitvoeringsorganisatie: het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort Regionale arbeidsmarktproblemen vragen om regionale oplossingen. Om te voorkomen dat er vanuit verschillende hoeken, vaak met eenzelfde doel, werkgevers worden benaderd en werkgevers zelf zaken moeten doen met verschillende afzonderlijke gemeenten, hebben we in de regio Amersfoort één aanspreekpunt waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en expertise, vacatures en matching. De uitvoering hiervan ligt bij het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort (WSP). In dit WSP werken de regiogemeenten, het UWV, VNO/NCW, re-integratiebureaus, scholen in de regio en kenniscentra nauw samen t.b.v. een eenduidige werkgeversdienstverlening en om een zo goed mogelijke match tot stand te brengen tussen werkzoekenden en werkgevers. Samenwerking met RWA/Amfors is in dit kader gewenst, maar nog een punt van uitwerking Doelgroepen Het WSP plaatst werkzoekenden bij werkgevers uit de doelgroepen: 1. Kwetsbare werkzoekenden: WWB, WAJONG en WIA; 2. WW intensieve dienstverlening, inclusief WW-ers met een WWB-risico en PAWA (Passend werkaanbod); 3. WW basisdienstverlening > 3 maanden. Ook mensen die zich melden voor een uitkering kunnen worden bemiddeld door het WSP. Jongeren onder 27 jaar komen via het Jongerenloket binnen en krijgen een zoektermijn van 4 weken. Gedurende deze periode en ook daarna worden jongeren voor wie mogelijk vacatures beschikbaar zijn via het WSP gekoppeld. Mensen van 27 jaar en ouder die zich melden worden vaak doorgeleid naar WorkFast (dit geldt voor alle regiogemeenten met uitzondering van Nijkerk). Dit is een instrument waarmee mensen gedurende een periode van maximaal 3 maanden intensief gestimuleerd en ondersteund worden bij het vinden van werk. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van de vacaturemeldingen bij het WSP. Ook mensen met een WSW-indicatie behoren, met name in het kader van de invulling van Social Return, tot de doelgroep van het WSP. De doelgroep van het WSP beperkt zich dus niet tot de mensen die in eerste instantie onder de criteria van het Sociaal Akkoord zullen gaan vallen. Er wordt gewerkt met een divers instrumentarium dat voor verschillende doelgroepen ingezet kan worden. 3 3 Zie voor meer informatie over de doelstellingen 2014 en de organisatiestructuur van het WSP bijlage jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 4

5 5. Werkgeversbenadering Een goede werkgeversdienstverlening is essentieel om daadwerkelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen op reguliere banen. Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan een gerichte en eenduidige regionale werkgeversbenadering. De regie op de uitvoering ligt bij het WSP. Er wordt een werkgeversbenadering gehanteerd waarbij alle werkzoekenden onder de aandacht worden gebracht bij kansrijke werkgevers en/of werkgevers die concreet op zoek zijn naar personeel. De werkgever wordt tevens gewezen op de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het Sociaal Akkoord. Het doel is om uiteindelijk alle werkgevers in de regio te benaderen. Het WSP heeft contacten met een groot aantal bedrijven in de regio. Naast de bestaande contacten gaat het WSP de komende 2 jaar bedrijven in de regio met meer dan 25 werknemers benaderen. In totaal gaat het om ruim 500 bedrijven. Vanzelfsprekend hebben bedrijven in sectoren waar de meeste banen te verwachten zijn prioriteit Instrumenten Bij de benadering van de bedrijven zet het WSP verschillende instrumenten in. 4 Website WSP Sinds december 2013 is de nieuwe website van het WSP in de lucht ( Met deze website worden werkgevers geïnformeerd over de mogelijkheden die het WSP heeft om werkgevers te ondersteunen bij de werving en selectie van personeel en de manier waarop de werkgever sociaal ondernemen kan vormgeven. Naast een informatieve website biedt de website de mogelijkheid aan werkgevers om zich positief te etaleren. Maandelijks wordt de lijst met referenties bijgewerkt, zodat alle bedrijven die hebben bijgedragen aan plaatsingen van de kwetsbare groep werkzoekenden zichtbaar zijn. Werkgeversbijeenkomsten In 2014 wordt een aantal werkgeversbijeenkomsten georganiseerd met het thema Sociaal Ondernemen. Deze bijeenkomsten kunnen gericht zijn op een branche of een regio. In alle gevallen wordt aansluiting gezocht bij de bestaande netwerken. Tijdens deze bijeenkomsten worden werkgevers geïnformeerd over de veranderende arbeidsmarkt en de mogelijkheden om invulling te geven aan het Sociaal Akkoord. Om een realistisch beeld te schetsen kunnen tijdens de bijeenkomsten business cases worden besproken waarbij werkgevers hun ervaringen op het gebied van sociaal ondernemen delen. Het WSP geeft aan wat de mogelijkheden zijn om werkgevers te ondersteunen om mensen uit kwetsbare doelgroepen een dienstverband aan te bieden. Bij de organisatie van de bijeenkomsten worden werkgeversorganisaties betrokken. Na de bijeenkomsten worden alle deelnemende bedrijven actief benaderd door medewerkers van het WSP met de vraag of het WSP iets kan betekenen voor het betreffende bedrijf. Social return Een aantal gemeenten in regio heeft Social Return On Investment opgenomen in hun inkoopvoorwaarden. Als werkgevers na een aanbesteding een opdracht gegund wordt, zijn zij in veel gevallen verplicht een opdracht in het kader van Social Return On Investment in te vullen. Voor Amersfoort vormt het Bureau Social Return(BSR) een onderdeel van het WSP. Een medewerker van 4 Zie voor meer informatie bijlage jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 5

6 het BSR neemt contact op met de betreffende werkgever om afspraken te maken over de wijze waarop aan de verplichting kan worden voldaan. Daarbij wordt een keuzemodel gehanteerd, dat de werkgever mogelijkheden biedt om maatwerk in zijn eigen bedrijf toe te passen. De regionale portefeuillehouders hebben begin 2014 de wens uitgesproken om regionaal eenzelfde aanpak te willen hanteren. Social Return is een goede ingang om het gesprek met werkgevers aan te gaan. Terugkerende activiteiten van het UWV in de werkgeversbenadering Het UWV organiseert een aantal terugkerende activiteiten waarbij werkgevers worden uitgenodigd om direct kennis te maken met werkzoekenden, zoals de maandelijkse speedmeets en de Werk3daagse Methodiek: Individuele benadering Medewerkers van het WSP benaderen systematisch alle werkgevers met meer dan 25 werknemers, met wie nog geen contact is gelegd, telefonisch. Afhankelijk van de reactie wordt besloten of er al dan niet een gesprek op de werkvloer zal plaatsvinden. In alle gevallen ontvangen de bedrijven na het eerste contact een waarin relevante informatie over het WSP kort is weergegeven. Tijdens het gesprek hanteert de medewerker van het WSP een menukaart waarin alle doelgroepen en mogelijke tegemoetkomingen en ondersteuningsfaciliteiten zijn opgenomen. Bedrijven die al bekend zijn bij het WSP en met wie al de nodige contacten zijn, worden in sommige gevallen opnieuw benaderd. Dit gebeurt met name als de bedrijven vermoedelijk onvoldoende op de hoogte zijn van bestaande regelingen. Het contact wordt in dergelijke gevallen gelegd door de accountmanager van het bedrijf. Om te voorkomen dat bedrijven niet of dubbel worden benaderd, is het van belang om een goede registratie bij te houden. Daarvoor is het van belang om de lijst met bestaande contacten op te schonen en goede afspraken te maken over wat er door wie wordt geregistreerd, zodat voor alle accountmanagers inzichtelijk is wat er met wie is besproken. Uit praktische overwegingen worden werkgevers die gesproken worden met betrekking tot hun opdracht in het kader van Social Return, ook op de hoogte gebracht van de mogelijkheden die het WSP te bieden heeft. Dit kunnen commerciële bedrijven van binnen of buiten de regio zijn, maar ook organisaties die door de gemeenten worden gesubsidieerd. In het tweede kwartaal van 2014 is een start gemaakt met deze gerichte individuele werkgeversbenadering in de regio. Vanuit het WSP worden ook potentiële leerwerkbedrijven benaderd. De adviseur leerwerkbedrijven benadert bedrijven in samenwerking met adviseurs voor de andere doelgroepen of neemt de mogelijkheden die het WSP te bieden heeft mee in de gesprekken Lokale werkgeversbenadering en samenwerking WSP Gemeenten zijn op verschillende manieren bezig met het benaderen van werkgevers, regionaal vanuit het WSP, maar ook veelal lokaal bijvoorbeeld vanuit de eigen portefeuille / afdeling Economische Zaken. Elke gemeente heeft een eigen werkgeversnetwerk, werkgeversbenadering en eigen belangen om hier in te (blijven) investeren. Er zijn op meerdere niveaus contacten met bedrijven en dus werkgevers. Ook vanuit de individuele gemeenten wordt in de benadering van potentiële werkgevers het dienstenaanbod van het WSP meegenomen. Daarnaast is er sprake van een regelmatig uitwisseling van informatie tussen het WSP en de betrokken ambtenaren bij de individuele gemeenten. Streven is naar een goede verbinding en uitwisseling tussen beide organisaties, zodat ze aanvullend op elkaar zijn. Doel is o.a. om in een vroegtijdig stadium richting WSP informatie uit te wisselen over de vestiging van nieuwe bedrijven in een gemeente, zodat daar (ook) diensten aangeboden kunnen worden. 6

7 5.4. Samenwerking Amfors en WSP Amfors voert voor de regiogemeenten, met uitzondering van de gemeente Nijkerk, de Wet Sociale Werkvoorziening uit. In dat kader leidt Amfors mensen met een WSW-indicatie op om in een beschermde werkomgeving te gaan werken maar het streven is ook om mensen bij reguliere werkgevers te plaatsen. Vanzelfsprekend moet Amfors voor dit laatste aan acquisitie doen. Het is wenselijk dat ook in dit kader de samenwerking tussen Amfors en WSP geïntensiveerd wordt. Dit is momenteel nog een punt van uitwerking Samenwerking met andere partners Ook werkgevers in de publieke sector hebben zich verbonden aan het Sociaal Akkoord. De gemeenten binnen het WSP en het UWV pakken zelf de taak op om aan hun verplichtingen als werkgever te voldoen. Met de provincie, de rechterlijke macht en de waterschappen wordt contact gezocht. En verder worden er landelijk initiatieven ontwikkeld waarop het WSP kan aansluiten. Daartoe onderhoudt het WSP contacten met het Rijk en Lokus. Verder wordt binnen het WSP samengewerkt met regionale onderwijsinstellingen (ROC s) en kenniscentra. Het is van wezenlijk belang de link tussen onderwijs, vakopleiding en bedrijfsleven levend te houden, zodat e.e.a. op elkaar blijft aansluiten. Tot slot is de werkgeversorganisatie VNO/NCW vertegenwoordigd in de stuurgroep van het WSP. Met de vakorganisaties FNV en ABVO/KABO zijn incidenteel contacten geweest. In 2014 zullen deze contacten worden geïntensiveerd als voorbereiding voor het vormen van een regionaal Werkbedrijf. 6. Monitoring Het WSP stelt zich tot doel om de plaatsingen van de verschillende doelgroepen zorgvuldig te monitoren waarbij onderscheid gemaakt kan worden naar doelgroep en de invulling van de garantiebanen in het kader van het Sociaal Akkoord ten behoeve van het overleg tussen gemeenten en sociale partners in het regionale Werkbedrijf. Bijlagen: - Arbeidsmarktanalyse UWV - Jaarplan 2014 WSP 7

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Marktbewerkingsplan Arbeidsmarktregio Groningen (versie 18 maart 2015) Status: het marktbewerkingsplan (deel Werkbedrijf) moet nog worden vastgesteld door het bestuur van het regionaal Werkbedrijf achtergrond

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort Samenvatting Regio in beeld 2016 Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan arbeidsmarktregio Amersfoort

Marktbewerkingsplan arbeidsmarktregio Amersfoort Marktbewerkingsplan arbeidsmarktregio Amersfoort Talent in goede banen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Doelen en opgaven Werkbedrijf...3 1.3 Het marktbewerkingsplan...4

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Samenleving Advies OWO Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft!BAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Fred Wosgien Telefoon 06-53986106 Retouradres : Advies, Postbus 78,

Nadere informatie

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Wie ben je & met welke gedachte(n) ben je hier gekomen? Werken met een arbeidsbeperking Werkzoekenden met een arbeidsbeperking hebben een achterstandspositie

Nadere informatie

Werkbedrijf Achterhoek

Werkbedrijf Achterhoek Werkbedrijf Achterhoek CONVENANT WERKBEDRIJF ACHTERHOEK De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk Het UWV Werkbedrijf Regio Achterhoek

Nadere informatie

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Stand van zaken Utrechtse Werktafel Presentatie RIA 17 maart Inhoud 1. Doelstellingen en visie 2. Utrechtse Werktafel binnen brede ambitie Werken aan

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle. Samen denken in mogelijkheden Daarwerkenweaan.nl. Voor iedereen een baan

Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle. Samen denken in mogelijkheden Daarwerkenweaan.nl. Voor iedereen een baan Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle Samen denken in mogelijkheden Daarwerkenweaan.nl Voor iedereen een baan Voor iedereen een baan, daar werken we aan Werkbedrijf Regio Zwolle hielp

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Halfjaarrapportage juli 2016

Halfjaarrapportage juli 2016 Halfjaarrapportage juli 2016 Voor u ligt de halfjaarrapportage van het Regionaal Werkbedrijf regio FoodValley van het eerste halfjaar 2016. In deze rapportage krijgt u een beeld van de resultaten en activiteiten

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Zeeland

Samenvatting Regio in beeld Zeeland Samenvatting Regio in beeld 2016 Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel 19 december 2014 Utrechtse Werktafel De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Midden- Utrecht. De basis voor

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Vormgeving van veranderingen

Vormgeving van veranderingen Iedereen doet mee Vormgeving van veranderingen Mondiale crisis Bezuinigingen Noodzaak tot modernisering van arbeidsmarkt ivm vergrijzing, vergroening en internationalisering Zoveel mogelijk mensen laten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

(zelf) EVALUATIE Werkbedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden oktober 2017

(zelf) EVALUATIE Werkbedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden oktober 2017 (zelf) EVALUATIE Werkbedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden oktober 2017 agendapunt 6.1. / werkbedrijf 7-12-2017 1 Inleiding Op 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners in het sociaal akkoord

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

: 6 augustus 2014 Portefeuillehouder. TITEL Voortgang implementatie Participatiewet en totstandkoming Werkbedrijf

: 6 augustus 2014 Portefeuillehouder. TITEL Voortgang implementatie Participatiewet en totstandkoming Werkbedrijf PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4754381 Aan : gemeenteraad Datum : 6 augustus 2014 Portefeuillehouder : Wethouder M. Tigelaar TITEL Voortgang implementatie Participatiewet en totstandkoming

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan 2015 Werkplein Twente

Marktbewerkingsplan 2015 Werkplein Twente Titelblad: Marktbewerkingsplan 2015 Werkplein Twente Versie 141128 1 Inleiding De opdracht was om voor Twente een plan te maken voor de werving van arbeidsplaatsen voor en bemiddeling van werkzoekenden

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Notitie Regionaal Werkbedrijf

Notitie Regionaal Werkbedrijf Notitie Regionaal Werkbedrijf 1. Inleiding De memo Ambtelijke verkenning RPA en VNO-NCW Midden en FNV is in het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (PHO RPA) van 16 april jl.

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 1. Inleiding In 2013 is een sociaal akkoord gesloten tussen Kabinet en sociale partners.

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Midden-Holland

Samenvatting Regio in beeld Midden-Holland Samenvatting Regio in beeld 2016 Midden-Holland Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Holland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN Inleiding Cijfers Wajong Overgang en herbeoordeling Kennis en expertise Samenwerking Afsluiting COLLEGE OVERDRACHT WAJONG

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Basisdocument. Regionaal Werkbedrijf FoodValley

Basisdocument. Regionaal Werkbedrijf FoodValley Basisdocument Regionaal Werkbedrijf FoodValley november 2014 Voorwoord Een echt inclusieve arbeidsmarkt. Dat is het gezamenlijke doel van de sociale partners en publieke partijen in de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio West-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In West-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie De kracht van sociaal ondernemen Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke

Nadere informatie

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak)

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Voortgangsmemo Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Aan: minister van BZK en staatssecretaris van SZW Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - september 2016. Datum:

Nadere informatie

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Deze toelichting gaat uitgebreid in op enkele nieuwe instrumenten. Vervolgens wordt de nieuwe regeling

Nadere informatie

De Banenafspraak. lessons learned in de praktijk

De Banenafspraak. lessons learned in de praktijk De Banenafspraak Sinds 2015 werkt het bedrijfsleven actief aan de Banenafspraak, waarbij invulling wordt gegeven aan 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Februari 2015 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Samenvatting Regio in Beeld

Samenvatting Regio in Beeld Samenvatting Regio in Beeld Amersfoort Oktober 2017 Een arbeidsmarkt in verandering De Nederlandse arbeidsmarkt verandert: de werkgelegenheid blijft toenemen, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan 2016

Marktbewerkingsplan 2016 Marktbewerkingsplan 2016 Inleiding In 2015 is het Werkbedrijf Fryslân Werkt! opgericht. De belangrijkste pijler onder het Werkbedrijf is de intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen. Deze samenwerking

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Presentatie WSP & Banenafspraak

Presentatie WSP & Banenafspraak Presentatie WSP & Banenafspraak Informatiebijeenkomst OFS Presentatie WerkgeversServicepunt NHN Wie zijn wij? Een samenwerkingsverband bestaande uit: UWV De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie