Marktonderzoeksrapport Onderzoeksproject: ééndagsreizen met de autocar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktonderzoeksrapport Onderzoeksproject: ééndagsreizen met de autocar"

Transcriptie

1 Academiejaar Marktonderzoeksrapport Onderzoeksproject: ééndagsreizen met de autocar Berkvens Stijn Liessens Joran Vandendijk Kim Wijnen Klaas Opleiding: Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur Opleidingsonderdeel: Marketing engineering (D0H54a) Prof. E. Breugelmans

2

3 Voorwoord Wij zijn vier studenten aan de Faculteit Economie en Bedrijswetenschappen van de KU Leuven die momenteel in het derde jaar van de bachelor handelsingenieur zitten. In het kader van het opleidingsonderdeel Marketing engineering hebben wij een marktonderzoek verricht voor de Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van Vlaanderen, kortweg BAAV. Eén doel van dit opleidingsonderdeel was om ons kennis te laten maken met wat een marktonderzoek in praktijk inhoudt: een onderzoeksprobleem opstellen en onderzoeken, data verwerken en analyseren, conclusies beargumenteren op basis van gevonden resultaten, Bij de aanvang van deze cursus was het voor ons volledig onbekend hoe een dergelijk probleem moest worden aangepakt, maar in de loop van de cursus werd dit meer en meer duidelijk. We willen dan ook Prof. Els Breugelmans bedanken voor de goede begeleiding doorheen de loop van dit proces en om ons wegwijs te maken in het uitvoeren van een marktonderzoek. Eveneens zouden wij graag BAAV willen bedanken om deze leermogelijkheid beschikbaar te maken. Het onderzoek heeft veel tijd en werk gekost, maar was enorm leerrijk. We hopen dan ook dat we enkele nuttige bevindingen hebben gevonden waarmee we BAAV vooruit kunnen helpen. Stijn Berkvens Joran Liessens Kim Vandendijk Klaas Wijnen 17 december 2013, Leuven

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inhoudsopgave... 3 Inleiding Het onderzoeksdoel Decision problem Problem statement Onderzoeksvragen Imago Productkarakteristieken Klantkarakteristieken Ontwerp van het onderzoeksproject Onderzoeksmethode Datacollectie Sample design Imago Inleiding Relatie tussen leeftijd en het imago van de autocar Marketingimplicaties Productkarakteristieken Inleiding Relatie tussen de totale reistijd en de intentie tot het gebruik Belang van de aanwezigheid van televisies, Wi-Fi, voldoende beenruimte en versnaperingen & drank Het belang van het bestaan van een overkoepelende website De soort ééndagsreis Marketing implicaties Klantkarakteristieken Inleiding Vergelijking tussen autobezitters en niet-autobezitters Vergelijking tussen autocar en openbaar vervoer Verband tussen provincie en totale reistijd Verband tussen leeftijd en het belang van het bestaan van een overkoepelende website... 20

5 5.6. Marketing implicaties Strategische implicaties Werk aan het imago Inspelen op de duur van de totale reistijd Algemeen Verschillen tussen provincies Een rangorde in de comfortelementen Een overkoepelende website is een noodzaak Accent op stadsbezoeken en sportevenementen Onderscheiden van het openbaar vervoer Kritische reflectie Appendix A Appendix B... 33

6 Inleiding Bij elk marktonderzoek vraagt men zich in de eerste plaats af wat er onderzocht moet worden en met welke bedoeling. Ook voor dit onderzoek is de eerste stap bepalen wat nu het doel van het onderzoek is. Dit rapport zal dan ook starten met dit doel verder te specificeren in het decision problem, het problem statement, de onderzoeksvragen en de bijbehorende hypotheses. In een volgende stap zal, aan de hand van de zojuist opgenoemde onderdelen, bepaald worden welke onderzoeksmethode gebruikt zal worden, wat de targetgroep wordt, en hoe de data verzameld zal worden. In de topics daarna zullen de opgestelde onderzoeksvragen geanalyseerd worden met behulp van de verkregen data uit het marktonderzoek. Deze analyses volgen uit statistisch onderzoek waarbij steeds gebruik wordt gemaakt van het statistisch programma Stata,versie In de analyse zal verklaard worden met welke reden elke statistische test toegepast is, welke hypothese er verworpen kan worden en op basis hiervan wordt er dan ook een marketing implicatie verwoord. Om dit rapport af te sluiten, zullen wij alles nogmaals samenvatten in een conclusie die strekt tot de strategische implicaties.

7 1. Het onderzoeksdoel In deze eerste sectie van dit marktonderzoeksrapport zal besproken worden wat er door ons is onderzocht en welke redenen daarachter verscholen zitten. Zo zal er in dit deel worden uitgelegd wat nu het decision problem is dat aan de basis van dit onderzoek en rapport ligt, welk problem statement we behandeld hebben en welke onderzoeksvragen we hierbij hebben opgesteld om te onderzoeken Decision problem Bij een decision problem wordt er vanuit managementperspectief gekeken en bepaald wat het probleem binnen het bedrijf is. In dit onderzoek is dit het standpunt van het management van BAAV ten opzichte van enkele problemen betreffende de autocarsector, meer specifiek voor ééndagsreizen met de autocar. Onder ééndagsreizen wordt een reis verstaan die maximum één etmaal duurt en waar geen overnachting bij aan te pas komt. De volgende vragen zijn van zeer groot belang voor BAAV en zijn dan ook de aanleiding tot dit onderzoek. Wat is het imago van de autocarsector voor ééndagsreizen? Wanneer overweegt men om een autocar te gebruiken voor ééndagsreizen? Op welke manier wil men geïnformeerd worden over het aanbod van de autocarsector bij ééndagsreizen? In de volgende paragraven zullen deze problemen dan ook wat compacter uitgedrukt worden en zullen ze elk apart onder de loep worden genomen Problem statement De bedoeling van een problem statement is om het voorgaande decision problem samen te vatten in één vraag die eigenlijk heel het onderzoek overkoepelt. Om hiertoe te komen, moet er eerst bepaald worden wat exact onderzocht gaat worden uit het decision problem. In ons onderzoek hebben we als eerste het imago opgenomen. Het imago van een product of een bedrijf is namelijk het eerste wat van belang is, als de klant het product niet kent of als het in negatieve zin bekend is, is dit al geen goede aanzet. Vervolgens is er gekeken naar hoe de andere problemen het best benaderd kunnen worden. Aan de ene zijde moet er rekening worden gehouden met bepaalde aspecten van de autocar zelf, zoals de totale reisduur met de autocar voor een ééndagsreis, het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde informatiebronnen, etc. Deze zaken zullen in dit rapport samengevat worden onder de term productkarakteristieken. Aan de andere zijde moeten deze echter ook afgewogen worden tegen de verschillen van klant tot klant. Hiermee bedoelen we dan onder andere de leeftijd van de klant, het al dan niet beschikken over een eigen auto en diens voorkeur voor het openbaar vervoer of de autocar als het op ééndagsreizen aankomt. Ook het soort ééndagsreis die iemand verkiest zit hierin vervat. De laatstgenoemde kenmerken zullen in dit rapport vallen onder de term klantkarakteristieken. Marktonderzoeksrapport Pagina 6

8 Aangezien men voornamelijk geïnteresseerd is in welke mate al deze eigenschappen de intentie van de mensen beïnvloed om de autocar te gebruiken voor ééndagsreizen, linken we deze aan elkaar en bekomen we zo het problem statement van dit marktonderzoek dat klinkt als volgt: In welke mate beïnvloeden het imago, de klant- en productkarakteristieken de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen?. Deze zin vat perfect samen wat er in dit onderzoek zal worden nagegaan, maar is uiteraard vrij globaal bekeken. De onderzochte problemen zullen dan ook in de volgende paragraaf verder uitgelicht worden in de vorm van onderzoeksvragen Onderzoeksvragen Een volgende stap in het marktonderzoek is om het problem statement verder te specificeren. Dit gebeurt aan de hand van onderzoeksvragen, vragen waarin elke keer wordt nagegaan of een bepaalde variabele een invloed uitoefent op een andere variabele. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de negen onderzoeksvragen die bij dit onderzoek zijn opgesteld met betrekking tot de drie problemen uit het problem statement, namelijk: het imago, de klantkarakteristieken en de productkarakteristieken. In secties 3., 4. en 5. van dit rapport zal elke onderzoeksvraag verder uitgelicht worden aan de hand van de enquêtevragen, vooropgestelde hypotheses, gebruikte statistische tests en de bevindingen die uit de data zijn gebleken Imago Om het probleem van het imago van autocars voor ééndagsreizen wat concreter te benaderen, wordt er gekeken of het imago verschilt van leeftijd tot leeftijd. Of bepaalde leeftijdsgroepen een goed of een minder goed beeld hebben bij het reizen met de autocar voor ééndagsreizen kan BAAV helpen om hun imago beter in te schatten in de markt en om bepaalde groepen te segmenteren. De opgestelde onderzoeksvraag is dan de volgende: Is het imago van het gebruik van autocars voor ééndagsreizen afhankelijk van de leeftijd? Productkarakteristieken Als eerste productkarakteristiek is er gekeken of de totale reistijd al dan niet een invloed heeft op de intentie van een persoon om voor een ééndagsreis de autocar te gebruiken. Onder totale reistijd wordt hier de tijd van de heen- en terugreis samen, inclusief pauzes, verstaan. Gezien de autocar over het algemeen een langere reistijd heeft als bijvoorbeeld de auto, kan BAAV uit de resultaten afleiden of het veel rekening moet houden met de totale reistijd die een autocar nodig heeft bij een bepaalde ééndagsreis om klanten aan te trekken. De bijbehorende onderzoeksvraag klinkt als volgt: Beïnvloedt de duur van de totale reistijd de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen?. Een tweede productkarakteristiek die verder onderzocht zal worden, is of de aanwezigheid van bepaalde comfortfactoren een invloed heeft op iemands intentie om de autocar te gebruiken voor een ééndagsreis. Aangezien het begrip comfort in het algemeen redelijk ruim is, zijn hier vier specifiekere zaken uitgenomen. Zo zal er gekeken worden of de aanwezigheid van televies, Wi-Fi, Marktonderzoeksrapport Pagina 7

9 voldoende beenruimte en die van versnaperingen en drank iemand kan overhalen om de autocar te nemen voor een ééndagsreis. Een hiervoor geschikte onderzoeksvraag is de volgende: Is de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen afhankelijk van de waarde die iemand hecht aan de aanwezigheid van televisies, Wi-Fi, voldoende beenruimte en versnaperingen & drank?. Als derde en laatste, maar daarom niet minder belangrijke productkarakteristiek, wordt nader onderzocht of mensen het bestaan van een overkoepelende website al dan niet belangrijk vinden. Onder een overkoepelende website wordt een website verstaan die alle informatie van verschillende autocarmaatschappijen verzamelt en waar men reeds van te voren een reis en eventueel een plaats in de autocar kan vastleggen. Deze vraag is zeker interessant voor dit onderzoek gezien we in een moderne maatschappij leven waar het Internet meer en meer zijn stempel op de samenleving drukt. Deze laatste onderzoeksvraag, betreffende productkarakteristieken, is op de volgende manier geformuleerd: Vinden mensen het bestaan van een overkoepelende website voor het boeken van ééndagsreizen met een autocar belangrijk? Klantkarakteristieken Gezien de autocar en de personenauto allebei gebruikt worden als transportmiddel, wordt hier naar gekeken in de eerste onderzoeksvraag met betrekking tot de klantkarakteristieken. Er wordt nagegaan of het hebben van een eigen wagen al dan niet de intentie tot het gebruik van de autocar voor een ééndagsreis beïnvloedt. Met de resultaten van deze onderzoeksvraag kan dus bijvoorbeeld door BAAV gekeken worden of ze het reizen in de autocar extra in de verf moeten zetten tegenover het reizen met de personenwagen. Hierbij hoort onderstaande onderzoeksvraag: Is er een relatie tussen het hebben van een eigen wagen en de intentie tot het gebruik van autocars voor eendagsreizen?. Ook voor de tweede onderzoeksvraag inzake klantkarakteristieken worden andere vormen van transport afgewogen tegen de autocar als het op ééndagsreizen aankomt. In deze onderzoeksvraag zal worden gekeken of mensen een voorkeur geven aan het reizen met de autocar of met het openbaar vervoer (lijnbus, trein, tram, ). Ook uit deze bevindingen zou BAAV bijvoorbeeld kunnen besluiten bepaalde voordelen van reizen met de autocar al dan niet extra ter sprake te brengen. De onderzoeksvraag die dit beschrijft, wordt als volgt geformuleerd: Verkiezen mensen vervoer met de autocar of met openbaar vervoer voor eendagsreizen?. De volgende onderzoeksvraag die een klantkarakteristiek omvat is of de provincie de duur van de totale reistijd van ééndagsreizen met de autocar beïnvloedt. De resultaten hiervan kunnen uitwijzen of BAAV bepaalde provincies van langere of kortere ééndagsreizen moet voorzien dan andere provincies. De bijbehorende onderzoeksvraag wordt als volgt geformuleerd: Beïnvloedt de provincie de duur van de totale reistijd van ééndagsreizen met de autocar?. Een vierde onderzoeksvraag wat betreft de klantkarakteristieken is er een die onderzoekt welke soorten van ééndagsreizen in de smaak vallen bij de klanten. Er wordt getest of een bepaalde soort Marktonderzoeksrapport Pagina 8

10 van ééndagsreizen verkozen wordt boven een andere. Deze onderzoeksvraag is ook zeker interessant voor BAAV wanneer zij willen gaan kijken waar de interesses van de klant liggen. De onderzoeksvraag hierbij klinkt dan als volgt: Is er een verschil in de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen voor de soort van ééndagsreis?. De laatste onderzoeksvraag van de klantkarakteristieken,daarmee ook de laatste onderzoeksvraag van het marktonderzoek, gaat na of de leeftijd al dan niet een invloed heeft op het belang dat iemand hecht aan de aanwezigheid van een overkoepelende website voor het boeken van ééndagsreizen. Gezien niet elke leeftijdsgroep even vertrouwd is met het gebruik van Internet, is het mogelijk dat sommige leeftijdgroepen deze aanwezigheid wel belangrijk vinden en andere dan weer niet. Of dit al dan niet waar is, wordt onderzocht in deze onderzoeksvraag: Beïnvloedt de leeftijd het belang dat iemand hecht aan de aanwezigheid van een overkoepelende website voor het boeken van ééndagsreizen met de autocar?. Met deze laatste vraag wordt dan ook de sectie van het onderzoeksdoel afgesloten. Zoals eerder vermeld, wordt de verdere uitwerking van de onderzoeksvragen verder beschreven in sectie 3. Tot en met 5.. Marktonderzoeksrapport Pagina 9

11 2. Ontwerp van het onderzoeksproject In dit onderdeel van het rapport wordt verklaard welke onderzoeksmethode gebruikt is en welke manier van datacollectie gekozen is. Eveneens zal er een extra woordje uitleg gegeven worden bij het toegepaste sample design Onderzoeksmethode Voor dit onderzoek is er voor het grootste gedeelte gebruik gemaakt van primaire data, d.i. data die door ons als onderzoekers zelf verzameld is. Het nadeel hiervan is wel dat dit een zeer tijdrovend proces is, maar het voordeel is dan weer dat de data wel up to date en gericht is op wat we willen onderzoeken. Bij het verzamelen van primaire data is er conclusief te werk gegaan: er is gericht gezocht naar antwoorden op de vooropgestelde onderzoeksvragen. Dit gebeurt bij dit onderzoek op een descriptieve manier, gezien er wordt gezocht naar een eventuele bevestiging van de hypotheses (die later zullen worden beschreven). Ook is er een klein gedeelte secundaire data gebruikt. Zo is er om enkele argumenten bij de onderzoeksvraag over het belang van een website te staven, gebruik gemaakt van een onderzoek naar consumer trends 1, uitgevoerd door Google. Deze data is gratis extern gevonden op het Internet Datacollectie Zoals hierboven reeds vermeld, is de data voornamelijk zelf verzameld. Dit is gebeurd aan de hand van een specifiek opgestelde vragenlijst (app. B) die door ons face-to-face is voorgeschoteld aan de ondervraagden. Als doelgroep voor dit onderzoek is er gekozen voor de volwassen Vlaming, dus de Vlamingen van 18 jaar of ouder. Op die manier hebben we iedereen betrokken die eventueel over een rijbewijs beschikt en dus mogelijk ook over een eigen wagen. Het grote voordeel van deze manier van data verzamelen is dat er extra uitleg gegeven kan worden bij zaken die niet helemaal duidelijk zijn en dat er ook extra informatie verkregen kan worden van de ondervraagde personen. Het nadeel is echter dat alle verkregen data handmatig in de computer ingevoerd moet worden om deze te verwerken. Om deze data te verzamelen zijn wij in groep enkele grote Vlaamse steden gaan bezoeken. Zo is er data verzameld in Leuven, Brugge, Gent en Antwerpen. De data uit Limburg is verkregen uit de regio Noord-Limburg en de regio Genk Sample design Gezien het onmogelijk is om elke Vlaming deze enquête te laten invullen, hebben we toevallig passerende mensen ondervraagd, enkel 18-jarigen en ouder, en is er dus sprake van een nonprobability sample. Hierbij is gebruik gemaakt van een convenience sample procedure (mensen die toevallig voorbij kwamen) en quota sampling (zorgen dat we van elke leeftijdscategorie genoeg mensen hebben). In de topics die volgen zal er dieper worden ingegaan op elke onderzoeksvraag aan de hand van de verkregen data. 1 B2U lectures, Ekonomika, Social media impact: marketing, recruiting and mobile trends, Roel Naessens, 26/11/2013, Leuven. Marktonderzoeksrapport Pagina 10

12 3. Imago 3.1. Inleiding Nog voor consumenten gaan nadenken over het gebruik van een product of dienst en zich vragen stellen over de praktische kant van zaken, hebben ze al een beeld van de onderneming die het product of de dienst aanbiedt en van het aangeboden goed zelf. Alvorens ons in dit onderzoek te richten op product- en klantkarakteristieken hebben we daarom eerst onderzocht hoe de autocar door de mensen gepercipieerd wordt. Meer bepaald hebben we onderzoek gedaan naar het imago van het gebruik van autocars in functie van de leeftijd van de respondenten om zo na te kunnen gaan of een verschil in leeftijd leidt tot een verschil in het bepalen van het imago van het gebruik van autocars Relatie tussen leeftijd en het imago van de autocar Om de relatie tussen de leeftijd en de het imago van het gebruik van autocars onder de loep te nemen, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Is het imago van het gebruik van autocars voor ééndagsreizen afhankelijk van de leeftijd? ' Zo kan onderzocht worden of de leeftijd van de respondenten bepalend is voor het imago van het gebruik van autocars. Uit deze onderzoeksvraag resulteren volgende nulhypothese (H0) en alternatieve hypothese (HA): H0: Het imago van het gebruik van autocars voor ééndagsreizen is niet afhankelijk van leeftijd. HA: Het imago van het gebruik van autocars voor ééndagsreizen is afhankelijk van leeftijd. Om de nodige gegevens te collecteren om een uitspraak te kunnen doen over deze hypotheses zijn vragen (1) en (6) opgenomen in de vragenlijst. De eerste vraag tracht de leeftijd te achterhalen, dit is de onafhankelijke of verklarende variabele. Deze waarden worden voorgesteld op intervalschaal maar zijn om praktische redenen gedowngraded in dit onderzoek. Het is namelijk niet overzichtelijk om per leeftijdsjaar een uitspraak te doen en daarom hebben we de leeftijden gegroepeerd tot vier categorieën: 18- tot 25-jarigen (18-<25), 25- tot 40-jarigen (25-<40), 40- tot 55-jarigen (40-<55) en dan 55-plussers waarbij 81 de hoogst genoteerde leeftijd was (55-81). De tweede vraag peilt naar het beeld van het imago, wat dus de afhankelijke variabele is in dit onderzoek. Door de manier van vraagstelling zijn de antwoorden verkregen op een vijf-punt Likertschaal. Aanvullend op het eerste gedeelte, hebben we de mensen ook gevraagd het imago in één woord te omschrijven om deze input als achtergrondinformatie te kunnen gebruiken en eventueel later te verwerken in dit rapport. Om een relatie te testen tussen de twee variabelen gebruiken we een ANOVA test waarvan de output terug te vinden is in Appendix A (test 1). Vooraleer het resultaat te bespreken maken we twee kanttekeningen. Ten eerste duiden we erop dat de frequentie in de categorie slechts 26 bedraagt en dit net onder de algemeen aanvaarde minimumgrens valt. Aangezien de kloof klein is en dit aantal in de buurt ligt van de andere frequenties, besluiten we hiermee verder te werken. De tweede opmerking alvorens het resultaat te analyseren, betreft de varantie-analyse. Deze bekomt een p-waarde van (Prob>chi2) wat groter is dan het vooropgestelde significantieniveau van 0.05 waardoor we de hypothese van gelijke varianties niet kunnen verwerpen en de ANOVA-test dus Marktonderzoeksrapport Pagina 11

13 uitvoeren met gelijke varianties. Uit de gegevens van de Bonferonni-tabel kunnen we constateren dat er geen significante verschillen zijn tussen leeftijdscategorieën. Er zijn namelijk geen p-waarden onder de 0.05 te vinden. Ook de algehele test wijst op een grote p-waarde van Bijgevolg kunnen we de nulhypothese niet verwerpen en rest ons de conclusie dat leeftijd het imago van het gebruik van autocars niet beïnvloedt. Wanneer we dan meer in detail de gemiddelde waarden bestuderen, merken we op dat enerzijds in elke leeftijdscategorie het gemiddelde hoger dan de neutrale waarde ligt maar anderzijds deze gemiddelde waarden ook niet bijzonder hoog zijn. Hieruit kunnen we opmaken dat voor alle leeftijdscategorieën het gebruik van autocars een net iets beter dan gemiddeld imago heeft aangezien de waarde drie gelijk staat aan gemiddeld Marketingimplicaties Op het vlak van imago hebben we hierboven vastgesteld dat dit binnen alle leeftijdscategorieën slechts minimaal beter dan gemiddeld gequoteerd wordt. Er is dus nog aanzienlijk veel ruimte tot verbetering. Dankzij de additioneel opgegeven woorden hebben we een beter beeld op welke kant deze verbetering moet uitgaan. 77 personen van alle ondervraagden hebben deze extra vraag ingevuld, 45 hiervan waren positief. Enkele voorbeelden hiervan zijn: comfortabel, gemakkelijk millieubewust, groepsgevoel en gezellig. Daartegenover antwoordden 16 repondenten negatief. Enkele reacties: ouderwets, saai en traag. Tijdens het ondervragen kregen we ook de indruk dat er een aantal mensen waren die het imago wel goed vonden, maar die de autocar toch vooral beschouwden als een vervoersmiddel voor oudere mensen. Er waren 9 antwoorden die in de lijn van gepensioneerd of ouderwets waren. In eerste instantie moet dus het algemene imago opgekrikt worden en dit kan door de negatieve opmerkingen, zoals ouderwets, langzaam en chaotisch, zoveel mogelijk weg te werken en de positieve kenmerken, zoals gemakkelijk en gezellig, te benadrukken. Marktonderzoeksrapport Pagina 12

14 4. Productkarakteristieken 4.1. Inleiding Het succes van een bedrijf is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van het product dat wordt aangeboden. Het aangeboden product moet eveneens overeenstemmen met de wensen van de klant. Om aan beide voorwaarden te voldoen hebben we in ons onderzoek zowel naar productkarakteristieken als klantkarakteristieken gepeild. Eenmaal er verschillende segmenten gevonden zijn is het belangrijk om het product aan te passen aan de verschillende wensen van elk klantensegment. De productkarakteristieken die hier besproken zullen worden zijn: de totale reistijd, de aanwezigheid van televisies, Wi-Fi, voldoende beenruimte en versnaperingen & drank, het bestaan van een overkoepelende website en het soort evenement. de klantkarakteristieken komen in een volgende paragraaf aan bod Relatie tussen de totale reistijd en de intentie tot het gebruik Om de relatie tussen de intentie tot het gebruik van autocars en de totale reistijd weer te geven is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Beïnvloedt de duur van de totale reistijd de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen?' Hiermee willen we testen of er mensen zijn waarvoor de reisduur van een ééndagsreis een issue is. Additioneel is er gezocht naar een eventuele drempelwaarde in de reisduur vanaf dewelke de autocar zijn aantrekkelijkheid verliest. Dit probleem kan in de vorm van de volgende hypotheses worden geformuleerd: H0: De intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen is onverschillig voor de duur van de totale reistijd. HA: De intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen is niet onverschillig voor de duur van de totale reistijd. Voor deze hypotheses is vraag (8) opgenomen in de enquête (app. B) om de nodige data te verzamelen. Vraag (9) in de enquête wordt gebruikt voor de additionele informatie omtrent de eventuele drempelwaarde in reisduur. Hierbij de bemerking dat vraag 9 enkel in te vullen was door de personen die vraag 8 positief beantwoord hadden. Om de hypotheses te testen zal de Chikwadraat test for goodness-of-fit een geschikte test zijn. Hier is slechts één variabele en er zijn geen groepen. De variabele is van nominaal niveau aangezien dit getest wordt aan de hand van een ja/nee vraag in de enquête. Bij deze test wordt er nagegaan of de verwachte frequentie van 50 procent gelijk is aan de geobserveerde frequentie. Men moet eerst de assumptie van de minimum verwachte cel frequenties controleren. Deze houdt in dat eerst een controle moet plaatsvinden of maximum 20 procent van de verwachte frequenties kleiner is dan 5. Vervolgens moeten al deze tabelwaarden ook groter dan 1 zijn. Aangezien in de uitvoer van de statistische test de verwachte frequenties in beide cellen 65.5 bedraagt geeft dit zowel voor de eerste als de tweede controle geen problemen (app. A, test 2). De uitkomst van deze test kan met andere woorden geïnterpreteerd worden. Marktonderzoeksrapport Pagina 13

15 Hiervoor wordt er naar de p-waarde van de test gekeken, die bedraagt in dit geval 0. Deze waarde impliceert dat de geobserveerde frequenties significant verschillen van de verwachtte, met andere woorden: de nulhypothese kan verworpen worden. De totale reisduur speelt dus een rol bij het al dan niet gebruiken van een autocar voor ééndagsreizen. Om bij dit resultaat extra inzichten te kunnen geven hebben we aan de hand van een additionele enquêtevraag ( vraag 9) gezocht naar eventuele drempelwaarden voor de totale reisduur <3 3-<5 5-<12 Figuur 1: Drempelwaarden totale reisduur In bovenstaande grafiek zijn de respondenten die positief hebben geantwoord op vraag 8 (app. B) verder onderverdeeld in 3 groepen. De horizontale as geeft deze groepen weer: respondenten die minder dan drie uur willen reizen (<3), respondenten die van 3u tot minder dan 5u willen reizen (3- <5) en zij die meer dan 5u willen reizen tot maximum 12u (5-<12). Op de verticale as wordt het aantal respondenten weergegeven. Het overgrote deel haakt tussen 3 en 5 uur af. Verder in het onderzoek wordt deze drempelwaarde gelinkt aan de verschillende provincies. Voor deze resultaten wordt er verwezen naar paragraaf Belang van de aanwezigheid van televisies, Wi-Fi, voldoende beenruimte en versnaperingen & drank Om al de verschillende comfortkarakteristieken te testen hebben we de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Is de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen afhankelijk van de waarde die iemand hecht aan de aanwezigheid van televisies, Wi-Fi, voldoende beenruimte en versnaperingen & drank? De volgende hypotheses worden gebruikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden: H0: Er bestaat geen afhankelijkheid tussen de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen en de waarde die iemand hecht aan de aanwezigheid van televisies, Wi-Fi, voldoende beenruimte en versnaperingen & drank. HA: Er bestaat een afhankelijkheid tussen de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen en de waarde die iemand hecht aan de aanwezigheid van televisies, Wi-Fi, voldoende beenruimte en versnaperingen & drank. Om de nodige data te verzamelen zijn er twee vragen opgenomen in de enquête (app. B), namelijk vraag (4) en (10). Beide vragen werden ondervraagd aan de hand van een vijf-punt Likertschaal. We gebruiken lineaire regressie om de onderzoeksvraag te onderzoeken. De afhankelijke variabele is hier de intentie tot het maken van ééndagsreizen met autocars en de onafhankelijke variabelen zijn de aanwezigheid van televisies, Wi-Fi, voldoende beenruimte en versnaperingen & drank. Vooraleer de interpretatie van de resultaten kan plaatsvinden moeten er eerst enkele controles gedaan worden. De p-waarde van de F-test is veel groter dan het significantieniveau 0.05, namelijk (app. A, test 3). Bovendien is de R-squared waarde Marktonderzoeksrapport Pagina 14

16 ongeveer gelijk aan nul. Deze 2 vaststellingen duiden reeds op een lineaire regressie met zeer weinig verklarende kracht. Dit is nogmaals te zien aan de p-waarden van de t-testen aangezien deze p- waarden allemaal groter zijn dan Hieruit kan men concluderen dat televisies, Wi-fi, beenruimte en versnaperingen & drank de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen niet beïnvloeden. Met andere woorden verwerpen we de nul hypothese niet. Men mag hieruit niet concluderen dat de respondenten deze factoren onbelangrijk vinden. Deze test bepaalt alleen of een verbetering in een van die factoren de intentie tot het gebruik gaat verhogen. Dit is duidelijk niet het geval Het belang van het bestaan van een overkoepelende website De onderzoeksvraag die het belang van het bestaan van een overkoepelende website gaat onderzoeken is de volgende: Vinden mensen het bestaan van een overkoepelende website voor het boeken van ééndagsreizen met een autocar belangrijk?' Onder de term 'overkoepelende website' wordt een website bedoeld waar men alle aanbiedingen van alle autocarbedrijven kan raadplegen en er bovendien ook een reis kan reserveren. Deze onderzoeksvraag wordt getest aan de hand van volgende hypotheses: H0: Mensen vinden de aanwezigheid van een overkoepelende website bij het boeken van een ééndagsreis met een autocar niet belangrijk of zijn neutraal. HA: Mensen vinden de aanwezigheid van een overkoepelende website bij het boeken van een ééndagsreis met een autocar belangrijk. De enige variabele hier is de aanwezigheid van een overkoepelende website. Deze variabele wordt in de enquête bevraagd door middel van vraag 11 (app. B). Het antwoord op deze vraag wordt aangegeven met een vijf-punt Likertschaal. Deze schaal is op intervalniveau waardoor we een Onesample t-test gaan uitvoeren. Er wordt getest of de voorkeur voor de aanwezigheid van een overkoepelende website significant groter is dan het gemiddelde 3. Zoals de hypotheses reeds aangeven wordt er een eenzijdige test uitgevoerd. De aanleiding hiervoor is een consumer trend studie 2 van Google. Deze studie brengt enkele statistieken voort die voldoende incentives geven voor het gebruiken van een eenzijdige test. Enkele opvallende resultaten van dit onderzoek zijn bijvoorbeeld: 51% van de Belgische populatie zoekt online voordat ze koopt. 57 % van de Belgen kocht in 2013 goederen of services online. 85 % van de Belgen zal eind 2014 online zijn. 90% zal volgend jaar online aankopen doen. Na de controle voor het minimum aantal respondenten kunnen we besluiten dat de interpretaties voor deze test geldig zijn. Het aantal respondenten is namelijk gelijk aan onze steekproefgrootte die 131 bedraagt. Deze is ruim boven de minimumvereiste van 30. Omdat we een éénzijdige test hebben uitgevoerd kijken we bij de uitvoer van 'Stata' naar Pr(T > t) (app. A test 4). 2 B2U lectures, Ekonomika, Social media impact: marketing, recruiting and mobile trends, Roel Naessens, 26/11/2013, Leuven. Marktonderzoeksrapport Pagina 15

17 Deze bedraagt wat tot de conclusie leidt dat het gemiddelde significant groter is dan 3. De nulhypothese wordt dus verworpen en er kan geconcludeerd worden dat de waarde die men aan de aanwezigheid van een overkoepelende website hecht significant groter is dan het neutrale punt De soort ééndagsreis Een laatste onderzoeksvraag die betrekking heeft op de productkarakteristieken luidt als volgt: Is er een verschil in de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen voor de soort van ééndagsreis? Aangezien het voor BAAV van cruciaal belang is om zo veel mogelijk informatie over de klant te verzamelen, namen we deze onderzoeksvraag op in ons onderzoek. Als bepaalde soorten ééndagsreizen zeer populair blijken te zijn, kan BAAV zijn partners hiervan op de hoogte stellen. Om te kunnen vaststellen of dit wel degelijk het geval is werden volgende hypotheses opgesteld: H0: Er bestaat geen verschil in de intentie tot het gebruik van een autocar voor het soort ééndagsreis. HA: Er bestaat een verschil in de intentie tot het gebruik van een autocar voor het soort ééndagsreis. De test die geschikt is om deze hypotheses te testen is de Chi kwadraat test for goodness-of-fit. Hier is slechts één variabele, namelijk het soort ééndagsreis. In de enquête is slechts één vraag opgenomen voor deze onderzoeksvraag, vraag 5 (app. B). Bij deze vraag wordt duidelijk vermeld dat hier slechts één antwoordmogelijkheid mocht aangeduid worden. Dit is om de statistische analyse niet nodeloos complex te maken. Bij deze test wordt er nagegaan of de verwachte frequenties van procent gelijk zijn aan de geobserveerde frequenties. De variabele is van een nominaal niveau aangezien er enkele antwoordmogelijkheden vooraf gegeven worden. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van een bepaalde meetschaal. De output (app. A, test 8) verkregen na het uitvoeren van de Chi kwadraat test for goodness-of-fit in Stata toont dat in de kolom van de verwachte frequenties alle waarden gelijk zijn aan Dit geeft aan dat er voldaan is aan de voorwaarde van de minimum verwachtte celfrequenties. Alle verwachtte celfrequenties zijn namelijk zowel groter dan 5 (dit moet minimum 20 procent van de cellen zijn) als groter dan 1 (dit moet 100 procent van de cellen zijn). Voor de interpretatie kijken we vervolgens naar de bijhorende p-waarde. De output van 'Stata' in acht genomen bemerken we dat deze een p-waarde van 0 geeft. De nulhypothese wordt verworpen. Dit impliceert dat de geobserveerde frequenties significant verschillen van de verwachtte frequenties. In termen van observatie frequenties is het duidelijk dat zowel sportevenementen als stadsbezoeken met respectievelijk 36 en 35 respondenten het meest geprefereerd worden Marketing implicaties Het resultaat uit de eerste onderzoeksvraag geeft weer dat het grootste deel van de respondenten wel degelijk belang hecht aan de totale reisduur. Bij het plannen van ééndagsreizen met de autocar dient men hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het is dus aangewezen voor BAAV om de reisduur te beperken waar mogelijk. Dit wordt nogmaals ondersteund door het bijkomend onderzoek naar de drempelwaarde. Veel potentiële klanten gaan immers verloren wanneer de totale reisduur Marktonderzoeksrapport Pagina 16

18 boven de 5 uur uitstijgt aangezien hun drempelwaarde in verband met de totale reisduur reeds bereikt is. Het resultaat van de onderzoeksvraag: Is de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen afhankelijk van de waarde die iemand hecht aan de aanwezigheid van televisies, Wi-Fi, voldoende beenruimte en versnaperingen & drank? was enigszins verrassend. Uit onderzoek bleek namelijk dat de aanwezigheid van geen enkel van voorgestelde attributen een invloed had op de intentie tot het gebruik van de autocar. Hieruit kunnen we afleiden dat respondenten niet geneigd zijn om wel een ééndagsreis met een autocar te plannen omwille van de aanwezigheid van één van deze attributen. Maar deze resultaten moeten genuanceerd worden. Na verder onderzoek blijkt namelijk dat voldoende beenruimte en versnaperingen en drank afzonderlijk meer dan neutraal beoordeeld worden. Dit wilt zeggen dat de respondenten zeker willen dat één of meerdere van deze attributen aanwezig zijn op een autocar. Ze zijn echter niet méér geneigd om de autocar te nemen omwille van deze attributen. In de communicatie naar de klant toe gaat het promoten van deze factoren mensen er dus niet toe overhalen om de autocar te nemen. Het vermelden of in beeld brengen van deze attributen in een marketingcampagne kan daarentegen wel een positief maar hoogstwaarschijnlijk geen doorslaggevend effect hebben op het effectief boeken van een ééndagsreis met de autocar. Zoals overduidelijk blijkt uit het onderzoek is de aanwezigheid van een overkoepelende website een absolute meerwaarde. De overgrote meerderheid achtte zo een overkoepelende website belangrijk. Aangezien het onderzoek offline afgenomen is konden we enkele reacties op deze vraag verzamelen. Deze waren zowel van jong tot oud positief. Een aanzienlijk aantal oudere mensen maakte zelfs de opmerking: " Ikzelf zou het niet gebruiken maar ik kan mij voorstellen dat zo een website vandaag de dag door veel mensen geapprecieerd zou worden.". Als we de vergelijking maken met de vliegtuig- of treinsector, zien we dat die in deze sectoren reeds langere tijd voor handen is. Bovendien wordt door de consumer trend studie van Google nogmaals bevestigd dat de internetindustrie een booming bussiness is. Daarom lijkt het aanmaken van een dergelijke website ons één van de eerste stappen te moeten zijn voor BAAV om zowel hun bekendheid als hun populariteit naar een hoger niveau te tillen. Een laatste zeer interessante ontdekking is omtrent het soort activiteiten. Aangezien BAAV niet zelf de reizen organiseert is dit wel iets wat zij kunnen doorsluizen aan verschillende autocarbedrijven waarmee ze samenwerken. Vooral de overduidelijke preferentie voor enerzijds sportevenementen en anderzijds Sportevenementen 35 Cultuurevenementen Figuur 2: Soorten eendagsreizen Stadsbezoeken Muziekevenementen Pretparkbezoeken Geen voorkeur stadsbezoeken is niet te verwaarlozen. Mede dankzij onze offline aanpak kwamen we nog een zeer opvallend gegeven tegen bij de vraag voor welk evenement men de autocar zou gebruiken. Enkele quotes van respondenten : "Bierfeesten want dan mag ik niet meer rijden" en "Kerstmarkten want dan kan ik eens een jenever drinken". Evenzeer opvallend was dat deze reacties zowel van mannen als van vrouwen en van jong tot oud kwamen. Een marketingcampagne die bestuurders bewust maakt van de gevaren van rijden onder invloed gecombineerd met de voordelen van het nemen van de autocar bij dergelijke uitstappen zou een originele aanpak kunnen zijn voor het bereiken van deze mensen. Marktonderzoeksrapport Pagina 17

19 5. Klantkarakteristieken 5.1. Inleiding Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de kenmerken van klanten, deze kan men namelijk gebruiken om doelgroepen te onderscheiden en aan segmentatie te doen. Hierdoor kunnen er misschien interessante doelgroepen ontdekt worden die BAAV op een bepaalde manier zou kunnen aanspreken. Ook zal natuurlijk de mogelijkheid bestaan dat we ontdekken dat verschillende demografische groepen toch geen aparte doelgroepen zijn met betrekking tot de autocarsector. De klantkarakteristieken die hier besproken zullen worden, zijn: het al dan niet bezitten van een auto, de voorkeur die iemand geeft voor het openbaar vervoer of de autocar, de provincie en de leeftijd Vergelijking tussen autobezitters en niet-autobezitters Om een vergelijking te maken tussen de intentie tot het gebruik van autocars van autobezitters en niet-autobezitters is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Is er een relatie tussen het hebben van een eigen wagen en de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen? De logische redenering erachter was dat de mensen zonder een auto een belangrijke manier van verplaatsen niet tot hun beschikking hadden en misschien daarom wel meer geneigd zouden zijn om de autocar te gebruiken. Dit probleem kan in de vorm van de volgende hypotheses worden geherformuleerd: H0: Er is een relatie tussen het hebben van een eigen wagen en de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen. HA: Er is geen relatie tussen het hebben van een eigen wagen en de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen. Voor deze hypotheses zijn vragen (2) en (4) opgenomen in de enquête (app. B) om de nodig data te verzamelen. Om de hypotheses te testen zal de independent samples t-test geschikt zijn. De afhankelijke variabele is namelijk ondervraagd op een vijf-punt Likertschaal en de onafhankelijke variabele is het al dan niet bezitten van een auto. Er zijn dus twee groepen en bovendien zijn deze twee groepen onafhankelijk van elkaar. Men moet eerst controleren of het aantal observaties in de groep ja en de groep nee beide groter zijn dan 30. Deze aantallen zijn respectievelijk 97 en 34, met als gevolg dat deze test (app. A, test 6) uitgevoerd mag worden. De independent samples t-test bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel test of de varianties significant verschillend zijn en dit is niet het geval aangezien 2*Pr(F > f) = en dit dus groter is dan De volgende test wordt dus een two group mean comparison test with equal variances, die test of de gemiddeldes significant verschillend zijn. Dit is ook niet het geval aangezien Pr( T > t ) = en dit is ook groter dan De nulhypothese mag dus niet verworpen worden en men mag concluderen dat er geen relatie is tussen het hebben van een eigen wagen en de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen. Dit is wel een verrassend resultaat, want dit betekent namelijk dat mensen zonder auto niet meer of minder geneigd zijn om de autocar te gebruiken dan mensen die wel een auto hebben. Marktonderzoeksrapport Pagina 18

20 5.3. Vergelijking tussen autocar en openbaar vervoer De volgende onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: Verkiezen mensen vervoer met de autocar of met openbaar vervoer voor ééndagsreizen? Onder de term openbaar vervoer worden zowel de trein als de bus, de tram en de metro gerekend. Deze vraag is opgenomen omdat het openbaar vervoer een logisch alternatief voor de autocar lijkt om daguitstappen te maken. De volgende hypotheses zijn getest geweest. H0: Er is geen voorkeur voor autocars of openbaar vervoer voor ééndagsreizen. HA: Er is wel een voorkeur voor autocars of openbaar vervoer voor ééndagsreizen. Om de nodige data te verzamelen zijn er twee vragen opgenomen in de enquête (app. B), namelijk vraag (7a) en (7b). Beide vragen werden ondervraagd aan de hand van een vijf-punt Likertschaal. Door middel van een paired samples t-test wordt getest of het gemiddelde van de antwoorden op vraag (7a) significant verschilt van het gemiddelde van de antwoorden op vraag (7b). Op beide vragen hebben 131 respondenten geantwoord, wat ruim genoeg is om deze test (app. A, test 7) geldig uit te voeren. De variabele genaamd autocar verwijst naar vraag (7a) en variabele OV verwijst naar (7b). Deze output toont dat Pr( T > t ) = Dit is significant kleiner dan het vooropgestelde significantieniveau van De nulhypothese wordt dus verworpen. Als men bovendien de gemiddeldes vergelijkt ziet men dat het gemiddelde van OV groter is dan het gemiddelde van autocar. Aan de hand van deze test kan men dus besluiten dat mensen liever met het openbaar vervoer een ééndagsreis maken dan met de autocar. Het openbaar vervoer mag dus zeker niet onderschat worden als alternatief voor de autocar voor het maken van ééndagsreizen Verband tussen provincie en totale reistijd De volgende onderzoeksvraag legt de link tussen de totale reistijd en de provincie: Beïnvloedt de provincie de duur van de totale reistijd van ééndagsreizen met de autocar? Onder de term totale reistijd worden de heenreis en de terugreis, inclusief eventuele pauzes, samen begrepen. Eerder al werd in paragraaf 4.2. de relatie tussen de totale reistijd en de intentie tot het gebruik van autocars voor ééndagsreizen onderzocht. De conclusie hiervan was dat er wel degelijk een relatie was. Het onderzoek naar deze reistijd gaat nu nog een stap verder door een eventueel verband tussen de reistijd en de provincie te onderzoeken. Er waren een aantal redenen om deze onderzoeksvraag op te nemen. Ten eerste was er de redenering dat personen van West-Vlaanderen misschien meer geneigd waren langere daguitstappen te doen, aangezien ze aan één kant ingesloten zijn door de zee. Een andere redenering was dat de centralere provincies misschien minder geneigd zouden zijn lange uitstappen te doen aangezien alles in Vlaanderen redelijk dichtbij ligt. Om te kijken of deze redeneringen acceptabel zijn, worden volgende hypotheses getest. H0: De provincie beïnvloedt de duur van de totale reistijd van ééndagsreizen met de autocar niet. HA: De provincie beïnvloedt de duur van de totale reistijd van ééndagsreizen met de autocar. De variabele provincie is hier de onafhankelijke variabele en wordt gevraagd aan de hand van vraag (0) in de questionnaire (app. B). Deze vijf Vlaamse provincies zijn gedowngraded naar vier categorieën, Vlaams-Brabant en Antwerpen zijn samen genomen in één categorie en Limburg, Oost- Marktonderzoeksrapport Pagina 19

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces?

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces? Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen Intern aangestuurde masterproef Welke elementen in online klantencommentaren

Nadere informatie

1. Verplaatsingen. 1.1 Aantal verplaatsingen

1. Verplaatsingen. 1.1 Aantal verplaatsingen 1. Verplaatsingen De achterliggende basisgedachte achter mobiliteitswetenschappen, die zich overigens ook internationaal alsmaar sterker aan het ontwikkelen is, is al jarenlang bekend: we verplaatsen ons

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste gegevens W. Miermans, D. Janssens, M. Cools, G. Wets Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie

WhatsApp versus eh.. Voicemail Een vervolgonderzoek naar het effect van gevulde pauzes in slechtnieuwsberichten. Jantien Minderhoud [3590259]

WhatsApp versus eh.. Voicemail Een vervolgonderzoek naar het effect van gevulde pauzes in slechtnieuwsberichten. Jantien Minderhoud [3590259] WhatsApp versus eh.. Voicemail Een vervolgonderzoek naar het effect van gevulde pauzes in slechtnieuwsberichten Jantien Minderhoud [3590259] Begeleider: Frank Jansen Bachelorscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen

Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen Eindrapport Dr. Hans De Steur, Msc. Sofie Lagast, Prof. Dr. Xavier Gellynck Oktober, 2014 1

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Recente trends in cause-related marketing

Recente trends in cause-related marketing UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Recente trends in cause-related marketing Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Een Goed Paard Maakt Nog Geen Goede Ruiter: Fabel of Feit?

Een Goed Paard Maakt Nog Geen Goede Ruiter: Fabel of Feit? Een Goed Paard Maakt Nog Geen Goede Ruiter: Fabel of Feit? Onderzoek naar de invloed van spelers-, hoofdtrainers- en assistent- trainerservaring op de ranking en het winstpercentage van Nederlandse Eredivisie

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie