Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden."

Transcriptie

1 Disclaimer: Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud, aanvaardt Van Esch Belastingadvies geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan.

2 Beste klant/relatie, Door middel van deze speciale nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de belastingmaatregelen die zijn aangekondigd voor het jaar Daarnaast gaan we ook in op twee belangrijke wetswijzigingen die al op 1 oktober in werking zijn getreden. Dat betreft de verhoging van het hoge btw-tarief en de invoering van de zogenoemde Flex BV. Deze nieuwsbrief bevat een selectie van de meest belangrijke fiscale onderwerpen. Bepaalde onderwerpen zijn omwille van de leesbaarheid achterwege gelaten. Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden. I. Verhoging btw-tarief Op 1 oktober 2012 is het algemene btw-tarief van 19% verhoogd naar 21%. Het lage btw-tarief is 6% gebleven. Het nieuwe btw-tarief geldt voor leveringen van goederen en diensten die plaatsvinden na 1 oktober Hierbij is de leveringsdatum en niet de factuurdatum bepalend. Op leveringen van voor 1 oktober 2012 blijft het oude btw-tarief van toepassing, ook indien deze levering na 1 oktober 2012 wordt gefactureerd. Bij de levering van onroerende zaken geldt voor een aantal situaties een overgangsregeling. II. Flexibilisering van het BV-recht Vanaf 1 oktober 2012 gelden nieuwe regels voor de BV. Hieronder worden puntsgewijs de belangrijkste wijzigingen beschreven. Het nieuwe BV-recht geldt voor BV s die zijn of worden opgericht na 1 oktober Ook voor bestaande BV s gelden deze nieuwe regels. Het is voor bestaande BV s lang niet altijd nodig om de statuten te laten wijzigen. In bepaalde situaties, met name als er sprake is van meerdere aandeelhouders, kan een statutenwijziging interessant zijn. De oprichting van een nieuwe BV moet nog altijd plaatsvinden door een notaris. De verplichte storting van een minimum aandelenkapitaal van ,- is vervallen. Daarmee wordt de BV met name ook voor zzp ers meer toegankelijk. Daarmee is nog niet gezegd of de BV vanuit fiscaal oogpunt voor iedereen de meest aantrekkelijke rechtsvorm is. De verplichte bankverklaring (bij storting in contanten) en de verplichte accountantsverklaring (bij storting in natura) zijn vervallen. Voor samenwerkingsverbanden kunnen de statuten volledig op maat worden gemaakt. De ruime mogelijkheden die bestaan voor een VOF, zijn nu dus ook voor een BV mogelijk. Er kunnen meerdere soorten aandelen worden uitgegeven. Denk aan aandelen zonder winstrecht of aandelen zonder stemrecht. Daarin zijn uiteraard ook variaties mogelijk zoals aandelen die slechts recht geven op de winst die is toe te rekenen aan een bepaalde divisie of filiaal van de onderneming. Stemrechtloze aandelen zijn op het eerste oog een prima manier om werknemers in de onderneming te laten participeren. Let u er dan wel op dat zij daarmee een recht krijgen om de aandeelhoudersvergaderingen bij te wonen. Is dat niet wenselijk, dan is de methode om de aandelen te certificeren nog altijd een geschikte manier om de werknemersparticipatie vorm te geven. Verder dient u erop bedacht te zijn dat stemrechtloze aandelen een aparte soort vormen, waardoor een werknemer voor zijn participatie sneller dan voorheen zal worden belast in box 2 in plaats van box 3. Laat u hierbij dus goed adviseren. Er geldt een uitkeringstoets voor dividenduitkeringen. Dit houdt in dat de directie bij een voorgenomen dividenduitkering dient te toetsen of deze geen negatieve gevolgen heeft voor de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de onderneming. Als de BV binnen een jaar na de dividenduitkering failliet gaat dan wordt de directie in beginsel aansprakelijk gesteld daarvoor en kan de dividenduitkering van de aandeelhouders worden teruggevorderd. Deze uitkeringstoets zal in de praktijk waarschijnlijk mede in overleg met de accountant dan wel belastingadviseur worden gedaan. 12 oktober 2012 Pag. 2

3 III. Belastingplan Afstempeling pensioen in eigen beheer Directeur-grootaandeelhouders (hierna: DGA s) met pensioen in eigen beheer kunnen onder voorwaarden de pensioenverplichtingen verminderen als het vermogen van de pensioen-bv in relatie tot de verplichtingen ontoereikend is. Goedgekeurd wordt dat eenmalig op de pensioeningangsdatum de pensioenaanspraken worden verminderd. Deze goedkeuring is met name interessant voor DGA s met hoge pensioenaanspraken en een verrekenbaar verlies in de pensioen-bv. Het goedkeuren van het verminderen van pensioenaanspraken zal zo veel mogelijk worden beperkt tot situaties waarbij de onderdekking bij de BV een gevolg is van reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Alleen situaties waarin overtuigend wordt aangetoond dat sprake is van een dekkingsgraad van minder dan 75% komen in aanmerking. Wij adviseren dergelijke situaties voorafgaand aan de uitvoering af te stemmen met de Belastingdienst. Er is een overgangsregeling getroffen voor gevallen waarin de pensioenuitkeringen op 1 januari 2013 al lopen. De overgangsregeling zorgt ervoor dat in de periode 2013 tot en met 2015 ook eenmalig, en onder dezelfde voorwaarden als bij de reguliere regeling, een goedkeuring tot vermindering van pensioenaanspraken kan worden verleend voor al ingegane pensioenen. 2. AOW-leeftijd en pensioenleeftijd Zoals bekend zal de AOW-leeftijd worden verhoogd. Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief is bekend gemaakt dat de mogelijke regeringscoalitie van VVD/PvdA de verhoging van de AOW-leeftijd versneld zal gaan invoeren. Op dit moment kan helaas nog niet met zekerheid worden gezegd hoe een en ander zal worden ingevuld. Per 1 januari 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar. Dit betekent dat in 2013 in ieder geval alle pensioentoezeggingen beoordeeld en aangepast dienen te worden. Overweegt u als DGA om uw pensioen in eigen beheer te optimaliseren door bijvoorbeeld oude dienstjaren in te kopen? Onderneem dan nog dit jaar actie. Van Esch Belastingadvies informeert u graag over de mogelijkheden. 3. Werkkostenregeling De zogenoemde vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt per 1 januari 2013 met 0,1% verhoogd. Deze verhoging komt naast de verhoging van 0,1% op grond van de Wet uniformering loonbegrip. De vrije ruimte komt daarmee uit op 1,6%. Let op dat met ingang van 1 januari 2014 alle kostenvergoedingen gebaseerd moeten zijn op de werkkostenregeling. In de praktijk blijken vrijwel alle werkgevers nog de overgangsregeling toe te passen. Zij zijn vaak nog niet klaar voor de implementatie van de werkkostenregeling. Van Esch Belastingadvies komt in de loop van 2013 met een kant en klare adviesmodule om de werkkostenregeling te implementeren. Wij houden u op de hoogte. 4. S&O-afdrachtvermindering De eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering wordt verlengd naar Het plafond wordt, net als in voorgaande jaren, vastgesteld op 14 mln. Daar staat tegenover dat het tarief voor de eerste ,- van de S&O-loonsom wordt verlaagd naar 38% en het starterstarief wordt verlaagd tot 50%. Verder wordt het uurloon naar boven afgerond op hele euro's in plaats van op een veelvoud van 5 en vervalt de margeregeling. Hierdoor zal voortaan de S&O-inhoudingsplichtige die zijn S&O-uren vooraf te hoog heeft ingeschat, mededeling moeten doen van de onderrealisatie, ook als de afwijking niet meer dan 10% is. Verder zal de mededelingsplicht worden uitgebreid voor S&O-inhoudingsplichtigen die ten minste het in de aan hen afgegeven S&O-verklaring opgenomen aantal S&O-uren hebben besteed. De innovatiebox blijft als zodanig bestaan. Dat geldt ook voor de in 2012 ingevoerde Research en Development Aftrek (RDA-aftrek). Beide regelingen zijn fiscaal zeer aantrekkelijk voor innoverende ondernemers die beschikken over een S&O-verklaring. Laat u gerust eens vrijblijvend informeren over de mogelijkheden. 12 oktober 2012 Pag. 3

4 5. Vereenvoudiging scholingsuitgaven De aftrek van scholingsuitgaven wordt beperkt tot de verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van opleiding of studie. De bestaande afwijkende regeling voor belastingplichtigen met recht op studiefinanciering komt te vervallen. Scholingsuitgaven komen niet voor aftrek in aanmerking tot het bedrag van de aan de belastingplichtige toegekende prestatiebeurs. 6. Vennootschapsbelasting Voorgesteld wordt de zogenoemde thin-cap regeling af te schaffen. Deze regeling betreft een beperking van de renteaftrek voor ondernemingen die bovenmatig met vreemd vermogen zijn gefinancierd. Het belangrijkste argument voor de afschaffing is dat de regeling ook belastingplichtigen uit het MKB raakt terwijl hij daarvoor niet was bedoeld. 7. Wijzigingen overdrachtsbelasting De termijn waarbij in geval van doorverkoop een vermindering van overdrachtsbelasting kan worden verkregen, wordt per 1 januari 2013 voor zowel woningen als niet-woningen tijdelijk verruimd tot 36 maanden, voor de periode tot 1 januari Goedgekeurd is dat de regeling al met ingang van 1 september 2012 geldt. Dit betekent dat als een onroerende zaak wordt verkregen in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 bij een opvolgende verkrijging van deze onroerende zaak door een ander binnen 36 maanden slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd. 8. Constructiebestrijding bodem(voor)recht en uitstelbeleid Vanaf 2013 is het voor zekerheidshouders (hypotheek- of pandrecht) wettelijk verplicht de ontvanger te informeren over het voornemen hun recht op deze zaken uit te oefenen. De ontvanger heeft na deze mededelingen vier weken de tijd om zijn verhaalsrecht op deze zaken (bodemrecht) uit te oefenen. De maatregel treedt met ingang van 1 januari 2013 in werking voor nieuwe belastingschulden en voor nieuw te vestigen zekerheidsrechten. Voor bestaande zekerheidsrechten geldt een overgangstermijn van drie maanden. Voor kredietverleners wordt het zicht op de belastingschulden van hun debiteuren belangrijker. De verklaring over het betalingsgedrag die de ontvanger op verzoek afgeeft en die nu al wordt gebruikt bij de inleners- en ketenaansprakelijkheid, krijgt ook in de sfeer van het bodemrecht een functie. Het uitstelbeleid voor belastingschulden van ondernemers wordt versoepeld en vereenvoudigd. Zo wordt kort uitstel op verzoek voor maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de oudste aanslag verleend als (1) het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een maximaal bedrag van (2) er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor dwangbevelen zijn betekend, (3) geen sprake is van aangifteverzuim en (4) geen openstaande belastingschulden oninbaar zijn gebleven. Voor betalingsregelingen met een langere looptijd hoeft geen relatie meer met de economische crisis te worden aangetoond. 9. Tarieven inkomstenbelasting box 1 De schijven en tarieven voor de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 worden met ingang van 1 januari 2013 als volgt voor belastingplichtigen jonger dan 65 jaar: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat meer dan maar niet meer dan I II III IV % % % % 12 oktober 2012 Pag. 4

5 Voor belastingplichtigen ouder dan 65 jaar bedraagt het tarief in de eerste schijf 19,1%. Het tarief in de tweede schijf is afhankelijk van de leeftijd. Bent u geboren voor 1946 dan bedraagt het tarief in de tweede schijf 23,65%. Bent u geboren in of na 1946 (en ouder dan 65 jaar) dan bedraagt het tarief in de tweede schijf 24,1%. IV. Forensentaks Vanaf 2013 worden woon-werkkilometers fiscaal beschouwd als privékilometers. Deze herziening heeft de volgende ingrijpende maatregelen tot gevolg: De onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer van 0,19 per kilometer vervalt. Dit geldt ongeacht de wijze waarop wordt gereisd. Woon-werkkilometers worden ook voor auto s van de zaak als privé aangemerkt. Hierdoor zal de huidige vrijstelling van de bijtelling voor auto s van de zaak waarmee minder dan 500 kilometer privé wordt gereden, grotendeels haar belang verliezen. De reisaftrek wordt afgeschaft. Voor leaserijders is overgangsrecht vastgesteld. Voor auto's waarvoor vóór 25 mei 2012 een leasecontract is aangegaan, wordt de bijtelling gedurende de looptijd van dat leasecontract - maar uiterlijk tot 1 januari beperkt tot een kwart van de verschuldigde bijtelling van 25%, 20% of 14%. Deze verlaagde bijtelling geldt alleen als het aantal overige privékilometers, dus exclusief de kilometers die in het kader van het woon-werkverkeer met de auto worden gemaakt, beperkt blijft tot maximaal 500 kilometer op jaarbasis. Voor de bestelauto van de zaak waarvoor vóór 25 mei 2012 een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik is afgegeven, geldt het overgangsrecht alleen als naast de zakelijke en woon-werkverkeerkilometers geen privékilometers worden gemaakt. Het overgangsrecht voor leaserijders is ook van toepassing op ondernemers met een auto van de zaak die op de balans van de onderneming staat. Als overgangstermijn geldt dan de periode dat de auto op de balans van de onderneming blijft staan, maar ook uiterlijk tot 1 januari Ook voor houders van OV-abonnementen (trein, bus, tram en metro) is overgangsrecht vastgesteld. OVabonnementen die vóór 25 mei 2012 zijn ingegaan, zullen worden gerespecteerd voor hun gehele (resterende) looptijd. Voor ondernemers geldt dat de OV-kaart voor de datum moet zijn aangeschaft (en dus ook later dan 25 mei 2012 mag ingaan). Voor de reisaftrek geldt hetzelfde overgangsrecht als voor OV-abonnementen en wordt voor de resterende looptijd in 2013 naar rato van het aantal maanden toegepast. De mogelijkheid om onbelaste vergoedingen te geven voor zakelijke reiskilometers (niet zijnde woonwerkkilometers) blijft bestaan. Voor de definitie van woon-werkkilometers wordt aangesloten bij de definitie zoals die geldt voor de Wet op de omzetbelasting. Dit betekent het volgende: Iedere reis tussen de woning of verblijfplaats en de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en), wordt in beginsel aangemerkt als woon-werkverkeer. Ontbreekt zo'n overeenkomst, dan kwalificeren alle reizen van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres als woon-werkverkeer. Is sprake van verschillende werkplaatsen die regelmatig worden gebruikt of van een werkplaats thuis en een bedrijfsadres die beide regelmatig worden gebruikt, dan geldt ook als vaste werkplaats een werkplek die als zodanig moet worden aangemerkt vanwege de mate van regelmaat waarin naar die werkplaats wordt gereisd en waar in belangrijke mate werkzaamheden worden verricht. Voor ambulante werknemers die regelmatig naar dezelfde klanten reizen en daar werkzaamheden verrichten, is pas sprake van woon-werkverkeer als de frequentie langer dan een jaar duurt. Is de duur van die werkzaamheden echter gelijk aan de duur van de dienstbetrekking, dan is altijd sprake van woon-werkverkeer, ook als dat korter dan een jaar is. Voor ondernemers gelden in beginsel alleen de reizen tussen de woon- of verblijfplaats en het eigen bedrijfsadres als woon-werkverkeer. Reizen van gedetacheerde werknemers tussen de woon- of verblijfplaats en de plaats van de detachering gelden als zakelijke reizen, als de detachering niet langer dan een jaar duurt. 12 oktober 2012 Pag. 5

6 De fiscale herziening van de behandeling van woon-werkverkeer is opgenomen in een apart wetsvoorstel. VVD en PvdA hebben in het op 1 oktober 2012 gesloten deelakkoord opgenomen dat de forensentaks van de baan is. De kans is daarmee groot dat het wetsvoorstel fiscale herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer niet tot wet wordt verheven. V. Eigen woning en hypotheekrenteaftrek Evenals de herziening van de fiscale behandeling van woon-werkverkeer is ook de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning opgenomen in een apart wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel bevat drie onderdelen: aanpassing begrip eigenwoningschuld, afschaffing van de vrijstelling KEW en overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden. Aanpassing begrip eigenwoningschuld De fiscale behandeling van de eigen woning wordt herzien door de wijziging van het begrip eigenwoningschuld. De huidige eis dat de lening moet zijn aangegaan voor de verwerving, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning blijft bestaan, maar er worden enkele voorwaarden toegevoegd. Een lening moet in maximaal 360 maanden (30 jaar) ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig worden afgelost. Of is voldaan aan de aflossingseis wordt op 31 december getoetst aan de hand van de (resterende) hoogte van de schuld, en niet aan de hand van het in een jaar af te lossen bedrag. Hierdoor voldoet bijvoorbeeld ook een lening met een lineair aflossingsschema aan de aflossingseis. De aflossingsverplichtingen moeten bij het aangaan van de schuld zijn overeengekomen in de leningovereenkomst en moeten daadwerkelijk worden nageleefd. Indien wordt geleend van onder andere een natuurlijk persoon of de eigen B.V. moeten relevante gegevens digitaal worden doorgegeven aan de belastingdienst. Bij een aflossingstekort verliest dat leningdeel het predicaat eigenwoningschuld en is de rente niet meer aftrekbaar. Om te voorkomen dat tijdelijke betalingsproblemen direct leiden tot het verlies van renteaftrek, zijn enkele tegemoetkomingen in het wetsvoorstel opgenomen. Verlies van aftrek is niet aan de orde wanneer de in een jaar opgelopen achterstand het volgende jaar wordt ingehaald. Ook komt er een regeling voor herstel van een aflossingstekort als gevolg van een onbedoelde fout in de betaling of berekening van het aflossingsbedrag. Afschaffing van de vrijstelling KEW In verband met de wijziging van het begrip eigenwoningschuld vervalt het regime voor de vrijstelling van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) en een beleggingsrecht eigen woning (BEW) voor KEW's, SEW's en BEW's die op of na 1 januari 2013 worden aangegaan. De waarde daarvan valt dan in box III, ook al wordt contractueel bepaald dat de uitkering zal worden aangewend voor de aflossing van de EW-schuld. Ook na 31 december 2012 blijft het mogelijk een KEW, SEW of BEW af te sluiten die in aanmerking komt voor de vrijstelling in box I. Op die datum moet dan wel al een onherroepelijke koop- of koopaannemingsovereenkomst bestaan. Ook mag een bestaande KEW, SEW of BEW na 31 december 2012 worden omgezet in een andere KEW, SEW of BEW, op voorwaarde dat het verzekerde kapitaal of de contractueel over te maken bedragen niet worden verhoogd. Een bestaande beleggingshypotheek kan zo worden omgezet in een ander product zonder dat de fiscale faciliëring verloren gaat. Overgangsrecht Het wetsvoorstel voorziet in een eerbiedigende werking voor bestaande eigenwoningschulden. Als hoofdregel worden alle schulden die op 31 december 2012 behoren tot de eigenwoningschuld, aangemerkt als een bestaande eigenwoningschuld. Voor dat bedrag vallen zij onder het overgangsrecht en uitsluitend gedurende de resterende looptijd van de 30-jaarstermijn. Daarbij gelden twee aanvullingen en één beperking: Voor eigenwoningbezitters die in 2012 hun eigen woning hebben verkocht en pas in 2013 een nieuwe eigen woning aanschaffen, wordt de hoogte van de eigenwoningschuld net voorafgaand aan het moment van verkoop in 2012 aangemerkt als de bestaande eigenwoningschuld (en valt voor dat bedrag dus onder het overgangsrecht). 12 oktober 2012 Pag. 6

7 Belastingplichtigen die op 31 december 2012 al een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst zijn aangegaan en waarbij de levering plaatsvindt in 2013, is bepaald dat de eigenwoningschuld die in 2013 ontstaat als uitvloeisel van die overeenkomst, wordt aangemerkt als de omvang van een bestaande lening (en dus voor dat bedrag onder het overgangsrecht valt). Eenzelfde regeling geldt voor belastingplichtigen die op 31 december 2012 een koop-aannemingsovereenkomst hebben gesloten, maar waarbij de woning op die datum nog niet is opgeleverd. Voor belastingplichtigen die op 31 december 2012 beschikken over twee eigen woningen, wordt uiteindelijk alleen de omvang van de eigenwoningschuld die rust op de overblijvende woning aangemerkt als bestaande eigenwoningschuld (en valt dus voor dat bedrag onder het overgangsrecht). De afloop van de rentevastperiode en het oversluiten van een bestaande lening (zonder verhuizing) leiden er niet toe dat een bestaande lening een nieuwe lening wordt. Van belang is alleen de omvang van de bestaande lening. Zelfs het oversluiten van een bestaande lening met verhuizing betekent niet dat ineens sprake is van een nieuwe lening. De omvang van de bestaande lening wordt dan wel verlaagd door aflossing op de EWschuld na 31 december 2012 en de werking van de bijleenregeling. Belastingplichtigen met een bestaande lening zitten dus niet "vast" aan een lening, zoals die bestond op 31 december VI. Verhuurdersheffing Met ingang van 2013 komt er een verhuurderheffing. Deze heffing houdt het volgende in: Verhuurders die meer dan tien woningen verhuren, zijn belastingplichtig. De grondslag voor de heffing is de totale WOZ-waarde van de huurwoningen in de gereguleerde sector (woningen met een huurprijs lager dan de grens voor de huurtoeslag (2012: 665,66)) van de verhuurder, verminderd met tien maal de gemiddelde WOZ-waarde van die huurwoningen. De toestand op 1 januari is bepalend. De heffing geldt niet voor woningen boven de huurtoeslaggrens (2012: 664,66) en ook niet voor woningen die worden verhuurd in het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijven. Voor de WOZ-waarde wordt uitgegaan van de WOZ-beschikkingen voor het desbetreffende kalenderjaar. De heffing wordt verschuldigd op 1 januari van elk kalenderjaar. In 2013 geldt een tarief van 0,0014% en in 2014 geldt een tarief van 0,231%. VII. Tot slot! Als u naar aanleiding van deze Prinsjesdagspecial 2012 meer informatie wilt over de gevolgen voor uw fiscale positie dan kunt u altijd via onderstaande gegevens contact opnemen. Van Esch Belastingadvies mr. Ronald van Esch FB Vestigingsadres: Torenstraat 42, 5268 AV Helvoirt Postadres: Postbus 124, 5270 AC Sint-Michielsgestel T E I * * * 12 oktober 2012 Pag. 7

Prinsjesdag 2012. Inhoudsopgave:

Prinsjesdag 2012. Inhoudsopgave: Prinsjesdag 2012 Op dinsdag 19 september 2012 hebben demissionair minister De Jager en staatssecretaris Weekers van Financiën het Belastingplan 2013 en de Miljoenennota gepresenteerd in de Tweede Kamer.

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/5] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/5] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/5] Jaargang 2012, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2013 gepresenteerd. Het omvangrijke belastingpakket

Nadere informatie

Belastingplan 2013 Verhuurderheffing Digitale registratie akten BTW-verhoging

Belastingplan 2013 Verhuurderheffing Digitale registratie akten BTW-verhoging accountants adviseurs oktober 2012 Belastingplan 2013 Verhuurderheffing Digitale registratie akten BTW-verhoging MILJOENENNOTA Belastingplan 2013 Het jaarlijkse Belastingplan omvat voor 2013 meer wetsvoorstellen

Nadere informatie

_ACCOUNTANCYGROEP_ _ACCOUNTANCYGROEP_ Bezoekadres: Postadres:

_ACCOUNTANCYGROEP_ _ACCOUNTANCYGROEP_ Bezoekadres: Postadres: Nieuwsbrief _ okt 2012 MILJOENENNOTA Belastingplan 2013 Het jaarlijkse Belastingplan omvat voor 2013 meer wetsvoorstellen dan in voorgaande jaren het geval was. Een groot deel van de voorgestelde maatregelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Nieuwsbrief Prinsjesdag

Inhoudsopgave Nieuwsbrief Prinsjesdag Nieuwsbrief Prinsjesdag Belastingplan 2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwsbrief Prinsjesdag 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Maatregelen voor ondernemingen 1 1.2.1 Nieuwe tarieven inkomstenbelasting 1 1.2.2 Aanpassing in

Nadere informatie

nieuws Tel. Fax E-mail Website

nieuws Tel. Fax E-mail Website nieuws oktober 2012 MILJOENENNOTA Belastingplan 2013 Het jaarlijkse Belastingplan omvat voor 2013 meer wetsvoorstellen dan in voorgaande jaren het geval was. Een groot deel van de voorgestelde maatregelen

Nadere informatie

Belastingplan 2013 Overige Fiscale Maatregelen 2013. Mr. drs N.H.M. (Noël) Souren Belastingadviseur BDO Parkstad en Maastricht-Airport

Belastingplan 2013 Overige Fiscale Maatregelen 2013. Mr. drs N.H.M. (Noël) Souren Belastingadviseur BDO Parkstad en Maastricht-Airport Belastingplan 2013 Overige Fiscale Maatregelen 2013 Mr. drs N.H.M. (Noël) Souren Belastingadviseur BDO Parkstad en Maastricht-Airport Roerig jaar 2012 Fiscale maatregelen in 2013 sterk politiek gekleurd

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013 Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 014 18 september 013 Wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 014 Het wetsvoorstel met maatregelen voor de woningmarkt 014 maakt geen onderdeel uit van het Belastingpakket

Nadere informatie

Kleintjes worden groot

Kleintjes worden groot Kleintjes worden groot oktober 2012 INLEIDING Bijgevoegd ontvangt u onze nieuwsbrief van dit kwartaal, met informatie over ontwikkelingen op accountancy/fiscaal gebied. Mochten uw adresgegevens niet juist

Nadere informatie

Special Miljoenennota 2013

Special Miljoenennota 2013 Special Miljoenennota 2013 Prinsjesdag 2012 Zware bezuinigingen voor een solide toekomst Het demissionair kabinet heeft op dinsdag 18 september naast de Miljoenennota ook een flink pakket aan fiscale maatregelen

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2013 [1/9]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2013 [1/9] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2013 [1/9] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2013 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

Beperking aftrek eigenwoningrente

Beperking aftrek eigenwoningrente Belastingplan 2013 21 september 2012 Inkomstenbelasting Beperking aftrek eigenwoningrente Per 1 januari 2013 wordt de aftrek van eigenwoningrente voor nieuwe leningen beperkt: de aftrek wordt gekoppeld

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u ieder jaar over de voor u relevante wijzigingen van de fiscale regelgeving in het komende jaar. Het overzicht

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Inkomstenbelasting 201113 De eigen woning Eigenwoningregeling Schenkvrijstelling Eigenwoningschuld 2013 Schuld aangegaan in verband met eigen woning Contractueel verplicht ten minste

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep oktober 2012 Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep Inhoud Belastingplan 2013 - Beperking hypotheekrenteaftrek Belasten van woon-werkverkeer Afstempelen pensioen eigen beheer Overige

Nadere informatie

Schrappen maatregel langstudeerders (plus teruggaaf 2012)

Schrappen maatregel langstudeerders (plus teruggaaf 2012) Op 1 oktober 2012 hebben Rutte (VVD) en Samsom (PvdA) een deelakkoord voor wijzigingen van de begroting 2013 bekend gemaakt. Pakket Met het deelakkoord lopen de onderhandelaars vooruit op een mogelijk

Nadere informatie

Special. Prinsjesdag 2012. Fiscale maatregelen voor 2013. Indeling

Special. Prinsjesdag 2012. Fiscale maatregelen voor 2013. Indeling Special Prinsjesdag 2012 Fiscale maatregelen voor 2013 Het demissionair kabinet heeft op dinsdag 18 september naast de Miljoenennota ook een flink pakket aan fiscale maatregelen aangeboden aan de Tweede

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE Voorraadopname Indien u voorraden aanhoudt van materialen of verkoopartikelen dient u deze op of rond 31 december 2012 te inventariseren. Maak gebruik van

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB Kleiner wonen: kopen of huren? Inleiding Kopen of huren. Is deze vraag nu actueel of van alle dag? Vergelijk koophuis en huur huis, maar wel appels en appels, peren met peren vergelijken Kopen Voor en

Nadere informatie

Wet maatregelen woningmarkt 2014

Wet maatregelen woningmarkt 2014 Wet maatregelen woningmarkt 2014 september 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW.

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 27 juni

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd

H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd met 42. H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd I. In artikel 10.1 wordt 6.20, 6.29, 8.10 vervangen door: 6.20, 6.28, 8.10. Artikel II 1. Voor een opleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Accountantskantoor F. Borsje. De regels voor de fiscale aftrek van pensioenpremies

Fiscaal Actueel. Accountantskantoor F. Borsje. De regels voor de fiscale aftrek van pensioenpremies 4 uitgave van het register belastingadviseurs vierde kwartaal 2012 - nummer 4 Accountantskantoor F. Borsje Inhoud o.a. 4 Eerst boete en daarna pas belastingaanslag 2 Wijzigingen in de afdrachtverminderingen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Inhoud. A Inleiding 3

Inhoud. A Inleiding 3 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overgangsrecht kapitaal verzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) Inhoud

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie Belastingwijzigingen 2014 Voor elk wat wils Henk van den Brink FB Fiscalist Flynth Zwaagdijk-Oost Programma Zelfstandigenaftrek Eigen woning Wijzigingen belasting-

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Nieuws Financieel/economische informatie op maat

Nieuws Financieel/economische informatie op maat Nieuws Financieel/economische informatie op maat onderneming loonheffi ng personeel subsidie administratie auto van de zaak omzetbelasting C.J. van Beek & Co accountants-administratieconsulenten MILJOENENNOTA

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 26 april 2013 Inleiding De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Eindejaarsspecial tips eigen woning

Eindejaarsspecial tips eigen woning Eindejaarsspecial tips eigen woning Nog snel inspelen op beperking hypotheekrenteaftrek? De wet kent maar een beperkt aantal uitzonderingen waarin - bij een tijdelijk aflossingstekort - het recht op hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

RAETHUIS FINANCE HERENWAL 88 8441 BC HEERENVEEN TELEFOON 0513 84 29 87 MAIL INFO@RAETHUIS.NL WWW.RAETHUIS.NL. Inclusief uitgebreide adviestip!

RAETHUIS FINANCE HERENWAL 88 8441 BC HEERENVEEN TELEFOON 0513 84 29 87 MAIL INFO@RAETHUIS.NL WWW.RAETHUIS.NL. Inclusief uitgebreide adviestip! NIEUWSBULLETIN RAETHUIS FINANCE HERENWAL 88 8441 BC HEERENVEEN TELEFOON 0513 84 29 87 MAIL INFO@RAETHUIS.NL WWW.RAETHUIS.NL Prinsjesdagspecial Zoals verwacht is het demissionaire kabinet met een Belastingplan

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Geen grote verrassingen

Geen grote verrassingen Geen grote verrassingen Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van Prinsjesdag 2012. Een Prinsjesdag met weinig verrassingen. Veel maatregelen kent u waarschijnlijk al van het Begrotingsakkoord 2013,

Nadere informatie

Cliëntenseminar. 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam. Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer

Cliëntenseminar. 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam. Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer Cliëntenseminar 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer Agenda Overzicht Belastingplannen Uw relatie met de fiscus nu en in de toekomst Uw eigen woning Uw pensioen in

Nadere informatie

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave:

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave: december 2012 kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat Een blik op 2013 Inhoudsopgave: In tegenstelling tot eerdere nieuwsbrieven vindt u deze keer de inhoudsopgave op pagina 2 Convenant Horizontaal

Nadere informatie

Actualiteiten rond de eigen woning

Actualiteiten rond de eigen woning Vakblad Financiële Planning, Actualiteiten rond de eigen woning Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/4 Bijgewerkt tot: 10-01-2013 Auteur: Drs. J.E. van den Berg

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2013

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2013 Prinsjesdagspecial Belastingplan 2013 Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517 KT Den Haag 070 356 07 95 www.smitwolf.nl In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN EN EIGEN WONING Juni 2014 A. INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft na afstemming

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers ALLE BELASTINGPLICHTIGEN 1. Forse bezuinigingen volgend jaar Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag als daarvoor werd een keur aan maatregelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2)

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2) Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2) 1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016

Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2016 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Tips voor de B.V. en de DGA

Tips voor de B.V. en de DGA www.stolk-accountants.nl Tips voor de B.V. en de DGA Voor DGA s gaan er wijzigingen plaatsvinden. Het gebruikelijk loon van de DGA wordt aangescherpt en dividenden en verkoopwinsten zijn belast tegen een

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie herziening fiscale regime kosten van woon-werkverkeer

Hoofdlijnennotitie herziening fiscale regime kosten van woon-werkverkeer Hoofdlijnennotitie herziening fiscale regime kosten van woon-werkverkeer Inleiding In het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (hierna: UFM) 1 is de in het Begrotingsakkoord

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2013, 1 januari 2017 en 1

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Februari 2017 Hieronder vind je een toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek. Ook lees je meer over de belangrijkste fiscale regels die in 2016

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Eigen woning Strop of paradijs?

Eigen woning Strop of paradijs? De fiscale regels met betrekking tot de eigen woning zijn niet eenvoudiger geworden Eigen woning Strop of paradijs? Het zal u niet zijn ontgaan. Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 1 Agenda 1. AOW 2. Pensioen 3. DGA 4. Lijfrente 5. Eigen woning / hypotheekrente

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie