Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB RV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038"

Transcriptie

1 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB RV Gemeente Bussum Wijzigen meerjaren afspraken tussen N.V. Sportfondsen Bussum en gemeente Bussum en het verwerven van het volledige eigendom sportcomplex De Zandzee. Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Aan de gemeenteraad. SAMENVATTING Dit raadsvoorstel bevat de uitkomsten van de evaluatie van de meerjarenovereenkomst met de Zandzee. Om uw besluitvorming zo inzichtelijk mogelijk te maken zijn alle componenten van de nieuw te maken meerjaren afspraak op een rij gezet met daarbij een gefundeerde onderbouwing van het uiteindelijke voorstel. Hierbij is puntsgewijs de visie van alle drie de partijen weergegeven. 1. Eigendom sportcomplex. 2. Exploitatiesubsidie. 3. Groot onderhoud. 4. Beheerstructuur. 5. Subsidie De Otters Na besluitvorming door de raad worden de afspraken verder geconcretiseerd en verwerkt in nieuwe meerjarenafspraken. Telefoon (035) Fax (035) Website: Inlichtingen bij: E. Hogenbirk (SLZ) Doorkiesnummer: INLEIDING In december 2004 besloot u in te stemmen met de bouw van een nieuw zwembad, inclusief therapiebad en een nieuwe sporthal. In september 2006 is het nieuwe sportcentrum De Zandzee geopend. Uitgangspositie was destijds dat het nieuwe sportcomplex (zwembad als sporthal) in eigendom kwam van N.V. Sportfondsen Bussum. De grond was en bleef eigendom van de gemeente. Met N.V. Sportfondsen Bussum (en in het verlengde haar aandeelhouder N.V. Sportfondsen Nederland) zijn met ingang van de start van het nieuwe complex 1 september 2006 meerjarenafspraken gemaakt over een exploitatiesubsidie, de betaling van rente en aflossing van de hypotheekkosten en een jaarlijkse reservering voor groot onderhoud. De duur van deze meerjaren afspraken is 10 jaar dus tot 1 september Deze afspraken zouden na vijf jaar geëvalueerd worden. In dit kader is in er de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met de Raad van Beheer Sportfondsen Bussum en haar aandeelhouders. De resultaten van dit overleg treft u hierbij aan. De meerjarenafspraken betreffen de betaling van kapitaallasten van het sportcomplex, een bijdrage in de exploitatiekosten, een reservering en vergoeding van kosten groot onderhoud en een vergoeding voor het schoolzwemmen. In de evaluatie zijn deze afspraken en een aantal aanpalende aangelegenheden aan de orde gekomen. 1

2 Intensief overleg is er geweest met zowel de leden van de Raad van Beheer N.V. Sportfondsen Bussum als met de aandeelhouders van N.V. Sportfondsen Bussum, in de persoon van de aandeelhouders van N.V. Sportfondsen Nederland. Naar aanleiding van deze overleggen is de beheerstructuur toegevoegd als onderwerp van evaluatie. In de huidige situatie is de gemeentelijke ondersteuning van zwemvereniging de Otters verdisconteerd in de exploitatiesubsidie aan de Zandzee. Daarom is dit ook als evaluatiepunt meegenomen. 2. INHOUDELIJK 2.1. Eigendom sportcomplex. Op dit moment moet de vestiging van een nieuwe opstalrecht op de grond waar het sportcomplex is gebouwd nog plaatsvinden tegen doorhaling van het oude opstalrecht waarop het vorige gebouw gebouwd was. Mede omdat de Raad van Beheer en de aandeelhouders niet op één lijn zaten was dit nog niet geregeld. Alle partijen zijn het er echter nu over eens dat de eigendom van het gebouw bij gemeente moet komen en blijven. De gemeente betaalt immers alle kosten van het gebouw. Dit geschiedt nu door een jaarlijkse betaling van rente en aflossing van de thans lopende hypotheek ( ) en de betaling van het groot onderhoud (Jaarlijkse reservering ). Op beide componenten is wellicht op termijn een besparing mogelijk. Dit wordt in deze paragraaf respectievelijk paragraaf 2.3 verder uitgewerkt. Met Sportfondsen Bussum zal een huurovereenkomst worden afgesloten conform het huidige Bussumse beleid. Visie Aandeelhouders N.V. Sportfondsen Nederland. De aandeelhouders zijn bereid hun medewerking te verlenen, mits daar een langdurige verbintenis tussen Sportfondsen Nederland en Sportfondsen Bussum tegenover staat. Nu heeft Sportfondsen Nederland als eigenaar van het gebouw de zekerheid dat zij langdurig diensten mag leveren aan Sportfondsen Bussum. Bij overdracht van de eigendom van het gebouw vervalt deze zekerheid. In ruil hiervoor wil zij een overeenkomst tot het leveren van diensten aan Sportfondsen Bussum aangaan voor de duur van 19 jaar, zijnde de resterende looptijd van het huidige hypotheek. De met Sportfondsen Bussum af te sluiten huurovereenkomst zou éénzelfde periode moeten zijn. De Raad van Beheer is akkoord met de overname van het gebouw door de gemeente Bussum. Wel heeft zij aangegeven aarzelingen te hebben bij het aangaan van een meerjarige overeenkomst met betrekking tot het leveren van diensten door Sportfondsen Nederland aan Sportfondsen Bussum. Visie Gemeente Bussum. Het college is positief over een langdurige verbintenis tussen Sportfondsen Bussum en Sportfondsen Nederland. Ook is zij bereid tot het overnemen van het gebouw en het aangaan van een huurovereenkomst, mits er geen sprake is van het ontwijken van aanbestedingsregels. Hiertoe is een nader onderzoek gedaan door zowel Sportfondsen Nederland als de gemeente. Sportfondsen Nederland stelt dat er nu al sprake is van een overeenkomst en dat deze slechts gewijzigd wordt. Van een aanbesteding is derhalve in hun visie geen sprake. Wij zijn van mening dat bij het kapitaliseren van de aanbesteding ook in ogenschouw moet worden genomen dat Sportfondsen een tegenprestatie in waarde inbrengt bij de overeenkomst, namelijk de waarde van het sportcomplex. In dit licht bezien is de inbreng van Sportfondsen Nederland 2

3 hoger dan hetgeen de gemeente inbrengt. Naar het zich laat aanzien is er geen grond voor een aanbesteding. Met de (toekomstige) gebruikers van het gebouw zullen nadere afspraken gemaakt worden met betrekking tot de condities en gebruikersvoorwaarden. Deze zullen worden opgenomen in de te wijzigingen meerjaren overeenkomst. Notarieel zal er nog een en ander geregeld moeten worden (de teruglevering van het oude opstalrecht) Hierbij zijn er een aantal aandachtspunten: Fiscale effecten: De gemeente is geen overdrachtsbelasting verschuldigd (= vrijgesteld). Er zou wel sprake zijn van omzetbelasting indien het pand korter dan twee jaar na eerste ingebruikname aan de gemeente geleverd zou worden, maar dat is hier niet het geval. Op dit gebied zijn er dus geen belemmeringen het pand geheel in eigendom over te nemen. De OZB-effecten worden in de nieuwe situatie budgetneutraal verwerkt. Positioneren eigendom bij gemeente of bij gemeentelijke stichting of BV:: Onderzocht zal worden of het eigendom rechtstreeks deel uit gaat maken van de gemeentelijke exploitatie of dat deze beter onder gebracht kan worden in een gemeentelijke stichting of BV. Overname lening BNG: Per 1 januari 2012 is er nog een lening bij de BNG van afgerond met een rentepercentage van 4,75 %. Deze lening zal door de gemeente worden overgenomen. De lasten voor de gemeente blijven bij de eigendomsoverdracht gelijk. Per oktober 2016 zijn er contractueel mogelijkheden tot het oversluiten van de lening tegen de dan geldende rente. Mogelijk kan er dan een nieuwe lening met een lager rentepercentage en een langere termijn van aflossing gekozen worden waardoor de jaarlijkse last omlaag gaat. 2.2 Verstrekken van exploitatiesubsidie Op dit moment is er een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage (subsidie) in de exploitatie van Dit is inclusief een bijdrage van ,- ten behoeve van de verlaging van uurprijs van de door zwemvereniging De Otters te huren uren. Gelet op de thans behaalde resultaten zou de netto subsidie ten behoeve van de exploitatie van kunnen komen te vervallen. Voor wat betreft een subsidie aan de zwemvereniging De Otters zullen er nieuwe afspraken gemaakt worden met de vereniging zelf. Hiertoe is er al overleg geweest met het bestuur van de Otters en er is al overeenstemming bereikt om de aan de Otters toe te kennen subsidie vanaf medio 2013 te verlagen naar op jaarbasis. Vervolgens kan deze subsidie in een tiental jaren worden afgebouwd naar 0. Hierbij is het wel van belang dat de Otters als klant behouden blijft voor de Zandzee omdat ze een groot afnemer is van zwemuren. Met zowel de aandeelhouders als de Raad van Beheer Sportfondsen Bussum is een aanval varianten van een nieuwe exploitatievorm doorgesproken. 3

4 Mogelijke exploitatievormen. Er kan gekozen worden voor drie vormen voor het verstrekken van subsidie, namelijk: -risicodragende exploitatie (gemeente koopt risico af met een nader te bepalen bijdrage) -risicodelende exploitatie (exploitant en gemeente delen voor en nadelen) -verstrekken van exploitatiesubsidie (niet risicodragend) door gemeente (huidige vorm) A. Risicodragende organisatie: Hierbij koopt de gemeente het risico van de exploitatie voor een aantal jaren af door betaling van een risico fee. Dit blijft echter een variant waarbij, indien er zich onvoorziene of verstrekkende omstandigheden zouden voordoen waarbij het voortbestaan van het complex in het geding is, de gemeente toch zal zijn gehouden een bijdrage te leveren. Kortom het risico blijft uiteindelijk als het echt verkeerd gaat toch bij de gemeente liggen. Visie aandeelhouders N.V. Sportfondsen Nederland. De aandeelhouders zouden graag deze vorm invoeren. Hierbij kan de onderneming de resultaten van het complex in Bussum binnen haar eigen jaarstukken consolideren. Bovendien ziet Sportfondsen Nederland nog mogelijkheden om de nu al goede resultaten verder aan te scherpen. De Raad van Beheer Bussum is tegen deze vorm omdat zij van mening is dat indien er sprake is van positieve resultaten deze ten gunste van de gemeente Bussum dienen te komen. Visie Gemeente Bussum. Het college is van deze vorm van exploiteren geen voorstander. Indien er sprake is van positieve resultaten dan vloeien die richting Sportfondsen Nederland en indien er sprake is van grote tegenvallers dan zal de exploitant toch weer op de stoep staan bij de gemeente met een verzoek om ondersteuning. Kortom voor de gemeente is het risico in te moeten springen bij (grote) tegenvallers niet uit te sluiten. B. Risicodelende organisatie: Hierbij delen de exploitant in een nader af te spreken verhouding winst en verlies met elkaar. Visie aandeelhouders Sportfondsen Nederland Voor Sportfondsen Nederland is dit ook een aantrekkelijk optie omdat men door deze vorm van exploiteren de exploitatie van het complex in Bussum mag consolideren in jaarstukken. Uit overleg tussen Sportfondsen Nederland en de gemeente is echter duidelijk geworden dat het niet in de rede ligt dat er op dit vlak overeenstemming zal worden bereikt over de mate van verdeling. Sportfondsen Bussum is ook tegen deze risicodragende variant omdat men van mening is dat indien er sprake is van winst, deze winst geheel ten gunste van de gemeente Bussum dient te komen. Visie Gemeente Bussum. Het college is bereid deze exploitatievorm te accepteren, indien zij een hoog percentage van de winst kan ontvangen, ter compensatie van de kosten voor kapitaallasten en onderhoud. Omdat Sportfondsen Nederland een zelfde visie heeft voor wat betreft haar aandeel, zal hierover geen overeenstemming komen. 4

5 C. Huidige niet risicodragende organisatie: Op dit moment betaalt de gemeente conform de huidige afspraak jaarlijks een exploitatiebijdrage van Indien er sprake is van positieve resultaten dan vloeien deze na een aantal jaren via N.V. Sportfondsen terug naar de gemeente. Indien er sprake is van tegenvallende resultaten die boven de jaarlijkse bijdrage van uitstijgen dan dient de gemeente extra over de brug te komen. Visie aandeelhouders Sportfondsen Nederland. Zij zag graag dat er voor N.V. Sportfondsen Nederland een risicodragend element werd ingevoerd. Allereerst omdat zij de verwachting heeft, dat zij de organisatie nog winstgevender kan maken dan nu al het geval is en dat dan in ieder geval een deel van de positieve resultaten richting N.V. Sportfondsen Nederland gaan als aandeelhouder. Verder is het zo dat zij dan de exploitatie onderdeel mag laten uitmaken van haar eigen organisatie en exploitatie hetgeen onder de huidige omstandigheden waardevermeerderend is voor het bedrijf. De Raad van Beheer Bussum is van mening dat de huidige vorm goed voldoet. Zij hecht dan ook aan continuering van deze vorm, zij het dat ook de Raad van Beheer begrijpt dat de afgesproken jaarlijkse bijdrage (exclusief bijdrage De Otters) onder de huidige omstandigheden niet noodzakelijk is. Visie gemeente Bussum. Omdat er geen overeenstemming valt te bereiken met N.V. Sportfondsen Nederland over een percentuele verdeling van het resultaat bij een risicodelende organisatie ( de standpunten liggen te ver uit elkaar) en omdat de Raad van Beheer N.V. Sportfondsen Bussum geen voorstander is van een dergelijke vorm is het college van mening dat onder de huidige omstandigheden continuering van de huidige vorm, zij het met een exploitatiebijdrage van nihil de beste oplossing is en in overeenstemming met ons huidige subsidiebeleid. Conclusie: Alles afwegende wordt voorgesteld om de huidige vorm van exploiteren te handhaven. Dit wil zeggen dat de exploitatie van het bad wordt uitbesteed zoals nu ook het geval is en er met de exploitant vaste afspraken gemaakt worden over de kosten die het exploiteren van het sportcomplex met zich meebrengt. Gelet op de thans behaalde resultaten is het mogelijk om hierover afspraken te maken zonder dat er sprake is van een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten. Wel zal er een financiële bandbreedte voor het vermogen van Sportfondsen Bussum dienen te worden afgesproken zodat er door de exploitant snel gehandeld kan worden indien er sprake is van een tegenvallend jaar. Bij een voortzetting van de huidige subsidieconstructie kan eveneens overwogen worden een incentive in het contract op te nemen om de organisatie te prikkelen tot nog beter te presteren. Er is dan echter geen sprake van enige vorm van risico bij Sportfondsen Bussum en Sportfondsen Nederland. Dit wordt verder uitgewerkt in de meerjarenovereenkomst Groot onderhoud. Op dit moment stort de gemeente Bussum jaarlijks een bedrag van in een onderhoudsvoorziening waaruit jaarlijks het groot onderhoud wordt gefinancierd. Voortschrijdend inzicht wijst uit dat het goed is om het Meerjaren Onderhoud Plan, dat ten grondslag ligt aan de berekening van , te actualiseren. Dit zal naar verwachting leiden tot een neerwaartse bijstelling van het jaarlijks te storten bedrag. Ook hier is een keuze mogelijk, namelijk afspraken over een vast bedrag zowel niet risico als 5

6 risicodragend. Met risicodragend wordt in dit verband bedoeld dat N.V. Sportfondsen Nederland met een aanbod komt waarbij het groot onderhoud voor een aantal jaren door de gemeente wordt afgekocht tegen een vast bedrag per jaar. N.V. Sportfondsen Nederland neemt dan het risico indien er onverwachte tegenvallers in de onderhoudssfeer voordoen. Visie aandeelhouders Sportfondsen Nederland De aandeelhouder heeft aangegeven graag met een risicodragende offerte te komen voor een aantal jaren. Hierbij is in de uitvoering minder afstemming met de gemeente nodig.. Visie Raad van Beheer Bussum Ook de Raad van Beheer heeft aangegeven dat zij verwacht dat de jaarlijkse reservering van het groot onderhoud naar beneden kan. Op dit moment laat zij een quick scan uitvoeren. Over een risicodragende variant heeft zij zich niet uitgelaten. Visie gemeente Bussum Het college kan zich eveneens vinden in een nieuw op te stellen onderhoudsplan, waarbij de reservering voor onderhoud gekoppeld wordt aan de totale onderhoudskosten gedurende de levensduur van het gebouw. Dit is conform de gemeentelijke systematiek. Met betrekking tot een risicodragende variant is er wel een voorbehoud te maken omdat het niet zo moet zijn dat deze variant leidt tot minder onderhoud. Het is immers een gemeentelijk gebouw dat in een zo goed mogelijke conditie moet blijven. Conclusie: Over dit onderdeel van de meerjarenovereenkomst zijn alle partijen het eens dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de hoogte van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het groot onderhoud. Bij het opnieuw opstellen van de meerjarenovereenkomst zullen hierover dus nadere afspraken gemaakt worden met als uitgangspunt een significante daling van de jaarlijkse onderhoudskosten en in het verlengde daarvan de jaarlijkse gemeentelijke storting. De voor- en nadelen van de risicodragende variant voor dit gedeelte moet nog nader worden onderzocht Beheerstructuur. Er zijn diverse mogelijkheden om een organisatie als Sportfondsen aan te sturen. In het verleden werd landelijk vaak gekozen voor governance model met een Raad van Beheer maar inmiddels is gebleken dat hieraan toch wel een aantal nadelen kleven die met een andere beheerstructuur kunnen worden opgelost. Hieronder wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn. A. Raad van beheer (huidige vorm) Op dit moment worden de leden van de Raad van Beheer van N.V. Sportfondsen Bussum benoemd door haar aandeelhouder N.V. Sportfondsen Nederland. In het verleden is gekozen voor het op afstand zetten van de gemeente bij de benoemingsprocedure om te voorkomen dat gemeentelijke bestuurders in een soort dubbelrol kwamen. In de praktijk is het echter wel zo dat de aandeelhouder haar voornemen tot benoeming deelt met de gemeente. Gebleken is echter dat er aan de huidige bestuursvorm een aantal nadelen kleven te weten: -interne en externe aansprakelijkheid van bestuursleden, -beperkte slagvaardigheid -onevenredige belasting van vrijwillige bestuurders -Raad van Beheer dient zich vanuit haar aansprakelijkheid met dagelijkse gang van zaken bezig te houden 6

7 Dit alles brengt met zich mee dat de Raad van Beheer en de aandeelhouders zich met enige regelmaat in een conflicterende rol ten opzichte van elkaar bevinden. B. Raad van Commissarissen. Deze raad heeft een toezichthoudende rol op een statutair te benoemen directeur. De commissarissen staan de directie met raad terzijde en heeft een duidelijk omschreven toezichthoudende rol. De directeur kan slagvaardiger handelen in de dagelijkse uitvoering. De benoeming van commissarissen geschiedt op basis van profielen met kerncompetenties. De gemeente kan een grotere rol krijgen bij de benoemingen, bijvoorbeeld door voordracht. Visie aandeelhouders Sportfondsen Nederland. Sportfondsen Nederland kan zich geheel vinden in een nieuwe beheerstructuur. De huidige Raad van Beheer kan zich vinden in een nieuwe beheerstructuur. Zij zien grote voordelen in een grotere rol van de gemeente bij de benoeming van de commissarissen door de gemeente. Ook zien zij de onaanvaardbare risico s die de vrijwillige bestuurders nu lopen m.b.t. aansprakelijkheid. Visie Gemeente Bussum. Ook het college ziet de voordelen van een nieuwe beheerstructuur, zeker in het licht van het in eigendom nemen van het sportcomplex. Voorgesteld wordt om bij de wijziging van de meerjaren overeenkomst in te stemmen met een nieuwe beheerstructuur waarbij een Raad van Commissarissen wordt ingesteld met tenminste drie op voordracht van de gemeente te benoemen leden op basis van profielen met kerncompetenties Subsidiëring zwemvereniging De Otters. Op dit moment wordt via de reguliere exploitatiebijdrage aan Sportfondsen Bussum mogelijk gemaakt dat Zwemvereniging De Otters tegen een gereduceerd tarief zwemuren in De Zandzee kan afnemen. Omdat deze vorm van subsidiëring niet transparant is wordt er voor gekozen om en rechtstreekse subsidierelatie met De Otters aan te gaan onder de voorwaarde dat deze vereniging blijft zwemmen in De Zandzee. Hierbij is het overigens nadrukkelijk de bedoeling om op termijn deze subsidiëring zo ver als mogelijk af te bouwen. Hierbij is wel van belang dat De Otters een belangrijke afnemer van zwemuren is bij De Zandzee en daarmee substantieel bijdraagt aan het positieve resultaat van De Zandzee. 3. FINANCIËLE ASPECTEN Met de uitvoering van dit raadsvoorstel wordt beoogd een aanzienlijke besparing te realiseren op de kosten van het sportcomplex De Zandzee. De uit dit voorstel voortvloeiende budgettaire consequenties dragen bij aan de bezuinigingstaakstelling die in het kader van Bloeien door Snoeien in de perspectiefnota 2011 is neergelegd en zelfs meer dan dat. De financiële gevolgen worden verwerkt in de perspectiefnota

8 4. VOORSTEL Wij stellen u voor het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen tot: -het wijzigen van de 10-jarige subsidieovereenkomst met N.V. Sportfondsen Bussum ingaande 1 juli 2012 binnen de in dit voorstel geschetste kaders; -het verwerven van het sportcomplex De Zandzee; -in te stemmen met een nieuwe beheerstructuur bij N.V. Sportfondsen Bussum; -datgene te doen om bovenstaande punten mogelijk te maken. Bespreking in commissie welzijn d.d. 8 mei Burgemeester en wethouders van Bussum, de secretaris, de burgemeester, Mw. mr. M. Plantinga dr. M. Schoenmaker 8

9 Raadsbesluit Gemeente Bussum De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum, nummer RV ; Brinklaan 35 Postbus HA Bussum gelet op de afspraak om de lopende meerjarenovereenkomst met het zwembad de Zandzee te evalueren na een periode van vijf jaar b e s l u i t : Telefoon: Fax: Website: Het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het aangaan van onderhandelingen met betrekking tot: -het wijzigen van de 10-jarige subsidieovereenkomst met N.V. Sportfondsen Bussum ingaande 1 juli 2012 binnen de in dit voorstel geschetste kaders; -het verwerven van het sportcomplex De Zandzee; -in te stemmen met een nieuwe beheerstructuur bij N.V. Sportfondsen Bussum; -datgene te doen om bovenstaande punten mogelijk te maken. E. Hogenbirk (SLZ) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bussum, gehouden op 24 mei de griffier, de voorzitter, 9

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Gemeente Bussum Instemmen met de uitkomsten evaluatie meerjarenafspraak tussen N.V. Sportfondsen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189

Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189 Gemeente Bussum Subsidiëren schoolbegeleiding periode 2010-2014 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA

Nadere informatie

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB12.00617 RV2012.060 Gemeente Bussum Vaststellen Regeling 65 Plus Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan

Nadere informatie

8 Stiens, 28 oktober 2015

8 Stiens, 28 oktober 2015 8 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 12 november 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182 Gemeente Bussum Instemmen met: - Vaststellingsovereenkomst n.a.v. mediation Gooiberg; - Verhoging

Nadere informatie

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 oktober 2016 Registratienummer: TB16.5971763 Agendapunt: 7 Onderwerp: Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd Voorstel: I. kennisnemen van het Bedrijfsplan

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 7.4/220905

Aan de gemeenteraad Agendapunt 7.4/220905 Aan de gemeenteraad Agendapunt 7.4/220905 Roden, 15 september 2005 Onderwerp Privatisering opstallen sportcomplex Schapendrift te Norg. Voorstel 1. Opstallen sportpark Schapendrift in eigendom overdragen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Gemeente Bussum Vaststellen 'Kwijtscheldingsregeling 2013' Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Raadsvoorstel. Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4) Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Startersregeling venlo. raadsnummer 2011 100 collegevergadering d.d. 22-11-2011 raadsvergadering d.d. 21-12-2011 fatale termijn programma Veelzijdige stad in het

Nadere informatie

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor Gemeente jj Eergen op Zoom d.d. RAADSVERGADERING Beslissing:. O2OO Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 15 december 24 : SM/4/8 : aankoop stadskantoor Aan de gemeenteraad, Voorstel - een krediet beschikbaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Datum 30 mei 2006 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J. Luijendijk

Nadere informatie

Rru SEB / april 2017

Rru SEB / april 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Rru SEB rru@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 100894/227698 20 april 2017 portefeuillehouder Onderwerp Privatisering tennisaccommodatie

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting Hockeysport Venlo (SHV)

subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting Hockeysport Venlo (SHV) Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2013 28 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V RUI 13/012 VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE AFVALVERWERKINGSDIENSTEN

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Gemeente Bussum Ter beschikking stellen krediet en budget t.b.v. transformatie Grondwal De Nieuwe Vaart

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt.

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 april 2015 15-021 Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Aan de raad, Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met voorwaardelijke

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Investeringskrediet Cultuurcentrum Registratienummer: 00541936 Op voorstel B&W d.d.: 9 juni 2015 Datum vergadering: 7 juli 2015 Portefeuillehouder: N.G.J. Lemlijn

Nadere informatie

Nr Houten, 2 november 2010

Nr Houten, 2 november 2010 Raadsvoorstel Nr. 2010-052 Houten, 2 november 2010 Onderwerp: Openbare Verlichting Beslispunten: 1. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met het verstrekken van een totaal aan kredieten van 3.895.000

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek naar afschaffing toeristen- en hondenbelasting 2016

Onderwerp : Onderzoek naar afschaffing toeristen- en hondenbelasting 2016 Raadsvoorstel *Z01C3C9D81F* Aan de raad Documentnummer : INT-15-18695 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Onderzoek naar afschaffing toeristen- en hondenbelasting 2016 Inleiding In het door het college

Nadere informatie

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal 161125-01-VGB-04 Raadsvoorstel Aanvullend krediet LocHal_crdv 1 Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal Aanleiding Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie

Nadere informatie

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Zaaknummer : 52945 Raadsvergaderin : 20 januari 2015 Agendapunt : g Commissie : Bestuur/Sociaal Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Collegevergadering : 9 december

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Korte-termijnoplossing Hofke van Marijke Registratienummer: 00518414 Op voorstel B&W d.d.: 29-04-2014 Datum vergadering: 06-05-2014 Portefeuillehouder: J.P. Ragetlie

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Piet Minderhoud B&W.nr.: 06.0700 Dienst: SOZA Telefoon: 516 7393 Verantwoordelijk portef.houder: Sociale Zaken B&W-besluit d.d: 6 juni 2006 en Cultuur Meningsvormend

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden Commissievergadering d.d. 17 april 2002 Agendapunt: 4.3 Onderwerp: Zwemproblematiek ouderen Terheijden/Wagenberg Toelichting: Al vele jaren nemen ouderen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 2 april 2013 R04S007

Datum Agendapunt Documentnummer. 2 april 2013 R04S007 Datum Agendapunt Documentnummer R04S007 Onderwerp Grondtransactie Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De realisatie van het nieuwbouwplan van Wolter Koops Transport (WKT) op Trekkersveld III door verkoop

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting en fusie NRE/ObN-NetH

Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting en fusie NRE/ObN-NetH gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 09. R/275. OOI Inboeknummer o9bstor8o8 Beslisdatum B%W ts september 2009 Dossiernummer 938 453 Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting

Nadere informatie

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht.

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Financiën huisvesting Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel 18 juni 2014 AB RV

Raadsvoorstel 18 juni 2014 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 18 juni 2014 AB14.00422 RV2014.026 Gemeente Bussum Niet vaststellen van het postzegelbestemmingsplan Centrum - Scapino De Nieuwe Brink

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 16. Haarlem, 30 januari Onderwerp: Garantstelling Eikenrode

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 16. Haarlem, 30 januari Onderwerp: Garantstelling Eikenrode Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 16 Haarlem, 30 januari 2007 Onderwerp: Garantstelling Eikenrode Bijlagen: Ontwerpbesluit 1. Inleiding. Gedeputeerde Moens is op verzoek van de Commissaris

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr 21 september 2010 Corr.nr. 2010-51.197, FZ Nummer 28/2010 Zaaknr. 277311 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de afkoop van het huurcontract met het ABP betreffende

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98.

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98. - 1 - Raadsvoorstel ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 10. Registratienummer 2013-000898/r Portefeuillehouder CT Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel Concept besluit Begrotingswijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010 Raadsvoorstel Agendapunt: 9 Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO Datum voorstel 26 mei 2010 Datum raadsvergadering 20 juli 2010 Bijlagen Ter inzage B&W-voorstel; liquidatieplan; brief gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch RAADSVOORSTEL Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch Voorgesteld raadsbesluit: - Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om optie 2b uit te werken tot

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen. Portefeuilehouder Adam Elzakalai

Nota van B&W. onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen. Portefeuilehouder Adam Elzakalai gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen Portefeuilehouder Adam Elzakalai Collegevergadering 19 april 2016 inlichtingen C. van der Kwaak (+31235676740)

Nadere informatie

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage.

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage. Raadsvoorstel Vergadering : 26 maart 2012 Voorstelnummer : 05.09 Registratienummer : 12.006662 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Beleidsontwikkeling Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer :

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-404 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop, mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. A.C. Bek, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Overdracht groot onderhoud en vervanging voetbalvelden RSC Rossum

Overdracht groot onderhoud en vervanging voetbalvelden RSC Rossum Raadsvoorstel Datum vergadering: 27 juni 2017 Datum voorstel: 16 mei 2017 Nummer: 12 A Onderwerp: Overdracht groot onderhoud en vervanging voetbalvelden RSC Rossum Voorgesteld raadsbesluit: Wij stellen

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

003. Openbare Verlichting

003. Openbare Verlichting 003. Openbare Verlichting Inhoudsopgave 003. Openbare Verlichting... 2 Raadsvoorstel Openbare Verlichting... 3 003. Openbare Verlichting 003. Openbare Verlichting Raadsvoorstel Openbare Verlichting Raadsvoorstel

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Samenleving Inwonerszaken miranda.groot@oisterwijk.nl Voorstel tot het realiseren

Nadere informatie

Aan de commissie Grondgebiedzaken

Aan de commissie Grondgebiedzaken Made, 28 augustus 2002 Commissievergadering d.d. 17 september 2002 Aan de commissie Grondgebiedzaken Agendapunt: Onderwerp: Inzameling Oud papier en Karton uit huishoudens Toelichting: INLEIDING: Uw commissie

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0085 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0085 B&W-besluit d.d.: 09-09-2008 B&W-besluit nr.: 08.0849 Naam programma +onderdeel: Programma 8 Sport, cultuur en recreatie Onderwerp: Aanvullen garantstelling

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1190699 Datum: 1 april 2015 Behandeld door: G.C. Sweers-Hoogland/ A.B. Visser Afdeling / Team: Raadsgriffie / Onderwerp: 1. 2. Herbenoeming voorzitter

Nadere informatie

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 *001010012012782* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8 Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Aanvraag om garantstelling

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00F12DBB65* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\346 Behandelend ambtenaar M.J. van Gent Zaaknummer Z.16-17406 Afdeling Ruimtelijke

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 11 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 11 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Kraan, Cisca van der OCSW S2 RAD: RAD151103 dinsdag 3 november 2015 BW: CRO150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 3 november 2015 Portefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls Behandelend

Nadere informatie

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl Raadsvoorstel Vergadering : 23 april 2013 Nummer : Raad 2013/023 Datum voorstel : 26 maart 2013 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp Soort voorstel : P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl

Nadere informatie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Aan de Raad Made, 8 juni 2012 Agendapuntnummer: 12 Raadsvergadering : 21 juni 2012 Onderwerp: Afstoten gemeentelijk vastgoed Registratienummer: 12int01894 Casenr: 12.00750 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Raadsvoorstel Onderwerp varianten ontwikkeling Bijl Hofplein Raadsvergadering 12 mei 2009 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Samenvatting

Nadere informatie