IN14.02G64 «llllillllllllllllllllilllllll. GEMEENTE BEUìV INGEKOMEN. Ì y MEI nu. Ons kenmerk AR00/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN14.02G64 «llllillllllllllllllllilllllll. GEMEENTE BEUìV INGEKOMEN. Ì y MEI nu. Ons kenmerk AR00/14.0006220"

Transcriptie

1 Regionaal Archief Nijmegen G E M E E N T E ijmegen Extra afschriften voor: Archiefinspectie AROO Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beuningen Postbus AA Beuningen IN14.02G64 «llllillllllllllllllllilllllll GEMEENTE BEUìV INGEKOMEN Ì y MEI nu Mariënburg PS Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk AR00/ Contactpersoon Wilma Kooien Onderwerp Jaarverslag gemeentearchivaris over 2013 Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geacht college, Bijgaand mijn jaarverslag over het jaar In dit verslag leg ik verantwoording af over het uitgevoerde toezicht op het archief- en informatiebeheer in uw gemeente en over het beheer van de archieven in de archiefbewaarplaats van uw gemeente in Nijmegen. Volgens de gemeentelijke Archiefverordening ontvangt uw College dit verslag jaarlijks. Dezelfde verordening geeft aan dat uw College over dit toezicht en beheer jaarlijks verantwoording aflegt aan de gemeenteraad, onder overlegging van dit verslag. De Wet Revitalisering Generiek Toezicht geeft aan dat uw College over dit toezicht en dit beheer informatie verstrekt aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Dit kan onder meer door toezending van dit jaarverslag. Graag ontvang ik uw (eventuele) reactie op dit verslag en word ik geïnformeerd over de afhandeling hiervan. Het publieksjaarverslag van het Regionaal Archief Nijmegen is in maart dit jaar digitaal aan uw gemeente toegezonden. Met vriendelijke groet *ļ W. Kooien, wnd. gemeentearchivaris Aantal Bijlagen: Aanbiedingsbrief Beunigen

2 Gemeente Nijmegen Regionaal Archief Nijmegen Vervolgvel Aanbiedingsbrief Beunigen

3 Verslag van de gemeentearchivaris van Beuningen over het j aar 2013 mei 2014

4 Samenvatting Algemeen In dit jaarverslag legt de gemeentearchivaris verantwoording af over het toezicht op de niet-overgebrachte archieven en over het beheer van de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Hij doet dit gerelateerd aan de tien kritische prestatie-indicatoren voor de archiefketen. Toezicht op de niet-overgebrachte archieven De gemeentearchivaris, en namens hem de archiefinspecteur, constateert in zijn archieftoezicht dat er binnen de gemeente Beuningen voldoende aandacht is voor de verantwoording van de bedrijfsvoering en de reconstructie van de werkprocessen. Beuningen heeft haar archiefbeheer in control. Een aantal van de bevindingen die in het jaarverslag 2012 waren opgenomen is blijven staan. Dat wil overigens niet zeggen dat er op het gebied van archief- en informatiebeheer niets gebeurt. Ook in 2013 is er weer hard gewerkt om de veranderingen in wetgeving en de digitale ontwikkelingen op de juiste wijze te laten doorwerken in het informatiebeheer. Steeds meer informatie komt digitaal beschikbaar en Beuningen is op verantwoorde wijze bezig met de inrichting van duurzame digitale archivering. Beheer van de archiefbewaarplaats Het beheer van de overgebrachte archieven door het Regionaal Archief Nijmegen (RAN] is op orde. Aandachtspunt is de (herĵinrichting van een systematische en planmatige kwaliteitscontrole, hetgeen overigens al door het RAN wordt opgepakt. 2

5 1. Inleiding j aanleiding Grondslag en doelstelling De gemeente Beuningen heeft in 2008 voor de archiefzorg een Archiefverordening en Besluit informatiebeheer vastgesteld. Conform de Archiefverordening brengt de gemeentearchivaris jaarlijks verslag uit aan het College over het beheer van de archiefbewaarplaats en het uitgeoefende archieftoezicht. Het College kan zich op zijn beurt met het verslag van de gemeentearchivaris verantwoorden naar de Raad over de wijze waarop aan de zorgplicht voor het archief- en informatiebeheer wordt voldaan. In de wet Revitalisering Generiek Toezicht is geregeld dat het verslag van de gemeentearchivaris kan worden gebruikt als informatie ten behoeve van de provinciaal toezichthouder (verticaal toezicht). Behalve voor de horizontale verantwoording tussen College en Raad dient het jaarlijks verslag van de gemeentearchivaris ook te worden toegezonden aan het College van Gedeputeerde Staten. Werkwijze Als toetsingskader maakt de Archiefinspectie gebruik van het raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) dat op landelijk niveau is ontwikkeld. De prestatie-indicatoren zijn te beschouwen als een archiefkader waarmee toetsing op alle aspecten van het archief- en informatiebeheer in de hele archiefketen kan worden gedaan en laten zien in welke mate de gemeente aan de archiefwettelijke eisen voldoet. De volgorde van de KPľs bepaalt voor het overgrote deel de inhoud en indeling van dit verslag. Door de uniforme indeling geven de jaarlijkse verslagen inzicht in de toestand én in de ontwikkeling van de kwaliteit van de informatiehuishouding. Gedurende het jaar heeft de Archiefinspectie op een constructieve en positieve wijze samengewerkt met betrokkenen binnen de gemeente. De archiefinspecteur heeft in 2013 vijf inspectiebezoeken (monitoroverleggen) afgelegd. Tijdens deze bezoeken is gesproken over actuele ontwikkelingen en vraagstukken. Daarnaast waren er vanuit Beuningen met de archiefinspecteur contacten in verband met kaderstelling en interpretatie van de archiefwet- en regelgeving. Naast dit verslag van de gemeentearchivaris publiceert het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) een publieksjaarverslag. Dit publieksverslag is te vinden op de website van het RAN ( 3

6 2. Toezicht op de nog niet overgebrachte archieven Lokale regelingen Wet- en regelgeving Als overheidsorgaan valt de gemeente Beuningen onder de Archiefwet 1995 en de daaruit voortvloeiende besluiten en regelingen. Beuningen heeft de zorg voor de archieven geregeld in een Archiefverordening en een Besluit Informatiebeheer, beide uit Zowel de verordening als het besluit dienen te worden aangepast aan de Beuningse organisatie en praktijk. In de Archiefverordening is de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het informatiebeheer niet duidelijk belegd. In het besluit informatiebeheer wordt nog onvoldoende rekening gehouden met het beheer van digitale documenten en informatiebestanden, terwijl binnen de gemeente digitaal werken en digitaal archiveren steeds meer leidend wordt. Ambtelijke verantwoordelijkheden In het geldende Besluit Informatiebeheer staat P&O, werkveld DIV vermeld als de verantwoordelijke beheerseenheid. Het is niet duidelijk dat het gaat om een regieverantwoordelijkheid en dat de verantwoordelijkheid voor het integrale informatiebeheer bij de gemeentesecretaris ligt als hoofd van de ambtelijke organisatie. Proceseigenaren en medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het informatiebeheer van de zaken waarvoor ze taakverantwoordelijk zijn en P&O, werkveld DIV adviseert, faciliteert en ondersteunt daarin. In het delegatie- en mandaatregister is vastgelegd dat de taken en bevoegdheden rondom het beheer van het archief, Archiefwet en Archiefverordening zijn uitbesteed aan de gemeentearchivaris van Nijmegen. De vermelding in het mandaatregister is niet helder omschreven en sluit niet aan bij de formuleringen in de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer. Meldingen Omdat wijzigingen in de organisatie, in informatiesystemen en ordeningssystemen op termijn vérstrekkende gevolgen kunnen hebben op het archief- en informatiebeheer, is in de Archiefverordening bepaald dat de gemeentearchivaris in het kader van het toezicht hierover geïnformeerd moet worden. Beuningen heeft in 2013 in de monitoroverleggen met de archiefinspecteur mededeling gedaan over de werkplanning werkveld DIV, de activiteiten in het kader van verdere digitalisering, de aanschaf van informatiesystemen en de verbouwing van de archiefruimte. Wijziging overheidstaken/ uitbesteding archiefbeheer Bij het aangaan van samenwerking anders dan in een gemeenschappelijke regeling en bij uitbesteding van gemeentelijke taken blijft het college van burgemeester en wethouders op grond van de Archiefwet verantwoordelijk voor (haar deel) van de archiefzorg. Beuningen neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden en heeft in alle gevallen de archiefverantwoordelijkheid goed geregeld. De archiefregelingen van centrumgemeente Beuningen zijn van toepassing op de zorg voor de archieven van de Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor. Het archieftoezicht op de gemeente Beuningen is tevens van toepassing op deze uitvoeringsregeling. 4

7 Per 1 april 2013 is Beuningen voor het onderdeel milieu aangesloten bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. De gemeente Beuningen blijft het bevoegd gezag voor deze taken en daarmee verantwoordelijk voor de archiefzorg voor deze primaire processen. In de gemeenschappelijke regeling ODRN en in de opdrachtgevers-dvo zijn archiefparagrafen opgenomen die voldoen aan de archiefwetgeving. In verband met de regionalisering van de brandweer zijn de gebruiksvergunningen fysiek overgedragen aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Interne kwaliteitszorg en toezicht Beleid Beuningen heeft geen kaderstellend informatiebeleidsplan waarin de uitgangspunten voor het informatiebeheer- en beleid zijn vastgelegd. Maar uit de inspectiebezoeken blijkt dat er in de gemeente wel degelijk wordt nagedacht over hoe er met documenten en informatie moet worden omgegaan. In de gemeentelijke programmabegrotingen zijn belangrijke uitgangspunten voor het informatiebeheer terug te vinden. De gemeente Beuningen wil in haar wens tot een betere dienstverlening aan de burger een professionalisering van de digitale dienstverlening doorzetten en zoveel mogelijk digitaal werken. De gemeente geeft dan ook aan te blijven investeren in mensen, kennis en apparatuur die noodzakelijk is op het werkveld DIV en I&A. In het afdelingsplan 2013/2014 is een onderdeel opgenomen waarin beschreven wordt welke ontwikkeltrajecten er rondom DIV en digitalisering zijn of nog worden ingezet. Beuningen kijkt daarbij ook naar de nog op te richten regionale samenwerkingsvormen in de ICT. Voor DIV lag de focus in 2013 op het verder op orde brengen van de digitale basis en aan het voldoen aan de wettelijke voorschriften en eisen. Interne kwaliteitszorg Informatiebeheer dient primair om de bedrijfsvoering te ondersteunen. DIV moet daarom adequaat kunnen reageren op veranderingen in de (informatie)behoeften van de organisatie als gevolg van wijzigingen in wetgeving en digitale ontwikkelingen. Systematische kwaliteitszorg houdt in dat het informatiebeheer voortdurend wordt gemonitord en onderhouden en voorziet in controlemaatregelen. Er moet inzicht zijn in wettelijke eisen, risico's en knelpunten en er dienen normen geformuleerd te zijn aan de hand waarvan de kwaliteit kan worden getoetst. In het kader van de kwaliteitszorg heeft DIV een risicoanalyse uitgevoerd op de digitale poststromen en digitale archivering. Er is gekeken wat de impact is op het niet geregeld hebben van bepaalde aspecten en wat mogelijke oplossingen zijn. Volgens DIV wordt een groot aantal knelpunten opgelost met de aanschaf van een auditmodule bij het document management systeem, de implementatie van een zaaksysteem en de invoering van een zaaktypecatalogus. De actiepunten komen terug in de werkplanning van werkveld DIV over Binnen team DIV is voldoende kennis aanwezig van archiefwet en -regelgeving, niet alleen over analoge archivering, maar ook van de standaarden en normen voor digitale archivering. 5

8 Toezicht Het archieftoezicht wordt uitgeoefend door de archiefinspecteur in de vorm van kaderstelling, monitoroverleggen en verslagen. De informatie die hieruit voort komt, vormt de input voor het jaarverslag van de gemeentearchivaris aan het college van burgemeester en wethouders. De controle-onderzoeken die regulier binnen de gemeente plaatsvinden, richten zich vooral op rechtmatigheid en financiële verantwoording. In de externe audits die worden uitgevoerd op onder meer de GBA, BAG en het sociaal domein, wordt maar beperkt aandacht besteed aan archief- en informatiebeheer. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid Ordeningsstructuur Als hulpmiddel voor de ordeningstructuur gebruikt Beuningen de applicatie I-Controller. Deze applicatie is voor een deel gevuld en wordt gaandeweg verder ingericht. DIV neemt deel in het project procesverbetering en -vereenvoudiging. Bij het herinrichten van de werkprocessen wordt ook naar de documentstromen gekeken. Documentregistratie, dossiervorming en archivering Het archiefbeheer voor de hele organisatie gebeurt door de medewerkers DIV. Alle afdelingen en teams worden door DIV ondersteund in hun archiefbeheer. Voor de documentregistratie en archivering is er het DMS Corsa. Poststukken worden bij binnenkomst gescand en geregistreerd. Het merendeel van de documenten gaat al vanaf 2012 alleen nog maar digitaal de organisatie in. DIV heeft voldoende grip op de documentstromen. De analoge archivering is op orde en er zijn geen achterstanden. Ook de archivering in de semistatische fase (papier) is op orde. Beuningen gebruikt duurzame materialen en gegevensdragers bij het opmaken, beheren en verpakken van de archiefstukken. Specifieke eisen aan digitale archiefbescheiden Beuningen wil op afzienbare termijn alleen nog maar digitaal werken en niet langer papieren dossiers meer hoeven vormen en bewaren. De invoering van het proces- en zaakgericht werken zal leiden tot meer complete, steeds actuele en kwalitatief betere archiefdossiers. In een digitaal ingericht en ondersteund proces kan niet gewerkt worden zonder documenten vast te leggen en de dossiervorming vindt plaats tijdens de afhandeling van een zaak en niet achteraf. In gaandeweg steeds meer werkprocessen wordt volledig digitaal gewerkt en is het digitale dossier leidend geworden. Alleen van de bewaarstukken worden ook nog papieren dossiers gemaakt. De hybride situatie (papier naast digitaal) betekent extra kosten en extra risico's voor het archiefbeheer; het kost meer moeite en handelingen om grip te houden op de documentstromen en dossiers compleet te krijgen. De verantwoording om relevante documenten, mailberichten te laten registreren en volledige dossiers aan te leveren, ligt (terecht) bij de behandelend ambtenaar. Digitaal archiveren betekent onder meer dat de digitale beheeromgeving op orde moet zijn. In 2013 is DIV begonnen met de toetsing en optimalisering van de procedures, voorzieningen en systemen. Het DMS Corsa is voor alle vormen van documentbeheer leidend. De procesapplicaties die zelf niet voldoen aan NEN 2082 worden voor het documentbeheer aan Corsa gekoppeld. De inrichting van het

9 Corsa wordt getoetst aan de normen uit de NEN De archiefinspecteur is hier bij betrokken. De website van de gemeente Beuningen wordt onder meer gebruikt voor officiële bekendmakingen, maar bevat verder alleen afgeleide informatie. Archivering vindt plaats bij de leverancier. Er wordt nog onderzocht of deze vorm van archivering voldoet aan de eisen uit de Archiefregeling. Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden Vernietiging Ten opzichte van 2012 is de werkwijze niet veranderd. In Beuningen wordt jaarlijks vernietigd. De gemeente maakt voor de selectie gebruik van de voor Nederlandse gemeenten geldende selectielijst. De procedure voor vernietiging van analoge archiefbescheiden is in orde en wordt nageleefd. Van de opgemaakte verklaring van vernietiging wordt een afschrift verzonden aan de gemeentearchivaris. Er is tot en met vernietigingsjaar 2013 vernietigd. Voor de vernietiging van digitale bestanden en gegevens en van digitale kopieën is niets geregeld. Ook digitale documenten dienen conform de wet- en regelgeving verwijderd of vernietigd te worden. De vernietiging van digitale gegevens heeft de aandacht van DIV. Vervanging en vervreemding Vervanging of vervreemding van archiefdocumenten is in Beuningen niet aan de orde geweest. Wel zijn er in 2013 de eerste voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een handboek vervanging. Beuningen overweegt voor de gedigitaliseerde bouwvergunningen, milieuvergunningen en enkele andere processen een vervangingstraject met terugwerkende kracht aan te gaan, waarna de papieren documenten vernietigd worden en de digitale exemplaren als originelen worden aangemerkt. Overbrenging archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats De gemeente Beuningen voldoet aan het overbrengingsprincipe van 20 jaar. De archieven van de Beuningen en haar voorgangers zijn tot 1990 overgebracht naar de archiefbewaarplaats in Nijmegen. In 2013 is een klein archiefbestand met vervallen hinderwetvergunningen en een aantal onderwerpsdossiers uit de periode als aanvulling aangeboden bij het RAN. In de overgebrachte archieven ontbreken de series bouwvergunningen waarvan de oudsten dateren uit Het College van GS heeft hiervoor een machtiging tot opschorting van de overbrenging afgegeven. In de archiefruimte bevinden zich verder nog enkele kleine archiefjes die moeten worden klaargemaakt voor overbrenging naar de archiefbewaarplaats. Voor de registers van de burgerlijke stand gelden afwijkende overbrengingstermijnen. In 2013 zijn opnieuw een aantal registers van geboorten, huwelijken en overlijden van de voormalige gemeenten Beuningen en Ewijk overgebracht naar het RAN. 7

10 Archiefruimten De archiefruimte in het gemeentehuis van Beuningen is eind 2012-begin 2013 bouwkundig aangepast aan de eisen zoals die geformuleerd zijn in de Archiefregeling. Na finale oplevering en inrichting heeft de archiefinspecteur de nieuwe archiefruimte en de voorzieningen getoetst. De archiefruimte voldoet aan de norm. De serverruimte op zolder beschikt over voorzieningen voor de bescherming, veiligheid en continuïteit. De ruimte is getoetst en akkoord bevonden in de GBA audit. Ter beschikkingstelling naar archiefbewaarplaats overgebrachte archieven Zie hiervoor het desbetreffende kopje in hoofdstuk 3 van dit verslag. Rampen, calamiteiten en veiligheid De gemeente Beuningen heeft geen calamiteitenplan in geval van brand, wateroverlast of bij andere incidenten in de archiefruimte en in werkruimten waar archief staat. De nieuwe archiefruimte bevat wel dermate goede preventieve voorzieningen dat de kans op een calamiteit in die ruimte flink kleiner is geworden. Eind 2013 is er in het kader van een praktijkopleiding een risicoanalyse gedaan en een opzet voor een calamiteitenplan gemaakt. In de loop van 2014 zal een archiefcalamiteitenplan uitgewerkt gaan worden. Bij een incident of calamiteit kan dan aan de hand van protocollen snel actie worden ondernomen. De gemeente Beuningen is aangesloten bij de Documentenwacht. Enkele jaren geleden heeft de rijksoverheid nadere eisen gesteld aan de informatiebeveiliging. In vervolg daarop heeft de gemeente Beuningen haar informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. In 2013 jaar heeft Beuningen een door de rijksoverheid geïnitieerd beveiligingassesment voor DIGID doorlopen. Voor het GBA en BAG gelden specifieke beveiligingsprocedures, die eveneens periodiek extern worden geaudit. Middelen en mensen Hoeveel geld het College voor de wettelijke archieftaak beschikbaar stelt, is niet uit de begroting af te leiden. Voor het beheer van de historische archieven (inclusief archiefinspectie) is er een aparte post. Vanwege de financiële situatie van de gemeente wordt terughoudend omgegaan met investeringen, maar tegelijkertijd is er het besef dat informatisering kansen biedt tot verbetering van de dienstverlening aan de burger en efficiency in de bedrijfsvoering. De gemeente Beuningen richt haar werkprocessen zo veel mogelijk digitaal in. Maar als het digitaal archiveren goed is ingericht betekent dit nog niet dat daarmee ook de werkzaamheden aan de papieren archieven onmiddellijk komen te vervallen. De formatie van vakgroep DIV moet aansluiten op de (tijdelijk) extra werkzaamheden als gevolg van de digitale ontwikkelingen en de hybride situatie. Er is binnen de afdeling P&O voldoende inzicht in de samenstelling van de teams en capaciteiten van de medewerkers. De afdeling is al geruime tijd bezig met een professionaliseringslag. De toekomstige wijze van werken vraagt om zelfstandige vakspecialisten in een adviseursrol. De operationele werkzaamheden zullen minderen en geïntegreerd worden in de werkprocessen. 8

11 3. Beheer van de archiefbewaarplaats Lokale regelgeving In 1999 heeft de gemeente Beuningen de gemeentearchivaris van Nijmegen benoemd tot gemeentearchivaris van Beuningen en in 2003 heeft de gemeente de archiefbewaarplaats van Nijmegen aangewezen als archiefbewaarplaats van Beuningen. Daarmee is geregeld dat de gemeentearchivaris is belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven en collecties van Beuningen. Interne kwaliteitszorg en toezicht Het Regionaal Archief Nijmegen [RAN] legt zijn beleid jaarlijks vast in een afdelingsplan. Volgens het afdelingsplan 2013 heeft het RAN als kerntaak het beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van kennis en informatie. Zijn rol is die van content beheerder en -leverancier ten behoeve van andere partijen. De archiefdienst wil dat de bronnen door een zo breed mogelijk publiek gebruikt worden. Daarnaast moet het RAN vanuit haar archiefwettelijke taak borgen dat de inwoners in de stad en regio de mogelijkheid hebben om de overheid te controleren en om juridisch bewijs te vinden, dat rechtmatige besluitvorming controleerbaar plaatsvindt in historisch perspectief en dat historisch onderzoek verricht kan worden. De archiefdienst streeft er naar om via de digitale studiezaal door een toename van het aanbod van digitale producten de toegankelijkheid van informatiebronnen, het aantal digitale bezoekers en de interactie met de klant via internet te vergroten. Het RAN heeft ten behoeve van het beheer van het statisch archief in haar archiefbewaarplaats in 2004 kwaliteitszorg geïmplementeerd. Dit heeft geresulteerd in risico- en controlplannen, waarvan het laatste dateert van De archiefdienst doet wel aan kwaliteitsbewaking, maar het planmatige en de verantwoording ontbreekt nog. De controlplannen worden opnieuw opgepakt. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid In het depot van het RAN staat zo'n strekkende meters aan archieven en collecties. De archiefdienst heeft het archiefbeheersysteem Atlantis in gebruik als geautomatiseerd inventarisatie- en beheerprogramma. Het RAN houdt rekening met een verschuiving van papieren naar digitale archieven en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan om deze archieven in leesbare en toegankelijke staat te houden. Maar papieren archieven blijven belangrijk en voorlopig komt wordt er nog de nodige aanwas voorzien aan te beheren meters vanuit Nijmegen, Beuningen en andere gemeenten uit de regio. Omdat de meeste gemeenten nu een digitaliseringslag maken zullen de papieren archieven in versneld tempo naar de archiefbewaarplaats toe komen. Specifieke eisen aan digitale archiefbescheiden De belangrijkste ontwikkeling waar het RAN de komende jaren mee te maken zal krijgen is de toename van het digitaal werken en archiveren binnen de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Steeds meer archieven zullen (alleen nog maar) in digitale vorm worden aangeboden. Dit heeft nu al gevolgen voor het toezicht op 9

12 de archiefvorming. Het duurzaam beheer en de duurzame beschikbaarstelling van archieven moeten immers geborgd worden. Om grip te kunnen houden op digitale archiefstukken moeten de archiveringsystemen een logisch onderdeel gaan vormen van de werkprocessen. Een voorwaarde hiervoor is dat bij de inrichting van de werkprocessen en de aanschaf van informatiesystemen vanaf het begin rekening wordt gehouden met de wijze waarop archiefinformatie wordt vastgelegd. Als het gaat om archiefmateriaal beheert het RAN op dit moment vrijwel alleen digitale documenten waarvan de originelen ook worden bewaard. De digitale kopie heeft vooral de functie om het publieksbereik van de archieven en collecties van het RAN te vergroten en om de kwetsbare originelen te beschermen. Voor foto's, affiches en ander materiaal uit de collecties komt het wel voor dat daarvan alleen de digitale versies worden beheerd en beschikbaar gesteld via de digitale studiezaal. Digitaal archiveren, beheren en beschikbaarstellen kan niet zonder een oplossing voor archivering gedurende de héle levenscyclus van archiefstukken, dus inclusief bewaring voor statische archieven. Beuningen heeft nog geen voorziening voor het duurzaam opslaan en duurzaam toegankelijk houden van de digitale archiefgegevens op de lange termijn. Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden De Archiefinspectie toetst de vernietigingsvoorstellen die door de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen worden voorgelegd. Na het verkrijgen van de machtiging van de gemeentearchivaris worden de archiefstukken daadwerkelijk vernietigd en wordt een verklaring van vernietiging opgemaakt. Met de verklaring wordt vastgelegd welke en onder wiens verantwoordelijkheid archiefstukken zijn vernietigd. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats In artikel 12 van de Archiefwet staat dat overheidsarchieven die voor bewaring in aanmerking komen en ouder zijn dan 20 jaar, moeten worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Bij de overbrenging van archieven gaat het formele beheer over naar de gemeentearchivaris en worden ze openbaar. Nijmegen, de Nijmeegse GR's en de regiogemeenten voldoen aan de gestelde termijn van 20 jaar met een uitloop van nog eens 10 jaar. Bij een enkele gemeente ligt er nog een ouder bestand bouwvergunningen of hinderwet- en milieuvergunningen dat kan worden overgebracht. Registers burgerlijke stand De registers van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten Beuningen en Ewijk bevinden zich in de archiefbewaarplaats in Nijmegen. Voor deze registers gelden afwijkende termijnen voor overbrenging. Alle registers uit Nijmegen en de regio die in 2013 voor overbrenging in aanmerking komen, zijn met de bijhorende 10-jaarlijkse tafels formeel overgebracht. 10

13 Archiefbewaarplaats De archiefbewaarplaats aan de Mariënburg heeft een capaciteit van 16,2 strekkende kilometers archief. De bewaarplaats voldoet aan de Archiefregeling en is in 2009 goedgekeurd door de Provinciale Archiefinspectie. Het klimaat in de archiefbewaarplaats wordt 24/7 gemonitord. Dit geldt eveneens voor de afzonderlijke quarantaineruimte. Voor de archiefbewaarplaats is er een schoonmaakprotocol en vindt er periodieke controle plaats op de aanwezigheid van schimmels en plaagdieren. De gemeentelijk archiefinspecteur schouwt de archiefbewaarplaats jaarlijks. Geconstateerde tekortkomingen worden daaropvolgend zo snel mogelijk verholpen. Ter beschikkingstelling naar archiefbewaarplaats overgebrachte archieven Het RAN beheert ruim 14 kilometer aan overheids- en particuliere archieven uit Nijmegen zelf en de regio; hiervan is per 31 december 2013 zo'n 319 strekkende meter afkomstig uit Beuningen. De archiefdienst bezit een grote collectie foto's, films, affiches, historische kaarten en plattegronden en een uitgebreide historische bibliotheek. Het RAN doet veel om de digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid van de bronnen verder te verbeteren via de digitale studiezaal. De archieven en collecties worden gedurende de openstelling van de studiezaal aan bezoekers ter beschikking gesteld en de toegangen zijn raadpleegbaar via de digitale studiezaal van het RAN. Inzage van informatie die bij het RAN berust is gratis, zoals in de Archiefwet is bepaald. Regels over de raadpleging en gebruik van de archieven staan in het bezoekersreglement en de daarop gebaseerde huisregels. De archieven in de archiefbewaarplaats die zijn overgebracht, zijn daarmee ook openbaar, behoudens de dossiers waarvan de openbaarheid is beperkt op grond van de Archiefwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het RAN heeft een procedure vastgesteld waarmee ontheffing voor de raadpleging aangevraagd kan worden. In 2013 werd door het RAN deelgenomen aan de landelijke kwaliteitsmonitor archieven van de branchevereniging van archiefinstellingen BRAIN. De Kwaliteitsmonitor is een instrument met benchmarking, waarmee archiefinstellingen elke twee jaar zelf kunnen meten in welke mate hun producten en diensten aansluiten op de wensen en verwachtingen van de bezoekers. De waardering voor het RAN wordt door de bezoekers uitgedrukt met een gemiddeld rapportcijfer 7,6; dat is vergelijkbaar met het gemiddelde over alle archieven. Voor het toenemend aantal initiatieven en activiteiten waarbij het RAN in 2013 archiefbronnen beschikbaar heeft gesteld of medewerking werd verleend, wordt verwezen naar het publieksjaarverslag. De studiezaal van het RAN werd in 2013 ongeveer keer bezocht. Meer gedetailleerde gegevens over aantallen bezoeken aan de fysieke en digitale studiezaal, en over het aantal opgevraagde items en afgehandelde vragen zijn eveneens te vinden in het publiekjaarverslag over ii

14 Rampen, calamiteiten en veiligheid De beveiliging en de brandveiligheid van de archiefbewaarplaats was in 2013 op orde. Ook de beveiliging tegen inbraak of diefstal door bezoekers of medewerkers van het RAN is op een goed niveau. Voor de archiefbewaarplaats is er een Calamiteitenplan (onderdeel van het gemeentelijke plan], waarin staat hoe te handelen in geval van brand, wateroverlast of bij andere incidenten. Daarbij had het RAN in 2013 een piketdienst ingesteld die ingeval van archiefcalamiteiten de nodige actie kan ondernemen. Inmiddels is de bereikbaarheid op een andere manier geregeld. Het RAN is lid van de Documentenwacht, zodat men bij een calamiteit verzekerd is van acute eerste hulp. Voor de archiefbewaarplaats is in 2012 een Collectie Hulpverleningsplan (CHV) vastgesteld. Dat is nodig omdat we te maken hebben met kwetsbaar erfgoedmateriaal. In 2013 is met dit plan ook daadwerkelijk geoefend. Mensen en middelen Doordat de archiefbewaarplaats aan hoge eisen moet voldoen wordt een onevenredig deel van het totale budget (ca Zoĵ besteed aan de exploitatie hiervan. Voor de dienstverlening aan de regiogemeenten, de gemeenschappelijke regelingen en het waterschap ontvangt het RAN financiële bijdragen. In totaal werkten er in 2013 bij het RAN 35 medewerkers (28 fte). Daarnaast zijn er ruim vijftig vrijwilligers actief die werkzaamheden van uiteenlopende aard verrichten. Het RAN heeft uitgesproken dat er voor de komende jaren gespecialiseerd personeel beschikbaar moeten blijven om papieren archieven en collecties toegankelijk te maken. Het is van groot belang dat de medewerkers kennis hebben van de digitale ontwikkelingen. Het opleidings- en bijscholingsprogramma, het vacaturebeleid en de kennisoverdracht zijn hier in eerste instantie op gericht. 12

N I I'll Willi GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN. Ons kenmerk AR00/

N I I'll Willi GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN. Ons kenmerk AR00/ Regionaal Archief Nijmegen Openingstijden di t/m vr 09.00-17.00 uur donderdag van 09.00-20.00 uur G E M E E N T E ijmegen Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beuningen Postbus

Nadere informatie

Ons kenmerk AR00/14.0005706. Datum uw brief

Ons kenmerk AR00/14.0005706. Datum uw brief Regionaal Archief Nijmegen Openingstijden di t/m vr 09.00-17.00 uur donderdag van 09.00-20.00 uur G E M E E N T E INGEKOMEN-8MEI ijmegen III 14BIN04260 Aan het college van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

Openbaar. Jaarverslag gemeentearchivaris over 2014. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Jaarverslag gemeentearchivaris over 2014. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarverslag gemeentearchivaris over 2014 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op grond van de Archiefverordening

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn * PA201 400694* Post en Archief 201400694 Verslag archiefzorg en -beheer 2012-2013 Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Samenvatting Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer 2012-2013 gemeente Zuidhom.

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam over 2014 Uitgevoerd door de gemeentelijke archiefinspectie Dordrecht R. Lassche BMIC,

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Jaarverslag gemeentearchivaris 2013

Jaarverslag gemeentearchivaris 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarverslag gemeentearchivaris 2013 Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op grond van de Archiefverordening

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

*3078514* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK. Inspectierapportage

*3078514* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK. Inspectierapportage Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER 2014-2015 Inleiding Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in werking getreden. De invoering

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

*3053352* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL. Inspectierapportage.

*3053352* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL. Inspectierapportage. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1.

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1. Jaarverslag 2010 Archiefbeheer en zorg Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot Datum : 21 april 2011 Versie : _1 Document : 264 Zaaknummer : 11-12893 Inleiding.... 3 1. De wettelijke verplichting... 3

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Openbaar Onderwerp Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op grond van de Archiefwet

Nadere informatie

*13.077867* 13.077867

*13.077867* 13.077867 *13.077867* 13.077867 Onderwerp Advies Dossiercode kwaliteitsplan digitaal archief Corsakwaliteitsplan digitaal archief Corsa MEMO INTERN Van : Jean-Luc Rouvroye Aan : zaakgericht werken Datum : 20 november

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

*2893512* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK. Inspectierapportage

*2893512* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK. Inspectierapportage Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK Brabantlaan 1 Postbus 90151 -Hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr Ontwerp Archiefverordening Rijnland 2015 De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland; gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr overwegende dat -

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven rhc regionaal tiistorisch centrum eindhoven 1510936 1 6MRT 2016 Of m UKJ Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven Postbus 191 5600 AD Eindhoven 040-264 99 40 040-264 99 77 info@rhc-eindhoven.nl wwv/.rhc-eindhoven.nl

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L 2 0 1 6 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Waterschap pjj Rijn en IJssel

Waterschap pjj Rijn en IJssel Waterschap n.ijn en ussel ingekomen Waterschap pjj Rijn en IJssel 1i DEC. 2016 16.09912 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. het college van dijkgraaf en heemraden Liemersweg 2 7006 GG DETIN CHEM Doetinchem

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 67 Uitgifte: 30 oktober 2014 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2014, tot vaststelling

Nadere informatie

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context Hoogheemraadschap van Delfland Actualiseren archiefverordening 1. Probleemstelling - context De archiefverordening Delfland 2004 (en daarmee het besluit informatiebeheer 2004) sluit niet meer aan bij de

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Reg. nr.: 1310408 Afdeling: Concern en Dienstverlening Onderwerp Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Samenvatting Gemeenten vallen onder de werking van de

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING In het verslag van de archivaris zijn per Kritische Prestatie Indicator aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachtspunten vormen de basis voor de in dit plan opgenomen verbeteracties en planning hiervan.

Nadere informatie

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag 2015 2016 Case 17.000173 Datum 28 maart 2017 Hanneke Jansen afdeling Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Inleiding / aanleiding... 4 2. Formatie en werkzaamheden...

Nadere informatie

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet.

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet. Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2015-010342 Memorie van toelichting. Inleiding Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277, gewijzigd Stb. 233 en 276, 2012 en Stb. 243,

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH),

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening en

Nadere informatie

Jaarverslag archief. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Datum: 20 febr. 2017

Jaarverslag archief. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Datum: 20 febr. 2017 Jaarverslag archief 2016 Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen Datum: 20 febr. 2017 Voorwoord Op 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking getreden. Hierdoor is onder

Nadere informatie

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s Gemeente Midden-Delfland februari 2015 Opgesteld door gemeentearchivaris Delft Aan: college

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief 2017014981 nini Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente Bloemendaal 2016 VJ' M Mŕ Chateau dit Zmancnburij ļ ^ I ïtwatcri Stooiiny í MachwÅB dt Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT)

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014 (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) Samenstelling i.o.v. de streekarchivaris A.A. van der Houwen, archiefinspecteur

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Archiefinspectie Archiefdienst

Archiefinspectie Archiefdienst Archiefinspectie Archiefdienst Verslag over de periode april 2011-maart 2012 betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, welke niet is overgebracht naar

Nadere informatie

Artikel 3 De secretaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 3 De secretaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen. Voorschriften betreffende de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats, het beheer van documenten van de gemeentelijke organen, voor zover deze documenten niet zijn overgebracht

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel.nr.: 8878 Nummer: 14A.00430

Van: A. Paap Tel.nr.: 8878 Nummer: 14A.00430 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. Paap Tel.nr.: 8878 Nummer: 14A.00430 Datum: 27 oktober 2014 Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 4 Afschrift

Nadere informatie

de Archiefwet 1995; 2015;

de Archiefwet 1995; 2015; Archiefverordening 2016 De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 november 2015 f '-fj - ^ ^3^' gelet op artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer

Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Artikel 1b De archivaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 1b De archivaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen. CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR9043_1 6 september 2016 Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van de gemeentelijke organen, voor zover deze documenten niet zijn overgebracht

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

Besluit Algemeen bestuur

Besluit Algemeen bestuur Besluit Algemeen bestuur 07-07-2014 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 Opsteller Wytse Kelder Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum overleg 07-07-2014

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 42 Officiële naam regeling: Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen Citeertitel: Archiefverordening Provincie Limburg 2014

Nadere informatie

Doorkiesnummer 's-hertogenbosch

Doorkiesnummer 's-hertogenbosch Provinciale Archiefinspectie provincie limburg Aan het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO WATEF NO fill 2012.14512 'NGEK. 12 JUL 2012 Es Ons kenmerk Faxnummer

Nadere informatie

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee:

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee: Postregistrator Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] dinsdag 13 november 2012 11:30 gemeente Ledenbrief 12/099: Toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 IN12.06707 IIIIIIlllllllUlllllllIHll

Nadere informatie

Uitwerking KPI-vragen

Uitwerking KPI-vragen Bijlage 2 bij verslag Archiefzorg en -beheer 2013 / 2014 Uitwerking KPI-vragen 1 LOKALE REGELINGEN Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Aw art. 30.1 Aw art. 32.2 Model- Besluit

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie