Beheerstrategie N.V. Multi Manager Defensive Balanced (Aandelen serie Fonds H4) Aanvullend prospectus 30 juli 2019

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerstrategie N.V. Multi Manager Defensive Balanced (Aandelen serie Fonds H4) Aanvullend prospectus 30 juli 2019"

Transcriptie

1 Beheerstrategie N.V. Multi Manager Defensive Balanced (Aandelen serie Fonds H4) Aanvullend prospectus 30 juli 2019

2 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid 3 D. Beleggingsbenadering 5 E. Hefboomfinanciering 6 F. Uitbesteding portefeuillebeheer 7 G. Kredietfaciliteit 7 H. Bewaarneming 7 I. Kwaliteitseis 8 II. Kapitaal 8 III. Beleggingsrisico s 8 A. Algemeen 8 B. Marktrisico 9 C. Derivatenrisico 9 D. Portefeuillerisico 9 E. Valutakoersrisico 9 F. Liquiditeitsriscio 9 G. Kredietrisico 10 H. Tegenpartijrisico 10 I. Afwikkelingsrisico 10 J. Bewaarnemersrisico 10 K. Concentratierisico 10 L. Inflatierisico 10 M. Risico hedgefondsen 10 N. 11 O. Spread risk 11 P. Renterisico 11 Q. Inflexibiliteitsrisico 11 R. Risico van verandering van wetgeving 11 S. Risico afdwingbaarheid, tenuitvoerlegging en executie 11 T. Rendementsrisico 11 U 12 IV. Vergoedingen aan de Beheerder 12 A. Beheervergoeding 12 B. Prestatievergoeding 12 V. Kosten 14 A. Algemeen 13 B. Kosten Bewaarder 13 C. Kosten Administrateur 13 D. Kosten The Bank of New York Mellon SA/NV Amsterdam Branch 13 E. Kosten van de Vennootschap 14 F. Kosten Fonds H4 14 G. Transactiekosten 14 H. Securities Lending kosten 15 I. Som van kosten 15 J. Kosten gerelateerd aan gemiddelde intrinsieke waarde 15 K. Kosten uitgifte en inkoop aandelen in Fonds H4; transactieprijs 16 L. Kosten in verband met beleggingen in andere beleggingsinstellingen 16 VI. Uitgifte en inkoop aandelen in Fonds H4 16 VII. Rendement en balanstotaal Fonds H4 18 A. Rendement 18 B. Balanstotaal/Eigen Vermogen 18 BIJLAGE A 19

3 03 I. Belangrijke informatie A. Inleiding Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met het Basisprospectus van Beheerstrategie N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht (hierna: de "Vennootschap"). Het Basisprospectus en de bijlagen daarbij, dit Aanvullend Prospectus en de overige Aanvullende Prospectussen vormen tezamen het gehele prospectus van de Vennootschap. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, hebben begrippen in dit Aanvullend Prospectus de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus. B. Algemeen Per 1 februari 2019 is Beheerstrategie N.V. opgericht met een maatschappelijk kapitaal van in totaal EUR , bestaande uit 51 series met in totaal gewone aandelen en 20 prioriteitsaandelen van elk EUR 2,50 nominaal per aandeel. Eén van de series wordt aangeduid als Fonds H4 met de naam Beheerstrategie N.V. Multi Manager Defensive Balanced, met de statutaire naam fonds 32 H4 ). De aandelen in Fonds H4 zijn niet genoteerd aan Euronext Amsterdam of enige andere beurs en Fonds H4 is alleen toegankelijk voor beleggers die bij InsingerGilissen Bankiers N.V. een effectenrekening aanhouden. De Beheerder kan besluiten dat onder door de Beheerder te bepalen voorwaarden ook andere beleggers worden toegelaten. C. Beleggingsbeleid I. Algemeen Fonds H4 biedt beleggers de mogelijkheid te participeren in een gediversifieerde portefeuille van beleggingen in de wereldwijde obligatie- en aandelenmarkten, vastgoed, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. Het Fonds zal veelal beleggen in obligaties en alternatieve beleggingen maar kan van tijd tot tijd mee r offensief beleggen. Het Fonds heeft tot doel de beleggers op de lange termijn groei van het belegde kapitaal te bieden. De gevoeligheid van Fonds H4 voor veranderingen in rentestanden, valutakoersen en aandelenkoersen wordt beperkt door beleggingsfondsen met verschillende beleggingsstrategieën te combineren. Daardoor wordt verwacht dat het resultaat van Fonds H4 consistenter en minder beweeglijk zal zijn in vergelijking tot een belegging in één beleggingsfonds. Vanwege volatiliteit, bijvoorbeeld als gevolg van onzekerheid over economische groei of het beleggersvertrouwen, bestaat er echter op de korte tot middellange termijn een risico dat beleggingen in Fonds H4 minder waard kunnen zijn dan het bedrag dat aanvankelijk is ingelegd. De Beheerder bepaalt de wegingen van de verschillende vermogenscategorieën overeenkomstig het risicoprofiel van het Fonds. Exposure aan financiële markten wordt verkregen door middel van beleggingsfondsen die beleggen in obligaties en aandelen maar ook vastgoed en alternatieve beleggingen. Fonds H4 kan ook beleggen in beleggingsfondsen met passieve strategieën zoals exchange traded funds of index fondsen. Fonds H4 kan voor maximaal 20% van de netto vermogenswaarde van Fonds H4 beleggen in geldmarktfondsen en/of voor maximaal 20% in geldsaldi. II. Beleggingen in beleggingsfondsen De Beheerder kan voor Fonds H4 beleggen in beleggingsfondsen die worden beheerd door verschillende gespecialiseerde portefeuillebeheerders Fondsstrategieën om de portefeuille van Fonds H4 te diversifiëren.

4 04 De Fondsstrategieën kunnen beleggen in verhandelbare aandelen en obligaties met een brede spreiding over verschillende marktsectoren, met inbegrip van grondstoffen en vastgoed, en geografische gebieden, en zal gebruik maken van een divers spectrum van beleggingsstijlen en strategieën d at beleggers een groot aantal mogelijkheden biedt voor winstpotentieel. Deze Fondsstrategieën kunnen ook passief beheerde strategieën omvatten in de vorm van Exchange Traded Funds of indexfondsen. Daarnaast kan Fonds H4 beleggen in beleggingsfondsen die worden beheerd door de Beheerder of InsingerGilissen Bankiers N.V., die ook de portefeuillebeheerder van Fonds H4 is. De beleggingsfondsen waarin wordt belegd kunnen ook hedgefondsen zijn of beleggen in hedgefondsen. Hedgefondsen zijn beleggingsfondsen die hoofdzakelijk gebruik maken van alternatieve strategieën. Deze fondsen hebben een lage correlatie met de traditionele aandelen- en obligatiemarkten. Fonds H4 zal echter niet meer van 30% van de netto vermogenswaarde van Fonds H4 beleggen in hedgefondsen of beleggingsfondsen die beleggen in hedgefondsen. Teneinde het rendement op de obligatieportefeuille te verbeteren kan Fonds H4 beleggen in beleggingsfondsen die beleggen in obligaties met hoger risico, zoals hoogrentende bedrijfsobligaties of schuldpapier uit landen in opkomende markten. Fonds H4 zal in tenminste vier verschillende (subfondsen van) beleggingsfondsen beleggen. De Beheerder onderscheidt twee types beleggingsfondsen: - Type 1: Dit zijn open-end beleggingsfondsen die zijn gevestigd in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Zwitserland, Japan en Hong Kong en die voldoen aan de hieronder vermelde risicospreiding vereisten. - Type 2: Dit zijn de beleggingsfondsen die niet onder Type I vallen. Risicospreidingsvereisten voor Type 1 beleggingsfondsen: Een beleggingsfonds Type 1 voldoet aan de risicospreidingsvereisten als: (a) het een instelling voor collectieve belegging in effecten betreft die belegt in effecten die verhandelbaar zijn op een gereglementeerde markt en eventueel daarnaast op tijdelijke basis liquiditeiten kan aanhouden (in de (b) is; of het een ander beleggingsfonds dan hierboven bij a) bedoeld betreft dat in beginsel (i) niet meer dan 10% van de netto vermogenswaarde van Fonds H4 belegt in effecten die niet verhandelbaar zijn op een gereglementeerde markt; (ii) in voor niet meer dan 10% van de door dezelfde instelling uitgeven effecten belegt; en (iii) in voor niet meer dan 20% van de netto vermogenswaarde van Fonds H4 belegt in effecten uitgegeven door dezelfde instelling. Ten aanzien van de belegging in beleggingsfondsen Type 2 geldt verder nog dat Fonds H4: - niet meer dan voor 49% van de netto vermogenswaarde van Fonds H4 in Type 2 beleggingsfondsen belegt; - niet meer dan 20% van de netto vermogenswaarde van Fonds H4 in rechten van deelneming in één bepaald beleggingsfonds Type 2 belegt. III. Gebruik van derivaten De Beheerder kan ook gebruik maken van derivaten zoals opties, futures en termijn transacties (forwards). Deze kunnen of voor een efficiënt portefeuillebeheer. Meer informatie over de hefboomfinanciering en hefboomwerking is vermeld in subparagraaf IV -

5 05 Een optie geeft de koper het recht gedurende een vastgestelde termijn (de looptijd) een vaste hoeveelheid van een onderliggende waarde tegen een vooraf overeengekomen prijs te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie). Met onderliggende waarde bedoelt men bijvoorbeeld een vast aantal aandelen, een index of valuta. De waarde van de optie is gebaseerd op de waarde van het onderliggende product, de looptijd en de beweeglijkheid van de prijs van de onderliggende waarde. Een future of een forward is een overeenkomst (termijncontract) tot koop of verkoop van een goed of een financiële waarde die op een bepaald tijdstip in de toekomst door de verkoper aan de koper moet worden geleverd. Dit tegen een prijs die bij het aangaan van het contract wordt vastgelegd. IV. Hefboomfinanciering, kredietfaciliteit, effectenfinancieringstransacties en totale opbrengstenswaps Het Fonds zal geen gebruik maken van hefboomfinanciering door het lenen van geld of effecten -, effectenfinancieringstransacties (zoals bijvoorbeeld securities lending) of totale -opbrengstenswaps. Hoewel het Fonds geen geld zal lenen om mee te beleggen kan wel kortstondig sprake zijn van een debetstand bij de Bewaarder als gevolg van uitgifte en inkoop van aandelen in het Fonds waarbij tussen ontvangst en betaling van geldbedragen voor de uitgegeven of ingekochte aandelen vertraging kan optreden vanwege bepaalde settlementperiodes (derhalve door het opvangen van een tijdelijk liquiditeitstekort indien en voorzover belegd wordt in financiële instrumenten die een andere settlementperiode kennen d an de aandelen in het Fonds). Het Fonds kan gebruik maken van derivaten zoals hierboven onder subparagraaf I II (Gebruik van derivaten) is vermeld. Zoals aldaar aangegeven kunnen die derivaten worden gebruikt voor het afdekking van bepaalde beleggingsrisic, en voor een efficiënt portefeuillebeheer. Hoewel derivaten gebruikt worden voor het hebben waardoor sprake is van een hefboomfinanciering zoals omschreven in de AIFM Richtlijn. Indien het Fonds zekerheden (margin) moet verstrekken aan tegenpartijen voor het gebruik van derivaten zal dat uitsluitend uit liquiditeiten bestaan die worden gedeponeerd bij de betreffende t egenpartij. De Beheerder drukt de hefboom telkens uit als de verhouding tussen de blootstelling (posities) van het Fonds en de intrinsieke waarde van het Fonds. De Beheerder zal er voor zorgdragen dat de hefboom niet meer bedraagt dan 10 5% volgens de zogenoemde bruto methode en 105% volgens de zogenoemde methode op basis van de gedane toezegging dat bekendmaken op de website In het jaarverslag en halfjaarverslag van het Fonds zal telkens worden vermeld wat de omvang van de hefboom is. D. Beleggingsbenadering Om de doelstelling van Fonds H4 te bereiken, zal de Beheerder een actief beleggingsbeleid voeren ten aanzien van asset allocatie, looptijden en valutarisico, conform het risicoprofiel van de portefeuille. Risicoprofiel Fonds H4 is een gematigd defensief fonds. Dit betekent dat Fonds H4 kan beleggen in Fondsstrategieën met inachtneming dat het totale fondsvermogen van Fonds H4 in de verschillende vermogenscategorieën varieert binnen de onderstaande bandbreedtes:

6 06 Vermogenscategorie Min Norm Max Aandelen 0% 23% 45% Vastgoed 0% 2% 5% Gezamenlijke limiet 45% Investment grade obligaties 30% 64% 85% Non-investment grade obligaties 0% 0% 20% Niet-traditionele obligaties 0% 0% 20% Gezamenlijke limiet 85% Alternatieve beleggingen 0% 10% 20% Liquiditeiten 0% 1% 30% Om de bovengenoemde bandbreedtes te bewaken, wordt elke belegging waarin Fonds H4 belegt ingedeeld in een van de bovengenoemde vermogenscategorieën zoals omschreven in Bijlage A van dit Aanvullend Prospectus. Als de minimale of maximale bandbreedte voor een bepaalde categorie wordt overschreden als gevolg van marktomstandigheden, mag de Beheerder de bestaande allocatie van de portefeuille van het Fonds behouden als hij verwacht dat de allocatie zich zal herstellen tot binnen de grenzen van de bandbreedte binnen een redelijke termijn die niet langer is dan zeven (7) achtereenvolgende werkdagen. Risicoprofiel van de belegger in Fonds H4 Fonds H4 is geschikt voor een belegger met een gematigd defensief risicoprofiel met alternatieve beleggingen zoals dat wordt gehanteerd door InsingerGilissen Bankiers N.V. De belegger met dat risicoprofiel accepteert beperkte waardeschommelingen van de portefeuille. Deze belegger heeft een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar en heeft als doelstelling groei van het vermogen op de middellange termijn. E. Hefboomfinanciering Het Fonds kan gebruik maken van derivaten zoals zoals opties, futures en termijn transacties (forwards). Uitleg over het beleid subparagraaf III ( Gebruik van derivaten ). Zoals aldaar aangegeven kunnen die derivaten worden gebruikt voor het afdekking van b, en voor een efficiënt portefeuillebeheer. Ook als derivaten gebruikt worden voor het afdekken waardoor sprake is van een hefboomfinanciering zoals omschreven in de AIFM Richtlijn. Het Fonds zal geen geld lenen om mee te beleggen en ook geen effecten lenen. Indien het Fonds zekerheden (margin) moet verstrekken aan tegenpartijen voor het gebruik van hefboomfinanciering zal dat uitsluitend uit liquiditeiten bestaan die worden gedeponeerd bij de betreffende tegenpartij. De Beheerder drukt de hefboom telkens uit als de verhouding tussen de blootstelling (posities) van het Fonds en de intrinsieke waarde van het Fonds. De Beheerder zal er voor zorgdragen dat de hefboom niet meer bedraagt dan 10 5% volgens de zogenoemde bruto methode en 105% volgens de zogenoemde methode op basis van de gedane toezegging

7 07 bekendmaken op de website In het jaarverslag en halfjaarverslag van het Fonds zal telkens worden vermeld wat de omvang van de hefboom is. F. Uitbesteding portefeuillebeheer De Beheerder besteedt het portefeuillebeheer uit aan InsingerGilissen Bankiers N.V., de aandeelhouder van de Beheerder. Hierbij zijn organisatorische en administratieve maatregelen getroffen om de belangenconflicten te onderkennen, voorkomen, beheersen en controleren, zodat deze belangenconflicten geen schade toebrengen aan de belangen van Fonds H4 en de beleggers daarin. De Beheerder betaalt voor het portefeuillebeheer een vergoeding aan InsingerGilissen; deze kosten komen derhalve niet ten laste van Fonds H4. Tussen de Beheerder en InsingerGilissen is een portefeuillebeheer overeenkomst gesloten, die bij de Beheerder te r inzage ligt. In die overeenkomst is onder andere volgende geregeld: de overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan; opzegging is te allen tijde mogelijk. InsingerGilissen zal bij het portefeuillebeheer de (beleggings)doelstellingen van het Fonds in ac ht nemen. een maandelijkse rapportage aan de Beheerder, zodat de Beheerder kan vaststellen dat aan de doelstellingen en restricties van Fonds H4 wordt voldaan. InsingerGilissen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van waardedaling, koersdaling, doo r Fonds H4 geleden verliezen of door welke andere oorzaak ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat dergelijke schade het rechtstreeks gevolg is van ernstige toerekenbare tekortkomingen van InsingerGilissen. G Kredietfaciliteit Hoewel Fonds H4 geen geld zal lenen om mee te beleggen kan wel kortstondig sprake zijn van een debetstand bij de Bewaarder als gevolg van uitgifte en inkoop van aandelen in het Fonds waarbij tussen ontvangst en betaling van geldbedragen voor de uitgegeven of ingekochte aandelen vertraging kan optreden vanwege bepaalde settlementperiodes (derhalve door het opvangen van een tijdelijk liquiditeitstekort indien en voorzover belegd wordt in financiële instrumenten die een andere settlementperiode kennen dan de aandelen in Fonds H4). H. Bewaarneming The Bank of New York Mellon SA/NV Amsterdam Branch is de bewaarder van Fonds H4 als bedoeld in de AIFM Richtlijn De Bewaarder verricht de bewaarfunctie ten behoeve van de Vennootschap en de te onderscheiden Fondsen functioneel en hiërarchisch gescheiden van overige mogelijk conflicterende taken die ten behoeve van de Vennootschap en de Beheerder kunnen worden verricht. Eventuele belangenconflicten worden indien van toepassing naar behoren geïdentificeerd, beheerd, gecontroleerd en aan beleggers in de Vennootschap medegedeeld. De Bewaarder is bevoegd om de bewaarfunctie ten behoeve van de Vennootschap en de te onderscheiden Fondsen (gedeeltelijk) te delegeren aan één of meerdere sub-bewaarnemers. Op verzoek van de (potentiële) belegger kan een afschrift van het sub custodian netwerk van de Bewaarder bij de Beheerder tegen kostprijs worden opgevraagd.

8 08 Ongeacht eventuele (gedeeltelijke) sub-delegatie van de bewaarfunctie door de Bewaarder aan één of meerdere subbewaarnemers, blijft de Bewaarder jegens de beleggers in de Vennootschap en de te onderscheiden Fondsen verantwoordelijk en aansprakelijk voor een zorgvuldige uitvoering van deze taak in lijn met de AIFM Richtlijn. I. Kwaliteitseis Fonds H4 is bestemd voor cliënten die een effectenrekening bij InsingerGilissen aanhouden. Dit is een kwaliteitseis zoals bedoeld in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap. Aandeelhouders die een dusdanig belang in Fonds H4 bezitten waardoor de Vennootschap of Fonds H4 niet langer zouden voldoen aan de FBI-criteria of dat daartoe gevaar bestaat (zie paragraaf IX van het Basisprospectus) voldoen ook niet aan de kwaliteitseis. De Beheerder kan besluiten dat onder door de Beheerder te bepalen voorwaarden ook andere beleggers tot Fonds H4 kunnen worden toegelaten. Indien een aandeelhouder niet of niet meer voldoet aan deze kwaliteitseis kan de directie van de Vennootschap besluiten dat de aandeelhouder de aan zijn aandelen verbonden vergaderrechten en stemrechten niet kan uitoefen en kan het aan zijn aandelen verbonden recht op uitkering worden opgeschort. De aandeelhouder dient dan een verzoek tot inkoop van zijn aandelen aan de Vennootschap te doen. De inkoop zal dan geschieden in overeenstemming met het prospectus. Om aan deze (statutaire) beperking uitvoering te kunnen geven is InsingerGilissen gerechtigd de namen van cliënten die in Fonds H4 beleggen en hun overige gegevens die nodig zijn om deze bepaling te kunnen uitvoeren aan de Beheerder (directie van de Vennootschap) door te geven. De Beheerder zal deze gegevens niet langer bewaren dan nodig is en zorgdragen dat deze gegevens afdoende worden beveiligd. II. Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap omvat ten tijde van het opstellen van dit Aanvullend Prospectus in totaal gewone aandelen en 20 prioriteitsaandelen (nominaal EUR 2,50 per aandeel). In de jaarrekening van de Vennootschap zal telkens worden vermeld hoeveel gewone aandelen zijn gealloceerd aan Fonds H4. Aandelen in Fonds H4 zullen worden gehouden door en op naam van InsingerGilissen ten behoeve van haar cliënten die een effectenrekening bij haar aanhouden. De Beheerder kan besluiten dat aandelen in Fonds H4 door andere partijen kunnen worden gehouden onder door de Beheerder te bepalen voorwaarden. III. Beleggingsrisico s In het op de website van de Beheerder geplaatste document met de essentiële beleggersinformatie over Fonds H4 wordt telkens vermeld wat de risico indicator van Fonds H4 is. A. Algemeen De waarde van de beleggingen van Fonds H4 kan zowel stijgen als dalen. Het risico bestaat dat beleggers in Fonds H4 uiteindelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Teruggave van de inbreng in Fonds H4 of van de koopprijs voor aandelen in Fonds H4 is niet gegarandeerd. Indien de hieronder vermelde risico's zich verwezenlijken kunnen de prijs en de waarde van de beleggingen hierdoor worden beïnvloed en kan de (intrinsieke) waarde (in euro) van een aandeel in Fonds H4 dalen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

9 09 De beleggingsrisico's worden beperkt door het aanbrengen van diversificatie in de beleggingsportefeuille. Ook worden in het beleggingsfondsselectieproces strikte selectienormen gehanteerd. Hieronder wordt een aantal specifieke risico s beschreven die van invloed kunnen zijn op beleggingen van Fonds H4 en op Fonds H4 zelf. B. Marktrisico Fonds H4 is onderworpen aan fluctuaties van de financiële markten wereldwijd waardoor de beleggingen waarin Fonds H4 belegt sectoren. Een zorgvuldige selectie en spreiding van de beleggingen is echter geen garantie voor positieve dan wel relatief goede beleggingsresultaten. C. Derivatenrisico Derivaten is een verzamelnaam van afgeleide producten zoals opties, futures, en forwards. Derivaten kunnen gebruikt Het gebruik van derivaten leidt tot een hefboomwerking. Waar een kleine koersschommeling van de onderliggende waarde veelal kan leiden tot een grote waardeverandering van het derivaat kan dit resulteren in een (aanzienlijk) verlies of kan dit het behalen van grote winsten mogelijk maken. D. Portefeuillerisico De koersen van aandelen en obligaties (uitgegeven door één of meer nationale overheden of (andere) financiële instrumenten, uitgegeven door één of meer andere uitgevende instellingen) kunnen als gevolg van omstandigheden die specifiek dat land of die uitgevende instellingen betreffen dalen. E. Valutakoersrisico Fonds H4 belegt voor een deel in effecten die luiden in andere valuta dan de euro. De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Indien een andere valuta ten opzichte van de euro daalt, kan de waarde van een aandeel in Fonds H4 ook dalen (afgezien van de overige factoren die de waarde van een aandeel in Fonds H4 bepalen). Indien een andere valuta ten opzichte van de euro stijgt, kan de waarde van een aandeel in Fonds H4 ook stijgen (afgezien van de overige factoren die de waarde van een aandeel in Fonds H4 bepalen). F. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een belegging of een groep van beleggingen van Fonds H4 tijdelijk niet kan worden verkocht of niet tegen een redelijke prijs kan worden verkocht. Dit kan zich voordoen als gevolg van gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod maar ook indien een notering van een effect is opgeschort of een of meer effectenbeurzen tijdelijk gesloten is of zijn. Er vindt dagelijks een monitoring plaats dat het Fonds voldoet aan de aan het Fonds gestelde liquiditeitseisen.

10 10 G. Kredietrisico Onder het kredietrisico wordt verstaan dat een uitgevende instelling in gebreke blijft. In het slechtste geval kan dan de totale waarde van de desbetreffende belegging verloren gaan. Doordat voornamelijk belegd wordt in obligaties van gemiddeld een hoge kredietwaardigheid, wordt dit risico relatief laag ingeschat voor het Fonds. Ook het risico dat de depotbank waarbij het Fonds geldsaldi aanhoudt in deconfiture geraakt valt onder dit risico. Jaarlijks zal, indien van toepassing, in het jaarverslag van de Vennootschap informatie worden opgenomen over: (i) het percentage van de activa van Fonds H4 waarvoor bijzondere regelingen gelden vanwege de illiquide aard ervan, (ii) eventuele nieuwe regelingen voor het liquiditeitsmanagement van Fonds H4 en het huidige risicoprofiel van Fonds H4 en (iii) de risicobeheersystemen waarmee de Beheerder deze risico s beheert. H. Tegenpartijrisico Onder het tegenpartijrisico wordt verstaan dat een tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt. Bij aan- en verkooptransacties zullen over het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waar bij het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. I. Afwikkelingsrisico Dit is het risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet kan plaatsvinden zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt. Naast het verlies van vermogenswaarde kan dit ook tot gevolg hebben dat er rentekosten ten laste van het Fonds gebracht worden of opbrengsten minder worden dan verwacht. J. Bewaarnemersrisico Dit is het risico dat in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid, of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer en/of een onderbewaarnemer (sub custodian) verloren raken. K. Concentratierisico Het concentratie risico is beperkt omdat er belegd wordt in een groot aantal verschillende vastrentende markten en er sprake is van een grote spreiding is over debiteuren. L. Inflatierisico Naar mate de inflatie stijgt in een bepaald land, daalt de koopkracht van de munteenheid van dat land en kan tevens een opwaartse druk op de rente optreden met mogelijk een ontwaarding van de obligatie tot gevolg. M. Risico hedgefondsen Hedgefondsen kunnen gebruik maken van aanzienlijke hefboomwerking en kunnen soms grote posities innemen met grote bewee ngen door deze hedgefondsen kunnen ook speculatief zijn.

11 11 N. Risico van beleggen in Type 2 beleggingsfondsen Type 2 beleggingsfondsen staan veelal niet onder een toezicht dat vergelijkbaar is met het toezicht op beleggingsinstellingen van het Type 1. Bel zich mee dan beleggen in Type 1. O. Spread risk Spread risk betreft de prijs die de markt toekent aan kredietrisico. Dat wil zeggen, dat op verschillende momenten in de tijd er een andere waarde kan worden toegekend aan hetzelfde risico. Deze voor kredietrisico impliceert dat er tussentijdse schommelingen in de prijs van kredietrisico kunnen plaatsvinden, hetgeen mogelijk koersvolatiliteit veroorzaakt. P. Renterisico Over het algemeen zijn obligaties kwetsbaar voor een stijgende rente, hetgeen zich (tussentijds) typisch vertaalt in een ontwaarding van de obligaties. Q. Inflexibiliteitsrisico Aangezien Fonds H4 een zogenaamd open-end fonds is, kan het in theorie op ieder moment worden geconfronteerd met een groot aantal uittredingen, waardoor op in een dergelijk geval op korte termijn beleggingen moeten worden verkocht om aan de terugbetalingsverplichting jegens de uittredende aandeelhouders te voldoen. Dit kan nadelig zijn voor de resultaten van Fonds H4. R. Risico van verandering van wetgeving Financiële- en fiscale wetgeving is aan verandering onderhevig. Financiële - en fiscale voordelen die bestonden ten tijde van de toetreding kunnen ten nadele van een aandeelhouder wijzigen. S. Risico afdwingbaarheid, tenuitvoerlegging en executie De contractuele verhoudingen die (de Vennootschap inzake) Fonds H4 aangaat bij het doen van investeringen en de met betrekking tot die investeringen geldende regelingen inzake rechterlijke bevoegdheid, toepasselijke wetgeving en het al dan niet bestaan van rechtsinstrumenten die voorzien in de erkenning en tenuitvoerleggingen van beslis singen in Nederland zijn voor iedere individuele belegging verschillend en zijn (mede) afhankelijk van de jurisdictie waarin wordt geïnvesteerd. T. Rendementsrisico Het rendementsrisico kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op grond van het beleggingsbeleid. Het maximale verlies voor de houders van aandelen in Fonds H4 is beperkt tot de waarde van de door hen gehouden aandelen/het door hen ingelegd vermogen. Op grond van de Wet op het financieel toezicht heeft ieder Fonds van de Vennootschap een afgescheiden vermogen waarvoor een rangregeling geldt. Nu ieder Fonds een afgescheiden vermogen heeft is gewaarborgd dat de activa van de afzonderlijke Fondsen alleen kunnen worden aangewend ter voldoening van

12 12 vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en de bewaring van het Fonds H4 als bedoeld in artikel 4:37j Wft. U. Hiermee wordt gedoeld op het potentiële risico van erosie waar het totaal van intrekking van rechten van deelneming en winstuitkering hoger kan uitkomen dan het beleggingsrendement van het Fonds. IV. Vergoedingen aan de Beheerder A. Beheervergoeding Voor het beheer van Fonds H4 ontvangt de Beheerder een vergoeding ter grootte van 0,70% van het fondsvermogen op jaarbasis. Deze vergoeding komt ten laste van Fonds H4 en wordt dagelijks (elke Nederlandse beursdag) voorzien in de intrinsieke waarde berekening voor Fonds H4 en maandelijks achteraf betaald aan de Beheerder. Over deze vergoeding is Fonds H4 geen BTW verschuldigd. De voor het uitbesteden van het portefeuillebeheer aan InsingerGilissen verschuldigde vergoeding komt ten laste van de Beheerder en wordt niet aan het Fonds in rekening gebracht. Er is geen historische informatie voor de beheervergoeding beschikbaar omdat Fonds H4 nog niet gelanceerd is. De beheervergoeding vormt onderdeel van de Lopende Kosten Factor (zoals hierna in paragraaf K gedefinieerd) en wordt ook apart in het (half)jaarverslag van de Vennootschap vermeld. B. Prestatievergoeding Naast de beheervergoeding zal het Fonds aan de Beheerder een prestatievergoeding voldoen van 10% over het absolute (positieve) rendement van Fonds H4 dat wordt bepaald aan de hand van de intrinsieke waarde per aandeel inclusief dividend van Fonds H4. De door het Fonds verschuldigde prestatievergoeding wordt dagelijks berekend en komt in mindering op de intrinsieke waarde per aandeel. Het Fonds is alleen een prestatievergoeding verschuldigd als de intrinsiek waarde hoger is dan de geldende vastgesteld. De high water mark is de hoogste intrinsieke waarde per aandeel waa rover prestatievergoeding werd berekend. Wanneer een prestatievergoeding is uitgekeerd, zal de door het Fonds verschuldigde prestatievergoeding als het ware terugbetaald in geval van eventuele toekomstige negatieve rendementen. (meer) worden Een voorbeeld van de berekening van de prestatievergoeding is opgenomen in Bijlage C bij het Basisprospectus. Het Fonds is over de prestatievergoeding geen BTW verschuldigd. Er is geen historische informatie voor de prestatievergoeding beschikbaar omdat Fonds H4 nog niet gelanceerd is. De prestatievergoeding vormt geen onderdeel van de Lopende Kosten Factor (zoals hierna in paragraaf K gedefinieerd) en wordt apart in het (half)jaarverslag van de Vennootschap vermeld.

13 13 V. Kosten A. Algemeen Over alle onderstaande kosten is Fonds H4 BTW verschuldigd tenzij anders aangegeven. Naar verwachting zullen deze kosten, eventueel aangepast voor inflatie en bijzondere omstandigheden daargelaten, in de volgende boekjaren vergelijkbaar zijn. Het is echter mogelijk dat in de komende jaren de kosten (substantieel) hoger zullen zijn, omdat niet alle genoemde kosten door de Vennootschap of de Beheerder kunnen worden beïnvloed. Daar waar de kosten wel door de Vennootschap of de Beheerder kunnen worden beïnvloed, kunnen zij in het belang van de aandeelhouders besluiten nemen die tot gevolg hebben dat kosten ten laste van Fonds H4 hoger zullen uitvallen. Voor zover hierbij sprake is van een wijziging van de voorwaarden ten aanzien van Fonds H4, zal de Beheerder het voornemen en besluit tot een dergelijke voorwaardenwijziging bekendmaken op de wijze als vermeld in het Basisprospectus. In de jaarrekening en het halfjaarbericht van de Vennootschap zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten worden verantwoord. B. Kosten Bewaarder De Bewaarder ontvangt voor de ten behoeve van Fonds H4 geleverde diensten een vergoeding ten laste van het Fonds Kosten The Bank of New York Mellon SA/NV Deze vergoeding wordt dagelijks (elke Nederlandse beursdag) voorzien in de intrinsieke waarde berekening voor het Fonds en maandelijks achteraf betaald aan The Bank of New York Mellon SA/NV Amsterdam Branch. Wanneer de Bewaarder (een gedeelte van) haar taken delegeert aan een andere partij zal de Bewaarder aan deze partij zelf een tussen de Bewaarder en deze andere partij overeengekomen vergoeding betalen. De door de Bewaarder aan die andere partij verschuldigde vergoeding zal niet ten laste van de Vennootschap of Fonds H4 komen. Er is geen historische informatie voor vergoeding aan de Bewaarder beschikbaar omdat Fonds H4 nog niet gelanceerd is. De kosten van de Bewaarder vormen een onderdeel van de Lopende Kosten Factor (zoals gedefinieerd in paragraaf J hieronder). C. Kosten Administrateur The Bank of New York Mellon SA/NV Amsterdam Branch (de "Administrateur") verricht bepaalde administratieve taken waaronder de beleggings- en financiële administratie, het opstellen van toezichthouders rapportages, opmaak half- en jaarrekening en het bijhouden van het aandeelhoudersregister voor de Beheerder en ontvangt een vergoeding ten laste Deze vergoeding wordt dagelijks (elke Nederlandse beursdag) voorzien in de intrinsieke waarde berekening voor het Fonds en maandelijks achteraf betaald aan The Bank of New York Mellon SA/NV Amsterdam Branch. Er is geen historische informatie voor Fonds H4 beschikbaar omdat Fonds H4 nog niet gelanceerd is. De kosten van de Administrateur vormen een onderdeel van de Lopende Kosten Factor (zoals gedefinieerd in paragraaf J hieronder). D. Kosten The Bank of New York Mellon SA/NV Amsterdam Branch De totale vergoeding voor alle diensten van The Bank of New York Mellon SA/NV bedraagt op jaarbasis 0,05% berekend over het fondsvermogen van Fonds H4. De over de vergoeding verschuldigde BTW van maximaal 0,01% op jaarbasis komt

14 14 ten laste van Fonds H4. Deze vergoeding wordt dagelijks (elke Nederlandse beursdag) voorzien in de intrinsieke waarde berekening voor het Fonds en maandelijks achteraf betaald aan The Bank of New York Mellon SA/NV Amsterdam Branch. E. Kosten van de Vennootschap Kosten en lasten van de Vennootschap die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een Fonds worden ten laste gebracht van alle Fondsen waarvan aandelen uitstaan naar rato van de gemiddelde intrinsieke waarde van de Fondsen. Het gaat om de hieronder vermelde kosten van de Vennootschap met daarachter vermeld welk geschat bedrag jaarlijks ten laste van Fonds H4 komt: kosten van externe toezichthouders (AFM en DNB): EUR 288. Deze kosten zijn vrijgesteld van BTW. kosten van extern juridisch advies en andere professionele partijen: EUR 434 inclusief BTW. overige kosten (zoals marketingkosten, kosten voor het opvragen van een bankverklaring, jaarlijkse bijdrage kosten en kosten voor het opvragen van uittreksels bij de Kamer van Koophandel): EUR 134 inclusief BTW. Deze schattingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het opstellen van dit Aanvullend Prospectus beschikbare informatie. Alle bovengenoemde kosten vormen onderdeel van de Lopende Kosten Factor (zoals gedefinieerd in paragraaf J hieronder). F. Kosten Fonds H4 Naast de vergoedingen aan de Beheerder, Bewaarder en Administrateur worden de navolgende geschatte kosten ook direct in rekening gebracht aan Fonds H4 en komen ten laste van het vermogen van Fonds H4: kosten van de (externe) accountant: EUR inclusief BTW kosten voor fiscaal adviseurs: EUR 271 inclusief BTW Deze schattingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het opstellen van dit Aanvullend Prospectus beschikbare informatie. Daarnaast zullen de kosten van totaal EUR , inclusief BTW, voor het herstructureren van Fonds H4 middels een 4 in rekening worden gebracht en over een periode van 12 maanden gerekend van de datum van de lancering van het Fonds H4 worden afgeschreven. Deze kosten zijn voor diensten verleend door professionele partijen (advocaten, belasting adviseur en accountant) voor de uitvoering van deze herstructurering. Alle bovengenoemde kosten vormen onderdeel van de Lopende Kosten Factor (zoals gedefinieerd in paragraaf J hieronder). G. Transactiekosten Kosten die samenhangen met de koop en verkoop van activa (transactiekosten) kunnen bestaan uit belastingen, kosten van de (effecten)makelaar, spreads tussen bied- en laatprijzen en de verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie en eventuele op- of afslagkosten op de intrinsieke waarde prijzen. De hoogte van de transactiekosten is niet altijd met voldoende nauwkeurigheid te bepalen. Bij sommige financiële instrumenten worden de transactiekosten verwerkt in de verkrijgingsprijs van de desbetreffende financiële instrumenten en worden indien de waa rdering

15 15 plaatsvindt tegen beurswaarde verwerkt in de ongerealiseerde koersresultaten. Verkoopkosten worden verantwoord in het gerealiseerde koersresultaat. Daarnaast zijn veranderingen in marktprijs als gevolg van een transactie moeilijk te berekenen. Uitgangspunt voor transactiekosten is dat deze marktconform moeten zijn. De transactiekosten worden geschat op EUR 500 per jaar. Deze kosten zijn afhankelijk van de daadwerkelijke transactievolume van het Fonds en kunnen als gevolg hiervan elk jaar materieel variëren. Over deze kosten is geen BTW verschuldigd. Deze kosten maken geen onderdeel uit van de Lopende Kosten Factor (zoals gedefinieerd in paragraaf J hieronder) en worden apart in het (half)jaarverslag van de Vennootschap vermeld. H. Securities Lending kosten Fonds H4 maakt geen gebruik van het inlenen en/of uitlenen van effecten en er zullen derhalve geen kosten worden gemaakt die daarmee verband houden. I. Som van kosten Een schatting van de jaarlijkse kosten gebaseerd op een gemiddelde intrinsieke waarde van EUR 12 miljoen van het totale vermogen van het Fonds H4 is EUR Historische informatie is niet beschikbaar omdat Fonds H4 nog niet is gelanceerd. Een schatting van de totale kosten die geen onderdeel uitmaken van de Lopende Kosten Factor is EUR 500 (de transactiekosten) en de prestatievergoeding. De prestatievergoeding is niet in te schatten gezien deze afhankelijk is van het rendement van het Fonds. Men dient in het oog te houden dat dit wel de belangrijkste, doch niet alle kosten zijn die ten laste komen van Fonds H4. Er kan sprake zijn van kosten die de Vennootschap of de Beheerder niet volledig kan inschatten en ook geen invloed op kan uitoefenen zoals telefoon- en/of fax kosten en out-of-pocket kosten die in rekening worden gebracht door externe dienstverleners. Alle kosten die ten laste komen van Fonds H4 zullen worden vermeld in de halfjaarrekening en in de jaarrekening in de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening van de Vennootschap. Tenzij anders vermeld vormen alle kosten onderdeel van de Lopende Kosten Factor (zoals gedefinieerd in paragraaf J hieronder). J. Kosten gerelateerd aan gemiddelde intrinsieke waarde De bovengenoemde kosten van Fonds H4 is een zo goed mogelijke schatting gebaseerd op beschikbare informatie en gerelateerd aan haar gemiddelde intrinsieke waarde van EUR 12 miljoen en is 0,94% tot een maximum van 1,18% in het eerste jaar van Fond H4. Na het eerste jaar is de schatting dat de Lopende Kosten Factor gebaseerd op gemiddelde intrinsieke waarde van EUR 12 miljoen 0,78% tot een maximum van 0,98% op jaarbasis.

16 16 De Beheerder kan niet garanderen dat de genoemde (maximale) Lopende Kosten Factor niet hoger kunnen uitvallen. In de Essentiële Beleggers Informatie en de jaarrekening van het Fonds zal de Lopende Kosten Factor van het Fonds worden gepubliceerd. De transactiekosten, eventuele rentekosten en de kosten van andere beleggingsfondsen (zie sub paragraaf L) vormen geen onderdeel van de bovengemelde Lopende Kosten Factor. K. Kosten uitgifte en inkoop aandelen in Fonds H4; transactieprijs Bij uitgifte van aandelen in Fonds H4 en bij inkoop van aandelen in Fonds H4 zal de uitgifteprijs respectievelijk inkoopprijs gelijk zijn aan de intrinsieke waarde van de aandelen op de dag van uitgifte/inkoop, vermeerderd met een door de Beheerder te bepalen opslag indien Fonds H4 op die dag per saldo aandelen moet uitgegeven dan wel verminderd met een door de Beheerder te bepalen afslag indien Fonds H4 op die dag per saldo aandelen moet inkopen (hierna: de "transactieprijs"). De Beheerder berekent de op- en afslag op basis van de gemiddelde kosten die zij bij de inkoop of uitgifte moet maken. Deze op- en afslag dient ter dekking van de door Fonds H4 te maken gemiddelde transactiekosten op lange termijn bij inkoop of plaatsing van eigen aandelen. De hoogte is bepaald op basis van de reële aan - en verkoopkosten met betrekking tot de effecten waarin Fonds H4 belegt en kan variëren tussen de 0% en 0,50% van de intrinsieke waarde. De actuele open afslag percentages worden door de Beheerder gepubliceerd op haar website en in het essentiële beleggersinformatie document. De Beheerder kan dit percentage aanpassen indien het lange termijn gemiddelde van de kosten die de Beheerder bij inkoop en/of uitgifte moet maken als gevolg van marktomstandigheden is gewijzigd. Het resultaat van d eze op- of afslag komt geheel ten goede aan c.q. ten laste van Fonds H4 zodat deze daarmee gedeeltelijk de aan- en verkoopkosten van de onderliggende effecten kan voldoen. Zittende beleggers worden hierdoor besch ermd tegen de kosten die Fonds H4 moet maken om eigen aandelen uit te geven of in te kopen. L. Kosten in verband met beleggingen in andere beleggingsinstellingen Het Fonds kan direct of indirect beleggen in andere beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen hebben hun eigen kostenstructuur, welke kosten indirect ten laste van het Fonds komen. Een schatting van deze indirecte kosten bedraagt 0,64% op jaarbasis gebaseerd op bij de Beheerder beschikbare informatie. Daarnaast is het mogelijk dat de beheerders van deze beleggingsfondsen een prestatievergoeding ontvangen. Deze indirecte kosten vormen geen onderdeel van de bovengenoemde Lopende Kosten Factor van het Fonds. Gezien de scope van beleggingsfondsen waarin het Fonds mag beleggen en waar elk van deze beleggingsfondsen een ander kostenstructuur kan hebben, kan de Beheerder niet garanderen dat deze indirecte kosten niet hoger kunnen uitvallen dan de gemaakte schatting. In de Essentiële Beleggers Informatie en de jaarrekening van het Fonds zullen de indirecte kosten van deze beleggingsfondsen worden gepubliceerd. VI Uitgifte en inkoop van aandelen in Fonds H4 Fonds H4 is uitsluitend bestemd voor cliënten van InsingerGilissen. De Beheerder kan besluiten dat onder door de Beheerder te bepalen voorwaarden andere beleggers worden toegelaten.

17 17 De directie zal telkens dagelijks op een dag dat Euronext Amsterdam is geopend, na een daartoe ontvangen verzoek, aandelen in Fonds H4 uitgeven of inkopen tegen de op die dag geldende transactieprijs. Fonds H4 is niet op Euronext genoteerd. Aandelen kunnen worden verkregen door tussenkomst van InsingerGilissen Bankiers N.V., die hierbij optreedt als intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Uitsluitend cliënten die een effectenrekening bij InsingerGilissen aanhouden komen in aanmerking voor de verkrijging van aandelen in Fonds H4. Meer informatie hierover is opgenomen in paragraaf I, onderdeel I. Daarin is ook vermeld welke voorwaarden gelden indien een aandeelhouder in Fonds H4 niet langer aan de kwaliteitseis voldoet. Een cliënt of andere belegger - aandeelhouder kan een dergelijk verzoek niet doen tenzij een aandeelhouder - die niet (meer) aan de kwaliteitseis voldoet - op grond van de statuten verplicht is een verzoek tot inkoop te doen. De Beheerder kan besluiten dat onder door de Beheerder te bepalen voorwaarden ook andere beleggers aandelen in Fonds H4 kunnen verkrijgen. InsingerGilissen zal namens haar cliënt een verzoek tot uitgifte of inkoop. InsingerGilissen zal ook zorgdragen voor betaling en ontvangst van de transactieprijs alsmede de ontvangst en levering van de aandelen in Fonds H4. Een belegger die in Fonds H4 wil beleggen of zijn belegging in dat fonds wil verkopen kan dat uitsluitend aan InsingerGilissen verzoeken. De verzoeken tot uitgifte en inkoop worden door de Transfer Agent, The Bank of New York Mellon SA/NV verwerkt. Cut-off time. Een verzoek tot uitgifte of inkoop dat door de Transfer Agent op een dag dat Euronext is geopend is ontvangen vóór eerstvolgende dag dat Euronext is geopend worden uitgevoerd tegen de dan geldende transactieprijs. Een verzoek dat na de cut-off time door de Transfer Agent is ontvangen zal worden verwerkt tegen de transactieprijs die geldt op de een dag later dat Euronext is geopend. Storting, uitbetaling en levering op T+2 De betaling van de transactieprijs bij uitgifte en inkoop geschiedt in euro s en vindt plaats op de tweede beursdag (T+2) na de dag van uitgifte of inkoop ( T ). Gelijktijdig zullen de aandelen in Fonds H4 door of aan de Vennootschap worden geleverd. Storting en uitbetaling door middel van levering van effecten Met voorafgaande toestemming van de Beheerder en onder de door de Beheerder te stellen voorwaarde n is het mogelijk op verzoek van de belegger-aandeelhouder, ter besparing van kosten, de transactieprijs (geheel of gedeeltelijk) te voldoen in effecten. De Beheerder zal daarbij een belangenafweging maken en geen toestemming verlenen indien andere aandeelhouders of Fonds H4 of de Vennootschap hierdoor zouden kunnen worden benadeeld of indien het risico op complicaties bij de praktische uitvoering te groot is. De door de belegger-aandeelhouder verschuldigde opslag of afslag kan in dat geval door de Beheerder éénmalig worden verlaagd mits Fonds H4, de Vennootschap of andere beleggersaandeelhouders daardoor niet worden benadeeld. Weigering en opschorting van uitgifte of inkoop Uitgifte en inkoop kunnen worden opgeschort in de omstandigheden en gedurende de periode zoals aang egeven in paragraaf XI van het Basisprospectus. De Beheerder kan ook besluiten dat deze opschorting alleen geldt ten aanzien van een specifieke belegger-aandeelhouder of groep van beleggers-aandeelhouders. Dat zal met name het geval zijn als door

18 18 de uitgifte of inkoop de Vennootschap of Fonds H4 niet langer zou voldoen aan een of meer van de FBI-criteria (zie paragraaf IX van het Basisprospectus) of daartoe gevaar bestaat. VII. Rendement en balanstotaal Fonds H4 A. Rendement Er zijn geen historische data aanwezig omdat Fonds H4 nog niet is gelanceerd. B. Balanstotaal/Eigen Vermogen Er zijn geen historische data aanwezig omdat Fonds H4 nog niet is gelanceerd. De meest recente jaarrekening van de Vennootschap met bijbehorende controleverklaring, alsook het meest recente halfjaarbericht ten aanzien van Fonds H4, zijn kosteloos opvraagbaar bij de Vennootschap (zie paragraaf VI Informatieverstrekking in het Basisprospectus).

19 19 BIJLAGE A In deze bijlage geven wij een nadere toelichting bij vermogenscategorieën en worden een aantal beleggingsinstrumenten waarin de Beheerder voor het fonds kan beleggen toegelicht. Een risicoprofiel bestaat uit een verdeling over verschillende vermogenscategorieën. Iedere vermogenscategorie omvat diverse soorten effecten, met gelijksoortige risico- en rendementskarakteristieken. Hieronder omschrijven wij iedere vermogenscategorie, in volgorde van afnemend risico -/ rendementspotentieel. Aandelen Aandelen zijn deelnemingen in het eigen vermogen van een vennootschap. Er is dan ook sprake van risicodragend kapitaal waarvan de waarde kan teruglopen tot nul. Bij een eventueel faillissement komt de aandeelhouder als laatste aan bod. Dit betekent dat aandeelhouders een groter risico lopen ten opzichte van beleggers in bijvoorbeeld bedrijfsobligaties. Aandelen en aandelen gerelateerde instrumenten (zoals derivaten, futures en warrants) vertegenwoordigen over het algemeen een hoog risico, gecombineerd met een hoog rendementspotentieel. Het risico-/ rendementspotentieel hangt echter af van het type effect waarin u belegt. trackers (een instrument waarmee een index nauwgezet gevolgd wordt). Ook behoren gemengde fondsen (bestaande uit een mix van aandelen en obligaties) tot deze categorie, gezien het risico dat de aandelencomponent met zich meebrengt. index naar regio op basis van het vestigingsland van de onderneming. Wij -Amerika, Pacific en opkomende markten. Derivaten (waaronder opties) worden ook geclassificeerd onder aandelen. Vastgoed Deze categorie bevat voornamelijk beursgenoteerd vastgoed. Daarnaast kunnen er ook beursgenoteerde ondernemingen opgenomen worden die zich richten op de infrastructuur. Deze ondernemingen halen hun omzet grotendeels uit de ontwikkeling, exploitatie en handel in onroerend goed of infrastructuur, zoals de exploitatie van tolwegen en tunnels. De beleggingsfondsen, trackers en hedge funds zonder een hefboomwerking en die altijd blootgesteld (netto long) worden aan de vastgoedmarkt, vallen ook onder deze categorie. Door de verhandelbaarheid op de beurs is het liquiditeitsrisico van deze categorie lager dan van niet-beursgenoteerd vastgoed, dat wij onder alternatieve beleggingen categoriseren. Alternatieve beleggingen Bij alternatieve beleggingen worden de rendementen niet met conventionele beleggingen zoals aandelen en obligaties behaald, maar met andere (alternatieve) beleggingen. Denk daarbij aan hedge funds met een hefboomwerking die netto short kunnen gaan, grondstoffen, private equity, niet-beursgenoteerd vastgoed en niet-beursgenoteerde infrastructuur. Vaak hebben deze effecten meer complexe karakteristieken of een beperkte verhandelbaarheid. Het opnemen van alternatieve beleggingen als vermogenscategorie draagt bij aan een betere risicospreiding binnen uw beleggingsportefeuille. Niet alleen wordt uw vermogen over meer effecten verspreid, ook bewegen deze effecten anders op ontwikkelingen op de financiële markten dan conventionele vermogenscategorieën. Zo kunnen alternatieve

20 20 beleggingen niet alleen voor een betere risicospreiding zorgen, maar ook op langere termijn een hoger rendement opleveren. Alternatieve beleggingen ontwikkelen zich veelal onafhankelijk van de koersbeweging van aandelen en obligaties. Er zijn ook beperkingen aan alternatieve beleggingen. Zo zijn s ommige alternatieve beleggingen minder goed verhandelbaar en kan deze beperkte liquiditeit voor problemen zorgen. Ook beleggen sommige alternatieve beleggingsproducten in derivaten. Met betrekking tot kosten is het goed om u te realiseren dat sommige alter natieve beleggingen hogere kosten met zich mee kunnen brengen. Deze hogere kosten kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld prestatiebeloningen die worden berekend indien er bepaalde doelen worden gerealiseerd. Het kostenniveau van een belegging wordt meegewogen in de totale beoordeling van de belegging. Niet-traditionele obligaties - risico ten opzichte van conventionele obligaties. Deze obligaties kenmerken zich in het feit dat ze geen vaste coupon - 1. Absolute return: dit zijn beleggingsfondsen die als doel hebben om een consistent rendement te behalen door middel van beleggingen in vastrentende producten. Met deze fondsen wordt niet geprobeerd om een beter rendement te behalen dan de markt, maar een doelrendement onafhankelijk va n de marktbeweging nagestreefd. Hierbij wordt vaak deze effecten niet hetzelfde reageren als traditionele obligaties op veranderingen in de rentestand of kredietwaardigheid, vallen deze in de categorie niet-traditionele obligaties. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat met deze effecten juist geanticipeerd wordt op een verandering in de rentestand doordat de rente variabel is. 2. Gestructureerde producten met kapitaalsgarantie: hieronder vallen beleggingsproducten die een kapitaalsgarantie hebben en waarvan de aflossing van de hoofdsom niet verbonden is aan additionele voorwaarden, zoals de eindstand van een index of aandelenkoers. Deze garantie wo rdt door een financiële instelling afgegeven. Producten waarbij de (hoogte van de) aflossing van de hoofdsom wél verbonden is met voorwaarden, classificeren wij onder de vermogenscategorie aandelen. U loopt hier immers een groter risico op uw initiële inle g. 3. Converteerbare obligaties: dit zijn obligaties die kunnen worden omgezet in een vooraf vastgesteld aantal aandelen van de uitgevende onderneming. Als de koers van de aandelen van de uitgevende onderneming stijgt, dan stijgt ook de aantrekkelijkheid om de obligaties om te zetten. De prijs van de obligaties is daarmee afhankelijk van zowel de geldende rentestand als ook de kredietwaardigheid en de aandelenkoers van de uitgevende onderneming. Bij converteerbare obligaties is er immers een nauw verband tussen deze twee, gezien het conversierecht naar aandelen. Door dit conversierecht is de rente op een converteerbare obligatie in de regel lager dan op een conventionele obligatie. 4. Directe leningen: dit zijn leningen aan ondernemingen of individuen. Dez e zijn echter niet gestandaardiseerd en dus niet via de effectenbeurs verhandelbaar. Banken kunnen deze leningen wel buiten de markt om aan derde partijen doorverkopen. Veelal hebben deze leningen een direct onderpand (bijvoorbeeld hypothecaire geldleninge n). Hierdoor hebben ze in de regel meer zekerheid dan conventionele obligaties. Maar omdat de verhandelbaarheid beperkt is, categoriseren wij deze leningen apart. 5. Achtergestelde obligaties: deze obligaties bieden de laagste zekerheid in de kapitaalstru ctuur van een onderneming in geval van een faillissement. Bij achtergestelde obligaties ontvangen de beleggers in deze leningen pas