Voorganger: ds. IJ. Akkerman Den Haag Ouderling van dienst: Victor van Bijlert Diaken van dienst: Izabella Hus Organist: Gert Boersma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorganger: ds. IJ. Akkerman Den Haag Ouderling van dienst: Victor van Bijlert Diaken van dienst: Izabella Hus Organist: Gert Boersma"

Transcriptie

1 DUINZICHTKERK, zondag 17 november 2019 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. IJ. Akkerman Den Haag Ouderling van dienst: Victor van Bijlert Diaken van dienst: Izabella Hus Organist: Gert Boersma DE INTREDE - de klok wordt geluid - stilte, ruimte voor gebed in kerk en consistorie - de dienstdoende ambtsdragers komen de kerk binnen - woord van welkom Orgelspel tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken Lied 98: 1, 2 en 3 Bemoediging ouderling allen ouderling allen staande Onze Hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen Gebed van toenadering ouderling God van ons hart laat het onze vreugde worden aan U toegewijd te zijn, doe ons ondervinden dat ons geluk pas echt is en volledig als wij leven dicht bij U, bron van al wat goed is en verkwikkend. Lied 713: 1 en 2 we gaan zitten

2 Kyrie en Gloria diaken Roepen wij tot de Heer om ontferming over de nood van de wereld en prijzen wij Zijn Naam want zijn barmhartigheid is groter dan ons denken Omwille van.roepen wij samen tot U Glorialied 305 staande DE HEILIGE SCHRIFT Groet gesproken voorganger allen De Heer zal bij u zijn De Heer zal u bewaren Gebed van de zondag Dat bidden wij door Jezus, uw Zoon die met U in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. allen amen

3 Inleiding met de kinderen Zingen: Voor we gaan De kinderen krijgen het licht van de Paaskaars mee van de voorganger en gaan naar de eigen ruimte. Eerste lezing: Exodus 3: 1-15 (Naardense Bijbel 2014) 1 Mozes en de Sinaïdoorn wordt niet is herder geworden verteerd! over het wolvee van Jitro, 3 Dan zegt Mozes: zijn schoonvader, priester van ik móet van mijn weg afwijken,- Midjan; ik ga het zien, dit grootse gezicht: hij drijft het wolvee tot achter de wáárom verbrandt hij niet, de woestijn Sinaïdoorn? en komt aan bij de berg van God, 4 Dan ziet de ENE op Horeb aan. dat hij van zijn weg is afgeweken 2 Dan laat zich aan hem zien: om het te zien; de engel van de ENE God roept tot hem in een vuurvlam uit het midden van de Sinaïdoorn uit het midden van de en zegt: Mozes!, Mozes!, Sinaïdoorn; en die zegt: hier ben ik! hij ziet het aan: 5 Hij zegt: nader niet hierheen; ziedaar, de Sinaïdoorn gloeit in het trek je schoenen van je voeten vuur want de plaats

4 waarop jij nu staat,- heilige rode grond is dat! 6 En hij zegt: ik ben de God van je vader, God van Abraham, God van Isaak en God van Jakob! Mozes verbergt zijn aanschijn, want hij is bevreesd om te kijken naar God! 7 Dan zegt de ENE: gezien, gezien heb ik de onderdrukking van mijn gemeente in Egypte; hun schreeuwen voor het aanschijn van hun drijvers heb ik gehoord, ja ik heb weet van zijn smarten; 8 ik daal af om hem te ontrukken aan de hand van Egypte en om hem te doen ópklimmen uit dat land naar een land goed en wijd, naar een land dat overvloeit van melk en honing; naar het oord van de Kanaäniet en de Chitiet, de Amoriet en de Periziet, de Chiviet en de Jeboesiet; 9 welnu, ziedaar, het geschreeuw van de zonen Israëls is tot mij gekomen; ook heb ik de verdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen verdrukken; 10 welnu: ga, ik zend je tot Farao; en leid mijn gemeente, de zonen Israëls, weg uit Egypte! 11 Dan zegt Mozes tot God: wie ben ik dat ik tot Farao zal gaan,- en dat ik de zonen Israëls uitleid uit Egypte? 12 Maar hij zegt: omdat ik met jou zal zijn * en dit is voor jou het teken dat ík je heb gezonden: als je de gemeente hebt uitgeleid uit Egypte zullen jullie God dienen op déze berg! 13 Dan zegt Mozes tot God: ziedaar, ik zal aankomen bij de zonen Israëls en tot hen zeggen: de God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden!- als zij tot mij zeggen: wat is zijn naam?, wat zal ik dan tot hen zeggen? 14 Dan zegt God tot Mozes: ik zal er zijn *, zoals ik er ben! Hij zegt: zó zul je tot de zonen Israëls zeggen:

5 IK-ZAL-ER-ZIJN heeft mij tot u gezonden! 15 Dan zegt God nog tot Mozes: zó zul je zeggen tot de zonen Israëls: DIE-ER-ZAL-ZIJN, de God van uw vaderen, God van Abraham, God van Isaak en God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en dit is mijn gedachtenis voor generatie op generatie; Lied 92: 1 t/m 5 Tweede lezing: Lucas 20: (Naardense Bijbel 2014) 27 Maar er komen enkelen van de Sadduceeërs tot hem, die tegenspreken dat er een opstanding is; ze stellen hem een vraag en zeggen: leermeester, Mozes heeft ons voorgeschreven, 28 als van iemand een broer sterft -en die had een vrouw maar is kinderloos geblevendat zijn broer de vrouw moet nemen en een nazaat * moet doen opstaan voor zijn broer (Deut. 25,56); 29 nu zijn er zeven broers geweest; de eerste neemt een vrouw en sterft kinderloos; 30 dan neemt de tweede haar, 31 de derde,- ja, zo laten ze alle zeven haar geen kinderen na als ze sterven; 32 als laatste sterft ook de vrouw; 33 die vrouw nu,- bij de opstanding, van wie van hen wordt zij de vrouw?- alle zeven immers hebben ze haar als vrouw gehad!

6 34 Dan zegt Jezus tot hen: de zonen-en-dochters van deze wereldtijd huwen en worden gehuwd, 35 maar wie verwaardigd worden deel te krijgen aan díe wereldtijd en aan de opstanding uit de doden zullen niet huwen en niet worden gehuwd; 36 want zij zijn niet meer bij machte om te sterven, want zij zijn engelen gelijk; ze zijn zonen-en-dochters van God (Deut. 14,1), nu ze zonen-en-dochters van de opstanding zijn!- 37 maar dat de doden worden opgewekt duidt ook Mozes aan bij de doornstruik, als hij van de Heer zegt de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob (Ex. 3,6): 38 maar hij is geen God van doden nee, van levenden, want voor hem zijn allen in leven! Acclamatie na de lezingen (Lied 339-d): Uitleg en Verkondiging

7 Lied 664 GAVEN EN GEBEDEN Mededelingen i.v.m. gaven en gebeden De kinderen uit de kinderkerk komen terug in de kerk. Geven met uw smartphone Als u op uw smartphone de Givt-app hebt gedownload, dan kunt u naast contant geld ook met uw smartphone geven. Tijdens de collecte kunt u de Givt-app openen en voor de 1 e en 2 e collecte een bedrag invullen. Wanneer u met uw smartphone langs de collectezak zwaait, dan betaalt u beide collectes in één keer. Zet uw mobiel daarna graag wel weer uit of op 'stil'. Inzameling van de gaven 1e collecte: Wijkdiaconie 2e collecte: Wijkgemeente Er is gelegenheid om gebedsintenties aan te reiken, daartoe liggen in iedere bank en bij beide ingangen lichtgele briefjes. Deze worden aan het begin van de collecten opgehaald door voorganger of ouderling. Gebeden Dankgebed Voorbeden telkens besloten met: Zo bidden wij u samen... Persoonlijk gebed in stilte Onze Vader

8 ZENDING EN ZEGEN Vredegroet Wensen wij elkaar, de mensen om ons heen, de vrede van Christus, zodat wij in die verbondenheid met elkaar de zegen ontvangen en samen dragen in onze wereld. Lied 759 staande Zegen Orgelspel U bent van harte welkom om te blijven voor koffie, thee of limonade en gesprek in de kapel. Contactgegevens: De diensten in de Duinzichtkerk zijn terug te horen en te zien via Website van de gemeente: Kerkelijk Bureau: geopend op maandag en donderdag van uur. Telefoon: , Interim-predikant: ds. Jaap van de Meent. Telefoon: ,