Liturgie CNS-themadienst Opstandingskerk 17 november 2019 (10:00 uur)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liturgie CNS-themadienst Opstandingskerk 17 november 2019 (10:00 uur)"

Transcriptie

1 Liturgie CNS-themadienst Opstandingskerk 17 november 2019 (10:00 uur) Thema: De namen van Jezus Muzikale medewerking wordt verleend door enkele gemeenteleden Organist: Martin Drost Ouderling van dienst: Leendert van Wijngaarden Voorganger: ds. David ten Voorde Welkom en afkondigingen Zingen: Psalm 146: 1 en 3 Prijs de HEER met blijde galmen; Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen Vrolijk wijden aan Zijn lof; 'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, Hem verhogen in mijn lied! (2x) Zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft; Hij, die door de nood gedreven, Zich tot Hem om troost begeeft; Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, Vestigt op de HEER, zijn God. (2x) Stil gebed Onze hulp en groet Zingen: Opwekking 493 Jezus, wat een heerlijke naam; Mensenzoon, Zoon van God, Lam op de troon. Blijdschap en vrede, genade en hoop, al mijn schuld is weggedaan; Jezus, wat een heerlijke naam. Jezus, wat een heerlijke naam; zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, waarheid die mij sterk doet staan; Jezus, wat een heerlijke naam. Jezus, wat een heerlijke naam; heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, held in de strijd. Vergeving en reiniging, warmte en licht, ) liefde die mij op doet staan; ) 2x Jezus, wat een heerlijke naam. ) Jezus, wat een heerlijke naam.

2 Zingen: Jezus is het licht der wereld (themalied) Jezus is het Licht der wereld, Jezus is het levend Woord, Jezus is de goede Herder, Jezus is het Lam van God. Jezus is het levend Water, Jezus is het levend Brood, Jezus is de ware Wijnstok, Jezus is de Zoon van God. Hij kent ons als geen ander, Hij weet wie we zijn. Hij weet hoe wij ons voelen, Hij was een mens als wij. Hij deelt in onze vreugde en Hij kent ons verdriet, nee, er is niemand zoals Hij. Jezus is de Messias, Jezus is de Bruidegom, Jezus is de Hogepriester, Jezus is het Lam van God. Jezus is de Zoon des mensen, Jezus is de Weg tot God, Jezus is de Overwinnaar, Jezus is de Zoon van God. Hij is aan t kruis gestorven, Hij droeg daar onze schuld. Hij gaf zijn eigen leven, Hij heeft de wet vervuld, gestorven en begraven, maar ook weer opgestaan. Ja, Jezus leeft in eeuwigheid. Jezus is de Leeuw van Juda, Jezus is de sterke Rots, Jezus is onze Redder, Jezus is het Lam van God. Jezus is de Weg en Waarheid, Jezus is de Vredevorst, Jezus, het Begin en Einde, Jezus is de Zoon van God. Tien geboden in kindertaal

3 Zingen: Opwekking voor Kids 241 A van Almachtig, B van Bevrijder, C is van Christus, Gezalfde van God. D is van Dienaar, E is van eeuwig, F van Formeerder, Hij schiep het heelal. G van gekruisigd, H is van Hoeksteen, I van Immanuël, God is met ons. J is van Jezus, K is van Koning, L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont. Refrein: Van A tot Z bent U de hoogste Heer, Alfa, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook uw heerschappij, U bent het einde voor mij. M van Messias, N is van ne-d rig, O is van Opstanding, P van Profeet. Q van I.Q. onze God is de slimste, R is van Rots en S is van Schild. Refrein T is van Toevlucht, een veilige haven, U van Uniek, Verlosser is V. W is de Weg, X voor extra bijzonder, IJ voor ijzersterk, Z van Zoon van God. Refrein (2x) Gebed

4 Bijbellezing: Deuteronomium 18:15-18 en Johannes 6: 1-15 (HSV) 15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren, 16 overeenkomstig alles wat u van de HEERE, uw God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: Ik wil de stem van de HEERE, mijn God, niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. 17 Toen zei de HEERE tegen mij: Het is goed wat zij gesproken hebben. 18 Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. 1 Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. 2 En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken. 3 En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met Zijn discipelen. 4 En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. 5 Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? 6 Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen. 7 Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. 8 Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem: 9 Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor zovelen? 10 En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. 11 En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. 12 En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. 13 Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. 14 Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. 15 Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.

5 Zingen: Psalm 66: 1 en 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. Heel d'aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit. De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij. Preek Zingen: Op Toonhoogte 422 Ik neem even de tijd om met U te praten, even met U alleen. ik neem even de tijd om bij U te zijn, Heer, niemand om me heen. Ik neem even de tijd om naar U te luist'ren, en stil te zijn voor U. Ik neem even de tijd om uw stem te horen, Heer, ik luister nu. Refrein: Spreek Heer, ik luister, uw dienstknecht hoort. Spreek Heer, ik luister, ik luister naar uw Woord. Ik neem even de tijd, ik wil U aanbidden, God van liefde en trouw. Ik neem even de tijd omdat ik wil zeggen, dat ik van U hou. Ik neem even de tijd om uw Woord te lezen, dat U gegeven heeft. Ik neem even de tijd, zodat U kunt spreken door uw Woord dat leven geeft. Refrein U neemt altijd de tijd om naar mij te luist'ren; er gaat nooit een moment voorbij, dat U even geen tijd heeft want op elk moment, Heer, staat U klaar voor mij. Refrein

6 Dankgebed en voorbeden Collecten: 1. HGJB 2. Instandhouding erediensten Zingen: Op Toonhoogte 135 Vrede van God, de vrede van God, Vrede van Hem, vrede van God, In Jezus naam, in Jezus naam, in Jezus naam geef ik jou: Vrede van Hem, vrede van God, Heilige geest, de heilige Geest, de heilige Geest zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, Heenzending en zegen Na afloop van de dienst staat er in de hal staat koffie, thee en limonade voor u/jou klaar. Wilt u over deze dienst napraten en/of zou u persoonlijke voorbede willen ontvangen? Er zijn hiervoor enkele gemeenteleden beschikbaar achter in de kerk. Een gezegende zondag gewenst! In het bijzonder welkom aan allen die voor het eerst of sinds lange tijd weer in onze kerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt. Dit is een kerkdienst onder verantwoordelijkheid van wijkkerkenraad Opstandingskerk. Contactpersonen: -scriba: oud. Martin Drost, , -predikant: ds. David ten Voorde, , Voor vragen en informatie kunt u bij hen of bij één van de andere kerkenraadsleden terecht. Zie ook de website: