Geachte relatie, met vriendelijke groet, Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte relatie, met vriendelijke groet, Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy"

Transcriptie

1 Geachte relatie, Prinsjesdag ligt inmiddels ruim een maand achter ons. Het kabinet Rutte-II heeft in de afgelopen periode stevig onderhandeld over de fiscale plannen voor Ten opzichte van onze Prinsjesdag special zijn er een aantal zaken aangepast. De behandeling van deze aanpassingen staan voor december op de agenda van de eerste kamer. Daarom bij deze vast een korte update. De belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 worden hierna toegelicht. Een diepgaander beschouwing kunt u zoals al eerder aangekondigd verwachten in de einde jaar tips. met vriendelijke groet, Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy Hoewel alle informatie van deze fiscale update oktober 2013 door van helder accountancy zeer zorgvuldig is samengesteld kunnen de betrokkenen bij de samenstelling en uitgave geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Deze fiscale update oktober 2013 is o.a. ontleend aan Belastingplan 2014 opgesteld door Belastingbelangen uitgegeven door Uitgeverij MKB fiscaal Advies b.v., zie ook

2 Het aanmerkelijkbelang-tarief verandert: Het aanmerkelijk belang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering van Het kabinet wil met deze maatregel de directeuren-grootaandeelhouders van BV s verleiden om extra dividend uit te keren. Financiën hoopt op een extra dividend van 5 miljard. Dat levert de schatkist een extra (beter gezegd: vervroegde) belastingopbrengst op van 1 miljard, het netto dividend kan voor een forse bestedingsimpuls zorgen. Het aanmerkelijkbelang-tarief gaat tijdelijk in 2014 omlaag, van 25% naar 22%. De extra belasting die deze maatregel moet opleveren Den Haag heeft 1 miljard ingeboekt vormt een cruciale bouwsteen van het begrotingakkoord 2014 dat het kabinet Rutte II onlangs heeft gesloten met D66, de ChristenUnie en SGP. Dat akkoord was noodzakelijk om een politieke meerderheid voor het Belastingplan 2014 in de Eerste Kamer veilig te stellen. Een eenmalige tariefsverlaging om de belastingheffing naar voren te halen is in 2007 eerder toegepast in box 2. Ook toen werd de aanmerkelijkbelang-heffing eenmalig met 3% verlaagd tot 22%, tot een maximum van aan dividenduitkering. Dat leverde toen rond de 1 miljard extra belastingopbrengsten op. Met deze ervaring in de hand durft minister Dijsselbloem van Financiën gesteund door het Centraal Planbureau ook nu weer 1 miljard extra belasting in te boeken. 4% bijtelling voor elektrische auto s: De bijtelling privégebruik voor nulemissieauto s wordt per 1 januari 2014 geen 7%, maar 4%. Dat is goed nieuws voor alle automobilisten die dit jaar een elektrische auto hebben besteld, maar die niet meer in 2013 afgeleverd krijgen. Financiën wil de fiscale stimulering van zeer schone auto s per 2014 evenwichtiger maken en die meer richten op de meest zuinige en innovatieve technieken om de CO²uitstoot terug te dringen. Dat leidt tot een verschil in fiscale behandeling van volledig elektrische voertuigen en de plug-in hybrides en range extenders die ook op fossiele brandstof kunnen rijden. Financiën vindt het aantal automodellen in aanmerking komt voor de belastingvoordelen voor schone auto s te groot is. Staatssecretaris Weekers stelt voor om per 1 januari 2014 een verschil in fiscale behandeling door te voeren voor nulemissievoertuigen en voor hybride auto s die ook op fossiele brandstof kunnen rijden. Dat leidt tot het volgende pakket aan maatregelen: - de bijtelling van nulemissieauto s wordt per 1 januari 2014 verlaagd van 7% naar 4%; - het afschaffen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor personenauto s; - het afschaffen van de vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) voor personenauto s;

3 - de milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt beperkt tot (semi-)elektrische auto's, met een plafondbedrag per investering. Ook het Begrotingakkoord 2014 heeft gevolgen voor het fiscale autofront. De geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting (MRB) gaat niet door. En de CO²grenzen voor de belasting op personenauto s en motorrijwielen (BPM) worden verder aangescherpt. Deze maatregel levert 200 miljoen extra belasting op. Door deze aanpassing geldt een BPM-vrijstelling vanaf 2014 uitsluitend nog voor nulemissieauto s. Zelfstandigenaftrek niet versoberd Het kabinet Rutte II ziet alsnog af van het versoberen van de zelfstandigenaftrek. In het Belastingplan 2014 was een korting op de zelfstandigenaftrek voorzien van 300 miljoen, door te voeren per 1 januari Dit voornemen is vervallen bij de onderhandelingen over het begrotingakkoord Rutte II heeft dat akkoord gesloten met D66, de ChristenUnie en SGP om het Belastingplan 2014 door de Eerste Kamer te kunnen loodsen. De zelfstandigenaftrek ligt al enkele jaren onder druk in politiek Den Haag. De aftrek is per 1 januari 2012 fors gekortwiekt: de oude regeling kende acht schijven, met een oplopende aftrek naarmate de winst uit onderneming lager was. Den Haag heeft die straf op groei weggenomen, en de zelfstandigenaftrek omgebouwd tot een vaste, niet geïndexeerde aftrek van per jaar. Voor 2015 stond een volgende versobering van de zelfstandigenaftrek gepland: een korting van 300 miljoen op deze ondernemersfaciliteit. Die beperking gaat nu definitief niet door. Het wachten is nu op de invoering van een winstbox voor ondernemers waarbij alle ondernemersfaciliteiten afgeschaft worden en opgaan in een vast laag tarief in die box. De invoering van een winstbox is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II, met 1 januari 2015 als beoogde datum van inwerkingtreding Schenkingsvrijstelling Vanaf 1 oktober jl. geldt er een vrijstelling van voor schenkingen als de begiftigde dat bedrag gebruikt voor koop of verbouwing van een eigen woning, dan wel het aflossen van de eigenwoningschuld. Deze hoge vrijstelling is tijdelijk en geldt tot 1 januari Er zijn geen andere voorwaarden aan de vrijstelling verbonden dan de verplichte aanwending voor een eigen woning. Dat betekent dat iedereen eenmalig van een familielid of van een derde een schenking van maximaal vrij van schenkbelasting kan ontvangen, mits hij het bedrag van die schenking gebruikt voor de eigen woning. De Successiewet kent al enkele jaren een eenmalige hoge vrijstelling (van thans ) voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, mits het kind die schenking gebruikt voor de koop, verbetering of onderhoud van de eigenwoning, of om de eigenwoningschuld af te lossen. In het Belastingplan 2014 is voorgesteld om deze vrijstelling tijdelijk te verhogen tot Die hogere vrijstelling geldt tot 1 januari Voor de vrijstelling is niet vereist dat de schenking plaatsvindt van een ouder aan een kind; ook de leeftijdsgrens van de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar is vervallen. De schenking hoeft

4 niet bij notariële akte plaats te vinden. Er moet wel aangifte worden gedaan van de schenking, en in die aangifte moet om toepassing van de vrijstelling worden gevraagd. De gulle gever kan aan de schenking de voorwaarde verbinden dat het geschonken bedrag alleen voor de eigen woning mag worden gebruikt en dat de schenking niet doorgaat of vervalt als dat niet gebeurt. Het is verstandig deze voorwaarde schriftelijk bij de schenking vast te leggen. Voorts moeten er van de schenking én van de aanwending van het geschonken bedrag schriftelijke bewijzen zijn. De verruimde vrijstelling geldt (volgens de voorgestelde wettekst) per gulle gever, en niet per begiftigde. Dat betekent dat iedereen tot 1 januari 2015 eenmalig van een familielid of van een derde een schenking van maximaal vrij van schenkbelasting kan ontvangen, mits hij dat bedrag gebruikt voor de eigen woning. Ouders die de vrijstelling van maximaal al eerder hebben benut voor een schenking aan hun kind, kunnen het verschil met de vrijgestelde alsnog belastingvrij schenken, onder de hiervoor genoemde voorwaarde. De hoge vrijstelling van gaat ook gelden voor schenkingen die gebruikt worden om een restschuld op de met verlies verkochte eigen woning af te lossen. Deze verruiming is structureel en blijft ook ná 1 januari 2015 van toepassing: per die datum gaat de vrijstelling weer wel terug naar het structurele bedrag van Financiën heeft recent bij beleidsbesluit goedgekeurd dat de hoge vrijstelling van al vanaf 1 oktober 2013 vooruitlopend op de wetswijziging per 1 januari 2014 kan worden toegepast. Gouden handdruk B.V. leeghalen met 20% korting Een werknemer die zijn ontslagvergoeding een gouden handdruk heeft ondergebracht in een stamrecht-bv, kan die BV in 2014 met 20% korting leegschudden. Hij kan er voor kiezen om de stamrechtuitkeringen versneld ineens, in 2014 uit te keren. De uitkeringen worden dan voor 80% in de belastingheffing betrokken én de heffing van revisierente blijft achterwege. Het kabinet Rutte II wil met de 20% korting een impuls geven om versneld tot uitkering over te gaan, opdat het geld in stamrecht-bv s beschikbaar komt voor consumptie. Het kabinet verwacht met deze maatregel in 2014 een extra belastingopbrengst van 1,2 miljard op te halen. Het kabinet Rutte II biedt een fiscale vrijstelling van 20% om (ex) werknemers te prikkelen om hun gouden handdruk-bv in 2014 ineens te gelde te maken. Dat levert een extra belastingopbrengst op de belastingheffing over de uitkeringen wordt naar voren gehaald en de (ex) werknemer kan de netto-uitkering consumptief besteden en zo de economie aanjagen. Dit aanbod geldt voor alle op 1 januari 2014 bestaande stamrechten, waarbij een ontslaguitkering, een vergoeding ter vervanging van gederfd of te derven loon, is omgezet in een recht op periodieke uitkeringen. Vereist is wél dat het voor het stamrecht benodigde bedrag vóór 15 november 2013 is overgemaakt naar de BV die de stamrechtverplichting op zich heeft genomen. Het maakt niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een stamrecht-bv, bij een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar.

5 De versnelde uitkering met 20% korting is ter keuze van de belastingplichtige. Kiest hij daarvoor, dan wordt slechts 80% van de uitkering in de belastingheffing betrokken, én over die uitkering is géén revisierente verschuldigd. De 20% korting geldt niet voor de stamrechten, die zijn ontstaan door omzetting van de stakingswinst bij inbreng van een eenmanszaak in een BV in een recht op periodieke uitkeringen. Optie binnenlandse belastingplicht vervalt Een in het buitenland wonende belastingplichtige kan er (onder voorwaarden) voor kiezen om in Nederland als binnenlandse belastingplichtige te worden aangemerkt. Door die keuze kan de buitenlandse belastingplichtige diverse persoonlijke aftrekposten in aftrek brengen op zijn Nederlandse inkomen. Deze regeling wordt met name benut door de vele Nederlanders die in Duitsland of België wonen en in Nederland werken om de hypotheekrente op het huis over de grens in aftrek te brengen op het Nederlandse inkomen. Deze keuzeregeling wordt per 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door de 90%- regeling: de in het buitenland wonende belastingplichtige komt nog slechts in aanmerking voor een aftrek van persoonlijke aftrekposten (zoals hypotheekrente) op zijn Nederlandse inkomen als hij zijn wereldinkomen voor 90% of meer in Nederland verdient. De huidige keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen om te opteren voor een binnenlandse belastingplicht wordt met ingang van 1 januari 2015 vervangen door de 90%-regeling: de in het buitenland wonende belastingplichtige kan zijn persoonlijke aftrekposten nog slechts in aftrek brengen op zijn in Nederland belastbare inkomen als hij zijn inkomen geheel of nagenoeg geheel (voor 90% of meer) in Nederland verdient én hij op grond van de EU-regels en rechtspraak een gelijke behandeling met binnenlandse belastingplichtigen behoort te krijgen. Het keuze-element komt te vervallen: een buitenlandse belastingplichtige kwalificeert wel of niet voor de 90%-regeling. Voor de vraag of aan de 90%-eis wordt voldaan, zijn de Nederlandse maatstaven beslissend. Een buitenlandse belastingplichtige moet een inkomensverklaring van de belastingautoriteit in zijn woonland overleggen om zo inzage geven in zijn niet- Nederlandse inkomen. In bepaalde situaties geldt een uitzondering op deze verplichte informatieverstrekking. Bij de buitenlandse belastingplichtigen die gebruik kunnen maken van de 90%-regeling worden alleen de inkomsten uit Nederland belast, net als bij andere buitenlandse belastingplichtigen. Het progressievoorbehoud, de terugploegregeling en de inhaalregeling komen daardoor te vervallen. De Europese belastingrechter had al eerder beslist dat die onderdelen van de wettelijke regeling niet in overeenstemming zijn met het EU-recht. De nieuwe regeling geldt uitsluitend voor inwoners van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en de BES-eilanden. Daarnaast blijven de specifieke regelingen voor Curaçao, St. Maarten en Aruba en Suriname gelden. Inwoners van andere verdragslanden hebben anders dan onder de huidige regeling geen recht meer op een behandeling als binnenlandse belastingplichtige.

6 De nieuwe regeling treedt in werking per 1 januari In de loop van 2014 worden ministeriele regels bekend gemaakt om de overgang van de oude naar de nieuwe regeling zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. 6% BTW onderhoud woningen verlengd Het BTW-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, herstel en onderhoud van woningen is per 1 maart 2013 tijdelijk, tot 1 maart 2014 verlaagd van 21% naar 6%. Deze tariefsverlaging is doorgevoerd om de investeringen op de woningmarkt aan te jagen en de bouwsector te versterken. Het kabinet Rutte II heeft besloten deze tariefsverlaging te verlengen tot 31 december Per 1 maart 2013 is de BTW op verbouwingen en renovatiewerk aan bestaande woningen tijdelijk, tot 1 maart 2014 verlaagd van 21% naar 6%. De tariefsverlaging ziet uitsluitend op de arbeidskosten, niet op materiaalkosten aan woningen die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Éénmalige crisisheffing toch verlengd Het kabinet Rutte II gaat de eenmalige 16%-crisisheffing toch met een jaar verlengen! Dat plan lag er ook al in maart van dit jaar, maar dat werd toen ingetrokken. In het Belastingplan 2014 komt deze pseudo-eindheffing voor werkgevers weer terug: als de werkgever een werknemer in dienst heeft die over 2013 een loon heeft van meer dan , moet die werkgever over het loon boven de weer éénmalig? 16% crisisheffing afdragen. De geraamde opbrengst van de heffing in 2014 is 500 miljoen. De pseudo-eindheffing voor hoog loon, een heffing van 16% over het loon van een werknemer voor zover dat loon meer bedraagt dan , wordt met één jaar verlengd. Deze crisisheffing is als éénmalige heffing ingevoerd voor 2013, te berekenen over het loon waarover in het kalenderjaar 2012 loonbelasting is geheven. Deze heffing wordt éénmalig verlengd: in (maart?) 2014 is de werkgever 16% crisisheffing verschuldigd over het loon waarover in het kalenderjaar 2013 loonbelasting is geheven. Daarbij geldt een uitzondering voor het loon dat dit jaar genoten is door opname van het levenslooptegoed. 100% Boete bij opzettelijke onjuiste voorlopige aanslag of teruggaaf Het kabinet wil een bestuursrechtelijke sanctie een boete van maximaal 100% invoeren in situaties waarin een belastingplichtige opzettelijk onjuiste of onvolledig informatie verstrekt bij een verzoek om een voorlopige aanslag of teruggave. Het kabinet stelt voor om de inspecteur de bevoegdheid te geven om een vergrijpboete van maximaal 100% op te leggen als de belastingplichtige opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij een verzoek om een voorlopige aanslag of in een verzoek om herziening van een belastingaanslag. Het kabinet komt tot dit opmerkelijk voorstel omdat de inspecteur bij verzoeken om een voorlopige aanslag en met name bij verzoeken om voorlopige teruggaven in grote mate afhankelijk is van de informatie die de belastingplichtige verstrekt. Die beperkte

7 informatiepositie van de inspecteur maakt voorlopige aanslagen / verminderingen gevoelig voor systeemfraude. De boete van maximaal 100% van het belastingbedrag dat met het verzoek om een voorlopige aanslag of teruggaaf is gemoeid, moet kwaadwillende contribuabelen afschrikken. Notariële akte voor periodieke giften vervalt Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige uitkeringen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een vereniging, die uiterlijk eindigen bij het overlijden van de schenker. Dergelijke giften zijn zonder drempel volledig aftrekbaar. Periodieke giften moeten thans nog bij notariële akte worden vastgelegd. Die eis komt per 1 januari 2014 te vervallen; voorgesteld wordt om aftrek ook toe te staan voor periodieke giften bij een onderhandse akte van schenking. Dat biedt meer flexibiliteit voor de gulle gever en de ANBI, én een besparing op notariskosten. Periodieke giften kunnen vanaf 1 januari 2014 bij onderhandse akte van schenking worden gedaan. Voor een volledige aftrek van dergelijke giften zonder drempel eist de wet thans nog dat de verplichtingen tot de periodieke giften bij notariële akte is aangegaan. Die eis komt te vervallen, met name om het doen van kleinere periodieke giften te stimuleren. Om misbruik van de giftenaftrek te voorkomen, moet de onderhandse akte wel aan diverse voorwaarden voldoen. In die akte moeten in elk geval de volgende gegevens worden vermeld: - de persoonsgegevens van de schenker; - de naam van de ANBI of vereniging, met diens unieke nummer uit het Handelsregister; - de (minimale) omvang van de gift, met de jaarlijkse uitkeringen; - de (minimale) looptijd van de schenking; - een door de ANBI of vereniging toe te kennen uniek transactienummer. De Belastingdienst zal hiervoor een model schenkingsovereenkomst op de website beschikbaar stellen. De multiplier voor de aftrek van giften aan culturele instellingen wordt een jaar verlengd en loopt door tot en met Door de multiplier wordt de gift voor de berekening van de fiscale aftrek verhoogd met 25% in de inkomstenbelasting tot ten hoogste met 1.250, en 50% in de vennootschapsbelasting tot maximaal Afroommethode niet toegestaan bij praktijk-bv De Hoge Raad heeft in november vorig jaar beslist dat de afroommethode niet toegepast mag worden bij de vaststelling van het salaris dat een vrije beroeper bij zijn praktijk-bv moet opnemen. Hof Amsterdam heeft recent uitspraak gedaan in de verwijzingsprocedure en opnieuw in het voordeel van de belastingplichtige beslist. Het Hof legde de bewijslast op de inspecteur om aan te tonen dat het gebruikelijke loon in een soortgelijke dienstbetrekking hoger uitkwam dan het salaris dat de vrije beroeper in zijn praktijk-bv had aangehouden. De inspecteur slaagde niet in dat bewijs.

8 De Hoge Raad heeft in september 2004 beslist dat de Belastingdienst de afroommethode kan toepassen om het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder in de BV vast te stellen. Die methode houdt kort gezegd in dat het salaris van de DGA afgeleid wordt uit de opbrengsten van de BV, mits die opbrengsten voor 90% of meer voorvloeien uit de door de DGA als directeur/werknemer van die BV verrichte arbeid. De Belastingdienst is na dit arrest de afroommethode bij steeds meer DGA s gaan toepassen, ook bij vrije beroepers die met een BV participeren in een maatschap van advocaten, accountants en dergelijke. Ons hoogste rechtscollege wijst de afroommethode in die situaties af omdat de opbrengsten in de praktijk-bv niet geheel of nagenoeg geheel voortvloeien uit de door de DGA zelf verrichte arbeid: de opbrengsten van de praktijk-bv bestaan uit een winstaandeel in de maatschap dat naast de DGA door een groot aantal (andere) personen wordt verdiend. Hof Amsterdam heeft in de verwijzingsprocedure korte metten gemaakt met het standpunt van de Belastingdienst. Volgens het Hof volgt uit de wet dat wanneer de DGA een hoger salaris geniet dan , de wettelijke ondergrens voor het gebruikelijk loon de inspecteur moet aantonen dat een hoger loon gebruikelijk is. Slaagt hij in dat bewijs, dan kan het salaris van de DGA op dat hogere bedrag worden vastgesteld, met inachtneming van de doelmatigheidsmarge van 30%. Slaagt de inspecteur niet in dat bewijs, dan is correctie van inkomen van de DGA niet mogelijk. Dat laatste was in de berechte casus het geval. Opgaaf eigen woning schuld: digitaal formulier beschikbaar Een renteaftrek op de eigen woning is vanaf 1 januari 2013 voor nieuw afgesloten leningen nog slechts mogelijk als voor die lening een eigenwoningschuld de in de wet omschreven verplichte informatie wordt verstrekt. Is de lening opgenomen bij een hypotheekbank (een administratieplichtige ) dan kan de Belastingdienst daar de vereiste informatie verkrijgen. Is de lening opgenomen bij de eigen BV, bij pa, ma of een ander familielid, of bij een buitenlandse bank, dan moet de belastingplichtige zelf die informatie verstrekken. Dat kan met een digitaal formulier dat de Belastingdienst onlangs op de website heeft geplaatst. Onder de nieuwe, per 1 januari 2013 ingevoerde regeling voor de aftrek van worden vier eisen gesteld aan de eigenwoningschuld. De lening moet zijn aangegaan in verband met de aanschaf of verbouwing van een eigen woning, de lening moet contractueel in ten hoogste 360 maanden ten minste annuïtair volledig worden afgelost, aan die aflossingsverplichting moet feitelijk worden voldaan, en de belastingplichtige moet de in de wet omschreven informatie over die lening aan de Belastingdienst verstrekken. Als de belastingplichtige een lening voor zijn eigen woning afsluit bij een in Nederland gevestigde bank of financiële instelling, is die bank of instelling verplicht de fiscus te informeren. Krijgt de belastingplichtig de eigenwoninglening bij een ander denk aan een lening van de DGA bij zijn eigen BV, een eigenwoninglening bij pa of ma, of bij een in het buitenland gevestigde bank dan moet de belastingplichtige zelf de verplichte informatie verstrekken. Dat kan met het digitale Formulier Opgaaf lening eigen woning van de Belastingdienst: Opgaaf lening eigen woning (online formulier). Met dat formulier kan een nieuwe eigenwoninglening worden doorgegeven of een eerder doorgegeven lening worden gewijzigd of ingetrokken. De Belastingdienst gebruikt de

9 informatie om na te gaan of de contractuele vastlegging van de lening voldoet, én of er wel voldoende afgelost wordt op de eigenwoninglening. De informatie moet digitaal worden verstrekt bij de aangifte over het jaar waarin de lening tot stand is gekomen, maar uiterlijk op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. Wijzigingen in de geldlening denk aan een aanpassing van de rente, het oversluiten van de lening moeten opgegeven worden binnen een maand na afloop van het kalenderjaar waarin de wijziging zich hebben voorgedaan. Als een opgaaf niet of niet tijdig wordt verstrekt, vervalt de eigenwoning-renteaftrek met ingang van het jaar waarop de melding betrekking heeft. Wordt vervolgens de melding alsnog gedaan binnen een maand na afloop van een volgend kalenderjaar, dan wordt de lening met ingang van dat kalenderjaar weer aangemerkt als een eigenwoningschuld en is de rente vanaf dat jaar weer aftrekbaar.

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning 03-10-13 Schenld:lelasting I tijdelijke varruiming van de lofijstelling 1.00r de schenl

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 01-2014. Werkgever. 1. Ruim baan voor de jongere werknemer

NIEUWSBRIEF 01-2014. Werkgever. 1. Ruim baan voor de jongere werknemer NIEUWSBRIEF 01-2014 Werkgever 1. Ruim baan voor de jongere werknemer Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe 'subsidieregeling' voor werkgevers: de premiekorting jongere werknemer. Het gaat om een tijdelijke

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

EQUUS NIEUWSBRIEF januari 01/2014

EQUUS NIEUWSBRIEF januari 01/2014 EQUUS NIEUWSBRIEF januari 01/2014 1. Ruim baan voor de jongere werknemer Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe 'subsidieregeling' voor werkgevers: de premiekorting jongere werknemer. Het gaat om een tijdelijke

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

BelastingBelangen Oktober 2013

BelastingBelangen Oktober 2013 BelastingBelangen Oktober 2013 Hogere loonkosten op komst Bijna een kwart van alle CFO s in ons land verwacht dat de salarissen van medewerkers in 2014 omhoog zullen gaan. Meer salaris in geld, maar vooral

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2013, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat

Nadere informatie

de ondernemers krant #1 2014

de ondernemers krant #1 2014 de ondernemers krant #1 2014 In de eerste ondernemerskrant van 2014 leest u over: Ruim baan voor de jongere werknemer 2 Uw auto in 2014: zuinig is het devies 3 Innovatie blijft ook dit jaar lonend 4 TIjdelijk

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang NIEUWS 1 negentig In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen?

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Businessclub Bij de Tijd 29 oktober 2013 Ondernemende Accountants Deze presentatie betreft de plannen zoals die op 29 oktober 2013 bekend zijn. Indien u wilt

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Tijdelijk extra hoge vrijstelling bij schenking voor de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren.

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren. Investeringen (willekeurige afschrijving + investeringsaftrek) Indien u in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen, dan mag u die bedrijfsmiddelen onder

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 16 december 2013 Betreft: Informatiebrief 2013/2014 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Inhoud 1. Veranderingen per 2014 binnen de inkomstenbelasting 2. Veranderingen per 2014 voor de ondernemer en de inkomstenbelasting

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Inkomstenbelasting 201113 De eigen woning Eigenwoningregeling Schenkvrijstelling Eigenwoningschuld 2013 Schuld aangegaan in verband met eigen woning Contractueel verplicht ten minste

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013 1. Forse bezuinigingen op komst ONDERNEMER BV WERKGEVER Het blijft spannend hoe het koopkrachtplaatje er volgend jaar uitziet. Het kabinet heeft net met de oppositiepartijen D66,

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Forse bezuinigingen op komst. Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld. Einde fiscaal voordeel ontslagvergoedingen. Verandering op komst in de deelnemingsvrijstelling.

Nadere informatie

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2012 gepresenteerd. Daarin worden verschillende belastingvoordelen voor

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten

Fiscale actualiteiten Vergezichten Programma: 19:30 uur Ontvangst 20:00 uur Fiscale actualiteiten door Birgitta van Antwerpen en Vincent Verburg 20:45 uur Hoe financiert u uw onderneming anno 2015? door Pieter van den Berg

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel P een

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Agenda 1. Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf 2. Belastingplan door Peter Kranendonk MSc LLM 3. Macro economische ontwikkelingen door Han Mesters (ABN AMRO Bank) 4. Vragen

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2015/2016

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2015/2016 EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2015/2016 Inkomstenbelasting voor de particulier en DGA Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Forse bezuinigingen op komst Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld Einde fiscaal voordeel ontslagvergoeding

negentig NIEUWS In dit nummer: Forse bezuinigingen op komst Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld Einde fiscaal voordeel ontslagvergoeding Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zestiende jaargang NIEUWS 5 negentig In dit nummer: Forse bezuinigingen op komst Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief TAXContent oktober 2013. In dit nummer onder andere:

Cliëntennieuwsbrief TAXContent oktober 2013. In dit nummer onder andere: Cliëntennieuwsbrief TAXContent oktober 2013 In dit nummer onder andere: - Verhoging drempel voor investeringsfaciliteiten Alleen voorziening voor kosten van vereffening onder bewindvoering 8% belastingrente

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Uw auto in 2014: zuinig is het devies. Tijdelijk extra hoge vrijstelling bij schenking voor de eigen woning

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Uw auto in 2014: zuinig is het devies. Tijdelijk extra hoge vrijstelling bij schenking voor de eigen woning Uw auto in 2014: zuinig is het devies Autorijden wordt in 2014 voor veel auto mobilisten weer een stukje duurder, met dank aan de aanscherpingen in de diverse autobelastingen. Nog altijd luidt het devies:

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Brondatum: 17-09-2013 Het fiscale pakket Belastingplan 2014 bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014. In het Belastingplan

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Eindejaarstips top 10

Eindejaarstips top 10 Eindejaarstips top 10 Met de fiscale eindejaarstips 2016 van accon avm weet u precies wat u dit jaar nog kunt doen om fiscaal slim te ondernemen en waarmee u beter in 2017 kunt starten. Alle tips kunt

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 De auto in 2014 Autorijden wordt in 2014 voor veel automobilisten weer een stukje duurder, met dank aan de aanscherpingen in de diverse autobelastingen. Nog altijd luidt het

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Gouden Handdruk. Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling

Gouden Handdruk. Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling Prinsjesdag 2013 staat opnieuw in het teken van bezuinigen. De meest in het oog springende maatregelen zijn het afschaffen van de fiscale regeling rond gouden

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De nieuwsbrief van uw accountant Oktober 2013 n Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam n Tel.: 010-456 46 77 n www.steens.nl GEACHTE RELATIE In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld: n Forse

Nadere informatie

de ondernemers krant #10 2013

de ondernemers krant #10 2013 de ondernemers krant #10 2013 In de oktobereditie van de ondernemerskrant leest u over: Flinke bezuinigingen op komst 2 Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld 3 Einde fiscaal voordeel ontslagvergoedingen

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat?

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat? Uitstel voor aangifte IB Vraagt u uitstel aan voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting? Voortaan geldt hiervoor een nieuwe regeling. Moest u vorig jaar aangifte doen, maar hebt u dit niet of te

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2014. Maatregelen voor ondernemers en particulieren

BELASTINGPLAN 2014. Maatregelen voor ondernemers en particulieren In deze Prinsjesdagspecial staat Taxperience stil bij de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en de aanvullende wetsvoorstellen in dit kader. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie